Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2012 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Augustus 2012 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 1

2 Inhoudsopgave Beheer en bewaring Vergelijkend overzicht Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Verslag van de beheerder Gecombineerde Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Halfjaarrekening 2012 Subfonds Finles Collectief Beheer Halfjaarrekening 2012 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2

3 Beheer en bewaring Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen - Subfonds Finles Collectief Beheer - Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie) Beheerder Directie: Finles N.V. L.J.B. Joint Business B.V. Drs. J.A.M. van der Holst Cosimo International Joint Venture B.V. R.J. van Kuijk Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Raad van Commissarissen Finles N.V. Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 3

4 1. Vergelijkend overzicht 1.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen VERGELIJKEND OVERZICHT (x 1.000) fondsvermogen bij aanvang jaar plaatsing participaties w aardeveranderingen van beleggingen inkomsten terugname participaties kosten beheer, bewaargeving en administratie fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen beleggingen liquide middelen saldo vorderingen en schulden fondsvermogen Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer aantal deelnemers aantal participaties dagw aarde inclusief inkomsten 81,03 82,20 92,14 99,84 102,10 dagw aarde exclusief inkomsten 81,00 82,17 91,61 99,20 101,60 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer I.L. aantal deelnemers aantal participaties dagw aarde inclusief inkomsten 40,69 43,75 70,21 dagw aarde exclusief inkomsten 40,69 43,74 70,21 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 4

5 1.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer VERGELIJKEND OVERZICHT (x 1.000) fondsvermogen bij aanvang jaar plaatsing participaties w aardeveranderingen van beleggingen inkomsten terugname participaties kosten beheer, bewaargeving en administratie fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen beleggingen liquide middelen saldo vorderingen en schulden fondsvermogen Waarde per participatie aantal deelnemers aantal participaties dagw aarde inclusief inkomsten 81,03 82,20 92,14 99,84 102,10 dagw aarde exclusief inkomsten 81,00 82,17 91,61 99,20 101,60 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 5

6 1.3 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. VERGELIJKEND OVERZICHT (x 1.000) fondsvermogen bij aanvang jaar plaatsing participaties w aardeveranderingen van beleggingen inkomsten terugname participaties kosten beheer, bewaargeving en administratie fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen beleggingen liquide middelen saldo vorderingen en schulden fondsvermogen Waarde per participatie aantal deelnemers aantal participaties dagw aarde inclusief inkomsten 40,69 43,75 70,21 dagw aarde exclusief inkomsten 40,69 43,74 70,21 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 6

7 2. Verslag van de beheerder Voor u ligt de halfjaarverslag 2012 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen (Subfonds Finles Collectief Beheer, Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.) Dit verslag bevat geen toelichting op de prestaties van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van Hiervoor verwijzen wij u naar de maandbrieven van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers. In deze maandbrieven en de Nieuwsbrief voor Beleggers besteden wij uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen van het fonds respectievelijk de ontwikkelingen op de financiële markten en onze vooruitzichten. Het halfjaarverslag 2012 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, de maandbrieven en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers zijn terug te vinden op onze website: Utrecht, augustus 2012 Finles N.V. Beheerder Finles Beleggingsfondsen Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 7

8 3. Gecombineerde Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2012 BALANS (x 1.000) Na winstbestemming ACTIVA Beleggingen - aandelen valutatermijntransacties Vorderingen - te vorderen interest te verre kenen transacties overige vorde ringen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen - vermogen re serve w aarderingsverschillen Kortlopende schulden - valutatermijntransacties te verre kenen transacties af te dragen aan de elnemers overige schulden Totaal passiva Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 8

9 GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000) t/m t/m Opbrengsten uit beleggingen - dividenden Waardeveranderingen van beleggingen - aandelen derivaten valutatermijntransacties koers- en omrekenverschillen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen - aandelen Overige opbrengsten - rente op liquide middelen Totaal opbrengsten Kosten - kosten beheer kosten administratie bankkosten kosten bew aargeving kosten DNB / AFM kosten toezicht accountantskosten research kosten Totaal kosten Resultaat Verdeling van het resultaat - ten laste van het vermogen naar reserve w aarderingsverschillen Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 9

10 KASST ROOMOVERZICHT (x 1.000) t/m t/m Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing voor: - mutatie vermogen - w aardeveranderingen van beleggingen mutatie vorderingen mutatie kortlopende schulden aankopen verkopen Kasstroom uit financieringsactiviteiten - uitgegeven participaties teruggenomen participaties Netto kasstroom Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en valutatransacties Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen eind verslagperiode Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 10

11 Algemene toelichting Algemeen De fondsen Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen - Subfonds Finles Collectief Beheer - Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Euclideslaan 151, 3584 BS Postbus GP Utrecht Op 12 november 2010 werd de side Pocket van het Finles Collectief Beheer Fonds geïnstalleerd. Alle illiquide posities van het Finles Collectief Beheer Fonds zijn met ingang van genoemde datum in de side pocket ondergebracht. Vanaf deze datum wordt de side Pocket separaat geadministreerd en wordt dagelijks een separate koers van de side pocket gepubliceerd. De illiquide beleggingen in de side pocket zijn op 1 februari 2011 ingebracht in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie). Vanaf 12 november 2010 was er geen mogelijkheid meer om in te treden in en uit te treden uit dit subfonds. De beheerder heeft alle participanten eenmalig de gelegenheid geboden om eind januari 2011 uit het subfonds uit te treden. Hiervan is slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de installatie van de side pocket zijn op 1 februari 2011 het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen met de subfondsen Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie) opgericht. Laatstgenoemd fonds wordt naar verwachting begin 2015 geliquideerd. De prospectussen van de (sub)fondsen zijn beschikbaar op de website van Finles. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Indien activa en passiva luiden in vreemde valuta heeft omrekening plaatsgevonden tegen de officiële koersen per balansdatum. De functionele en rapportage valuta s zijn beide de Euro. De halfjaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wft en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen. Bij de opstelling van de jaarrekening worden inschattingen door de Beheerder gedaan. Hierdoor bestaan derhalve onzekerheden ten aanzien van de waardering van met name de illiquide beleggingen. De kasstroomoverzichten zijn volgens de indirecte methode opgesteld. De beheerder Finles N.V. is de beheerder in de zin van artikel 1:1 Wft. De werkzaamheden die aan de beheerder zijn uitbesteed betreffen de uitvoering van het beheer van het fondsvermogen overeenkomstig het beleggingsbeleid, het voeren van de financiële administratie, en de marketing en distributie van het Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 11

12 fonds. De beheerder heeft de volgende werkzaamheden, overeenkomstig artikel 4:16 Wft uitbesteed aan ITS B.V. te Leusden: het voeren van de financiële administratie van het fonds. De bewaarder De bewaarder van het fonds is Kas Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. De bewaarder treedt op als bewaarder van alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het vermogen van het fonds. De bewaarder heeft zijn taken niet uitbesteed aan derde partijen. Belangen van bestuurders en Beheerder De bestuurders en de Beheerder hadden per 31 december 2011 geen belang in (de beleggingen van) de subfondsen als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft (2010: nihil). Mededeling van belangen van grote beleggers Legal & General heeft een belang van 32,13% in het Subfonds Finles Collectief Beheer en een belang van 22,75% in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Stemrechten Het beleid van de Beheerder ten aanzien van eventuele stemrechten in andere beleggingsinstellingen of ondernemingen zal per individueel geval worden bekeken. Er is geen gebruik gemaakt van stemrechten in het eerste halfjaar van Beleid en beschrijving activiteiten Voor het beleid en de beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het verslag van de beheerder. Inkoop deelnemingsrechten Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen heeft een open-end structuur. De beheerder kan volgens artikel 5 punt 2 van het reglement van beheer en bewaring van het Fonds onder omstandigheden besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten. In die gevallen vindt de terugneming van participaties pas plaats als de liquiditeiten de betaling toelaten, maar uiterlijk 7 werkdagen nadat bovengenoemde gelden vrijgemaakt konden worden. Het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. is gesloten. In het fonds kan sedert 12 november 2010 niet worden ingetreden noch worden uitgetreden. In- en uittredingskosten Voor deelneming in de subfondsen worden geen kosten in rekening gebracht. Bij gehele of gedeeltelijke uittreding bedragen de eenmalige kosten 0,5% van de opgenomen bedragen. Deze kosten van uittreding komen ten laste van de betreffende individuele participant en komen ten gunste van de Beheerder. Fiscale positie De subfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening, met als gevolg fiscale transparantie voor de inkomstenbelasting. De subfondsen zijn geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Op grond van de wet IB 2001 wordt het vermogen van de participant belast met een vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 12

13 vrijstellingen). De heffing is onafhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde rendement en de gemaakte (rente)kosten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Beleggingen De effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. De actuele waarde is het bedrag waarvoor een actief of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Niet beursgenoteerde beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum meest recente intrinsieke waarde of de meest recente schatting (best estimate) van de manager/administrateur van het beleggingsfonds. Dit laatste geldt voornamelijk voor de illiquide fondsen en fondsen die voor langere tijd "op slot" zijn gegaan. De daarbij optredende verschillen, evenals verschillen ontstaan bij verkoop van effecten, worden via het resultaat over het boekjaar verwerkt in het fondsvermogen. De kosten van effectentransacties zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. De waarderingen van de onderliggende beleggingen heeft plaatsgevonden op basis van de meest recente beschikbare informatie ten tijde van het opmaken van de jaarrekening. Voor liquide fondsen wordt daarbij uitgegaan van informatie van de administrateur van het fonds, de manager van het fonds, Bloomberg en/of SVC (onafhankelijke koersleveranciers) indien van toepassing. Voor illiquide fondsen is vaak slechts informatie van de manager beschikbaar. Een onderliggende belegging wordt als illiquide aangemerkt indien uittreding niet overeenkomstig de voorwaarden van het prospectus mogelijk is. Derivaten Derivaten worden in de jaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, bepaald door de ouderdom van de vorderingen. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vreemde valuta Valutaverschillen tussen transactiedatum en valutadatum zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. Alle koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 13

14 Reserve waarderingsverschillen De reserve waarderingsverschillen betreft de ongerealiseerde koers- en valutaverschillen van de beleggingen op de balansdatum. In overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden gerealiseerde en ongerealiseerde waarderingsverschillen van liquide beleggingen direct ten gunste of ten laste van het fondsvermogen gebracht. De ongerealiseerde waarderingsverschillen van illiquide beleggingen worden aan de reserve toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd voor ongerealiseerde positieve waardevermeerderingen van incourante beleggingen. Deze herwaarderingsreserve, die per actief wordt gevormd, wordt ten laste van het onverdeeld resultaat gebracht. Dit houdt in dat het bedrag van de herwaarderingsreserve niet voor uitdeling in aanmerking kan komen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengsten Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij ontvangen zijn. Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Kosten effectentransacties De kosten van effectentransacties zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. Deze kosten komen ten laste van het resultaat uit hoofde van waardeveranderingen. Kosten De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De kosten van beheer en bewaring worden in overeenstemming met het Reglement van Beheer van het Fonds via het resultaat ten laste van het vermogen gebracht. Omloopfactor De omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende het jaar. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende het jaar. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Total expense ratio De kostenratio, ofwel de Total Expense Ratio wordt afgerond op twee decimalen en wordt berekend door de totale kosten te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Fiscale positie De subfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening, met als gevolg fiscale transparantie voor de inkomstenbelasting. De subfondsen zijn geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 14

15 Op grond van de wet IB 2001 wordt het vermogen van de participant belast met een vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met vrijstellingen). De heffing is onafhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde rendement en de gemaakte (rente)kosten. Uitbesteding van taken Het beheer van de subfondsen wordt gevoerd door Finles N.V. te Utrecht. De financiële administratie, participantenadministratie evenals de beleggingsadministratie, worden gevoerd door ITS B.V. te Leusden. Kas Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. is de Bewaarder voor de subfondsen. Verbonden partijen Finles N.V. te Utrecht, postbus 2600, 3500 GP Utrecht, is als Beheerder verbonden aan de Finles Beleggingsfondsen. Het Subfonds Finles Collectief Beheer belegt in de hierna volgende Finles Fondsen: Finles Lotus Fonds: 18,00% Finles Multi Strategy Hedge Fund: 29,00% Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 15

16 3.1 Halfjaarrekening 2012 Subfonds Finles Collectief Beheer BALANS (x 1.000) Na winstbestemming ACTIVA Beleggingen - aandelen valutatermijntransacties Vorderingen - te vorderen interest te verrekenen transacties overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen - vermogen Kortlopende schulden - valutatermijntransacties te verrekenen transacties af te dragen aan deelnemers overige schulden Totaal passiva Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 16

17 WINST- EN VERLIESREKENING (x 1.000) t/m t/m Opbrengsten uit beleggingen 7 - dividenden Waardeveranderingen van beleggingen 8 - aandelen opties valutatermijntransacties koers- en omrekenverschillen Overige opbrengsten 9 - rente op liquide middelen Totaal opbrengsten Kosten - kosten beheer kosten administratie bankkosten kosten bew aargeving kosten DNB / AFM kosten toezicht accountantskosten research kosten Totaal kosten Resultaat Verdeling van het resultaat - ten laste van het vermogen Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 17

18 KASST ROOMOVERZICHT (x 1.000) t/m t/m Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing voor: - w aardeveranderingen van beleggingen mutatie vorderingen mutatie kortlopende schulden aankopen verkopen Kasstroom uit financieringsactiviteiten - uitgegeven participaties teruggenomen participaties Netto kasstroom Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en valutatransacties Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen eind verslagperiode Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 18

19 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1.000) 1. Beleggingen Dit betreft de portefeuille aandelen en valutatermijntransacties. Het verloop van de portefeuille is als volgt weer te geven. valutatermijnaandelen transacties totaal stand per 1 januari aankopen verkopen gerealiseerde en ongerealiseerde w aardew aardeveranderingen van beleggingen stand per 30 juni D De effecten zijn in open bewaargeving bij de Kas Bank N.V. Beleggingen die zich niet lenen voor open bewaargeving staan ten name van de gezamenlijke participanten in eigendom geregistreerd. Hierna volgt een specificatie van de beleggingsportefeuille. Beleggingsportefeuille per 30 juni 2012 aantal waarde (x 1.000) % van totaal Aandelen Beleggingen in multimanager-aandelenfondsen ,0% FINLES LOTUS FONDS Beleggingen in multimanager-hedgefondsen ,0% FINLES MULTI STRATEGY HEDGE FUND Beleggingen in singlemanager-aandelenfondsen ,0% BLACKROCK AM (DE) ISHARES DAX (DE) BLACKROCK AM (DE) ISHARES EURO STOX Beleggingen in singlemanager-hedgefondsen ,8% FIXED INCOME MACRO FUND INITIAL GLOBAL TRACKING FUND SP CLASS T SHARES GRANADA EUROPE FUND INNOCAP KROM RIVER ISHARES TR S&P 500 VAL JPM INCOME OPPORTUNITY FUND OMNI MACRO FUND MONTH QBASIS FUTURE FUND CLASS C Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 19

20 Valutatermijntransacties EUROS RECEIV. 14SEP US DOLLARS PAYABLE 14SEP ,08% Totaal beleggingen ,9% Liquide middelen ,1% Totaal beleggingen (incl. liquide middelen) ,0% De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 2. Te verrekenen transacties Dit betreft een nog af te rekenen aankoop van een belegging (Blackrock Ishares Euro Stox 50). 3. Overige vorderingen Dit betreft nog te ontvangen dividendbelasting ( ) en fees van FMSHF ( ). Mutatieoverzicht fondsvermogen (x 1.000) 4. Verloop vermogen stand per 1 januari bij: - plaatsing van participaties af: - terugname van participaties resultaat ten laste van het vermogen stand per 30 juni resp. 31 december Af te dragen aan deelnemers Dit betreft nog uit te keren bedragen aan participanten in verband met de verkoop van participaties. 6. Overige Schulden beheer en terugnamevergoedingen overige stand per 30 juni resp. 31 december Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 20

21 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Opbrengsten 7. Opbrengsten uit beleggingen Hieronder worden ontvangsten van dividenden en interestbaten op deposito s en obligaties verantwoord. 8. Waardeveranderingen van beleggingen De beleggingen worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de marktwaarde aan het begin van het jaar en de marktwaarde aan het eind van de verslagperiode dan wel de verkoopprijs c.q. aflossing vormt de waardeveranderingen. 9. Overige opbrengsten Hieronder zijn de baten en lasten verantwoord die naar hun aard niet kunnen worden gerubriceerd onder een van de andere categorieën baten. Kosten 10. Kosten van beheer Over het fondsvermogen wordt voor beheer een vergoeding berekend van 0,146% per maand (1,75% per jaar). Bij de berekening van de kosten van beheer zijn de participaties van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen in het Finles Lotus Fonds buiten beschouwing gelaten. Over het bedrag van de participaties van Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen in Finles Multi Strategy Hedge Fund wordt door de beheerder beheervergoeding in rekening gebracht. Echter over het bedrag van deze participaties ontvangt de beheerder geen performance fee uit het Finles Multi Strategy Hedge Fund. Dit deel van de performance fee wordt rechtstreeks ten gunste van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen gebracht. 11. Kosten administratie Voor het voeren van de beleggingsadministratie wordt een vast bedrag van in rekening gebracht, alsmede maximaal 0,145% per jaar van het fondsvermogen (excl. BTW). 12. Kosten bewaargeving Ingevolge de Wft dient het fonds te beschikken over een bewaarder. Dit is een onafhankelijk instituut dat als doelstelling heeft de vermogenswaarden waarin door het fonds wordt belegd, ter bescherming van de belangen van de deelnemers onder zich te houden. De bewaring is opgedragen aan Kas Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. te Amsterdam. De kosten van bewaargeving bedragen 0,035% van het fondsvermogen (excl. BTW). 13. Kosten toezicht Hieronder zijn verantwoord de kosten van toezichthoudende taken en due dilligence door de Beheerder op de managers en administrators van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. 14. Accountantskosten De accountantskosten worden overeenkomstig de kostenbegroting 2012 ten laste van het resultaat 2012 gereserveerd. Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 21

22 15. Research kosten Dit betreft ondermeer reis- en verblijfkosten van de Beheerder voor onderzoek naar mogelijke nieuwe beleggingen voor het fonds. Het Subfonds Finles Collectief Beheer heeft geen personeel in dienst; het beheer wordt gevoerd door Finles N.V. te Utrecht. Total expense ratio (TER) en omloopfactor De total expense ratio en omloopfactor zijn als volgt berekend: Gemiddeld vermogen ( ): Kosten ten laste van het vermogen ( ): Expense ratio op jaarbasis: 2,13% Omloopfactor: 29,22 (halfjaar) De omloopfactor geeft de verhouding weer tussen het totaal van de effectentransacties onder aftrek van de aan- en verkopen van participaties van het fonds en het gemiddeld vermogen gedurende het verslagjaar. Synthetische total expense ratio (STER) De synthetische total expense ratio geeft de kosten weer van de verschillende beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in het Subfonds Finles Collectief Beheer portefeuille, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van die beleggingsinstellingen. De kosten betreffen de totale exploitatiekosten inclusief de in- en uitstapkosten die door de onderliggende beleggingsinstelling (gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging) worden doorberekend. Doordat de samenstelling van de beleggingsportefeuille regelmatig wisselt en onderliggende fondsen veelal geen kostenratio bekendmaken is het niet mogelijk de synthetische total expense ratio te berekenen op basis van alle onderliggende beleggingsinstellingen. De totale kostenratio bedroeg over 2012 op jaarbasis: 1,57% (total expense ratio onderliggende beleggingen) + 2,13% (total expense ratio Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen) = 3,70%. Omloopsnelheid van de activa De omloopsnelheid van de activa is als volgt becijferd: Totale activa: Totale opbrengsten: -/ Omloopsnelheid op halfjaarbasis: 1,31% Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 22

23 3.2 Halfjaarrekening 2012 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. BALANS (x 1.000) Na winstbestemming ACTIVA Beleggingen - aandelen Vorderingen - te verrekenen transacties Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen - vermogen reserve w aarderingsverschillen Kortlopende schulden - te verrekenen transacties overige schulden Totaal passiva Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 23

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2013

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2013 Augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. HALFJAARVERSLAG 2015

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 3 Verslag van de Beheerder 3 4 Halfjaarrekening Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 4 7 6 Overige gegevens

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2016

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2016 HALFJAARVERSLAG 2016 Augustus 2016 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Finles Lotus Fonds. Halfjaarverslag 2014

Finles Lotus Fonds. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 3 Verslag van de Beheerder 3 4 Halfjaarrekening Finles Lotus Fonds 4 5 Toelichting op de halfjaarrekening 7 6 Overige gegevens

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Registratiedocument FINLES N.V.

Registratiedocument FINLES N.V. Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V.... 3 1.2 Activiteiten van Finles N.V.... 3 1.3 Aan derden uitbestede

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008 FalcInvest Interest/ Halfjaarverslag 2008 Beheerder: Bewaarder: FalcInvest Fund Management B.V. Vereenigd Trusteekantoor B.V. Plesmanstraat 62 Claude Debussylaan 24 Postbus 1047 Postbus 11063 3900 BA VEENENDAAL

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie