De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie. B3Tb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie. B3Tb"

Transcriptie

1 De afsluiting geregeld PTA en exameninformatie B3Tb

2 Inhoudsopgave Exameninformatie voor de 3 e klassen Examencijfers, rapporten, herkansingen en dossiers Informatie over Praktische Opdrachten Informatie over het Handelingsdeel Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) in het VMBO Bevorderingsreglement klas 3 naar 4 voor het VMBO Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Informatie van de vakken die gevolgd worden Examenreglement Algemene artikelen Afdeling I: Algemeen Begripsomschrijving Organisatie van het examen Onregelmatigheden Beroepsmogelijkheid Afdeling II: Centraal Examen Gang van zaken tijdens het examen Verhindering deelname examen De examenopgaven en het examenwerk Afdeling III: Schoolexamen Verplichtingen vóór het Schoolexamen Beoordeling Schoolexamen Verhindering deelname Schoolexamen Herkansing Schoolexamen Slotbepaling Toelichting op het examenreglement Regels betreffende slagen en herkansen 2

3 Exameninformatie voor de 3 e klas 3

4 Exameninformatie voor de 3 e klassen Over de 3 e klas en ter voorbereiding op de 4 e klas Gebruikte afkortingen De volgende afkortingen worden in dit document veelvuldig gebruikt. Het is belangrijk om ze te kennen. SE Schoolexamen. Hier horen alle officiële opdrachten en toetsen in klas 3 én 4 bij. CSPE Centraal Schriftelijk Praktijk Examen. Dit examen wordt afgenomen vanaf april in klas 4. CE Centraal Examen. Dit examen wordt aan het einde van het 4 e jaar (meestal in mei) afgenomen voor alle vakken. CvTE College voor Toetsen en Examens. Bb Basisberoepsgerichte leerweg. Kb Kaderberoepsgerichte leerweg. GL Gemengde Leerweg TL Theoretische Leerweg PTA Programma van Toetsing en Afsluiting. Elk vak heeft eisen in een programma opgeschreven. Het PTA is in dit boekje opgenomen. PO Praktische opdracht. Rapporten, herkansingen, Examencijfers en dossiers Inleiding In de tekst hieronder wordt uitgelegd hoe je alle cijfers in het 3 e én in het 4 e jaar moet begrijpen. Je krijgt in dit 3 e jaar rapporten met cijfers die meetellen voor je overgang naar de 4 e klas en je krijgt cijfers die meetellen voor het Schoolexamen. Eerst leggen we je uit hoe het zit met de rapporten, daarna vertellen we je hoe het gaat met de examens. Lees alles goed door! Rapporten in het 3e en 4e jaar Gedurende het 3e jaar krijg je 3 rapporten. Een rapport laat al je cijfers zien die je in dit deel van de periode gehaald hebt. De cijfers van de vakken op je eerste rapport worden steeds meegenomen op het volgende rapport. Het rapport laat dus zien hoe je ervoor staat en wat je nog te doen hebt om aan het einde van het 3e jaar goed over te gaan. In elke periode krijg je een mogelijkheid tot herkansing, die meetelt voor je rapport. Zo kan je jezelf verbeteren, als dat nodig is. In het PTA is aangegeven wat wel en niet herkanst kan worden. Aan het einde van het schooljaar is er één speciale toetsweek om het jaar goed af te sluiten. Ook tijdens het 4e jaar krijg je 3 rapporten. Het 4 e jaar heeft niet één maar drie toetsweken, want oefenen voor je examen is in het 4 e jaar erg belangrijk. Na elke rapportperiode is steeds weer één herkansing. In het PTA voor het 4 e jaar is aangegeven wat wel en niet herkanst kan worden. De cijfers op het rapport Op het rapport worden alle behaalde cijfers weergegeven die in Magister staan. Magister is het computerprogramma van de school dat alle cijfers bijhoudt en berekent. Als je de persoonlijke code van Magister hebt, kun je thuis alles zelf volgen en ken je al je cijfers van je rapport al. Die cijfers staan per vak op volgorde onder een bepaald nummer. Bijvoorbeeld: Dit nummer komt overeen met de leerstof die in dit boekje (het PTA) achter datzelfde nummer staat vermeld. Dus voor een goed begrip van je rapport gebruik je dit boekje! Het nummer van het voorbeeld, op je rapport en in het PTA heeft de volgende betekenis: De 1. staat voor Periode 1. voor het Schoolexamen. Daarna volgt de 3. Die staat voor de 3 e rapportperiode (dus voor het 3 e rapport) en tenslotte de laatste 1. betekent: 1 e toetsing van de leerstof uit die rapportperiode. Lastig misschien, maar vraag het je mentor. 4

5 Herkansingen aanvragen In het 3 e jaar na het rapport krijg je de kans één van de toetsen uit het PTA te herkansen. Bij elk vak staat aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn. Bij verbetering wordt het cijfer veranderd in Magister en telt het mee. Je ziet die verbetering alleen nog in het gemiddelde terug. En natuurlijk in Magister zelf, als je de code hebt. Om te herkansen heb je een formulier nodig dat je bij je rapport krijgt. Je hoeft alleen de naam van de docent, het vak en nummer van de toets in te vullen. Dat is het nummer dat op de rapport én in het PTA staat. Dit zou ook het bovenstaande nummer kunnen zijn. Examencijfers Er bestaan 2 soorten examencijfers: Schoolexamencijfers en Centraal Examencijfers. In het examenreglement is officieel vastgelegd hoe die cijfers meetellen voor je diploma. Dit meetellen begint al in het 3 e jaar. Daarom vertellen we je hieronder precies hoe dat gaat. Het Schoolexamencijfer Het schoolexamencijfer bestaat uit gemiddelde cijfers die behaald kunnen worden met programmaonderdelen uit het PTA. Het PTA kent 4 periodes; één in het 3e jaar en drie in het 4e jaar. Op het overgangsrapport van 3 naar 4 staat bij een aantal vakken een cijfer dat al meetelt voor het Schoolexamen. In het PTA, in de laatste kolom, zie je of het onderdeel meetelt voor het Schoolexamen. Zoals je kunt zien is er al aardig wat schoolwerk in het 3 e jaar dat meetelt voor het Schoolexamen. Je kunt er van uitgaan dat bijna al het werk in het 4 e jaar meetelt. Klas 3 Periode 1 voor het Schoolexamen t/m 10 Rapportperiode 1 Herkansing: t/m 10 Rapportperiode 2 Herkansing: t/m 10 Rapportperiode 3 Herkansing: 1 Je rapportcijfer is een gemiddelde van al je cijfers en bepaalt je overgang naar de 4e klas Het VSEC-cijfer op je rapport is het gemiddelde cijfer van alle onderdelen die voor het vak meetellen voor het Schoolexamen. Klas 4 Periode 2 voor het Schoolexamen t/m 10 Rapportperiode 1 Herkansing: 1 Het VSEC-cijfer op je rapport is het gemiddelde cijfer van alle onderdelen die voor het vak meetellen voor het Schoolexamen. Je rapportcijfer is een gemiddelde van al je cijfers en bepaalt je kansen voor je examen 5

6 Klas 4 Periode 3 voor het Schoolexamen t/m 10 Rapportperiode 2 Herkansing: 1 Het VSEC-cijfer op je rapport is het gemiddelde cijfer van alle onderdelen die voor het vak meetellen voor het Schoolexamen. Je rapportcijfer is een gemiddelde van al je cijfers en bepaalt je kansen voor je examen Klas 4 Periode 4 voor het Schoolexamen t/m 10 Rapportperiode 3 Herkansing: 1 Het VSEC-cijfer op je rapport is het gemiddelde cijfer van alle onderdelen die voor het vak meetellen voor het Schoolexamen. Je rapportcijfer is een gemiddelde van al je cijfers en bepaalt je kansen voor je examen Het Centraal Examencijfer In het 4 e jaar doet elke leerling mee aan het Centraal Examen. Dit examen begint al in april (voor de praktijkvakken) en gaat door tot eind mei (voor alle andere vakken). Voor de TL is de inhoud van dit examen voor alle scholen in Nederland hetzelfde en wordt voor alle vakken op bepaalde dagen, voor alle scholen hetzelfde in Nederland, afgenomen. Voor de vakken waar je eindexamen in doet krijg je een cijfer. Je schriftelijk werk wordt twee keer nagekeken. De examinator van je eigen school kijkt je werk na én een examinator van een andere school. Het cijfer dat je krijgt is het Centraal Examencijfer. Bij computerexamens wordt het werk deels door de computer en deels door de docent nagekeken. Het rooster voor de computerexamens stelt de school zelf vast. Let op! Het gemiddelde van alle cijfers van je Centraal Examen moet voldoende zijn. Lukt je dat niet, dan ben je gezakt. Zelfs als je hoge Schoolexamencijfers hebt. Zie de voorbeelden hieronder. De leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg doen examen via de computer. Eindcijfers op je diploma Je cijfer op je diploma wordt bepaald door het Schoolexamencijfer én het Centraal Examencijfer bij elkaar op te tellen en door 2 te delen. Het gemiddelde van die 2 cijfers dus. Let op! Een 5,50 is voldoende en een 5,49 niet. VMBO: Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO: Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Schoolexamen Centraal Examen CSPE Diploma Nederlands 6,3 5,9 6,1 6 Engels 7,0 5,0 6,0 6 Wiskunde 5,4 6,0 5,7 6 Economie 4,2 4,8 4,6 5 Handel 7,0 5,3 6,2 6 Schoolexamen Centraal Examen CSPE Diploma Nederlands 6,3 6,0 6,2 6 Engels 7,0 5,0 6,0 6 Wiskunde 5,4 6,0 5,7 6 Economie 4,2 4,9 4,6 5 Handel 7,0 5,6 6,3 6 Gemiddelde CE 5,40 Rekenen 5,5 5,5 6 Gemiddelde CE 5,50 Rekenen 5,5 5,5 6 Gezakt: Herkansing mogelijk Geslaagd 6

7 Enkele bijzondere cijfers Voor Nederlands mag je cijfer niet lager zijn dan een 5. Is dat wel zo dan ben je al gezakt en kan je in aanmerking komen voor een herkansing. De aparte rekentoets is voor alle leerlingen verplicht en telt mee voor de slaag/zakregeling. Het eindcijfer voor de rekentoets moet minimaal een 5 zijn. Voor maatschappijleer krijg je een cijfer in de 3 e klas. Dit cijfer telt mee in de slaag/zakregeling van het examenreglement. Maatschappijleer is dus een vak waar je op kan slagen of zakken. Lichamelijke Opvoeding (LO) en KV1 moeten voldoende zijn, anders krijg je je diploma niet. Dit heeft de minister van onderwijs zo geregeld. Dringend advies Je krijgt cijfers die alleen meetellen voor je rapport en je krijgt cijfers die ook meetellen voor het Schoolexamen. Bij elk rapport bekijkt het docententeam je vorderingen. Heb je te lage cijfers en zien docenten een patroon in je werk en leergedrag dat eerder leidt tot zittenblijven dan tot overgang naar de 4 e klas, dan krijg je van je mentor een dringend advies. Voorbeelden van een dringend advies zijn: Wij denken dat het beter is dat je blijft zitten of Wij denken dat het beter is dat je een niveau lager gaat of zelfs: Volgens ons kan je beter naar een andere school waar je meer kansen hebt om een diploma te halen. Het kan dus best zijn dat je voor je toetsen die meetellen voor het examen hele goede voldoendes hebt en toch blijft zitten. Het docententeam kijkt naar alle resultaten én je werkhouding. Dwingend advies Je krijgt een dwingend advies als je cijfers voor je rapport te laag zijn voor succes. Je gaat dan naar een lager niveau, of er wordt een andere school voor je gezocht, of je blijft zitten. Je krijgt 3 rapporten in het 3 e jaar. Elke rapport kan leiden tot een dringend of dwingend advies. Alle adviezen worden met jou en je ouders/verzorgers besproken. Het gaat er ons om dat je een diploma haalt dat je verdient en waar je verder mee kunt. Wij zullen er alles aan doen om je daarbij te helpen. Examenreglement en regels gedurende het 3 e leerjaar Omdat er een aantal cijfers meetelt voor het Schoolexamen is het van belang het examenreglement goed door te nemen. In het examenreglement staan alle regels over het examen en het doen van het examen. Dit examenreglement vertelt alles over de rechten en de plichten. Er staan bijvoorbeeld dingen in over hoe het examen te herkansen en wat te doen bij onregelmatigheden. Neem dit reglement met je ouders goed door. Je kunt het wel eens nodig hebben. Je mentor heeft er ook een. Mochten er twijfels zijn over uitleg en berekeningen in dit boekje, dan is het examenreglement doorslaggevend en bindend. Tijdens het gehele 3 e en 4 e jaar gelden de onderstaande regels: 1. Iedere leerling heeft het recht het gemaakte werk in te zien. Bovendien kunnen ouder(s)/verzorger(s), indien ze daar behoefte aan hebben, eveneens een afspraak maken om het werk bij de docent in te zien. 2. Elke leerling krijgt na afloop van elke periode een overzicht van de behaalde resultaten in de betreffende periode en de periodecijfers. Indien de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger niet binnen twee weken schriftelijk bezwaar maakt tegen de vaststelling van de resultaten, staat het periodecijfer definitief vast. 3. Bij het constateren van onregelmatigheden tijdens een onderdeel van het schoolexamen neemt de surveillerende dan wel de betrokken docent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur contact op met de afdelingsleider. Deze bespreekt de onregelmatigheid met de directeur, die een beslissing neemt aangaande de te nemen maatregel. Zie wat dit betreft het examenreglement onder artikel

8 Het examendossier Het examendossier is een vereist onderdeel van het examenreglement. Het hoort naast een PTA aanwezig te zijn. Het examendossier is te beschouwen als de wel zeer persoonlijke invulling van de leerling of kandidaat voor de delen die in het SE (schoolexamen) worden getoetst. Naast de onderdelen van het SE staat er informatie in over de stand van de handelingsopdrachten, praktische opdrachten en het Sectorwerkstuk van de leerlingen uit de theoretische leerweg. Alle schoolexamenresultaten worden per leerling gebundeld in het examendossier. Alles wordt in een map bewaard in de archiefruimte van de school. Een half jaar na de einduitslag mag het examenwerk (schriftelijk werk CE) worden vernietigd. De school moet het examenwerk zes maanden bewaren voor mogelijke controle door de inspectie voortgezet onderwijs. 8

9 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) in het VMBO Handelingsopdracht voor klas 3 en 4 De opdracht wordt voor een deel tijdens het mentoruur uitgevoerd, voor de overige tijd is de leerling buiten de school actief. Informatiemateriaal wordt door de leerling verzameld en bewaard. Verslagen worden in het examendossier van de leerling bewaard. Klas 3 BB/KB/TL Methode: Multiple Choice 1. Het portfolio Keuzebegeleiding uit de methode moet voldoende worden afgesloten voor het einde van klas 3 2. Deelname aan en verslaglegging van minimaal één van de aangeboden activiteiten op het gebied van LOB is verplicht. Een verslag naar behoren uitgevoerd wordt opgeslagen in het examendossier. 3. Stage en stagemap (zie PTA) moeten voldoende zijn voor deelname aan het centraal schriftelijk eindexamen. TL : zie PTA LOB Klas 4 BB/KB/TL 1. Deelname aan en verslaglegging van minimaal twee van de aangeboden activiteiten op het gebied van LOB is verplicht. Verslagen naar behoren uitgevoerd worden opgeslagen in het examendossier. TL : Methode Multiple Choice Kb economie: Stage en stagemap (zie PTA) moeten voldoende zijn voor deelname aan het centraal schriftelijk eindexamen. Het portfolio Keuzebegeleiding uit de methode moet voldoende worden afgesloten voor de laatste toetsweek. 9

10 BEVORDERINGSREGLEMENT van klas 3 naar 4 voor BB/KB Becijfering van de toetsen vindt plaats in een schaal van 1 tot en met 10 met één decimaal. Becijfering op de eindrapporten vindt plaats in een schaal van 3 tot en met 10 met één decimaal. De leerling kan pas worden besproken in de overgangsvergadering als alle cijfers ingevuld zijn. 1. Berekende onvoldoendes: - Van 4,5 t/m 5,4 telt voor 1 berekende onvoldoende. - Van 3,5 t/m 4,4 telt voor 1,5 berekende onvoldoende. - 3,4 of lager telt voor 2 berekende onvoldoendes. 2. De vakken die meetellen voor de bevordering: BB/KB sport, dienstverlening en veiligheid Ne, En, bi, ec of wi, ma, SDV BB/KB zorg en welzijn Ne, En, wi of gs, ma, bi, VZ BB/KB techniek Ne, En, wi, nask1, ma, Tb BB/KB economie Ne, En, wi, ec, ma, H&A Voor de rest geldt voor deze sectoren: - Beroepsgericht vak telt 2 x - In principe 7 (incl. maatschappijleer) vakken. In de hierna volgende tabel worden de volgende afkortingen en tekens gebruikt: BO = Aantal Berekende Onvoldoendes A = Afwijzen voor bevordering (bij dit aantal punten en lager) B = Bevorderen (bij dit aantal punten en hoger) T = Twijfel dus bespreken (bij dit aantal punten) X = Beslissing staat vast, ongeacht het totaal - = Niet van toepassing BO A B T 1 - x - 1, / /40 2, /41 3 x - - 3,5 x - - Opmerkingen: LO telt niet mee voor de bevordering van 3 naar 4 in verband met het feit dat het in het 4 e jaar met een voldoende of naar behoren moet worden afgesloten om te kunnen slagen. LoopbaanOriëntatie en Beroepskeuze (LOB, Stage) dient met de beoordeling voldoende of naar behoren te worden afgerond. 10

11 3.De afrondingsregels voor de klassen BB/KB 3 en 4 van het Openbaar VMBO en MAVO Zeist: REGEL: Toetsen, SO s en dergelijke worden beoordeeld met een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10, met ten hoogste één decimaal. Een rapportcijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers, zoals vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt, over een vooraf vastgestelde periode of gedeelte van een periode. Dit gemiddelde is een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10, met ten hoogste één decimaal. Indien het gewogen gemiddelde een getal is met twee of meer decimalen, wordt dit cijfer op de volgende wijze afgerond op één decimaal: 6,44 wordt na afronding op één decimaal 6,4 6,45 wordt na afronding op één decimaal 6,5 HET CIJFER OP HET OVERGANGSRAPPORT is het gemiddelde van de rapportcijfers van één schooljaar, zoals vastgelegd in het bevorderingsreglement. Dit gemiddelde is een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10 met één decimaal, waarbij elke periode even zwaar telt. Op overgangsrapporten worden dus uitsluitend cijfers vermeld met één decimaal. Opmerkingen voor leerlingen uit het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO): Indien een leerling uit het LWOO niet aan de overgangsnormen van BB/KB voldoet, kan deze leerling toch overgaan naar leerjaar 4, indien - het beroepsgerichte vak minimaal 12 punten scoort - MA voldoende en/of naar behoren is afgesloten - en aan de volgende vaardigheden naar behoren is voldaan: Ne + MVT Wi, nask1, bio Ec, gs * informatie opzoeken, selecteren, verzamelen en ordenen * informatie verwerken en benutten * keuzeproblemen oplossen * gebruik maken van ICT * informatie beoordelen * tussentijds controleren en bijstellen Vervolgens zal met de afdelingsleiding en/of de mentor besproken worden, welke vakken voor het behalen van het certificaat in aanmerking komen. Dit alles zal worden vastgelegd in een studieovereenkomst. 11

12 Programma van toetsing en afsluiting 12

13 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: BB Klas: 3 Vak: BO Methode: Rapportnr Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 1.1 Omgang regels, basisregels Soort toets + Uiterlijk in beschikbare tijd week Herkansbaar? Weging Praktijk, max. 3 weken ja Omgang regels, basisregels 1.3 Fairplay en eerlijkheid 1.4 Omgang met elkaar, sociaal 1.5 Omgang met elkaar, sociaal 1.6 Zelfstandig deelnemen, op gang houden 1.7 Zelfstandig deelnemen, op gang houden 1.8 Voetbal. Techniek en spel. 1.9 Handbal/Tsjoekbal. Tactiek. Praktijk, max. 3 weken ja 1 Praktijk, max. 3 weken ja 1 Praktijk, max. 3 weken ja 1 Praktijk, max. 3 weken ja 1 Praktijk, max. 3 weken ja 1 Praktijk, max. 3 weken ja 1 Praktijk, max 3 weken Ja 1 Praktijk, max 3 weken Ja Circus. Balanceren koord en eenwieler Praktijk, max 3 weken Ja Hardlopen, coopertest Bewegen op muziek. Maken eigen dans. Praktijk, max. 3 weken ja 1 Praktijk, max 3 weken ja 1 Er zijn 4 toetsmomenten per periode. Welke toetsen zijn afhankelijk van het weer en het zaalgebruik. Dit vanwege een roulatieschema bij de zalen. 13

14 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte Leerweg Klas: 3 Vak: Engels Methode: Realtime Periode nrrappo rtnr Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Repetitie chapter 1 Je gaat de Things to learn uit chapter 1 leren. Je moet de Words en speaking kunnen begrijpen en gebruiken in b.v. een tekst, brief of gesprek. De Grammar moet je kunnen toepassen. Soort Schriftelij k 50 min. Uiterlij k gedaa n in week Herkansbaa r? Wegin g School exame n Wk 39 Ja 1x Nee Portfolio gespreksvaardigheid Je gaat drie gesprekken voeren met o.a. een medeleerling en docent. Repetitie chapter 2 Je gaat de Things to learn uit chapter 2 leren. Je moet de Words en speaking kunnen begrijpen en gebruiken in b.v. een tekst, brief of gesprek. De Grammar moet je kunnen toepassen. Portfolio opdracht en 3 wk Schriftelij k 50 min. Wk 42 Nee 1x Nee Wk 45 Ja 1x Nee Einde rapportperiode 1. Wk 47 Repetitie chapter 3 Je gaat de Things to learn uit chapter 3 leren. Je moet de Words en speaking kunnen begrijpen en gebruiken in b.v. een tekst, brief of gesprek. De Grammar moet je kunnen toepassen. Schriftelij k 50 min. Wk 49 Ja 1x Nee Filmopdracht Je gaat in week 1 een film kijken en aantekeningen maken. Neem tijdens het maken van je verslag je aantekeningen mee. Schriftelij k 50 min. Wk 2 Nee 1x Nee Repetitie chapter 4 Je gaat de Things to learn uit chapter 4 leren. Je moet de Words en speaking kunnen begrijpen en gebruiken in b.v. een tekst, brief of gesprek. De Grammar moet je kunnen toepassen. Schriftelij k 50 min. Wk 6 Ja 1x Nee Portfolio Kijk- en Luistervaardigheid Je gaat verschillende kijk- en luisterfragmenten bekijken en beluisteren. Hierbij ga je vragen beantwoorden Portfolio opdracht en 3 wk Wk 7 Nee 1x Nee Einde rapportperiode 2. Wk 10 Repetitie chapter 5 Je gaat de Things to learn uit chapter 5 leren. Je moet de Words en speaking kunnen begrijpen en gebruiken in b.v. een tekst, brief of gesprek. De Grammar moet je kunnen toepassen. Schriftelij k 50 min. Wk 15 Ja 1x Nee Repetitie chapter 6 Je gaat de Things to learn uit chapter 6 leren. Je moet de Words en speaking kunnen begrijpen en gebruiken in b.v. een tekst, brief of gesprek. De Grammar moet je kunnen toepassen. Schriftelij k 50 min. Wk 22 Ja 1x Nee Portfolio Schrijfvaardigheid Je gaat drie korte schrijfopdrachten maken. Dit kan b.v. een SMS, chatbericht, of kaartje zijn. Portfolio opdracht en 3 wk Wk 24 Nee 1x Nee 14

15 1.3.4 Portfolio Leesvaardigheid Je gaat gedurende het schooljaar twee leesboekjes lezen en maakt hierover een toets. Deze worden samen beoordeeld. Portfolio opdracht en Wk 24 Nee 1x Nee Leesvaardigheidstoets Je krijgt leestekstjes met meerkeuzevragen. Einde rapportperiode 3. Einde School examenperiode 1. Schriftelij k 100 min. Wk 26 Nee 1x Nee Wk 26 15

16 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoeps- en Kaderberoeps Klas: 3 Vak: Maatschappijleer Methode: Thema s Maatschappijleer Sector/afdeling: Handel & Administratie, Zorg & Welzijn, SDV, Techniekbreed Periodenr. Rapportnr. Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Hst. 1 Wat is maatschappijleer Hst. 2 Jongeren Je maakt de vragen en de begrippenlijst in je werkboek. Je leert de leesteksten en begrippenlijst. Praktische opdracht Jongeren Soort toets Schriftelijk Uiterlijk gedaan in week Herkansbaar? Weging 40 Ja 1x School Examen Praktisch 42 Nee 1x Ja Hst. 3 Politiek Je maakt de vragen en de begrippenlijst in je werkboek. Je leert de leesteksten en begrippenlijst. Praktisch 47 Ja 1x Einde rapportperiode 1 Wk 47 Hst. 4 Multi Culti Je maakt de vragen en de begrippenlijst in je Schriftelijk werkboek. Je leert de 51 Ja 1x leesteksten en begrippenlijst. Hst. 5 Media Je maakt de vragen en de begrippenlijst in je werkboek. Je leert de Schriftelijk 4 Ja 1x leesteksten en begrippenlijst. Praktische opdracht Je praktische vaardigheden worden Praktisch 10 Nee 1x getoetst. Uitleg volgt in de klas. Einde rapportperiode 2 Wk 10 Hst. 6 Werk Je maakt de vragen en de begrippenlijst in je Schriftelijk werkboek. Je leert de 14 Ja 1x leesteksten en begrippenlijst. Hst. 7 Criminaliteit Je maakt de vragen en de begrippenlijst in je Schriftelijk werkboek. Je leert de 20 Ja 1x leesteksten en begrippenlijst. Praktische opdracht Je praktische Praktisch 25 Nee 1x Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 16

17 1.3.4 vaardigheden worden getoetst. Uitleg volgt in de klas. Eindtoets Maatschappijleer Je leert Hst 1 Wat is maatschappijleer Hst 3 Politiek en Hst 8 Relaties Je leert de leesteksten en begrippenlijsten. Einde rapportperiode 3 Einde Schoolexamenperiode 1 Schriftelijk Toetsweek 26 Wk 26 Nee 2x Ja 17

18 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoeps Klas: 3 Vak: Nederlands Methode: Op Niveau Afdeling: Bovenbouw Schooljaar: Periodenr. Rapportnr. Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Blok 1: 1. Lekker lezen: leer en maak opdr. 1 t/m 4 Werkboek: maak opdr. 1 en 2 (blz. 14/15.) 2. Grammatica en spelling: leer en maak opdr. 5 t/m 17 Werkboek: maak opdr.1, 2 en 3(blz. 6, 7, 8) en opdr. 3 t/m 7 (blz.15/16) 3. Taalschat: leer en maak opdr. 18 t/m 21 Werkboek: maak opdr. 8 en 9 (blz.17) 4. Leesvaardigheid: leer en maak opdr. 22 t/m 27 Werkboek: maak opdr. 4 en 5 (blz. 8, 9,10) en opdr. 10(blz. 18/19.) 5. Schrijfvaardigheid: leer en maak opdr. 28 t/m 31. Werkboek: maak opdr. 11 (blz.19) 6. Spreken en luisteren: lees en voer uit opdr. 32 t/m 35. Soort + Beschkbar e tijd Schriftelijk 50 minuten Uiterlijk gedaan in Week 41 Herkansbaa r? Weging School exame n Ja 2 Nee Eindtoets blok1 Blok 2 : 1. Lekker lezen: leer en maak opdr. 1 t/m 6. Werkboek: maak opdr. 1(blz. 29/30) 2. Grammatica en spelling: leer en maak opdr. 7t/m15. Werkboek: maak opdr. 1 t/m 4 (blz. 22, 23) en opdr. 2 t/m 6 (blz. 30/31/32). 3. Taalschat: leer en maak opdr. 16 t/m 22. Werkboek: maak opdr.7 t/m 11(blz. 32, 33) 4. Leesvaardigheid: leer en maak opdr. 23 t/m 25 Werkboek: maak opdr. 5 (blz. 24/25) en opdr.12 (blz. 33/34) 5. Schrijfvaardigheid: leer en maak opdr. 26 t/m 28. Werkboek: maak opdr. 13 (blz. 34/35.) 6. Spreken en luisteren: lees en voer uit opdr. 29 en 30. Schriftelijk 50 minuten Week 46 Nee 2 Nee Eindtoets blok 2 Vaardigheidstoets Taalschat Deze toets zal gaan over alle taalschat opdrachten uit blok 1 en 2. Kijk- en luistertoets De toets doen we in een uur Nederlands. Je hoeft hier niets aan voor te bereiden. Inleveren leesdossier 1. Kies een boek van een Nederlandse schrijver en overleg met je docent. Het fictiedossier is een Schriftelijk 50 minuten Schriftelijk 50 minuten n.v.t. Week 47 Week 42 Week 46 Nee 1 Nee Nee 1 Nee 18

19 1.2.1 handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdrachten gemaakt MOET hebben.je krijgt de opdrachten van je docent. Als je de opdrachten niet of niet compleet maakt, mag je geen mondeling tentamen doen. Het gevolg daarvan is, dat de opdrachten in de laatste week voor de zomervakantie gemaakt moet worden. Einde rapportperiode 1. Blok 3: 1. Lekker lezen: leer en maak opdr. 1 t/m 4 Werkboek: maak opdr.1 (blz.45) 2. Grammatica en spelling: leer en maak opdr. 5 t/m 17 Werkboek: maak opdr.1 t/m 3 (blz. 38/39) en opdr. 2 t/m 5 (blz. 46/47) 3. Taalschat: leer en maak opdr. 18 t/m 21 Werkboek: maak opdr. 6 t/m 8 (blz. 47/48) 4. Leesvaardigheid: leer en maak opdr. 22 t/m 28 Werkboek: maak opdr. 4(blz. 40/41) en opdr. 9 (blz. 49/50) 5. Schrijfvaardigheid: leer en maak opdr. 29 t/m 32 Werkboek: maak opdr.10 en 11(blz. 50). 6. Spreken en luisteren: lees en voer uit: opdr. 33 t/m 35 Schriftelijk 50 minuten of eerder! Week 47 Week 3 Ja 2 Nee Eindtoets blok 3 Blok4: 1. Lekker lezen: leer en maak opdr. 1 t/m 5 Werkboek: maak opdr.1(blz.61) 2. Grammatica en spelling: leer en maak opdr. 6 t/m 16 Werkboek: maak opdr. 1t/m4(blz.53/54) en opdr.2t/m5(blz.62/63) 3. Taalschat: leer en maak opdr. 17 t/m 22 Werkboek: maak opdr. 6, 7, 8(blz. 64) 4. Leesvaardigheid: leer en maak opdr. 23 t/m 25 Werkboek: maak opdr. 5(blz. 55/56) en opdr. 9 (blz. 65/66) 5. Schrijfvaardigheid: leer en maak opdr. 34 t/m 36 Werkboek: maak opdr.10 en 11(blz.66) 6. Spreken en luisteren: Lees en voer uit: opdr. 34 t/m 36 Schriftelijk 50 minuten Week 9 Nee 2 Nee Eindtoets blok 4. Vaardigheidstoets schrijven. Deze toets zal gaan over alle schrijfvaardigheidsopdrachten uit blok 3en 4 Vaardigheidstoets leesvaardigheid. Deze toets zal gaan over alle leesvaardigheidsopdrachten uit blok 3 en 4. Inleveren leesdossier 2. Kies een boek van een Nederlandse schrijver en overleg met je docent. Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdrachten gemaakt MOET hebben. Je krijgt de opdrachten van je docent. Als je de opdrachten niet of niet compleet maakt, mag je geen mondeling tentamen doen. Het gevolg daarvan is, dat de opdrachten in de laatste week voor de zomervakantie gemaakt moet worden. Schriftelijk 50 minuten Schriftelijk 50 minuten n.v.t. Week 9/ 10 Week 10 Week 10 of eerder! Nee 2 Nee Nee 2 Nee 19

20 1.3.1 Einde rapportperiode 2. Blok 5: 1. Lekker lezen: leer en maak opdr. 1 t/m 3. Werkboek: maak opdr.1(blz.75) 2. Grammatica en spelling: leer en maak opdr. 4 t/m 15 Werkboek: maak opdr. 1 t/m 4 (blz.69/70) en opdr.2 t/m 6 (blz.75/76) 3. Taalschat: leer en maak opdr.16 t/m 19. Werkboek: maak opdr.7, 8, 9 (blz.78) 4. Leesvaardigheid: leer en maak opdr. 20 t/m 24 Werkboek: maak opdr. 5 (blz. 71) en opdr.10 (blz. 79/80) 5. Schrijfvaardigheid: leer en maak opdr. 25 t/m 28 Werkboek: maak opdr. 11 en 12 (blz. 80/81) 6. Spreken en luisteren: lees en voer uit; opdr. 29 en 30 Schriftelijk 50 minuten Week 10 Week 13 Ja 2 Nee Eindtoets blok 5. Blok 6: 1. Lekker lezen: leer en maak opdr. 1 t/m 4.Werkboek: maak opdr.1(blz.89) 2. Grammatica en spelling: leer en maak opdr. 6 t/m 13 Werkboek: maak opdr. 1t/m 4(blz. 83/84) en opdr.2 t/m 6 (blz. 89, 90, 91) 3. Taalschat: leer en maak opdr. 14 t/m 18 Werkboek: maak opdr. 7 en 8 (blz. 91/92) 4. Leesvaardigheid: leer en maak opdr.19, 20 en 21 Werkboek: maak opdr. 9 (blz.93) Schriftelijk 50 minuten Week 20 Nee 2 Nee 5. Schrijfvaardigheid: leer en maak opdr. 22 en 23 Werkboek: maak opdr. 10 (blz.94) Eindtoets blok 6. Presentatie toekomstig beroep. De informatie krijg je van je docent. Vraag er wel naar bij je docent. Je moet een Power-Point presentatie geven. Mondeling tentamen over 2 gelezen boeken. Het tentamen gaat over de leesdossiers die je eerder dit jaar hebt ingeleverd. Einde rapportperiode 3. Einde Schoolexamenperiode 1. Mondeling Max. 8 min. Mondeling 10 min. Week 23/24 Week 25/26 Week 26 Nee 1 Nee Nee 2 Nee 20

21 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: BB-KB-TL Klas: B3TB / K3TB / T3A / T3B Vak: Nask 1 Methode: NOVA Sector/afdeling: 3 TL en 3 TB De BB-leerling maakt de vragen tot de plusvragen De KB-leerling maakt de vragen inclusief de plusvragen De TL-leerling maakt eveneens de extra basisvragen Periodenr. Rapportnr. Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Soort Gedaan voor week Herkansb aar? Wegin g School Examen De leerling is in staat een practicum volgens schriftelijke instructies uit te voeren en kan het Binasboekje hanteren Hfst. 1 Krachten: de leerling kan diverse soorten krachten benoemen en beschrijven en kan diverse berekeningen uitvoeren over krachten en druk m.b.v. formules. 1. krachten herkennen in je omgeving; soorten krachten. De leerling kan diverse soorten krachten benoemen en beschrijven De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 2. Krachten meten: de leerling kan een veerunster gebruiken en schalen en grafieken aflezen en tekenen. De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 3. Nettokrachten: de leerling kan krachten bij elkaar optellen. De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 4.Krachten in werktuigen: de leerling kan toepassingen noemen en berekeningen Praktisc h Schriftel ijk SE 39 NEE 1 NEE 43 NEE 1 NEE 21

22 maken die van toepassing zijn in werktuigen. De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 5. Druk: de leerling kan met formules de grootheden druk en kracht berekenen. De leerling maakt de vragen van deze paragraaf Practicum schakelingen tijdens de les: aan de hand van schema s een werkende schakeling maken Praktisc h 41 NEE 1 NEE Hfst. 2 Elektrische stroom: de leerling kan diverse soorten schakelingen benoemen en de werking verklaren en m.b.v. formules berekeningen maken m.b.t. vermogen, stroomsterkte, weerstand en energie elektriciteit en veiligheid 1. de leerling kan een serieen parallel tekenen met diverse meters, de stroomsterkte meten en berekenen De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 2. Elektriciteit in huis: de leerling kan vermogensberekeningen maken van een huisinstallatie en de begrippen fasedraad, kortsluiting en overbelasting kunnen verklaren De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 3. de leerling kan m.b.v. fomules vermogens- en energieberekeningen maken De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 4. de leerling kan de gevaren van onjuiste gebruik van elektriciteit en veiligheidsmaatregelen en de begrippen aardlek, randaarde, dubbele isolatie, zekering en de kleuren draad kunnen benoemen Schriftel ijk SE 44 JA 2 NEE 22

23 1.1.5 De leerling maakt de vragen van deze paragraaf Hfst.3 Energie: 1. de leerling kan diverse soorten energiewinning benoemen, rendements- en energieberekeningen maken De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 2. Windenergie: de leerling kan het winnen van windenergie voor en nadelen benoemen en energiebronnen vergelijken De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 3. Zonne-energie: de leerling kan het winnen van zonne-energie voor en nadelen benoemen, de werking van zonnepanelen en zonnecollectoren kunnen beschrijven De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 4. waterkracht: de leerling kan het winnen van energie uit waterkracht benoemen en beschrijven en de energie berekenen De leerling maakt de vragen van deze paragraaf Schriftel ijk SE 47 NEE 1 NEE Einde rapportperiode Hfst.4 Het weer: benoemen en beschrijven van diverse soorten weertypen met luchtdruk, temperatuur, wolken en neerslag 1. De leerling kan het volgende beschrijven: hoe druk gemeten wordt, de begrippen hoge- lagedruk beschrijven tevens de relatie tussen hoogte en druk en het begrip absolute druke berekenen De leerling maakt de vragen van deze paragraaf Schriftel ijk SE 51 NEE 1 23

24 2. De leerling kan de volgende begrippen benoemen en beschrijven: ijken, een vloeistof- en bimetaaltemperatuurmeter De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 3. De leerlingen kan de volgende begrippen benoemen en beschrijven: waterdamp, dauw, rijp, dauwpunt. Tevens beschrijven hoe wolken, mooi weer en buienwolken ontstaan De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 4. Onweer: De leerling kan statische elektriciteit verklaren, het laden, ontladen bliksem en onweer beschrijven De leerling maakt de vragen van deze paragraaf NEE Practicum Licht tijdens de les: Met lenzen een beeld maken Hfst.5 Licht 1. De leerling kan het ontstaan van schaduw verklaren, lichtstralen construeren en de werking van spiegels m.b.v. constructie stralen beschrijven De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 2. De leerling kan de spectrumkleuren benoemen en de effecten en toepassingen van UV en IR beschrijven De leerling maakt de vragen van deze paragraaf 3. de leerling kan de begrippen holle- en bolle lenzen, de toepassingen, reëel en virtueel beeld benoemen en beschrijven en m.b.v. constructiestralen een beeld construeren De leerling maakt de vragen van deze paragraaf Praktisc h Schriftel ijk SE 10 NEE 1 NEE 10 JA 1 NEE 24

25 4. De leerling kan de onderdelen van het oog, benoemen, de begrippen verziend, bijziend en accommoderen beschrijven De leerling maakt de vragen van deze paragraaf Practicum schakelingen tijdens de les Hfst. 6 Elektrische schakelingen: Het tekenen van diverse elektrische schakelingen met verschillende onderdelen z.a. weerstanden, LDR, een relais, en de transistor Einde rapportperiode 2 Hfst. 7 Materie: benoemen en beschrijven van de bouw van een molecuul, temperatuur en het deeltjesmodel, atomen; Praktisc h Schriftel ijk SE Schrifteli jk SE 14 Nee 1 NEE 14 JA 2 NEE NEE 26 NEE Hfst 8 Straling: benoemen en beschrijven van de diverse soorten straling, gebruik van en bescherming tegen straling Schrifteli jk SE 26 NEE 1 NEE Filmverslag straling Practicum naar keuze tijdens de les minimaal 2 opdrachten EINDTOETS H7 en H8 Einde rapportperiode 3 Schrifteli jk Praktisc h Schrifteli jk SE 25 NEE 1 25 NEE 1 26 NEE 2 NEE NEE NEE 25

26 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg:BB/KB/TL Vak:rekenen Rapportnr Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Klas:3 Soort toets + beschikbare tijd Methode: Nu Rekenen Uiterlijk in week Herkansbaar? Weging Hoofdstuk 1 Structuur van de getallen herkennen, ordenen, doortellen en grote getallen Rep 50 min 37 ja 1 Hoofdstuk 2 Bewerkingen zoals optellen, aftrekken en Rep 50 min 40 ja 1 vermenigvuldigen en delen Hoofdstuk 3 Met decimale getallen optellen, aftrekken en Rep 50 min vermenigvuldigen en delen 44 ja 1 Hoofdstuk 4 Verhoudingen met verhoudingstabellen en Rep 50 min vergelijken 46 ja 1 Einde rapportperiode 1. Wk 47 Hoofdstuk 5 Meten in alle vormen, lengtematen, Rep 50 min 51 ja 1 oppervlaktematen, inhoudsmaten en gewichten Hoofdstuk 6 Grafieken en tabellen aflezen en maken Hoofdstuk 7 Rep 50 min 3 ja Breuken herkennen en vergelijken maar ook optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen Rep 50 min 6 ja Hoofdstuk 8 Praktisch rekenen zoals schattend rekenen en afronden Rep 50 min 9 ja Einde rapportperiode 2. Wk 10 Hoofdstuk 10 Meten in plattegronden en met schaal en schaallijnen. Vlakke figuren en vergroten en Rep 50 min 13 ja 1 verkleinen Hoofdstuk 11 Meten inde ruimte met ruimtelijke figuren, aanzichten en doorsneden Rep 50 min 20 ja 1 Hoofdstuk 12 Met statistiek en formules gegevens verwerken Rep 50 min en conclusies trekken 24 nee 1 Einde rapportperiode 3. Wk 26 26

27 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: 3 e leerjaar Klas: K3Tb / B3Tb Vak: Elektro- Hout- Metaal- Mobiliteit Methode: Techniek op Maat / Power ON Sector / afdeling: Techniek BREED Perioden r. Rapportn r. Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Introductie Lesbrief Boren in metaal/hout Gereedschap kennis Lesbrief mobiliteit 1 Fietsband /autoband verwisselen Techniek op maat E-installaties in de woning 1 Enkel polige schakeling E0 Aan de slag in de woning van de familie Dirks Houtverbindingen (Houten Puzzel) Tekenlezen Soort Theorie en praktijk Theorie en praktijk Theorie en praktijk Theorie en praktijk Uiterlij k gedaa n in Herkansbaa r? Weging Cijfe r 47 N 1 JA 47 N 1 JA 47 N 1 School examen JA 47 N 1 JA Lesbrief schuifmaat Praktijk 47 N 1 JA Einde rapportperiode 1. Wk 47 Theorie Metaal draaien en Metaal dobbelsteen praktijk Lesbrief mobiliteit 2 -Banden balanceren / olie verversen / filter vervangen Techniek op maat E-installaties in de woning 1 E1 De berging van de heer Dirks Techniek op maat Houtbewerken module B6 Timmergereedschap en machines gebruiken 1 Vliegtuig Presentatie/ oriëntatie Elektrotechniek Theorie en praktijk Theorie en praktijk Theorie en praktijk 10 N 1 JA 10 N 1 JA 10 N 1 10 N 1 JA JA Metaal Tappen Praktijk 10 N 1 JA Einde rapportperiode 2. Wk Lesbrief solderen Theorie en praktijk 24 N 1 JA Lesbrief mobiliteit 1 Uitlaat auto / scooter Techniek op maat E-installaties in de woning 1 Theorie en praktijk Theorie en praktijk 24 N 1 JA 24 N 1 JA 27

28 E2 Hal en buitenlamp bij de familie Dirks Zes kante -opitec tafel Lint STAGE Toets week Alle onderdelen periode 1/2/3 Einde rapportperiode 3. Einde School examenperiode 1. Theorie en praktijk Theorie en praktijk Theorie en praktijk 24 N 1 JA 24 N 1 JA 25 N 1 JA Wk. 26 VERSIE

29 Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoeps Klas: 3 Vak: Wiskunde Sector/afdeling: Bovenbouw Methode: Getal en Ruimte Periodenr. Rapportnr. Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Hoofdstuk 1 Rekenen met breuken en procenten. Uitrekenen van afnamen en toename in grote en kleine getallen Soort Uiterlij k gedaa n in week Herkansbaa r? Weging School examen Schriftelijk 38 ja 1 nee Hoofdstuk 2 Werken met aanzichten en doorsneden. Je bepaalt posities door kijk-en hoogtelijnen op kaarten Hoofdstuk 3 Het maken van formules bij een tabel en grafiek. Het tekenen van grafieken met de vergelijkingen en de formules met haakjes leer je weg te werken Schriftelijk 42 ja 1 nee Schriftelijk 46 ja 1 nee Einde rapportperiode 1. Wk 47 Hoofdstuk 4 Begrijpen wat data is en hoe die data iets vertelt over de werkelijkheid. Je leert verschillende Schriftelijk 50 ja 1 nee begrippen van de statistiek en kansberekening Hoofdstuk 5 De koers kunnen bepalen op landkaarten en met de windroos Schriftelijk 4 ja 1 nee berekeningen maken. Inzicht krijgen in wiskundige ruimtemodellen Hoofdstuk 6 Oplossingen zoeken met tabellen en grafieken en berekenen van de Schriftelijk 9 ja 1 nee oplossing met inklemmen Einde rapportperiode 2. Wk 10 Hoofdstuk 7 Berekenen wat de oppervlakte en inhoud is van allerlei wiskundige Schriftelijk 13 ja 1 nee modellen en het rekenen met PI en de circel Hoofdstuk 9 Berekenen wat de oppervlakte en inhoud is van allerlei wiskundige Schriftelijk 20 ja 1 nee ruimte modellen zoals prisma, bol en cilinder Hoofdstuk 10 Rekenen met tabellen en verschillende formules. Je leert zelf kosten te berekenen en prijzen te Schriftelijk 23 ja 1 nee vergelijken aan de hand van wiskundige tabellen en formules 29

30 1.3.3 Hoofdstuk 1,3 en 10 Een toets van 2 lesuren, de stof wordt door elkaar getoetst zodat je handig kunt schakelen tussen de diverse onderwerpen Einde rapportperiode 3. Einde School examenperiode 1. Schriftelijk 26 nee 2 nee Wk 26 30

31 Examenreglement VMBO en Mavo Openbaar VMBO en MAVO van OSG Schoonoord Zeist/Doorn Klas 3 Examenjaren

32 EXAMENREGLEMENT VMBO en MAVO Van OSG SCHOONOORD Zeist/Doorn Dit Examenreglement is een afgeleide van het 'Examenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VBO' In de schoolbibliotheek ligt een exemplaar ter inzage. Het omvat een aantal algemene artikelen (1 t/m 6), en daarnaast drie Afdelingen waarin, respectievelijk, Algemeen, het Centraal Examen en het Schoolexamen worden geregeld. Alle examenkandidaten ontvangen dit Examenreglement, in combinatie met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Algemene artikelen Artikel 1 Het Examen wordt conform het Examenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VBO, hierna aangehaald als 'het Besluit', afgenomen door de directeur en de examinatoren onder verantwoordelijkheid van het Bevoegd Gezag. Artikel 2 Het Examen omvat een Schoolexamen en een Centraal Examen. Artikel 3 Voor zover zaken niet nader geregeld zijn in dit 'Examenreglement OSG Schoonoord', hierna te noemen 'het Reglement', is het Besluit van toepassing. Wanneer ook het Besluit ontoereikend is, beslist de directeur. Artikel 4 In geval van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van dit Reglement neemt de Beroepscommissie ex Artikel I.12 van dit Reglement een beslissing. Artikel 5 De directeur kan op grond van art. 55* van het Besluit bepalen dat voor een geestelijk of lichamelijk gehandicapte kandidaat alsmede voor een kandidaat die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, onder zekere voorwaarden afgeweken wordt van de werkwijze die voor de examenkandidaten is voorgeschreven in het Besluit en in het 'Programma van toetsing en afsluiting'. De kandidaat, of in geval van een minderjarige kandidaat zijn ouders, verzorgers of voogden, dienen uiterlijk op 1 november van het schooljaar waarin het Examen begint een verzoek tot een afwijkende werkwijze in bij de directeur. *) Artikel 55 Examenbesluit, betreft Afwijking wijze van examineren, volledige tekst: 1. De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a.er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld. b. De aanpassing voor zover betrekking hebbende op het Centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het Centraal examen met ten hoogste dertig minuten, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring.

33 3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij Examen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: a) Het vak Nederlandse taal en letterkunde; b) Het vak Nederlandse taal; c) Enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 4. De in het tweede lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. Artikel 6 Tenslotte bestaat in zeer uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van de directeur en gehoord de inspectie, de mogelijkheid om op basis van artikel 59* van het Besluit het examen gespreid over twee jaren af te leggen. AFDELING I : ALGEMEEN Begripsomschrijving Artikel I.1 Het 'Examenreglement OSG Schoonoord' is het Reglement als bedoeld in afdeling 1, Artikel 31 van het Besluit. Artikel I.2 De begripsbepaling zoals gegeven in het in Artikel 1 van dit Reglement bedoelde Besluit, is eveneens van toepassing op dit Reglement. Organisatie van het Examen Artikel I.3 Het programma van toetsing en afsluiting, tenminste omvattende de onderdelen van de examenstof van de vakken waarin de kandidaat geëxamineerd wordt tijdens het Schoolexamen/Centraal Examen, en de tijdsduur, alsmede de rekenformule waarmee het beoordelingscijfer wordt berekend, wordt jaarlijks per schooltype gepubliceerd. Elke kandidaat ontvangt hiervan uiterlijk op 1 oktober van het schooljaar waarin het Examen begint, één exemplaar. De plaats waar elk onderdeel wordt geëxamineerd en het tijdstip worden per periode via afzonderlijke roosters bekend gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat zich tijdig op de hoogte te stellen van de gang van zaken. Artikel I.4 a. De docent aan wie de lessen in een vak dat deel uitmaakt van het Examen, zijn opgedragen wordt tevens aangewezen als examinator. b. Indien een docent die tevens examinator is, gedurende langere tijd verhinderd is de opgedragen lessen te geven, kan de directeur een andere examinator aanwijzen.

34 Artikel I.5 De directeur wijst een lid van het personeel van de school aan als secretaris van het Examen in één of meer der scholen die tezamen de scholengemeenschap vormen. Artikel I.6 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het Besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht, of uit zijn taak bij de uitvoering van het Besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Artikel I.7 Het Examen wordt afgenomen in de daartoe door de directeur aan te wijzen ruimten en, voor zover het Schoolexamen betreft, op daartoe door de directeur te bepalen tijdstippen. Artikel I.8 a. De inrichting van de ruimten waar het Centraal Examen wordt afgenomen geschiedt op aanwijzing van de directeur. b. Bij het Centraal Examen dient elke kandidaat plaats te nemen aan de tafel die hem wordt aangewezen bij de aanvang van elke zitting. c. Bij elke zitting maakt de kandidaat zijn werk op papier dat door de school of van rijkswege voor dat doel wordt verstrekt. d. De kandidaat is verplicht de aanwijzingen van de toezichthouder(s) stipt op te volgen. e. De kandidaat levert alvorens de examenruimte te verlaten het gemaakte werk in bij een toezichthouder. Artikel I.9 De directeur bewaart (na correctie en vaststelling van de einduitslag) al het schriftelijk werk dat te maken heeft met het examen tenminste zes maanden en draagt zorg voor vernietiging na afloop van deze termijn. De kandidaat of een schriftelijk door hem gemachtigde kan inzage krijgen in al het schriftelijk werk dat te maken heeft met het examen van deze kandidaat. Artikel I.10 Voor de praktische toetsen geldt dat na akkoordverklaring van de uitslag door de kandidaat het werk, indien mogelijk, aan de leerling wordt meegegeven. Onregelmatigheden Artikel I.11 a. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het Examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. b. De maatregelen, bedoeld in lid a, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 1. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het Schoolexamen of het Centraal Examen; 2. het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of meer zittingen van het Schoolexamen of het Centraal Examen; 3. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het Schoolexamen of het Centraal Examen; 4. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd Examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd Examen bedoeld in Artikel I.11.b.4 betrekking heeft op één of meer onderdelen van het Centraal Examen legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het Centraal Examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. c. Alvorens een beslissing ingevolge lid b. van dit artikel wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in Artikel I.12 tot en met art I.17. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, verzorgers of voogden van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. d. Tegen een beslissing op grond van het gestelde in de Artikelen III-5 en III-6 lid a en b, kan binnen de termijnen zoals genoemd in Artikel I.12, beroep worden ingesteld bij de Beroepscommissie.

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie

De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie De afsluiting geregeld PTA en exameninformatie Vierde leerar 2014-2015 Exameninformatie 2014-2015 - 1 - Inhoudsopgave Exameninformatie voor de het vierde leerar Examencijfers, rapporten, herkansingen en

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie. Derde leerjaar Theoretische Leerweg 2015-2016

De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie. Derde leerjaar Theoretische Leerweg 2015-2016 De afsluiting geregeld PTA en exameninformatie Derde leerjaar Theoretische Leerweg 2015-2016 Exameninformatie 2015-2016 - 1 - Inhoudsopgave Exameninformatie voor het derde leerjaar Examencijfers, rapporten,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie. Vierde leerjaar 2015-2016

De afsluiting geregeld. PTA en exameninformatie. Vierde leerjaar 2015-2016 De afsluiting geregeld PTA en exameninformatie Vierde leerjaar 2015-2016 Exameninformatie 2015-2016 - 1 - Inhoudsopgave Exameninformatie voor de het vierde leerjaar Examencijfers, rapporten, herkansingen

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2014 2015 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL / KBL 2015/2016

Examenreglement VMBO BBL / KBL 2015/2016 Examenreglement VMBO BBL / KBL 2015/2016 Examenreglement CSG versie 2015-2016 zie website: http://www.csg.nl/regelingen/examenreglement en vervolgens: Algemeen examenreglement CSG 2015-2016 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016 locatie Hervensebaan s-hertogenbosch 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN blz. 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN blz. 3 3. HET EXAMEN blz. 3 4. SCHOOLEXAMEN blz. 4 t/m 7 4.1 Algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2014-2015

Examenreglement Marne College 2014-2015 Examenreglement Marne College 2014-2015 VMBO 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen: inhoud en organisatie 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag.

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag. Algemeen deel PTA VMBO-TL 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3 3. Begrippenlijst pag. 3-4 4. Overgang pag. 5-8 5. Herkansing pag. 9 6. Overzicht

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Examenreglement Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Algemene begrippenlijst... 3 Hoofdstuk 2. Onregelmatigheden... 4 Hoofdstuk 3. Inhoud van het eindexamen...

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1 VMBO Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017 BBL / KBL / LWT Het College Vos 1 Examenreglement VMBO 2015 2017 Basis- en kadergerichte leerweg 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen - inspectie: de inspectie

Nadere informatie

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4 Examenreglement schooljaar 2012-2013 leerjaar 3 en 4 Hanze College is onderdeel van Scholengroep Kwadrant / rk scholengemeenschap voor vmbo, Bouwlingstraat 74, 4902 AK Oosterhout Nb., tel. 0162-453581

Nadere informatie

Examenboek 2015-2016

Examenboek 2015-2016 Examenboek 2015-2016 Datumoverzicht PTA Examenreglement Vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg Huygens College Umbriëllaan 3 1702 AJ Heerhugowaard Tel. (072) 5400205 info@huygens.nl

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro EXAMENREGLEMENT Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg van de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro Zwolle, september 2014 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo 2015-2016 pagina 2 Inhoud INLEIDING 4 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 2 SCHOOLEXAMEN (SE) 6 2.1 Regels

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk

Nadere informatie