SAENREDAM COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAENREDAM COLLEGE"

Transcriptie

1 Schooljaar EXAMENKATERN SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1

2 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste examenkandidaat Schoolexamen, Centraal Examen en de rekentoets Indeling examenjaar e leerjaar Schoolexamenreglement 2

3 Beste examenkandidaat Zaandijk, september 2016 Hierbij ontvang je het examenkatern voor het schooljaar In dit katern zijn alle afspraken en voorschriften opgenomen voor het Eindexamen vmbo. Het eindexamen vmbo bestaat voor de meeste vakken uit een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE). Voor enkele vakken wordt alleen een Schoolexamen afgenomen. In het eerste deel van dit katern vind je alle informatie over het Schoolexamen, het Centraal Examen en de rekentoets. Daarna volgt een overzicht op datum van alle activiteiten die met het examen te maken hebben. In het tweede deel vind je het Schoolexamenreglement. Lees dit goed door zodat je weet hoe het allemaal gaat tijdens een examenjaar. Het OVO eindexamenreglement vind je op de site van de school onder examens. In dit reglement staat alle informatie over het Centraal Examen en is de informatie opgenomen die door de overheid is voorgeschreven. Wij hopen dat het schooljaar een goed jaar mag worden voor jou en dat dit katern een bijdrage levert aan het te verwachten succes. Mede namens alle collega s wensen wij je sterkte bij de studie en veel succes bij het eindexamen. Mevr. M. Hendriks dhr. F. Beelen dhr. E. Inja Directeur Examensecretaris Lid Examencommissie 3

4 Schoolexamen, Centraal Examen en de rekentoets. Het Schoolexamen. Het Eindexamen is verdeeld in het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het Schoolexamen wordt door de school geregeld. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft een overzicht per vak wat de kandidaat moet leren voor een toets. In het PTA staat ook wanneer de toets plaatsvindt, hoe lang de toets duurt, welke weging de toets heeft, wat voor soort toets het is en of de toets herkansbaar is. Het Schoolexamen bevat schriftelijke, digitale of mondelinge toetsen, praktische opdrachten, kijk- luistertoetsen en handelingsdelen. Het SE bevat ook onderdelen die niet vakgebonden zijn maar wel door elke kandidaat voldoende moet worden afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn de CKV week, de stage in de B/K afdeling of het sectorwerkstuk in de TL afdeling. Het Schoolexamen is over het schooljaar verdeeld in drie perioden. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Voor de kandidaten van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg duurt de toetsweek meestal 3 a 4 dagen, voor de kandidaten van de Theoretische leerweg meestal 5 a 6 dagen. Een week voordat de toetsweek plaatsvindt, wordt het rooster bekend gemaakt. Een kandidaat kan maximaal drie toetsen op een dag krijgen. Kandidaten met recht op tijdverlenging maken de toetsen in een apart lokaal. Het Schoolexamen wordt na de laatste toetsweek afgesloten. Voor elk vak wordt een eindcijfer berekend, afgerond op een decimaal. In de beroepsgerichte afdeling (B/K) is het eindcijfer van het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Commercie (D&C) of Technologie en Dienstverlening (T&D) het resultaat van meerdere onderdelen. De kandidaat of een van zijn ouders / wettelijke verzorgers als de kandidaat nog minderjarig is, tekent voor de eindcijfers in april. Het SE cijfer voor elk vak telt voor 50% mee in de bepaling van het eindcijfer. Het Centraal Examen. Het Centraal Examen wordt door de overheid vastgesteld en aangeleverd. Dit is voor alle leerlingen in het land voor het betreffende vak hetzelfde. De kandidaten van de B/K afdeling doen voor het beroepsgerichte programma een Centraal Praktisch en Schriftelijk Examen(CPSE), ook wel praktijk examen genoemd. Dit examen wordt in enkele dagen afgenomen in april De algemeen vormende vakken zoals Nederlands, wiskunde enz. worden in de B/K afdeling digitaal afgenomen, in de TL afdeling schriftelijk. Het cijfer voor het CE telt ook voor 50% mee in de bepaling van het eindcijfer. 4

5 De rekentoets. Elke kandidaat is verplicht de rekentoets te maken. Het cijfer komt op de cijferlijst bij het diploma. Je hebt de rekentoets gehaald als je het cijfer 5 of hoger hebt behaald. Het resultaat van de rekentoets is nog niet van invloed op de zak / slaagregeling. Een leerling op het VMBO maakt de toets op het niveau 2F. Dit is het niveau voor de rekenvaardigheden dat de overheid heeft vastgesteld en waar een leerling aan moet voldoen als hij het VMBO na vier jaar verlaat. De toets wordt digitaal afgenomen en de leerling mag geen eigen rekenmachine gebruiken. In het MBO en in het HAVO moeten de kandidaten aan het eind van de opleiding de rekentoets afleggen op niveau 3F. Een leerling van de Basisberoepsgerichte leerweg kan ook de rekentoets op een lager niveau (2A) afleggen. Wel moet hij een keer de toets 2F gemaakt hebben. Voor kandidaten met ernstige rekenproblemen (dyscalculie), bestaat de mogelijkheid een aangepaste rekentoets te maken. Dit is de ER toets. Een kandidaat kan hier aan deelnemen als een dyscalculieverklaring kan worden overlegd of als aangetoond kan worden dat de school al enige jaren actief remediërende rekenprogramma s aan deze kandidaat heeft aangeboden. Elke kandidaat in het VMBO krijgt vier kansen om de rekentoets te halen: een keer in het derde leerjaar en drie keer in het vierde leerjaar. De afnameperiodes worden landelijk vastgesteld. B= Basisberoepsgerichte leerweg K= Kaderberoepsgerichte leerweg TL = Theoretische leerweg 5

6 Indeling examenjaar e leerjaar B/K: 29 augustus 4 november Periode 1 2 t/m 4 november Toetsweek 1 10 november Inhalen 24 november Herkansen 4 november 31 januari Periode 2 1 december Kijk- en luistertoetsen Nederlands 10 t/m 23 januari Rekentoets 2F en 3F, eerste afnameperiode 18 en 19 januari Rekentoets 2ER en 3ER, eerste afnameperiode 23 januari Engels Kijk- Luistertoets Basis 26 januari Engels Kijk- Luistertoets Kader 24 t/m 26 januari Toetsweek 2 2 februari Inhalen NB.De afnamemomenten van de rekentoets 2A worden later bekendgemaakt, maar zullen niet buiten deze afnameperiodes vallen. 1 februari 18 april Periode 3 7 t/m 20 maart Rekentoets 2F en 3F, 15 en 16 maart Rekentoets 2ER en 3ER 22 en 23 maart Taaldorp Engels 27 t/m 29 maart Toetsweek 3 6 april Inhalen 13 april Herkansen 13 april Inhalen LO 13 april Eindcijfer D&C / T&D 18 april Eindcijfers (SE) 6

7 18 t/m 21 april Eindexamen CSPE ISTD +ISDC 19 april Tekenen voor eindcijfers SE 20 april Getekende lijst door ouders terug op school 22 april t/m 7 mei mei vakantie Eindexamens 8 t/m 11 mei Examentraining 15 t/m 18 mei Centrale Examens B/K mei mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Engels 16 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Wiskunde 17 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Nederlands 18 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Nask 1 18 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Economie 29 mei t/m 9 juni Rekentoets 2F en 3F 3 e afnameperiode B/K 7 en 8 juni Rekentoets 2ER en 3ER 3 e afnameperiode 7 juni Normering CSPE Vanaf 8 juni Herkansen CSPE 14 juni Uitslag 1 e tijdvak B/K 19 t/m 21juni 2 e Tijdvak B/K digitale examens (herexamens) 30 juni Uitslag 2 e tijdvak 6 juli Diploma uitreiking B/K: uur 7

8 Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijken/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten). 2. Kandidaat: Een leerling die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. 3. Ouders: Hieronder wordt verstaan: ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger van de kandidaat. 4. Afronden: Een cijfer met twee decimalen wordt teruggebracht tot een cijfer met één decimaal, waarbij de hoogte van de tweede decimaal bepaalt of de eerste decimaal met één wordt verhoogd. Is de tweede decimaal gelijk aan of hoger dan 5, dan wordt de eerste decimaal met één verhoogd. Is de tweede decimaal kleiner dan 5, dan wordt de eerste decimaal niet gewijzigd. 5. Afkappen: Een cijfer met twee decimalen wordt teruggebracht tot een cijfer met een decimaal door de tweede decimaal weg te laten. De tweede decimaal telt dus niet mee. 6. Inhalen: Het maken van een toets die door absentie is gemist. 7. Herkansen: Het opnieuw maken van een toets om een hoger resultaat te bereiken. 8. Handelingsdeel: Verplicht onderdeel van het examen dat met een voldoende resultaat moeten worden afgesloten. Het voldoende resultaat heet hier naar behoren Afkortingen: AVO= BB= B/K= CE= CPE = CSPE= KB= Mo= PTA = SE= TL= Algemeen Vormend Onderwijs Basisberoepsgerichte leerweg Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Centraal Examen Centraal Praktijk Examen Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen Kaderberoepsgerichte leerweg mondeling Programma van Toetsing en Afsluiting; een document betrekking hebbend op een schooljaar in de examenperiode, waarin per vak het jaarprogramma wordt beschreven School Examen Theoretische leerweg 8

9 Artikel 2. Algemene bepalingen 1. Het schoolexamen bestaat uit een aantal toetsen. Deze toetsen staan beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle toetsen samen vormen het examendossier. De aanvang en de afsluiting van het schoolexamen staan per vak vermeld in het PTA. 2. De directeur stelt jaarlijks een PTA voor het schoolexamen vast. Het PTA wordt voor 1 oktober verstrekt en staat ook op de website van de school. Zie Art. 15 Eindexamenreglement VMBO. 3. Kandidaten zijn verplicht om alle onderdelen van het PTA af te leggen. Indien nodig kan de directeur een afwijkende regeling vaststellen in overleg met de betrokken docenten en de kandidaat. 4. Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. 5. Het schoolexamen kan pas worden afgesloten als voor alle onderdelen van het schoolexamen een cijfer dan wel de waardering voldoende of goed, overeenkomstig het PTA, is vastgesteld; alle handelingsopdrachten, het vak LO, kunstvakken 1 en het sectorwerkstuk in de theoretische leerweg moeten met de waardering voldoende of goed zijn afgesloten. Zie ook Art. 6 Eindexamenreglement VMBO. 6. De directeur stelt de kandidaat en de ouders voor aanvang van het centraal examen schriftelijk in kennis van de beoordeling van het schoolexamen: a. welke cijfers zijn behaald voor het schoolexamen; b. de beoordeling van vakken, waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; c. de beoordeling van het sectorwerkstuk in de theoretische leerweg. 7. De directeur kan toestaan dat een kandidaat met beperkingen het schoolexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het schoolexamen zal worden afgelegd. De directeur meldt dit zo spoedig mogelijk aan de Inspectie. Zie Art. 4.6 Eindexamenreglement VMBO. Artikel 3 Afwezigheid tijdens het schoolexamen 1. Als een kandidaat verhinderd is of niet in staat is deel te nemen aan een toets, meldt een ouder van de kandidaat dit voor aanvang van de toets schriftelijk of telefonisch bij de receptie van de school. Daarna stelt een ouder binnen 2 werkdagen na het herstel schriftelijk de secretaris van het eindexamen op de hoogte van de afwezigheid en de reden waarom hij of zij afwezig is geweest. 2. Indien de kandidaat in de loop van de dag ziek naar huis gaat voordat de toets is gemaakt, meldt hij zich af bij de afdelingsleider. 9

10 3. Zonder telefonische melding en schriftelijke bevestiging wordt het verzuim als een onregelmatigheid beschouwd. Zie Art.10 Eindexamenreglement VMBO. 4. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van een toets. De toets wordt (centraal) ingehaald en dit gebeurt zo snel mogelijk na de toetsweek. Bij meerdere gemiste toetsen neemt de leerling contact op met de afdelingsleider en de examensecretaris. Artikel 4 Te laat komen bij een schoolexamen 1 Een kandidaat mag uiterlijk een half uur te laat komen voor een toets. Hij levert zijn werk echter in uiterlijk op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 2 Bij een kijk- of luistertoets of een mondelinge toets (inclusief een presentatie) mag een kandidaat, nadat de toets is gestart, niet meer aan de toets deelnemen. In dat geval wordt door de directeur of afdelingsleider vastgesteld of er voor het te laat komen een geldige reden is. Als er sprake is van een geldige reden, dan wordt een afspraak gemaakt voor het inhalen van de toets. Als er geen sprake is van een geldige reden, dan kan een maatregel worden genomen zoals vermeld in Art. 10 Eindexamenreglement VMBO. Artikel 5 Onregelmatigheid Dit is hetzelfde artikel als Art. 10 van het Eindexamenreglement VMBO. 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder opgave van geldige reden afwezig is (dit ter beoordeling van de directeur) dan wel aanleiding heeft gegeven voor onregelmatigheden, kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen, bedoeld in artikel 10.1., die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets of een onderdeel van een toets van het SE of het CE, of de rekentoets; b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen of onderdelen van toetsen van het SE of het CE, of de rekentoets; c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen of onderdelen van toetsen van het reeds afgelegde deel van het SE of het CE, of de rekentoets; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen, bedoeld in de vorige zin, betrekking heeft op één of meer onderdelen van het CE, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het CE, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 10

11 3. Voordat de directeur een besluit neemt, hoort de directeur binnen vijf schooldagen de kandidaat. De kandidaat kan zich daarbij door een meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn besluit binnen één schooldag mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit en de termijn die daarbij wordt gehanteerd. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders van de kandidaat, indien deze minderjarig is, en aan de inspectie. De directeur kan deze procedure mandateren aan de adjunct-directeur of betreffende afdelingsleider van de kandidaat. De afdelingsleider informeert de directeur over het verloop van de procedure. 4. De kandidaat kan tegen een besluit van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 11. Indien de kandidaat beroep wil aantekenen bij de Commissie van Beroep, doet hij dit schriftelijk binnen vijf schooldagen nadat het besluit aan hem is bekend gemaakt. 5. Door het instellen van beroep wordt de werking van het besluit bedoeld in artikel niet geschorst. 6. Indien na afloop van het eindexamen onregelmatigheden worden ontdekt, kan de directeur de kandidaat het diploma onthouden. Artikel t/m zijn ook hier van toepassing. 7. Als een in artikel genoemde maatregel is genomen door de gemandateerde adjunct-directeur of afdelingsleider en die betrekking heeft op (een onderdeel van) het SE, kan de kandidaat tegen het besluit van de adjunct-directeur of afdelingsleider in beroep gaan bij de directeur. (zie OVO reglement artikel 11). De handelwijze is verder gelijk aan die zoals in artikel 10.3 beschreven, waarbij als postadres voor de indiening van het beroep het schooladres van de directeur van toepassing is. Artikel 6 Inleveren werkstukken / (praktische) opdrachten Werkstukken en/of praktische opdrachten worden vóór of op de uiterste inleverdatum bij de docent ingeleverd. De docent en de leerling maken een afspraak over de datum, tijd en plaats van het inlevermoment. Inleveren bij de administratie of in een postvakje is niet toegestaan. De opdracht moet persoonlijk ingeleverd worden bij de docent. Zie Art. 10 van het Eindexamenreglement VMBO. Artikel 7 Procedure afname van een schoolexamen 1. Van elk schoolexamen wordt een proces verbaal opgemaakt (dit geldt niet voor de deeltoetsen met een school specifieke regeling). 2. In het lokaal waar het schoolexamen wordt afgenomen mag een kandidaat alleen de toegestane hulpmiddelen meenemen. 11

12 3. Toetsen mogen niet met potlood gemaakt worden, met uitzondering van grafieken en tekeningen. Alleen blauwe of zwart inkt of balpen mogen worden gebruikt. Er mag geen correctielak, -lint of -band worden gebruikt. 4. Voor bijzondere ziektegevallen wordt voor de afname van de toetsen in overleg met de kandidaat een aparte regeling gemaakt. 5. Een kandidaat mag pas na een halfuur na aanvang van een SE-toets het werk bij een surveillant inleveren. Daarna mag hij het examenlokaal verlaten. Artikel 8 Herkansing schoolexamen Na elke toetsweek in het vierde leerjaar mag de kandidaat één toets uit de betreffende toetsweek herkansen. Het hoogste cijfer telt. De herkansingen vinden plaats in de 1 e of 2 e week na de toetsweek. De school specifieke herkansingsregeling van het schoolexamen is ook bij elk vak opgenomen in het PTA. De kandidaat vraagt een herkansing aan bij de examensecretaris middels een herkansingsformulier. De herkansingsformulieren zijn aan het eind van iedere toetsweek beschikbaar bij de receptie van de school. Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Artikel 9 Herexamen voor afgesloten vakken zonder CE 1. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deeleindexamen aflegt, voor één of meer vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen (LO, kunstvakken 1, maatschappijleer en het sectorwerkstuk), opnieuw kan afleggen. Het bevoegd gezag verleent dit recht in elk geval voor het vak maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijk deel van de leerwegen, indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 2. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in artikel 9.1 bedoelde herexamen wordt bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak. Artikel 10 Beoordelingsnormen schoolexamens 1. Het resultaat van elke toets wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf schooldagen na het afleggen van de toets aan de kandidaat bekendgemaakt. 12

13 2. Tijdens deze bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door hen gemaakte werk in te zien, echter uitsluitend op school. De kandidaten mogen in het werk niets wijzigen of aanvullen. Het gemaakte werk wordt op school bewaard. 3. Een kandidaat die niet instemt met een toegekende beoordeling kan zich binnen één week nadat het werk besproken is, schriftelijk wenden tot de directeur. Zie Art. 6.4 Eindexamenreglement VMBO. 4. Het eindcijfer van het schoolexamen voor een vak met een centraal examen, is het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de afgelegde toetsen in leerjaar drie en/of leerjaar vier. Alleen resultaten voor toetsen die genoemd worden in het PTA, tellen mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het schoolexamen. Deze resultaten worden vermeld op de cijferlijst, op 1 decimaal nauwkeurig. Als het gemiddelde een getal met twee of meer decimalen achter de komma is, wordt dit afgerond op een getal met één decimaal achter de komma, met dien verstande dat als de tweede decimaal achter de komma 5 of hoger is, de eerste decimaal achter de komma met één wordt verhoogd. Voorbeeld 1: 6,55 wordt 6,6. Voorbeeld 2: 6,54 wordt 6,5. 5. Bij vakken zonder centraal examen (maatschappijleer) is het cijfer voor het schoolexamen na afronding een geheel cijfer uit de reeks van 1 t/m 10. Als het gemiddelde cijfer eindigt op 2 decimalen, dan wordt het cijfer eerst afgekapt na de eerste decimaal en daarna afgerond. Voorbeeld 1: 6,53 wordt eerst afgekapt naar 6,5 en daarna afgerond naar een 7. Voorbeeld 2: 6,49 wordt eerst afgekapt naar 6,4 en daarna afgerond naar een Het vak kunstvakken 1 wordt afgesloten in leerjaar drie. Het vak kunstvakken 1 moet worden afgesloten met minimaal het resultaat voldoende. De beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling. 7. Het vak maatschappijleer 1 wordt afgesloten in leerjaar vier. Het vak maatschappijleer 1 telt volledig mee in de zak-/slaagregeling en kent alleen een schoolexamen. 8. Het vak lichamelijke opvoeding wordt in leerjaar vier afgesloten, het resultaat moet minimaal voldoende zijn. De beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling. 9. Handelingsopdrachten moeten worden afgesloten met minimaal de beoordeling voldoende. Bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgt de leerling een tweewekelijkse stage in leerjaar 3. Deze stage opdracht geldt als een verplicht onderdeel van het PTA voor het examen en moet minimaal voldoende zijn afgesloten. 13

14 10. Het sectorwerkstuk in leerjaar 4 van de theoretische leerweg wordt beoordeeld met voldoende of goed. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming van het sectorwerkstuk. 11. De beoordeling van de diverse toetsen van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer 1 tot en met 10, afgerond op één decimaal. Artikel 11 Rapportage en controle van schoolexamencijfers 1. Er wordt gewerkt met een doorlopend cijfer. Dat betekent dat alle behaalde resultaten gedurende het schoolexamen blijven meetellen bij de totstandkoming van het periode- en eindcijfer. 2. Periodiek ontvangt de kandidaat een cijferlijst met de tot dan toe behaalde resultaten. 3. Deze cijferlijst moet worden ondertekend door de leerling én één van de ouders. De cijferlijst moet op school worden ingeleverd. 4. De ouder kan, binnen 5 werkdagen na uitreiking van de cijferlijst, schriftelijk in beroep gaan tegen de vermelde resultaten; daarna worden de behaalde resultaten definitief. Het eventuele schriftelijke beroep dient gericht te zijn aan de secretaris van het eindexamen. Artikel 12 De Zak / slaagregeling en overgangsnormen 3 4 De Zak / Slaagregeling Je bent geslaagd als: 1) De rekentoets is gemaakt 2) Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald op het CE ten minste 5,5 is 3) Het eindcijfer voor Nederlands 5 of hoger is 4) De eindcijfercombinatie op de cijferlijst voldoet aan de volgende eisen: -Alle eindcijfers voldoende -1x5 en de rest 6 of hoger -2x5 en de rest 6 of hoger met ten minste 1x7-1x4 en de rest 6 of hoger met ten minste 1x7 14

15 Overgangsnormen 3 BB 4 BB en 3 KB 4 KB 1. Kunstvakken 1 moet met voldoende zijn afgerond. 2. De tweede stage van 2 weken moet voldoende zijn afgerond. 3. Een leerling is met zijn vakkenpakket bevorderd conform de zak- /slaagregeling vmbo KB / BB. 4. Een leerling is bevorderd als: alle eindcijfers een 6 of hoger zijn; hij een 5 heeft en de rest van de cijfers is een 6 of hoger; hij een 4 heeft en de andere cijfers zijn een 6 of hoger, waarvan een minimaal een 7; hij twee 5-en heeft en de andere cijfers zijn een 6 of hoger waarvan er een tenminste een 7 is. Het advies van de vergadering is bindend. Als er geen consensus is dan is de stem van de afdelingsleider doorslaggevend. Artikel 13 Bewaren schoolexamenwerk Het examensecretariaat bewaart het schoolexamenwerk tot en met 31 december van het jaar, waarin het diploma is behaald. Artikel 14 Onvoorziene gevallen In onvoorziene gevallen beslist de directeur. 15

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2015-2016 EXAMENKATERN 2015-2016 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz.

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2017-2018 EXAMENKATERN 2017-2018 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 Blz. 17 inhoudsopgave

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT VMBO. Stichting Voortgezet Onderwijs Compas

EINDEXAMENREGLEMENT VMBO. Stichting Voortgezet Onderwijs Compas EINDEXAMENREGLEMENT VMBO Stichting Voortgezet Onderwijs Compas Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Compas op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter bestuur Dit reglement

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort

Examenreglement Maris College voor het cohort en het cohort Examenreglement Maris College voor het cohort 2012-2013-2014 en het cohort 2013-2014-2015 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

examenreglement P.T.A. Schooljaar versie september 2014

examenreglement P.T.A. Schooljaar versie september 2014 examenreglement P.T.A. Schooljaar 2014-2015 versie september 2014 Dit boekje, Programma van Toetsing en Afsluiting is van: Melanchthon Prinses Irene, Examenreglement, Toelichting en PTA, schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Examenreglement Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Algemene begrippenlijst... 3 Hoofdstuk 2. Onregelmatigheden... 4 Hoofdstuk 3. Inhoud van het eindexamen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2015 2016 Overzicht t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo 2015-2016 pagina 2 Inhoud INLEIDING 4 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 2 SCHOOLEXAMEN (SE) 6 2.1 Regels

Nadere informatie

Examenreglement VO

Examenreglement VO Examenreglement VO 2016-2017 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 28 juni 2016 Instemming GMR: 16 september 2016 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie