SAENREDAM COLLEGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAENREDAM COLLEGE"

Transcriptie

1 Schooljaar EXAMENKATERN SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1

2 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste examenkandidaat Schoolexamen, Centraal Examen en de rekentoets Indeling examenjaar e leerjaar Schoolexamenreglement 2

3 Beste examenkandidaat Zaandijk, september 2016 Hierbij ontvang je het examenkatern voor het schooljaar In dit katern zijn alle afspraken en voorschriften opgenomen voor het Eindexamen vmbo. Het eindexamen vmbo bestaat voor de meeste vakken uit een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE). Voor enkele vakken wordt alleen een Schoolexamen afgenomen. In het eerste deel van dit katern vind je alle informatie over het Schoolexamen, het Centraal Examen en de rekentoets. Daarna volgt een overzicht op datum van alle activiteiten die met het examen te maken hebben. In het tweede deel vind je het Schoolexamenreglement. Lees dit goed door zodat je weet hoe het allemaal gaat tijdens een examenjaar. Het OVO eindexamenreglement vind je op de site van de school onder examens. In dit reglement staat alle informatie over het Centraal Examen en is de informatie opgenomen die door de overheid is voorgeschreven. Wij hopen dat het schooljaar een goed jaar mag worden voor jou en dat dit katern een bijdrage levert aan het te verwachten succes. Mede namens alle collega s wensen wij je sterkte bij de studie en veel succes bij het eindexamen. Mevr. M. Hendriks dhr. F. Beelen dhr. E. Inja Directeur Examensecretaris Lid Examencommissie 3

4 Schoolexamen, Centraal Examen en de rekentoets. Het Schoolexamen. Het Eindexamen is verdeeld in het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het Schoolexamen wordt door de school geregeld. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft een overzicht per vak wat de kandidaat moet leren voor een toets. In het PTA staat ook wanneer de toets plaatsvindt, hoe lang de toets duurt, welke weging de toets heeft, wat voor soort toets het is en of de toets herkansbaar is. Het Schoolexamen bevat schriftelijke, digitale of mondelinge toetsen, praktische opdrachten, kijk- luistertoetsen en handelingsdelen. Het SE bevat ook onderdelen die niet vakgebonden zijn maar wel door elke kandidaat voldoende moet worden afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn de CKV week, de stage in de B/K afdeling of het sectorwerkstuk in de TL afdeling. Het Schoolexamen is over het schooljaar verdeeld in drie perioden. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Voor de kandidaten van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg duurt de toetsweek meestal 3 a 4 dagen, voor de kandidaten van de Theoretische leerweg meestal 5 a 6 dagen. Een week voordat de toetsweek plaatsvindt, wordt het rooster bekend gemaakt. Een kandidaat kan maximaal drie toetsen op een dag krijgen. Kandidaten met recht op tijdverlenging maken de toetsen in een apart lokaal. Het Schoolexamen wordt na de laatste toetsweek afgesloten. Voor elk vak wordt een eindcijfer berekend, afgerond op een decimaal. In de beroepsgerichte afdeling (B/K) is het eindcijfer van het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Commercie (D&C) of Technologie en Dienstverlening (T&D) het resultaat van meerdere onderdelen. De kandidaat of een van zijn ouders / wettelijke verzorgers als de kandidaat nog minderjarig is, tekent voor de eindcijfers in april. Het SE cijfer voor elk vak telt voor 50% mee in de bepaling van het eindcijfer. Het Centraal Examen. Het Centraal Examen wordt door de overheid vastgesteld en aangeleverd. Dit is voor alle leerlingen in het land voor het betreffende vak hetzelfde. De kandidaten van de B/K afdeling doen voor het beroepsgerichte programma een Centraal Praktisch en Schriftelijk Examen(CPSE), ook wel praktijk examen genoemd. Dit examen wordt in enkele dagen afgenomen in april De algemeen vormende vakken zoals Nederlands, wiskunde enz. worden in de B/K afdeling digitaal afgenomen, in de TL afdeling schriftelijk. Het cijfer voor het CE telt ook voor 50% mee in de bepaling van het eindcijfer. 4

5 De rekentoets. Elke kandidaat is verplicht de rekentoets te maken. Het cijfer komt op de cijferlijst bij het diploma. Je hebt de rekentoets gehaald als je het cijfer 5 of hoger hebt behaald. Het resultaat van de rekentoets is nog niet van invloed op de zak / slaagregeling. Een leerling op het VMBO maakt de toets op het niveau 2F. Dit is het niveau voor de rekenvaardigheden dat de overheid heeft vastgesteld en waar een leerling aan moet voldoen als hij het VMBO na vier jaar verlaat. De toets wordt digitaal afgenomen en de leerling mag geen eigen rekenmachine gebruiken. In het MBO en in het HAVO moeten de kandidaten aan het eind van de opleiding de rekentoets afleggen op niveau 3F. Een leerling van de Basisberoepsgerichte leerweg kan ook de rekentoets op een lager niveau (2A) afleggen. Wel moet hij een keer de toets 2F gemaakt hebben. Voor kandidaten met ernstige rekenproblemen (dyscalculie), bestaat de mogelijkheid een aangepaste rekentoets te maken. Dit is de ER toets. Een kandidaat kan hier aan deelnemen als een dyscalculieverklaring kan worden overlegd of als aangetoond kan worden dat de school al enige jaren actief remediërende rekenprogramma s aan deze kandidaat heeft aangeboden. Elke kandidaat in het VMBO krijgt vier kansen om de rekentoets te halen: een keer in het derde leerjaar en drie keer in het vierde leerjaar. De afnameperiodes worden landelijk vastgesteld. B= Basisberoepsgerichte leerweg K= Kaderberoepsgerichte leerweg TL = Theoretische leerweg 5

6 Indeling examenjaar e leerjaar B/K: 29 augustus 4 november Periode 1 2 t/m 4 november Toetsweek 1 10 november Inhalen 24 november Herkansen 4 november 31 januari Periode 2 1 december Kijk- en luistertoetsen Nederlands 10 t/m 23 januari Rekentoets 2F en 3F, eerste afnameperiode 18 en 19 januari Rekentoets 2ER en 3ER, eerste afnameperiode 23 januari Engels Kijk- Luistertoets Basis 26 januari Engels Kijk- Luistertoets Kader 24 t/m 26 januari Toetsweek 2 2 februari Inhalen NB.De afnamemomenten van de rekentoets 2A worden later bekendgemaakt, maar zullen niet buiten deze afnameperiodes vallen. 1 februari 18 april Periode 3 7 t/m 20 maart Rekentoets 2F en 3F, 15 en 16 maart Rekentoets 2ER en 3ER 22 en 23 maart Taaldorp Engels 27 t/m 29 maart Toetsweek 3 6 april Inhalen 13 april Herkansen 13 april Inhalen LO 13 april Eindcijfer D&C / T&D 18 april Eindcijfers (SE) 6

7 18 t/m 21 april Eindexamen CSPE ISTD +ISDC 19 april Tekenen voor eindcijfers SE 20 april Getekende lijst door ouders terug op school 22 april t/m 7 mei mei vakantie Eindexamens 8 t/m 11 mei Examentraining 15 t/m 18 mei Centrale Examens B/K mei mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Engels 16 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Wiskunde 17 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Nederlands 18 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Nask 1 18 mei Vanaf uur Digitaal CE B/K Economie 29 mei t/m 9 juni Rekentoets 2F en 3F 3 e afnameperiode B/K 7 en 8 juni Rekentoets 2ER en 3ER 3 e afnameperiode 7 juni Normering CSPE Vanaf 8 juni Herkansen CSPE 14 juni Uitslag 1 e tijdvak B/K 19 t/m 21juni 2 e Tijdvak B/K digitale examens (herexamens) 30 juni Uitslag 2 e tijdvak 6 juli Diploma uitreiking B/K: uur 7

8 Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijken/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten). 2. Kandidaat: Een leerling die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. 3. Ouders: Hieronder wordt verstaan: ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger van de kandidaat. 4. Afronden: Een cijfer met twee decimalen wordt teruggebracht tot een cijfer met één decimaal, waarbij de hoogte van de tweede decimaal bepaalt of de eerste decimaal met één wordt verhoogd. Is de tweede decimaal gelijk aan of hoger dan 5, dan wordt de eerste decimaal met één verhoogd. Is de tweede decimaal kleiner dan 5, dan wordt de eerste decimaal niet gewijzigd. 5. Afkappen: Een cijfer met twee decimalen wordt teruggebracht tot een cijfer met een decimaal door de tweede decimaal weg te laten. De tweede decimaal telt dus niet mee. 6. Inhalen: Het maken van een toets die door absentie is gemist. 7. Herkansen: Het opnieuw maken van een toets om een hoger resultaat te bereiken. 8. Handelingsdeel: Verplicht onderdeel van het examen dat met een voldoende resultaat moeten worden afgesloten. Het voldoende resultaat heet hier naar behoren Afkortingen: AVO= BB= B/K= CE= CPE = CSPE= KB= Mo= PTA = SE= TL= Algemeen Vormend Onderwijs Basisberoepsgerichte leerweg Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Centraal Examen Centraal Praktijk Examen Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen Kaderberoepsgerichte leerweg mondeling Programma van Toetsing en Afsluiting; een document betrekking hebbend op een schooljaar in de examenperiode, waarin per vak het jaarprogramma wordt beschreven School Examen Theoretische leerweg 8

9 Artikel 2. Algemene bepalingen 1. Het schoolexamen bestaat uit een aantal toetsen. Deze toetsen staan beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle toetsen samen vormen het examendossier. De aanvang en de afsluiting van het schoolexamen staan per vak vermeld in het PTA. 2. De directeur stelt jaarlijks een PTA voor het schoolexamen vast. Het PTA wordt voor 1 oktober verstrekt en staat ook op de website van de school. Zie Art. 15 Eindexamenreglement VMBO. 3. Kandidaten zijn verplicht om alle onderdelen van het PTA af te leggen. Indien nodig kan de directeur een afwijkende regeling vaststellen in overleg met de betrokken docenten en de kandidaat. 4. Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. 5. Het schoolexamen kan pas worden afgesloten als voor alle onderdelen van het schoolexamen een cijfer dan wel de waardering voldoende of goed, overeenkomstig het PTA, is vastgesteld; alle handelingsopdrachten, het vak LO, kunstvakken 1 en het sectorwerkstuk in de theoretische leerweg moeten met de waardering voldoende of goed zijn afgesloten. Zie ook Art. 6 Eindexamenreglement VMBO. 6. De directeur stelt de kandidaat en de ouders voor aanvang van het centraal examen schriftelijk in kennis van de beoordeling van het schoolexamen: a. welke cijfers zijn behaald voor het schoolexamen; b. de beoordeling van vakken, waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; c. de beoordeling van het sectorwerkstuk in de theoretische leerweg. 7. De directeur kan toestaan dat een kandidaat met beperkingen het schoolexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het schoolexamen zal worden afgelegd. De directeur meldt dit zo spoedig mogelijk aan de Inspectie. Zie Art. 4.6 Eindexamenreglement VMBO. Artikel 3 Afwezigheid tijdens het schoolexamen 1. Als een kandidaat verhinderd is of niet in staat is deel te nemen aan een toets, meldt een ouder van de kandidaat dit voor aanvang van de toets schriftelijk of telefonisch bij de receptie van de school. Daarna stelt een ouder binnen 2 werkdagen na het herstel schriftelijk de secretaris van het eindexamen op de hoogte van de afwezigheid en de reden waarom hij of zij afwezig is geweest. 2. Indien de kandidaat in de loop van de dag ziek naar huis gaat voordat de toets is gemaakt, meldt hij zich af bij de afdelingsleider. 9

10 3. Zonder telefonische melding en schriftelijke bevestiging wordt het verzuim als een onregelmatigheid beschouwd. Zie Art.10 Eindexamenreglement VMBO. 4. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van een toets. De toets wordt (centraal) ingehaald en dit gebeurt zo snel mogelijk na de toetsweek. Bij meerdere gemiste toetsen neemt de leerling contact op met de afdelingsleider en de examensecretaris. Artikel 4 Te laat komen bij een schoolexamen 1 Een kandidaat mag uiterlijk een half uur te laat komen voor een toets. Hij levert zijn werk echter in uiterlijk op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 2 Bij een kijk- of luistertoets of een mondelinge toets (inclusief een presentatie) mag een kandidaat, nadat de toets is gestart, niet meer aan de toets deelnemen. In dat geval wordt door de directeur of afdelingsleider vastgesteld of er voor het te laat komen een geldige reden is. Als er sprake is van een geldige reden, dan wordt een afspraak gemaakt voor het inhalen van de toets. Als er geen sprake is van een geldige reden, dan kan een maatregel worden genomen zoals vermeld in Art. 10 Eindexamenreglement VMBO. Artikel 5 Onregelmatigheid Dit is hetzelfde artikel als Art. 10 van het Eindexamenreglement VMBO. 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder opgave van geldige reden afwezig is (dit ter beoordeling van de directeur) dan wel aanleiding heeft gegeven voor onregelmatigheden, kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen, bedoeld in artikel 10.1., die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets of een onderdeel van een toets van het SE of het CE, of de rekentoets; b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen of onderdelen van toetsen van het SE of het CE, of de rekentoets; c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen of onderdelen van toetsen van het reeds afgelegde deel van het SE of het CE, of de rekentoets; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen, bedoeld in de vorige zin, betrekking heeft op één of meer onderdelen van het CE, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het CE, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 10

11 3. Voordat de directeur een besluit neemt, hoort de directeur binnen vijf schooldagen de kandidaat. De kandidaat kan zich daarbij door een meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn besluit binnen één schooldag mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit en de termijn die daarbij wordt gehanteerd. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders van de kandidaat, indien deze minderjarig is, en aan de inspectie. De directeur kan deze procedure mandateren aan de adjunct-directeur of betreffende afdelingsleider van de kandidaat. De afdelingsleider informeert de directeur over het verloop van de procedure. 4. De kandidaat kan tegen een besluit van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 11. Indien de kandidaat beroep wil aantekenen bij de Commissie van Beroep, doet hij dit schriftelijk binnen vijf schooldagen nadat het besluit aan hem is bekend gemaakt. 5. Door het instellen van beroep wordt de werking van het besluit bedoeld in artikel niet geschorst. 6. Indien na afloop van het eindexamen onregelmatigheden worden ontdekt, kan de directeur de kandidaat het diploma onthouden. Artikel t/m zijn ook hier van toepassing. 7. Als een in artikel genoemde maatregel is genomen door de gemandateerde adjunct-directeur of afdelingsleider en die betrekking heeft op (een onderdeel van) het SE, kan de kandidaat tegen het besluit van de adjunct-directeur of afdelingsleider in beroep gaan bij de directeur. (zie OVO reglement artikel 11). De handelwijze is verder gelijk aan die zoals in artikel 10.3 beschreven, waarbij als postadres voor de indiening van het beroep het schooladres van de directeur van toepassing is. Artikel 6 Inleveren werkstukken / (praktische) opdrachten Werkstukken en/of praktische opdrachten worden vóór of op de uiterste inleverdatum bij de docent ingeleverd. De docent en de leerling maken een afspraak over de datum, tijd en plaats van het inlevermoment. Inleveren bij de administratie of in een postvakje is niet toegestaan. De opdracht moet persoonlijk ingeleverd worden bij de docent. Zie Art. 10 van het Eindexamenreglement VMBO. Artikel 7 Procedure afname van een schoolexamen 1. Van elk schoolexamen wordt een proces verbaal opgemaakt (dit geldt niet voor de deeltoetsen met een school specifieke regeling). 2. In het lokaal waar het schoolexamen wordt afgenomen mag een kandidaat alleen de toegestane hulpmiddelen meenemen. 11

12 3. Toetsen mogen niet met potlood gemaakt worden, met uitzondering van grafieken en tekeningen. Alleen blauwe of zwart inkt of balpen mogen worden gebruikt. Er mag geen correctielak, -lint of -band worden gebruikt. 4. Voor bijzondere ziektegevallen wordt voor de afname van de toetsen in overleg met de kandidaat een aparte regeling gemaakt. 5. Een kandidaat mag pas na een halfuur na aanvang van een SE-toets het werk bij een surveillant inleveren. Daarna mag hij het examenlokaal verlaten. Artikel 8 Herkansing schoolexamen Na elke toetsweek in het vierde leerjaar mag de kandidaat één toets uit de betreffende toetsweek herkansen. Het hoogste cijfer telt. De herkansingen vinden plaats in de 1 e of 2 e week na de toetsweek. De school specifieke herkansingsregeling van het schoolexamen is ook bij elk vak opgenomen in het PTA. De kandidaat vraagt een herkansing aan bij de examensecretaris middels een herkansingsformulier. De herkansingsformulieren zijn aan het eind van iedere toetsweek beschikbaar bij de receptie van de school. Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Artikel 9 Herexamen voor afgesloten vakken zonder CE 1. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deeleindexamen aflegt, voor één of meer vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen (LO, kunstvakken 1, maatschappijleer en het sectorwerkstuk), opnieuw kan afleggen. Het bevoegd gezag verleent dit recht in elk geval voor het vak maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijk deel van de leerwegen, indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 2. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in artikel 9.1 bedoelde herexamen wordt bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak. Artikel 10 Beoordelingsnormen schoolexamens 1. Het resultaat van elke toets wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf schooldagen na het afleggen van de toets aan de kandidaat bekendgemaakt. 12

13 2. Tijdens deze bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door hen gemaakte werk in te zien, echter uitsluitend op school. De kandidaten mogen in het werk niets wijzigen of aanvullen. Het gemaakte werk wordt op school bewaard. 3. Een kandidaat die niet instemt met een toegekende beoordeling kan zich binnen één week nadat het werk besproken is, schriftelijk wenden tot de directeur. Zie Art. 6.4 Eindexamenreglement VMBO. 4. Het eindcijfer van het schoolexamen voor een vak met een centraal examen, is het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de afgelegde toetsen in leerjaar drie en/of leerjaar vier. Alleen resultaten voor toetsen die genoemd worden in het PTA, tellen mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het schoolexamen. Deze resultaten worden vermeld op de cijferlijst, op 1 decimaal nauwkeurig. Als het gemiddelde een getal met twee of meer decimalen achter de komma is, wordt dit afgerond op een getal met één decimaal achter de komma, met dien verstande dat als de tweede decimaal achter de komma 5 of hoger is, de eerste decimaal achter de komma met één wordt verhoogd. Voorbeeld 1: 6,55 wordt 6,6. Voorbeeld 2: 6,54 wordt 6,5. 5. Bij vakken zonder centraal examen (maatschappijleer) is het cijfer voor het schoolexamen na afronding een geheel cijfer uit de reeks van 1 t/m 10. Als het gemiddelde cijfer eindigt op 2 decimalen, dan wordt het cijfer eerst afgekapt na de eerste decimaal en daarna afgerond. Voorbeeld 1: 6,53 wordt eerst afgekapt naar 6,5 en daarna afgerond naar een 7. Voorbeeld 2: 6,49 wordt eerst afgekapt naar 6,4 en daarna afgerond naar een Het vak kunstvakken 1 wordt afgesloten in leerjaar drie. Het vak kunstvakken 1 moet worden afgesloten met minimaal het resultaat voldoende. De beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling. 7. Het vak maatschappijleer 1 wordt afgesloten in leerjaar vier. Het vak maatschappijleer 1 telt volledig mee in de zak-/slaagregeling en kent alleen een schoolexamen. 8. Het vak lichamelijke opvoeding wordt in leerjaar vier afgesloten, het resultaat moet minimaal voldoende zijn. De beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling. 9. Handelingsopdrachten moeten worden afgesloten met minimaal de beoordeling voldoende. Bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgt de leerling een tweewekelijkse stage in leerjaar 3. Deze stage opdracht geldt als een verplicht onderdeel van het PTA voor het examen en moet minimaal voldoende zijn afgesloten. 13

14 10. Het sectorwerkstuk in leerjaar 4 van de theoretische leerweg wordt beoordeeld met voldoende of goed. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming van het sectorwerkstuk. 11. De beoordeling van de diverse toetsen van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer 1 tot en met 10, afgerond op één decimaal. Artikel 11 Rapportage en controle van schoolexamencijfers 1. Er wordt gewerkt met een doorlopend cijfer. Dat betekent dat alle behaalde resultaten gedurende het schoolexamen blijven meetellen bij de totstandkoming van het periode- en eindcijfer. 2. Periodiek ontvangt de kandidaat een cijferlijst met de tot dan toe behaalde resultaten. 3. Deze cijferlijst moet worden ondertekend door de leerling én één van de ouders. De cijferlijst moet op school worden ingeleverd. 4. De ouder kan, binnen 5 werkdagen na uitreiking van de cijferlijst, schriftelijk in beroep gaan tegen de vermelde resultaten; daarna worden de behaalde resultaten definitief. Het eventuele schriftelijke beroep dient gericht te zijn aan de secretaris van het eindexamen. Artikel 12 De Zak / slaagregeling en overgangsnormen 3 4 De Zak / Slaagregeling Je bent geslaagd als: 1) De rekentoets is gemaakt 2) Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald op het CE ten minste 5,5 is 3) Het eindcijfer voor Nederlands 5 of hoger is 4) De eindcijfercombinatie op de cijferlijst voldoet aan de volgende eisen: -Alle eindcijfers voldoende -1x5 en de rest 6 of hoger -2x5 en de rest 6 of hoger met ten minste 1x7-1x4 en de rest 6 of hoger met ten minste 1x7 14

15 Overgangsnormen 3 BB 4 BB en 3 KB 4 KB 1. Kunstvakken 1 moet met voldoende zijn afgerond. 2. De tweede stage van 2 weken moet voldoende zijn afgerond. 3. Een leerling is met zijn vakkenpakket bevorderd conform de zak- /slaagregeling vmbo KB / BB. 4. Een leerling is bevorderd als: alle eindcijfers een 6 of hoger zijn; hij een 5 heeft en de rest van de cijfers is een 6 of hoger; hij een 4 heeft en de andere cijfers zijn een 6 of hoger, waarvan een minimaal een 7; hij twee 5-en heeft en de andere cijfers zijn een 6 of hoger waarvan er een tenminste een 7 is. Het advies van de vergadering is bindend. Als er geen consensus is dan is de stem van de afdelingsleider doorslaggevend. Artikel 13 Bewaren schoolexamenwerk Het examensecretariaat bewaart het schoolexamenwerk tot en met 31 december van het jaar, waarin het diploma is behaald. Artikel 14 Onvoorziene gevallen In onvoorziene gevallen beslist de directeur. 15

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Examenreglement Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Algemene begrippenlijst... 3 Hoofdstuk 2. Onregelmatigheden... 4 Hoofdstuk 3. Inhoud van het eindexamen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2015 2016 Overzicht t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Examenreglement Vmbo. behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo behorend bij het Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenreglement Vmbo 2015-2016 pagina 2 Inhoud INLEIDING 4 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 2 SCHOOLEXAMEN (SE) 6 2.1 Regels

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Examenboek 2015-2016

Examenboek 2015-2016 Examenboek 2015-2016 Datumoverzicht PTA Examenreglement Vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg Huygens College Umbriëllaan 3 1702 AJ Heerhugowaard Tel. (072) 5400205 info@huygens.nl

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015 2016

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 EXAMENREGLEMENT 2015 2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen 2014 2015 EXAMENREGLEMENT vmbo Helicon VMBO Den Bosch Helicon VMBO Eindhoven Helicon VMBO Kesteren Helicon VMBO Nijmegen Onder verantwoordelijkheid van: College

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Oecumenische school voor vmbo. Correspondentie adres: Postbus 10015 1301 AA Almere. SCHOOLEXAMENREGLEMENT & PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING vmbo

Oecumenische school voor vmbo. Correspondentie adres: Postbus 10015 1301 AA Almere. SCHOOLEXAMENREGLEMENT & PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING vmbo Oecumenische school voor vmbo Correspondentie adres: Postbus 10015 1301 AA Almere SCHOOLEXAMENREGLEMENT & PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING vmbo Adres Rooseveltweg 5 1314 SJ Almere Telefoon 036-5307207

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Het examen mavo 2014-2015

Het examen mavo 2014-2015 Het examen mavo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD. 1. ALGEMEEN 1.1. Inhoud PTA 1.2. Terminologie 1.3. Bijzondere gevallen

INHOUD VOORWOORD. 1. ALGEMEEN 1.1. Inhoud PTA 1.2. Terminologie 1.3. Bijzondere gevallen INHOUD VOORWOORD 1. ALGEMEEN 1.1. Inhoud PTA 1.2. Terminologie 1.3. Bijzondere gevallen 2. DE BETROKKENEN 2.1. Het bevoegd gezag 2.2. De kandidaten 2.3. De examencommissie Horeca Vakschool Rotterdam 2.4

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1 VMBO Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017 BBL / KBL / LWT Het College Vos 1 Examenreglement VMBO 2015 2017 Basis- en kadergerichte leerweg 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen - inspectie: de inspectie

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ NAAMSTICKER Over jouw examen gesproken Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ BIJLAGE BIJ HET EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Maart 2011 Beste kandidaat, geachte ouder(s), In

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016

SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO 2015-2016 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd. Periode: lesperiode die wordt afgesloten

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro EXAMENREGLEMENT Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg van de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro Zwolle, september 2014 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO.

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO. EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO. CITADEL COLLEGE 2015 2016 Leerjaar 3 Basis beroepsgerichte leerweg 1 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING vmbo. SCHOOLJAAR

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie