Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN."

Transcriptie

1 Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per vak van het examenprogramma. Het PTA wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en jaarlijks voor 1 oktober aan de kandidaten uitgereikt. Het bevoegd gezag baseert het PTA op de wet en op bepalingen door de minister. art.0.2 Bijzondere gevallen Bij een eventuele wijziging worden de ouders en de leerlingen zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de sectordirecteur. art.0.3 Inrichting van het onderwijs De belangrijkste kenmerken zijn: alle leerwegen kennen een centraal en een schoolexamen: Een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar Een schoolexamen in de vorm van een examendossier, waarin de resultaten van alle vakken over het derde en vierde leerjaar zijn meegenomen. A. VAKKEN EN PROGRAMMA. art.1 art.2 Vakken Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin een kandidaat centraal examen doet. Daarnaast omvat het schoolexamen die vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten. Niveaus Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig het niveau van de leerweg. Op het Greijdanus Zwolle kan examen gedaan worden in de theoretische en gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Leerweg Ondersteunend Onderwijs Het LWOO is geen aparte leerweg. LWOO-leerlingen kunnen elke leerweg volgen. Ze doen examen op het niveau van de leerweg waarin zij zitten. art.3 Centraal examen Een leerling doet centraal examen in de vakken Nederlands en Engels, de vakken die horen tot het sectordeel en uit het vrij deel twee vakken (theoretische leerweg) of het beroepsgerichte programma (beroepsgerichte leerwegen). De overige vakken worden alleen met een schoolexamen afgesloten. art. 4 Examencommissie Het examen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit de sectordirecteur, de desbetreffende adjunct-sectordirecteur, en de docenten die lesgeven in de examenvakken. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. art.5 Periodes Het schoolexamen is gespreid over het derde en vierde leerjaar. 1

2 Er wordt gewerkt met 7 periodes. Vier daarvan zijn geplaatst in het derde leerjaar, drie in het vierde leerjaar. De precieze tijdsindeling wordt jaarlijks vastgesteld en meegedeeld aan de kandidaten. Het schoolexamen wordt voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. art.6 Inhoud Het schoolexamen bestaat uit de volgende onderdelen: Theorietoetsen (zowel schriftelijke als mondelinge) en praktische toetsen zoals die in het pta per vak worden omschreven. Hoogstens 25% van het periodecijfer kan worden bepaald door toetsen die niet in het pta staan omschreven. Grote Praktische Opdrachten (minimaal 10 uur) Theoretische Leerweg: één in leerjaar 3 die meetelt in de periode 3. Een leerling kiest zijn GPO s uit verschillende vakken. Kaderberoepsgerichte leerweg / Basisberoepsgerichte leerweg: Twee in leerjaar 3 en één in leerjaar 4. De GPO in leerjaar 3 wordt gemaakt voor een avo-vak naar keuze, de tweede voor Nederlands en het beroepsgerichte vak en gaat over een goed doel, die in leerjaar 4 voor het beroepsgerichte vak. Het handelingsdeel; bij verschillende vakken komen onderdelen van dit handelingsdeel voor. Het sectorwerkstuk (alleen theoretische en gemengde leerweg). Het sectorwerkstuk omvat minimaal 20 uur en gaat over een thema dat binnen de sector past. Het thema kan verbonden zijn met één of meer vakken, maar kan ook gericht zijn op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. Leerlingen worden door twee docenten zowel op het proces als op het product beoordeeld. Examendossier. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Dit examendossier bevat: - Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten - Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen - Voortgangsinformatie over het handelingsdeel - De resultaten van de grote praktische opdrachten mits die te bewaren zijn (te bewaren door de leerling). - Het sectorwerkstuk (te bewaren door de leerling). art.7 art.8 Art.9 Verhindering. Indien een kandidaat wegens ziekte of andere geldige redenen een onderdeel van het schoolexamen niet kan uitvoeren, geven de ouders of verzorgers van de kandidaat hiervan schriftelijk - met redenen omkleed - en zo spoedig mogelijk kennis aan de adjunctsectordirecteur. Inhalen. De kandidaat dient zich binnen een week nadat hij/zij na het verzuim weer op school is, te melden bij de betrokken docent. De docent maakt een afspraak over het uitvoeren van het betreffende deel van het schoolexamen met de kandidaat. Herkansing. In het pta is voor elk vak afzonderlijk aangegeven welke delen van het schoolexamen herkanst kunnen worden. Aan het einde van een periode kan een leerling van alle gemaakte theorietoetsen slechts voor één vak één toets herkansen, mits het pta herkansing van die toets toestaat. Het hoogst behaalde cijfer is geldend. Voor de praktische opdrachten geldt: per periode kan 1 praktische opdracht worden herkanst, mits het pta herkansing van die toets toestaat. Voor lwoo-geïndiceerde leerlingen zijn er 2 herkansingsmogelijkheden per periode. De grote praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst. 2

3 C. ONREGELMATIGHEDEN art.10 Verplichte deelname aan alle onderdelen schoolexamen De kandidaat is verplicht alle onderdelen van het schoolexamen af te werken. Bij wettige verhindering dient gehandeld te worden conform art.7 en 8. Op dit artikel zijn uitzonderingen in verband met bijzondere omstandigheden mogelijk. Een afwijking van het gestelde in dit artikel is alleen mogelijk na goedkeuring door de examencommissie. art.11 Tijdig aanwezig zijn. Bij alle toetsen dient de kandidaat tijdig aanwezig te zijn bij / in de ruimte waar dit deel van het schoolexamen wordt afgenomen. Bij een schriftelijke toets geldt dat een kandidaat alleen kan worden toegelaten als de toets niet meer dan 10 minuten aan de gang is. Na die tijd kan hij/zij niet meer worden toegelaten. De kandidaat moet zich melden bij de adjunct-sectordirecteur. Vervolgens moet worden gehandeld conform art.7 en 8. art.12 Onttrekken aan onderdeel schoolexamen Indien een kandidaat zich bij een vak, dat alleen een schoolexamen heeft, onttrekt aan een onderdeel van het schoolexamen, kan dit vak niet afgesloten worden. art.13 Sancties. Wanneer een kandidaat zich tijdens het schoolexamen niet gedraagt zoals redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht of als hij/zij zich aan een onderdeel van het schoolexamen onttrekt kan de directie in overleg met de docent passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen zijn: a. Het toekennen van een cijfer 1 b. Het overdoen van het onderdeel van het schoolexamen. c. Het ontzeggen van verdere deelname tijdens de afname van het onderdeel van het schoolexamen d. Het ongeldig verklaren van een of meer onderdelen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen. e. In overleg met de Voorzitter van de Centrale Directie het ontzeggen van de deelname aan volgende onderdelen van het schoolexamen art.14 Inleveren praktische opdrachten en handelingsdelen Voor sommige onderdelen van het schoolexamen krijgt de kandidaat een bepaalde termijn toegewezen om het werk af te ronden. De examinator geeft de kandidaat de datum voor welke het werk moet worden ingeleverd. In de meeste gevallen zal deze datum ook worden vermeld in het tweede deel van dit PTA. Als leerlingen de deadline passeren zonder dat is voldaan aan de voorwaarden, dan wordt dit gemeld aan de adjunct-sectordirecteur en worden de volgende maatregelen genomen: - de leerling krijgt een voorlopige beoordeling op grond van het werk dat af is. - de ouders worden geïnformeerd d.m.v. een schrijven dat de volgende dag door hen ondertekend weer bij de adjunct-sectordirecteur moet worden ingeleverd. De leerling krijgt een week om het werk alsnog af te maken. - de punten die voor de inhoud van het werkstuk gelden kunnen, op grond van de aanvulling, alsnog worden toegekend. Voor het proces kan puntenaftrek plaatsvinden. Bewaren grote praktische opdracht en sectorwerkstuk De grote praktische opdrachten en het sectorwerkstuk vormen onderdelen van het examendossier. De leerling is verplicht deze onderdelen te bewaren. Uitzonderingen hierop kunnen zaken zijn, die door hun aard en/of omvang niet bewaard kunnen worden. Dit laatste wordt beoordeeld door de adjunct-sectordirecteur. 3

4 art.15 Ontzegging deelname aan Centraal Examen. Ontzegging van verdere deelname aan of ongeldig verklaring van het schoolexamen houdt ontzegging van deelname aan het centraal examen in. Dit hoeft geen verwijdering van school te betekenen. Van een besluit tot ontzegging van verdere deelname of ongeldig verklaring van het schoolexamen stelt de voorzitter van de Centrale Directie de inspecteur en de ouders onmiddellijk schriftelijk in kennis. Dit besluit wordt genomen, nadat de betrokken kandidaat in de gelegenheid is geweest te worden gehoord door de voorzitter van de Centrale Directie, sectordirecteur en de docenten van de kandidaat. art.16 Commissie van Beroep. Een kandidaat kan tegen een beslissing genoemd in art.13, 14 of 15 in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De kandidaat moet dan binnen vier dagen nadat deze beslissing hem bekend is gemaakt, schriftelijk bij de commissie een bezwaarschrift indienen. Het reglement en het adres van de Commissie van Beroep is voor de kandidaat te verkrijgen bij de sectordirecteur. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. D. CIJFER SCHOOLEXAMEN art.17 Beoordeling schoolexamen Het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld uit de cijfers en beoordelingen voor de toetsen en praktische opdrachten. In dit pta is per vak de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen vastgelegd. Voor toetsen en praktische opdrachten gebruikt de examinator een schaal van cijfers lopende van 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. Voor het handelingsdeel wordt geen cijfer toegekend. De kandidaat dient dit naar behoren te hebben uitgevoerd. Het sector werkstuk moet met voldoende of goed worden afgesloten. Als de kandidaat zich aan een onderdeel van het schoolexamen heeft onttrokken, kan geen cijfer dan wel kwalificatie naar behoren uitgevoerd voor het desbetreffende vak worden verstrekt. Voor de vakken waar het cijfer voor het schoolexamen tegelijk eindcijfer is, wordt een cijfer met 2 decimalen afgerond op een geheel getal. Breuken van een half of meer worden naar boven afgerond, breuken van minder dan een half naar beneden. Voorbeeld: 6,49 wordt 6; 6,50 wordt eindcijfer 7. art.18 Beoordelingstermijn onderdelen schoolexamen De kandidaat wordt door de examinator zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, in kennis gesteld van de beoordeling van schriftelijke en mondelinge toetsen die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt. Voor praktische opdrachten en handelingsdelen geldt een termijn van 15 werkdagen. art.19 Bepaling eindcijfer schoolexamen De examinator bepaalt aan de hand van de beoordelingen bedoeld in art.17 het cijfer voor het schoolexamen dit in overeenstemming met de voor het desbetreffende vak geldende gewicht toekenning van de afzonderlijke onderdelen. art.20 Bekendmaking eindcijfer schoolexamen De kandidaat wordt tijdig voor de aanvang van het Centraal Examen van zijn eindcijfers voor het schoolexamen van de desbetreffende vakken schriftelijk in kennis gesteld, zodat hij cijfers kan controleren. 4

5 art.21 Beroep aantekenen tegen beoordeling. De docent stelt de cijfers voor de verschillende onderdelen van het schoolexamen en het eindcijfer schoolexamen vast. De kandidaat kan, als hij het niet met de cijfers eens is, binnen een week na het uitreiken van de cijfers beroep aantekenen bij de sectordirecteur. art.22 Schoolexamen niet tijdig afgewerkt. Als voor één of meer vakken waarin tevens centraal examen wordt afgelegd het schoolexamen niet tijdig voor het centraal examen afgerond is, dan wordt de kandidaat verwezen naar het tweede en eventueel naar het derde tijdvak. Reeds behaalde schoolexamen cijfers blijven geldig. E. CENTRAAL EXAMEN. art.23 Rooster Kandidaten krijgen tijdig voor de aanvang van het Centraal Examen een rooster / tijdschema van het Centraal Examen.. Tevens wordt met de kandidaten doorgesproken welke regels gelden bij de Centrale Examens. Deze regels worden toegevoegd aan het examenrooster. De kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de herkansingen. art.24 Bijzondere omstandigheden Ten aanzien van de kandidaten, die door een lichamelijke of geestelijke tekortkoming niet in staat zijn het examen op de voorgeschreven wijze af te leggen, kan de examencommissie, zo nodig op advies van een deskundige, bepalen op welke andere wijze het examen kan worden afgelegd. Ditzelfde kan ook gelden voor kandidaten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland gevolgd hebben. In deze gevallen dient toestemming door de Inspectie te worden verleend. F. VASTSTELLING UITSLAG. art.25 Voorwaarden Om te slagen moet een kandidaat aan een aantal verplichtingen voldoen. Naast de eisen die worden gesteld aan de cijfers voor de eindexamens zijn er verplichtingen in het kader van het schoolexamen. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 (CKV) uit het algemene deel waarover alleen een schoolexamen is afgelegd, moet de kandidaat een beoordeling voldoende of goed hebben verkregen. Het vak maatschappijleer 1 uit het gemeenschappelijk deel wordt beoordeeld met een cijfer. Het vak kent alleen een schoolexamen. Een kandidaat uit de theoretische leerweg moet voor het sectorwerkstuk de beoordeling voldoende of goed hebben ontvangen. Verder moet de kandidaat hebben voldaan aan de verplichtingen van de praktische opdrachten en het handelingsdeel zoals omschreven in het pta. Bovendien moeten de resultaten van de verplichte vakken van het derde leerjaar van de theoretische leerweg die aan het eind van het derde leerjaar met een schoolexamen worden afgesloten, opgenomen zijn in het examendossier. Voor leerlingen die een examenjaar over doen worden derhalve de cijfers uit leerjaar 3 weer meegenomen art.26 Eindcijfer De wijze waarop het eindcijfer wordt bepaald, verschilt per leerweg: Theoretische- en Kaderberoepsgerichte leerweg: het cijfer van het schoolexamen (afgerond op één decimaal) wordt gemiddeld met het cijfer van het centraal examen (afgerond op één decimaal) Basisberoepsgerichte leerweg: het cijfer van het schoolexamen telt voor twee derde en het cijfer voor het centraal examen telt voor één derde mee. 5

6 art.27 Afronding Het examencijfer wordt afgerond op een geheel getal. Hierbij word de rekenkundige afrondingsmethode toegepast op het cijfer zoals dat in het eerste deel van dit artikel beschreven is. art.28 De cijferlijst Voor elk examenvak wordt een eindcijfer op de cijferlijst vermeld. Bij de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg krijgt een kandidaat zes eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, een beroepsgericht vak en maatschappijleer 1. Bij de theoretische leerweg krijgt een kandidaat zeven eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, twee keuzevakken en maatschappijleer 1. art.29 Een kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd, indien a) het gemiddelde van de cijfers op het Centraal Schriftelijke examen minimaal 5,50 is. b) eindcijfer Nederlands tenminste een 5 c) hij de rekentoets heeft behaald (geldt niet voor Basisberoepsgerichte leerweg) d) hij/zij voor al zijn/haar examenvakken eindcijfers heeft behaald (gemiddelde van SE en CSE) van 6 of meer, dan wel gebruik kan maken van de hierna beschreven compensatieregels. De compensatieregels zijn als volgt: Maximaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn. Maximaal tweemaal een 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Maximaal één 4 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Bij de zak-slaagregeling telt het cijfer voor het beroepsgerichte programma dubbel. Om te slagen mag bijgevolg het cijfer voor het beroepsgericht programma nooit een 4 of lager zijn. Is het eindcijfer voor het beroepsgericht programma een 5 dan moet het worden gecompenseerd door een 7 voor een van de algemene vakken en mag er verder geen 5 zijn behaald. G. HERKANSING / CIJFERVERBETERING art.30 Herkansing De afgewezen kandidaat heeft het recht herkansing te vragen van het centraal examen in één vak (met uitzondering van maatschappijleer 1), indien door het resultaat van die herkansing de kandidaat alsnog kan slagen voor het eindexamen. Deze herkansing zal plaatsvinden in het tweede tijdvak. Overleg met de docenten over het te kiezen vak is sterk aan te raden. Indien Maatschappijleer 1 een onvoldoende is, kan hiervoor apart een herkansing worden aangevraagd. De herkansing voor dit vak vindt plaats vóór het tweede tijdvak op een door de adjunct-sectordirecteur te bepalen datum. Voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen geldt dat zij het praktijkexamen (centraal praktisch examen basisberoepsgerichte leerweg of de centraal integratieve eindtoets kaderberoepsgerichte leerweg) 1 keer mogen herkansen binnen de periode die voor het praktijkexamen in het examenrooster gereserveerd is. Indien een kandidaat wettig verhinderd is geweest bij een examenonderdeel in het eerste tijdvak, kan deze kandidaat het centraal examen in maximaal 2 vakken alsnog afleggen in het tweede tijdvak. 6

7 art.31 Cijferverbeteren Rechtstreeks geslaagde kandidaten mogen cijfer verbeteren voor één vak waarvoor zij het examen hebben afgelegd. Indien een kandidaat wil cijfer verbeteren verandert de uitslag in een voorlopige uitslag. Het cijfer verbeteren zal plaatsvinden in het tweede tijdvak. art.32 Procedure herkansing/cijfer verbeteren De kandidaat levert de cijferlijst en het schriftelijk verzoek tot herkansing in vóór een door de adjunct sectordirecteur aangegeven dag en tijdstip en vermeldt het vak waarin herkansing zal plaatsvinden. Naast ondertekening door de kandidaat is ook de handtekening van één der ouders/verzorgers noodzakelijk. art.33 Bepaling eindcijfer Bij herkansing/cijfer verbeteren volgens hetzelfde programma geldt het hoogste cijfer als definitief cijfer. H. DIPLOMA EN CIJFERLIJST art.34 Diplomering De sectordirecteur of zijn vervanger reikt aan elke kandidaat die eindexamen afgelegd heeft een lijst uit waarop zijn vermeld: - de cijfers voor het schoolexamen. - de cijfers voor het centraal examen. - de eindcijfers voor de examenvakken. - de uitslag van het examen en een diploma indien men is geslaagd. art.35 Deelcertificaten en getuigschriften Bij het vmbo bij het dagonderwijs kunnen geen deelcertificaten worden verstrekt aan kandidaten die niet kunnen voldoen aan de eisen van de zak-slaagregeling. Deze kandidaten verlaten ongediplomeerd de school of nemen een jaar later opnieuw aan het volledige examen deel. Bij ongediplomeerd schoolverlaten is het mogelijk de kandidaat een getuigschrift uit te reiken, waarop de resultaten voor het centrale examen en voor het schoolexamen zijn vermeld. Met name wanneer met behulp van gegevens uit het examendossier een uitvoerige beschrijving van de prestaties en de bekwaamheden van de kandidaat kan worden gegeven, kan zo n getuigschrift nuttige informatie bevatten die van belang is voor de vervolgopleiding. Een getuigschrift kan om dezelfde reden interessant zijn voor een bedrijf waarbij de kandidaat in dienst wil treden. I. Slotbepalingen art.36 Eindexamenbesluit examenprogramma vmbo Dit programma van toetsing en afsluiting is gebaseerd op het Eindexamenbesluit vmbo. art.37 Verstrekking aan kandidaten. Een exemplaar van deze regeling wordt vóór 1 oktober van het kalenderjaar aan de kandidaat ter hand gesteld. art.38 Onvoorziene omstandigheden. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het managementteam van de sector waarin de kandidaat onderwijs volgt. 7 Zwolle, september 2015

1. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING AFSLUITING VMBO 4 TL 2015-2016 GREIJDANUS HARDENBERG

1. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING AFSLUITING VMBO 4 TL 2015-2016 GREIJDANUS HARDENBERG 1. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING & AFSLUITING GREIJDANUS HARDENBERG VMBO 4 TL 2015-2016 1 2. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting klas 3-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING AFSLUITING VMBO 3 TL 2015-2016 GREIJDANUS HARDENBERG

1 Programma van Toetsing en Afsluiting klas 3-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING AFSLUITING VMBO 3 TL 2015-2016 GREIJDANUS HARDENBERG 1 Programma van Toetsing en Afsluiting klas 3-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING & AFSLUITING GREIJDANUS HARDENBERG VMBO 3 TL 2015-2016 1 2 Programma van Toetsing en Afsluiting klas 3-TL schooljaar

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 2013-2015 Greijdanus Meppel PTA vmbo basisberoepsgerichte leerweg 3&4 2013-2015 INHOUD Aan de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 2012-2014 INHOUD Aan de leerlingen p.3 Programma van Toetsing en Afsluiting Algemeen p.5 Examenreglement

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen 2014 2015 EXAMENREGLEMENT vmbo Helicon VMBO Den Bosch Helicon VMBO Eindhoven Helicon VMBO Kesteren Helicon VMBO Nijmegen Onder verantwoordelijkheid van: College

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 2015-2017 Greijdanus Meppel PTA vmbo basisberoepsgerichte leerweg 3&4 2015-2017 INHOUD Aan de

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement Examenperiode VMBO

Examenreglement Examenperiode VMBO Examenreglement Examenperiode 2015-2017 VMBO VO INHOUD EXAMENREGLEMENT BLZ 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen. Het schoolexamen.1 Algemeen.2 Beoordeling.3 Mededeling cijfers. Verhindering bij

Nadere informatie

Examenreglement Helicon Opleidingen vmbo

Examenreglement Helicon Opleidingen vmbo Examenreglement Helicon Opleidingen vmbo 2015 2016 Examenreglement vmbo Helicon VMBO Den Bosch Helicon VMBO Eindhoven Helicon VMBO Kesteren Helicon VMBO Nijmegen Onder verantwoordelijkheid van: College

Nadere informatie

Examenboek 2015-2016

Examenboek 2015-2016 Examenboek 2015-2016 Datumoverzicht PTA Examenreglement Vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg Huygens College Umbriëllaan 3 1702 AJ Heerhugowaard Tel. (072) 5400205 info@huygens.nl

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1 VMBO Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017 BBL / KBL / LWT Het College Vos 1 Examenreglement VMBO 2015 2017 Basis- en kadergerichte leerweg 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen - inspectie: de inspectie

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016 locatie Hervensebaan s-hertogenbosch 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN blz. 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN blz. 3 3. HET EXAMEN blz. 3 4. SCHOOLEXAMEN blz. 4 t/m 7 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen Algemeen gedeelte PTA Leerwegen VMBO-T Schooljaar 2015-20 2016 Vestiging Horn uitgave september 2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T Scholengemeenschap Sint Ursula vestiging Horn Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie