Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en (2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)"

Transcriptie

1 Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en (2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1

2 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling van het schoolexamen 6 - Algemeen 6 - De toetsen 7 - Beoordeling 7 - De regeling cijfergeving 7 - Bijzondere omstandigheden 8 - Herkansingsregeling 8 - Overige bepalingen 9 - Overgangsnorm leerjaar 3 naar leerjaar 4 9 Bijlage 1: Toelichting bij het PTA 10 2

3 1. Algemene bepalingen Art.1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: De wet: de wet op het voortgezet onderwijs. Onze minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Inspectie: de inspectie van het voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school. Het bevoegd gezag: het schoolbestuur. Directeur: de adjunct directeur c.q. directeur belast met de regeling eindexamen Kandidaat: een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. Gecommitteerde: een gecommitteerde in de zin van art.29, derde lid van de wet, belast met het toezicht op het eindexamen of een deel ervan. School: een dagschool voor algemeen voortgezet onderwijs. Examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen. Eindexamen: een examen in de in de artikelen 11 t/m 29a. Voorgeschreven vakken dan wel een aantal deelexamens dat tezamen een eindexamen vormt. Deeleindexamen: een examen in een van de vakken genoemd in art. 11 t/m 29a. van het eindexamenbesluit. Examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen. SE : Schoolexamen. CE: Centraal examen. PTA: Programma van toetsing en afsluiting. Art.2. Afnemen eindexamen 1. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2. Dhr. H. Brüning is de secretaris vmbo-t van het eindexamen op de locatie Kwakkenbergweg. Art.3. Indeling eindexamen Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en voor zover dat in het examenprogramma is bepaald, tevens uit een centraal examen. Art.4. Onregelmatigheden bij het SE en CE 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het SE of het CE; het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan een of meerdere toetsen van het SE of het CE.(Bij het SE houdt dit tevens ontzegging van deelname aan het CE in!); het ongeldig verklaren van een of meerdere toetsen van het reeds afgelegde deel van het SE of het CE; het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen; 3

4 3. indien het hernieuwd examen, bedoeld in de vorige volzin, betrekking heeft op een of meer onderdelen van het CE, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het CE, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur overlegt met examinatoren en mentor van de kandidaat. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van deze commissie mag de directeur geen deel uit maken. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn (met redenen omkleed) heeft verlengd met ten hoogste 2 weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het SE of CE geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur en aan de inspectie. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen (zie schoolgids). 5. Indien de onregelmatigheid pas wordt ontdekt na afloop van het schoolexamen, kunnen de directeur en de betrokken examinator(en) gezamenlijk het schoolexamen ongeldig verklaren, hetgeen tevens ontzegging van deelneming aan het CE inhoudt, zoals bepaald in art.4. van de algemene bepalingen van het examenreglement. Of zij bepalen dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door hen aan te wijzen onderdelen en op een door hen te bepalen wijze. 6. Een kandidaat die zonder wettige reden te laat komt bij een SE kan tot dit SE uitsluitend worden toegelaten na toestemming van de directeur of de secretaris van het eindexamen. Hij moet het werk met de andere kandidaten op de vastgestelde tijd beëindigen en inleveren. Art.5. Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Art.6. Commissie van beroep De commissie van beroep bestaat uit: De rector/bestuurder; voor de locatie Vlierestraat aangevuld met: - een lid van de schoolleiding; - twee docenten; - een ouder 4

5 Het adres van de commissie is: Commissie van beroep Montessori College p/a Kwakkenbergweg MJ Nijmegen In al die gevallen waarin een docent zowel examinator als lid van de commissie is, wordt een vervangend commissielid aangezocht door de directeur. Art.7. Bewaren van SE-werk / examenwerk Schoolexamenwerk. Opgaven, normen, het gemaakte werk, de eventueel gemaakte protocollen van mondelinge toetsen, alsmede de cijfers worden door de examinator gedurende het schooljaar waarin de beoordeling is toegekend bewaard. Het gemaakte werk kan ter inzage worden gegeven aan belanghebbenden in aanwezigheid van de examinator of een lid van de schoolleiding. Centraal Examen. Het werk van Centraal Examen van de kandidaten en de beoordeling ervan wordt gedurende 6 maanden na vaststelling van de uitslag van het examen bewaard door de betreffende examinator. Dit materiaal kan ter inzage worden gegeven aan belanghebbenden in aanwezigheid van de examinator of een lid van de schoolleiding. Na 6 maanden wordt het werk vernietigd. 5

6 2. Regeling van het schoolexamen Directeur en examinatoren van het Montessori College te Nijmegen/Groesbeek, daartoe gemachtigd door het bevoegd gezag van deze school; overwegende dat ter uitvoering van art.31. van het nieuwe Besluit Eindexamens VWO-Havo- Mavo-VBO een regeling voor schoolonderzoek moet worden vastgesteld; besluiten: dat het schoolonderzoek VWO-Havo-Mavo-VBO wordt ingesteld met inachtneming van de volgende bepalingen: 1. Algemeen Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen: mondelinge toetsen schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen praktische opdrachten handelingsopdrachten 1.2. Alle kandidaten VMBO moeten voor hun Schoolexamen twee grote praktische opdrachten uitvoeren die ieder een studiebelasting van 10 uur kennen. Kandidaten uit de Theoretische Leerweg dienen bovendien een zogenaamd sectorwerkstuk te maken. De twee grote praktische opdrachten worden in leerjaar 3 gemaakt, het sectorwerkstuk in leerjaar Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldend programma van toetsing en afsluiting (PTA) Het schoolexamen begint in het voorlaatste leerjaar van het vmbo Het schoolexamen wordt voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen afgesloten Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de directeur, is verhinderd het schoolexamen leerjaar 3 af te ronden voor het eindrapport leerjaar 3, dan mag hij in de gelegenheid gesteld worden het schoolexamen voor dat vak af te sluiten vóór aanvang van de zomervakantie 1.7. De kandidaten ontvangen voor 1 oktober het examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting, waarin vermeld staat: - welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst; - een omschrijving van de te toetsen leerstof; - een planning van de toetsen; - een omschrijving van de wijze van toetsing; - de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend; 1.8. De directeur en de examencommissie behouden zich het recht voor om wijzigingen in het PTA aan te brengen. Kandidaten en inspectie worden in dit geval tijdig geïnformeerd In gevallen waarin dit SE-reglement niet voorziet, beslist de directeur in overleg met de examencommissie De toetsen 2.1. Het cijfer wordt door de examinator vastgesteld Opgaven, normen, het gemaakte werk, de eventueel gemaakte protocollen van mondelinge toetsen, alsmede de cijfers worden door de examinator bewaard gedurende het schooljaar waarin de toets is afgenomen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het in 3.4. gestelde De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en sectorwerkstuk plaatsvindt, worden door de examinator vóór aanvang van de opdracht tijdens de lessen aan de kandidaat bekend gemaakt. 6

7 Beoordeling 2.4. Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal In afwijking van 3.1. worden de vakken Kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijke deel met voldoende of goed beoordeeld. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de kandidaat en geschiedt op basis van het naar behoren afsluiten van opdrachten uit het PTA Het cijfer van iedere toets of de beoordeling van een handelingsopdracht worden zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. Kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk in te zien De kandidaat komt afspraken na die zijn gemaakt ten aanzien van het inleveren van verslagen of werkstukken en ten aanzien van practicumlessen als zijnde onderdeel van het SE. Werkstukken of verslagen, al dan niet af, worden op de daarvoor vastgestelde datum ingeleverd bij de examinator. Het gemaakte werk wordt door de examinator beoordeeld. Niet of te laat inleveren wordt gezien als een onregelmatigheid (zie artikel 4 van de algemene bepalingen) De kandidaat heeft het recht om bij duidelijke onenigheid met de examinator aangaande afspraken over werk, tijdstip van inleveren van werk of beoordelingen, binnen een week schriftelijk beroep aan te tekenen bij de directeur. Dit beroep wordt voorgelegd aan een commissie van drie. Een lid wordt aangewezen door de kandidaat en een lid door de examinator. Deze beide leden kiezen een derde lid. De uitspraak van de commissie van drie is bindend. 3. De regeling cijfergeving Het schoolexamen spreidt zich uit over het 3 e en 4 e leerjaar. Het 3 e leerjaar is opgedeeld in 4 periodes en het 4 e leerjaar in 3 periodes Per vak wordt iedere periode afgesloten met een cijfer op één decimaal nauwkeurig. Uitzondering hierbij zijn de vakken genoemd onder Het 4 e rapport in leerjaar 3 kent twee cijfers op één decimaal nauwkeurig: - het cijfer van periode 4; - het gemiddelde van alle periodes in leerjaar 3. Dit cijfer is het eindcijfer leerjaar 3 en daarop wordt bepaald of de kandidaat over kan naar leerjaar 4 (zie punt 7 voor de overgangsnormen) Het eindcijfer leerjaar 3 telt in leerjaar 4 -als een apart periodecijfer- mee voor de berekening van het eindcijfer schoolexamen De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een kandidaat uit in een cijfer voor het schoolexamen (eindcijfer) of in de kwalificatie onvoldoende, voldoende, goed, respectievelijk naar behoren, niet naar behoren. Het cijfer is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen aan de kandidaat zijn gegeven. Indien een gemiddelde een cijfer met 2 of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal, met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. Kent het vak uitsluitend een schoolexamen dan wordt het cijfer (op één decimaal) nogmaals afgerond op een heel cijfer, met dien verstande dat het cijfer met 1 wordt verhoogd als de eerste decimaal 5 of hoger is Tijdig vóór aanvang van het CE wordt de kandidaat van zijn cijfers voor het schoolexamen schriftelijk in kennis gesteld. Deze controleert de hem/haar toegekende cijfers vóór het door de schoolleiding/kernteam aangegeven tijdstip De examinator vult de door hem vastgestelde cijfers voor het schoolexamen in op een lijst van cijfers, ondertekent deze lijst en levert deze tenminste één week voor de aanvang van het CE in bij de secretaris van het eindexamen De secretaris draagt er zorg voor dat de cijfers voor het SE op de daartoe bestemde 7

8 verzamellijsten worden overgenomen. De directeur en de secretaris vergewissen zich ervan dat de cijfers juist zijn overgenomen en ondertekenen de verzamellijst van cijfers. 4. Bijzondere omstandigheden In geval van ziekte dienen de ouder(s)/verzorger(s) de directeur (of diens plaatsvervanger) vóór de aanvang van het SE hiervan in kennis te stellen. Geschiedt deze melding mondeling of telefonisch, dan moet zij schriftelijk worden bevestigd. In geval van afwezigheid door andere vormen van overmacht dient te worden gehandeld als bij ziekte Indien een toets of opdracht niet is afgelegd op het vastgestelde tijdstip of binnen de vastgestelde termijn zonder een naar het oordeel van de directeur geldige reden, dan kan de directeur, alvorens een van de maatregelen genoemd in artikel 4 van de algemene bepalingen te treffen, de kandidaat verplichten het ontbrekende onderdeel alsnog af te leggen Indien een kandidaat niet voldoet aan de in 4.1. gestelde verplichting kan de directeur na alle betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van verdere deelname aan het schoolexamen of een van de andere maatregelen treffen, genoemd in artikel 4 van de algemene bepalingen Als de kandidaat geoorloofd afwezig was bij een toets en voor een mogelijkheid tot inhalen in aanmerking komt, moet hij/zij binnen drie dagen na terugkomst op school zelf contact opnemen met de betreffende examinator. Na overleg wordt door de betrokken examinator een datum voor het inhalen vastgesteld. 5. Herkansingsregeling. Herkansingsmogelijkheden die door de diverse vakken aangeboden worden, moeten voldoen aan de volgende schoolregels: Volgens het wettelijk kader komen alleen dossiertoetsen en praktische opdrachten voor een herkansing in aanmerking. In het PTA wordt per vak aangegeven wat wel en niet herkanst kan worden. Het recht op herkansing kan komen te vervallen als een leerling in de voorbereiding niet de juiste studie- en werkhouding aan de dag heeft gelegd. Dit is ondermeer het geval als sprake is van veelvuldig verzuim zonder geldige reden of bij veelvuldig te laat komen. In die gevallen wordt een leerling daar tijdig op gewezen zodat er voor hem nog gelegenheid is om het gedrag bij te sturen. Een besluit over een aangepast recht op herkansingen wordt genomen door de schoolleiding na advies door het kernteam. Het sectorwerkstuk is niet herkansbaar en wordt afgesloten met de beoordeling voldoende of goed. Er wordt van uitgegaan dat gedurende het proces voldoende bijsturing heeft plaatsgevonden door de docent, zodat de genoemde kwalificaties door de kandidaat behaald kunnen worden. Een handelingsopdracht wordt afgetekend als het werk naar behoren of voldoende beoordeeld is. Er geldt hiervoor dus geen herkansingsregeling. Herkansing is mogelijk voor toetsen die voor herkansing in aanmerking komen (zie PTA). Dossiertoetsen en praktische opdrachten die in een bepaald schooljaar worden aangeboden zullen ook in datzelfde jaar herkanst moeten worden. Uitzondering hierop vormen de werken in de vierde en zevende periode. De herkansing hiervan vindt op zijn laatst plaats in periode 5 en tussen periode 7 en het CE. Bij afwezigheid van de kandidaat bij een onderdeel dat met een cijfer wordt afgesloten, geldt het volgende: 8

9 - het recht op herkansen vervalt als de kandidaat zonder geldige reden afwezig was op het afgesproken toetsmoment. De aangeboden herkansingsmogelijkheid geldt hierbij als enige en laatste gelegenheid om het werk af te ronden; - in geval van ziekte of andere vormen van overmacht is er de mogelijkheid tot inhalen. Het recht op herkansen blijft dan bestaan, mits de school vooraf telefonisch of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de afwezigheid; - in bijzondere gevallen beslist de directeur in overleg met het kernteam en de betreffende examinator over een inhaal- of herkansingsmogelijkheid. Bij de berekening van een schoolexamencijfer geldt in geval van herkansing het hoogst behaalde cijfer. 6. Overige bepalingen 6.1. De resultaten van het schoolexamen behaald in het 3 e leerjaar, komen te vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd tot het laatste leerjaar De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste leerjaar, komen te vervallen, als de kandidaat niet slaagt voor het examen De kandidaat die een verlengde leerweg volgt, bepaalt in overleg met de mentor, het kernteam en de vakdocent, welke resultaten uit eerdere periodes blijven staan en welke niet. Voor resultaten die blijven staan bestaat geen mogelijkheid tot herkansing Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds toetsen zijn gehouden, stelt de directeur een regeling vast, in overleg met de betrokken examinator en de kandidaat. 7. Overgangsnorm leerjaar 3 naar leerjaar 4. Een kandidaat wordt bevorderd van leerjaar 3 naar leerjaar 4 op grond van de eindcijfers van leerjaar 3. Hiervoor gelden de volgende overgangsnormen: - Het gekozen pakket mag maximaal één vak met het cijfer 5 bevatten en moet een gemiddeld cijfer van 6 of hoger laten zien, en - bij de overige vakken mag slechts éénmaal een 5 voorkomen (inclusief rekenen). - Voor lichamelijke opvoeding, maatschappijleer 1 en de kunstvakken 1 (tekenen, handvaardigheid of muziek) moet de kwalificatie voldoende of goed zijn behaald. - In alle andere gevallen is de leerling een bespreekgeval en adviseert de vergadering van docenten het kernteam omtrent het te volgen traject. Het kernteam neemt vervolgens een besluit. 9

10 Bijlage 1. Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting. In het schoolexamen VMBO is sprake van vijf soorten toetsen / opdrachten: 1. Dossiertoetsen De dossiertoetsen evalueren opgedane kennis en vaardigheden door middel van een schriftelijke of mondelinge toets. Voor deze toets wordt een cijfer gegeven. Dit cijfer kan in decimalen gegeven worden. Deze toetsen tellen mee voor het schoolexamencijfer en vallen onder de herkansingsregeling. 2. Praktische opdrachten Een praktische opdracht is een toetsvorm waarbij vaardigheden (K2 en K3 uit de examenprogramma s, basisvaardigheden en vakvaardigheden) getoetst worden in combinatie met leerstof uit de overige exameneenheden. De praktische opdracht maakt deel uit van het SE. Voorbeelden van praktische opdrachten zijn een interview, het opstellen van een enquête, en een practicumopdracht bij exacte vakken, een werkstuk of een presentatie. De onderwerpen worden bij voorkeur ontleend aan de maatschappelijke of beroepsmatige realiteit. Bij alle vakken en programma s kunnen praktische opdrachten voorkomen. Bij dergelijke opdrachten wordt zowel het proces als het product beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van vooraf aan de kandidaat bekend gemaakte criteria. De weging van het cijfer voor de praktische opdracht wordt in de PTA bepaald. Elke kandidaat dient tenminste twee praktische opdrachten van tenminste 10 uur te hebben uitgevoerd. De keuze van de vakken waarbij dit gedaan wordt, is in principe vrij. 3. Het Sectorwerkstuk Bij het sectorwerkstuk gaat het om de uitwerking van een thema dat past binnen de sector. Het sectorwerkstuk wordt alleen gemaakt door kandidaten die in de gemengde en theoretische leerweg en maakt deel uit van het Schoolexamen. De kandidaten dienen tenminste 20 uur te besteden aan het sectorwerkstuk. Het werkstuk behoeft niet binnen het programma van één vak te passen. Ook behoeven er geen meerdere vakken geïntegreerd te worden. Het thema staat namelijk centraal. Het sectorwerkstuk gaat bij voorkeur over maatschappelijk relevante onderwerpen of over zaken die te maken hebben met de beroepswereld die bij de sector past. In het kader van het sectorwerkstuk verzamelt de kandidaat schriftelijke documentatie. Deze informatie of het sectorwerkstuk is het uitgangspunt voor de opdracht gedocumenteerd schrijven in het Centraal Examen Nederlands. Voor het sectorwerkstuk is het noodzakelijk dat de kandidaten informatie verzamelen, ordenen en presenteren. Er zijn verschillende presentatievormen zoals een geschreven werkstuk, een tastbaar werkstuk (maquette), een mondelinge presentatie of een computerpresentatie. Met een sectorwerkstuk worden vakvaardigheden, algemene en communicatieve vaardigheden getoetst. De beoordeling vindt plaats door minimaal twee examinatoren en geschiedt aan de hand van criteria die van tevoren aan de kandidaat bekend zijn gemaakt. Het is van belang te weten dat bij het sectorwerkstuk zowel het proces als product beoordeeld worden. Het sectorwerkstuk moet met de waardering goed of voldoende afgesloten worden. De beoordeling telt niet mee in het cijfer van de afzonderlijke vakken en wordt apart op de cijferlijst bij het diploma vermeld. 4. Handelingsdeel Aan het handelingsdeel wordt voldaan door het uitvoeren van handelingsopdrachten. Handelingsopdrachten zijn praktijkopdrachten waarvan per kandidaat door de examinator moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd. Handelingsopdrachten kunnen bij alle 10

11 vakken voorkomen. Voor sommige vakken bestaat dat uit het aanleggen van bijvoorbeeld een kunst-, lees- of schrijfdossier. Voor andere vakken is dat oriëntatie op vervolgopleidingen en/of het bezoek aan een bedrijf, instelling of museum. Het handelingsdeel wordt altijd afgesloten met een naar behoren. Voor Kunstvakken 1 moet het kunstdossier met een voldoende worden afgesloten. Het handelingsdeel maakt deel uit van het schoolexamen. Om deel te kunnen nemen aan het CE zal de kandidaat de handelingsdelen van de verschillende vakken naar behoren of voldoende moeten afsluiten. 5. Voortgangstoetsen De voortgangstoetsen hebben vooral een diagnostisch karakter. Zij evalueren of de kandidaat door kan gaan met volgende onderdelen van het betreffende vak. Voortgangstoetsen kunnen meegeteld worden bij samenstelling van het rapportcijfer. 6. Slaag/zakregeling Een kandidaat is geslaagd als het gemiddeld cijfer voor het centraal examen onafgerond minstens een 5,5 is en ook is voldaan aan onderstaande: - alle eindcijfers 6 of hoger zijn - hij ten hoogste één 5 heeft en al de andere eindcijfers 6 of hoger zijn - hij ten minste een 5 heeft voor Nederlands - hij ten hoogste één 4 (uitgezonderd Nederlands) heeft en al de andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of hoger - hij twee 5-en heeft en al de andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of hoger. èn - voor lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en voor het sectorwerkstuk de kwalificatie "voldoende of goed" is behaald. Het cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst, maar telt niet mee bij de bepaling van de uitslag. * De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets. De leerlingen mogen de toets een keer herkansen. Deze herkansing staat los van de herkansingsmomenten bij het centraal examen. 11

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015 Examenreglement Montessori College Nijmegen/Groesbeek Tweede Fase havo en vwo Cohort 2012-2014/2015 Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN Art.1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 2014-2015

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 2014-2015 Examenreglement VMBO - leerjaar 3 2014-2015 locatie Berg en Dalseweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) Inhoudsopgave Pagina A Algemene bepalingen: Art. 1 Begripsbepaling

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 4 2014-2015

Examenreglement. VMBO - leerjaar 4 2014-2015 Examenreglement VMBO - leerjaar 4 2014-2015 locatie Berg en Dalseweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) Inhoudsopgave Pagina A Algemene bepalingen: Art. 1 Begripsbepaling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO.

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO. EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO. CITADEL COLLEGE 2015 2016 Leerjaar 3 Basis beroepsgerichte leerweg 1 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING vmbo. SCHOOLJAAR

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016 locatie Hervensebaan s-hertogenbosch 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN blz. 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN blz. 3 3. HET EXAMEN blz. 3 4. SCHOOLEXAMEN blz. 4 t/m 7 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Inleiding voor VMBO-T Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee is in feite je officiële examen begonnen. In dit jaar beginnen de schoolexamens, die deel uitmaken van je

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 CITADEL COLLEGE 4 HAVO

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 CITADEL COLLEGE 4 HAVO EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA AN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 CITADEL COLLEGE 4 HAO EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA AN TOETSING EN AFSLUITING vmbo-t, havo en vwo. SCHOOLJAAR 2014-2015 Lent, 1 oktober 2014

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016

Examenreglement 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Tentamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het tentamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg

Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg September 2013 1. HET EXAMENREGLEMENT locatie Norg 2013-2015 Examenreglement van het Dr. Nassau College, vastgesteld door het bevoegd gezag. 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen 2014 2015 EXAMENREGLEMENT vmbo Helicon VMBO Den Bosch Helicon VMBO Eindhoven Helicon VMBO Kesteren Helicon VMBO Nijmegen Onder verantwoordelijkheid van: College

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1 VMBO Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017 BBL / KBL / LWT Het College Vos 1 Examenreglement VMBO 2015 2017 Basis- en kadergerichte leerweg 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen - inspectie: de inspectie

Nadere informatie

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO PTA 3 mavo J. Zwitser Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO Cursusjaar 2015 2016 3 MAVO cursus 2015 2016 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro EXAMENREGLEMENT Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg van de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro Zwolle, september 2014 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. voor havo en vwo

EXAMENREGLEMENT. voor havo en vwo EXAMENREGLEMENT voor havo en vwo 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag stelt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Andreas College (loc. Pieter Groen) Examenjaar 2016 3 MAVO

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Andreas College (loc. Pieter Groen) Examenjaar 2016 3 MAVO PTA 3 mavo J. Zwitser Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Andreas College (loc. Pieter Groen) Examenjaar 2016 3 MAVO Cursusjaar 2014 2015 3 MAVO cursus 2014 2015 EXAMENREGLEMENT EN

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Het examen mavo 2014-2015

Het examen mavo 2014-2015 Het examen mavo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Programma van toetsing en afsluiting INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Het Centraal Examen (CE) is voor alle leerlingen in Nederland hetzelfde. Scholen verschillen onderling nogal en daarom is

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) & EXAMENREGLEMENT SVOPL & PROTOCOLLEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) & EXAMENREGLEMENT SVOPL & PROTOCOLLEN Graafstraat 10 6371 XS Landgraaf Te.: 045-5311962 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) & EXAMENREGLEMENT SVOPL & PROTOCOLLEN Leerwegen VMBO TGL-KBL-BBL Leerjaar 3 en 4 Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016

Examenreglement. Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Examenreglement Berger Scholengemeenschap 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Algemene begrippenlijst... 3 Hoofdstuk 2. Onregelmatigheden... 4 Hoofdstuk 3. Inhoud van het eindexamen...

Nadere informatie

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2015-2016 en verder

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2015-2016 en verder Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2015-2016 en verder Artikel 1 Begripsbepalingen Indien de eindverantwoordelijk schoolleider bepaalde bevoegdheden binnen de instelling mandateert

Nadere informatie

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen Algemeen gedeelte PTA Leerwegen VMBO-T Schooljaar 2015-20 2016 Vestiging Horn uitgave september 2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T Scholengemeenschap Sint Ursula vestiging Horn Algemeen gedeelte.

Nadere informatie