Schoolgids. schooljaar 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. schooljaar 2014/2015"

Transcriptie

1 Schoolgids schooljaar 2014/2015

2 Inhoudsopgave Voorwoord 0. Voorwoord 1. Algemene informatie 2. De school en onze visie 2.1 Over onze school 2.2 Missie en Visie 2.3 Regels & afspraken 3. Ontwikkeling en organisatie 3.1 Algemeen 3.2 Groepen 3.3 gitale schoolborden 3.4 De vakgebieden en opbouw van lessen 3.5 Werkwijzen en methodieken 3.6 Taken 3.7 Samenwerken 3.8 Extra begeleiding en uitdaging van onze leerlingen 3.9 Schoolontwikkelingen 3.10 Kwaliteitszorg 4. De begeleiding voor iedere leerling 4.1 Hoe en wanneer je kind aanmelden op onze school? 4.2 Uitschrijvingen 4.3 Leerlingvolgssyteem 4.4 Leerproblemen 4.5 Rapporten, ouder-kind-leerkracht gesprekken en ouderavonden 4.6 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 4.7 School & omgeving 5. Het team van de Oosthoek 5.1 Scholing van het team 5.2 Formatie Stageplaatsen 5.4 Verlof of ziekte van leerkrachten 6. Ouders op de Oosthoek 6.1 Ouders, een onmisbare schakel! 6.2 Communicatie met ouders 6.3 Ouders in actie! 7. Activiteiten op De Oosthoek van A tot Z Allerlei van A tot Z... Met trots biedt het team van de Oosthoek u onze nieuwe schoolgids met kalender voor het schooljaar aan. Wij hopen wederom op een handig plekje aan de muur zodat u altijd op de hoogte bent van onze activiteiten en de schoolinformatie snel bij de hand heeft! Voor toekomstige ouders hopen wij dat deze kalendergids een goed beeld schetst van onze school en hen uitnodigt om te kiezen voor de Oosthoek. In deze schoolgids schetsen we een beeld van onze school. We beschrijven de manier waarop we het onderwijs aan onze leerlingen vormgeven. Wij vertellen u wat we willen bereiken en op welke manier we dat doen. Ook geven we in de kalender exact aan wanneer welke activiteiten plaatsvinden en wanneer de vakanties en studiedagen zijn. De foto s geven een indruk van de sfeer op onze school en van de wijze waarop kinderen, ouders en leerkrachten samen een fijne, goede en veilige school vormen. U kunt nog meer indrukken opdoen en verhalen lezen op onze website: De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van elk kind. Wij gaan met elkaar een intensieve samenwerking aan. U vertrouwt ons uw kind immers toe. Wij zien het als onze taak op school om de talenten van onze kinderen te ontdekken, te ontwikkelen en maximaal te benutten. Wij willen ze opleiden tot levenskunstenaars, die weten wat ze kunnen en wat ze willen in de breedste zin van het woord. Onze slogan Wij gaan voor jouw talent! geeft aan dat wij elk kind het maximale uit zich zelf willen (laten) halen. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn bij ons. Wij hebben u daarbij nodig! Kind, ouder en school vormen de belangrijkste pijlers, die ten grondslag liggen aan de beleving van elke dag. Samen maken wij de Oosthoek, een warme, veilige en fijne plek om iedere dag weer samen te leren, te ontdekken en te genieten van elkaar! De informatie in deze gids vormt de basis voor een goede samenwerking tussen ouders en school. Wij zijn partners in het streven naar het welzijn van ieder kind op onze school. Onze gids is ongetwijfeld niet helemaal volledig en misschien zullen na het lezen van deze gids nog een aantal vragen onbeantwoord blijven. U kunt met al uw vragen altijd naar school komen. Wij staan voor u klaar! Het team van de Oosthoek

3 September uur Leerlingenraad uur OR, Inloopochtend e schooldag uur Kennismakingavond Picknick, start van het jaar uur MR 39 40

4 1. Algemene informatie Schooltijden Kbs de Oosthoek IJsvogellaan ES Bleiswijk telefoon: website: recteur: Valerie Kluytmans Voor groep 1 t/m 8 s morgens van 8.30 uur tot uur s middags uur tot uur woensdag van 8.30 uur tot uur Vakantieregeling RVKO Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede ijdag/pasen Hemelvaart Pinksteren mervakantie De Oosthoek is onderdeel van de RVKO te Rotterdam. Onze onderwijsgroep bestaat uit 56 basisscholen en scholen voor het bijzonder basisonderwijs. Daarmee is het een van de grootste schoolbesturen van ons land. Iedere school heeft zijn eigen identiteit, sfeer en kernkwaliteiten. De scholen vormen een veilige en uitdagende omgeving waar uw kind zich optimaal en veelzijdig kan ontwikkelen t/m t/m t/m t/m t/m t/m mei t/m Leerlingen van groep 8 zijn op 9 juli 2015 al vrij. Extra vrije dagen (o.a. studiedagen): , , , , en Op vrijdagmiddag 5 december zijn de kinderen om uur uit Voor de verantwoording van de lesuren verwijzen wij naar het schoolplan. RVKO: K.P. van de ndelelaan NB Rotterdam adres: Website: Bovenschools: management De heer Peter van Deursen Inspectie: Leerplichtambtenaar: Hellen Aandeweg

5 Oktober 01 Start Kinderboekenweek uur OR, Groep 8 terug van werkweek 02 Verkiezingen Leerlingenraad 18 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 08 Inloopochtend 24 Herfstvakantie Herfstvakantie 10 OGT 1, tevens afsluiting KBW 26 Herfstvakantie Studiedag, Kinderen vrij Werkweek groep uur Leerlingenraad

6 2. De school en onze visie 2.1 Over onze school De Oosthoek is een katholieke basisschool, die sinds 1972 in Bleiswijk onderwijs verzorgt. In 2005 is gestart met Handelingsgericht werken, de 1-zorgroute, op weg naar het vormgeven van Passend Onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen, zoals het opbrengstgericht werken en het werken met ontwikkelingsperspectieven, worden gekoppeld aan het handelingsgericht werken. Alle leerkrachten zijn meegegroeid in de schoolontwikkeling en nieuwe leerkrachten worden meegenomen door de ervaren collega s. Wij hebben ons de afgelopen 2 jaren verdiept in Meervoudige Intelligentie en gaan dit komend jaar borgen in ons onderwijs. Als team starten we met deelname aan het traject leerkracht, waarbij het motto is Elke dag samen een beetje beter. Wij zijn een lerende organisatie. Samen gaan wij een traject in waarbij we van elkaar leren door samen lessen voor te bereiden en structureel collegiale bezoeken bij elkaar te brengen in de klas en elkaar daar feedback op te geven. 2.2 Missie en Visie Missie De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van een ieder. Wij werken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid. Als school zien wij het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Wij willen, in nauwe samenwerking met ouders, onze leerlingen de kennis en vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs, passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en belangstelling van het kind. Onderwijskundige visie Wij willen een onderwijsleersituatie scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij kinderen te bewerkstelligen. Het gaat hierbij zowel om kennis en vaardigheden voor de kernvakken als om de maximale ontwikkeling op andere gebieden: identiteit, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en sport en beweging. Wij willen ons onderwijs afstemmen op de voortgang in ontwikkeling van iedere individuele leerling door elk kind uit te dagen zich maximaal te ontwikkelen. or onze ondersteuningsstructuur proberen we ons onderwijs aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van ieder kind. Hierbij wordt rekening gehouden met de thuissituatie van een leerling, het zelfbeeld, de motivatie en het werkgedrag en de sociale vaardigheden. Wij geven de leerlingen een goede start in de complexe werkelijkheid die op hen wacht. We streven ernaar alle kinderen passend onderwijs te bieden door talenten en mogelijkheden van kinderen te (h)erkennen. We werken daarvoor ook vanuit de kennis van meervoudige intelligentie. Pedagogisch klimaat We willen een sfeer scheppen waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt, ongeacht zijn capaciteiten, taal en culturele achtergrond. De leeromgeving in onze school is stimulerend, kinderen komen er graag en voelen zich thuis. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. Wij zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling. 2.3 Regels & afspraken Halen en brengen van de kinderen De deuren van ons schoolgebouw gaan om 5 voor half negen open zodat de ouders de kinderen rustig naar binnen kunnen brengen. Te laat komen is storend voor uw kind, de andere kinderen en de leerkracht. Bij het uitgaan van de school wachten alle ouders op het schoolplein. Wij stellen het zeer op prijs als zij lopend komen. Het aantal fietsrekken is nl. beperkt! Op het schoolplein mogen de kinderen niet fietsen. Als u uw kind per auto brengt, is het zeer wenselijk om gebruik te maken van de bestaande parkeermogelijkheden. Voorkom dubbel parkeren en het blokkeren van de uitritten. Help ons de omgeving veilig te houden voor onze kinderen! Voor alle kinderen gelden de volgende regels: Je bezorgt de buren van de school geen overlast. Je voetbalt niet op de speelplaats. Je loopt rustig de school binnen. Je bent op tijd in de klas aanwezig. Zit je in groep 3 t/m 8, dan kom je door de hoofdingang binnen. Ziekmeldingen Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit telefonisch aan ons door te geven. Ook van bezoek aan de dokter, enz. zijn wij graag op de hoogte. In de regel heeft groep 8 vanaf uur telefoondienst en zijn teamleden aanwezig. Ons telefoonnummer is: (010) Wanneer een leerling tijdens de schooltijden ziek wordt, nemen we contact op met de ouders. We laten kinderen nooit alleen naar huis gaan tenzij wij daar schriftelijk toestemming voor hebben van de ouders. Kinderen die meerdere dagen ziek zijn hoeven niet dagelijks te worden afgemeld. Is een kind voor langere tijd ziek dan vragen wij de ouders contact op te nemen met de school. Medicijnen We hanteren op school het medicijnenprotocol van de RVKO. Medicijnen die kinderen gebruiken worden daarbij uit oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid nadrukkelijk niet door onze leerkrachten verstrekt. Voor de volledige tekst van het protocol verwijzen wij u naar www. kbsoosthoek.nl. Luizen Na iedere vakantie wordt op hoofdluis gecontroleerd. De klassenmoeder organiseert de controle in de eigen

7 November uur Leerlingenraad Inloopochtend Informatie avond VO groep 8 en uur 10-min. gespr. 1 t/m uur 10-min. gespr. 1 t/m 8 20 Inloopochtend uur 10-min. gespr. 1 t/m uur MR uur Ouderpanelavond Open middag nieuwe ouders

8 klas met de ouders zelf. Indien bij uw kind luizen worden geconstateerd, neemt de leerkracht direct contact op met de ouders van het desbetreffende kind met het verzoek het kind direct op te halen en thuis te behandelen volgens de adviezen van de school/ggd. Na de eerste behandeling kan uw kind weer gewoon naar school. Bij het vinden van neten vragen wij u nog dezelfde dag de behandeling te starten, het kind hoeft echter niet direct op gehaald te worden. Na twee weken vindt er opnieuw een controle plaats van de hele groep en herhaalt de procedure zich. Indien u zelf luizen bij uw kind(eren) constateert vragen wij u dit direct te melden bij de desbetreffende leerkracht(en). 3. Ontwikkeling en organisatie 3.1 Algemeen Het team werkt in een systeem van leerstof-jaarklassen (groep 1 t/m 8), waarbinnen er extra ondersteuning en aandacht is voor de verschillende niveaus van de leerlingen, zowel minder- als meer dan gemiddeld begaafden. Er heerst een open sfeer naar leerlingen en ouders, waarbij betrokkenheid, vertrouwen en veiligheid centraal staan. 3.2 Groepen In de kleutergroepen werken we met heterogene groepen, dat wil zeggen dat de leerlingen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar zitten. t is een bewuste keuze. Het onderwijs in de groep 1/2 is anders georganiseerd dan in de hogere groepen. t past bij het specifieke karakter van de kleuter. Kleuters zijn experimenterend bezig met materialen en worden daarbij door de leerkracht begeleid en gestimuleerd. or de samenstelling van de groep kan een jong kind spelenderwijs van alles oppakken van oudere kinderen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een ouder kind is het goed een jong kind te helpen. Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen, dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. De hele groep krijgt dezelfde leerstof aangeboden. Vervolgens kan er verschil zijn in verwerking van de opdrachten. Kinderen die extra uitleg nodig hebben, krijgen een verlengde instructie. Kinderen die meer kunnen, krijgen extra opdrachten aangeboden. De methode-gebonden toetsen van taal, rekenen, begrijpend en technisch lezen en spelling geven een goede indicatie met betrekking tot de beheersing van de lesstof. Waar nodig krijgen leerlingen herhalingsopdrachten, maar er is ook verrijkingsstof beschikbaar voor kinderen die de leerstof al beheersen. Incidenteel krijgt een leerling op een bepaald vakgebied een eigen leerlijn die afwijkt van de leerlijn van de groep. t gaat altijd in overleg met de ouders. 3.3 gitale schoolborden In de lokalen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken we digitale schoolborden. In de kleutergroepen maken we gebruik van een touchscreen. Werken met digitale borden biedt ons de mogelijkheid ons onderwijs met veel meer beelden te ondersteunen. Ook kunnen wij meer educatieve software op niveau voor groepjes leerlingen en zelfs voor een gehele groep inzetten. De digitale borden vergroten ook de mogelijkheden van onze leerlingen op het gebied van presentaties en spreekbeurten. 3.4 De vakgebieden en opbouw van lessen De onderwijswet omschrijft nauwkeurig welke vakgebieden aan bod moeten komen op de basisschool. t is verwoord in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Verder kan de school zelf een keus maken waar ze de nadruk op wil leggen, mits ze aan de kerndoelen voldoet. Ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen. Lezen, taal en rekenen zijn de belangrijkste basisvakken bij ons op Verdeling van tijd over leer-en vormingsgebieden Vak/leerjaar Werken met ontw. materiaal 7.00 Lichamelijke ontw/oefening Taal Technisch lezen Begrijpend lezen ordenschat Spelling Schrijven Rekenen en wiskunde Engelse taal Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur, waaronder Biologie atschappelijke verhoudingen Godsdienstonderwijs Bevord. soc. redzaamheid Gedrag in het verkeer Bevord. gezond gedrag 0.30 Tekenen Muziek Handvaardigheid Spel en beweging Dans 1.15 Pauze Totaal aantal uren per week

9 December Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie, Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 16 Sinterklaas op school, middag vrij uur OR Inloopochtend Kerstviering + Kerstdiner 52 01

10 school. Van groep 1 t/m 8 bieden we de kinderen zoveel mogelijk uitdaging om zich te kunnen ontwikkelen. Nieuw! In het schooljaar wordt gestart met Engels vanaf groep 1! Met de gekozen methode leren alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 de beginselen van de Engelse taal. De kinderen leren spelenderwijs door Engelse hedendaagse (pop)liedjes te zingen. De teksten van de liedjes worden uitgelegd en de bijhorende begrippen en woorden worden aangeleerd. De overgang naar Engels in groep 7 is hiermee minder groot. 3.5 Werkwijzen en methodieken De ontwikkeling van de basisvaardigheden begint spelenderwijs bij de kleuters. Uitdagende materialen in de klas stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden, te weten; sociaal-emotionele ontwikkeling motoriek zintuigelijke ontwikkeling ontluikende gecijferdheid ontluikende geletterdheid or gebruik te maken van het taakbord maken kleuters al op jonge leeftijd kennis met het fenomeen plannen. Naast eigen keuzes zijn er ook activiteiten die de leerkracht initieert. t zijn uitdagende werkjes die aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de leerling. Alle activiteiten worden op een thematische wijze aangeboden. De hoeken waar de kleuters spelenderwijs leren worden in de thema s aangekleed. Naast het werken met materialen spelen kringactiviteiten een grote rol in de kleutergroepen. Het kringgesprek heeft een sociale functie. Je deelt je gedachtes en ervaringen met elkaar en bespreekt samen de dag. or deze gesprekken leer je naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor elkaar en rekening met elkaar te houden. Naast de sociale functie wordt er in de kring ook aandacht besteed aan taalontwikkeling, de gecijferdheid en de algemene ontwikkeling. Tot slot is er bij de kleuterbouw veel aandacht voor beweging van de kleuter, zowel buiten als in de speelzaal. Ze klimmen en klauteren, rollen en gooien met ballen en spelen met diverse materialen. Ook zijn er kring-en tikspellen, dans- en drama activiteiten. We maken gebruik van onderstaande methodes: Schatkist Ontwikkeling taal, lezen en rekenen Groep 1 en 2 Veilig leren lezen Aanvankelijk lezen Groep 3 Leeslink Begrijpend lezen groep 4 t/m 8 Taal Actief Taal en spelling groep 4 t/m 8 Schrijfdans Schrijven groep 1 en 2 Pennenstreken & Handschrift Schrijven groep 3 t/m 8 Pluspunt Rekenen groep 3 t/m 8 Hemel en Aarde Levensbeschouwing groep 1 t/m 8 De Blauwe Planeet Aardrijkskunde groep 5 t/m 8 Speurtocht Geschiedenis groep 5 t/m 8 Grooveme & Hello rd Engels groep 1 t/m 8 Leefwereld Biologie groep 4 t/m 8 Moet je doen Handvaardigheid, tekenen, muziek en dans groep 1-8 Basislessen bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8 Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland Verkeer groep 3 t/m Taken Wij geven op de Oosthoek klassikale instructielessen, zoals voor taal, rekenen, aardrijkskunde etc. Om alle leerlingen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en tegemoet te komen aan hun basisbehoeften als relatie, competentie en autonomie, werken we ook met taken. In deze taken zitten opdrachten die af moeten en opdrachten die af mogen. De leerlingen krijgen op deze manier keuzevrijheid en worden mede verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. or deze manier van werken is de leerkracht in staat te differentiëren. In het werken met taken zit een opbouw. Kinderen in groep 1 werken minder lang per dag aan hun taak dan kinderen in de bovenbouw. We werken binnen de taaktijd met blokken van uitgestelde aandacht. In die tijd stellen de leerlingen hun vragen aan elkaar en

11 Januari 01 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie uur leerlingenraad uur OR uur MR e rapport mee OGT Opa en Oma middag

12 maakt de leerkracht structureel tijd vrij voor het geven van verlengde (extra) instructie. De instructie is daarbij afgestemd op de behoeftes van de individuele leerlingen. 3.7 Samenwerken Wij vinden samenwerkend leren erg belangrijk. We willen onze kinderen leren hun talenten niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen te gebruiken. Leerlingen die samen werken, werken op een gestructureerde manier samen in kleine groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht maar ook met interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief bezig met de stof bezig en krijgen zo meer inzicht. Uiteraard wordt er door onze leerlingen ook individueel en op eigen niveau gewerkt. 3.8 Extra begeleiding en uitdaging van onze leerlingen In dit schooljaar hebben we extra handen in de school die we inzetten voor onze leerlingen. Naast de begeleiding van de eigen leerkracht is het soms prettig om in een klein groepje extra uitleg of extra uitdaging aangereikt te krijgen. kunnen we de talenten van al onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling laten komen. 3.9 Schoolontwikkelingen In de afgelopen 2 schooljaren hebben wij ons verdiept in Meervoudige Intelligentie. Het komende schooljaar gaan we onze kennis nog meer in praktijk brengen en borgen in ons onderwijs. Wanneer je kinderen gelijke kansen wilt bieden, moet je ze verschillend begeleiden Meervoudige intelligentie is een model dat zich richt op de talenten van kinderen en uitgaat van de vraag hoe ben je slim?. Een leerkracht die zich met deze vraag bezig houdt, leert de kinderen op een andere manier te benaderen. Deze leerkracht leert rekening houden met de sterke en zwakke kanten van de leerling. Ontstaan van het model meervoudige intelligentie Howard Gardner, professor psychologie, heeft publicaties geschreven over zijn onderzoek naar de wijze waarop mensen leren. Hierin introduceert hij het begrip meervoudige intelligentie. Kort gezegd komt het erop neer dat hij in kaart brengt dat mensen op verschillende manieren kennis verwerven. Hij benoemt dat als intelligenties en geeft hiermee aan dat leren plaatsvindt op veel verschillende manieren en dat er vaak één duidelijk herkenbare manier uit naar voren komt. e verschillende manieren om te leren benoemt Gardner als intelligenties. Intelligenties worden hierdoor beschouwd als vaardigheden die de mensen allemaal in zich hebben, als kwaliteiten die niet vastliggen, maar juist ontwikkeld kunnen worden. Met die omschrijving ontstond er nogal wat beweging in de discussie over het begrip intelligentie. Lange tijd werd de opvatting gehuldigd dat intelligentie en intelligent zijn - een vast gegeven was, een grootheid die meetbaar was en die eigenlijk gedurende het gehele leven van iemand niet wezenlijk veranderde. Je kon niet slimmer worden dan je was! De opvatting van Gardner is dus duidelijk een andere. En eigenlijk is die opvatting een heel interessante voor ons dagelijks werk. Als we kinderen immers iets willen leren en er daarbij van uitgaan dat ze méér kunnen leren (zowel in hoeveelheid als in complexiteit), dan gaan we eigenlijk indirect ook uit van een groeimodel. We gaan uit van de mogelijkheid van ontwikkeling. En dan kunnen we niet werken vanuit een opvatting dat intelligentie een vast gegeven is dat niet kan groeien. Er zijn acht verschillende intelligenties. Wat van belang is, is dat we ons realiseren dat we allemaal beschikken over deze acht intelligenties, maar niet allemaal in gelijke mate en niet allemaal in dezelfde omvang. 1. Verbaal-linguïstisch = woordknap De verbaal-linguïstische intelligentie wordt ook wel de talige intelligentie genoemd. Als een kind gebruikmaakt van de verbaal- linguïstische intelligentie, dan gebruikt het vooral de taal als middel om de wereld te begrijpen. Het gaat hier om kinderen die altijd om uitleg vragen, die altijd alles willen horen en zelf onder woorden willen brengen, die alles lezen wat los en vast zit, etcetera. 2. Logisch-mathematisch = rekenknap De logisch-mathematische intelligentie wordt gekenmerkt door het gebruik van analytische, logische en in elk geval geordende stapjes in de denkstructuur. Het betreft hier kinderen (en volwassenen) die eigenlijk altijd het naadje van de kous willen weten en die je dat het best ook heel geordend en systematisch kunt vertellen voordat ze het echt goed (kunnen) begrijpen. In tegenstelling tot de verbaal-linguïstische intelligentie, waar het kan gaan om een omschrijving van een begrip, zou in deze intelligentie een begrip als het ware gefileerd moeten worden om begrepen te worden. 3. Visueel-ruimtelijk = beeldknap De visueel-ruimtelijke intelligentie is de intelligentie die zich kenmerkt doordat het kind zich de zaken ruimtelijk (of in beelden) moet kunnen voorstellen. Het kind moet iets als het ware kunnen zien om te kunnen begrijpen wat je vraagt of wat je met iets bedoelt. Dat beeld kan worden opgeroepen met behulp van taal of met behulp van afbeeldingen of figuren. De kern waar het om draait, is op dat moment het beeld. 4. Tactiel-motorisch = lijfknap De tactiel-motorische intelligentie is een intelligentie die duidelijk zichtbaar wordt als we ons de kinderen voorstellen die altijd alles in de handen moeten hebben, die alles voor het goede begrip moeten kunnen manipuleren. De doeners dus. Sommige kinderen zien het dan in één keer, terwijl andere kinderen kunnen nalezen of uitgelegd kunnen krijgen hoe iets in elkaar steekt. ar als het écht op begrijpen aankomt, moeten deze kinderen het zelf (kunnen) uitvoeren! 5. Muzikaal = muziekknap Muzikale intelligentie heeft niet zozeer te maken met goed kunnen zingen op zichzelf. ar wel met het aanvoelen en onderkennen van de onderliggende patronen als maat, ritme en herhaling. In de muziek komt dat natuurlijk heel vaak tot uiting.

13 Februari uur Rapportgesprekken uur Adviesgesprekken gr uur Rapportgesprekken uur Adviesgesprekken gr uur Rapportgesprekken uur Adviesgesprekken gr Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 08 09

14 ar in allerlei andere, dagelijkse bezigheden in de klas gaat het ook vaak om herhaling, om vaste ritmes en regelmaat van een handeling of oplossingspatroon. Als daar actief gebruik van wordt gemaakt, dan kan dat een eyeopener worden voor het begrip. 6. Naturalistisch-ecologisch = natuurknap Het kenmerkende van deze intelligentie is de aardigheid om grotere verbanden of samenhangen te (kunnen) zien. Vaak wordt dat met name gerelateerd aan de natuur. We spreken wel van de groene vingers, van de betrokkenheid op de natuur. Tegelijkertijd ontdekken we in die aanleg vaak een sterke neiging om te kunnen ordenen, om verbanden te kunnen zien en samenhangen te kunnen aanwijzen. 7. Interpersoonlijk = mensenknap Interpersoonlijk wil zeggen: gericht op elkaar. Bij de interpersoonlijke intelligentie gaat het over de vaardigheid om te leren van en met elkaar. De reactie van de ander is van invloed op de eigen ontwikkeling. 8. Intrapersoonlijk = zelfknap Bij de intrapersoonlijke intelligentie gaat het juist om de vaardigheid om na te (kunnen) denken over het eigen handelen, zelfreflectie toe te passen, om daar van te leren. We maken nog wel eens mee dat dit principe gebruikt wordt als opdracht als een kind iets doet dat niet de afspraak was. ar we kunnen dat principe natuurlijk ook breder maken en zien als mogelijkheid om van het eigen handelen te leren: als ik die som op deze manier niet goed gedaan heb, hoe moet het dan wel? Benutten van intelligentie Op jonge leeftijd laten kinderen vaak een groot aantal verschillende aspecten zien, terwijl ze - naarmate ze ouder worden steeds meer worden toe geleid naar het gebruik van een beperkt aantal intelligenties. Daar speelt onze westerse cultuur, waarin taal en rekenen (de verbaal-linguïstische en logisch-mathematische intelligentie) een belangrijke rol spelen, in mee. En dat moeten we ook niet willen veranderen. Het gaat over de vraag hoe we die andere intelligenties kunnen benutten als ondersteuning van (en als toevoeging aan) het arsenaal van didactische werkvormen dat de leerkracht ter beschikking heeft. En het zal gaan over de vraag of de benadering van een kind via een of meerdere (andere) intelligenties wellicht meer tegemoetkomt aan de wensen en mogelijkheden van dat kind. Inzet op meervoudige intelligentie betekent dat je als leerkracht recht wilt doen aan de verschillende talenten, de verschillende mogelijkheden van de kinderen, om de leerstof onder de knie te krijgen. En dat je rekening houdt met die verschillen in intelligentie. e niet iets zeggen over slim of dom, maar over een andere manier van leren! Naar een artikel van Pieter Wielinga, auteur van verschillende boeken over meervoudige intelligentie Kwaliteitszorg Net als alle andere scholen binnen de RVKO hanteren wij voor het team, ouders en leerlingen de kwaliteitsvragen van Beekveld en Terpstra, de zgn INK-enquête, Aan de hand van de enquêtes meten wij hoe deze geledingen de kwaliteit van de school ervaren. De bevindingen dienen mede als leidraad voor het opstellen van ons vierjarenplan. Ook tijdens ouder-panelavonden evalueren wij de kwaliteit van ons onderwijs met ouders. Het team evalueert jaarlijks het jaarplan en analyseert steeds weer de (tussen)resultaten. 4. De begeleiding voor iedere leerling 4.1 Hoe en wanneer je kind aanmelden op onze school? Iedereen die interesse heeft in onze school nodigen wij uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding. In dat gesprek kunt u aangeven wat u verwacht van onze school en wij zullen vertellen hoe onze school georganiseerd is. t vindt doorgaans plaats onder schooltijd zodat u de school in bedrijf ziet en voelt. U kunt uw kind middels ons inschrijfformulier direct aanmelden. In de meeste situaties kunnen wij uw kind zonder meer een plekje bij ons op school bieden. Algemene aanmeldingsprocedure: Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. ar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels: Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voordat het kind zou moeten starten schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Voordat een kind 3 jaar is, kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school. Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk. t kan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldformulier dat is te downloaden van de website van de school. Het formulier is ook op te halen bij de school. Ouders moeten bij de aanmelding ook aangeven of het kind bij meerdere scholen is aangemeld, en zo ja, welke de eerste school van aanmelding is. Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders en nodigt de ouders uit voor een gesprek. De school dient binnen 6 weken na aanmelding een besluit te nemen over de toelating. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken, bij-voorbeeld als de school nader onderzoek wil doen dat langer duurt. Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplek en het kind de toelatingsleeftijd voor het onderwijs heeft bereikt, wordt het kind (tijdelijk) geplaatst en ingeschreven. Informatie voor de school Bij het zoeken naar een passende onderwijsplek is het belangrijk dat ouders aan de school zoveel mogelijk informatie geven over hun kind, ook gegevens over (te verwachten) beperkingen in de onderwijsdeelname. Soms zal de school aan de ouders aanvullende gegevens vragen of aangeven dat er nader onderzoek nodig is. Voor dat onderzoek moeten ouders toestemming geven. Het is heel belangrijk dat ouders en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor

15 art 01 Voorjaarsvakantie Studiedag, Kinderen vrij Analyse M-toetsen uur Leerlingenraad uur OR uur MR, Afsluiting Projectweek Opening Projectweek

16 het kind. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. or in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden kan worden. Extra ondersteuning Het is belangrijk dat de school alle belangrijke informatie krijgt, want het is de school die bepaalt of een kind al dan niet extra ondersteuning nodig heeft. Als dat is vastgesteld, is de school verplicht om eerst te kijken of zij zelf het kind de extra ondersteuning kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt daarbij het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband, die de juiste ondersteuning kan bieden. Onder een andere school wordt ook een school voor het speciaal (basis) onderwijs verstaan. Beslissing van de school De school beslist dus uiterlijk binnen 10 weken of de aanmelding in behandeling wordt genomen, het kind extra ondersteuning nodig heeft, het kind wordt ingeschreven en toegelaten, het kind wordt geweigerd of dat er sprake is van een geschil. De ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Als de school wel de passende ondersteuning kan bieden als een kind ondersteuning nodig heeft, dan wordt samen met de ouders een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat beschreven naar welke onderwijsdoelen gestreefd wordt, en de onderbouwing daarvan. Tevens wordt hierin beschreven welke ondersteuning en begeleiding het kind nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Indien de ondersteuning die het kind nodig heeft niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de school, de school het kind geen passend onderwijsprogramma kan bieden, of plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, kan de school het kind weigeren. In deze situatie heeft de school wel een zorgplicht. De school mag alleen weigeren als de school een andere school gevonden heeft die wel een passend onderwijsaanbod kan bieden en die het kind ook kan en wil plaatsen. Onder een andere school kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs verstaan worden. Hierover zal overleg plaatsvinden tussen de ouders en de school. Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de school om de inschrijving en toelating te weigeren, of met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen ouders hiertegen bezwaar maken bij het schoolbestuur van de school of het geschil aanhangig maken bij de landelijke Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering. Tegen het besluit van de school om de aanmelding niet in behandeling te nemen kan alleen bezwaar gemaakt worden bij het schoolbestuur van de school. t staat uitgebreid beschreven in het volledige toelatingsbeleid van de school dat op te vragen is bij de directie van de school. 4.2 Uitschrijvingen Ouders zijn verplicht om het kind persoonlijk bij de directie uit te laten schrijven. De school mag een leerling pas uitschrijven als de nieuwe school bekend is. De nieuwe school ontvangt het bewijs van uitschrijving. Bij vertrek van een leerling wordt aan de school een onderwijskundig rapport uitgereikt met de meest actuele gegevens van uw kind. 4.3 Leerlingvolgssyteem Wij streven op de Oosthoek naar een vloeiende en doorlopende ontwikkeling. Wij willen leer- en ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk signaleren en diagnosticeren. Wij slaan alle zinvolle gegevens op in het in leerlingvolgsysteem Parnassys. Van alle leerlingen wordt een apart dossier gemaakt. In deze dossiers wordt ook bijgehouden welk aanbod er voor leerlingen is naast het reguliere programma. U kunt als ouders altijd op afspraak het dossier van uw kind inkijken. We maken gebruik van de volgende instrumenten: Bosos-leerlingvolgssyteem In de groepen 1/2 worden de leerlingen gevolgd door de leerkracht waarbij gebruik wordt gemaakt van de observatielijsten vanuit BOSOS. Ook gebruiken we toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem, te weten Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. ZIEN Hiermee brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. We nemen bij de groepen 2 t/m 8 eenmaal per schooljaar een signaleringslijst af. Bij groep 1 doen we dit tweemaal per schooljaar. Cito-leerlingvolgsysteem Volgens het CITO-leerlingvolgsysteem dienen bij groep 3 t/m 8 de volgende toetsen afgenomen te worden; DMT en AVI (Technisch lezen), REW (Rekenen en Wiskunde), SP (Spelling), (WS) ordenschat en BL (Begrijpend Lezen). Deze toetsen worden een of twee keer per leerjaar afgenomen. Daarnaast maken we in groep 8 gebruik van de Eindtoets Basisonderwijs, beter bekend als de Citotoets. Methode gebonden toetsen De resultaten van de methodegebonden toetsen worden verwerkt in de leerling-rapporten. In maart en in juni worden de uitslagen van de Cito-toetsen toegevoegd aan het rapport. dra er stagnatie of achteruitgang bij een leerling wordt opgemerkt, wordt dit besproken met de ouders. In samenspraak met de intern begeleider volgen afspraken over het bieden van adequate ondersteuning. 4.4 Leerproblemen Leerproblemen worden gesignaleerd door de leerkracht naar aanleiding van observaties, methode-gebonden toetsen en toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. De Cito-toetsen hebben een landelijke normering, waarbij de leerlingen al naar gelang hun prestatie ingedeeld worden in de categorieën I, II, III, IV of V. Iedere leerling heeft een eigen vaardigheidsscore die als het goed is een stijgende lijn laat zien. Wanneer de leerkracht te weinig ontwikkeling ziet bij een leerling wordt in samenspraak

17 April Pasen Pasen 21 Eindtoets Eindtoets Eindtoets Koningsspelen Goede vrijdag, Kinderen vrij OGT 3 Inloopochtend Inloopochtend 17 18

18 met de intern begeleider een plan opgesteld om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in de groep. Ouders worden vanzelfsprekend betrokken in dit proces. Als blijkt dat de hulp onvoldoende resultaat oplevert, wordt er met de ouders, leerkracht en intern begeleider gesproken over de problematiek. Wanneer de problemen van de leerling ernstiger zijn en nog meer ondersteuning behoeven, wordt de situatie besproken met externen om met ons mee te denken. Natuurlijk altijd in samenspraak met de ouders. Interne begeleiding De intern begeleider heeft tot taak de leerlingondersteuning te coördineren en leerkrachten te ondersteunen bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het daaruit voortvloeiende onderwijsaanbod. In het kader van de ondersteuning heeft de intern begeleider ook extern overleg met verschillende instanties. De ouders van de desbetreffende leerling worden altijd op de hoogte gebracht als hun kind besproken wordt. Wij streven ernaar ouders zoveel mogelijk bij de gesprekken met instanties te betrekken. Respectprotocol Wij zetten ons in voor een prettige en geborgen sfeer op school. De leerkrachten maken met de kinderen afspraken over het gedrag in de klas en refereert hier met regelmaat aan. Uitgangspunt voor het opstellen van regels met elkaar is wat ik doe is goed voor de groep. U kunt deze zin met de afgesproken regels in elke klas terug zien aan de muur. Wij hanteren een pestprotocol op school, maar spreken liever van een respectprotocol. U kunt het volledige respectprotocol terugvinden in het schoolplan en op de website. 4.5 Rapporten en ouderavonden Voor groepen 2-8 stellen wij tweemaal per jaar een rapport op over de vorderingen van de leerlingen. Voor de kinderen van groep 1 doen wij dit een maal per jaar. Een aantal vakken wordt gewaardeerd met een cijfer. Andere vakken krijgen een woordwaardering. De volgende onderdelen komen aan bod in het rapport; functioneren in de groep in de kring taalontwikkeling rekenontwikkeling motoriek creatieve ontwikkeling Wij vinden het van groot belang om met ouders en kind in gesprek te gaan over het algemeen welbevinden en het eigen leerproces. Daarom voeren wij onze 10-minuten gesprekken niet meer alleen met ouders maar betrekken we de kinderen vanaf groep 2 hier in. t proces hebben wij met elkaar en samen met ouders geëvalueerd. Op basis hiervan ontwikkelen we verder. In de gesprekken wordt het kind gevraagd naar hoe het gaat en waar het behoefte aan heeft om samen met de ouders en de leerkracht aan te werken. We doen hiermee een beroep op de mede verantwoordelijkheid van de kinderen voor hun eigen leerproces. Onze ervaring leert dat de meeste kinderen vanaf groep 2 kunnen benoemen wat goed gaat en waar ze hulp bij willen hebben. Het rapport, de vorderingen of stagneringen in het leerproces maar ook sociaal-emotionele zaken kunnen de gespreksleidraad vormen voor deze gesprekken. Mochten ouders de leerkracht ook zonder de leerling willen spreken dan kan tussendoor altijd een afspraak gemaakt worden. De ouder- en rapportavonden zijn er op de volgende data: 4,5 en 6 nov. 2014: 10-minutengesprek met kind en ouder voor groep 2 t/m 8 en voor ouders van groep 1 28 januari 2015: 1ste rapport groep 2 t/m 8 3,4 en 5 feb. 2015: 10-minutengesprekken met kind en ouder van groep 2 t/m 7, de ouders van groep 1 en de adviesgesprekken met kind en ouder voor groep 8 16,17 en 18 juni 2015: Voorlopig adviesgesprek met kind en ouder van groep 7 en ouder gesprekken van groep 1 4 juli 2015: 2de rapport groep 1 t/m 7 De rapporten worden al vóór de ouderavonden meegegeven. Alle ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd het eerste rapport te bespreken. Het tweede rapport kan worden besproken als daartoe behoefte bestaat bij ouders of leerkracht. 4.6 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Aan het einde van groep 7 krijgt elke leerling een indicatie over het geschikte type voortgezet onderwijs. In het begin van groep 8 worden alle CITO resultaten van groep 7 besproken met de leerling, zodat de leerling weet waar hij/zij de komende periode extra aandacht aan moet besteden. In november organiseren wij een informatieavond voor alle ouders van groep 8 en geïnteresseerde ouders uit groep 7 en wordt de verwijzingsprocedure toegelicht. Wij nodigen hiertoe een middelbare school uit. Voor het maken van de CITO Eindtoets in groep 8 krijgt de leerling het schooladvies. t schooladvies is gebaseerd op de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem, de rapporten, het leerlingdossier en het advies van de leerkrachten, intern begeleider en directeur. Naar aanleiding van dit advies kunt u met uw zoon of dochter op zoek gaan naar een passende middelbare school. t jaar maken de leerlingen de eind-cito toets later in het jaar, nl op 21, 22 en 23 april Onze leerlingen gaan vooral naar scholen in Lansingerland, enkele kinderen kiezen ook voor een school in Rotterdam of etermeer. De inspectie van het onderwijs controleert jaarlijks de kwaliteit van ons onderwijs. Het rapport van het laatste bezoek van februari 2011 is te vinden op de inspectiesite. De gemiddelde CITO score van groep 8 van was 539,3. Een excellente score! Onze school moet volgens de inspectie scoren tussen de 533 en 538. In het vorig schooljaar gingen onze leerlingen als volgt naar het voortgezet onderwijs: VWO 6 HAVO 6 VMBO 10 LWOO 1

19 Mei Eerste Pinksterdag Tweede Pinksterdag uur MR Hemelvaart uur Leerlingenraad 21 Inloopochtend 22

20 4.7 School & omgeving School atschappelijk Werk Aan onze school is Sandra Kouwenberg als Schoolmaatschappelijk werker van Support Plus verbonden. Het maatschappelijk werk op school draagt bij aan het versterken van de positie van uw kind binnen de school, het gezin en de maatschappij. oegtijdig signaleren van problemen die in de schoolsituatie tot uiting komen is hierbij van belang. Centrum voor jeugd & gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor vragen over opvoeden en opgroeien. In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners met elkaar samen. Op de website vindt u verdere informatie over diensten van het CJG. Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht. el van de wet is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het belang van het kind staat centraal. rgplicht Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen/ schoolbesturen een zorgplicht. rgplicht betekent dat de scholen/schoolbesturen er voor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of dat bij hun school wordt aangemeld, ook een kind dat extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek krijgt, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. Wanneer geldt de zorgplicht niet? De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze situaties verdient het de voorkeur dat de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd de grondslag van de school weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure. Samenwerkingsverband Vanaf 1 augustus 2014 maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Delflanden. t samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze vier gemeenten (www.swv2802.nl). el van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Voor ouders en andere belangstellenden hebben scholen met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning in de basisscholen. Schoolondersteuningsprofielen Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms zit een kind al op een school en is het beter dat het naar een andere school gaat. ar ook een verhuizing kan de reden zijn voor een nieuwe school. Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. t profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Basisondersteuning betekent hier dat basisscholen afgesproken hebben om een bepaald onderwijsniveau te kunnen leveren. Indien kinderen meer dan deze basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende arrangementen of er zijn speciale lesplaatsen voor deze kinderen. Middels het schoolondersteuningsprofiel krijgen ouders een goed zicht op het profiel van de school en of binnen het samenwerkingsverband geconstateerd kan worden of er een dekkend netwerk van voorzieningen is. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geeft hier meer informatie over. De komende jaren zullen deze schoolondersteuningsprofielen verder ontwikkeld gaan worden, zodat ze een duidelijker functie kunnen gaan krijgen met betrekking tot het informeren van ouders en andere belangstellenden. Op dit moment zien wij deze schoolondersteuningsprofielen als een groeidocument. or ervaring hiermee op te doen, kunnen we dit model verder gaan uitwerken. Wij verwijzen u graag naar het schoolplan waar het volledige schoolondersteuningsprofiel te lezen is. Speciaal (basis)onderwijs Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het sbo en so (cluster 3 en 4). nder deze verklaring kan een sbo- of so-school een leerling niet aannemen. Alleen basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Ouders kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.swv2802.nl). Schoolbegeleidingsdienst Onze school werkt samen met OnderwijsAdvies. OA heeft onderwijsadviseurs in dienst. Onderwijsadviseurs zijn professionals als onderwijskundigen, organisatiedeskundigen, psychologen, en orthopedagogen.

21 Juni min. gesprekken groep 1 en min. gesprekken groep 1 en min. gesprekken groep 1 en uur OR uur Leerlingenraad uur MR Avond 4 daagse Intocht avond 4 daagse Studiedag, Kinderen vrij Laatste Inloopochtend uur Ouderpanelavond, Evaluatie OGT 4, Eindfeest 27

22 Zij adviseren en/of begeleiden ons bij de onderwijsontwikkelingen en schoolontwikkeling. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en SISA De Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het werken met SISA is van kracht voor alle RVKO scholen. Volgens vastgestelde protocollen en rekening houdend met de privacy en veiligheid van de kinderen op school wordt hier uitvoering aan gegeven. Per 1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. el en functies van de meldcode De verplichting voor de basisschool om een meldcode te hanteren, heeft tot doel medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan. t stappenplan leidt de medewerker stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij/zij signaleert tot aan het moment dat hij/zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De stappen maken de medewerker duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij/zij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van medewerkers in de vorm van het stappenplan, levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 5 stappen van de meldcode zijn: Stap 1: in kaart brengen van signalen Stap 2: collegiale consultatie en raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Stap 3: gesprek voeren met de ouders Stap 4: wegen van aard en ernst Stap 5: beslissen: hulp organiseren en effecten volgen of melden en bespreken In de school dient een aandachts-functionaris aanwezig te zijn waar leerkrachten, ouders en anderen hun zorgen kunnen bespreken. Op de Oosthoek zijn dat Valerie Kluytmans, directeur en Jiska Bjorkman, intern begeleider. U kunt ook bij Sandra Kouwenberg terecht, zij is onze schoolmaatschappelijk werkster. Kerk & parochie Onze school valt binnen de Parochie O.L.V. Visitatie. We hebben goede contacten met de parochie. De kinderen uit groep 4 worden uitgenodigd mee te doen aan de Eerste H. Communie. De werkgroep Eerste H. Communie verzorgt in intensieve samenwerking met ouders en kinderen de voorbereiding. De kinderen uit groep 8 worden door de Vormselwerkgroep benaderd met de vraag of zij hun Vormsel willen doen. De kinderdiensten worden in de maandelijkse info vermeld. Groepen 5-8 doen mee met de jaarlijkse Vastenactie. De diaken bezoekt elke klas een keer per jaar. Gemeente Lansingerland Een aantal maal per jaar overleggen de directies van de Bleiswijkse scholen voor primair onderwijs. Wij spreken over alle zaken die ons gezamenlijk aangaan zoals het gemeentelijk achterstandenbeleid, de vakantieregeling, gebouwen, festiviteiten, enz. Daarnaast is er een aantal keer per jaar overleg met alle directeuren van katholieke basisscholen in heel Lansingerland. 5. Het team van de Oosthoek 5.1 Scholing van het team Onze school heeft leerkrachten die volledig werken en leerkrachten die in deeltijd werken. Wij hebben kwaliteitsverbetering hoog in ons vaandel staan. Daarom wordt er op de Oosthoek veel geïnvesteerd in scholing en professionele ondersteuning van de leerkrachten. t schooljaar nemen wij als school deel aan het traject LeerKRACHT. t is een éénjarig traject onder leiding van Stichting LeerKRACHT in samenwerking met organisatiebureau McKinsey, waarin een specifieke manier van samenwerken door het team aangeleerd wordt. Hierdoor wordt de school nog meer een lerende organisatie, waarin we als team samen elke dag een beetje beter worden. Naast teamscholingen worden individuele cursussen/opleidingen gevolgd. 5.2 Formatie recteur: Leerkracht met adjunct-taken: Intern begeleider: Groep 1/2a: Groep 1/2b: Groep 3: Groep 4: Groep 5: Groep 6: Groep 7: Groep 8: Valerie Kluytmans (ma, di, do, vr) Janneke Boot (di, do) Jiska Bjorkman (ma, di) Janneke Boot (ma, vr) Karin Kweekel (di, wo, do) Jos Noorlander (ma, di, wo) Jiska Bjorkman (do, vr) Rosanne Lansbergen Lianne Narinc (di, wo, do) Simone Vermeulen (ma, vr) Ilona Schoevaars (ma, di, wo, do-middag, vr) Ellen van den Broek (do-ocht) Desire Blonk (ma, di, wo, do) Ellen van den Broek (vr) Annabelle Sligman (ma, do, vr) Natasja van Baaren (di, wo) Paula de Kruif Juf rion Havinga vervangt juf Karin Kweekel. Coördinator hoogbegaafdheid: Coördinator rekenen: Coördinator taal/lezen: Coördinator opleidingen: Conciërge : Natasja van Baaren Ilona Schoevaars Annabelle Sligman Simone Vermeulen Theo van nten

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa. Schoolgids 2015-2016 Iedereen is uniek, samen zijn we één! tijdelijk adres postadres Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.nl Nieuw adres medio 01-08-2016 Groenestraat

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids van De Gouden Griffel en Het Zilveren Penseel

Schoolgids van De Gouden Griffel en Het Zilveren Penseel Schoolgids van De Gouden Griffel en Het Zilveren Penseel Hartelijk welkom op de R.K. Basisschool De Gouden Griffel en het Zilveren Penseel te Berkel en Rodenrijs. In deze gids vindt u de meest relevante

Nadere informatie

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu een woordje vooraf Beste ouders/verzorgers, In augustus 2014 hadden we het voorrecht om Nieuweschool

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie