Convenant Sectormodel WOZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Sectormodel WOZ 2013-2018"

Transcriptie

1 Convenant Sectormodel WOZ juni 2013

2 WAARDERINGSKAMER CONVENANT SECTORMODEL WOZ Betreft: Datum: 28 juni 2013 Samenwerking tussen partijen op terrein van XML-berichtenverkeer en Service Gerichte Architectuur rondom de Wet WOZ Convenant Sectormodel WOZ betreffende samenwerking tussen partijen over de toepassing van berichtenverkeer WOZ 's-gravenhage, 28 juni 2013 Partijen, 1. Geonovum, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Logius, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer; verder te noemen: Faciliterende partijen; 2. De Belastingdienst/Centrale Administratie, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Unie van Waterschappen; verder te noemen: Afnemers WOZ-gegevens; 3. Gebruikers van producten en diensten van leveranciers cq. hun belangenbehartigers en zelfstandig software-bouwende gemeenten die de producten en diensten inzetten om WOZ-gegevens bij te houden en beschikbaar te stellen: DataLand Gebruikersoverleg Procura Gebruikersvereniging Centric Gebruikersvereniging GouwIT Gebruikersvereniging PinkRoccade LG Gemeente Amsterdam Gemeente Den Haag GeoTAX GebruikersOrganisatie; verder te noemen: Vertegenwoordigers van bronhouders WOZ-gegevens; 1

3 4. Leveranciers van producten en diensten cq. beroeps- en serviceorganisaties van deze leveranciers: 4Value BV Adviesgroep Nederlandse Gemeenten ARCADIS Nederland BV ATMP Consultancy BV Centric Netherlands BV Dutch Delta Group GeoTax BV Gouw informatie technologie BV Grontmij Nederland BV Ingenieursbureau Oranjewoud BV KONDAR BV NedGraphics BV Ortec Finance BV PinkRoccade Local Government PROCURA BV SMQ Group BV TACCENT Thorbecke TOG Nederland Vicrea Solutions BV; verder te noemen: Leveranciers; 5. De beheerders van landelijke voorzieningen, zoals de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), van het loket voor openbare WOZ-waarden, van mijnoverheid en van de generieke voorzieningen binnen het stelsel van basisregistraties: Kadaster Logius Ministerie van Financiën Waarderingskamer; verder te noemen: Beheerders landelijke voorzieningen; 6. De beheerders van de centrale applicatie voor de toepassing van de WOZ-taxatiewijzers TIOX: Q Delft BV Vereniging van Nederlandse Gemeenten; verder te noemen: Beheerders TIOX; 2

4 Overwegende dat: 1. Het in 2008 gesloten Convenant Sectormodel WOZ een goede basis is geweest voor samenwerking tussen partijen en dat deze samenwerking ook veel resultaten heeft opgeleverd; 2. Partijen de wens hebben uitgesproken dat zij deze samenwerking willen continueren; 3. Nauwe samenwerking tussen partijen van groot belang is om het Sectormodel WOZ, alsmede het daaronder vallende berichtenverkeer WOZ, in stand te houden, te optimaliseren en stimuleren en verder uit te bouwen; 4. Afstemming van de wederzijdse ontwikkelingen leidt tot waarborgen voor een voorspoedig en uniform gebruik van het Sectormodel WOZ en daarmee tot een optimale benutting van het berichtenverkeer; 5. Partijen het wenselijk achten hun wederzijdse samenwerking op dit terrein vast te leggen; 6. Deze samenwerking betrekking heeft op het realiseren en hanteren van het Sectormodel WOZ als onderdeel van de StUF-familie en als onderdeel van de informatiemodellen NEN3610; 7. Faciliterende partijen, Afnemers WOZ-gegevens, Vertegenwoordigers van bronhouders WOZ-gegevens alsmede Leveranciers de realisering van de doelstelling voor administratieve lastenverlichting door en voor hun leden/klanten willen stimuleren en het belang van de hiervoor genoemde aanpak voor het behalen van die doelstelling onderkennen; spreken het volgende af: Artikel 1 In dit convenant wordt verstaan onder: 1. Basisinfrastructuur: de procesinfrastructuur aan de kant van de overheid, waarvan naast generieke voorzieningen rond het stelsel van basisregistraties en mijnoverheid, de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) en het loket voor openbare WOZ-waarden (WOZ-viewer) onderdeel uitmaken; 2. Berichtenverkeer WOZ: elektronische wijze van verzenden, ontvangen en verwerken van informatie door de deelnemende partijen; 3. Dienstenconcept: het concept waarin markt en overheid gezamenlijk zorgen voor de realisatie van de voor de lastenverlichting noodzakelijke voorzieningen in de vorm van onderling beschikbare geautomatiseerd toegankelijke "services" die gebeurtenisgeoriënteerd/zaakgericht werken faciliteren; 4. Procesinfrastructuur: infrastructuur waarbinnen de WOZ processen worden uitgevoerd; 5. Randvoorwaardelijke voorziening: voorziening aan de kant van de overheid; 6. Sectormodel WOZ: het geheel van de componenten en afspraken die gezamenlijk het berichtenverkeer WOZ eenduidig definiëren als onderdeel van de StUF-familie en als onderdeel van de informatiemodellen NEN3610; 7. Specifieke infrastructuur: de procesinfrastructuur aan de kant van de markt. 3

5 Artikel 2 Partijen spannen zich gezamenlijk in om, door toepassing van het Sectormodel WOZ administratieve lastenverlichting, vergroting van de dienstverlening aan de burger en verhoging van de kwaliteit en de doelmatigheid te realiseren door vereenvoudiging van het verzamelen, vaststellen en uitwisselen van WOZ-informatie. Artikel 3 Partijen onderschrijven de uitgangspunten zoals genoemd in het Sectormodel WOZ. Gezamenlijk volgen zij de toekomstige ontwikkelingen en versies van deze uitgangspunten. Artikel 4 Partijen werken nauw samen ten einde de afspraken binnen dit convenant te realiseren. Artikel 5 Faciliterende Partijen realiseren, onderhouden en beheren cq. doen realiseren, onderhouden en beheren het Sectormodel WOZ inclusief verwijzing naar noodzakelijke, overige voor het berichtenverkeer benodigde randvoorwaarden en standaarden (NORA en de daarvan afgeleide architectuurmodellen, StUF, NEN3610) ten behoeve van de wettelijke gegevensuitwisseling tussen overheden en ten behoeve van de binnengemeentelijke uitwisseling van gegevens en koppeling van "services". a. De coördinatie en beheer van het domeinspecifieke Sectormodel WOZ zijn primair een aandachtspunt voor de Waarderingskamer. b. De coördinatie en beheer van de generieke delen van StUF (berichtenstandaard, StUF RSGB en StUF Zaken) zijn primair het aandachtspunt voor KING. Onder dit beheer van StUF door KING vallen ook het bieden van ondersteunende voorzieningen zoals de StUF Community, het StUF testplatform en de GEMMA softwarecatalogus. c. De coördinatie en beheer van de generieke overheidsstandaarden zoals Digikoppeling en de PKI-Overheidsstandaard en het faciliteren van de toepassing van deze standaarden en van mijnoverheid en de generieke voorzieningen binnen het Sectormodel WOZ zijn primair het aandachtspunt voor Logius. d. De coördinatie en beheer van de geo-standaarden waaronder de standaard voor het definiëren van geografische informatie (NEN3610), de Nederlandse profielen op de ISO/OGC standaarden voor meta-data, bekijken en downloaden van geografische informatie in internettoepassingen en de standaarden voor het berichtenverkeer met geografische informatie waaronder IMGeo, GeoStUF-IMGeo en IMWOZ zijn primair het aandachtspunt voor Geonovum. Artikel 6 Afnemers WOZ-gegevens, Leveranciers, gemeenten die zelf software bouwen en Beheerders landelijke voorzieningen, dragen zorg voor het realiseren en beheren van de technische voorzieningen benodigd voor het berichtenverkeer WOZ tussen overheden. 4

6 Artikel 7 Leveranciers hebben binnen het Sectormodel WOZ de ruimte om specifieke services te ontwikkelen ten behoeve van efficiënte gegevensuitwisseling en efficiënte procesinrichting om daarmee toegevoegde diensten in het kader van het binnengemeentelijk berichtenverkeer en het service georiënteerd werken aan hun klanten aan te bieden. Deze ontwikkeling wordt afgestemd met betrokken partijen en brengt de interoperabiliteit van systemen niet in gevaar. Artikel 8 Partijen maken gezamenlijk afspraken over de planning voor implementatie van het berichtenverkeer. Partijen dragen er zorg voor dat zij de noodzakelijke aanpassingen aan hun computersystemen tijdig gereed hebben om aan de gemaakte planningsafspraken te voldoen. Artikel 9 1. Faciliterende Partijen en Vertegenwoordigers van bronhouders WOZ-gegevens dragen er toe bij dat gemeenten, door middel van realisering van een basisinfrastructuur, met de inrichting van hun organisaties, op het faciliteren van het wettelijk verplicht WOZ berichtenverkeer zijn voorbereid, waardoor uitwisseling van WOZ gegevensstromen via de Landelijke Voorziening WOZ kan plaatsvinden. 2. Faciliterende Partijen en Vertegenwoordigers van bronhouders WOZ-gegevens dragen er toe bij dat gemeenten, door realisering van een basisinfrastructuur, met de inrichting van hun organisaties, op het faciliteren van binnengemeentelijk WOZ berichtenverkeer voor binnengemeentelijke gegevensuitwisseling en servicegericht werken zijn voorbereid, waardoor grootschalige uitwisseling van WOZ gegevensstromen mogelijk wordt. 3. Leveranciers dragen zorg voor het geschikt maken en optimaliseren van hun softwarepakketten voor het aanmaken en verwerken van wettelijk berichtenverkeer WOZ ten behoeve van onder andere de gegevensuitwisseling met de Landelijke Voorziening WOZ en voor het beschikbaar stellen van nieuwe releases van deze softwarepakketten. 4. Leveranciers en Beheerders landelijke voorzieningen dragen zorg voor het geschikt maken van hun softwarepakketten en systemen voor het verwerken en optimaliseren van het berichtenverkeer WOZ ten behoeve van optimale toepassing van deze voorzieningen. 5. Leveranciers en Beheerders TIOX dragen zorg voor het geschikt maken en optimaliseren van hun softwarepakketten voor het verwerken en optimaliseren van het berichtenverkeer WOZ ten behoeve van het landelijk uniform toepassen van WOZ-taxatiewijzers en voor het beschikbaar stellen van nieuwe releases van deze softwarepakketten. 6. Leveranciers dragen zorg voor het geschikt maken van hun softwarepakketten voor het aanmaken en verwerken van binnengemeentelijk berichtenverkeer WOZ ten behoeve van het binnengemeentelijke berichtenverkeer en het servicegericht werken en voor het beschikbaar stellen van nieuwe releases van deze softwarepakketten. 7. Leveranciers zullen zich bij de uitvraag van WOZ gegevens committeren aan de WOZ berichtenstandaard. 5

7 Artikel Teneinde Afnemers WOZ-gegevens, Vertegenwoordigers van bronhouders WOZgegevens en Leveranciers in zo ruim mogelijke mate te doen participeren in dit convenant, bieden Faciliterende Partijen hen de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het convenant als partij toe te treden. Een toetredende partij dient de afspraken die voor haar uit het convenant voortvloeien, zonder voorbehoud te aanvaarden. 2. Degene die tot het convenant wil toetreden, maakt zijn verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de Waarderingskamer. De Waarderingskamer stelt alle partijen in kennis van het verzoek. Deze partijen kunnen onder vermelding van argumenten, schriftelijk aangeven bezwaar te hebben tegen de gevraagde toetreding. 3. Zodra de Waarderingskamer aan de toetredende partij heeft bevestigd dat geen van de partijen bezwaar heeft tegen de toetreding, ontvangt de toetredende partij, direct na ondertekening van het convenant, de status van partij van het convenant en gelden voor die partij de voor haar uit het convenant voortvloeiende afspraken. 4. Het verzoek tot toetreding en de bevestiging van ontvangst daarvan worden in afschrift als bijlage aan het convenant gehecht. 5. Van de toetreding wordt mededeling gedaan in het overleg van de Commissie Gegevensuitwisseling met Partijen. Artikel 11 Ten behoeve van de goede uitvoering van dit convenant wordt met ingang van 1 januari 2014 gedurende de looptijd ervan jaarlijks een evaluatie gehouden in het overleg van de Commissie Gegevensuitwisseling met Partijen. Artikel Indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dit convenant behoort te worden gewijzigd, treden Partijen hierover in overleg. 2. Partijen treden in overleg binnen acht weken nadat een partij de wens daartoe aan het secretariaat van de Waarderingskamer heeft medegedeeld. 3. Indien niet uiterlijk binnen drie maanden na het overleg tot overeenstemming wordt gekomen, mag elke partij het convenant met inachtneming van een termijn van zes maanden schriftelijk opzeggen. Artikel Partijen spannen zich in om geschillen in verband met dit convenant of afspraken die daarmee samenhangen, in onderling overleg op te lossen. 2. Partijen zullen bij tekortkomingen in de nakoming van de artikelen van dit convenant of van afspraken die daarmee samenhangen, geen beroep instellen bij de burgerlijke rechter. Artikel Elke partij kan dit convenant met inachtneming van een termijn van zes maanden onder opgaaf van redenen opzeggen. 2. Wanneer een partij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partijen in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten. 6

8 Artikel 15 Dit convenant is gesloten voor de duur van vijf jaar. Het treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening. Artikel 16 Dit convenant en eventuele wijzigingen hiervan worden gepubliceerd in publicaties van de Faciliterende Partijen. 7

9 Faciliterende partijen Geonovum Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) drs. R.J. van de Velde Tof Thissen Logius Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) drs. S.B. Luitjens drs. C.J.G.M. de Vet Lid directieraad Waarderingskamer mr. J.G.E. Gieskes Secretaris 8

10 Afnemers WOZ-gegevens Belastingdienst/Centrale Administratie drs. H.J.P.W. van Gerven Plaatsvervangend directeur Centraal Bureau voor de Statistiek drs. G. van der Veen -Generaal van de Statistiek namens deze drs. W. van Nunspeet Unie van Waterschappen ir. ing. A.J. Vermuë Algemeen directeur 9

11 Vertegenwoordigers van bronhouders WOZ-gegevens DataLand Gebruikersoverleg Procura dr. P.B.M. van Teeffelen mw. J. Douma Voorzitter Gebruikersvereniging Centric Gebruikersvereniging GouwIT P. Bervoets drs. J.M.J. Kemper Lid Algemeen Bestuur Voorzitter Gebruikersvereniging PinkRoccade LG Gemeente Amsterdam A.A.M.M. Heijmans Voorzitter drs. C. Valk Plaatsvervangend directeur Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Gemeente Den Haag GeoTAX GebruikersOrganisatie drs. F. Dukel MPA Belastingzaken R.A.G. van Summeren Voorzitter 10

12 Leveranciers 4Value BV Adviesgroep Nederlandse Gemeenten mr. M.A. Dillissen Algemeen directeur H.T. van Vliet ARCADIS Nederland BV ATMP Consultancy BV drs.ing. M.B.A.G. Raessen marktgroep W&G Staf Weginfra & Geo-informatie M. Westerwal Centric Netherlands BV Dutch Delta Group mw. drs. E.C.M. Ferket Public Sector Solutions namens deze J.K. van Gent drs.ing. G. Nijssen Algemeen directeur GeoTax BV Gouw informatie technologie BV G. Hoff drs. G.J. Gouw 11

13 Grontmij Nederland BV Ingenieursbureau Oranjewoud BV S.T. Melieste MSc Hoofd afdeling GIS & ICT drs. A.J. Speelman beheer&data namens deze S.H.G. Boonstra KONDAR BV NedGraphics BV M.E.G. de Bock Algemeen directeur ing. R. Goossens PinkRoccade Local Government Procura BV H. Knooren Algemeen directeur namens deze mr. G.M. Uiterwijk Winkel G. Hoff SMQ Group BV TACCENT H.L. Wesselink mw Y. Hoedt algemeen directeur namens deze M.M.H. Eilander 12

14 Thorbecke TOG Nederland L. de Wolf ing. M.M.H. Pragt Algemeen directeur automatisering Vicrea Solutions BV E. van Hilten Business unit manager Leveranciers specifiek voor koppelvlak TIOX Ortec Finance BV drs. F.P. Vermeij Managing Director 13

15 Beheerders landelijke voorzieningen Kadaster mr. P. Hoogwerf MBA Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Ministerie van Financiën mr. E.A. Visser directe belastingen Logius Waarderingskamer zie Faciliterende partijen 14

16 Beheerders TIOX Q Delft BV S. Kluin namens deze G. Zegwaard Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zie: Faciliterende partijen 15

17

Leeswijzer DNO LV WOZ

Leeswijzer DNO LV WOZ Leeswijzer DNO LV WOZ Datum Juni 2013 Status definitief Op 3 juni 2013 is de LV WOZ in productie gegaan. De producten en diensten die in de structurele situatie geleverd worden vanuit de LV WOZ en het

Nadere informatie

C-162 Green Deal CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten

C-162 Green Deal CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten C-162 Green Deal CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten Partijen: De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld,

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Convenant Partners for International Business Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Den Haag, 25 juni 2012 Convenant Partners for International Business Orange goes Green transatlantic

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL;

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL; Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur" Finale versie 14 april t.b.v. FET 25 april 2015 Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris

Nadere informatie

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten

C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten C-152 Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw

Nadere informatie

C-163 Green Deal CO 2 -voorziening Glastuinbouw Noord-Holland

C-163 Green Deal CO 2 -voorziening Glastuinbouw Noord-Holland C-163 Green Deal CO 2 -voorziening Glastuinbouw Noord-Holland Partijen 1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te

Nadere informatie

C-158 Green Deal Fair Meter

C-158 Green Deal Fair Meter C-158 Green Deal Fair Meter Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, beide handelend in hun hoedanigheid

Nadere informatie

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Road-IT

Algemene leveringsvoorwaarden Road-IT Artkel 1. Definities In onderhavig artikel is een aantal begrippen gedefinieerd welke in onderhavige algemene voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven. De gebruikte definities hebben zowel in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE

Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE Licentieovereenkomst en serviceabonnement voor het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (DRIEDEE ONLINE) Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen, Opdrachtgever, en CEDIN B.V,

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO)

Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO) Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039

T->f. uw kenmerk. ons kenmerk. CFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (X)l T->f L ^

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V.

Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V. Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V. Steenbergen, april 2002 Enterprise Hosting B.V. Dijkplan 36 4651 GT Steenbergen INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie