Richtlijnen. Ronde 2014/2015. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum: 1 oktober 2014 Versie: 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen. Ronde 2014/2015. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum: 1 oktober 2014 Versie: 1"

Transcriptie

1 Richtlijnen Ronde 2014/2015 Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s Ingangsdatum: 1 oktober 2014 Versie: 1

2 pagina 1 van 34 Inhoud Inhoud... 1 Perspectiefronde 2014/ Procedure STW-Perspectief: ronde 2014/ Topsectoren... 3 Cofinancieringseis... 4 Beleid Intellectueel Eigendom... 5 Fase 1: Programma-initiatief... 6 Fase 2: Programma-ontwerp... 8 Tijdpad Lopende STW-Perspectiefprogramma s Bijlage 1: Wie mogen (een project binnen) een Perspectiefprogramma aanvragen? Bijlage 2: Wat kan aangevraagd worden? Bijlage 3: Toelichting Cofinanciering Perspectiefronde Bijlage 4: Uurtarieven voor bijdragen in-kind door derden in de vorm van mensuren Bijlage 5: Voorbeeldberekeningen cofinanciering Bijlage 6: Uitgangspunten beleid Intellectueel Eigendom Perspectiefronde

3 pagina 2 van 34 Perspectiefronde 2014/2015 Publiek-private onderzoeksprogramma s van STW STW is op zoek naar nieuwe onderzoeksthema s in het kader van Perspectief voor de Topsectoren Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma s binnen de technische en toepassingsgerichte wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 15 miljoen euro beschikbaar voor programma s die passen binnen de Topsectoren HTSM, Energie, Life Sciences & Health, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Chemie. Het STW-financieringsinstrument Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zodoende een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectiefprogramma s kenmerken zich door de volgende eigenschappen: het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met en cofinanciering door gebruikers, en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap. Het STW-bestuur nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe programmaontwerpen in te dienen in het kader van STW-Perspectief voor de Topsectoren ronde 2014/2015. Er dient sprake te zijn van een onderscheidend karakter en van het ontwikkelen van of bijdragen aan nieuwe technologie. Inpassing in actuele Topsector-roadmaps/ innovatieagenda s is verplicht en zal door een vertegenwoordiger van de desbetreffende Topsector bekrachtigd dienen te worden (toetsing verloopt via STW). Onafhankelijke, door STW ingestelde commissies zullen de programma-ontwerpen beoordelen op de wetenschappelijke kwaliteit en het utilisatieperspectief. Op basis van de informatie en het advies van de beoordelingscommissies zal het STW-bestuur een keuze maken en een beperkt aantal (circa 12) aanvragers uitnodigen hun thema uit te werken tot een programmavoorstel dat heldere programmalijnen en een coherente set projecten omvat. Programmavoorstellen moeten zich onderscheiden van een (willekeurige) verzameling van projecten op eenzelfde thema en zullen worden beoordeeld op het aspect van samenhang. Na een beoordelingsprocedure op basis van peer review en een interview door de commissies met de aanvragers zullen de beste 4 à 7 programmavoorstellen door het STW Bestuur worden gehonoreerd als nieuwe Perspectiefprogramma's (toewijzing 2015). Hieronder vindt u de richtlijnen aan de hand waarvan u uw programma-ontwerp (max. 7 A4) opstelt.

4 pagina 3 van 34 Procedure STW-Perspectief: ronde 2014/2015 De Perspectiefprocedure kent drie fasen. Deze brochure beschrijft Fase 1 en 2 van de procedure, d.i. de opeenvolgende stappen tot en met de selectie van de programma-ontwerpen die nader uitgewerkt mogen worden tot programmavoorstellen bestaande uit een coherente set van projecten met beschrijvingen van de deliverables en de bijdragen van gebruikers. Publicatie van het initiatief is een verplichte voorwaarde voor het indienen van een programma-ontwerp bij STW. Een onderzoeker mag per Perspectiefronde aan slechts één programma-ontwerp zijn/haar naam verbinden. Fase 1: Programma-initiatief Fase 2: Programma-ontwerp Fase 3: Programmavoorstel Toelichting Publicatie van onderzoeksthema op STW-website om openheid en samenwerking te bevorderen Beschrijving van doelstelling(en), onderzoekslijnen, type projecten, begroting en bijdrage gebruikers Uitwerking van geselecteerde programma-ontwerpen Deadline indiening 10 november 2014, uur s middags 4 december 2014, 12:00 uur s middags 21 mei 2015 Fase 1 en 2 zijn bedoeld om het STW-bestuur van voldoende informatie te voorzien om tot een evenwichtige keuze te kunnen komen en indieners niet onevenredig te belasten. STW kan extra input omtrent de inpassing in de Topsectoren en de verhouding tot reeds bestaande initiatieven en/of netwerken vragen aan externe partijen (bijv. RVO of TKI-besturen). De programma-ontwerpen worden ter beoordeling en rangschikking voorgelegd aan twee speciaal daarvoor door STW ingestelde onafhankelijke beoordelingscommissies. Het STW-bestuur zal, alle informatie en adviezen meewegend, komen tot een strategische beleidskeuze en de onderzoeksthema s aanwijzen die uitgewerkt mogen worden tot complete programmavoorstellen. Nadere instructies over het uitwerken van de programma-ontwerpen tot definitieve programmavoorstellen (Fase 3) en het vervolg van de beoordelings- en selectieprocedure staan beschreven in een aparte brochure II die in een later stadium enkel beschikbaar is voor de indieners van de geselecteerde programma-ontwerpen. Na honorering dienen de projectleiders van gehonoreerde projecten een aanvullende beschrijving van het project aan te leveren van circa 12 pagina s. Topsectoren Via de NWO-propositie 2014/2015 heeft STW zich gecommitteerd aan het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het Topsectorenbeleid. STW stelt de Perspectiefronde 2014/2015 alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de Topsectoren HTSM (incl. ICT, Nanotechnologie en Medische technologie), Chemie, Energie, Life Sciences & Health (excl. Medische technologie), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen deze Topsectoren geformuleerde roadmaps/ innovatieagenda s. Onderwerpen die vallen binnen de Topsectoren Logistiek, Creatieve industrie en Water kunnen dus

5 pagina 4 van 34 niet worden ingediend tenzij het voorstel ook past binnen de roadmap/ innovatieagenda van een van bovengenoemde 6 Topsectoren. Ex-ante toetsing op passendheid in de actuele Topsector-roadmaps/ innovatieagenda s is verplicht. Naast publicatie van het programma-initiatief (Fase 1) dient de programmaleider een schriftelijke toelichting te geven waarin beschreven staat op welke manier het programmavoorstel een expliciete bijdrage levert aan één of meer Topsector roadmap(s)/innovatieagenda( s). Het hiervoor bestemde formulier Beoordeling Passendheid Roadmap/ Innovatieagenda Perspectief kan gedownload worden op de STW-website (www.stw.nl/nl/perspectief). Deze toelichting dient u voor 11 november 2014 per te sturen naar dr. Ir. Anke Stekelenburg en dr. Lise de Jonge De toelichting op passendheid in de actuele Topsector roadmaps/ innovatieagenda s wordt vervolgens door STW doorgestuurd naar de desbetreffende roadmaptrekker/ contactpersoon. De roadmaptrekker/ contactpersoon bepaalt, op basis van deze toelichting, of een voorstel al dan niet binnen de Topsector roadmap/innovatieagenda past. Indien de roadmaptrekker/contactpersoon verhinderd is of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling zal voor de desbetreffende persoon een vervanger worden gevraagd of zal deze taak gedelegeerd worden aan de NWO-trekker. Het STW-bestuur neemt het door de roadmaptrekker/ contactpersoon, dan wel de NWO-trekker, genomen besluit over de passendheid binnen een roadmap van de Topsector over. Voorstellen waarvan inpassing niet of onvoldoende onderbouwd is of waarvan de roadmaptrekker/ contactpersoon een negatief oordeel geeft over de inpassing zullen worden uitgesloten van deelname aan de Perspectiefronde. STW besteedt een deel van haar programmatische middelen binnen de Perspectiefronde 2014/2015 in twee compartimenten (zie onderstaande tabel). De programma-ontwerpen en uitgewerkte programmavoorstellen zullen binnen een compartiment met elkaar concurreren. Voor de selectie van de programma-ontwerpen (Fase 2) en vervolgens de programmavoorstellen (Fase 3) stelt STW per compartiment een beoordelingscommissie samen. Topsectoren Budget Compartiment A HTSM (inclusief ICT, Nanotechnologie en Medische Technologie) M 7 Compartiment B Life Sciences & Health (exclusief Medische Technologie) Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Agri & Food Energie Chemie M 8 Cofinancieringseis De cofinancieringseis voor gebruikers is hetzelfde als in de ronde van 2013/2014. De cofinancieringseis geldt wederom voor het gehele programma en niet op projectniveau. Op deze manier kunnen wetenschappelijk goede projectinitiatieven, die niet aan de cofinancieringseis kunnen voldoen, gecompenseerd worden door andere projecten uit hetzelfde programma met een hoge

6 pagina 5 van 34 gebruikersbijdrage. Wel dient STW hoofdfinancier te zijn bij alle individuele projecten en dient minimaal 2/3 van de projecten individueel aan de gestelde cofinancieringseis te voldoen. Per programma geldt dat minimaal 15% van de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het onderzoek dient te bestaan uit cash cofinanciering door de gebruikers. Daarnaast dient per programma minimaal 30% van de totale programmakosten (benodigde financiële middelen plus in kind bijdragen) te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (cash en/of in kind bijdrage). Zie bijlage 5 voor voorbeeldberekeningen. De minimale en maximale omvang van de STW-bijdrage blijft gelijk ten opzichte van de ronde 2013/2014. De minimale omvang van de STW-bijdrage per programma bedraagt M 2, de maximale STW-bijdrage per programma bedraagt M 4. De maximale STW-bijdrage per project bedraagt euro. Beleid Intellectueel Eigendom NIEUW: Sinds 1 maart 2014 heeft STW twee aanpassingen in haar IE-beleid ingevoerd: De eerste aanpassing betreft de situatie dat een bedrijf meer dan 30% cofinanciering levert. Het verkrijgt dan optierecht op een royalty-vrije niet-exclusieve licentie om de vinding/octrooi(aanvrage) te gebruiken in eigen producten en processen of anderszins te exploiteren. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat het bedrijf tegen een marktconforme vergoeding een exclusieve licentie kan verkrijgen op de vinding/octrooi(aanvrage). De tweede aanpassing betreft dat een consortium van bedrijven hun gezamenlijke bijdragen mogen optellen, waardoor eerder een gunstig percentage (30%) wordt bereikt, waarbij ze als consortium in aanmerking komen voor de onder de eerste aanpassing genoemde IE rechten. STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Hierbij is het van belang dat onderzoeksresultaten in het algemeen en in het bijzonder octrooieerbare vindingen op een verantwoorde wijze behandeld worden. Het doel van STW is om enerzijds de onderzoeksresultaten zo breed mogelijk te exploiteren en te publiceren met behoud van de mogelijkheid om IE-rechten te vestigen en over te dragen of in licentie te verlenen aan de gebruiker(s) en anderzijds de samenwerking tussen onderzoekers en meerdere bedrijven te stimuleren. STW hanteert regels omtrent Intellectueel Eigendom die dit beleid ondersteunen. Het beleid sluit aan bij het NWO IE-beleid en bij de Spelregels voor publiek-private samenwerking zoals die op 25 juni 2013 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. De Algemene Voorwaarden inclusief beschrijving IE beleid (Nederlands en Engelstalig) kunt u ook downloaden op de Perspectief website De belangrijkste uitgangspunten van het IE-beleid van STW staan in bijlage 6 beschreven. STW dient vooraf duidelijkheid te hebben over belemmeringen om resultaten vrijelijk te kunnen gebruiken of exploiteren. Als blijkt dat er belemmeringen zijn voor de uitvoering van het IE-beleid van STW, zal STW aanvullende voorwaarden stellen. Indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat de projectleider heeft verzuimd dergelijke relevante informatie te melden, kan STW het project opschorten totdat de belemmeringen zijn weggenomen. STW kan daarbij verzoeken om inzage in

7 pagina 6 van 34 contracten en/of octrooien. Contracten mogen niet in conflict zijn met het IE-beleid van STW. Als blijkt dat STW niet vrijelijk over de resultaten uit het STW-onderzoek kan beschikken, kan STW besluiten het project niet te honoreren dan wel stop te zetten. STW gaat ervan uit dat alle bij de aanvraag betrokken personen zich vóór indiening van het programma-ontwerp van de inhoud van dit document op de hoogte hebben gesteld. Bij indiening van het programma-ontwerp moeten de (potentiële) gebruikers in een steunbrief aangeven dat ze zich op de hoogte hebben gesteld van het door STW gehanteerde IE-beleid en dat ze bereid zijn zich hier onvoorwaardelijk aan te conformeren. Voor verdere vragen of toelichting adviseren wij contact op te nemen met de coördinatoren dr.ir. Anke Stekelenburg ( , dr.ir. of dr.ing. Lise de Jonge ( , of met jurist mr. drs. Sandra Oudejans ( , U kunt natuurlijk ook een afspraak maken en langskomen. Fase 1: Programma-initiatief Publicatie programma-initiatief en optioneel matchmaking event STW hecht eraan dat onderzoeksthema s in openheid en dialoog worden opgezet. Het Perspectiefinstrument richt zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijk nieuwe (multidisciplinaire) samenwerking. Om in aanmerking te komen voor het indienen van een programma-ontwerp is het daarom verplicht vooraf uw programma-initiatief te publiceren via de STWwebsite. Op deze wijze wil STW de toegankelijkheid van Perspectiefprogramma s voor nieuwe onderzoeksgroepen mogelijk maken of vergroten en krachtenbundeling bevorderen. Bovendien krijgt STW hierdoor voor de daadwerkelijke indiening van de programma-ontwerpen inzicht in de diversiteit aan onderzoeksthema s en in de aanstaande aanvraagdruk en maakt het proactief handelen in de verdere procedure mogelijk. Het organiseren van een matchmakingbijeenkomst is optioneel, maar het wordt aanbevolen om een dergelijke bijeenkomst in samenwerking of afstemming met één of meer TKI s te organiseren. Bij voorkeur worden de thema-afbakening en mogelijke invulling en architectuur van het programma daarbij besproken en worden de relevante onderzoekgemeenschap en verdere stakeholders daarvoor uitgenodigd dan wel in de bijeenkomst geïdentificeerd. Meldt uw programma-initiatief zo snel mogelijk, doch uiterlijk 10 november 2014, s middags, op de STW-website aan. Een eventuele matchmakingbijeenkomst of workshop kan hierbij tevens worden aangekondigd. STW adviseert u deze bijeenkomst zo snel mogelijk, maar vóór 24 november 2014, te organiseren zodat deze nog tot input kan leiden voor het in te dienen programma-ontwerp. Uw programma-initiatief bevat: voorlopige titel van de themasuggestie eventuele thema-afbakening contactpersoon/trekker van het thema namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers topsector en roadmap/innovatieagenda

8 pagina 7 van 34 optioneel: datum, tijdstip en locatie van de openbare bijeenkomst U kunt uw programma-initiatief tot en met 10 november 2014 op de STW-website aanmelden via een invulformulier op Daarnaast dient u het formulier Beoordeling Passendheid Roadmap/ Innovatieagenda Perspectief 2014/2015 voor 11 november 2014 per te sturen naar dr.ir. Anke Stekelenburg en dr.ing. Lise de Jonge Wie mogen een programma-initiatief aanmelden? Onderzoekers die in aanmerking komen voor STW-financiering kunnen programma-initiatieven aanmelden. Dit betekent dat hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten met een vaste aanstelling aan een Nederlandse universiteit of aan een door STW toegelaten onderzoeksinstelling in aanmerking komen voor het aanmelden van een programma-initiatief (voor een nadere toelichting, zie bijlage 1). De hoofdindiener van het programma-initiatief, hierna te noemen initiatiefnemer, beschouwt STW als contactpersoon van het onderzoeksthema. Het ligt in de rede dat de initiatiefnemer bij een eventuele honorering de latere programmaleider zal zijn. Onder de overige initiatiefnemers bevinden zich bij voorkeur ook personen die verbonden zijn aan bedrijven of andere organisaties die later bij het programma betrokken willen zijn als (potentiële) gebruiker. STW verzoekt de initiatiefnemer deze Perspectiefbrochure met daarin de voorwaarden en informatie over de procedure en de bijgevoegde documenten Toelichting cofinanciering bij STW-projecten (bijlage 3, en eventueel 4 en 5) en Uitgangspunten Intellectueel Eigendom Beleid van STW (bijlage 6) onder de aandacht te brengen van de potentiële gebruikers zodra de initiatiefnemer met de gebruikers in gesprek gaat over deelname aan het programma (en de mogelijkheden tot cofinanciering). STW raadt de initiatiefnemers aan om setjes van de genoemde documenten voor handen te hebben tijdens de eventuele matchmakingbijeenkomst of workshop. Gebruikers Gebruikers van onderzoek worden gedefinieerd als natuurlijke personen of rechtspersonen (Nederlands of buitenlands) die de resultaten van het onderzoek kunnen toepassen. Soms is er een verschil te maken tussen directe gebruikers, meestal bedrijven, en eindgebruikers. In dat geval is het aanwijzen van alleen eindgebruikers niet voldoende. Het is expliciet de bedoeling dat potentiële technologiegebruikers en eindgebruikers van buiten de eigen kring en buiten het onderzoeksgebied van de aanvragende onderzoekers van het begin tot het eind bij het programma/project worden betrokken. De gebruikers moeten de kennis uit het onderzoek op de (middel)lange termijn kunnen toepassen. Voor een verdere toelichting over utilisatie/gebruikers, zie de brochure Taak en werkwijze gebruikerscommissie. Deze brochure treft u aan op Hier vindt u ook de Algemene voorwaarden van STW. STW adviseert u de richtlijnen in het geheel aandachtig door te lezen, voordat u uw aanvraag indient. Mocht u vragen hebben over de richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met het STWbureau.

9 pagina 8 van 34 STW adviseert u van harte om voorafgaand aan de indiening van uw programma-ontwerp eens van gedachten te wisselen met de STW-Perspectief coördinatoren en/of met één van de succesvolle programmaleiders van een lopend Perspectiefprogramma (zie lijst verderop in deze brochure). STW wijst u er nadrukkelijk op dat het alleen zin heeft om een programma-initiatief aan te melden als u er zeker van bent dat uw onderzoeksthema daadwerkelijk binnen de actuele roadmap/ innovatieagenda van een Topsector valt waarvoor deze ronde is opengesteld, dat er (potentieel) voldoende gebruikers geïnteresseerd zijn die de gevraagde cofinanciering willen/kunnen leveren en dat de gebruikers zich willen conformeren aan het door STW gehanteerde IE-beleid. Fase 2: Programma-ontwerp Indienen programma-ontwerpen De deadline voor het indienen van programma-ontwerpen is donderdag 4 december 2014, s middags. Voorwaarden voor het indienen van programma-ontwerpen 1 U mag alleen een programma-ontwerp indienen als u ook tijdig een programma-initiatief op de STW-website heeft geplaatst in Fase 1. Er is een duidelijke 1-op-1 relatie tussen een tijdig geplaatst programma-initiatief en het ingediende programma-ontwerp, qua scope van het thema, indieners, community en stakeholders. Wel kunnen meerdere programma-initiatieven gebundeld zijn binnen een programma-ontwerp. Met de publicatie van de programma-initiatieven wil STW met name organisatie en afstemming binnen het onderzoeksveld tot stand brengen. 2 De ronde 2014/2015 staat alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de Topsectoren HTSM (incl. ICT, Nanotechnologie en Medische technologie), Chemie, Energie, Life Sciences & Health (excl. Medische technologie), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen deze Topsectoren geformuleerde roadmaps/ innovatieagenda s. Onderwerpen die vallen binnen de Topsectoren Logistiek, Creatieve industrie en Water kunnen deze ronde dus niet worden ingediend tenzij het voorstel ook past binnen de roadmap/ innovatieagenda van een deelnemend Topsector. 3 Verplichte ex-ante toetsing namens de Topteams. Een toelichting op welke manier het projectvoorstel een expliciete bijdrage levert aan één of meer roadmap(s)/innovatieagenda( s), dient voor 11 november 2014 bij STW binnen te zijn. Het betreffende formulier Beoordeling Passendheid Roadmap/ Innovatieagenda Perspectief kan gedownload worden van de STW website. De toelichting dient g d te worden aan dr.ir. Anke Stekelenburg en dr.ing. Lise de Jonge De toelichting wordt door STW doorgestuurd naar de desbetreffende roadmaptrekker(s), contactpersoon vanuit het bedrijfsleven. De roadmaptrekker/ contactpersoon die betrokken is bij de betreffende roadmap/ innovatieagenda bepaalt, op basis van deze toelichting, of een voorstel al dan niet binnen de roadmap/ innovatieagenda past. Indien de roadmaptrekker/ contactpersoon verhinderd is of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling zal voor de desbetreffende persoon een vervanger worden gevraagd of zal deze taak gedelegeerd worden aan de NWO-

10 pagina 9 van 34 trekker. Het STW Bestuur neemt het door de roadmaptrekker/ contactpersoon, dan wel de NWOtrekker, genomen besluit over de passendheid binnen een roadmap over. Voorstellen waarvan inpassing niet of onvoldoende onderbouwd is of waarvan de roadmaptrekker/ contactpersoon een negatief oordeel geeft over de inpassing zullen worden uitgesloten van deelname aan de Perspectiefronde. 4 Tenminste drie onderzoekers verbonden aan tenminste drie verschillende publieke onderzoekinstellingen die in aanmerking komen voor STW financiering (zie bijlage 1) aangevuld met vertegenwoordigers van minstens twee geïnteresseerde bedrijven dienen het programmaontwerp in. De hoofdaanvrager wordt door het STW bureau beschouwd als de trekker van het initiatief en als contactpersoon gedurende de procedure. Minstens één bedrijfsvertegenwoordiger moet bereid zijn als (mede)trekker voor het programma op te treden. (Potentiële) gebruikers van buiten het bedrijfsleven zijn toegelaten, maar de programma s moeten op zijn minst economische valorisatie als één van de doelstellingen hebben. Onderzoeksinstellingen mogen binnen deze voorwaarden niet dubbel geteld worden. Een instelling (bijv. een Universitair Medisch Centrum) is of indienende publieke onderzoeksinstelling of (potentiële) gebruiker. Verschillende faculteiten van één en dezelfde universiteit worden niet beschouwd als verschillende publieke onderzoekstellingen. STW-Perspectief staat niet open voor lokaal/regionaal georiënteerde initiatieven. 5 Een onderzoeker mag per Perspectiefronde aan slechts één programma-ontwerp zijn/haar naam verbinden. 6 Het programma-ontwerp moet gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie, het heeft een duidelijk onderscheidend karakter t.o.v. andere initiatieven en/of netwerken, en heeft een wezenlijke en aantoonbare programmatische meerwaarde, die bijvoorbeeld kan blijken uit het innovatie-/utilisatiefocus en/of nieuwe multidisciplinaire samenwerking met economische impact voor Nederland. Het thema van het programma-ontwerp dient aan te sluiten bij het strategisch beleid van de indienende onderzoeksinstellingen. 7 De (potentiële) gebruikersdoelgroep van het onderzoek omvat minstens 5 bedrijven of andere gebruikersorganisaties. De ondersteuning van het programma-ontwerp door (potentiële) gebruikers moet zodanig zijn, dat aannemelijk is dat deze, onder voor STW gebruikelijke condities, bereid zijn een bijdrage te leveren binnen een op dit thema te ontwikkelen Perspectiefprogramma. Voor een Perspectiefprogramma worden strikte cofinancieringseisen en criteria gehanteerd (zie paragraaf Cofinanciering hieronder en bijlage 3). Gebruikers moeten in steunbrieven duidelijk aangeven: waarom het onderzoeksthema en de utilisatiedoelstellingen zo belangrijk zijn voor hun bedrijf of organisatie, waaruit hun bijdrage aan het beschreven thema bestaat of zou kunnen bestaan (cash en/ of in kind), dat ze zich op de hoogte hebben gesteld van het door STW gehanteerde IE-beleid en dat ze bereid zijn zich hier onvoorwaardelijk aan te conformeren. Het stellen van extra voorwaarden aan de te leveren cofinanciering, buiten het genoemde STW IE-beleid, zal niet worden geaccepteerd.

11 pagina 10 van 34 Onduidelijkheid over de (mogelijke) bijdragen van gebruikers en/of over het kunnen voldoen aan de cofinancieringseis bij verdere uitwerking weegt mee in de beoordeling in fase 2 (selectie van programma-ontwerpen voor verdere uitwerking). Onvoorwaardelijk commitment van alle cofinanciering leverende gebruikers aan het STW- IE-beleid moet bij indiening van de programmavoorstellen op 21 mei 2015 door de gebruikers bevestigd zijn in een steunbrief anders wordt het programmavoorstel niet in behandeling genomen (ook al betreft het zaken rond één project uit het gehele programma). 8 Uw programma-ontwerp bevat een schets met onderbouwing van de onderzoekslijnen en het type en aantal projecten daarbinnen die nodig zouden zijn om de doelstelling(en) van het programma te halen. 9 Uw programma-ontwerp bevat een schatting en onderbouwing van de financiële middelen die nodig zijn om het voorgestelde onderzoeksdoel te bereiken (zie bijlage 2 Wat kan worden aangevraagd ). Deze geschatte omvang van het beoogde programma bedraagt niet minder dan M 2 en niet meer dan M 4 aan STW bijdrage. Naast de vereiste cofinanciering door gebruikers die gericht per project plaatsvindt kunnen andere publieke partijen (bijv. ministeries, andere NWOgebieden, belangenorganisaties etc.) hun steun aan het programmathema kenbaar maken door een gedeelte van de programmakosten voor hun rekening nemen. Deze bijdrage wordt onderdeel van de STW bijdrage. Deze vorm van financiële matching kan dus niet worden ingezet ter dekking van de eventueel vereiste cofinanciering die alleen door daadwerkelijke gebruikers van de resultaten kan worden geleverd. De benodigde STW bijdrage is zodanig dat STW de hoofdfinancier van het beoogde programma en de individuele projecten is. 10 De looptijd van het beoogde programma waarbinnen u tot het voorgestelde onderzoeksdoel wilt komen, is maximaal 6 jaar. Verplicht invulformaat voor het indienen van programma-ontwerpen Het verplichte invulformaat en de richtlijnen voor het opstellen van een programma-ontwerp kunt u downloaden via de STW website (http://www.stw.nl/nl/perspectief). Het programma-ontwerp bestaat uit maximaal 7 pagina s, exclusief de gevraagde bijlagen (1. Letters of support, 2. Selection of key publications, 3. Selection of relevant patents, 4. Abbreviations and acronyms). Om iedereen gelijke kansen te bieden zullen programma-ontwerpen die de 7 pagina s toch overschrijden niet in behandeling worden genomen. U heeft dan maximaal 1 dag om alsnog aan de gestelde voorwaarde(n) te voldoen. Het aangepaste programma-ontwerp dat STW ontvangt buiten die termijn, neemt STW definitief niet verder in behandeling. Dat geldt ook voor het aangepaste programmaontwerp dat dan nog steeds niet voldoet aan de gestelde criteria. Vormeisen indienen programma-ontwerpen U dient uw programma-ontwerp vóór de gestelde deadline te mailen naar o.v.v. Perspectiefronde 2014/2015. Let op: indiening gaat dus NIET via Iris, het elektronische indiensysteem van STW. Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de specifieke code P14-XX, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de STW website na indiening.

12 pagina 11 van 34 Een programma-ontwerp wordt door STW niet in behandeling genomen, als één of meerdere van de onderstaande punten gelden: Het programma-ontwerp is niet ingediend vóór 4 december 2014, 12:00 uur s middags. Het programma-ontwerp voldoet niet aan alle hierboven beschreven vormeisen en/of criteria voor indiening of is daarin onvolledig. Beoordeling en selectie programma-ontwerpen STW heeft zich gecommitteerd aan het inzetten van de beschikbare middelen binnen Perspectief t.b.v. de Topsectoren. Dit zal gecompartimenteerd voor één of meer Topsectoren gebeuren. In de ronde 2014/2015 zal STW twee verschillende compartimenten hanteren met elk een maximum budget vanuit STW. Ingediende programma-ontwerpen binnen een compartiment zullen in onderlinge competitie beoordeeld worden op wetenschappelijke kwaliteit en kans op toepassing (utilisatie). Speciaal voor dit doel zal het STW Bestuur per compartiment een onafhankelijke multidisciplinaire beoordelingscommissie instellen. De beoordelingscommissie zal bestaan uit circa 4 tot 6 personen die werkzaam zijn of recent werkzaam zijn geweest binnen technisch-wetenschappelijk onderzoek of de private R&D-sector en die blijk hebben gegeven van een breed technologisch inzicht op het (deel)terrein van het desbetreffende compartiment. U dient er rekening mee te houden dat het Perspectief-instrument open staat voor een breed spectrum van de technische en toepassingsgerichte wetenschappen en dat de leden van de multidisciplinaire beoordelingscommissie per definitie niet expert zullen zijn op alle onderwerpen die in de programmavoorstellen binnen uw compartiment aan bod komen. STW zal zorgdragen voor een zo evenwichtig mogelijke spreiding van de leden over de expertisegebieden binnen de compartimenten. De samenstelling van de beoordelingscommissies wordt na afloop van de procedure gepubliceerd op de STW-website. De twee Topsector-compartimenten voor de ronde 2014/2015 zijn: Topsectoren Budget Compartiment A HTSM (inclusief ICT, Nanotechnologie en Medische Technologie) M 7 Compartiment B Life Sciences & Health (exclusief Medische Technologie) Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Agri & Food Energie Chemie M 8 Elk in behandeling genomen programma-ontwerp wordt ter beoordeling voorgelegd aan tenminste één beoordelingscommissie. Het programma-ontwerp wordt voorgelegd aan de commissie die de beoordeling uitvoert voor het compartiment waarbinnen de Topsector valt waarvoor tijdens de ex-ante toetsing een akkoord is afgegeven. Een programma-ontwerp kan aan meerdere beoordelingscommissies worden voorgelegd indien het onderzoeksthema van een programma-ontwerp Topsectoroverschrijdend én compartimentoverschrijdend is, én er voor meerdere Topsectoren verdeeld over meerdere compartimenten tijdens de ex-ante toetsing een akkoord is afgegeven. Beoordeling door meerdere commissies heeft echter niet de voorkeur en zal alleen gehanteerd worden als er geen sprake is van een duidelijk zwaartepunt binnen één van de compartimenten. De indiener kan een voorkeur aangeven. Het STW bureau maakt namens het STW Bestuur de keuze aan welke

13 pagina 12 van 34 beoordelingscommissie(s) uw programma-ontwerp wordt voorgelegd. STW kan extra input omtrent de inpassing in de Topsectoren en de verhouding tot reeds bestaande initiatieven en/of netwerken vragen aan externe partijen (bijv. Agentschap NL of TKI-besturen). De beoordelingscommissies beoordelen de programma-ontwerpen op de volgende criteria: Wetenschappelijke kwaliteit 1 Heldere en originele visie. Beschrijven de aanvragers voldoende concrete technischwetenschappelijke doelstellingen? 2 De potentie om binnen het gesuggereerde thema te komen tot vernieuwend technischwetenschappelijk onderzoek. Is de technisch-wetenschappelijke uitdaging en het ambitieniveau voldoende? 3 Kwaliteit, omvang en multidisciplinariteit van de scientific community. Zijn er voldoende onderzoekers van naam en faam beschikbaar, dan wel, is er voldoende kritische massa? Is de scientific community voldoende groot en voldoende multidisciplinair zodat er echt sprake kan zijn van (nieuwe) netwerkvorming? 4 Structuur en coherentie van het programma-ontwerp 5 Positionering in het internationale krachtenveld. Hoe verhoudt dit programma-ontwerp zich tot andere, reeds lopende of voorziene onderzoeksactiviteiten binnen Nederland en daarbuiten? Is er sprake van een duidelijk onderscheidend karakter t.o.v. deze andere initiatieven en/of netwerken? Waarin is het complementair? Utilisatie 6 De economische (en eventueel de maatschappelijke) relevantie en impact van het gesuggereerde thema. 7 Kansen om (als Nederland) te excelleren in een concurrerende omgeving. Kan men met het aangevraagde budget en met het samengestelde consortium op het gekozen onderzoeksthema (inter)nationaal echt het verschil maken: unieke kiem of niche? 8 Omvang van de users community. Is er een voldoende brede users community die de kennis potentieel kan gaan toepassen. In welke mate hebben gebruikers inmiddels hun interesse getoond? 9 Is er een noodzaak en een urgentie om dit onderwerp nu als programma aan te pakken? Zijn de juiste partijen bijeengebracht? 10 Wordt de mogelijkheid geopend om te komen tot nieuwe technologieën of gaat het louter om de toepassing van bestaande technologie in een nieuw domein? 11 Mate van vraagsturing? Welk probleem wordt opgelost? Heeft men duidelijke (commercieel interessante) deliverables voor ogen? Ad 3 _ De doelgroep voor het gesuggereerde thema kent een goede spreiding over ten minste drie publieke onderzoeksinstellingen die in aanmerking komen voor STW-financiering en ook een goede spreiding over de in het programma-ontwerp beschreven onderzoekslijnen. Een open houding tegenover onderzoeksgroepen buiten het bestaande netwerk, moedigt STW aan. Ad 4 _ Programma s moeten zich onderscheiden van een (willekeurige) verzameling van projecten op eenzelfde thema. De wijze waarop deze meerwaarde gestalte krijgt wordt niet in detail voorgeschreven. Wel zullen in het vervolg van deze procedure de ingediende programmavoorstellen op het aspect van samenhang worden beoordeeld.

14 pagina 13 van 34 De twee criteria wegen even zwaar. De beoordelingscommissies geven bij ieder programmaontwerp een schriftelijke inhoudelijke beoordeling en prioriteren de programma-ontwerpen. De beoordelingscommissies kunnen in hun advies, indien nodig, suggesties ter verbetering en/of ter afstemming tussen overlappende programma-ontwerpen meegeven. Het STW Bestuur zal op basis van de schriftelijke beoordelingen, de prioritering per beoordelingscommissie, de mogelijk opgevraagde aanvullende informatie van externe partijen, en eventuele additionele strategische overwegingen tot een beleidskeuze komen en besluiten welke indieners worden uitgenodigd om hun programma-ontwerp uit te werken tot een volledig programmavoorstel. Gedragscode belangenverstrengeling NWO Om aanvragers een faire beoordeling en transparantie te bieden, hanteert STW een gedragscode belangenverstrengeling die in lijn is met de gedragscode belangenverstrengeling van NWO. In de gedragscode worden de mogelijke vormen van belangenverstrengeling geïdentificeerd en wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om belangenverstrengeling te voorkomen. Partijen waarop de gedragscode betrekking heeft, zijn: referenten, juryleden, commissieleden, leden van besluitnemende organen en medewerkers van STW. De volledige tekst van de gedragscode belangenverstrengeling die STW hanteert, kunt u vinden op: Bekendmaking geselecteerde programma-ontwerpen De hoofdaanvragers van de programma-ontwerpen ontvangen eind februari 2015 schriftelijk bericht over het besluit van het STW-bestuur. De indieners van de geselecteerde programma-ontwerpen worden in de gelegenheid gesteld hun programma-ontwerp uit te werken tot een uitgebreid programmavoorstel. Dit programmavoorstel dient de beschrijving van het voorgestelde programma te bevatten, alsmede de concrete invulling met onderzoeksprojecten en benodigde financiële middelen. Om nieuwe netwerkvorming te stimuleren worden de geselecteerde programma-ontwerpen via de STW-website bekend gemaakt, met vermelding van de naam en contactgegevens van de hoofdindiener. Geïnteresseerde partijen kunnen mogelijk alsnog aanhaken op projectniveau. Hoe gaat het daarna verder? De uiterste datum van indiening voor uitgewerkte programmavoorstellen is 21 mei 2015 (Fase 3; onder voorbehoud). Indien het door u ingediende programma-ontwerp is geselecteerd, krijgt u circa 3 maanden de tijd om te komen van programma-ontwerp tot definitie van het onderzoeksprogramma, precieze beschrijving van de daarbinnen gedefinieerde projecten, de benodigde financiële middelen (per project) en de benodigde cofinanciering van potentiële gebruikers. Perspectiefprogramma s dienen te voldoen aan de gestelde cofinancieringseisen en criteria. Zie daarvoor paragraaf Cofinanciering en bijlage 3 van deze Perspectiefbrochure. Alleen de hoofdaanvragers van de geselecteerde programma-ontwerpen ontvangen van STW gedetailleerde informatie over de inrichting, beoordeling en selectie van programmavoorstellen in het kader van Perspectief. Communicatie met STW over de programma-ontwerpen verloopt via de hoofdaanvrager.

15 pagina 14 van 34 Wat kan worden aangevraagd? STW vormt het gebied voor de Technische Wetenschappen (TW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook Als zodanig verstrekt STW tweede geldstroomsubsidies. STW vergoedt kosten voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen personeel en project specifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur (zie bijlage 2). De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor medefinanciering uit de eerste geldstroom en draagt daarmee zorg voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers. Indien een (mede)aanvrager samenwerkt met andere voor STW niet-subsidiabele instellingen, bijvoorbeeld met TNO of een buitenlandse universiteit, dan dragen de niet-subsidiabele instellingen hun eigen kosten. De maximale STW bijdrage aan het programma kan variëren van minimaal M 2 tot maximaal M 4. In toevoeging op de STW bijdrage wordt een verplichte gebruikersbijdrage (cash en in-kind) gevraagd waardoor de totale omvang van het programma hoger uit valt. De STW-financiering heeft een looptijd van maximaal 6 jaar. Een Perspectiefprogramma is opgebouwd uit diverse projecten die al dan niet gegroepeerd zijn in verschillende onderzoekslijnen (en/of work packages). De maximale STW bijdrage per project binnen het programma bedraagt euro. De volgende projectkosten kunnen worden geaccepteerd: Personeelskosten (tijdelijke personeelsplaatsen voor o.a. promovendi, postdocs en technische assistenten) Materiële kosten (inclusief kosten voor binnenlandse reizen) Kosten ten behoeve van buitenlandse reizen Investeringen op projecten. Voor een uitgebreide toelichting op de diverse projectkosten zie bijlage 2. Naast de projectkosten kunnen kosten worden opgevoerd ten behoeve van programmatische activiteiten ter bevordering van de coherentie en kennisdisseminatie (vuistregel: maximaal 1,5% van het totale budget maar niet meer dan k 75). Cofinanciering Perspectiefronde 2014/2015 Binnen de programma s van Perspectief wordt een cofinancieringseis gesteld. De cofinancieringseis voor de Perspectief-ronde 2014/2015 geldt per programma in totaal en niet op projectniveau. Op deze manier kunnen wetenschappelijk goede projectinitiatieven, die niet aan de cofinancieringseis kunnen voldoen, gecompenseerd worden door andere projecten uit hetzelfde programma met een hoge gebruikersbijdrage. Om dergelijke financiële matching mogelijk te maken dient wel minimaal 2/3 van de programmaprojecten individueel aan de gestelde cofinancieringseis te voldoen. Het budget voor programmatische activiteiten valt buiten de cofinancieringseis een cash en/of in-kind bijdrage door gebruikers t.b.v. deze activiteiten wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld. Cofinanciering wordt per project toegezegd en geleverd. Cofinanciering kan bestaan uit financiële bijdragen en/of in-kind bijdragen.

16 pagina 15 van 34 Financiële bijdragen worden gebruikt ter dekking van een deel van de projectkosten. Zij worden met STW verrekend en worden samen met de STW-bijdrage aan de onderzoeksgroep beschikbaar gesteld. De STW bijdrage en de financiële bijdragen door gebruikers vormen samen de benodigde financiële middelen voor het uitvoeren van het project. Met in-kind bijdragen, ook wel in natura bijdragen genoemd, worden gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van gebruikers bedoeld die integraal onderdeel zijn van het project. Per programma geldt dat minimaal 15% van de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het project dient te bestaan uit cash cofinanciering door gebruikers. Bovendien dient per programma minimaal 30% van de totale projectkosten (benodigde financiële middelen plus in-kind bijdragen) te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (cash en/of in-kind bijdrage). De criteria die STW stelt aan cofinanciering staan beschreven in het document Toelichting Cofinanciering en is als bijlage 3 aan deze brochure toegevoegd. Het document Uurtarieven voor bijdragen in-kind door derden in de vorm van mensuren is als bijlage 4 aan deze brochure toegevoegd. STW gaat ervan uit dat de indienende onderzoekers de genoemde documenten onder de aandacht brengen van potentiële gebruikers zodra zij met hen in gesprek gaan omtrent deelname aan het programma en de mogelijkheden tot cofinanciering. In bijlage 5 bij deze brochure zijn enkele voorbeeldenberekeningen met betrekking tot cofinanciering bij projecten uit het Perspectiefprogramma opgenomen. Overige bijzonderheden STW streeft naar aansluiting van haar programma s op lopende of komende programma s van de overheid, van de Topsectoren, dan wel op initiatieven in het kader van de NWO-strategie. STW kán daarom in voorkomende gevallen indieners vragen eraan mee te werken die aansluiting mogelijk te maken. STW verwacht van de onderzoeksinstellingen dat zij garant staan voor de aanwezigheid van de voor het programma benodigde infrastructuur en ondersteuning zoals gebruikelijk voor door STW gefinancierd onderzoek. Meer informatie Wanneer u naar aanleiding van deze oproep tot indiening van programma-ontwerpen vragen heeft kunt u contact opnemen met de coördinatoren van Perspectief: Dr. ir. A Stekelenburg (Anke) Technologiestichting STW Tel: Dr. ing. L de Jonge (Lise) Technologiestichting STW Tel:

17 pagina 16 van 34 Tijdpad Fase 1 en 2 dienen om het STW-bestuur van voldoende informatie te voorzien om zijn beleidskeuze voor nieuwe onderzoeksthema s op te baseren FASE 1: Programma-initiatieven Activiteit Datum/periode Openstelling 1 oktober 2014 Deadline publicatie programma-initiatieven op STW website 10 november 2014, 12 uur s middags Insturen formulier passendheid Topsectoren vóór 11 november 2014 Eventuele organisatie matchmakingbijeenkomst vóór 24 november 2014 FASE 2: Programma-ontwerpen Activiteit Datum/periode Deadline indienen programma-ontwerpen 4 december 2014, 12 uur s middags Bericht van in behandeling/uit behandeling voor 11 december 2014 Beoordeling en prioritering door commissies december februari 2015 Bestuursbesluit 13 februari 2015 Bekendmaking besluit aan indieners voor 23 februari 2015 FASE 3: Programmavoorstellen Activiteit (deze fase staat beschreven in een vervolgbrochure die alleen beschikbaar is voor de geselecteerde indieners!!) DATA ONDER VOORBEHOUD Datum/periode Programma-ontwerpen uitwerken tot programmavoorstellen eind februari half mei 2015 Deadline indienen programmavoorstellen 21 mei 2015 Beoordeling door (internationale) referenten eind mei begin september 2015 Weerwoord hoofdaanvragers begin september half september 2015 Interviewronde met indieners / prioritering door beoordelingscommissie begin oktober eind oktober 2015 Bestuursbesluit programma-onderwerpen november 2015 Bekendmaking besluit aan hoofdaanvragers Week november 2015 Projectbegrotingen in bestuur 11 december 2015

18 pagina 17 van 34 Lopende STW-Perspectiefprogramma s Perspectiefprogramma s 2013: Symbionics: Co-Adaptive Assistive Devices Trekker van programma: Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Universiteit Twente Biomarker Development Center (Biomarker-DC) Trekker van programma: Prof.dr. R.P.H. Bischoff, Rijksuniversiteit Groningen RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers Trekker van programma: Prof.dr. S.J.M.H. Hulscher, Universiteit Twente Merging Electronics and Micro & nano Photonics in Integrated Systems: MEMPHISII Trekker van programma: Prof.dr. M.K. Smit, Technische Universiteit Eindhoven Green defence Against Pests (GAP) Trekker van programma: Prof.dr. M.A. Haring, Universiteit van Amsterdam Perspectiefprogramma s 2012: NatureCoast: Nature-driven nourishment of coastal systems, Trekker van programma: prof.dr.ir. Marcel Stive, Technische Universiteit Delft CPS: Robust design of cyber-physical systems Trekker van programma: prof.dr.ir. Gerard Smit, Universiteit Twente imit: Instruments for minimally invasive techniques Trekker van programma: prof.dr. Jenny Dankelman, Technische Universiteit Delft Microscopy valley Trekker van programma: prof.dr. Hans Gerritsen, Universiteit Utrecht ImaGene: population imaging genetics Trekker van programma: prof.dr. Wiro Niessen, Erasmus MC en Technische Universiteit Delft Perspectiefprogramma s 2011: Super-resolution microscopy: from sharp images towards imaging of molecular interaction (NANOSCOPY) Trekker van programma: prof.dr. Erik Manders, Universiteit van Amsterdam H-Haptics: Human-centered design of haptic interfaces Trekker van programma: prof.dr. Frans van der Helm, Technische Universiteit Delft Fundamentals and application of silicon heterojunction solar cells (FLASH) Trekker van programma: prof.dr. Ruud Schropp, Universiteit Utrecht Integral design of multi-functional flood defences Trekker van programma: prof.drs.ir. J.K. Vrijling van de Technische Universiteit Delft OnTime: how to fix a broken (biological) clock Trekker van programma: prof.dr. Martha Merrow, Rijksuniversiteit Groningen Meer informatie over deze lopende Perspectiefprogramma s kunt u vinden via

19 pagina 18 van 34 Bijlage 1: Wie mogen (een project binnen) een Perspectiefprogramma aanvragen? STW maakt als gebied voor de Technische Wetenschappen (TW) deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook Als zodanig verstrekt STW tweede geldstroomsubsidies. STW zal kosten vergoeden voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen personeel en project specifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor medefinanciering uit de eerste geldstroom en draagt daarmee zorg voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers. Indien een (mede)aanvrager samenwerkt met andere voor STW niet-subsidiabele instellingen, bijvoorbeeld met TNO of een buitenlandse universiteit, dan dragen de niet-subsidiabele instellingen hun eigen kosten. Hoofd- en medeaanvragers De hoofdaanvragers van de uiteindelijk gehonoreerde programmavoorstellen worden door het STWbestuur benoemd tot programmaleider van het Perspectiefprogramma. De hoofdaanvrager van elk project binnen een programma wordt bij honorering projectleider. De programmaleider is verantwoordelijk voor de bewaking van de samenhang van het programma en het behalen van de in het programmavoorstel beschreven programmadoelen. De projectleiders hebben de plicht de binnen het programma goedgekeurde projecten conform het projectplan uit te voeren. Medeaanvragers moeten een actieve rol hebben bij de uitvoering van het project ((co)promotor en/of dagelijkse begeleiding onderzoekers aangesteld op het project) en kunnen in geval van meerdere participerende onderzoeksinstellingen als deelprojectleider worden aangewezen. Wie kunnen optreden als hoofd- en medeaanvragers? Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten, vast aangesteld aan o Nederlandse universiteiten (of met vergelijkbare posities aan de universitaire medische centra) o KNAW- en NWO-instituten o het Nederlands Kanker Instituut (NKI) o NCB Naturalis o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen o Dubble-bundellijn bij de ESFR te Grenoble o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) Onderzoekers met een tenure track -aanstelling aan genoemde onderzoeksinstellingen. STW definieert een tenure track - aanstelling als een aanstelling voor ervaren wetenschappelijk onderzoekers met uitzicht op een vast dienstverband en een hoogleraarschap op termijn. De tenure track - aanstelling moet schriftelijk zijn vastgelegd en gefinancierd worden uit structurele middelen van de onderzoeksinstelling. STW zal verifiëren of de aanstelling aan deze voorwaarden voldoet en of deze is gegarandeerd voor de looptijd van het project.

20 pagina 19 van 34 Hoofd- en medeaanvragers met een deeltijdaanstelling Hoofdaanvragers en medeaanvragers die in deeltijd werken moeten in ieder geval over voldoende universitaire faciliteiten en budget beschikken om het project naar behoren te kunnen uitvoeren. Hoofdaanvragers en medeaanvragers moeten STW-onderzoek uitvoeren in de tijd dat ze voor de onderzoeksinstelling werken. Is dat niet het geval dan dient de andere werkgever een afstandsverklaring te tekenen, zodat kenniseigendom voor STW en de onderzoeksinstelling(en) is gewaarborgd. Wie kunnen niet aanvragen? Personeel met een nul aanstelling Personeel met een tijdelijk dienstverband (bijv. postdocs) Emeritus hoogleraren Personeel van instituten met een toegepaste of technologische doelstelling, zoals TNO, de Grote Technologische Instituten (GTI s) en het niet-universitaire deel van WUR Personeel van een door een doelsubsidie publiek-privaat gefinancierde onderzoeksinstelling Personeel van buitenlandse onderzoeksinstellingen

Richtlijnen. Open Technologieprogramma

Richtlijnen. Open Technologieprogramma Richtlijnen Open Technologieprogramma Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van het Open Technologieprogramma (OTP) Deadline voor het indienen van

Nadere informatie

dinsdag 3 maart 2015 om 14.00

dinsdag 3 maart 2015 om 14.00 WATER2015 Call voor de topsector Water Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor wetenschappelijk onderzoek Ingangsdatum: 1 december 2014 Deadline voor full proposals: dinsdag 3 maart 2015 om

Nadere informatie

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Call for proposals Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek 2013/2014 1ste ronde Den Haag,

Nadere informatie

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 2015 Den Haag, februari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 4 april 2014 Versiebeheer: 4 april 2014 - eerste publicatie; Begrippenlijst (alfabetisch) Deelnemer

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Demonstratieprojecten energie-innovatie TKI Biobased Economy TKI EnerGO TKI Gas TKI ISPT TKI Solar Energy TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 21 oktober 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 21 oktober 2011 > Retouradres Postbus 25011 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bureau Bestuursraad Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2008-2013 Europees Terugkeerfonds Nederland Regels, procedures en uitleg

Uitvoeringskader 2008-2013 Europees Terugkeerfonds Nederland Regels, procedures en uitleg Uitvoeringskader 2008-2013 Europees Terugkeerfonds Nederland Regels, procedures en uitleg Datum September 2009 Status Definitief ETF: Return. Not necessarily a step backward. Colofon Afzendgegevens Ministerie

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS-LT: nieuw energieonderzoek

Subsidieregeling Energie en Innovatie. EOS-LT: nieuw energieonderzoek Subsidieregeling Energie en Innovatie EOS-LT: nieuw energieonderzoek Inhoud 1. De subsidieregeling EOS-LT: nieuw energieonderzoek 1.1 Welke projecten komen in aanmerking? 1.2 Fundamenteel of industrieel

Nadere informatie

Vraaggedreven onderzoeksprogrammering

Vraaggedreven onderzoeksprogrammering Vraaggedreven onderzoeksprogrammering Of: Hoe kunnen potentiële gebruikers van onderzoeksresultaten bij het vaststellen van de onderzoeksagenda worden betrokken? Een handleiding voor: Centexbel Flamac

Nadere informatie

Technologiestichting STW. Jaarverslag

Technologiestichting STW. Jaarverslag Technologiestichting STW Jaarverslag 20 14 Technologiestichting STW Postadres Postbus 3021 3502 GA Utrecht The Netherlands Bezoekadres Van Vollenhovenlaan 661 3527 JP Utrecht T +31 (0)30 600 12 11 F +31

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Concept Handleiding NIB roadmapping

Concept Handleiding NIB roadmapping Concept Handleiding NIB roadmapping Juni 2013 ROADMAPS VOOR WAARDECREATIE IN TOEKOMSTGERICHTE DOMEINEN DOOR SLIMME SPECIALISATIE In opdracht van het Department Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Deze

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG

VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG Aanwezig: prof.dr. B.L. Feringa (voorzitter), dr. T. Graafland, prof.dr. K. Lammertsma, prof.dr.

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

NEN werkgroep. Woningsprinklers

NEN werkgroep. Woningsprinklers OPROEP VOOR DEELNAME NEDERLANDSE BELANGHEBBENDEN NEN werkgroep Woningsprinklers Bijeenkomst maandag 02 april NEN vergadercentrum Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 13:30 17:00 uur

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN maart 2009 Page 1 / 124 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma Nr. 2: De programmaprioriteiten PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van een project

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Studiejaar 2013-2014 Opleiding Studielast : Commerciële Economie (vt-wbw, vt-fmb, Deeltijd, Duaal, SPM-FMB, SPM-WBW, JCU, IM, CETO) : 20-25 ECTS (a.h.v.

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie