Richtlijnen. Ronde 2014/2015. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum: 1 oktober 2014 Versie: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen. Ronde 2014/2015. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum: 1 oktober 2014 Versie: 1"

Transcriptie

1 Richtlijnen Ronde 2014/2015 Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s Ingangsdatum: 1 oktober 2014 Versie: 1

2 pagina 1 van 34 Inhoud Inhoud... 1 Perspectiefronde 2014/ Procedure STW-Perspectief: ronde 2014/ Topsectoren... 3 Cofinancieringseis... 4 Beleid Intellectueel Eigendom... 5 Fase 1: Programma-initiatief... 6 Fase 2: Programma-ontwerp... 8 Tijdpad Lopende STW-Perspectiefprogramma s Bijlage 1: Wie mogen (een project binnen) een Perspectiefprogramma aanvragen? Bijlage 2: Wat kan aangevraagd worden? Bijlage 3: Toelichting Cofinanciering Perspectiefronde Bijlage 4: Uurtarieven voor bijdragen in-kind door derden in de vorm van mensuren Bijlage 5: Voorbeeldberekeningen cofinanciering Bijlage 6: Uitgangspunten beleid Intellectueel Eigendom Perspectiefronde

3 pagina 2 van 34 Perspectiefronde 2014/2015 Publiek-private onderzoeksprogramma s van STW STW is op zoek naar nieuwe onderzoeksthema s in het kader van Perspectief voor de Topsectoren Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma s binnen de technische en toepassingsgerichte wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 15 miljoen euro beschikbaar voor programma s die passen binnen de Topsectoren HTSM, Energie, Life Sciences & Health, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Chemie. Het STW-financieringsinstrument Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zodoende een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectiefprogramma s kenmerken zich door de volgende eigenschappen: het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met en cofinanciering door gebruikers, en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap. Het STW-bestuur nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe programmaontwerpen in te dienen in het kader van STW-Perspectief voor de Topsectoren ronde 2014/2015. Er dient sprake te zijn van een onderscheidend karakter en van het ontwikkelen van of bijdragen aan nieuwe technologie. Inpassing in actuele Topsector-roadmaps/ innovatieagenda s is verplicht en zal door een vertegenwoordiger van de desbetreffende Topsector bekrachtigd dienen te worden (toetsing verloopt via STW). Onafhankelijke, door STW ingestelde commissies zullen de programma-ontwerpen beoordelen op de wetenschappelijke kwaliteit en het utilisatieperspectief. Op basis van de informatie en het advies van de beoordelingscommissies zal het STW-bestuur een keuze maken en een beperkt aantal (circa 12) aanvragers uitnodigen hun thema uit te werken tot een programmavoorstel dat heldere programmalijnen en een coherente set projecten omvat. Programmavoorstellen moeten zich onderscheiden van een (willekeurige) verzameling van projecten op eenzelfde thema en zullen worden beoordeeld op het aspect van samenhang. Na een beoordelingsprocedure op basis van peer review en een interview door de commissies met de aanvragers zullen de beste 4 à 7 programmavoorstellen door het STW Bestuur worden gehonoreerd als nieuwe Perspectiefprogramma's (toewijzing 2015). Hieronder vindt u de richtlijnen aan de hand waarvan u uw programma-ontwerp (max. 7 A4) opstelt.

4 pagina 3 van 34 Procedure STW-Perspectief: ronde 2014/2015 De Perspectiefprocedure kent drie fasen. Deze brochure beschrijft Fase 1 en 2 van de procedure, d.i. de opeenvolgende stappen tot en met de selectie van de programma-ontwerpen die nader uitgewerkt mogen worden tot programmavoorstellen bestaande uit een coherente set van projecten met beschrijvingen van de deliverables en de bijdragen van gebruikers. Publicatie van het initiatief is een verplichte voorwaarde voor het indienen van een programma-ontwerp bij STW. Een onderzoeker mag per Perspectiefronde aan slechts één programma-ontwerp zijn/haar naam verbinden. Fase 1: Programma-initiatief Fase 2: Programma-ontwerp Fase 3: Programmavoorstel Toelichting Publicatie van onderzoeksthema op STW-website om openheid en samenwerking te bevorderen Beschrijving van doelstelling(en), onderzoekslijnen, type projecten, begroting en bijdrage gebruikers Uitwerking van geselecteerde programma-ontwerpen Deadline indiening 10 november 2014, uur s middags 4 december 2014, 12:00 uur s middags 21 mei 2015 Fase 1 en 2 zijn bedoeld om het STW-bestuur van voldoende informatie te voorzien om tot een evenwichtige keuze te kunnen komen en indieners niet onevenredig te belasten. STW kan extra input omtrent de inpassing in de Topsectoren en de verhouding tot reeds bestaande initiatieven en/of netwerken vragen aan externe partijen (bijv. RVO of TKI-besturen). De programma-ontwerpen worden ter beoordeling en rangschikking voorgelegd aan twee speciaal daarvoor door STW ingestelde onafhankelijke beoordelingscommissies. Het STW-bestuur zal, alle informatie en adviezen meewegend, komen tot een strategische beleidskeuze en de onderzoeksthema s aanwijzen die uitgewerkt mogen worden tot complete programmavoorstellen. Nadere instructies over het uitwerken van de programma-ontwerpen tot definitieve programmavoorstellen (Fase 3) en het vervolg van de beoordelings- en selectieprocedure staan beschreven in een aparte brochure II die in een later stadium enkel beschikbaar is voor de indieners van de geselecteerde programma-ontwerpen. Na honorering dienen de projectleiders van gehonoreerde projecten een aanvullende beschrijving van het project aan te leveren van circa 12 pagina s. Topsectoren Via de NWO-propositie 2014/2015 heeft STW zich gecommitteerd aan het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het Topsectorenbeleid. STW stelt de Perspectiefronde 2014/2015 alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de Topsectoren HTSM (incl. ICT, Nanotechnologie en Medische technologie), Chemie, Energie, Life Sciences & Health (excl. Medische technologie), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen deze Topsectoren geformuleerde roadmaps/ innovatieagenda s. Onderwerpen die vallen binnen de Topsectoren Logistiek, Creatieve industrie en Water kunnen dus

5 pagina 4 van 34 niet worden ingediend tenzij het voorstel ook past binnen de roadmap/ innovatieagenda van een van bovengenoemde 6 Topsectoren. Ex-ante toetsing op passendheid in de actuele Topsector-roadmaps/ innovatieagenda s is verplicht. Naast publicatie van het programma-initiatief (Fase 1) dient de programmaleider een schriftelijke toelichting te geven waarin beschreven staat op welke manier het programmavoorstel een expliciete bijdrage levert aan één of meer Topsector roadmap(s)/innovatieagenda( s). Het hiervoor bestemde formulier Beoordeling Passendheid Roadmap/ Innovatieagenda Perspectief kan gedownload worden op de STW-website (www.stw.nl/nl/perspectief). Deze toelichting dient u voor 11 november 2014 per te sturen naar dr. Ir. Anke Stekelenburg en dr. Lise de Jonge De toelichting op passendheid in de actuele Topsector roadmaps/ innovatieagenda s wordt vervolgens door STW doorgestuurd naar de desbetreffende roadmaptrekker/ contactpersoon. De roadmaptrekker/ contactpersoon bepaalt, op basis van deze toelichting, of een voorstel al dan niet binnen de Topsector roadmap/innovatieagenda past. Indien de roadmaptrekker/contactpersoon verhinderd is of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling zal voor de desbetreffende persoon een vervanger worden gevraagd of zal deze taak gedelegeerd worden aan de NWO-trekker. Het STW-bestuur neemt het door de roadmaptrekker/ contactpersoon, dan wel de NWO-trekker, genomen besluit over de passendheid binnen een roadmap van de Topsector over. Voorstellen waarvan inpassing niet of onvoldoende onderbouwd is of waarvan de roadmaptrekker/ contactpersoon een negatief oordeel geeft over de inpassing zullen worden uitgesloten van deelname aan de Perspectiefronde. STW besteedt een deel van haar programmatische middelen binnen de Perspectiefronde 2014/2015 in twee compartimenten (zie onderstaande tabel). De programma-ontwerpen en uitgewerkte programmavoorstellen zullen binnen een compartiment met elkaar concurreren. Voor de selectie van de programma-ontwerpen (Fase 2) en vervolgens de programmavoorstellen (Fase 3) stelt STW per compartiment een beoordelingscommissie samen. Topsectoren Budget Compartiment A HTSM (inclusief ICT, Nanotechnologie en Medische Technologie) M 7 Compartiment B Life Sciences & Health (exclusief Medische Technologie) Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Agri & Food Energie Chemie M 8 Cofinancieringseis De cofinancieringseis voor gebruikers is hetzelfde als in de ronde van 2013/2014. De cofinancieringseis geldt wederom voor het gehele programma en niet op projectniveau. Op deze manier kunnen wetenschappelijk goede projectinitiatieven, die niet aan de cofinancieringseis kunnen voldoen, gecompenseerd worden door andere projecten uit hetzelfde programma met een hoge

6 pagina 5 van 34 gebruikersbijdrage. Wel dient STW hoofdfinancier te zijn bij alle individuele projecten en dient minimaal 2/3 van de projecten individueel aan de gestelde cofinancieringseis te voldoen. Per programma geldt dat minimaal 15% van de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het onderzoek dient te bestaan uit cash cofinanciering door de gebruikers. Daarnaast dient per programma minimaal 30% van de totale programmakosten (benodigde financiële middelen plus in kind bijdragen) te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (cash en/of in kind bijdrage). Zie bijlage 5 voor voorbeeldberekeningen. De minimale en maximale omvang van de STW-bijdrage blijft gelijk ten opzichte van de ronde 2013/2014. De minimale omvang van de STW-bijdrage per programma bedraagt M 2, de maximale STW-bijdrage per programma bedraagt M 4. De maximale STW-bijdrage per project bedraagt euro. Beleid Intellectueel Eigendom NIEUW: Sinds 1 maart 2014 heeft STW twee aanpassingen in haar IE-beleid ingevoerd: De eerste aanpassing betreft de situatie dat een bedrijf meer dan 30% cofinanciering levert. Het verkrijgt dan optierecht op een royalty-vrije niet-exclusieve licentie om de vinding/octrooi(aanvrage) te gebruiken in eigen producten en processen of anderszins te exploiteren. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat het bedrijf tegen een marktconforme vergoeding een exclusieve licentie kan verkrijgen op de vinding/octrooi(aanvrage). De tweede aanpassing betreft dat een consortium van bedrijven hun gezamenlijke bijdragen mogen optellen, waardoor eerder een gunstig percentage (30%) wordt bereikt, waarbij ze als consortium in aanmerking komen voor de onder de eerste aanpassing genoemde IE rechten. STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Hierbij is het van belang dat onderzoeksresultaten in het algemeen en in het bijzonder octrooieerbare vindingen op een verantwoorde wijze behandeld worden. Het doel van STW is om enerzijds de onderzoeksresultaten zo breed mogelijk te exploiteren en te publiceren met behoud van de mogelijkheid om IE-rechten te vestigen en over te dragen of in licentie te verlenen aan de gebruiker(s) en anderzijds de samenwerking tussen onderzoekers en meerdere bedrijven te stimuleren. STW hanteert regels omtrent Intellectueel Eigendom die dit beleid ondersteunen. Het beleid sluit aan bij het NWO IE-beleid en bij de Spelregels voor publiek-private samenwerking zoals die op 25 juni 2013 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. De Algemene Voorwaarden inclusief beschrijving IE beleid (Nederlands en Engelstalig) kunt u ook downloaden op de Perspectief website De belangrijkste uitgangspunten van het IE-beleid van STW staan in bijlage 6 beschreven. STW dient vooraf duidelijkheid te hebben over belemmeringen om resultaten vrijelijk te kunnen gebruiken of exploiteren. Als blijkt dat er belemmeringen zijn voor de uitvoering van het IE-beleid van STW, zal STW aanvullende voorwaarden stellen. Indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat de projectleider heeft verzuimd dergelijke relevante informatie te melden, kan STW het project opschorten totdat de belemmeringen zijn weggenomen. STW kan daarbij verzoeken om inzage in

7 pagina 6 van 34 contracten en/of octrooien. Contracten mogen niet in conflict zijn met het IE-beleid van STW. Als blijkt dat STW niet vrijelijk over de resultaten uit het STW-onderzoek kan beschikken, kan STW besluiten het project niet te honoreren dan wel stop te zetten. STW gaat ervan uit dat alle bij de aanvraag betrokken personen zich vóór indiening van het programma-ontwerp van de inhoud van dit document op de hoogte hebben gesteld. Bij indiening van het programma-ontwerp moeten de (potentiële) gebruikers in een steunbrief aangeven dat ze zich op de hoogte hebben gesteld van het door STW gehanteerde IE-beleid en dat ze bereid zijn zich hier onvoorwaardelijk aan te conformeren. Voor verdere vragen of toelichting adviseren wij contact op te nemen met de coördinatoren dr.ir. Anke Stekelenburg ( , dr.ir. of dr.ing. Lise de Jonge ( , of met jurist mr. drs. Sandra Oudejans ( , U kunt natuurlijk ook een afspraak maken en langskomen. Fase 1: Programma-initiatief Publicatie programma-initiatief en optioneel matchmaking event STW hecht eraan dat onderzoeksthema s in openheid en dialoog worden opgezet. Het Perspectiefinstrument richt zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijk nieuwe (multidisciplinaire) samenwerking. Om in aanmerking te komen voor het indienen van een programma-ontwerp is het daarom verplicht vooraf uw programma-initiatief te publiceren via de STWwebsite. Op deze wijze wil STW de toegankelijkheid van Perspectiefprogramma s voor nieuwe onderzoeksgroepen mogelijk maken of vergroten en krachtenbundeling bevorderen. Bovendien krijgt STW hierdoor voor de daadwerkelijke indiening van de programma-ontwerpen inzicht in de diversiteit aan onderzoeksthema s en in de aanstaande aanvraagdruk en maakt het proactief handelen in de verdere procedure mogelijk. Het organiseren van een matchmakingbijeenkomst is optioneel, maar het wordt aanbevolen om een dergelijke bijeenkomst in samenwerking of afstemming met één of meer TKI s te organiseren. Bij voorkeur worden de thema-afbakening en mogelijke invulling en architectuur van het programma daarbij besproken en worden de relevante onderzoekgemeenschap en verdere stakeholders daarvoor uitgenodigd dan wel in de bijeenkomst geïdentificeerd. Meldt uw programma-initiatief zo snel mogelijk, doch uiterlijk 10 november 2014, s middags, op de STW-website aan. Een eventuele matchmakingbijeenkomst of workshop kan hierbij tevens worden aangekondigd. STW adviseert u deze bijeenkomst zo snel mogelijk, maar vóór 24 november 2014, te organiseren zodat deze nog tot input kan leiden voor het in te dienen programma-ontwerp. Uw programma-initiatief bevat: voorlopige titel van de themasuggestie eventuele thema-afbakening contactpersoon/trekker van het thema namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers topsector en roadmap/innovatieagenda

8 pagina 7 van 34 optioneel: datum, tijdstip en locatie van de openbare bijeenkomst U kunt uw programma-initiatief tot en met 10 november 2014 op de STW-website aanmelden via een invulformulier op Daarnaast dient u het formulier Beoordeling Passendheid Roadmap/ Innovatieagenda Perspectief 2014/2015 voor 11 november 2014 per te sturen naar dr.ir. Anke Stekelenburg en dr.ing. Lise de Jonge Wie mogen een programma-initiatief aanmelden? Onderzoekers die in aanmerking komen voor STW-financiering kunnen programma-initiatieven aanmelden. Dit betekent dat hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten met een vaste aanstelling aan een Nederlandse universiteit of aan een door STW toegelaten onderzoeksinstelling in aanmerking komen voor het aanmelden van een programma-initiatief (voor een nadere toelichting, zie bijlage 1). De hoofdindiener van het programma-initiatief, hierna te noemen initiatiefnemer, beschouwt STW als contactpersoon van het onderzoeksthema. Het ligt in de rede dat de initiatiefnemer bij een eventuele honorering de latere programmaleider zal zijn. Onder de overige initiatiefnemers bevinden zich bij voorkeur ook personen die verbonden zijn aan bedrijven of andere organisaties die later bij het programma betrokken willen zijn als (potentiële) gebruiker. STW verzoekt de initiatiefnemer deze Perspectiefbrochure met daarin de voorwaarden en informatie over de procedure en de bijgevoegde documenten Toelichting cofinanciering bij STW-projecten (bijlage 3, en eventueel 4 en 5) en Uitgangspunten Intellectueel Eigendom Beleid van STW (bijlage 6) onder de aandacht te brengen van de potentiële gebruikers zodra de initiatiefnemer met de gebruikers in gesprek gaat over deelname aan het programma (en de mogelijkheden tot cofinanciering). STW raadt de initiatiefnemers aan om setjes van de genoemde documenten voor handen te hebben tijdens de eventuele matchmakingbijeenkomst of workshop. Gebruikers Gebruikers van onderzoek worden gedefinieerd als natuurlijke personen of rechtspersonen (Nederlands of buitenlands) die de resultaten van het onderzoek kunnen toepassen. Soms is er een verschil te maken tussen directe gebruikers, meestal bedrijven, en eindgebruikers. In dat geval is het aanwijzen van alleen eindgebruikers niet voldoende. Het is expliciet de bedoeling dat potentiële technologiegebruikers en eindgebruikers van buiten de eigen kring en buiten het onderzoeksgebied van de aanvragende onderzoekers van het begin tot het eind bij het programma/project worden betrokken. De gebruikers moeten de kennis uit het onderzoek op de (middel)lange termijn kunnen toepassen. Voor een verdere toelichting over utilisatie/gebruikers, zie de brochure Taak en werkwijze gebruikerscommissie. Deze brochure treft u aan op Hier vindt u ook de Algemene voorwaarden van STW. STW adviseert u de richtlijnen in het geheel aandachtig door te lezen, voordat u uw aanvraag indient. Mocht u vragen hebben over de richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met het STWbureau.

9 pagina 8 van 34 STW adviseert u van harte om voorafgaand aan de indiening van uw programma-ontwerp eens van gedachten te wisselen met de STW-Perspectief coördinatoren en/of met één van de succesvolle programmaleiders van een lopend Perspectiefprogramma (zie lijst verderop in deze brochure). STW wijst u er nadrukkelijk op dat het alleen zin heeft om een programma-initiatief aan te melden als u er zeker van bent dat uw onderzoeksthema daadwerkelijk binnen de actuele roadmap/ innovatieagenda van een Topsector valt waarvoor deze ronde is opengesteld, dat er (potentieel) voldoende gebruikers geïnteresseerd zijn die de gevraagde cofinanciering willen/kunnen leveren en dat de gebruikers zich willen conformeren aan het door STW gehanteerde IE-beleid. Fase 2: Programma-ontwerp Indienen programma-ontwerpen De deadline voor het indienen van programma-ontwerpen is donderdag 4 december 2014, s middags. Voorwaarden voor het indienen van programma-ontwerpen 1 U mag alleen een programma-ontwerp indienen als u ook tijdig een programma-initiatief op de STW-website heeft geplaatst in Fase 1. Er is een duidelijke 1-op-1 relatie tussen een tijdig geplaatst programma-initiatief en het ingediende programma-ontwerp, qua scope van het thema, indieners, community en stakeholders. Wel kunnen meerdere programma-initiatieven gebundeld zijn binnen een programma-ontwerp. Met de publicatie van de programma-initiatieven wil STW met name organisatie en afstemming binnen het onderzoeksveld tot stand brengen. 2 De ronde 2014/2015 staat alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de Topsectoren HTSM (incl. ICT, Nanotechnologie en Medische technologie), Chemie, Energie, Life Sciences & Health (excl. Medische technologie), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen deze Topsectoren geformuleerde roadmaps/ innovatieagenda s. Onderwerpen die vallen binnen de Topsectoren Logistiek, Creatieve industrie en Water kunnen deze ronde dus niet worden ingediend tenzij het voorstel ook past binnen de roadmap/ innovatieagenda van een deelnemend Topsector. 3 Verplichte ex-ante toetsing namens de Topteams. Een toelichting op welke manier het projectvoorstel een expliciete bijdrage levert aan één of meer roadmap(s)/innovatieagenda( s), dient voor 11 november 2014 bij STW binnen te zijn. Het betreffende formulier Beoordeling Passendheid Roadmap/ Innovatieagenda Perspectief kan gedownload worden van de STW website. De toelichting dient g d te worden aan dr.ir. Anke Stekelenburg en dr.ing. Lise de Jonge De toelichting wordt door STW doorgestuurd naar de desbetreffende roadmaptrekker(s), contactpersoon vanuit het bedrijfsleven. De roadmaptrekker/ contactpersoon die betrokken is bij de betreffende roadmap/ innovatieagenda bepaalt, op basis van deze toelichting, of een voorstel al dan niet binnen de roadmap/ innovatieagenda past. Indien de roadmaptrekker/ contactpersoon verhinderd is of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling zal voor de desbetreffende persoon een vervanger worden gevraagd of zal deze taak gedelegeerd worden aan de NWO-

10 pagina 9 van 34 trekker. Het STW Bestuur neemt het door de roadmaptrekker/ contactpersoon, dan wel de NWOtrekker, genomen besluit over de passendheid binnen een roadmap over. Voorstellen waarvan inpassing niet of onvoldoende onderbouwd is of waarvan de roadmaptrekker/ contactpersoon een negatief oordeel geeft over de inpassing zullen worden uitgesloten van deelname aan de Perspectiefronde. 4 Tenminste drie onderzoekers verbonden aan tenminste drie verschillende publieke onderzoekinstellingen die in aanmerking komen voor STW financiering (zie bijlage 1) aangevuld met vertegenwoordigers van minstens twee geïnteresseerde bedrijven dienen het programmaontwerp in. De hoofdaanvrager wordt door het STW bureau beschouwd als de trekker van het initiatief en als contactpersoon gedurende de procedure. Minstens één bedrijfsvertegenwoordiger moet bereid zijn als (mede)trekker voor het programma op te treden. (Potentiële) gebruikers van buiten het bedrijfsleven zijn toegelaten, maar de programma s moeten op zijn minst economische valorisatie als één van de doelstellingen hebben. Onderzoeksinstellingen mogen binnen deze voorwaarden niet dubbel geteld worden. Een instelling (bijv. een Universitair Medisch Centrum) is of indienende publieke onderzoeksinstelling of (potentiële) gebruiker. Verschillende faculteiten van één en dezelfde universiteit worden niet beschouwd als verschillende publieke onderzoekstellingen. STW-Perspectief staat niet open voor lokaal/regionaal georiënteerde initiatieven. 5 Een onderzoeker mag per Perspectiefronde aan slechts één programma-ontwerp zijn/haar naam verbinden. 6 Het programma-ontwerp moet gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie, het heeft een duidelijk onderscheidend karakter t.o.v. andere initiatieven en/of netwerken, en heeft een wezenlijke en aantoonbare programmatische meerwaarde, die bijvoorbeeld kan blijken uit het innovatie-/utilisatiefocus en/of nieuwe multidisciplinaire samenwerking met economische impact voor Nederland. Het thema van het programma-ontwerp dient aan te sluiten bij het strategisch beleid van de indienende onderzoeksinstellingen. 7 De (potentiële) gebruikersdoelgroep van het onderzoek omvat minstens 5 bedrijven of andere gebruikersorganisaties. De ondersteuning van het programma-ontwerp door (potentiële) gebruikers moet zodanig zijn, dat aannemelijk is dat deze, onder voor STW gebruikelijke condities, bereid zijn een bijdrage te leveren binnen een op dit thema te ontwikkelen Perspectiefprogramma. Voor een Perspectiefprogramma worden strikte cofinancieringseisen en criteria gehanteerd (zie paragraaf Cofinanciering hieronder en bijlage 3). Gebruikers moeten in steunbrieven duidelijk aangeven: waarom het onderzoeksthema en de utilisatiedoelstellingen zo belangrijk zijn voor hun bedrijf of organisatie, waaruit hun bijdrage aan het beschreven thema bestaat of zou kunnen bestaan (cash en/ of in kind), dat ze zich op de hoogte hebben gesteld van het door STW gehanteerde IE-beleid en dat ze bereid zijn zich hier onvoorwaardelijk aan te conformeren. Het stellen van extra voorwaarden aan de te leveren cofinanciering, buiten het genoemde STW IE-beleid, zal niet worden geaccepteerd.

11 pagina 10 van 34 Onduidelijkheid over de (mogelijke) bijdragen van gebruikers en/of over het kunnen voldoen aan de cofinancieringseis bij verdere uitwerking weegt mee in de beoordeling in fase 2 (selectie van programma-ontwerpen voor verdere uitwerking). Onvoorwaardelijk commitment van alle cofinanciering leverende gebruikers aan het STW- IE-beleid moet bij indiening van de programmavoorstellen op 21 mei 2015 door de gebruikers bevestigd zijn in een steunbrief anders wordt het programmavoorstel niet in behandeling genomen (ook al betreft het zaken rond één project uit het gehele programma). 8 Uw programma-ontwerp bevat een schets met onderbouwing van de onderzoekslijnen en het type en aantal projecten daarbinnen die nodig zouden zijn om de doelstelling(en) van het programma te halen. 9 Uw programma-ontwerp bevat een schatting en onderbouwing van de financiële middelen die nodig zijn om het voorgestelde onderzoeksdoel te bereiken (zie bijlage 2 Wat kan worden aangevraagd ). Deze geschatte omvang van het beoogde programma bedraagt niet minder dan M 2 en niet meer dan M 4 aan STW bijdrage. Naast de vereiste cofinanciering door gebruikers die gericht per project plaatsvindt kunnen andere publieke partijen (bijv. ministeries, andere NWOgebieden, belangenorganisaties etc.) hun steun aan het programmathema kenbaar maken door een gedeelte van de programmakosten voor hun rekening nemen. Deze bijdrage wordt onderdeel van de STW bijdrage. Deze vorm van financiële matching kan dus niet worden ingezet ter dekking van de eventueel vereiste cofinanciering die alleen door daadwerkelijke gebruikers van de resultaten kan worden geleverd. De benodigde STW bijdrage is zodanig dat STW de hoofdfinancier van het beoogde programma en de individuele projecten is. 10 De looptijd van het beoogde programma waarbinnen u tot het voorgestelde onderzoeksdoel wilt komen, is maximaal 6 jaar. Verplicht invulformaat voor het indienen van programma-ontwerpen Het verplichte invulformaat en de richtlijnen voor het opstellen van een programma-ontwerp kunt u downloaden via de STW website (http://www.stw.nl/nl/perspectief). Het programma-ontwerp bestaat uit maximaal 7 pagina s, exclusief de gevraagde bijlagen (1. Letters of support, 2. Selection of key publications, 3. Selection of relevant patents, 4. Abbreviations and acronyms). Om iedereen gelijke kansen te bieden zullen programma-ontwerpen die de 7 pagina s toch overschrijden niet in behandeling worden genomen. U heeft dan maximaal 1 dag om alsnog aan de gestelde voorwaarde(n) te voldoen. Het aangepaste programma-ontwerp dat STW ontvangt buiten die termijn, neemt STW definitief niet verder in behandeling. Dat geldt ook voor het aangepaste programmaontwerp dat dan nog steeds niet voldoet aan de gestelde criteria. Vormeisen indienen programma-ontwerpen U dient uw programma-ontwerp vóór de gestelde deadline te mailen naar o.v.v. Perspectiefronde 2014/2015. Let op: indiening gaat dus NIET via Iris, het elektronische indiensysteem van STW. Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de specifieke code P14-XX, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de STW website na indiening.

12 pagina 11 van 34 Een programma-ontwerp wordt door STW niet in behandeling genomen, als één of meerdere van de onderstaande punten gelden: Het programma-ontwerp is niet ingediend vóór 4 december 2014, 12:00 uur s middags. Het programma-ontwerp voldoet niet aan alle hierboven beschreven vormeisen en/of criteria voor indiening of is daarin onvolledig. Beoordeling en selectie programma-ontwerpen STW heeft zich gecommitteerd aan het inzetten van de beschikbare middelen binnen Perspectief t.b.v. de Topsectoren. Dit zal gecompartimenteerd voor één of meer Topsectoren gebeuren. In de ronde 2014/2015 zal STW twee verschillende compartimenten hanteren met elk een maximum budget vanuit STW. Ingediende programma-ontwerpen binnen een compartiment zullen in onderlinge competitie beoordeeld worden op wetenschappelijke kwaliteit en kans op toepassing (utilisatie). Speciaal voor dit doel zal het STW Bestuur per compartiment een onafhankelijke multidisciplinaire beoordelingscommissie instellen. De beoordelingscommissie zal bestaan uit circa 4 tot 6 personen die werkzaam zijn of recent werkzaam zijn geweest binnen technisch-wetenschappelijk onderzoek of de private R&D-sector en die blijk hebben gegeven van een breed technologisch inzicht op het (deel)terrein van het desbetreffende compartiment. U dient er rekening mee te houden dat het Perspectief-instrument open staat voor een breed spectrum van de technische en toepassingsgerichte wetenschappen en dat de leden van de multidisciplinaire beoordelingscommissie per definitie niet expert zullen zijn op alle onderwerpen die in de programmavoorstellen binnen uw compartiment aan bod komen. STW zal zorgdragen voor een zo evenwichtig mogelijke spreiding van de leden over de expertisegebieden binnen de compartimenten. De samenstelling van de beoordelingscommissies wordt na afloop van de procedure gepubliceerd op de STW-website. De twee Topsector-compartimenten voor de ronde 2014/2015 zijn: Topsectoren Budget Compartiment A HTSM (inclusief ICT, Nanotechnologie en Medische Technologie) M 7 Compartiment B Life Sciences & Health (exclusief Medische Technologie) Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Agri & Food Energie Chemie M 8 Elk in behandeling genomen programma-ontwerp wordt ter beoordeling voorgelegd aan tenminste één beoordelingscommissie. Het programma-ontwerp wordt voorgelegd aan de commissie die de beoordeling uitvoert voor het compartiment waarbinnen de Topsector valt waarvoor tijdens de ex-ante toetsing een akkoord is afgegeven. Een programma-ontwerp kan aan meerdere beoordelingscommissies worden voorgelegd indien het onderzoeksthema van een programma-ontwerp Topsectoroverschrijdend én compartimentoverschrijdend is, én er voor meerdere Topsectoren verdeeld over meerdere compartimenten tijdens de ex-ante toetsing een akkoord is afgegeven. Beoordeling door meerdere commissies heeft echter niet de voorkeur en zal alleen gehanteerd worden als er geen sprake is van een duidelijk zwaartepunt binnen één van de compartimenten. De indiener kan een voorkeur aangeven. Het STW bureau maakt namens het STW Bestuur de keuze aan welke

13 pagina 12 van 34 beoordelingscommissie(s) uw programma-ontwerp wordt voorgelegd. STW kan extra input omtrent de inpassing in de Topsectoren en de verhouding tot reeds bestaande initiatieven en/of netwerken vragen aan externe partijen (bijv. Agentschap NL of TKI-besturen). De beoordelingscommissies beoordelen de programma-ontwerpen op de volgende criteria: Wetenschappelijke kwaliteit 1 Heldere en originele visie. Beschrijven de aanvragers voldoende concrete technischwetenschappelijke doelstellingen? 2 De potentie om binnen het gesuggereerde thema te komen tot vernieuwend technischwetenschappelijk onderzoek. Is de technisch-wetenschappelijke uitdaging en het ambitieniveau voldoende? 3 Kwaliteit, omvang en multidisciplinariteit van de scientific community. Zijn er voldoende onderzoekers van naam en faam beschikbaar, dan wel, is er voldoende kritische massa? Is de scientific community voldoende groot en voldoende multidisciplinair zodat er echt sprake kan zijn van (nieuwe) netwerkvorming? 4 Structuur en coherentie van het programma-ontwerp 5 Positionering in het internationale krachtenveld. Hoe verhoudt dit programma-ontwerp zich tot andere, reeds lopende of voorziene onderzoeksactiviteiten binnen Nederland en daarbuiten? Is er sprake van een duidelijk onderscheidend karakter t.o.v. deze andere initiatieven en/of netwerken? Waarin is het complementair? Utilisatie 6 De economische (en eventueel de maatschappelijke) relevantie en impact van het gesuggereerde thema. 7 Kansen om (als Nederland) te excelleren in een concurrerende omgeving. Kan men met het aangevraagde budget en met het samengestelde consortium op het gekozen onderzoeksthema (inter)nationaal echt het verschil maken: unieke kiem of niche? 8 Omvang van de users community. Is er een voldoende brede users community die de kennis potentieel kan gaan toepassen. In welke mate hebben gebruikers inmiddels hun interesse getoond? 9 Is er een noodzaak en een urgentie om dit onderwerp nu als programma aan te pakken? Zijn de juiste partijen bijeengebracht? 10 Wordt de mogelijkheid geopend om te komen tot nieuwe technologieën of gaat het louter om de toepassing van bestaande technologie in een nieuw domein? 11 Mate van vraagsturing? Welk probleem wordt opgelost? Heeft men duidelijke (commercieel interessante) deliverables voor ogen? Ad 3 _ De doelgroep voor het gesuggereerde thema kent een goede spreiding over ten minste drie publieke onderzoeksinstellingen die in aanmerking komen voor STW-financiering en ook een goede spreiding over de in het programma-ontwerp beschreven onderzoekslijnen. Een open houding tegenover onderzoeksgroepen buiten het bestaande netwerk, moedigt STW aan. Ad 4 _ Programma s moeten zich onderscheiden van een (willekeurige) verzameling van projecten op eenzelfde thema. De wijze waarop deze meerwaarde gestalte krijgt wordt niet in detail voorgeschreven. Wel zullen in het vervolg van deze procedure de ingediende programmavoorstellen op het aspect van samenhang worden beoordeeld.

14 pagina 13 van 34 De twee criteria wegen even zwaar. De beoordelingscommissies geven bij ieder programmaontwerp een schriftelijke inhoudelijke beoordeling en prioriteren de programma-ontwerpen. De beoordelingscommissies kunnen in hun advies, indien nodig, suggesties ter verbetering en/of ter afstemming tussen overlappende programma-ontwerpen meegeven. Het STW Bestuur zal op basis van de schriftelijke beoordelingen, de prioritering per beoordelingscommissie, de mogelijk opgevraagde aanvullende informatie van externe partijen, en eventuele additionele strategische overwegingen tot een beleidskeuze komen en besluiten welke indieners worden uitgenodigd om hun programma-ontwerp uit te werken tot een volledig programmavoorstel. Gedragscode belangenverstrengeling NWO Om aanvragers een faire beoordeling en transparantie te bieden, hanteert STW een gedragscode belangenverstrengeling die in lijn is met de gedragscode belangenverstrengeling van NWO. In de gedragscode worden de mogelijke vormen van belangenverstrengeling geïdentificeerd en wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om belangenverstrengeling te voorkomen. Partijen waarop de gedragscode betrekking heeft, zijn: referenten, juryleden, commissieleden, leden van besluitnemende organen en medewerkers van STW. De volledige tekst van de gedragscode belangenverstrengeling die STW hanteert, kunt u vinden op: Bekendmaking geselecteerde programma-ontwerpen De hoofdaanvragers van de programma-ontwerpen ontvangen eind februari 2015 schriftelijk bericht over het besluit van het STW-bestuur. De indieners van de geselecteerde programma-ontwerpen worden in de gelegenheid gesteld hun programma-ontwerp uit te werken tot een uitgebreid programmavoorstel. Dit programmavoorstel dient de beschrijving van het voorgestelde programma te bevatten, alsmede de concrete invulling met onderzoeksprojecten en benodigde financiële middelen. Om nieuwe netwerkvorming te stimuleren worden de geselecteerde programma-ontwerpen via de STW-website bekend gemaakt, met vermelding van de naam en contactgegevens van de hoofdindiener. Geïnteresseerde partijen kunnen mogelijk alsnog aanhaken op projectniveau. Hoe gaat het daarna verder? De uiterste datum van indiening voor uitgewerkte programmavoorstellen is 21 mei 2015 (Fase 3; onder voorbehoud). Indien het door u ingediende programma-ontwerp is geselecteerd, krijgt u circa 3 maanden de tijd om te komen van programma-ontwerp tot definitie van het onderzoeksprogramma, precieze beschrijving van de daarbinnen gedefinieerde projecten, de benodigde financiële middelen (per project) en de benodigde cofinanciering van potentiële gebruikers. Perspectiefprogramma s dienen te voldoen aan de gestelde cofinancieringseisen en criteria. Zie daarvoor paragraaf Cofinanciering en bijlage 3 van deze Perspectiefbrochure. Alleen de hoofdaanvragers van de geselecteerde programma-ontwerpen ontvangen van STW gedetailleerde informatie over de inrichting, beoordeling en selectie van programmavoorstellen in het kader van Perspectief. Communicatie met STW over de programma-ontwerpen verloopt via de hoofdaanvrager.

15 pagina 14 van 34 Wat kan worden aangevraagd? STW vormt het gebied voor de Technische Wetenschappen (TW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook Als zodanig verstrekt STW tweede geldstroomsubsidies. STW vergoedt kosten voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen personeel en project specifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur (zie bijlage 2). De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor medefinanciering uit de eerste geldstroom en draagt daarmee zorg voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers. Indien een (mede)aanvrager samenwerkt met andere voor STW niet-subsidiabele instellingen, bijvoorbeeld met TNO of een buitenlandse universiteit, dan dragen de niet-subsidiabele instellingen hun eigen kosten. De maximale STW bijdrage aan het programma kan variëren van minimaal M 2 tot maximaal M 4. In toevoeging op de STW bijdrage wordt een verplichte gebruikersbijdrage (cash en in-kind) gevraagd waardoor de totale omvang van het programma hoger uit valt. De STW-financiering heeft een looptijd van maximaal 6 jaar. Een Perspectiefprogramma is opgebouwd uit diverse projecten die al dan niet gegroepeerd zijn in verschillende onderzoekslijnen (en/of work packages). De maximale STW bijdrage per project binnen het programma bedraagt euro. De volgende projectkosten kunnen worden geaccepteerd: Personeelskosten (tijdelijke personeelsplaatsen voor o.a. promovendi, postdocs en technische assistenten) Materiële kosten (inclusief kosten voor binnenlandse reizen) Kosten ten behoeve van buitenlandse reizen Investeringen op projecten. Voor een uitgebreide toelichting op de diverse projectkosten zie bijlage 2. Naast de projectkosten kunnen kosten worden opgevoerd ten behoeve van programmatische activiteiten ter bevordering van de coherentie en kennisdisseminatie (vuistregel: maximaal 1,5% van het totale budget maar niet meer dan k 75). Cofinanciering Perspectiefronde 2014/2015 Binnen de programma s van Perspectief wordt een cofinancieringseis gesteld. De cofinancieringseis voor de Perspectief-ronde 2014/2015 geldt per programma in totaal en niet op projectniveau. Op deze manier kunnen wetenschappelijk goede projectinitiatieven, die niet aan de cofinancieringseis kunnen voldoen, gecompenseerd worden door andere projecten uit hetzelfde programma met een hoge gebruikersbijdrage. Om dergelijke financiële matching mogelijk te maken dient wel minimaal 2/3 van de programmaprojecten individueel aan de gestelde cofinancieringseis te voldoen. Het budget voor programmatische activiteiten valt buiten de cofinancieringseis een cash en/of in-kind bijdrage door gebruikers t.b.v. deze activiteiten wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld. Cofinanciering wordt per project toegezegd en geleverd. Cofinanciering kan bestaan uit financiële bijdragen en/of in-kind bijdragen.

16 pagina 15 van 34 Financiële bijdragen worden gebruikt ter dekking van een deel van de projectkosten. Zij worden met STW verrekend en worden samen met de STW-bijdrage aan de onderzoeksgroep beschikbaar gesteld. De STW bijdrage en de financiële bijdragen door gebruikers vormen samen de benodigde financiële middelen voor het uitvoeren van het project. Met in-kind bijdragen, ook wel in natura bijdragen genoemd, worden gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van gebruikers bedoeld die integraal onderdeel zijn van het project. Per programma geldt dat minimaal 15% van de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het project dient te bestaan uit cash cofinanciering door gebruikers. Bovendien dient per programma minimaal 30% van de totale projectkosten (benodigde financiële middelen plus in-kind bijdragen) te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (cash en/of in-kind bijdrage). De criteria die STW stelt aan cofinanciering staan beschreven in het document Toelichting Cofinanciering en is als bijlage 3 aan deze brochure toegevoegd. Het document Uurtarieven voor bijdragen in-kind door derden in de vorm van mensuren is als bijlage 4 aan deze brochure toegevoegd. STW gaat ervan uit dat de indienende onderzoekers de genoemde documenten onder de aandacht brengen van potentiële gebruikers zodra zij met hen in gesprek gaan omtrent deelname aan het programma en de mogelijkheden tot cofinanciering. In bijlage 5 bij deze brochure zijn enkele voorbeeldenberekeningen met betrekking tot cofinanciering bij projecten uit het Perspectiefprogramma opgenomen. Overige bijzonderheden STW streeft naar aansluiting van haar programma s op lopende of komende programma s van de overheid, van de Topsectoren, dan wel op initiatieven in het kader van de NWO-strategie. STW kán daarom in voorkomende gevallen indieners vragen eraan mee te werken die aansluiting mogelijk te maken. STW verwacht van de onderzoeksinstellingen dat zij garant staan voor de aanwezigheid van de voor het programma benodigde infrastructuur en ondersteuning zoals gebruikelijk voor door STW gefinancierd onderzoek. Meer informatie Wanneer u naar aanleiding van deze oproep tot indiening van programma-ontwerpen vragen heeft kunt u contact opnemen met de coördinatoren van Perspectief: Dr. ir. A Stekelenburg (Anke) Technologiestichting STW Tel: Dr. ing. L de Jonge (Lise) Technologiestichting STW Tel:

17 pagina 16 van 34 Tijdpad Fase 1 en 2 dienen om het STW-bestuur van voldoende informatie te voorzien om zijn beleidskeuze voor nieuwe onderzoeksthema s op te baseren FASE 1: Programma-initiatieven Activiteit Datum/periode Openstelling 1 oktober 2014 Deadline publicatie programma-initiatieven op STW website 10 november 2014, 12 uur s middags Insturen formulier passendheid Topsectoren vóór 11 november 2014 Eventuele organisatie matchmakingbijeenkomst vóór 24 november 2014 FASE 2: Programma-ontwerpen Activiteit Datum/periode Deadline indienen programma-ontwerpen 4 december 2014, 12 uur s middags Bericht van in behandeling/uit behandeling voor 11 december 2014 Beoordeling en prioritering door commissies december februari 2015 Bestuursbesluit 13 februari 2015 Bekendmaking besluit aan indieners voor 23 februari 2015 FASE 3: Programmavoorstellen Activiteit (deze fase staat beschreven in een vervolgbrochure die alleen beschikbaar is voor de geselecteerde indieners!!) DATA ONDER VOORBEHOUD Datum/periode Programma-ontwerpen uitwerken tot programmavoorstellen eind februari half mei 2015 Deadline indienen programmavoorstellen 21 mei 2015 Beoordeling door (internationale) referenten eind mei begin september 2015 Weerwoord hoofdaanvragers begin september half september 2015 Interviewronde met indieners / prioritering door beoordelingscommissie begin oktober eind oktober 2015 Bestuursbesluit programma-onderwerpen november 2015 Bekendmaking besluit aan hoofdaanvragers Week november 2015 Projectbegrotingen in bestuur 11 december 2015

18 pagina 17 van 34 Lopende STW-Perspectiefprogramma s Perspectiefprogramma s 2013: Symbionics: Co-Adaptive Assistive Devices Trekker van programma: Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Universiteit Twente Biomarker Development Center (Biomarker-DC) Trekker van programma: Prof.dr. R.P.H. Bischoff, Rijksuniversiteit Groningen RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers Trekker van programma: Prof.dr. S.J.M.H. Hulscher, Universiteit Twente Merging Electronics and Micro & nano Photonics in Integrated Systems: MEMPHISII Trekker van programma: Prof.dr. M.K. Smit, Technische Universiteit Eindhoven Green defence Against Pests (GAP) Trekker van programma: Prof.dr. M.A. Haring, Universiteit van Amsterdam Perspectiefprogramma s 2012: NatureCoast: Nature-driven nourishment of coastal systems, Trekker van programma: prof.dr.ir. Marcel Stive, Technische Universiteit Delft CPS: Robust design of cyber-physical systems Trekker van programma: prof.dr.ir. Gerard Smit, Universiteit Twente imit: Instruments for minimally invasive techniques Trekker van programma: prof.dr. Jenny Dankelman, Technische Universiteit Delft Microscopy valley Trekker van programma: prof.dr. Hans Gerritsen, Universiteit Utrecht ImaGene: population imaging genetics Trekker van programma: prof.dr. Wiro Niessen, Erasmus MC en Technische Universiteit Delft Perspectiefprogramma s 2011: Super-resolution microscopy: from sharp images towards imaging of molecular interaction (NANOSCOPY) Trekker van programma: prof.dr. Erik Manders, Universiteit van Amsterdam H-Haptics: Human-centered design of haptic interfaces Trekker van programma: prof.dr. Frans van der Helm, Technische Universiteit Delft Fundamentals and application of silicon heterojunction solar cells (FLASH) Trekker van programma: prof.dr. Ruud Schropp, Universiteit Utrecht Integral design of multi-functional flood defences Trekker van programma: prof.drs.ir. J.K. Vrijling van de Technische Universiteit Delft OnTime: how to fix a broken (biological) clock Trekker van programma: prof.dr. Martha Merrow, Rijksuniversiteit Groningen Meer informatie over deze lopende Perspectiefprogramma s kunt u vinden via

19 pagina 18 van 34 Bijlage 1: Wie mogen (een project binnen) een Perspectiefprogramma aanvragen? STW maakt als gebied voor de Technische Wetenschappen (TW) deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook Als zodanig verstrekt STW tweede geldstroomsubsidies. STW zal kosten vergoeden voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen personeel en project specifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor medefinanciering uit de eerste geldstroom en draagt daarmee zorg voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers. Indien een (mede)aanvrager samenwerkt met andere voor STW niet-subsidiabele instellingen, bijvoorbeeld met TNO of een buitenlandse universiteit, dan dragen de niet-subsidiabele instellingen hun eigen kosten. Hoofd- en medeaanvragers De hoofdaanvragers van de uiteindelijk gehonoreerde programmavoorstellen worden door het STWbestuur benoemd tot programmaleider van het Perspectiefprogramma. De hoofdaanvrager van elk project binnen een programma wordt bij honorering projectleider. De programmaleider is verantwoordelijk voor de bewaking van de samenhang van het programma en het behalen van de in het programmavoorstel beschreven programmadoelen. De projectleiders hebben de plicht de binnen het programma goedgekeurde projecten conform het projectplan uit te voeren. Medeaanvragers moeten een actieve rol hebben bij de uitvoering van het project ((co)promotor en/of dagelijkse begeleiding onderzoekers aangesteld op het project) en kunnen in geval van meerdere participerende onderzoeksinstellingen als deelprojectleider worden aangewezen. Wie kunnen optreden als hoofd- en medeaanvragers? Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten, vast aangesteld aan o Nederlandse universiteiten (of met vergelijkbare posities aan de universitaire medische centra) o KNAW- en NWO-instituten o het Nederlands Kanker Instituut (NKI) o NCB Naturalis o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen o Dubble-bundellijn bij de ESFR te Grenoble o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) Onderzoekers met een tenure track -aanstelling aan genoemde onderzoeksinstellingen. STW definieert een tenure track - aanstelling als een aanstelling voor ervaren wetenschappelijk onderzoekers met uitzicht op een vast dienstverband en een hoogleraarschap op termijn. De tenure track - aanstelling moet schriftelijk zijn vastgelegd en gefinancierd worden uit structurele middelen van de onderzoeksinstelling. STW zal verifiëren of de aanstelling aan deze voorwaarden voldoet en of deze is gegarandeerd voor de looptijd van het project.

20 pagina 19 van 34 Hoofd- en medeaanvragers met een deeltijdaanstelling Hoofdaanvragers en medeaanvragers die in deeltijd werken moeten in ieder geval over voldoende universitaire faciliteiten en budget beschikken om het project naar behoren te kunnen uitvoeren. Hoofdaanvragers en medeaanvragers moeten STW-onderzoek uitvoeren in de tijd dat ze voor de onderzoeksinstelling werken. Is dat niet het geval dan dient de andere werkgever een afstandsverklaring te tekenen, zodat kenniseigendom voor STW en de onderzoeksinstelling(en) is gewaarborgd. Wie kunnen niet aanvragen? Personeel met een nul aanstelling Personeel met een tijdelijk dienstverband (bijv. postdocs) Emeritus hoogleraren Personeel van instituten met een toegepaste of technologische doelstelling, zoals TNO, de Grote Technologische Instituten (GTI s) en het niet-universitaire deel van WUR Personeel van een door een doelsubsidie publiek-privaat gefinancierde onderzoeksinstelling Personeel van buitenlandse onderzoeksinstellingen

Richtlijnen. Ronde 2015/2016. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum:1 oktober 2015 Brochure 1

Richtlijnen. Ronde 2015/2016. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum:1 oktober 2015 Brochure 1 Richtlijnen Ronde 2015/2016 Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s Ingangsdatum:1 oktober 2015 Brochure 1 pagina 1 van 35 Inhoud Inhoud... 1 Perspectiefronde 2015/2016... 2 Publiek-private onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Valorisation Grant Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Versie: augustus 2012 Pagina 1 / 7 Inhoud Indienen van projectvoorstellen... 2 Doel

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Den Haag, maart 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

Investeringen NWO-groot

Investeringen NWO-groot Call for proposals Investeringen NWO-groot 2015/2016 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Richtlijnen. Ronde 2016/2017. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum:3 oktober 2016 Brochure I

Richtlijnen. Ronde 2016/2017. Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s. Ingangsdatum:3 oktober 2016 Brochure I Richtlijnen Ronde 2016/2017 Call voor publiek-private onderzoeksprogramma s Ingangsdatum:3 oktober 2016 Brochure I Deadline aanmelden op STW website (Fase 1): 3 november 2016, 14.00 CET Deadline indiening

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Alfa Meerwaarde Impuls voor publiek-private samenwerking in de Geesteswetenschappen

Alfa Meerwaarde Impuls voor publiek-private samenwerking in de Geesteswetenschappen NWO Geesteswetenschappen Call for proposals Alfa Meerwaarde Impuls voor publiek-private samenwerking in de Geesteswetenschappen 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals Den Haag, november 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Call for proposals Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Impuls voor publiek-private samenwerking in de Topsector Creatieve Industrie 2013 Den Haag, november 2013 Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk ' * ^ ļ t.. ' ' - v. - '.. - e Call for p r o p o s a l s I n v e s t e r i n g e n N W O - m i d d e l g r o o t 2015/2016 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek I

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2016 Den Haag, oktober 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Richtlijnen. Open Technologieprogramma

Richtlijnen. Open Technologieprogramma Richtlijnen Open Technologieprogramma Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van het Open Technologieprogramma (OTP) Deadline voor het indienen van

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

HTSM 2013. Richtlijnen. Call for Proposals voor projecten in de topsector HTSM, inclusief nanotechnologie en ICT

HTSM 2013. Richtlijnen. Call for Proposals voor projecten in de topsector HTSM, inclusief nanotechnologie en ICT HTSM 2013 Richtlijnen Call for Proposals voor projecten in de topsector HTSM, inclusief nanotechnologie en ICT Ingangsdatum: 1 april 2013 Versie: april 2013 Pagina 1 / 35 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...

Nadere informatie

TKI Life Sciences & Health

TKI Life Sciences & Health TKI Life Sciences & Health TKI-toeslag die de gezondheidsfondsen ter beschikking staat in 2016 Toelichting voor aanvragers van TKI-toeslag bij gezondheidsfondsen in 2016 1. TKI-LSH-toeslag voor publiek-private

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 1 Samenwerking Taiwan (MOST) Call for proposals Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2015 Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 1 Samenwerking Japan (JSPS) Call for proposals Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS)

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 1 Call for proposals Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een overeenkomst

Nadere informatie

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking Programma: bewegen en cognitie Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en positie van het programma

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Topsector HTSM Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Netwerkmeeting NSO 28-10-2011 1 Inhoud HTSM en LRN Wat is een innovatiecontract? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe gaat de werking in de Gouden

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen

Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen Call for proposals Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen Den Haag, februari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17949 30 juni 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2014, nr. WJZ / 14104796, tot wijziging

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.6)

TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.6) TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.6) Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI), 1 e ronde 2014 Heropenstelling augustus 2015: MVI-HTSM, MVI-ondernemerschap Factsheet

Nadere informatie

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013 Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT RvT maart 2013 Het topsectorenbeleid Overheid, Rijksdient voor ondernemend Nederland Tenders voor Demo, pilot en Early adapter projecten Topcluster voor

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014 CWTS B.V. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University

www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014 CWTS B.V. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University REPORT Onderzoek naar unieke uitvindingen zoals beschreven in octrooifamilies gebaseerd op onderzoek van TO2-instituten en hun medewerkers in de periode 2001-2010 www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST)

Samenwerking Taiwan (MOST) 1 Call for proposals 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ministry of Science and Technology

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar

Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar Checklists voor openstellen van een leerstoel, (her)benoemingsvoorstellen hoogleraren en wijziging benoeming hoogleraar Rol van de Raad van Hoogleraren De Raad van Hoogleraren is een adviesorgaan van het

Nadere informatie

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 NEDERLANDS KENNIS- EN INNOVATIE CONTRACT Op 4 februari 2011 heeft het Kabinet de brief Naar de top: de hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 1 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Call for proposals Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek 2013/2014 1ste ronde Den Haag,

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2017 Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2

Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2 Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2.... Criteria vermeld in Associatie Onderzoeksreglement: 1. Het internationaal

Nadere informatie

DUMMY. Aanvraag. Take-off hbo fase 1 Haalbaarheidsstudie. Project titel:

DUMMY. Aanvraag. Take-off hbo fase 1 Haalbaarheidsstudie. Project titel: Aanvraag fase 1 Haalbaarheidsstudie Project titel: Aanvraagformulier najaar 2016 Utrecht, augustus 2016 Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van NWO) i INHOUD 1. Publiekssamenvatting

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Wiskundeleraar in onderzoek

Wiskundeleraar in onderzoek Exacte Wetenschappen Call for proposals Wiskundeleraar in onderzoek Ronde 2015 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012

ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 NEDERLANDS KENNIS- EN INNOVATIE CONTRACT Op 4 februari 2011 heeft het Kabinet de brief Naar de top: de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 TKI toeslagregeling 2014 Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (WJZ/13135860),

Nadere informatie

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Voorstel inrichting TKI HTSM Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Agenda Uitgangspunten Structuur TKI HTSM Uitvoering TKI toeslag (onder voorbehoud)

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

Voorwaarden. Algemene financieringsvoorwaarden

Voorwaarden. Algemene financieringsvoorwaarden Voorwaarden Algemene financieringsvoorwaarden Ingangsdatum:1 juni 2012 Versie: 22 februari 2013 Pagina 0 / 11 Inhoud Inhoud... 0 Algemene financieringsvoorwaarden STW... 1 Definities... 1 Deel 1 - De uitvoering

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Partners in research, for better and for worse

Partners in research, for better and for worse Partners in research, for better and for worse AWT symposium Quadruple Helix en Innovatiebeleid 20 juni 2012 Public R&D funding system 2011 (simplified) coordination Missie STW het realiseren van kennisoverdracht

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Stichting Van Moorsel en Rijnierse

Stichting Van Moorsel en Rijnierse 1 Geesteswetenschappen Call for proposals 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het doel van de is het stimuleren van onderzoek naar het

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Gegevens projectvoorstel. Aanvraagformulier 3e ronde Take-off hbo - fase 1: Haalbaarheidsstudie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Gegevens projectvoorstel. Aanvraagformulier 3e ronde Take-off hbo - fase 1: Haalbaarheidsstudie Het aanvraagformulier bevat kerngegevens van het projectvoorstel en de penvoerende hogeschool. NB Zonder volledig ingevulde en ondertekende formulieren wordt een aanvraag niet in behandeling genomen. Gegevens

Nadere informatie

Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017

Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017 Toegepaste en Technische wetenschappen Connecting Innovators Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017 Effectief vanaf: 1 augustus 2017 Utrecht, 1 juli 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Smart Industry Programma Bureau email: info@smartindustry.nl De actieagenda Smart Industry startte in 2015 met 10 fieldlabs. Voor 2016 komt een uitbreiding

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 2015 Den Haag, Juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van NWO heeft

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen 2012-2015 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

Call for proposals. Take-off fase 1 Haalbaarheidsstudies WO. Ronde 7 Najaar Utrecht, juni 2017 STW NWO-domein SGW ZonMw

Call for proposals. Take-off fase 1 Haalbaarheidsstudies WO. Ronde 7 Najaar Utrecht, juni 2017 STW NWO-domein SGW ZonMw Call for proposals Take-off fase 1 Haalbaarheidsstudies WO Ronde 7 Najaar 2017 Utrecht, juni 2017 STW NWO-domein SGW ZonMw Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Doelstelling Take-off fase 1 - haalbaarheidsstudies

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier Earlier recognition of cardiovascular diseases Part A

Toelichting op het aanvraagformulier Earlier recognition of cardiovascular diseases Part A Toelichting op het aanvraagformulier Earlier recognition of cardiovascular diseases Part A 1. Contact details 1.1 Main applicant Vermeld hier de naam en adresgegevens van de hoofdaanvrager met zowel Nederlandse

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

NWO creatieve industrie thematisch onderzoek

NWO creatieve industrie thematisch onderzoek Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Call for proposals NWO creatieve industrie thematisch onderzoek 2014-2015 Den Haag, april 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Procedure voor aanvraag van de subsidie voor projecten in 2017

Procedure voor aanvraag van de subsidie voor projecten in 2017 Procedure Projectaanvraag NVORWO 2017 De NVORWO heeft ten doel het stimuleren van de ontwikkeling van het rekenwiskundeonderwijs. De NVORWO wil dit onder andere realiseren door het ondersteunen van projecten

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Innovatieve Publiek Private Samenwerking in ICT (IPPSI) - KIEM

Innovatieve Publiek Private Samenwerking in ICT (IPPSI) - KIEM Exacte Wetenschappen Call for proposals Innovatieve Publiek Private Samenwerking in ICT (IPPSI) - KIEM Roadmap ICT 2015 3de ronde Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie