Naam organisatie. Korte omschrijving inhoud en doel werkplaats

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam organisatie. Korte omschrijving inhoud en doel werkplaats"

Transcriptie

1 Titel Online gesprekstechnieken Ambiq Gebruik van sociale media en online hulpverleningsprogramma s t.b.v. cliënten vragen andere vaardigheden van de professional van morgen. en chat doen een specifieker beroep op gespreksen communicatie vaardigheden dan gebruikelijk. In deze wordt een korte inleiding gegeven waarna praktisch wordt gewerkt en geoefend. Clienten worden meer en meer ook via online hulpverlening behandeld of hebben via sociale media contact met hun hulpverlener. Waar let je dan op? Hoe kom je als hulpverlener aan relevante informatie. Hoe weet je of de cliënt heeft begrepen wat jij bedoelt, enz. Deze workshop geeft op deze vragen antwoorden en biedt vaardigheden aan. en beoogde resultaat Na afloop zijn deelnemers zich bewust van hetgeen online hulpverlening en de hiervoor benodigde gespreksvaardigheden theoretisch en praktisch inhouden. Titel en beoogde resultaat Theaterworkshop Aveleijn Deelnemers een kijkje laten nemen in de keuken van het theater maken, samen met de acteurs van KamaK. Speloefeningen, improvisatieoefeningen Samenwerken en samen spelen, uiteindelijk korte scènes maken Titel Samen Aan het Stuur met Lean Baalderborg Groep Doel is om de deelnemers: 1. informatie te geven over de

2 leanmethodiek 2. te laten ervaren dat zij met deze methodiek hun werk(omstandigheden) en dienstverlening kunnen verbeteren 3. te laten ervaren dat deze methodiek kan helpen bij het vergroten van zeggenschap en eigenaarschap van cliënten en hun familie Innovatief en onderscheidend: Informatie over lean in de gehandicaptenzorg (tot nu toe vooral toegepast in ziekenhuiswereld) Methodieken en instrumenten: Leantheorie is leidraad voor de. Wordt gepresenteerd en ervaren Professioneel handelen en Talenten: het doet een beroep op persoonlijk leiderschap van medewerkers Jezelf als instrument: medewerkers ervaren dat zij zelf het belangrijkste zijn bij het doorvoeren van veranderingen en beoogde resultaat De deelnemers maken aan de hand van een casus een mindmap en een waardestroom en komen zo tot een plan van aanpak om problemen in kleine stappen op te lossen. Titel Beschrijf je eigen casus, naar analogie van leren van Casussen op de website van het CCE. CCE Inhoud: deelnemers krijgen, na een korte introductie, de gelegenheid zelf te oefenen in het beschrijven (de beeldvorming)van een casus volgens de opzet van Beschrijf je eigen casus. Er wordt gewerkt in subgroepen van 3 personen. Deelnemers kunnen zelf een casus inbrengen; wij zorgen er in ieder geval voor dat er casuïstiek beschikbaar is. Plenair: nabespreking van minimaal 1 casus. Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd voorstellen te doen voor mogelijke interventies. Doel: Op systematische wijze expliciteren

3 van verklaringen voor het ontstaan van het huidige (probleem)gedrag bij deze cliënt, zodat de basis ontstaat op grond waarvan de keuze voor interventies wordt gemaakt. en beoogde resultaat Helder nadenken over verklaringen is de onderbouwing voor de keuze van interventies. De systematiek van Beschrijf je eigen casus dwingt in logische stappen te denken en daagt gedragskundigen uit gebruik te maken van hun theoretische kennis. Deelnemers gaan zelf aan de slag aan de hand van de instructies; het puzzelwerk om te komen tot een logische en onderbouwde beeldvorming doet een appel op hun deskundigheid. De vormgeving op hun creativiteit. Het beoogde resultaat is (hernieuwde/herhaalde) bewustwording van het belang van methodisch en systematisch werken. Titel Ontwikkelgesprekken medewerkers Frion Frion werkt met resultaatverantwoordelijke teams. De manager staat daardoor op afstand van het team. Medewerkers (persoonlijk ondersteuners/werkbegeleiders) voeren ontwikkelgesprekken met de andere medewerkers van het team. Op deze manier wil Frion medewerkers ondersteunen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun talenten. Medewerkers voeren de ontwikkelgesprekken niet met hun manager of leidinggevende, maar met de persoonlijk ondersteuner of werkbegeleider. Medewerkers leren zo met elkaar in gesprek te gaan over de bijdrage die zij leveren aan het leven van de cliënten en het team, hoe talenten optimaal benut kunnen worden en welke vaardigheden of kennis verder ontwikkeld kunnen worden. Hoe zijn we hier mee aan de slag gegaan? Hoe hebben we persoonlijk begeleiders en werkbegeleiders hierop voorbereid? Wat

4 vinden medewerkers ervan om met elkaar in gesprek te gaan over hun ontwikkeling? Welke rol speelt de manager dan nog? en beoogde resultaat We starten met een levendige en korte presentatie waarin we de deelnemers vertellen over de visie van Frion en de plek van de ontwikkelgesprekken daarbinnen. Vervolgens laten we jullie horen èn zelf ervaren hoe onze visie (cliënt en medewerkers voeren regie over eigen leven en loopbaan) telkens leidend is geweest bij de manier waarop we aan de slag zijn gegaan met de implementatie van de ontwikkelgesprekken. Ook de training is ontwikkeld vanuit het eigen regie model. We laten jullie graag zelf ervaren wat dit betekent. Benieuwd hoe dat voelt en welk effect dat op jou heeft? Doe dan mee! Titel Vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen, nemen en geven, brengt je tot de professional van overmorgen! JP van den Bent Stichting Context: Binnen JP is een leerbedrijf ontstaan uit een samenwerking tussen het ROC Deltion College en Hogeschool Windesheim. Binnen het leerbedrijf wordt gewerkt met een team van stagiairs en professionals. Hierdoor leer je van en met elkaar. Het streven is dat de stagiairs het gehele reilen en zeilen van de locatie op zich nemen. Maar wel altijd onder professionele begeleiding die de eindverantwoordelijkheid heeft. Wat hebben deze toekomstige professionals nodig om deze verantwoording te kunnen nemen? We nemen dit Leerbedrijf als voorbeeld: Hoe ontwikkelt iemand zich tot de professional van overmorgen? Ook: Hoe worden cliënten en medewerkers vanuit het vraaggericht denken en doen in hun kracht gezet? De professional van overmorgen kenmerkt zich door een brede kennis over alle facetten van de dienstverlening en een vraaggerichte houding. Hierdoor zet hij de cliënt in zijn kracht. De professional moet hierin zelf verantwoording kunnen, willen én durven nemen. Wat is hiervoor nodig en

5 hoe doe je dit? en beoogde resultaat Ervaar zelf, op de Chinese manier, hoe je nieuwe dingen aanleert. Wat is ervoor nodig om vertrouwen te hebben en houden over hetgeen je leert en hebt ontwikkelt. Titel 1huishouden1aanpak MEE Vertellen en laten ervaren wat het is om regie bij client te leggen en als sociaal netwerk+professionals het plan van het gezin/huishouden te volgen. Met 1huishouden1aanpak hebben we hier een goed werkende methodiek voor ontwikkeld, waardoor inmiddels 27 huishoudens het heft weer in eigen hand hebben gekregen. Essentie: 1) regie echt bij client en 2) werken in kringen vanuit 1 plan. Er wordt veel over gepraat; wij doen het! Eerste uur: presentatie van methode en ervaringen, presentatie van de samenwerkingssite. en beoogde resultaat Ervaren wat het voordeel is van werken in kringen via leuke korte oefening. Kringgesprek van een client+samenwerkingscoordinator met de aanwezigen Resultaat: aanwezigen ervaren wat het nut is van werken in kringen en zien/horen hoe het voor een client is als hij echt de regie weer in eigen handen heeft. Aanwezigen weten wat er voor nodig is en hoe je er toe komt om zo te gaan werken. Titel Op weg naar een vakvolwassen professional InteraktContour Hoe leg je het eigenaarschap van het totale zorgproces bij de zorgprofessional? Een kijk in de keuken van een project binnen InteraktContour om de

6 professionaliteit van zorg te vergroten en beter af te stemmen op de zorgbehoefte van client(systeem) en voortdurend te verbeteren in het streven naar excellente zorg. en beoogde resultaat Nog nader te bepalen Nog nader te bepalen Titel Samen op weg: succesfactoren in het werken met licht verstandelijk beperkte jongeren met psychische-, gedrags- en/of verslavingsproblematiek nu en in de toekomst s Heeren Loo regio Oost Nederland S Heeren Loo biedt vastgelopen, moeilijk bemiddelbare jongeren op het snijvlak van LVG en GGZ perspectief in de vorm van snelle, effectieve ambulante behandeling. Behandeling waarin de hulpvraag van de jongere grensoverschrijdend wordt aangepakt. Sleutelwoorden hierbij zijn: oplossingsgericht werken, competentiegericht werken, intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling, eigen kracht en nog veel meer. Uit evaluatie van een aantal casussen van jongeren die deze behandeling doorlopen hebben, komen succesfactoren naar voren. Om welke succesfactoren gaat het en in hoeverre zijn deze nog toepasbaar of inzetbaar in de praktijk zoals die er vanaf 2015, na de transities, uit gaat zien? Vragen de veranderingen in de zorg aanpassingen en zo ja, wat betekent dit voor de talenten, competenties en vaardigheden van de professional? In het informatieve deel worden de resultaten van de aanpak van s Heeren Loo, bekend onder de naam Baanbreker, gedeeld. De succesfactoren: wat werkt, maar ook de faalfactoren: wat werkt niet. Wat is de rol van de professional? Welke essentiële sleutelvaardigheden en competenties zijn cruciaal voor het goed uitoefenen van die rol? Ten slotte wordt de aanpak geëvalueerd in het licht van de ontwikkelingen in de zorgsector. Wat

7 kunnen de gevolgen zijn van deze ontwikkelingen voor deze vorm van behandeling en de rol van de professional? In het werkdeel wordt een casus van Baanbreker interactief tegen het licht gehouden aan de hand van een aantal bevindingen/vragen/toekomstige randvoorwaarden. Doel: aanzet voor een concreet product: Baanbreker 2015 proof. Korte omschrijving van het creatieve gedeelte van de en het beoogde resultaat In de worden de resultaten van een onderscheidende aanpak (Baanbreker) gedeeld. Vervolgens wordt de aanpak in de toekomst geplaatst. Doel; een aanpak, die onder invloed van creatief en innovatief denken, gebruikmakend van al het goede van Baanbreker, ook in 2015 een alternatief aan jongeren kan bieden. Voor het creatieve gedeelte wordt de werkvorm ideeënraamwerk gebruikt. In deze werkvorm wordt met tweetallen gewerkt. Beantwoorde vragen en/of opdrachten worden doorgegeven van tweetal naar tweetal waarbij telkens wordt voortgeborduurd op de ontwikkelde gedachtegang van het tweetal dat het ideeënraamwerk doorgeeft. Op deze manier wordt het innovatieve/creatieve denken bevorderd. Resultaat: een concept voor een aanpak, geënt op Baanbreker waarin de succes- en faalfactoren uit het verleden en de eisen van de toekomst verwerkt zijn Titel De 9+ in de cliëntbeleving met de Cliënt Journey - De emotionele cliëntreis De Twentsche Zorgcentra & Altuïtion Aanleiding: De Twentse Zorgcentra biedt mensen met een verstandelijke handicap de begeleiding en ondersteuning waar zijzelf om vragen. Een grote verscheidenheid aan zorg- en dienstverleningsvormen zijn hiervoor ontwikkeld. Mensen met elk niveau van verstandelijke handicap wordt passende zorg en begeleiding geboden. Doelstelling: verhoging van de cliënt- en medewerkertevredenheid bij drie zorglocaties van de Twentse Zorgcentra.

8 Om daar te komen streefde de organisatie naar het cijfer 9+ voor de beleving van de zorg bij zowel de cliënt als de medewerker. Hiervoor is gekeken naar de zorgprocessen en de activiteiten die een belangrijke rol spelen bij de beleving van de zorg door de cliënt zelf. In dit geval is onderzocht hoe de zorg voor de cliënten bij de start van de dag en de finish van de dag verbeterd kan worden. De cliënten, cliëntvertegenwoordigers en de medewerkers zijn meer tevreden en het proces is zodanig verbeterd, dat van de geïmplementeerde 9+ verbeteringen nu al is besloten deze verder door te voeren. Medewerkers zijn getraind om zelfstandig voor andere woongroepen de cliëntbeleving van het cliëntsysteem (cliënten en cliëntvertegenwoordigers) continu te verbeteren Doelstelling : inzicht krijgen in Cliënt Journey aanpak, ervaring en resultaten, inclusief concrete voorbeelden. De Cliënt Journey is specifiek gericht op verschillende cliëntniveaus om in te spelen op de intensiteit van de zorg voor de cliënten. Binnen de cliënten groepen is onderscheid gemaakt naar de indicaties en zorgbehoeften (intensiteit en duur van de zorg). Hiermee is geborgd dat de verbeteringen breed inzetbaar zijn. De scope is de dagelijkse ochtend, middag en avond en het weekend, Deel I: Informeren over de Cliënt Journey methode, hoe en waarom werkt het? Praktijk casus De Twentse Zorgcentra. Deel II: Workshop: Maak je eigen Cliënt Journey. Deelnemers kiezen een onderwerp/proces uit de eigen praktijk en stellen hun eigen Cliënt Journey op op basis van de opgedane theorie. Delen van elkaars bevindingen (presenteren aan elkaar) Cliënt Journey methodiek: door onderzoek te doen naar de (onbewuste) emotionele beleving van cliënten, dié momenten vinden waarop je het verschil (9+) kan maken. In de praktijkcasus is de methodiek toegepast van Altuïtion in het In voor Zorg programma. Er worden groepjes van 3-4 deelnemers

9 en beoogde resultaat gemaakt. Zij kiezen een proces/onderwerp uit de eigen praktijk en in enkele stappen maken ze hun eigen Client Journey: 1. Huidige proces in kaart brengen (hoe gaat het nu?) 2. Huidige cliëntbeleving inschatten (hoe voelt de cliënt zich hierbij?) ideeën bedenken om je huidige proces te verbeteren. 4. Elk groepje presenteert de bevindingen aan elkaar. Titel Wmo-spel Nieuwe wegen Bureau HHM/Stichting Sprank Aan de hand van een nieuwe werkvorm gaan we met de deelnemers aan de slag. Het Wmo-spel helpt deelnemers te begrijpen welke ontwikkelingen er allemaal spelen en welke effecten dit heeft voor henzelf en de organisatie. De veranderingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo staan hierbij centraal. Doel van de is dat de deelnemers kennis nemen van het Wmospel en toepassingsmogelijkheden. Het spel bestaat voor de helft uit maatwerk- vragen en opdrachten voor de organisatie; medewerkers herkennen de materie en het leereffect voor de eigen dagelijkse praktijk is groter. Naast het bewustwordingsproces, levert het spel goede en creatieve ideeën op. en beoogde resultaat De kracht van deze werkvorm zit in het samenspel, de kennisoverdracht en het competitie-element. Doordat de deelnemers gezamenlijk aan de slag gaan ontstaan er nieuwe inzichten en ideeën. Het Wmo-spel bestaat uit een app waarop de vragen in beeld komen en wijkattributen. Deze zijn te verdienen met de beantwoording van de vragen. Het team bouwt samen een nieuwe wijk. Er zijn drie categorieën vragen:

10 Waarheid: kennisvragen over landelijke en regionale ontwikkelingen, veelal met antwoordmogelijkheden. Doen: vragen of opdrachten om een bepaalde ontwikkeling te vertalen naar eigen werkzaamheden. Durven: vragen of opdrachten met de uitdaging om vanuit nieuwe en andere denkkaders over ontwikkelingen na te denken. Doet een beroep op de creativiteit van de teamleden. Titel Zeggenschap en inclusie Promens Care (Wvz. Schoonvelde) Op een locatie van Promens Care voor EMB cliënten wordt meegedaan met het verbetertraject inclusie voor EMB cliënten. Dit levert een interessante nieuwe werkwijze en dito vereiste competenties/gedrag van medewerkers op. In de hoor je meer over het verbetertraject, de vereiste vaardigheden voor medewerkers en de resultaten die het oplevert voor cliënten. Heel nadrukkelijk samen met cliënt, ouders/verwanten, begeleiders van wonen en dagbesteding bespreken welke rol de cliënt nu heeft t.o.v. zijn naaste omgeving en in de maatschappij. Vervolgens samen zoeken naar de wens van de bewoner (die veelal niet verbaal kan aangeven wat hij/zij echt wil) om nog meer volwaardig burger in deze maatschappij te kunnen zijn. De rol van de ouder/verwant komt door deze manier van werken meer tot hun recht. We gebruiken hiervoor onderdelen vanuit de VeranderKIZT van Vilans. en beoogde resultaat Via een presentatie willen we laten zien hoe deze manier van werken vorm heeft gekregen binnen de woonvoorziening en dat dit ook daadwerkelijk iets voor de betrokkenen heeft betekend. Het resultaat

11 is dat je met elkaar, op een andere manier, probeert de wens van de cliënt heel concreet gestalte te geven. Samen met de aanwezigen willen we de methode aan de hand van onderdelen uit de Veranderkizt doorlopen, vanuit een praktisch voorbeeld.

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Cindy van Driest Studentnummer: 493482

Cindy van Driest Studentnummer: 493482 Locatie Doorzwin Wat heeft een licht verstandelijk gehandicapte jongvolwassene die verhuist van groepswonen aan Doorzwin naar individueel wonen aan de Dintelstraat nodig aan ondersteuning van de cliëntbegeleider?

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Voor- en nadelen belemmerende patronen

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn)

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn) Sijn is een methodiek waarmee het sociale netwerk van zorgvragers wordt vergroot en versterkt. Tevens levert de methodiek een (preventieve) bijdrage aan de draagkracht van mantelzorgers. Methodiek Sterk

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

...de jeugd heeft de toekomst!

...de jeugd heeft de toekomst! speciale uitgave van de lichtenvoorde...de jeugd heeft THEMA de toekomst! kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking én bijkomende psychische en sociale problemen specifieke professionele

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Samenwerken aan Succes!

Samenwerken aan Succes! Samenwerken aan Succes! Discussiestuk voor samenwerking tussen: Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching BV Ede, 7 maart 2013 Inhoud Wat is de uitgangssituatie?... 3 Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching:

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie