De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Spinnaker Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Inhoud Inhoud Inleiding 4 Basisfilosofie van de afdeling 4 Dialectische gedragstherapie: het vertrekpunt 4 De biosociale theorie: het verklaringsmodel gevolgd door DGT 4 Consultatie aan de patiënt: het uitgangspunt 5 Basisveronderstellingen over patiënten 5 Doelstellingen van behandeling 5 Het verloop van de behandeling op de afdeling 6 KOV-fase 6 Behandelfase 6 Module programma 7 Ontslagfase 7 Behandelonderdelen 8 Sociotherapie 8 Coachingsgesprek 8 Non-verbale therapieën 8 Beeldende therapie 8 Dramatherapie 9 Psychomotore therapie 9 2

3 Kernoplettendheidsvaardigheden - KOV 9 Vaardigheidstraining 9 Medisch psychiatrische begeleiding 9 Maatschappelijke begeleiding 10 Individuele psychotherapie 10 Systeemtherapie 10 Infosessie 10 Afspraken ter ondersteuning van de behandeling 11 Afspraken in verband met levensbedreigend gedrag en agressief gedrag 11 Aanwezigheid 11 4 keer afwezigheidsregel 11 Structuur en structuurwijzigingen 11 Sluiten van de deuren 12 Vrije tijd 12 Medicatie en verzorging 12 Orde, netheid en hygiëne 13 Rust 13 Vertrouwelijkheid en respect 13 Seksualiteit en exclusieve relaties 14 Middelenmisbruik 14 Brandveiligheid 14 Motorvoertuigen 14 Bezoek - post - telefoon 15 Afspraken in verband met het behandelteam 15 Pastorale contacten 16 Regels in verband met gedrag dat leidt tot ontslag 16 Praktische informatie 17 Bereikbaarheid 18 3

4 Beste, Uw keuze voor een behandeling op De Spinnaker is een belangrijke stap naar verandering en naar het verwerven van een levenswaardig leven. Met deze bundel hopen wij informatie en duidelijkheid te kunnen geven over ons aanbod en over onze verwachtingen ten aanzien van u. Inleiding De Spinnaker is een behandelafdeling waar mensen samenleven en werken om hun belangrijkste problemen op te lossen. Mensen die hier in behandeling zijn, hebben vaak last van een grote emotionele gevoeligheid. Hierdoor is het moeilijk om emoties te ervaren zonder dat ze escaleren of zonder gevoelloos te raken. Om emoties de baas te blijven, gaan mensen vaak iets doen. Het gaat hierbij regelmatig om gedrag dat henzelf en/ of anderen op de één of andere manier kan schaden. Dit patroon kan met zich meebrengen dat mensen vastlopen in relaties of dat ze problemen krijgen op andere gebieden. Op onze afdeling krijgt u de kans aan dergelijke problemen te werken. Het is niet mogelijk om alle moeilijkheden, waar u hinder van ondervindt, op te lossen binnen onze behandeling. Maar door de therapie wordt het wel mogelijk om een levenswaardig leven op te bouwen, zonder dat alle problemen opgelost hoeven te zijn. Belangrijk is dat u zelf, met behulp van het team, kiest aan welke moeilijkheden u wil werken en via welke weg, namelijk het Module of het KOV-programma. Basisfilosofie van de afdeling Dialectische gedragstherapie: het vertrekpunt Het vertrekpunt is dialectische gedragstherapie (DGT) voor borderlinepatiënten, zoals die ontworpen werd door Marsha Linehan. Bijgevolg zal de borderline persoonlijkheidstoornis (BPS) nog een aantal keren uitdrukkelijk vernoemd worden. De biosociale theorie: het verklaringsmodel gevolgd door DGT Deze theorie gaat er vanuit dat een persoonlijkheidsstoornis het resultaat is van een wisselwerking tussen twee factoren. Enerzijds is de persoon veel gevoeliger dan anderen en kan hij die gevoelens moeilijker hanteren. Anderzijds kunnen andere mensen zo n intense emotionele reacties vaak niet plaatsen en benoemen 4

5 ze die als onjuist, ongepast en overdreven. Bovendien kan de persoon moeilijk zijn emoties aanpassen of bijstellen. De wisselwerking tussen deze elementen zorgt uiteindelijk voor het ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis. Consultatie aan de patiënt: het uitgangspunt Dit wil zeggen dat u de spilfiguur bent van uw behandeling. Het team geeft u advies en leert u hoe u met uw omgeving kan omgaan. Als u zich anders gaat gedragen ten opzichte van anderen, dan zullen zij zich ook anders gaan opstellen ten opzichte van u. Een ander uitgangspunt is dat er buiten het behandelteam niet over u of uw behandeling gesproken wordt zonder dat u erbij aanwezig bent. Basisveronderstellingen over patiënten - we verwachten dat u uw uiterste best doet. - we verwachten dat u zelf ook wil verbeteren en gemotiveerd bent tot verandering. - ook al hebt u uw problemen niet zelf veroorzaakt, verwachten we dat u deze zelf oplost. - het leven van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, vaak met zelfmoordneigingen is ondraaglijk in de vorm waarin het tot nu toe geleefd werd. - we verwachten dat u nieuw gedrag leert in alle situaties. - u kan niet falen in DGT. Doelstellingen van de behandeling Een DGT-behandeling richt mensen op het opbouwen van een levenswaardig leven. U leert meer greep te krijgen op uw leven en u leert problemen op een effectieve manier op te lossen. Dit kan enerzijds door het aanleren van nieuwe vaardigheden en door alternatieven te zoeken voor de noodoplossingen die u tot dan toe gebruikte. Anderzijds kan dit door te accepteren dat moeilijke momenten een deel van het leven zijn. Pas nadat je dit kan aanvaarden in plaats van er tegen te vechten - dit is oordeelvrij aannemen -, kan er ook verandering zijn en wordt lijden omgezet in pijn, wat beter te verdragen is. zie verder: psychotherapie Dialectische gedragstherapie gaat ervan uit dat de problemen niet allemaal tegelijkertijd kunnen aangepakt worden. We werken stapsgewijs en de ernst van de problemen bepaalt in welke volgorde we ze samen aanpakken. 5

6 De doelen van dialectische gedragstherapie zijn in vaste volgorde: - verminderen van suïcidaal en parasuïcidaal gedrag of levensbedreigend gedrag, - verminderen van therapie-interfererend gedrag of gedrag dat de behandeling in de weg staat, - verminderen van gedrag dat de kwaliteit van leven verarmt, - verhogen van vaardigheden op het vlak van het omgaan met zichzelf en met anderen. Het verloop van de behandeling op de afdeling KOV-fase Het is belangrijk dat we in deze fase voldoende tijd nemen om elkaar en de werking van de afdeling te leren kennen. De eerste week van opname is een inloopweek: we verwachten dat u aanwezig bent tijdens de maaltijden, therapieën zijn één week vrijblijvend. De principes van dialectische gedragstherapie worden duidelijk uitgelegd. We bekijken samen met u aan welke problemen u wil werken en welk therapieprogramma het best bij uw hulpvraag aansluit. Daarnaast starten we met het aanleren van de kernoplettendheidsvaardigheden (KOV). zie verder: hoofdstuk behandelonderdelen Kernoplettendheidsvaardigheden Na ongeveer vijf weken brengen we alle gegevens samen op de eerste interdisciplinaire behandelplanbespreking. U en/of het team kunnen er dan voor kiezen om nog één keer de KOV-fase te doorlopen of om in het Module programma te stappen. Indien u geen verblijfsadres hebt bij opname, dient u daar tijdens de KOVfase van de behandeling voor te zorgen. Dit is noodzakelijk om de geleerde vaardigheden in de praktijk te kunnen omzetten in de eigen leefomgeving. Behandelfase Het doel van deze fase is dat u meer controle verwerft over uw gedrag en dat u vaardigheden leert en oefent. U kan hieraan werken door middel van het Module programma. Om de acht weken evalueren we samen met u welke vooruitgang u maakt in uw behandeling. Uw inbreng in deze evaluatie is essentieel. 6

7 Module programma Het doel van dit programma is het systematisch aanleren en oefenen van vaardigheden op vier terreinen. De eerste module van het gehele pakket werd reeds tijdens de KOV-fase doorlopen. De vier modules omvatten: - kernoplettendheid: u leert stil te staan bij wat er gebeurt rondom u en in uzelf, zonder meteen te gaan oordelen. - interpersoonlijke effectiviteit: u leert op een effectieve manier te vragen wat u nodig hebt, nee te zeggen en met conflictsituaties om te gaan. - emotieregulatie: u leert emoties te herkennen en te begrijpen en er meer vat op te krijgen. - crisisvaardigheden: u leert hoe u moeilijke momenten kan verdragen. Dit programma loopt over een periode van ongeveer vijf maanden. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere modules te herhalen (maximaal twee keer het volledige pakket). De thema s die in de vaardigheidstraining aan bod komen, werken we verder uit in de andere therapieën. Ontslagfase In de ontslagfase krijgt u in samenspraak met het team de kans u voor te bereiden op het afronden van uw behandeling. De aandacht gaat uit naar nazorg, werk, opleiding, vrije tijd... Het bepalen van de ontslagdatum gebeurt in overleg met het team. Alvorens u met ontslag gaat, dient u persoonlijk contact op te nemen met dr. Berens. Het is belangrijk dat u het team inlicht waar u naartoe gaat na de opname (adres en telefoonnummer) en dat u uw huisarts en alle andere nodige instanties op de hoogte stelt van uw ontslag. 7

8 Behandelonderdelen Sociotherapie Sociotherapie is dat onderdeel van de behandeling waarin we werken met de situaties die in het leefmilieu gebeuren. Het leefmilieu is dus een oefensituatie waarin u kan leren om op een effectieve manier met andere mensen om te gaan. Sociotherapie omvat een aantal gestructureerde activiteiten die de gelegenheid geven de geleerde vaardigheden in te oefenen en eigen te maken. Sociotherapie omvat sessies als: maaltijden, vrijetijdsinvulling, taakverdeling, groepscoaching. U krijgt een mentor toegewezen die de coach is doorheen de behandeling. Met de mentor kan u spreken over onderwerpen in verband met de evolutie, het gedrag, het functioneren in de groep, de knelpunten, het gebruik van de vaardigheden, het naar buiten toe werken... We plannen de mentorgesprekken, in overleg met de mentor, zoveel mogelijk op weekdagen vóór 17u, rekening houdend met de vaste therapiemomenten. Coachingsgesprek Wanneer u in een moeilijke situatie dreigt terecht te komen die u niet zelfstandig en niet constructief kan oplossen, kan u beroep doen op iemand van het team. In eerste instantie is dit de sociotherapeut van de eigen leefgroep. Als die niet bereikbaar is, kan u een ander teamlid aanspreken. In een kort gesprek gaan we samen met u na wat het probleem is en hoe u de moeilijke situatie kan aanpakken, voortbouwend op de vaardigheden die u aan het leren en aan het oefenen bent. Na zelfbeschadigend gedrag kan u gedurende die dag geen afspraak meer maken voor een bijkomend gesprek. We beschouwen de zelfbeschadiging op dat moment als uw manier om met de crisis om te gaan en deze op te lossen. Zie document in de opnamemap: coachingsgesprekken, een woordje uitleg Non verbale therapieën In de non-verbale therapieën oefenen we de geleerde KOV- en andere DGTvaardigheden via expressie, beweging, vormgeving en spel verder in. Beeldende therapie Binnen beeldende therapie oefent u de vaardigheden door middel van werken met materialen als klei, verf, krijt In deze therapie staan doen en vormgeven 8

9 centraal. Wat in woorden moeilijk gecommuniceerd kan worden, wordt voelbaar en zichtbaar in het creatieve proces. U kan bovendien experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Door de eigen creativiteit te beleven, komt u in contact met uw gevoel. Dramatherapie Dramatherapie heeft als doel beter te leren communiceren. In deze therapie komt niet de specifieke persoonlijke situatie aan bod, maar wel de wenselijke situatie waar u zich rustiger en vaardiger bij voelt. U kan zich een voorstelling maken van wenselijk gedrag en dit ook inoefenen, evalueren en aanpassen. Het oefenen binnen een fictief en vaak veiliger kader, namelijk de spelsituatie, biedt de mogelijkheid om zonder gevolgen te experimenteren. Spelvaardigheden doen niet enkel een beroep op communicatie in woorden, maar ze zijn ook een middel om te werken aan de houding en aan de lichaamstaal. Psychomotore therapie of PMT Psychomotore therapie legt nadrukkelijk het verband tussen lichaam en geest. Via verschillende sessies waar beweging en lichamelijkheid centraal staan, gaan we samen op zoek naar de voor u meest aangepaste bewegingsvorm om allerlei processen op gang te brengen. Naast het verbeteren van de lichamelijke conditie belichten we nog andere aspecten. Kernoplettendheidsvaardigheden of KOV De KOV-sessies worden gegeven in de KOV-fase. In vier theoretische lessen leert u hoe u kan stilstaan bij uzelf, zonder meteen te gaan oordelen. Overstappen naar één van de twee modulegroepen kan wanneer u de vier verschillende KOV-sessies volgde. Vaardigheidstraining De vaardigheidstraining maakt deel uit van het Module programma. In de training besteden we aandacht aan het aanleren en oefenen van de vaardigheden van de vier modules: kernoplettendheid, intermenselijke effectiviteit, emotieregulatie en crises. Deze training heeft als doel beter met uzelf, relaties, gevoelens en spanningen om te kunnen gaan. Gemiste sessies kan u inhalen door een DVD te bekijken. Medisch psychiatrische begeleiding In het therapieschema is er een consultatiemoment bij de afdelingspsychiater voorzien. Om een afspraak te maken, schrijft u uw naam in het daarvoor bestemde boek. 9

10 Medicatie, ook de indien nodig medicatie, kan enkel op voorschrift van de afdelingspsychiater gegeven worden. Wanneer er zich acute en/of ernstige problemen van medische of psychiatrische aard voordoen, contacteren we bij afwezigheid van de afdelingspsychiater een dokter van wacht. Maatschappelijke begeleiding In de KOV-fase is er een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin de actuele sociale situatie aan bod komt. Tijdens de opname kunnen we op uw vraag opvolging en begeleiding bieden op het vlak van woonst, werk, vrije tijd, financiële situatie en administratieve zaken. Al vanaf de eerste opnamedag kan er op uw vraag, steun en begeleiding zijn in het hervatten van de werksituatie, schoolopleiding, het in praktijk omzetten van toekomstplannen, het opstarten van ambulante therapie, nazorg. Individuele psychotherapie Tijdens de KOV-fase maken we samen met u een inventaris op van de bestaande klachten en stellen we behandeldoelen op. Aan de hand hiervan kijken we of u de KOV-fase nog één keer doorloopt of in het Module programma instapt. Er gaat ook aandacht naar het versterken van de motivatie voor behandeling. Tijdens de Module-fase werken we verder aan het verminderen van symptomen en aan het verwerven van meer controle over gedrag. Daarvoor maken we gebruik van dagboekkaarten, gedragsanalyses en oplossingsanalyses. Tijdens de ontslagfase neemt de frequentie van de individuele psychotherapie af en ligt de nadruk op het veralgemenen van het gebruik van de geleerde vaardigheden in de buitenwereld. Systeemtherapie Binnen systeemtherapie is er een aanbod van gesprekken met u en belangrijke personen uit uw omgeving om een betere omgang onderling te ontwikkelen. Infosessie Maandelijks lichten we de visie op persoonlijkheidsstoornissen en het verloop van de behandeling toe tijdens een informatiesessie. Deze sessie is toegankelijk voor patiënten, familieleden en andere geïnteresseerden. 10

11 Afspraken ter ondersteuning van de behandeling Afspraken in verband met levensbedreigend en agressief gedrag Veiligheid bieden aan uzelf, aan medepatiënten en aan het team is een prioriteit binnen de behandeling. Wij rekenen erop dat u alles doet wat mogelijk is om agressie ten opzichte van anderen of uzelf te voorkomen. Een coachingsgesprek kan hiervoor een hulpmiddel zijn. Fysieke agressie en/of ernstig dreigen met agressie kan leiden tot ontslag. Aanwezigheid Wij verwachten dat u op alle therapiesessies aanwezig bent. Alle therapieën bieden kansen om aan problemen te werken en om te veranderen. Als u niet aanwezig kan zijn tijdens een sessie dient u vooraf de betrokken therapeut te verwittigen. Wanneer u meermaals sessies mist, beschouwen we dit als therapie interfererend gedrag en zullen dit als dusdanig bespreken. Vier keer afwezigheidsregel Vier keer opeenvolgend dezelfde therapie missen, betekent ontslag. Structuur en structuurwijzigingen - Aan- en afmelden Als behandelteam dienen wij steeds te weten waar u zich bevindt. Dit omwille van de gedeelde verantwoordelijkheid bij opname in een ziekenhuis en omwille van de brandveiligheid. U dient zich dus steeds correct aan en af te melden en dit te noteren op het bord in de gang. - Wanneer structuurwijziging indienen - weekend Tijdens de vrije momenten, tussen 7u30 en 22u, kan u de afdeling verlaten. Toch willen we nogmaals vermelden dat u op alle sessies en individuele afspraken verwacht wordt. Overnachting: U kan een uitzondering vragen om niet aanwezig te zijn op de afdeling tussen 22u en 7u30. Dit kan door op voorhand een structuurwijziging in te dienen bij de hoofdverantwoordelijke van de afdeling. De eerste zeven dagen van de opname kan u geen structuurwijziging krijgen. Ligdag: Om de twee weken heeft men recht op één ligdag. Dit wil zeggen dat u op weekend kan gaan van bv. zaterdag 14u tot maandagochtend. De voorwaarde is dat u recht hebt op een ligdag alvorens u die ligdag kan opnemen. Als 11

12 u zich niet aan deze afspraak houdt en op een ligdagensaldo van min twee komt te staan, dan betekent dit ontslag. - Afwijking van de planning Wij vragen dat u het team telefonisch inlicht als u zich niet aan de planning kan houden en later terugkomt dan voorzien. Wij verwachten van u dat u de reden van het afwijken van de planning bespreekt met de hoofdverantwoordelijke. Indien u een reeds afgesproken structuurwijziging wil afzeggen of inkorten, dan kan dit door dit vóór uw vertrek te melden aan de sociotherapeuten. Zie document in opnamemap: Structuurwijzigingen Sluiten van de deuren De buitendeuren van het gebouw sluiten van 22u tot 7u. Na 22u kan u bellen aan de voordeur van ons gebouw. De nachtwaak zal de deur openen via een intercomsysteem. Vrije tijd - Gezelschapsspellen kan u lenen op de afdeling. - Het gebruik van vrijetijdstoestellen (laptop ed.) op de afdeling moet u op voorhand met de hoofdverantwoordelijke bespreken. Zie document in de opnamemap: brandveiligheid - Vrije momenten kan u buiten de afdeling doorbrengen. - Weekendregeling: zie Structuur en structuurwijzigingen Zie document in opnamemap: Structuurwijzigingen Medicatie en verzorging - Medicatie Afhankelijk van uw mogelijkheden krijgt u uw medicatie van het team, of krijgt u het in eigen beheer. Medicatie in eigen beheer krijgen wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat u in staat bent de medicatie op een correcte manier te beheren en op het juiste moment in te nemen (ochtend-middag-avond-nacht). Wanneer u een verandering wil in het medicatiebeer kan u dit bespreken met de afdelingspsychiater. De medicatie-inname op het juiste moment (ochtendmiddag-avond-nacht) valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Zie document in de opnamemap: medicatie - Verzorging Zelfverwonding moet u steeds melden en moet steeds verzorgd worden door een verpleegkundige. Met uitzondering van dringende verzorging is er een vast verzorgingsmoment voorzien. Handelingen als controle van parameters, wegen, bloedafname gebeuren eveneens op dit moment. 12

13 Orde, netheid en hygiëne We hechten veel belang aan de orde en netheid van onze afdeling en aan de persoonlijke hygiëne van eenieder. Graag willen we ook op dit vlak ieders medewerking vragen. Rust Nachtrust is belangrijk. Wij vragen dat u de nachtrust respecteert vanaf 23u tot 7u. Vertrouwelijkheid en respect - Suïcidaal gedrag stellen en/of bespreken met medepatiënten kan niet. Dit schaadt de behandeling van de anderen en van uzelf. - Zelfbeschadigend gedrag: daaronder verstaan we alle vormen van gedrag die schadelijk zijn voor uw eigen gezondheid. Het gaat zowel om het direct toebrengen van schade aan uw eigen lichaam - zoals snijden - als om het indirect toebrengen van schade aan de eigen gezondheid - zoals uzelf uithongeren, misbruik van medicatie, alcohol en drugs. Dit gedrag stellen in aanwezigheid van medepatiënten kan niet; erover spreken met medepatiënten kan niet; het tonen van de gevolgen aan medepatiënten kan niet. Dit schaadt de behandeling van de anderen en van uzelf. - Als u hulp vraagt aan groepsleden of aan het behandelteam dan moet u bereid zijn hulp te aanvaarden. - Groepsgeheim: informatie die u tijdens de sessies verneemt, alsook de namen van medepatiënten, moeten vertrouwelijk blijven. - Leefruimtes zijn enkel toegankelijk voor leden van de eigen leefgroep en voor teamleden. - De slaapkamers zijn enkel voorbehouden voor diegenen die er slapen. Omwille van de verantwoordelijkheid en de zorgende functie kunnen ook teamleden de kamers betreden. - Bezoek op de afdeling is niet toegelaten omwille van de privacy. Alleen kinderen (tot 16 jaar) kunnen, na afspraak met de sociotherapeuten, een bezoekje brengen aan de afdeling en de kamer. - Foto s nemen van medepatiënten en van de afdeling is strikt verboden. - GSM s worden uitgeschakeld tijdens therapiesessies. - Geld lenen, dingen verkopen, weggeven of ruilen raden we sterk af. - Diefstal leidt tot ontslag. Zie onthaalbrochure van het psychiatrisch ziekenhuis: privacy 13

14 Seksualiteit en exclusieve relaties Intieme seksuele contacten op de afdeling zijn niet toegestaan. Een exclusieve relatie aangaan met een medepatiënt(e) tijdens de opname kan het slagen van de behandeling bemoeilijken en raden we ten sterkste af. Relaties moeten steeds bespreekbaar blijven. Middelenmisbruik Om een behandeling te kunnen volgen op De Spinnaker moet u de intentie hebben te stoppen met het gebruik van drugs, alcohol en medicatie die niet is voorgeschreven. Het gebruik van deze middelen beschouwen we als therapieinterfererend gedrag en bespreken we dusdanig. Bij herhaaldelijk gebruik zullen we samen met u kijken of de behandeling op onze afdeling de meest geschikte is om dit probleem onder controle te krijgen. Het bezit en/of gebruik van verslavende middelen op de afdeling is ten strengste verboden. Als we deze middelen in uw bezit aantreffen, nemen we ze in beslag en vernietigen ze. Het dealen en/of doorgeven van medicatie en drugs aan medepatiënten kan niet en leidt tot ontslag. Opsparen van medicatie is eveneens verboden en kan (levens)gevaarlijk zijn. U kan tijdens de behandeling onderworpen worden aan controles op middelen; o.a. alcoholtesten, bloedproeven, urinetests op drugs en medicatie, controle van personen en controle van persoonlijke bezittingen... Wij verwachten dat iedereen het therapeutisch klimaat op de afdeling mee helpt te bewaren en te garanderen. Zie onthaalbrochure van het psychiatrisch ziekenhuis: Domeinregels Brandveiligheid Het is bij wet verboden binnen te roken. Roken kan bijgevolg enkel buiten. Het gebruik van kaarsen, wierook is verboden op de afdeling. Om bij brandgevaar exact te weten hoeveel patiënten er op dat moment op de afdeling verblijven, vragen wij dat u zich steeds correct aan- en afmeldt op het bord in de gang. Om te weten welke dingen u kan meebrengen naar de afdeling verwijzen we naar het document brandveiligheid. Zie document in opnamemap: brandveiligheid Motorvoertuigen Voor uw eigen veiligheid is het wettelijk niet toegestaan motorvoertuigen te besturen zonder toestemming van de behandelende arts. Om een toelating te krijgen moeten een aantal formaliteiten geregeld worden. Dit kan u met de afdelingsarts bespreken tijdens een consultatiemoment. 14

15 Bezoek - post - telefoon - Bezoek U kan op elk vrij moment bezoek ontvangen. Omwille van privacy redenen kan uw bezoek niet op de afdeling komen. Patiënten en bezoekers kunnen iets eten en drinken in de cafetaria op het domein (gebouw 15). U bent elke avond vrij van uur tot 22 uur, op woensdag van uur tot uur en tijdens het weekend en feestdagen van 7.30 uur tot uur. - Post Persoonlijke post kan op naam verstuurd worden aan de afdeling. Ons adres: Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel t.a.v.... De Spinnaker Stationsstraat 22C 2570 Duffel - Telefoon Om te telefoneren vanuit het ziekenhuis/afdeling kan u een muntentelefoon gebruiken. Tussen 7u en 23u kan telefoon ontvangen worden. GSM s worden uitgeschakeld tijdens de sessies. Als u telefoon wil ontvangen via de patiëntentelefoon geeft u dit nummer zelf door aan familie of vrienden. Nummer patiëntentelefoon: 015/ en 015/ Telefoons die bij de receptie of bij het team toekomen, verbinden we omwille van de privacy en het beroepsgeheim niet door. Afspraken in verband met het behandelteam - De vergadermomenten van het team hangen uit aan de deur van het staflokaal. We vragen om deze uren te respecteren en het team zoveel mogelijk buiten deze momenten te contacteren. - Dienstrooster: de dagen waarop de sociotherapeuten en de nachtwaken werken, hangen per maand uit aan het prikbord. De afwezigheden van de andere teamleden kondigen we op voorhand aan. - Om de therapeutische relatie tussen patiënten en het team zuiver te houden, kan het team geen cadeaus aannemen van patiënten. - Wij kunnen geen voorwerpen of middelen in bewaring nemen. Verwondende voorwerpen of medicatie kan u zelf of samen met iemand van het team weggooien. 15

16 Pastorale contacten Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel is een christelijke instelling. Een team van pastorale werkers is werkzaam in het centrum. Zowel patiënten als familieleden kunnen bij hen terecht met religieuze en existentiële vragen en problemen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Tijdens de behandeling op onze afdeling kan u deelnemen aan de sessie +PUNT met één van de pastorale medewerkers. Contacten met iemand van een andere religie kan u via de pastorale medewerker vragen. Regels in verband met gedrag dat leidt tot ontslag - Fysieke agressie en/of ernstig dreigen met agressie kan leiden tot ontslag. - Diefstal leidt tot ontslag. - Dealen of delen van zowel middelen als drugs en medicatie leidt tot ontslag. - Vier keer afwezigheidsregel: vier keer opeenvolgend dezelfde therapie missen, betekent ontslag Ligdagen: meer ligdagen opnemen dan toegestaan en op een ligdagensaldo van -2 komen te staan, betekent ontslag. 16

17 Praktische informatie Telefoonnummer van de afdeling: Psychiater: dr. Ann Berens Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten 17

18 Bereikbaarheid 07 DE SPINNAKER 18

19 A1 E 19 Kontich Lint W N O Antwerpen Z Lier Reet Waarloos N14 Rooienberg Lier Spoorweglaan RECEPTIE PZ Duffel Rumst 8 N1 A. Stocletlaan STATION Stationsstraat Nete Hondiuslaan A.W.W. N108 N14 Mechelsebaan Walem Spoorweg Antwerpen - Brussel St-Katelijne-Waver Brussel Mechelen 19

20 Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen

D E S P I N N A K E R Afdeling voor klinische psychotherapie

D E S P I N N A K E R Afdeling voor klinische psychotherapie D E S P I N N A K E R Afdeling voor klinische psychotherapie Stat ion s st r aat 22c 2570 D u f fe l te l: 015 30 4 8 0 0 w w w.c k p - du f fe l.be Inhoud Inhoud Inleiding 4 Basisfilosofie van de afdeling

Nadere informatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 3 Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Arkel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor dagbehandeling

Arkel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor dagbehandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Arkel Afdeling voor dagbehandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers Inleiding 3

Nadere informatie

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte B Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

Welkom op Rozenbottel

Welkom op Rozenbottel Welkom op Rozenbottel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Klimop Dagactiviteitencentrum Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 klimop@emmaus.be www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

S I N T - N O R B E R T U S H U I S

S I N T - N O R B E R T U S H U I S P s y c h i a t r i s c h C e n t r u m S I N T - N O R B E R T U S H U I S ONTHAALBROCHURE Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom

Nadere informatie

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op KimBeneden Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Kim Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Met deze brochure

Nadere informatie

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

AL DOENDE. Vaardigheidstraining voor mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS)

AL DOENDE. Vaardigheidstraining voor mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) AL DOENDE Vaardigheidstraining voor mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) Op basis van de Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Marsha M. Linehan Marleen De Winne & Valerie Fonteyne DGT-trainers

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Opname 1 Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Kruispunt Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

De Fase 2. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een psychotische en/of bipolaire stoornis

De Fase 2. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een psychotische en/of bipolaire stoornis P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 2 Afdeling voor mensen met een psychotische en/of bipolaire stoornis Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie

Nadere informatie

Transit. Deeltijd- en klinische behandeling

Transit. Deeltijd- en klinische behandeling Transit Deeltijd- en klinische behandeling Inhoud Voor wie? Voor welke problemen? Voor welke problemen niet? Behandelingsmogelijkheden Deeltijdbehandeling Transit-kliniek Aanmelding en intake Doorstroming

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Vrijdag 10 februari 2006 Integratie van dialectische gedragstherapie (Linehan) en de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (Pesso)

Nadere informatie

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en

Transit. deeltijd en klinische behandeling. Volwassenen en Transit deeltijd en klinische behandeling Volwassenen en deeltijd en klinische behandeling Inhoud Wat is Transit? 3 - Welke problemen? 3 - Welke problemen niet? 4 De behandeling 5 - Ambulante behandeling

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Met deze brochure

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld Informatie voor cliënten en verwijzers *In deze brochure is gebruik gemaakt van informatie van Psychotherapeutisch Centrum

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling F1

Psychiatrische afdeling F1 PSYCHIATRIE Psychiatrische afdeling F1 PAAZ Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar

Nadere informatie

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar N.b.: stuur deze informatie (inclusief de drie bijlagen) naar de individuele behandelaar vóórdat de training van start gaat Emotieregulatietraining

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Cognitieve gedragstherapie:

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Informatie voor cliënten en hun verwijzers Mentaliseren Bevorderende Therapie voor cliënten met een borderline

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans CARDIOLOGIE Hartrevalidatie Het vinden van de juiste balans In verband met hartklachten wordt u behandeld in het Laurentius ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben.

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw, Mijnheer Deze brochure is bestemd voor patiënten die opgenomen zijn op de A-dienst van het AZ

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

de stap informatie voor patiënten

de stap informatie voor patiënten de stap informatie voor patiënten Welkom Beste patiënt Beste familie Wij heten u welkom op de afdeling de stap van az groeninge. In deze brochure vindt u informatie om uw verblijf of het verblijf van uw

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2 ouderenpsychiatrie Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 3 Behandeling 3 Programma 4 Team 5 Kosten 5 Aanmelding 5 Huisregels

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

CHECKLIST BEHANDELDOELEN

CHECKLIST BEHANDELDOELEN Uw naam: Naam therapeut: Datum: CHECKLIST BEHANDELDOELEN Het stellen van doelen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle therapie. Daarom vragen wij u uw doelen voor de aankomende therapie aan

Nadere informatie

WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID

WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID WELKOM OP DE MOEDER-BABY-EENHEID De Moeder-Baby-Eenheid heeft een erkenning als psychosociaal revalidatiecentrum en is een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en het

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg Informatie voor jongeren Deeltijdbehandeling Radioweg Fornhese Almere, kinder- en jeugdpsychiatrie De deeltijdbehandeling Radioweg is een samenwerkingsproject tussen Fornhese, Nieuw Veldzicht en Eduvier.

Nadere informatie

De Ceder. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Gesloten opnameafdeling voor senioren

De Ceder. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Gesloten opnameafdeling voor senioren P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Ceder Gesloten opnameafdeling voor senioren Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten, familie en kennissen

Nadere informatie

Psychiatrie. Verpleegafdeling. Psychiatrie. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Verpleegafdeling. Psychiatrie. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Verpleegafdeling Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De kliniek... 4 De opname... 4 Verpleegkundige zorg... 5 Telefonisch spreekuur... 6 De behandeling... 6 De behandelplanbespreking...

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie

Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein

Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein Informatie voor patiënten en verwijzers Brinkveld 2 Brinkveld Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen is gehuisvest in Nieuwegein en biedt: behandeling

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

MIDDELENMISBRUIK + angststoornissen depressie

MIDDELENMISBRUIK + angststoornissen depressie MIDDELENMISBRUIK + angststoornissen depressie Enkele cijfers 17,9 % van de patiënten met een angststoornis lijdt aan een alcoholverslaving 19,4% van de alcoholverslaafden heeft een angststoornis (Addiction

Nadere informatie

Behandelsheet. Klinische Schematherapie voor Volwassenen UST-klinisch

Behandelsheet. Klinische Schematherapie voor Volwassenen UST-klinisch Behandelsheet Klinische Schematherapie voor Volwassenen UST-klinisch Wanneer u deze brochure leest, overweegt u waarschijnlijk een behandeling in de Viersprong of is u, na overleg met het intaketeam, het

Nadere informatie

Familie & betrokkenen psychiatrie

Familie & betrokkenen psychiatrie Familie & betrokkenen psychiatrie Inleiding Een familielid, vriend(in) of bekende van u is opgenomen in het Radboudumc op de afdeling psychiatrie. De afdeling Psychiatrie omvat twee opnameafdelingen:

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP)

Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP) Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP) Informatie voor patiënten en verwijzers Brinkveld 2 Wanneer u deze informatie leest, overweegt u waarschijnlijk een behandeling bij het team Kortdurende Klinische

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie Doelgroepen kasteelplus Ontwennen meer dan stoppen. Hoe helpen we mensen om te veranderen? dag van de zorg 17/03/2013 Patrick Lobbens Hoofdverpleegkundige verslavingszorg kasteelplus Kasteelplus 1 : mensen

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

Leerlingen in verleiding en in conflict

Leerlingen in verleiding en in conflict Leerlingen in verleiding en in conflict Agressiviteit, seksualiteit, middelengebruik en conflicten op school beheersen de media. De vraag hoe hier mee om te gaan, houdt de samenleving en de politiek bezig.

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Beeldend werken: De lijn van het zijn.

Beeldend werken: De lijn van het zijn. Beeldend werken: De lijn van het zijn. Open atelier, een ontmoeting op ervaringsniveau. In het werken met vellen papier of delen er van, met nabijheid of afstand, met figuur en achtergrond, met punten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. DGT bij ASS. Michelle Teluij. Eindreferaat 22-04-2014

Ontwikkelingen. DGT bij ASS. Michelle Teluij. Eindreferaat 22-04-2014 Ontwikkelingen DGT bij ASS Michelle Teluij Eindreferaat 22-04-2014 Inhoud Achtergrond Vraagstelling Resultaten Literatuur Interviews therapeuten Database DGT Zetten Conclusie Aanbevelingen Achtergrond

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1 Informatiebrochure Kinderafdeling Aalst Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoud Welkom op de kinderafdeling...3 Wat brengt u mee van thuis...4 Verzorging van de kinderen en ouderparticipatie...4

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie Afdelingsgebonden informatie Medische Psychiatrie Welkom Wij heten u welkom op onze afdeling Medische Psychiatrie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Binnen het ziekenhuis wordt de afdeling

Nadere informatie

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ]

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Therapieën

Nadere informatie

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Inleiding - Stellingen. - Ontstaan psychiatrische aandoeningen. - Wat zien naastbetrokkenen. - Invloed van borderline op

Nadere informatie

CVS, CHRONISCHE PIJN EN ANDERE FUNCTIONELE KLACHTEN

CVS, CHRONISCHE PIJN EN ANDERE FUNCTIONELE KLACHTEN CVS, CHRONISCHE PIJN EN ANDERE FUNCTIONELE KLACHTEN DR. E.J. SULKERS, KINDERARTS ADRZ Symposium Nehalennia, 11 april 2013 MOEHEID KAN EEN SYMPTOOM ZIJN VAN EEN: - infectieziekte; - orgaanziekte (hart,

Nadere informatie

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Het is belangrijk dat de begeleiding rond omgangsvormen, weerbaarheid en seksualiteit

Nadere informatie