De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Spinnaker Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Inhoud Inhoud Inleiding 4 Basisfilosofie van de afdeling 4 Dialectische gedragstherapie: het vertrekpunt 4 De biosociale theorie: het verklaringsmodel gevolgd door DGT 4 Consultatie aan de patiënt: het uitgangspunt 5 Basisveronderstellingen over patiënten 5 Doelstellingen van behandeling 5 Het verloop van de behandeling op de afdeling 6 KOV-fase 6 Behandelfase 6 Module programma 7 Ontslagfase 7 Behandelonderdelen 8 Sociotherapie 8 Coachingsgesprek 8 Non-verbale therapieën 8 Beeldende therapie 8 Dramatherapie 9 Psychomotore therapie 9 2

3 Kernoplettendheidsvaardigheden - KOV 9 Vaardigheidstraining 9 Medisch psychiatrische begeleiding 9 Maatschappelijke begeleiding 10 Individuele psychotherapie 10 Systeemtherapie 10 Infosessie 10 Afspraken ter ondersteuning van de behandeling 11 Afspraken in verband met levensbedreigend gedrag en agressief gedrag 11 Aanwezigheid 11 4 keer afwezigheidsregel 11 Structuur en structuurwijzigingen 11 Sluiten van de deuren 12 Vrije tijd 12 Medicatie en verzorging 12 Orde, netheid en hygiëne 13 Rust 13 Vertrouwelijkheid en respect 13 Seksualiteit en exclusieve relaties 14 Middelenmisbruik 14 Brandveiligheid 14 Motorvoertuigen 14 Bezoek - post - telefoon 15 Afspraken in verband met het behandelteam 15 Pastorale contacten 16 Regels in verband met gedrag dat leidt tot ontslag 16 Praktische informatie 17 Bereikbaarheid 18 3

4 Beste, Uw keuze voor een behandeling op De Spinnaker is een belangrijke stap naar verandering en naar het verwerven van een levenswaardig leven. Met deze bundel hopen wij informatie en duidelijkheid te kunnen geven over ons aanbod en over onze verwachtingen ten aanzien van u. Inleiding De Spinnaker is een behandelafdeling waar mensen samenleven en werken om hun belangrijkste problemen op te lossen. Mensen die hier in behandeling zijn, hebben vaak last van een grote emotionele gevoeligheid. Hierdoor is het moeilijk om emoties te ervaren zonder dat ze escaleren of zonder gevoelloos te raken. Om emoties de baas te blijven, gaan mensen vaak iets doen. Het gaat hierbij regelmatig om gedrag dat henzelf en/ of anderen op de één of andere manier kan schaden. Dit patroon kan met zich meebrengen dat mensen vastlopen in relaties of dat ze problemen krijgen op andere gebieden. Op onze afdeling krijgt u de kans aan dergelijke problemen te werken. Het is niet mogelijk om alle moeilijkheden, waar u hinder van ondervindt, op te lossen binnen onze behandeling. Maar door de therapie wordt het wel mogelijk om een levenswaardig leven op te bouwen, zonder dat alle problemen opgelost hoeven te zijn. Belangrijk is dat u zelf, met behulp van het team, kiest aan welke moeilijkheden u wil werken en via welke weg, namelijk het Module of het KOV-programma. Basisfilosofie van de afdeling Dialectische gedragstherapie: het vertrekpunt Het vertrekpunt is dialectische gedragstherapie (DGT) voor borderlinepatiënten, zoals die ontworpen werd door Marsha Linehan. Bijgevolg zal de borderline persoonlijkheidstoornis (BPS) nog een aantal keren uitdrukkelijk vernoemd worden. De biosociale theorie: het verklaringsmodel gevolgd door DGT Deze theorie gaat er vanuit dat een persoonlijkheidsstoornis het resultaat is van een wisselwerking tussen twee factoren. Enerzijds is de persoon veel gevoeliger dan anderen en kan hij die gevoelens moeilijker hanteren. Anderzijds kunnen andere mensen zo n intense emotionele reacties vaak niet plaatsen en benoemen 4

5 ze die als onjuist, ongepast en overdreven. Bovendien kan de persoon moeilijk zijn emoties aanpassen of bijstellen. De wisselwerking tussen deze elementen zorgt uiteindelijk voor het ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis. Consultatie aan de patiënt: het uitgangspunt Dit wil zeggen dat u de spilfiguur bent van uw behandeling. Het team geeft u advies en leert u hoe u met uw omgeving kan omgaan. Als u zich anders gaat gedragen ten opzichte van anderen, dan zullen zij zich ook anders gaan opstellen ten opzichte van u. Een ander uitgangspunt is dat er buiten het behandelteam niet over u of uw behandeling gesproken wordt zonder dat u erbij aanwezig bent. Basisveronderstellingen over patiënten - we verwachten dat u uw uiterste best doet. - we verwachten dat u zelf ook wil verbeteren en gemotiveerd bent tot verandering. - ook al hebt u uw problemen niet zelf veroorzaakt, verwachten we dat u deze zelf oplost. - het leven van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, vaak met zelfmoordneigingen is ondraaglijk in de vorm waarin het tot nu toe geleefd werd. - we verwachten dat u nieuw gedrag leert in alle situaties. - u kan niet falen in DGT. Doelstellingen van de behandeling Een DGT-behandeling richt mensen op het opbouwen van een levenswaardig leven. U leert meer greep te krijgen op uw leven en u leert problemen op een effectieve manier op te lossen. Dit kan enerzijds door het aanleren van nieuwe vaardigheden en door alternatieven te zoeken voor de noodoplossingen die u tot dan toe gebruikte. Anderzijds kan dit door te accepteren dat moeilijke momenten een deel van het leven zijn. Pas nadat je dit kan aanvaarden in plaats van er tegen te vechten - dit is oordeelvrij aannemen -, kan er ook verandering zijn en wordt lijden omgezet in pijn, wat beter te verdragen is. zie verder: psychotherapie Dialectische gedragstherapie gaat ervan uit dat de problemen niet allemaal tegelijkertijd kunnen aangepakt worden. We werken stapsgewijs en de ernst van de problemen bepaalt in welke volgorde we ze samen aanpakken. 5

6 De doelen van dialectische gedragstherapie zijn in vaste volgorde: - verminderen van suïcidaal en parasuïcidaal gedrag of levensbedreigend gedrag, - verminderen van therapie-interfererend gedrag of gedrag dat de behandeling in de weg staat, - verminderen van gedrag dat de kwaliteit van leven verarmt, - verhogen van vaardigheden op het vlak van het omgaan met zichzelf en met anderen. Het verloop van de behandeling op de afdeling KOV-fase Het is belangrijk dat we in deze fase voldoende tijd nemen om elkaar en de werking van de afdeling te leren kennen. De eerste week van opname is een inloopweek: we verwachten dat u aanwezig bent tijdens de maaltijden, therapieën zijn één week vrijblijvend. De principes van dialectische gedragstherapie worden duidelijk uitgelegd. We bekijken samen met u aan welke problemen u wil werken en welk therapieprogramma het best bij uw hulpvraag aansluit. Daarnaast starten we met het aanleren van de kernoplettendheidsvaardigheden (KOV). zie verder: hoofdstuk behandelonderdelen Kernoplettendheidsvaardigheden Na ongeveer vijf weken brengen we alle gegevens samen op de eerste interdisciplinaire behandelplanbespreking. U en/of het team kunnen er dan voor kiezen om nog één keer de KOV-fase te doorlopen of om in het Module programma te stappen. Indien u geen verblijfsadres hebt bij opname, dient u daar tijdens de KOVfase van de behandeling voor te zorgen. Dit is noodzakelijk om de geleerde vaardigheden in de praktijk te kunnen omzetten in de eigen leefomgeving. Behandelfase Het doel van deze fase is dat u meer controle verwerft over uw gedrag en dat u vaardigheden leert en oefent. U kan hieraan werken door middel van het Module programma. Om de acht weken evalueren we samen met u welke vooruitgang u maakt in uw behandeling. Uw inbreng in deze evaluatie is essentieel. 6

7 Module programma Het doel van dit programma is het systematisch aanleren en oefenen van vaardigheden op vier terreinen. De eerste module van het gehele pakket werd reeds tijdens de KOV-fase doorlopen. De vier modules omvatten: - kernoplettendheid: u leert stil te staan bij wat er gebeurt rondom u en in uzelf, zonder meteen te gaan oordelen. - interpersoonlijke effectiviteit: u leert op een effectieve manier te vragen wat u nodig hebt, nee te zeggen en met conflictsituaties om te gaan. - emotieregulatie: u leert emoties te herkennen en te begrijpen en er meer vat op te krijgen. - crisisvaardigheden: u leert hoe u moeilijke momenten kan verdragen. Dit programma loopt over een periode van ongeveer vijf maanden. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere modules te herhalen (maximaal twee keer het volledige pakket). De thema s die in de vaardigheidstraining aan bod komen, werken we verder uit in de andere therapieën. Ontslagfase In de ontslagfase krijgt u in samenspraak met het team de kans u voor te bereiden op het afronden van uw behandeling. De aandacht gaat uit naar nazorg, werk, opleiding, vrije tijd... Het bepalen van de ontslagdatum gebeurt in overleg met het team. Alvorens u met ontslag gaat, dient u persoonlijk contact op te nemen met dr. Berens. Het is belangrijk dat u het team inlicht waar u naartoe gaat na de opname (adres en telefoonnummer) en dat u uw huisarts en alle andere nodige instanties op de hoogte stelt van uw ontslag. 7

8 Behandelonderdelen Sociotherapie Sociotherapie is dat onderdeel van de behandeling waarin we werken met de situaties die in het leefmilieu gebeuren. Het leefmilieu is dus een oefensituatie waarin u kan leren om op een effectieve manier met andere mensen om te gaan. Sociotherapie omvat een aantal gestructureerde activiteiten die de gelegenheid geven de geleerde vaardigheden in te oefenen en eigen te maken. Sociotherapie omvat sessies als: maaltijden, vrijetijdsinvulling, taakverdeling, groepscoaching. U krijgt een mentor toegewezen die de coach is doorheen de behandeling. Met de mentor kan u spreken over onderwerpen in verband met de evolutie, het gedrag, het functioneren in de groep, de knelpunten, het gebruik van de vaardigheden, het naar buiten toe werken... We plannen de mentorgesprekken, in overleg met de mentor, zoveel mogelijk op weekdagen vóór 17u, rekening houdend met de vaste therapiemomenten. Coachingsgesprek Wanneer u in een moeilijke situatie dreigt terecht te komen die u niet zelfstandig en niet constructief kan oplossen, kan u beroep doen op iemand van het team. In eerste instantie is dit de sociotherapeut van de eigen leefgroep. Als die niet bereikbaar is, kan u een ander teamlid aanspreken. In een kort gesprek gaan we samen met u na wat het probleem is en hoe u de moeilijke situatie kan aanpakken, voortbouwend op de vaardigheden die u aan het leren en aan het oefenen bent. Na zelfbeschadigend gedrag kan u gedurende die dag geen afspraak meer maken voor een bijkomend gesprek. We beschouwen de zelfbeschadiging op dat moment als uw manier om met de crisis om te gaan en deze op te lossen. Zie document in de opnamemap: coachingsgesprekken, een woordje uitleg Non verbale therapieën In de non-verbale therapieën oefenen we de geleerde KOV- en andere DGTvaardigheden via expressie, beweging, vormgeving en spel verder in. Beeldende therapie Binnen beeldende therapie oefent u de vaardigheden door middel van werken met materialen als klei, verf, krijt In deze therapie staan doen en vormgeven 8

9 centraal. Wat in woorden moeilijk gecommuniceerd kan worden, wordt voelbaar en zichtbaar in het creatieve proces. U kan bovendien experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Door de eigen creativiteit te beleven, komt u in contact met uw gevoel. Dramatherapie Dramatherapie heeft als doel beter te leren communiceren. In deze therapie komt niet de specifieke persoonlijke situatie aan bod, maar wel de wenselijke situatie waar u zich rustiger en vaardiger bij voelt. U kan zich een voorstelling maken van wenselijk gedrag en dit ook inoefenen, evalueren en aanpassen. Het oefenen binnen een fictief en vaak veiliger kader, namelijk de spelsituatie, biedt de mogelijkheid om zonder gevolgen te experimenteren. Spelvaardigheden doen niet enkel een beroep op communicatie in woorden, maar ze zijn ook een middel om te werken aan de houding en aan de lichaamstaal. Psychomotore therapie of PMT Psychomotore therapie legt nadrukkelijk het verband tussen lichaam en geest. Via verschillende sessies waar beweging en lichamelijkheid centraal staan, gaan we samen op zoek naar de voor u meest aangepaste bewegingsvorm om allerlei processen op gang te brengen. Naast het verbeteren van de lichamelijke conditie belichten we nog andere aspecten. Kernoplettendheidsvaardigheden of KOV De KOV-sessies worden gegeven in de KOV-fase. In vier theoretische lessen leert u hoe u kan stilstaan bij uzelf, zonder meteen te gaan oordelen. Overstappen naar één van de twee modulegroepen kan wanneer u de vier verschillende KOV-sessies volgde. Vaardigheidstraining De vaardigheidstraining maakt deel uit van het Module programma. In de training besteden we aandacht aan het aanleren en oefenen van de vaardigheden van de vier modules: kernoplettendheid, intermenselijke effectiviteit, emotieregulatie en crises. Deze training heeft als doel beter met uzelf, relaties, gevoelens en spanningen om te kunnen gaan. Gemiste sessies kan u inhalen door een DVD te bekijken. Medisch psychiatrische begeleiding In het therapieschema is er een consultatiemoment bij de afdelingspsychiater voorzien. Om een afspraak te maken, schrijft u uw naam in het daarvoor bestemde boek. 9

10 Medicatie, ook de indien nodig medicatie, kan enkel op voorschrift van de afdelingspsychiater gegeven worden. Wanneer er zich acute en/of ernstige problemen van medische of psychiatrische aard voordoen, contacteren we bij afwezigheid van de afdelingspsychiater een dokter van wacht. Maatschappelijke begeleiding In de KOV-fase is er een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin de actuele sociale situatie aan bod komt. Tijdens de opname kunnen we op uw vraag opvolging en begeleiding bieden op het vlak van woonst, werk, vrije tijd, financiële situatie en administratieve zaken. Al vanaf de eerste opnamedag kan er op uw vraag, steun en begeleiding zijn in het hervatten van de werksituatie, schoolopleiding, het in praktijk omzetten van toekomstplannen, het opstarten van ambulante therapie, nazorg. Individuele psychotherapie Tijdens de KOV-fase maken we samen met u een inventaris op van de bestaande klachten en stellen we behandeldoelen op. Aan de hand hiervan kijken we of u de KOV-fase nog één keer doorloopt of in het Module programma instapt. Er gaat ook aandacht naar het versterken van de motivatie voor behandeling. Tijdens de Module-fase werken we verder aan het verminderen van symptomen en aan het verwerven van meer controle over gedrag. Daarvoor maken we gebruik van dagboekkaarten, gedragsanalyses en oplossingsanalyses. Tijdens de ontslagfase neemt de frequentie van de individuele psychotherapie af en ligt de nadruk op het veralgemenen van het gebruik van de geleerde vaardigheden in de buitenwereld. Systeemtherapie Binnen systeemtherapie is er een aanbod van gesprekken met u en belangrijke personen uit uw omgeving om een betere omgang onderling te ontwikkelen. Infosessie Maandelijks lichten we de visie op persoonlijkheidsstoornissen en het verloop van de behandeling toe tijdens een informatiesessie. Deze sessie is toegankelijk voor patiënten, familieleden en andere geïnteresseerden. 10

11 Afspraken ter ondersteuning van de behandeling Afspraken in verband met levensbedreigend en agressief gedrag Veiligheid bieden aan uzelf, aan medepatiënten en aan het team is een prioriteit binnen de behandeling. Wij rekenen erop dat u alles doet wat mogelijk is om agressie ten opzichte van anderen of uzelf te voorkomen. Een coachingsgesprek kan hiervoor een hulpmiddel zijn. Fysieke agressie en/of ernstig dreigen met agressie kan leiden tot ontslag. Aanwezigheid Wij verwachten dat u op alle therapiesessies aanwezig bent. Alle therapieën bieden kansen om aan problemen te werken en om te veranderen. Als u niet aanwezig kan zijn tijdens een sessie dient u vooraf de betrokken therapeut te verwittigen. Wanneer u meermaals sessies mist, beschouwen we dit als therapie interfererend gedrag en zullen dit als dusdanig bespreken. Vier keer afwezigheidsregel Vier keer opeenvolgend dezelfde therapie missen, betekent ontslag. Structuur en structuurwijzigingen - Aan- en afmelden Als behandelteam dienen wij steeds te weten waar u zich bevindt. Dit omwille van de gedeelde verantwoordelijkheid bij opname in een ziekenhuis en omwille van de brandveiligheid. U dient zich dus steeds correct aan en af te melden en dit te noteren op het bord in de gang. - Wanneer structuurwijziging indienen - weekend Tijdens de vrije momenten, tussen 7u30 en 22u, kan u de afdeling verlaten. Toch willen we nogmaals vermelden dat u op alle sessies en individuele afspraken verwacht wordt. Overnachting: U kan een uitzondering vragen om niet aanwezig te zijn op de afdeling tussen 22u en 7u30. Dit kan door op voorhand een structuurwijziging in te dienen bij de hoofdverantwoordelijke van de afdeling. De eerste zeven dagen van de opname kan u geen structuurwijziging krijgen. Ligdag: Om de twee weken heeft men recht op één ligdag. Dit wil zeggen dat u op weekend kan gaan van bv. zaterdag 14u tot maandagochtend. De voorwaarde is dat u recht hebt op een ligdag alvorens u die ligdag kan opnemen. Als 11

12 u zich niet aan deze afspraak houdt en op een ligdagensaldo van min twee komt te staan, dan betekent dit ontslag. - Afwijking van de planning Wij vragen dat u het team telefonisch inlicht als u zich niet aan de planning kan houden en later terugkomt dan voorzien. Wij verwachten van u dat u de reden van het afwijken van de planning bespreekt met de hoofdverantwoordelijke. Indien u een reeds afgesproken structuurwijziging wil afzeggen of inkorten, dan kan dit door dit vóór uw vertrek te melden aan de sociotherapeuten. Zie document in opnamemap: Structuurwijzigingen Sluiten van de deuren De buitendeuren van het gebouw sluiten van 22u tot 7u. Na 22u kan u bellen aan de voordeur van ons gebouw. De nachtwaak zal de deur openen via een intercomsysteem. Vrije tijd - Gezelschapsspellen kan u lenen op de afdeling. - Het gebruik van vrijetijdstoestellen (laptop ed.) op de afdeling moet u op voorhand met de hoofdverantwoordelijke bespreken. Zie document in de opnamemap: brandveiligheid - Vrije momenten kan u buiten de afdeling doorbrengen. - Weekendregeling: zie Structuur en structuurwijzigingen Zie document in opnamemap: Structuurwijzigingen Medicatie en verzorging - Medicatie Afhankelijk van uw mogelijkheden krijgt u uw medicatie van het team, of krijgt u het in eigen beheer. Medicatie in eigen beheer krijgen wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat u in staat bent de medicatie op een correcte manier te beheren en op het juiste moment in te nemen (ochtend-middag-avond-nacht). Wanneer u een verandering wil in het medicatiebeer kan u dit bespreken met de afdelingspsychiater. De medicatie-inname op het juiste moment (ochtendmiddag-avond-nacht) valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Zie document in de opnamemap: medicatie - Verzorging Zelfverwonding moet u steeds melden en moet steeds verzorgd worden door een verpleegkundige. Met uitzondering van dringende verzorging is er een vast verzorgingsmoment voorzien. Handelingen als controle van parameters, wegen, bloedafname gebeuren eveneens op dit moment. 12

13 Orde, netheid en hygiëne We hechten veel belang aan de orde en netheid van onze afdeling en aan de persoonlijke hygiëne van eenieder. Graag willen we ook op dit vlak ieders medewerking vragen. Rust Nachtrust is belangrijk. Wij vragen dat u de nachtrust respecteert vanaf 23u tot 7u. Vertrouwelijkheid en respect - Suïcidaal gedrag stellen en/of bespreken met medepatiënten kan niet. Dit schaadt de behandeling van de anderen en van uzelf. - Zelfbeschadigend gedrag: daaronder verstaan we alle vormen van gedrag die schadelijk zijn voor uw eigen gezondheid. Het gaat zowel om het direct toebrengen van schade aan uw eigen lichaam - zoals snijden - als om het indirect toebrengen van schade aan de eigen gezondheid - zoals uzelf uithongeren, misbruik van medicatie, alcohol en drugs. Dit gedrag stellen in aanwezigheid van medepatiënten kan niet; erover spreken met medepatiënten kan niet; het tonen van de gevolgen aan medepatiënten kan niet. Dit schaadt de behandeling van de anderen en van uzelf. - Als u hulp vraagt aan groepsleden of aan het behandelteam dan moet u bereid zijn hulp te aanvaarden. - Groepsgeheim: informatie die u tijdens de sessies verneemt, alsook de namen van medepatiënten, moeten vertrouwelijk blijven. - Leefruimtes zijn enkel toegankelijk voor leden van de eigen leefgroep en voor teamleden. - De slaapkamers zijn enkel voorbehouden voor diegenen die er slapen. Omwille van de verantwoordelijkheid en de zorgende functie kunnen ook teamleden de kamers betreden. - Bezoek op de afdeling is niet toegelaten omwille van de privacy. Alleen kinderen (tot 16 jaar) kunnen, na afspraak met de sociotherapeuten, een bezoekje brengen aan de afdeling en de kamer. - Foto s nemen van medepatiënten en van de afdeling is strikt verboden. - GSM s worden uitgeschakeld tijdens therapiesessies. - Geld lenen, dingen verkopen, weggeven of ruilen raden we sterk af. - Diefstal leidt tot ontslag. Zie onthaalbrochure van het psychiatrisch ziekenhuis: privacy 13

14 Seksualiteit en exclusieve relaties Intieme seksuele contacten op de afdeling zijn niet toegestaan. Een exclusieve relatie aangaan met een medepatiënt(e) tijdens de opname kan het slagen van de behandeling bemoeilijken en raden we ten sterkste af. Relaties moeten steeds bespreekbaar blijven. Middelenmisbruik Om een behandeling te kunnen volgen op De Spinnaker moet u de intentie hebben te stoppen met het gebruik van drugs, alcohol en medicatie die niet is voorgeschreven. Het gebruik van deze middelen beschouwen we als therapieinterfererend gedrag en bespreken we dusdanig. Bij herhaaldelijk gebruik zullen we samen met u kijken of de behandeling op onze afdeling de meest geschikte is om dit probleem onder controle te krijgen. Het bezit en/of gebruik van verslavende middelen op de afdeling is ten strengste verboden. Als we deze middelen in uw bezit aantreffen, nemen we ze in beslag en vernietigen ze. Het dealen en/of doorgeven van medicatie en drugs aan medepatiënten kan niet en leidt tot ontslag. Opsparen van medicatie is eveneens verboden en kan (levens)gevaarlijk zijn. U kan tijdens de behandeling onderworpen worden aan controles op middelen; o.a. alcoholtesten, bloedproeven, urinetests op drugs en medicatie, controle van personen en controle van persoonlijke bezittingen... Wij verwachten dat iedereen het therapeutisch klimaat op de afdeling mee helpt te bewaren en te garanderen. Zie onthaalbrochure van het psychiatrisch ziekenhuis: Domeinregels Brandveiligheid Het is bij wet verboden binnen te roken. Roken kan bijgevolg enkel buiten. Het gebruik van kaarsen, wierook is verboden op de afdeling. Om bij brandgevaar exact te weten hoeveel patiënten er op dat moment op de afdeling verblijven, vragen wij dat u zich steeds correct aan- en afmeldt op het bord in de gang. Om te weten welke dingen u kan meebrengen naar de afdeling verwijzen we naar het document brandveiligheid. Zie document in opnamemap: brandveiligheid Motorvoertuigen Voor uw eigen veiligheid is het wettelijk niet toegestaan motorvoertuigen te besturen zonder toestemming van de behandelende arts. Om een toelating te krijgen moeten een aantal formaliteiten geregeld worden. Dit kan u met de afdelingsarts bespreken tijdens een consultatiemoment. 14

15 Bezoek - post - telefoon - Bezoek U kan op elk vrij moment bezoek ontvangen. Omwille van privacy redenen kan uw bezoek niet op de afdeling komen. Patiënten en bezoekers kunnen iets eten en drinken in de cafetaria op het domein (gebouw 15). U bent elke avond vrij van uur tot 22 uur, op woensdag van uur tot uur en tijdens het weekend en feestdagen van 7.30 uur tot uur. - Post Persoonlijke post kan op naam verstuurd worden aan de afdeling. Ons adres: Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel t.a.v.... De Spinnaker Stationsstraat 22C 2570 Duffel - Telefoon Om te telefoneren vanuit het ziekenhuis/afdeling kan u een muntentelefoon gebruiken. Tussen 7u en 23u kan telefoon ontvangen worden. GSM s worden uitgeschakeld tijdens de sessies. Als u telefoon wil ontvangen via de patiëntentelefoon geeft u dit nummer zelf door aan familie of vrienden. Nummer patiëntentelefoon: 015/ en 015/ Telefoons die bij de receptie of bij het team toekomen, verbinden we omwille van de privacy en het beroepsgeheim niet door. Afspraken in verband met het behandelteam - De vergadermomenten van het team hangen uit aan de deur van het staflokaal. We vragen om deze uren te respecteren en het team zoveel mogelijk buiten deze momenten te contacteren. - Dienstrooster: de dagen waarop de sociotherapeuten en de nachtwaken werken, hangen per maand uit aan het prikbord. De afwezigheden van de andere teamleden kondigen we op voorhand aan. - Om de therapeutische relatie tussen patiënten en het team zuiver te houden, kan het team geen cadeaus aannemen van patiënten. - Wij kunnen geen voorwerpen of middelen in bewaring nemen. Verwondende voorwerpen of medicatie kan u zelf of samen met iemand van het team weggooien. 15

16 Pastorale contacten Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel is een christelijke instelling. Een team van pastorale werkers is werkzaam in het centrum. Zowel patiënten als familieleden kunnen bij hen terecht met religieuze en existentiële vragen en problemen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Tijdens de behandeling op onze afdeling kan u deelnemen aan de sessie +PUNT met één van de pastorale medewerkers. Contacten met iemand van een andere religie kan u via de pastorale medewerker vragen. Regels in verband met gedrag dat leidt tot ontslag - Fysieke agressie en/of ernstig dreigen met agressie kan leiden tot ontslag. - Diefstal leidt tot ontslag. - Dealen of delen van zowel middelen als drugs en medicatie leidt tot ontslag. - Vier keer afwezigheidsregel: vier keer opeenvolgend dezelfde therapie missen, betekent ontslag Ligdagen: meer ligdagen opnemen dan toegestaan en op een ligdagensaldo van -2 komen te staan, betekent ontslag. 16

17 Praktische informatie Telefoonnummer van de afdeling: Psychiater: dr. Ann Berens Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten 17

18 Bereikbaarheid 07 DE SPINNAKER 18

19 A1 E 19 Kontich Lint W N O Antwerpen Z Lier Reet Waarloos N14 Rooienberg Lier Spoorweglaan RECEPTIE PZ Duffel Rumst 8 N1 A. Stocletlaan STATION Stationsstraat Nete Hondiuslaan A.W.W. N108 N14 Mechelsebaan Walem Spoorweg Antwerpen - Brussel St-Katelijne-Waver Brussel Mechelen 19

20 Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

U weet waar u aan toe bent EN PROCEDURES

U weet waar u aan toe bent EN PROCEDURES U weet waar u aan toe bent I N F O R M AT I E B O E K J E OV E R R E C H T E N, R E G E L S EN PROCEDURES hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma Colofon U weet waar u aan toe bent.

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN Hogeschool West-Vlaanderen Departement HIEPSO Studiegebied Gezondheidszorg OPLEIDING ERGOTHERAPIE R. De Rudderlaan, 6 8500 Kortrijk DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Met deze brochure

Nadere informatie

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind 2 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III Psychiatrie en Psychologie Klachtgerichte behandeling Unit III Klachtgerichte behandeling Unit III In deze folder leest u meer over het intensieve klachtgerichte behandelprogramma voor mensen met matige

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Modelhuisregels 20 november 2009

Modelhuisregels 20 november 2009 Modelhuisregels 20 november 2009-1 - INHOUD Inleiding op de modelhuisregels van GGZ Nederland 3 Huisregels zijn verplicht voor instellingen met een Bopz-aanmerking; voor andere instellingen worden huisregels

Nadere informatie

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Pakket 7B 21 Beveiligd

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Februari 2011 Door: Gedragsdeskundigen Inhoudsopgave: Visie en ondersteuningsmethodiek Odion 1. Inleiding 3 2. Visie: Acht domeinen van bestaan van Schalock en

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie