Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Informatie Informatie voor patiënten en verwijzers Inleiding 3 Aanmelding en intakeprocedure 3 Doelgroep 4 Behandeling 4 Visie 4 Milieu 5 Doelen 5 Aanbod 6 Leef- en behandelgroepen 10 Duur 11 Verloop van de opname 11 Samenwerking met familie of vertrouwenspersoon 12 Bezoekregeling 13 Weekendregeling 13 Leefregels 14 Huisreglement 17 Algemene informatie i.v.m. het psychiatrisch centrum 17 Contactpersonen 18 2

3 De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant. (G.W. Greveling) Inleiding Welkom op Déclick, de ontwenningsafdeling van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Het is een open afdeling met 30 bedden, die samen met Twee-Link de Sector Verslavingszorg vormt. U kan er terecht voor opname en kortdurende behandeling. Via deze brochure willen we u informatie geven over de werking op onze afdeling en tevens een aantal praktische afspraken toelichten. Hebt u na het lezen ervan nog vragen, richt u dan tot iemand van het team. Wij helpen u graag verder. Wij hopen dat deze informatie kan bijdragen tot een vlotte samenwerking en wensen u een zinvol en opbouwend verblijf. Aanmelding en intakeprocedure Iedereen kan een opname vragen. Richt u tot de receptie op tel.nr. 015/ Een opname kan gebeuren : - Na een telefonisch gesprek met de dokter van wacht. - Na een gesprek met een lid van de opnamestaf. - Via transfer van een andere afdeling of ander ziekenhuis. 3

4 Doelgroep Volwassenen met verslavingsproblemen (alcohol en/of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische stoornis. Uitsluitingscriteria : - Illegale drugs - Ernstige dubbeldiagnose (een verslavingsprobleem gecombineerd met een psychiatrisch probleem) - Zwakbegaafdheid - Belangrijke cognitieve problemen - Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal - Geen woonst. Behandeling Visie We werken vanuit een biopsychosociaal model. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat er een complex samenspel is tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Tijdens de behandeling onderzoeken we al deze factoren en sturen we deze bij waar nodig. Het zwaartepunt van de behandeling ligt bij de ervaring die u opdoet en die op termijn een gezonde levensstijl zonder middelenmisbruik mogelijk maakt. Via motiverende en ondersteunende gesprekken helpt het team u verbanden te leggen tussen uw problemen en het middelenmisbruik. Op die manier kan u bouwen aan een interne motivatie om tot verandering te komen. In de therapie werken we rond herval. We ontleden risicosituaties, brengen valkuilen in kaart en zoeken samen naar een andere manier om met problemen om te gaan. Essentieel hierin is het leren spreken en op een goede manier uiting geven aan uw gevoelens. 4

5 Milieu Het behandelmilieu is ondersteunend, structurerend en controlerend. Hiermee bedoelen we het volgende: Op Déclick verblijft u overdag niet op uw kamer, zoals in een algemeen ziekenhuis, maar leeft u in groep. Dit functioneren in groep heeft belangrijke therapeutische doelen. Het geeft inzichten over uzelf in het omgaan met anderen en in het opnemen van eigen verantwoordelijkheden. Het biedt ondersteunende contacten met groepsleden en team. Zo ontstaat de mogelijkheid om te spreken over moeilijkheden en om nieuw gedrag te oefenen. Op de afdeling is er een dagschema, waar iedereen zich moet aan houden. Controlemomenten (testen op alcohol, medicatie en drugs) zijn ingebouwd. Dit alles gebeurt onder toezicht en begeleiding van de sociotherapeuten. Doelen Lichamelijke ontwenning. Medisch-psychiatrische screening en behandeling. Motiveren tot behandeling en tot een nuchter leven. Erkennen van eigen gevoelens en erover spreken. Vaardigheden ontwikkelen om drang en spanning onder controle te krijgen. Ontwikkelen van een gezonde levensstijl (structuur, voeding, hygiëne, dagnachtritme, voldoende dag-invulling). Maatschappelijke situatie in kaart brengen en regulariseren. Sociaal netwerk trachten te versterken. Opstarten van nazorg. 5

6 Aanbod Aansluitend bij het biopsychosociaal model wordt de behandeling gedragen door een team waarin verschillende disciplines aanwezig zijn. Zij werken intensief samen en hebben regelmatig overlegmomenten. De volgende disciplines dragen bij aan uw behandeling: Psychiater Bij opname is er een opnamegesprek met de psychiater. Tijdens dit gesprek brengt hij uw verslavingsproblematiek en eventuele psychiatrische en somatische problematiek in kaart. De psychiater beslist wat nodig is voor een veilige ontwenning en start de behandeling. Eventuele bijkomende psychiatrische problemen worden, in de mate van het mogelijke, eveneens behandeld. Bij elke patiënt gebeurt kort na opname een bloedafname en een EEG. Zo nodig plant hij bijkomende lichamelijke onderzoeken. De psychiater volgt uw toestand op gedurende de behandeling. U hebt de mogelijkheid om hem minstens wekelijks te spreken. Hiervoor zijn er vaste consultatiemomenten per behandelgroep. Hij zorgt ook voor de nodige attesten en verslagen en maakt de opnamebrief en het eindverslag. Psychologen In de oriëntatiefase (O-groep) zetten we u tijdens de motiverende gesprekstherapie aan om stil te staan bij uw gebruik en u af te vragen wat u ermee wil doen in de toekomst. Daarnaast staan we tijdens sessies psycho-educatie stil bij de verslavingsproblematiek en proberen er inzicht in te geven. In de vaardigheidsgroep is de therapie gericht op het hier en nu en reiken we u praktische vaardigheden aan (gedragstherapeutische psychotherapie). Binnen de sessies hervalpreventie staan we stil bij uw gebruiksgedrag (wat eraan voorafgaat en wat erop volgt). Nadat u inzicht heeft gekregen in uw gebruik, zoeken we samen naar manieren om in de toekomst met problemen om te gaan om zo een terugval te voorkomen. Binnen de ervaringsgroep gaan we ervan uit dat verslaving een onderdeel is van een diepere onderliggende persoonlijkheidsproblematiek (overwegend psychoanalytisch-psychodynamisch model). Het uitgangspunt van behandeling ligt bij de idee dat patiënten met een verslavingsproblematiek de neiging hebben om te vluchten in het genot (de roes) omdat ze het moeilijk hebben om 6

7 met frustraties (het tekort) om te gaan. Het hoofddoel is om concrete tekorten, beperkingen en frustraties te kunnen verdragen én verwoorden om hier in de toekomst beter mee om te kunnen gaan. Naargelang de behandelgroep is de therapie in meer of mindere mate structurerend, explorerend, steunend of inzicht gevend. Psychomotore therapeut Psychomotore therapie (PMT) is een doe-therapie (non-verbaal) die de motoriek en het lichaam gebruikt om cognitieve, sociale en psychische doelen te verwezenlijken. Het motorische kan als aangrijpingspunt fungeren om gevoelens zoals kwaadheid, schaamte, schrik, graag zien te beleven en te bespreken. Op indicatie geven we relaxatie, individuele PMT of kiné. Creatieve therapeuten De creatieve therapeuten geven beeldende therapie en muziektherapie. Creatieve therapie is een meer ervaringsgerichte vorm van therapie waarin het doen centraal staat. Creatieve werkvormen zijn een middel om te komen tot verandering, ontwikkeling en/of aanvaarding. Opdrachten via materiaal (beeldende sessies) of via muziek beluisteren en spelen (muzieksessies) worden bewust gekozen om de patiënt een ervaring te laten opdoen. Vanuit dit doen en ervaren, leert u meer over uzelf en ontdekt u nieuwe mogelijkheden. Samen geven we betekenis aan die ervaring en leggen we eventuele verbanden tussen deze ervaring en uw gevoelens, gedachten, handelingen en contacten in het dagelijks leven. In de sessies Atelier proberen we het evenwicht te herstellen tussen controle en loslaten. Binnen de sessies sociale vaardigheden/assertiviteitstraining gaan we samen zoeken naar het leren hanteren van assertief gedrag, zodat iemand beter leert opkomen voor zichzelf, zonder daarbij de belangen van de andere of zichzelf uit het oog te verliezen. De nadruk ligt hierbij op het steeds weer herhalen en oefenen (non-verbale oefeningen, rollenspelen, ) van het gedrag. 7

8 Maatschappelijk werkers In de eerste weken van uw opname nodigt één van de twee maatschappelijk werkers u uit en als voorbereiding op het gesprek bezorgt zij u een vragenlijst, met verzoek deze ingevuld mee te brengen naar het gesprek. De bedoeling hiervan is uw sociale situatie in kaart te brengen. We proberen zicht te krijgen op uw leefsituatie om op die manier het middelengebruik beter in zijn context te kunnen plaatsen. Het team krijgt hierdoor informatie over mogelijke stressfactoren in uw dagelijks leven en over gevolgen van het misbruik op de verschillende levensdomeinen. Tevens kunnen we op die manier problemen op maatschappelijk en sociaaladministratief vlak opsporen en kunnen we er tijdens uw opname samen aan werken. We proberen u zo zelfstandig mogelijk te laten werken, zodat dit voor u tevens een leersituatie is voor de toekomst. Indien het aangewezen is, kunnen we uw familie hierbij ook betrekken. Sociotherapeuten/verpleegkundigen De sociotherapeuten werken met wat er in het leefmilieu (in de groep) gebeurt. Het leefmilieu is een plaats waar u kan leren om op een adequate manier met andere mensen om te gaan. Binnen de sociotherapie zijn er tal van gestructureerde activiteiten zoals: - dagopening - dagsluiting - maaltijden - weekendplanning - weekendnabespreking - leefmilieubespreking, taakverdeling - leefruimte-onderhoud - kameronderhoud Bij opname krijgt u een persoonlijke begeleider (PB) toegewezen. Deze begeleider nodigt u op geregelde tijdstippen uit voor een gesprek van maximum een half uur per week. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om thema s die u niet in groep wenst te brengen te bespreken. Er moet echter een evenwicht zijn tussen de individuele en de groepsbehandeling zodat zij elkaar verrijken en niet naast elkaar lopen. De PB zet samen met u uw problemen op een rij. Het is belangrijk dat er een goede werkrelatie met uw persoonlijke begeleider ontstaat. Samen zet u uw 8

9 problemen op een rij, overlegt u waaraan u wil werken, stelt u doelen op en werkt u de actiepunten uit. Het is de bedoeling uw motivatie te verhogen en verbanden te leggen tussen uw problemen en het middelengebruik. Bij een herval overlegt u samen de hervalsituatie en zoekt u naar mogelijke valkuilen en alternatieven. U bespreekt ook de voorbereiding van uw nazorg. Bij een crisissituatie kan u steeds terecht bij iemand van de sociotherapeuten. Diëtiste Gezonde eet- en leefgewoonten liggen mee aan de basis van ons lichamelijk en psychisch welzijn. Goede voedingsgewoonten aanleren is dus heel belangrijk. Als u voedingsadvies wenst kan u beroep doen op een diëtiste. Aan de hand van een voedingsanamnese zal zij u helpen om een gezond en evenwichtig voedingspatroon aan te leren. Zij kan u ook helpen bij het opstellen van een persoonlijk dieet, rekening houdend met uw voorkeuren en doelstellingen. Pastorale dienst De pastorale dienst is op drie manieren aanwezig op de afdeling. 1) De infosessie voor de O-groep. Hier wordt pastoraal in zijn verschillende aspecten toegelicht. De bedoeling hiervan is om de eerste informatie te verschaffen én ook een eerste contactmoment met de pastor te hebben. Hierbij kunnen twijfels, misvattingen en dergelijke uitgeklaard worden. Een eerste contact kan immers het taboe doorbreken en ook drempelvrees wegnemen. 2) Daarnaast wordt er een vrij aanbod gedaan van mogelijke individuele gesprekken. Deze kan u zelf aanvragen bij de pastor. Dit kan telefonisch op het nummer 4172 of wanneer men de pastor ergens in de gangen tegenkomt. Deze gesprekken kunnen eenmalig zijn, maar ook uitgroeien tot een proces van begeleiding/ samen op weg gaan tijdens het verblijf op de afdeling. 3) Tenslotte biedt de pastorale dienst wekelijks themagesprekken aan. Deze worden zowel in de V-groep (verplichte sessie) als de E-groep (vrijblijvende sessie) georganiseerd. Deze groepsgesprekken hebben vooral de bedoeling om in groep samen te kunnen denken en praten over allerlei levensbe- 9

10 schouwelijke thema s. Enkele mogelijke thema s: Wat is vriendschap? Hoe kijk ik naar de toekomst (hoopvol, onzeker, bang)? Hoe ga ik om met verdriet? Wat met vergeten en vergeven? Allerlei aspecten van het dagdagelijkse leven die niet altijd op de voorgrond staan tijdens een opname kunnen immers ook van belang zijn voor de individuele zoektocht naar zin en toekomstperspectief. Door in gesprek te gaan met elkaar kan er een proces ontstaan van aan elkaar én van elkaar dingen te leren. Doorheen de wisselwerking kan men eigen ideeën kritisch bevragen, bijstellen of zelfs veranderen. Sommige dingen worden in een ander daglicht gesteld waardoor u aan uw eigen perspectief eventueel een andere wending kan geven. De pastorale zorg binnen de afdeling gebeurt zoals hierboven reeds vermeld werd steeds in een vertrouwelijke sfeer. De pastor staat daarom ook niet binnen het team van de afdeling. De pastor biedt zo als vertrouwenspersoon een soort privé-plekje waar u in alle vertrouwelijkheid over bepaalde zaken kan spreken. Er gebeurt nadien geen terugkoppeling naar het team. Zo biedt de pastor een luisterend oor aan ieder die hier behoefte aan heeft. Leef- en behandelgroepen Op Déclick kunnen we maximaal 30 personen opnemen, verdeeld over drie leefgroepen. Elke leefgroep heeft een eigen eet- en zithoek. De slaapkamers zijn één- en tweepersoonskamers. Samen met de leefgroepen zijn er drie behandelgroepen. De groepstoewijzing gebeurt op basis van de behandelfase, uw mogelijkheden en persoonlijke doelstellingen die beschreven worden in het behandelplan. We onderscheiden : de observatiegroep (O), de ervaringsgroep (E) en de vaardigheidsgroep (V). In alle groepen is gekozen voor een groepsprogramma, aangevuld met individuele gesprekken. O-groep Richt zich op lichamelijke ontwenning en het bevorderen van de motivatie. We maken een inventaris van alle aspecten van uw problematiek. E-groep Richt zich op de behandeling van het verslavingsprobleem met de nadruk op persoonlijkheidsontwikkeling. We werken inzichtgevend, met het oog op onderliggende problematiek. 10

11 V-groep Richt zich op de behandeling van het verslavingsprobleem met de nadruk op versterking van de persoonlijke vaardigheden om beter te kunnen omgaan met uw problemen. Duur We verwachten dat u minimum het programma van de O-groep volgt. De duur hiervan ligt tussen de drie en vier weken. Als u daarna overstapt naar de E- of V-groep vragen we van u telkens een engagement van vier weken. De maximumduur is in principe drie maanden. Verloop van de opname Bij aankomst op de afdeling nemen we een alcohol- en urinetest af. Is deze positief, dan vragen wij u om naar de uitslaapkamer te gaan. Bij medicatie- en druggebruik verblijft u er tot de volgende ochtend, bij alcoholgebruik tot de volgende controle negatief is. De controle gebeurt tijdens de vaste medicatiemomenten. Van zodra u negatief bevonden wordt, volgt er een opnamegesprek. In de eerste fase van de behandeling volgen we de ontwenningsverschijnselen nauwkeurig op. We screenen parameters (bloeddruk, pols, temperatuur ) aan de hand van een vast schema (IBBS-systeem) en bij afwijkingen geven we medicamenteuze ondersteuning. In deze fase volgt u de groepstherapeutische sessies van de O-groep (schema krijgt u in het opnamegesprek) en zijn er individuele gesprekken met psychiater, psycholoog, sociotherapeuten, persoonlijke begeleider en maatschappelijk werker. Kort na de opname stellen we tijdens de teamvergadering een eerste behandelplan op. Bij het afsluiten van de oriëntatiefase, na drie tot vier weken, bespreken we al uw gegevens en uw evolutie in de teamvergadering. We stellen een vervolgbehandelplan op en noteren persoonlijke actiepunten. Na afloop van de vergadering bespreken we de inhoud met u. 11

12 Op dat ogenblik zijn er verschillende adviezen mogelijk: - naar een vervolgbehandelgroep gaan op Déclick (E- of V-groep) - uw hospitalisatie verderzetten op een andere afdeling - uw hospitalisatie beëindigen. Als we, in samenspraak met u, kiezen voor de E- of V-groep gebeurt er om de vier weken terug een evaluatie in het team, sturen we het behandelplan bij en bespreken we dit met u. We raden altijd nazorg aan en stimuleren dat u deze tijdens de opname al opstart. Dit kan zijn bij een psychiater, huisarts, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psycholoog, maatschappelijk werker, of in een zelfhulpgroep (AA of SOS-Nuchterheid). Samenwerking met familie of vertrouwenspersoon Wij vinden het belangrijk om in de eerste fase van de behandeling een gesprek te hebben samen met u en uw partner of vertrouwenspersoon. In dit gesprek vernemen wij graag uw gemeenschappelijke visie over de problemen: zowel de evolutie van het middelenmisbruik, de gevolgen ervan op de verschillende levensdomeinen en de factoren die mogelijk aan de basis zouden kunnen liggen. Dergelijke gesprekken kunnen uw motivatie bevorderen om actief in de behandeling te stappen. Tevens krijgt uw familie hierbij de gelegenheid om vragen of bedenkingen te formuleren, waardoor zij ook gehoord worden en zich méér betrokken kunnen voelen. De gesprekken worden gevoerd door uw persoonlijke begeleider of door de maatschappelijk werker. Voor eventuele partnertherapie verwijzen wij naar de ambulante sector. Tijdens de verdere behandeling zijn er geen systematische familiegesprekken, maar op vraag van uzelf of uw familie, of op indicatie van het team kan er altijd een vervolggesprek plaatsvinden. Telefonische gesprekken, op initiatief van de familie, houden we zo beperkt mogelijk en bespreken we altijd met u. Wij geven er de voorkeur aan om alles in uw bijzijn te bespreken. 12

13 In de contacten met uw familie trachten wij altijd informatie mee te geven i.v.m. verslavingsproblematiek in het algemeen. Bezoekregeling (Zie ook leefregels hieronder deel 10) De bezoekuren zijn : - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van u tot u - woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van u tot u. Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Wij vragen dat de bezoekers zich melden aan de ingang van de afdeling en dat u samen met hen de afdeling verlaat. Dit om de privacy van alle patiënten te kunnen waarborgen. Weekendregeling (Zie ook leefregels hieronder deel 12) U krijgt de kans om elke twee weken een lang weekend buiten de afdeling te verblijven. Concreet betekent dit dat u van zaterdag u tot zondag u naar huis kan. In de andere weekends kan u voor een korte periode naar huis. U heeft twee mogelijkheden voor een kort weekend : - ofwel zaterdag van 8.00 u tot u en zondag van 8.00 u tot u. - ofwel zaterdag van u tot zondag u en zondag van u tot u 13

14 Leefregels We hanteren volgende leefregels op de afdeling: 1. We verwachten dat u stipt het therapieprogramma volgt. Doe dit niet voor de anderen, maar voor uzelf. Zo kan u elke kans maximaal benutten. Ook de maaltijden beschouwen we als een belangrijk groepsmoment en we verwachten dat u eraan deelneemt. 2. De eerste 14 dagen van de opname blijft u binnen het domein, om de lichamelijke ontwenning alle kansen te geven en het risico op herval zoveel mogelijk uit te sluiten. Concreet betekent dit: als u de 1e van de maand opgenomen wordt om u, u het domein kan verlaten de 15de van de maand om u. Elke keer u zich niet aan deze afspraak houdt, komen er 24 uur bij. Indien uw gezondheidstoestand het toelaat, mag u voor de warme maaltijden naar het bewonersrestaurant of onder begeleiding van bezoek op het domein. 3. Tijdens uw verblijf op Déclick (en in het weekend thuis) is het gebruik van middelen (alcohol, drugs, niet- voorgeschreven medicatie) verboden. 4. Bij herval verwachten we dat u hierover spreekt, de aanleiding onderzoekt en vaardigheden aanleert om dit in de toekomst te voorkomen. 5. Herval (gebruik van niet door de afdelingsarts voorgeschreven medicatie, drugs of alcohol). Patiënten die onder invloed zijn (intoxicatieverschijnselen vertonen) van middelen (alcohol, medicatie, drugs) verblijven niet op de afdeling maar in de uitslaapkamer. Bij een positieve alcoholtest blijft u op de uitslaapkamer tot een volgende negatieve alcoholcontrole. Deze controles gebeuren tijdens de medicatiemomenten. Patiënten die onder invloed zijn (intoxicatieverschijnselen vertonen) van medicatie of drugs blijven op de uitslaapkamer tot ze nuchter zijn. Na het verlaten van de uitslaapkamer blijft u 24u binnen het domein. Bij het niet naleven van deze afspraak komen er 24u bij. We verwachten ook dat u 24u binnen het domein blijft als u na het weekend te laat binnenkomt. Een negatieve controle verandert deze afspraak niet. 6. We kunnen u op elk moment van de dag of nacht aan een test onderwerpen, individueel of met de ganse groep. Wanneer u dit weigert, beschouwen we u als positief (onder invloed): uitslaapkamer tot de volgende dag en 24 14

15 uur binnen het domein blijven. Ook controle in kasten (en uw privé zaken) kan op elk moment van de dag gebeuren, steeds in uw aanwezigheid. De eventuele consequenties van het bezit van alcohol, THC en/of medicatie bespreken we binnen het team. 7. In het bezit zijn van extra (niet voorgeschreven) medicatie, alcohol, THC (cannabis), alcoholarme drank (zoals NA, ), smartdrugs (energiedrankjes, ) en/of illegale drugs op de afdeling en/of het domein is ten strengste verboden. Drank, medicatie, THC en drugs worden in beslag genomen en van de afdeling verwijderd. 8. Thuismedicatie geeft u af bij opname en bewaren we in de apotheek (ook homeopathische medicatie en/of voedingssupplementen). U krijgt deze terug mee wanneer u met ontslag gaat. Verslavende medicatie wordt vernietigd, tenzij ze nog voorgeschreven zijn op het moment van ontslag. 9. Medicatie dient u stipt te nemen op de vaste momenten zoals beschreven in uw therapieplan. Dit gebeurt in de apotheek. We geven enkel medicatie op voorschrift van de behandelende psychiater. 10. Bezoekuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van u tot u. Woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van u tot u. Gelieve deze uren te respecteren. Uitzonderingen moet u op voorhand aanvragen. Bezoekers worden niet toegelaten op de kamers of in de leefruimten. Zij dienen zich te melden aan de ingang van de afdeling. 11. Uitslaapkamer Telefoon, radio en andere toestellen zijn niet toegelaten op de uitslaapkamer. Enkel lees- en schrijfgerief zijn toegestaan. Ook kan u tijdens uw verblijf op de uitslaapkamer geen bezoek ontvangen. 12. Wat de weekends betreft krijgt u de kans om elke twee weken een lang weekend buiten de afdeling te verblijven. Concreet betekent dit dat u dan van zaterdag u tot zondag u naar huis kan. In de andere weekends kan u voor een korte periode naar huis. U heeft twee mogelijkheden voor een kort weekend : - ofwel zaterdag van 8.00 u tot u en zondag van 8.00 u tot u. - ofwel zaterdag van uur tot zondag u en zondag van u tot u 15

16 Gelieve deze uren strikt te respecteren. Wanneer u op weekend vertrekt kan u de voorgeschreven medicatie komen afhalen aan het teamlokaal. Een dag te laat terugkomen, betekent dat we de regel van 24 uur binnen het domein blijven, toepassen. Gebeurt dit na een weekend, dan verwachten we dat u de volgende twee weekends een kort weekend neemt. 13. Roken is niet toegelaten binnen het gebouw. Dit verbod geldt ook voor kaarsen en wierook. Roken kan buiten op het terras. 14. Voor kostbaarheden bent u zelf verantwoordelijk. Breng dus niet teveel geld of waardevolle zaken mee en laat dit vooral niet rondslingeren. Het is niet toegelaten onderling geld uit te lenen. 15. Zoals het team zich houdt aan het beroepsgeheim is het vanzelfsprekend dat ieder lid van de groep zich houdt aan het groepsgeheim. Hetgeen binnen de groep besproken wordt moet binnen de groep blijven. 16. We vragen u om elkaars privacy te respecteren en niet op mekaars kamer of in de leefruimte van de andere groep te komen. Tijdens de opname raden we relaties met medepatiënten af omwille van het therapeutisch proces en de verstoring van de groepswerking. 17. U kan de afdeling verlaten na de eerste 14 dagen als u geen therapie hebt. Om 20.00u verwachten we iedereen terug op de afdeling. Indien u omwille van dringende redenen een afwijking van het therapieprogramma wil bekomen, dient u dit aan te vragen d.m.v. een structuurwijziging. U gaat eerst uw reden tot aanvraag bespreken met de hoofdverantwoordelijke van de afdeling (weekdagen tussen u tot u). Deze legt dit op zijn beurt voor aan het team. Vervolgens dient u de eerstvolgende dag, tussen u tot u, het antwoord te vragen bij de hoofdverantwoordelijke. Wanneer u de afdeling verlaat of terugkomt, noteert u dit in de uitgangskaft en meldt u het aan iemand van de sociotherapeuten. 18. Gedurende uw behandeling is het wettelijk verboden om een voertuig te besturen. Het team verwacht dat u zich hier strikt aan houdt. Structuurwijzigingen waarbij men met een gemotoriseerd voertuig moet rijden staan we dan ook niet toe. 16

17 19. Schulden aan de instelling kunnen aanleiding geven tot individuele behandelvoorwaarden. 20. Wanneer u tegen advies met ontslag gaat, brengen we uw huisarts hiervan op de hoogte. Bij wegblijven en/of bij zorgwekkende omstandigheden verwittigen we de opgegeven contactpersoon. Huisreglement Om het behandelmilieu veilig en werkbaar te houden hanteren wij volgend huisreglement: 1. Herhaaldelijk gebruik van middelen tijdens de opname dient bespreekbaar gesteld te worden in de therapie. Indien dit niet gebeurt kan dit, na een verwittiging, aanleiding geven tot ontslag. 2. Het niet of onvoldoende naleven van de leefregels maakt een behandeling onmogelijk en kan, na een verwittiging, aanleiding geven tot ontslag. 3. Bezit / gebruik van illegale drugs leidt tot ontslag. 4. Bezit / gebruik van andere niet toegestane middelen kan na één verwittiging aanleiding geven tot ontslag. 5. Verbale agressie kan aanleiding geven tot ontslag. 6. Een intimiderende, dreigende houding kan ook, na één verwittiging, aanleiding geven tot ontslag. 7. Fysisch geweld of ermee dreigen wordt niet getolereerd. Dit betekent ontslag. Leer er op een adequate manier mee omgaan. 8. Het delen of dealen van middelen (alcohol, medicatie en drugs) of ernstige vermoedens hieromtrent betekent ontslag. 9. Roken op de afdeling kan na één verwittiging aanleiding geven tot ontslag. Algemene informatie i.v.m. het Psychiatrisch Ziekenhuis Zie de Onthaalbrochure van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. 17

18 Contactpersonen Afdeling Déclick: Psychiater: dr. Erik Ceysens Hoofdverantwoordelijke: Suzanne Liekens Maatschappelijk werk: Sanne Fierens Jenny Vanormelingen

19 Domeinplan DÉCLICK 19

20 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 3 Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Welkom op Rozenbottel

Welkom op Rozenbottel Welkom op Rozenbottel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 4 Afdeling voor mensen met depressie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Wie kan bij ons terecht? 3 Behandelmodel

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen 1 WELKOM Welkom op de behandeleenheid

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte B Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte B Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING

WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

BEHANDELAFDELING VOOR

BEHANDELAFDELING VOOR AFDELINGSBROCHURE BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK De behandelafdeling voor angst- en stemmingsproblematiek is een open afdeling

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Welkom op Moeder-Kind

Welkom op Moeder-Kind Welkom op Moeder-Kind Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Welkom op Loriën. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Loriën. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Loriën Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Klimop Dagactiviteitencentrum Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 klimop@emmaus.be www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

de stap informatie voor patiënten

de stap informatie voor patiënten de stap informatie voor patiënten Welkom Beste patiënt Beste familie Wij heten u welkom op de afdeling de stap van az groeninge. In deze brochure vindt u informatie om uw verblijf of het verblijf van uw

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Kim Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

Welkom op Panzowe. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Panzowe. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Panzowe Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure Afdelingsbrochure HET PZ SINT-CAMILLUS Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus beschikt over

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie Doelgroepen kasteelplus Ontwennen meer dan stoppen. Hoe helpen we mensen om te veranderen? dag van de zorg 17/03/2013 Patrick Lobbens Hoofdverpleegkundige verslavingszorg kasteelplus Kasteelplus 1 : mensen

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op KimBeneden Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Arkel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor dagbehandeling

Arkel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor dagbehandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Arkel Afdeling voor dagbehandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers Inleiding 3

Nadere informatie

Welkom op Moeder-Kind

Welkom op Moeder-Kind Welkom op Moeder-Kind Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Amarant 3. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Amarant 3. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Amarant 3 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Welkom op Horizon. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Horizon. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Horizon Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Opname op de gesloten afdeling

Opname op de gesloten afdeling Onthaalbrochure PAAZ Opname op de gesloten afdeling Verpleegkundig diensthoofd: Kim Winters Medisch diensthoofd: dr. Bart Roussard Tel.: 011 826 232 mensen zorgen voor mensen Het Psychiatrische Aanbod

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Welkom op Kompas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Kompas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Kompas Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Kruispunt Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Opname 1 Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

PAAZ opnamebrochure. INFORMATIE voor de patiënt. Prof. Matthys F. Dr. Vanderbruggen N. Dr. Zeeuws D. Dr. Santermans L.

PAAZ opnamebrochure. INFORMATIE voor de patiënt. Prof. Matthys F. Dr. Vanderbruggen N. Dr. Zeeuws D. Dr. Santermans L. INFORMATIE voor de patiënt PAAZ opnamebrochure Prof. Matthys F. Dr. Vanderbruggen N. Dr. Zeeuws D. Dr. Santermans L. Afdeling A 220 Psychiatrie 02 477 77 22 1 INHOUD Inhoudsopgave... 2 Eenheid A220...

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

Sophia. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Opnameafdeling voor senioren

Sophia. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Opnameafdeling voor senioren P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sophia Opnameafdeling voor senioren Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 sophia@emmaus.be www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten, hun familie

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Opname 1 Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

AFDELINGSBROCHURE JOVO

AFDELINGSBROCHURE JOVO AFDELINGSBROCHURE JOVO Welkom Welkom op JOVO! In deze brochure krijg je uitleg over onze werking. Zo komen we tot een optimale samenwerking! Wie kunnen we helpen? Op afdeling JOVO begeleiden we jongvolwassenen

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Welkom op Minas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Minas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Minas Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING

WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

De Luwte A. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Gesloten afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte A. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Gesloten afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte A Gesloten afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten

Nadere informatie

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Amarant 1 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Welkom op Kompas. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kompas. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kompas Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Ontwenningskliniek De Pelgrim

Ontwenningskliniek De Pelgrim Ontwenningskliniek De Pelgrim Historiek VZW 1972 I.A.T. CAT Gent 1 januari 1973 KLINIEK DE PELGRIM T.G. De Kiem AUTONOOM 1978 Historiek VZW 1992 VZW DE KIEM VZW DE PELGRIM 2006 NIEUWBOUW 2002 NIEUWBOUW

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma.

Psychiatrie. Therapieprogramma. Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Een opname op de afdeling intensieve zorgen

Een opname op de afdeling intensieve zorgen Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 90 22 Een opname op de afdeling intensieve zorgen Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Informatie voor cliënten en hun verwijzers Mentaliseren Bevorderende Therapie voor cliënten met een borderline

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie