Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Informatie Informatie voor patiënten en verwijzers Inleiding 3 Aanmelding en intakeprocedure 3 Doelgroep 4 Behandeling 4 Visie 4 Milieu 5 Doelen 5 Aanbod 6 Leef- en behandelgroepen 10 Duur 11 Verloop van de opname 11 Samenwerking met familie of vertrouwenspersoon 12 Bezoekregeling 13 Weekendregeling 13 Leefregels 14 Huisreglement 17 Algemene informatie i.v.m. het psychiatrisch centrum 17 Contactpersonen 18 2

3 De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant. (G.W. Greveling) Inleiding Welkom op Déclick, de ontwenningsafdeling van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Het is een open afdeling met 30 bedden, die samen met Twee-Link de Sector Verslavingszorg vormt. U kan er terecht voor opname en kortdurende behandeling. Via deze brochure willen we u informatie geven over de werking op onze afdeling en tevens een aantal praktische afspraken toelichten. Hebt u na het lezen ervan nog vragen, richt u dan tot iemand van het team. Wij helpen u graag verder. Wij hopen dat deze informatie kan bijdragen tot een vlotte samenwerking en wensen u een zinvol en opbouwend verblijf. Aanmelding en intakeprocedure Iedereen kan een opname vragen. Richt u tot de receptie op tel.nr. 015/ Een opname kan gebeuren : - Na een telefonisch gesprek met de dokter van wacht. - Na een gesprek met een lid van de opnamestaf. - Via transfer van een andere afdeling of ander ziekenhuis. 3

4 Doelgroep Volwassenen met verslavingsproblemen (alcohol en/of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische stoornis. Uitsluitingscriteria : - Illegale drugs - Ernstige dubbeldiagnose (een verslavingsprobleem gecombineerd met een psychiatrisch probleem) - Zwakbegaafdheid - Belangrijke cognitieve problemen - Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal - Geen woonst. Behandeling Visie We werken vanuit een biopsychosociaal model. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat er een complex samenspel is tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Tijdens de behandeling onderzoeken we al deze factoren en sturen we deze bij waar nodig. Het zwaartepunt van de behandeling ligt bij de ervaring die u opdoet en die op termijn een gezonde levensstijl zonder middelenmisbruik mogelijk maakt. Via motiverende en ondersteunende gesprekken helpt het team u verbanden te leggen tussen uw problemen en het middelenmisbruik. Op die manier kan u bouwen aan een interne motivatie om tot verandering te komen. In de therapie werken we rond herval. We ontleden risicosituaties, brengen valkuilen in kaart en zoeken samen naar een andere manier om met problemen om te gaan. Essentieel hierin is het leren spreken en op een goede manier uiting geven aan uw gevoelens. 4

5 Milieu Het behandelmilieu is ondersteunend, structurerend en controlerend. Hiermee bedoelen we het volgende: Op Déclick verblijft u overdag niet op uw kamer, zoals in een algemeen ziekenhuis, maar leeft u in groep. Dit functioneren in groep heeft belangrijke therapeutische doelen. Het geeft inzichten over uzelf in het omgaan met anderen en in het opnemen van eigen verantwoordelijkheden. Het biedt ondersteunende contacten met groepsleden en team. Zo ontstaat de mogelijkheid om te spreken over moeilijkheden en om nieuw gedrag te oefenen. Op de afdeling is er een dagschema, waar iedereen zich moet aan houden. Controlemomenten (testen op alcohol, medicatie en drugs) zijn ingebouwd. Dit alles gebeurt onder toezicht en begeleiding van de sociotherapeuten. Doelen Lichamelijke ontwenning. Medisch-psychiatrische screening en behandeling. Motiveren tot behandeling en tot een nuchter leven. Erkennen van eigen gevoelens en erover spreken. Vaardigheden ontwikkelen om drang en spanning onder controle te krijgen. Ontwikkelen van een gezonde levensstijl (structuur, voeding, hygiëne, dagnachtritme, voldoende dag-invulling). Maatschappelijke situatie in kaart brengen en regulariseren. Sociaal netwerk trachten te versterken. Opstarten van nazorg. 5

6 Aanbod Aansluitend bij het biopsychosociaal model wordt de behandeling gedragen door een team waarin verschillende disciplines aanwezig zijn. Zij werken intensief samen en hebben regelmatig overlegmomenten. De volgende disciplines dragen bij aan uw behandeling: Psychiater Bij opname is er een opnamegesprek met de psychiater. Tijdens dit gesprek brengt hij uw verslavingsproblematiek en eventuele psychiatrische en somatische problematiek in kaart. De psychiater beslist wat nodig is voor een veilige ontwenning en start de behandeling. Eventuele bijkomende psychiatrische problemen worden, in de mate van het mogelijke, eveneens behandeld. Bij elke patiënt gebeurt kort na opname een bloedafname en een EEG. Zo nodig plant hij bijkomende lichamelijke onderzoeken. De psychiater volgt uw toestand op gedurende de behandeling. U hebt de mogelijkheid om hem minstens wekelijks te spreken. Hiervoor zijn er vaste consultatiemomenten per behandelgroep. Hij zorgt ook voor de nodige attesten en verslagen en maakt de opnamebrief en het eindverslag. Psychologen In de oriëntatiefase (O-groep) zetten we u tijdens de motiverende gesprekstherapie aan om stil te staan bij uw gebruik en u af te vragen wat u ermee wil doen in de toekomst. Daarnaast staan we tijdens sessies psycho-educatie stil bij de verslavingsproblematiek en proberen er inzicht in te geven. In de vaardigheidsgroep is de therapie gericht op het hier en nu en reiken we u praktische vaardigheden aan (gedragstherapeutische psychotherapie). Binnen de sessies hervalpreventie staan we stil bij uw gebruiksgedrag (wat eraan voorafgaat en wat erop volgt). Nadat u inzicht heeft gekregen in uw gebruik, zoeken we samen naar manieren om in de toekomst met problemen om te gaan om zo een terugval te voorkomen. Binnen de ervaringsgroep gaan we ervan uit dat verslaving een onderdeel is van een diepere onderliggende persoonlijkheidsproblematiek (overwegend psychoanalytisch-psychodynamisch model). Het uitgangspunt van behandeling ligt bij de idee dat patiënten met een verslavingsproblematiek de neiging hebben om te vluchten in het genot (de roes) omdat ze het moeilijk hebben om 6

7 met frustraties (het tekort) om te gaan. Het hoofddoel is om concrete tekorten, beperkingen en frustraties te kunnen verdragen én verwoorden om hier in de toekomst beter mee om te kunnen gaan. Naargelang de behandelgroep is de therapie in meer of mindere mate structurerend, explorerend, steunend of inzicht gevend. Psychomotore therapeut Psychomotore therapie (PMT) is een doe-therapie (non-verbaal) die de motoriek en het lichaam gebruikt om cognitieve, sociale en psychische doelen te verwezenlijken. Het motorische kan als aangrijpingspunt fungeren om gevoelens zoals kwaadheid, schaamte, schrik, graag zien te beleven en te bespreken. Op indicatie geven we relaxatie, individuele PMT of kiné. Creatieve therapeuten De creatieve therapeuten geven beeldende therapie en muziektherapie. Creatieve therapie is een meer ervaringsgerichte vorm van therapie waarin het doen centraal staat. Creatieve werkvormen zijn een middel om te komen tot verandering, ontwikkeling en/of aanvaarding. Opdrachten via materiaal (beeldende sessies) of via muziek beluisteren en spelen (muzieksessies) worden bewust gekozen om de patiënt een ervaring te laten opdoen. Vanuit dit doen en ervaren, leert u meer over uzelf en ontdekt u nieuwe mogelijkheden. Samen geven we betekenis aan die ervaring en leggen we eventuele verbanden tussen deze ervaring en uw gevoelens, gedachten, handelingen en contacten in het dagelijks leven. In de sessies Atelier proberen we het evenwicht te herstellen tussen controle en loslaten. Binnen de sessies sociale vaardigheden/assertiviteitstraining gaan we samen zoeken naar het leren hanteren van assertief gedrag, zodat iemand beter leert opkomen voor zichzelf, zonder daarbij de belangen van de andere of zichzelf uit het oog te verliezen. De nadruk ligt hierbij op het steeds weer herhalen en oefenen (non-verbale oefeningen, rollenspelen, ) van het gedrag. 7

8 Maatschappelijk werkers In de eerste weken van uw opname nodigt één van de twee maatschappelijk werkers u uit en als voorbereiding op het gesprek bezorgt zij u een vragenlijst, met verzoek deze ingevuld mee te brengen naar het gesprek. De bedoeling hiervan is uw sociale situatie in kaart te brengen. We proberen zicht te krijgen op uw leefsituatie om op die manier het middelengebruik beter in zijn context te kunnen plaatsen. Het team krijgt hierdoor informatie over mogelijke stressfactoren in uw dagelijks leven en over gevolgen van het misbruik op de verschillende levensdomeinen. Tevens kunnen we op die manier problemen op maatschappelijk en sociaaladministratief vlak opsporen en kunnen we er tijdens uw opname samen aan werken. We proberen u zo zelfstandig mogelijk te laten werken, zodat dit voor u tevens een leersituatie is voor de toekomst. Indien het aangewezen is, kunnen we uw familie hierbij ook betrekken. Sociotherapeuten/verpleegkundigen De sociotherapeuten werken met wat er in het leefmilieu (in de groep) gebeurt. Het leefmilieu is een plaats waar u kan leren om op een adequate manier met andere mensen om te gaan. Binnen de sociotherapie zijn er tal van gestructureerde activiteiten zoals: - dagopening - dagsluiting - maaltijden - weekendplanning - weekendnabespreking - leefmilieubespreking, taakverdeling - leefruimte-onderhoud - kameronderhoud Bij opname krijgt u een persoonlijke begeleider (PB) toegewezen. Deze begeleider nodigt u op geregelde tijdstippen uit voor een gesprek van maximum een half uur per week. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om thema s die u niet in groep wenst te brengen te bespreken. Er moet echter een evenwicht zijn tussen de individuele en de groepsbehandeling zodat zij elkaar verrijken en niet naast elkaar lopen. De PB zet samen met u uw problemen op een rij. Het is belangrijk dat er een goede werkrelatie met uw persoonlijke begeleider ontstaat. Samen zet u uw 8

9 problemen op een rij, overlegt u waaraan u wil werken, stelt u doelen op en werkt u de actiepunten uit. Het is de bedoeling uw motivatie te verhogen en verbanden te leggen tussen uw problemen en het middelengebruik. Bij een herval overlegt u samen de hervalsituatie en zoekt u naar mogelijke valkuilen en alternatieven. U bespreekt ook de voorbereiding van uw nazorg. Bij een crisissituatie kan u steeds terecht bij iemand van de sociotherapeuten. Diëtiste Gezonde eet- en leefgewoonten liggen mee aan de basis van ons lichamelijk en psychisch welzijn. Goede voedingsgewoonten aanleren is dus heel belangrijk. Als u voedingsadvies wenst kan u beroep doen op een diëtiste. Aan de hand van een voedingsanamnese zal zij u helpen om een gezond en evenwichtig voedingspatroon aan te leren. Zij kan u ook helpen bij het opstellen van een persoonlijk dieet, rekening houdend met uw voorkeuren en doelstellingen. Pastorale dienst De pastorale dienst is op drie manieren aanwezig op de afdeling. 1) De infosessie voor de O-groep. Hier wordt pastoraal in zijn verschillende aspecten toegelicht. De bedoeling hiervan is om de eerste informatie te verschaffen én ook een eerste contactmoment met de pastor te hebben. Hierbij kunnen twijfels, misvattingen en dergelijke uitgeklaard worden. Een eerste contact kan immers het taboe doorbreken en ook drempelvrees wegnemen. 2) Daarnaast wordt er een vrij aanbod gedaan van mogelijke individuele gesprekken. Deze kan u zelf aanvragen bij de pastor. Dit kan telefonisch op het nummer 4172 of wanneer men de pastor ergens in de gangen tegenkomt. Deze gesprekken kunnen eenmalig zijn, maar ook uitgroeien tot een proces van begeleiding/ samen op weg gaan tijdens het verblijf op de afdeling. 3) Tenslotte biedt de pastorale dienst wekelijks themagesprekken aan. Deze worden zowel in de V-groep (verplichte sessie) als de E-groep (vrijblijvende sessie) georganiseerd. Deze groepsgesprekken hebben vooral de bedoeling om in groep samen te kunnen denken en praten over allerlei levensbe- 9

10 schouwelijke thema s. Enkele mogelijke thema s: Wat is vriendschap? Hoe kijk ik naar de toekomst (hoopvol, onzeker, bang)? Hoe ga ik om met verdriet? Wat met vergeten en vergeven? Allerlei aspecten van het dagdagelijkse leven die niet altijd op de voorgrond staan tijdens een opname kunnen immers ook van belang zijn voor de individuele zoektocht naar zin en toekomstperspectief. Door in gesprek te gaan met elkaar kan er een proces ontstaan van aan elkaar én van elkaar dingen te leren. Doorheen de wisselwerking kan men eigen ideeën kritisch bevragen, bijstellen of zelfs veranderen. Sommige dingen worden in een ander daglicht gesteld waardoor u aan uw eigen perspectief eventueel een andere wending kan geven. De pastorale zorg binnen de afdeling gebeurt zoals hierboven reeds vermeld werd steeds in een vertrouwelijke sfeer. De pastor staat daarom ook niet binnen het team van de afdeling. De pastor biedt zo als vertrouwenspersoon een soort privé-plekje waar u in alle vertrouwelijkheid over bepaalde zaken kan spreken. Er gebeurt nadien geen terugkoppeling naar het team. Zo biedt de pastor een luisterend oor aan ieder die hier behoefte aan heeft. Leef- en behandelgroepen Op Déclick kunnen we maximaal 30 personen opnemen, verdeeld over drie leefgroepen. Elke leefgroep heeft een eigen eet- en zithoek. De slaapkamers zijn één- en tweepersoonskamers. Samen met de leefgroepen zijn er drie behandelgroepen. De groepstoewijzing gebeurt op basis van de behandelfase, uw mogelijkheden en persoonlijke doelstellingen die beschreven worden in het behandelplan. We onderscheiden : de observatiegroep (O), de ervaringsgroep (E) en de vaardigheidsgroep (V). In alle groepen is gekozen voor een groepsprogramma, aangevuld met individuele gesprekken. O-groep Richt zich op lichamelijke ontwenning en het bevorderen van de motivatie. We maken een inventaris van alle aspecten van uw problematiek. E-groep Richt zich op de behandeling van het verslavingsprobleem met de nadruk op persoonlijkheidsontwikkeling. We werken inzichtgevend, met het oog op onderliggende problematiek. 10

11 V-groep Richt zich op de behandeling van het verslavingsprobleem met de nadruk op versterking van de persoonlijke vaardigheden om beter te kunnen omgaan met uw problemen. Duur We verwachten dat u minimum het programma van de O-groep volgt. De duur hiervan ligt tussen de drie en vier weken. Als u daarna overstapt naar de E- of V-groep vragen we van u telkens een engagement van vier weken. De maximumduur is in principe drie maanden. Verloop van de opname Bij aankomst op de afdeling nemen we een alcohol- en urinetest af. Is deze positief, dan vragen wij u om naar de uitslaapkamer te gaan. Bij medicatie- en druggebruik verblijft u er tot de volgende ochtend, bij alcoholgebruik tot de volgende controle negatief is. De controle gebeurt tijdens de vaste medicatiemomenten. Van zodra u negatief bevonden wordt, volgt er een opnamegesprek. In de eerste fase van de behandeling volgen we de ontwenningsverschijnselen nauwkeurig op. We screenen parameters (bloeddruk, pols, temperatuur ) aan de hand van een vast schema (IBBS-systeem) en bij afwijkingen geven we medicamenteuze ondersteuning. In deze fase volgt u de groepstherapeutische sessies van de O-groep (schema krijgt u in het opnamegesprek) en zijn er individuele gesprekken met psychiater, psycholoog, sociotherapeuten, persoonlijke begeleider en maatschappelijk werker. Kort na de opname stellen we tijdens de teamvergadering een eerste behandelplan op. Bij het afsluiten van de oriëntatiefase, na drie tot vier weken, bespreken we al uw gegevens en uw evolutie in de teamvergadering. We stellen een vervolgbehandelplan op en noteren persoonlijke actiepunten. Na afloop van de vergadering bespreken we de inhoud met u. 11

12 Op dat ogenblik zijn er verschillende adviezen mogelijk: - naar een vervolgbehandelgroep gaan op Déclick (E- of V-groep) - uw hospitalisatie verderzetten op een andere afdeling - uw hospitalisatie beëindigen. Als we, in samenspraak met u, kiezen voor de E- of V-groep gebeurt er om de vier weken terug een evaluatie in het team, sturen we het behandelplan bij en bespreken we dit met u. We raden altijd nazorg aan en stimuleren dat u deze tijdens de opname al opstart. Dit kan zijn bij een psychiater, huisarts, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psycholoog, maatschappelijk werker, of in een zelfhulpgroep (AA of SOS-Nuchterheid). Samenwerking met familie of vertrouwenspersoon Wij vinden het belangrijk om in de eerste fase van de behandeling een gesprek te hebben samen met u en uw partner of vertrouwenspersoon. In dit gesprek vernemen wij graag uw gemeenschappelijke visie over de problemen: zowel de evolutie van het middelenmisbruik, de gevolgen ervan op de verschillende levensdomeinen en de factoren die mogelijk aan de basis zouden kunnen liggen. Dergelijke gesprekken kunnen uw motivatie bevorderen om actief in de behandeling te stappen. Tevens krijgt uw familie hierbij de gelegenheid om vragen of bedenkingen te formuleren, waardoor zij ook gehoord worden en zich méér betrokken kunnen voelen. De gesprekken worden gevoerd door uw persoonlijke begeleider of door de maatschappelijk werker. Voor eventuele partnertherapie verwijzen wij naar de ambulante sector. Tijdens de verdere behandeling zijn er geen systematische familiegesprekken, maar op vraag van uzelf of uw familie, of op indicatie van het team kan er altijd een vervolggesprek plaatsvinden. Telefonische gesprekken, op initiatief van de familie, houden we zo beperkt mogelijk en bespreken we altijd met u. Wij geven er de voorkeur aan om alles in uw bijzijn te bespreken. 12

13 In de contacten met uw familie trachten wij altijd informatie mee te geven i.v.m. verslavingsproblematiek in het algemeen. Bezoekregeling (Zie ook leefregels hieronder deel 10) De bezoekuren zijn : - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van u tot u - woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van u tot u. Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Wij vragen dat de bezoekers zich melden aan de ingang van de afdeling en dat u samen met hen de afdeling verlaat. Dit om de privacy van alle patiënten te kunnen waarborgen. Weekendregeling (Zie ook leefregels hieronder deel 12) U krijgt de kans om elke twee weken een lang weekend buiten de afdeling te verblijven. Concreet betekent dit dat u van zaterdag u tot zondag u naar huis kan. In de andere weekends kan u voor een korte periode naar huis. U heeft twee mogelijkheden voor een kort weekend : - ofwel zaterdag van 8.00 u tot u en zondag van 8.00 u tot u. - ofwel zaterdag van u tot zondag u en zondag van u tot u 13

14 Leefregels We hanteren volgende leefregels op de afdeling: 1. We verwachten dat u stipt het therapieprogramma volgt. Doe dit niet voor de anderen, maar voor uzelf. Zo kan u elke kans maximaal benutten. Ook de maaltijden beschouwen we als een belangrijk groepsmoment en we verwachten dat u eraan deelneemt. 2. De eerste 14 dagen van de opname blijft u binnen het domein, om de lichamelijke ontwenning alle kansen te geven en het risico op herval zoveel mogelijk uit te sluiten. Concreet betekent dit: als u de 1e van de maand opgenomen wordt om u, u het domein kan verlaten de 15de van de maand om u. Elke keer u zich niet aan deze afspraak houdt, komen er 24 uur bij. Indien uw gezondheidstoestand het toelaat, mag u voor de warme maaltijden naar het bewonersrestaurant of onder begeleiding van bezoek op het domein. 3. Tijdens uw verblijf op Déclick (en in het weekend thuis) is het gebruik van middelen (alcohol, drugs, niet- voorgeschreven medicatie) verboden. 4. Bij herval verwachten we dat u hierover spreekt, de aanleiding onderzoekt en vaardigheden aanleert om dit in de toekomst te voorkomen. 5. Herval (gebruik van niet door de afdelingsarts voorgeschreven medicatie, drugs of alcohol). Patiënten die onder invloed zijn (intoxicatieverschijnselen vertonen) van middelen (alcohol, medicatie, drugs) verblijven niet op de afdeling maar in de uitslaapkamer. Bij een positieve alcoholtest blijft u op de uitslaapkamer tot een volgende negatieve alcoholcontrole. Deze controles gebeuren tijdens de medicatiemomenten. Patiënten die onder invloed zijn (intoxicatieverschijnselen vertonen) van medicatie of drugs blijven op de uitslaapkamer tot ze nuchter zijn. Na het verlaten van de uitslaapkamer blijft u 24u binnen het domein. Bij het niet naleven van deze afspraak komen er 24u bij. We verwachten ook dat u 24u binnen het domein blijft als u na het weekend te laat binnenkomt. Een negatieve controle verandert deze afspraak niet. 6. We kunnen u op elk moment van de dag of nacht aan een test onderwerpen, individueel of met de ganse groep. Wanneer u dit weigert, beschouwen we u als positief (onder invloed): uitslaapkamer tot de volgende dag en 24 14

15 uur binnen het domein blijven. Ook controle in kasten (en uw privé zaken) kan op elk moment van de dag gebeuren, steeds in uw aanwezigheid. De eventuele consequenties van het bezit van alcohol, THC en/of medicatie bespreken we binnen het team. 7. In het bezit zijn van extra (niet voorgeschreven) medicatie, alcohol, THC (cannabis), alcoholarme drank (zoals NA, ), smartdrugs (energiedrankjes, ) en/of illegale drugs op de afdeling en/of het domein is ten strengste verboden. Drank, medicatie, THC en drugs worden in beslag genomen en van de afdeling verwijderd. 8. Thuismedicatie geeft u af bij opname en bewaren we in de apotheek (ook homeopathische medicatie en/of voedingssupplementen). U krijgt deze terug mee wanneer u met ontslag gaat. Verslavende medicatie wordt vernietigd, tenzij ze nog voorgeschreven zijn op het moment van ontslag. 9. Medicatie dient u stipt te nemen op de vaste momenten zoals beschreven in uw therapieplan. Dit gebeurt in de apotheek. We geven enkel medicatie op voorschrift van de behandelende psychiater. 10. Bezoekuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van u tot u. Woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van u tot u. Gelieve deze uren te respecteren. Uitzonderingen moet u op voorhand aanvragen. Bezoekers worden niet toegelaten op de kamers of in de leefruimten. Zij dienen zich te melden aan de ingang van de afdeling. 11. Uitslaapkamer Telefoon, radio en andere toestellen zijn niet toegelaten op de uitslaapkamer. Enkel lees- en schrijfgerief zijn toegestaan. Ook kan u tijdens uw verblijf op de uitslaapkamer geen bezoek ontvangen. 12. Wat de weekends betreft krijgt u de kans om elke twee weken een lang weekend buiten de afdeling te verblijven. Concreet betekent dit dat u dan van zaterdag u tot zondag u naar huis kan. In de andere weekends kan u voor een korte periode naar huis. U heeft twee mogelijkheden voor een kort weekend : - ofwel zaterdag van 8.00 u tot u en zondag van 8.00 u tot u. - ofwel zaterdag van uur tot zondag u en zondag van u tot u 15

16 Gelieve deze uren strikt te respecteren. Wanneer u op weekend vertrekt kan u de voorgeschreven medicatie komen afhalen aan het teamlokaal. Een dag te laat terugkomen, betekent dat we de regel van 24 uur binnen het domein blijven, toepassen. Gebeurt dit na een weekend, dan verwachten we dat u de volgende twee weekends een kort weekend neemt. 13. Roken is niet toegelaten binnen het gebouw. Dit verbod geldt ook voor kaarsen en wierook. Roken kan buiten op het terras. 14. Voor kostbaarheden bent u zelf verantwoordelijk. Breng dus niet teveel geld of waardevolle zaken mee en laat dit vooral niet rondslingeren. Het is niet toegelaten onderling geld uit te lenen. 15. Zoals het team zich houdt aan het beroepsgeheim is het vanzelfsprekend dat ieder lid van de groep zich houdt aan het groepsgeheim. Hetgeen binnen de groep besproken wordt moet binnen de groep blijven. 16. We vragen u om elkaars privacy te respecteren en niet op mekaars kamer of in de leefruimte van de andere groep te komen. Tijdens de opname raden we relaties met medepatiënten af omwille van het therapeutisch proces en de verstoring van de groepswerking. 17. U kan de afdeling verlaten na de eerste 14 dagen als u geen therapie hebt. Om 20.00u verwachten we iedereen terug op de afdeling. Indien u omwille van dringende redenen een afwijking van het therapieprogramma wil bekomen, dient u dit aan te vragen d.m.v. een structuurwijziging. U gaat eerst uw reden tot aanvraag bespreken met de hoofdverantwoordelijke van de afdeling (weekdagen tussen u tot u). Deze legt dit op zijn beurt voor aan het team. Vervolgens dient u de eerstvolgende dag, tussen u tot u, het antwoord te vragen bij de hoofdverantwoordelijke. Wanneer u de afdeling verlaat of terugkomt, noteert u dit in de uitgangskaft en meldt u het aan iemand van de sociotherapeuten. 18. Gedurende uw behandeling is het wettelijk verboden om een voertuig te besturen. Het team verwacht dat u zich hier strikt aan houdt. Structuurwijzigingen waarbij men met een gemotoriseerd voertuig moet rijden staan we dan ook niet toe. 16

17 19. Schulden aan de instelling kunnen aanleiding geven tot individuele behandelvoorwaarden. 20. Wanneer u tegen advies met ontslag gaat, brengen we uw huisarts hiervan op de hoogte. Bij wegblijven en/of bij zorgwekkende omstandigheden verwittigen we de opgegeven contactpersoon. Huisreglement Om het behandelmilieu veilig en werkbaar te houden hanteren wij volgend huisreglement: 1. Herhaaldelijk gebruik van middelen tijdens de opname dient bespreekbaar gesteld te worden in de therapie. Indien dit niet gebeurt kan dit, na een verwittiging, aanleiding geven tot ontslag. 2. Het niet of onvoldoende naleven van de leefregels maakt een behandeling onmogelijk en kan, na een verwittiging, aanleiding geven tot ontslag. 3. Bezit / gebruik van illegale drugs leidt tot ontslag. 4. Bezit / gebruik van andere niet toegestane middelen kan na één verwittiging aanleiding geven tot ontslag. 5. Verbale agressie kan aanleiding geven tot ontslag. 6. Een intimiderende, dreigende houding kan ook, na één verwittiging, aanleiding geven tot ontslag. 7. Fysisch geweld of ermee dreigen wordt niet getolereerd. Dit betekent ontslag. Leer er op een adequate manier mee omgaan. 8. Het delen of dealen van middelen (alcohol, medicatie en drugs) of ernstige vermoedens hieromtrent betekent ontslag. 9. Roken op de afdeling kan na één verwittiging aanleiding geven tot ontslag. Algemene informatie i.v.m. het Psychiatrisch Ziekenhuis Zie de Onthaalbrochure van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. 17

18 Contactpersonen Afdeling Déclick: Psychiater: dr. Erik Ceysens Hoofdverantwoordelijke: Suzanne Liekens Maatschappelijk werk: Sanne Fierens Jenny Vanormelingen

19 Domeinplan DÉCLICK 19

20 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Overeetstoornissen (OES)

Overeetstoornissen (OES) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Overeetstoornissen (OES) Behandelprogramma s BEHANDELING Inhoudsopgave Inleiding 3 Behandelprogramma BMI 40+ 5 Behandelprogramma Eetstoornis met 8 overgewicht (EMO) Algemene informatie

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers

Sophia Kinderziekenhuis. De kinderpsychiatrische kliniek. Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers Sophia Kinderziekenhuis De kinderpsychiatrische kliniek Informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers De kinderpsychiatrische kliniek Wanneer een kind wordt opgenomen in een kinderpsychiatrische kliniek

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie