De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Informatie voor patiënten en verwijzers Inleiding 3 Behandelvisie 3 Behandelaanbod 4 Afdelingsregels 6 Praktische informatie 9 Domeinplan campus Duffel 11 2

3 Inleiding De afdeling De Taag maakt deel uit van de sector gerontopsychiatrie van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Deze behandelafdeling is voorzien voor 30 senioren met (complexe) psychiatrische problemen. In deze brochure vindt u meer informatie over onze werking en een aantal praktische zaken die van belang kunnen zijn. Onze werking blijft in ontwikkeling. We staan ook steeds open voor uw mening. Behandelvisie Milieutherapeutische werking We gaan uit van een ondersteunend milieu. Dit houdt onder meer in dat we uw behandeling op maat in een behandelplan vastleggen. We trachten u te bieden wat u nodig heeft aan leren, ondersteuning en zorg. Daarbij trachten we rekening te houden met uw mogelijkheden en beperkingen op een bepaald moment. Op de afdeling hanteren we een duidelijke structuur met bepaalde regels. U krijgt ook ruimte om eigen keuzes te maken. Binnen de grenzen van uw mogelijkheden draagt u zelf verantwoordelijkheid. We vinden het erg belangrijk dat u uw zelfstandigheid zoveel mogelijk behoudt. Persoonsgericht werken Dit ondersteunend therapeutisch werkmilieu krijgt verder vorm vanuit de basisprincipes van de cliëntgerichte of persoonsgerichte benadering. Dit komt vooral tot uiting in hoe we met u omgaan. Medicatiebeleid U krijgt die medicatie die u op een bepaald moment nodig heeft. We volgen hierbij zowel de psychische als de lichamelijke gezondheidstoestand op. 3

4 Contacten met familie Contacten met familieleden en vrienden zijn heel belangrijk. Daarom voorzien we voldoende momenten voor bezoek. Naar huis gaan (een dag of een weekend) kan u plannen in overleg met het team en familie (zie afdelingregels). Indien u dat wenst kunnen we uw familie betrekken bij uw behandeling. Een open afdelingsdeur Dit betekent dat u de afdeling kunt verlaten wanneer u dat wenst. We verwachten wel dat u zich aan alle afspraken houdt, zoals deelname aan therapieën en aanwezigheid bij de maaltijden. Behandelaanbod Sociotherapeutisch aanbod Leefgroepwerking Op de afdeling zijn er drie leefgroepen. Bij uw overplaatsing komt u terecht in één van deze leefgroepen. U maakt samen met andere patiënten en de sociotherapeuten deel uit van een leefgroepwerking. Deze leefgroepwerking is een onderdeel van uw behandeling en richt zich op het dagelijks samenleven met anderen. Al wat er in de leefgroep gebeurt, richt zich op het hier en nu. Het biedt de mogelijkheid om een zicht te krijgen op uw dagelijks functioneren en u te helpen om uw vaardigheden te behouden en eventueel nieuwe vaardigheden aan te leren. Op weekdagen is er tijdens de maaltijden steeds een sociotherapeut aanwezig, die het maaltijdgebeuren begeleidt. Persoonlijke begeleiding door sociotherapeuten Op onze afdeling krijgt u een persoonlijke begeleider. Dit is een lid van het team dat zich wat meer dan de andere teamleden zal verdiepen in uw situatie. Indien u dat wenst zal deze begeleider individuele gesprekken met u voeren. U kan bij deze persoon terecht indien u vragen heeft. Bij afwezigheid van deze persoonlijke begeleider kan u beroep doen op uw co begeleider of iemand anders van het behandelteam. Sociotherapeutische activiteiten - er is mogelijkheid om regelmatig te koken in groep. - regelmatig gaan we naar de markt en naar het dorp. - enkele malen per jaar zijn er dansnamiddagen, optredens van artiesten, en uitstappen. - wekelijks is er de mogelijkheid tot het beluisteren van muziek in groep

5 Therapeutisch aanbod Als nieuwe patiënt stapt u in een kennismakingsprogramma van ongeveer vier weken. Tijdens deze periode nodigen de therapeuten u zoveel mogelijk uit om deel te nemen aan de therapieën. Na vier weken kunnen we dan een individueel schema opstellen. Aanbod aan therapieën en activiteiten in groep - fitness: om uw lichamelijke conditie te verbeteren door o.a. krachtoefeningen, versoepelende oefeningen - sport en spel in de sporthal: we werken op een aangename manier aan conditie en gehele motoriek - zwemmen: ontspanning en lichaamservaring. - prikkelgroep: om uw geheugen, uw taal, uw zintuigen te prikkelen. De activiteiten gebeuren in spelvorm. - cognitieve stimulatie: in spelvorm trainen we o.a. uw geheugen, zintuiglijke waarnemingen, oriëntatie, taal en handelen. Verder stimuleren we dat u zelf initiatief neemt en keuzes maakt. - sociale stimulatie: in spelvorm stimuleren we sociale vaardigheden. - creatieve stimulatie: met allerlei materialen en muziek stimuleren we creatieve expressie. - afdelingsoverstijgende activiteit: gespreks- en actualiteitengroep/ handwerkgroep. - daarnaast zijn er in de zomermaanden een aantal buitenactiviteiten waaraan je kan deelnemen in groep. o.a. petanque, fietsen, wandelen, mini-golf,. Er is ook steeds een individueel aanbod aan kiné- en ergoactiviteiten. Medisch psychiatrische begeleiding De psychiater draagt de eindverantwoordelijkheid over uw gehele behandeling, zowel psychisch als lichamelijk. Hij/zij schrijft eventueel medicatie voor. Hij volgt de resultaten van uw onderzoek en behandeling op en bespreekt die met u. U kan een consultatie vragen met de afdelingsarts op weekdagen. Psychologische begeleiding De psycholoog helpt u zicht te krijgen op uw (psychische) mogelijkheden en beperkingen. Hij/zij tracht u te begrijpen vanuit uw huidige levenssituatie en levensgeschiedenis. Hij/zij gebruikt daarbij eigen observaties, eventueel psychodiagnostisch (test)onderzoek, alsook observaties en (onderzoeks) 5

6 gegevens van andere teamleden en vorige behandelaars, verwijzers, familie. De psycholoog bevordert de ontwikkeling en uitvoering van uw behandelprogramma via bespreking op teamvergaderingen, eventueel bijkomend met teamleden afzonderlijk (b.v. uw persoonlijke begeleider) en via eigen contacten of begeleidingsgesprekken met u individueel en/of in groep. De psycholoog kan ook een bijdrage bieden ten aanzien van uw familie via overleg in team en via gesprek met familie waarbij het begrijpen van de problematiek, interacties tussen u en uw familie en beleving van familie m.b.t. uw problematiek centraal staan. Maatschappelijke begeleiding De maatschappelijk werker zal uw familie betrekken bij de behandeling waar nodig. Hij/zij zal voor zover noodzakelijk uw sociale administratie opvolgen zoals de mutualiteit, aanvraag tegemoetkoming, aanvraag voorlopige bewindvoering, Bij hem/haar kan u ook terecht met vragen rond zakgelden. Indien u niet langer in ons psychiatrisch ziekenhuis behandeld moet worden, zal hij/zij nagaan wat er dan verder nodig is, dit praktisch bespreken en dit helpen organiseren, samen met u en uw familie. Afdelingsregels Op de afdeling verblijf je in een leefgroep van acht tot twaalf personen. Om dit samenleven en uw behandeling op een goede manier te laten verlopen, zijn er een aantal regels die voor iedereen gelden. Indien nodig kunnen we nog individuele afspraken maken. Aanwezigheid - wij verwachten dat u aanwezig bent in uw leefgroep tijdens de maaltijden (dagelijks ontbijt, middagmaal en avondmaal) en tijdens leefmilieubesprekingen (ongeveer om de vier weken, volgens een planning die op voorhand bekendgemaakt wordt). - wij verwachten dat u deelneemt aan de therapieën en activiteiten volgens uw behandelplan. - mits toelating mag u de afdeling verlaten op momenten dat u geen therapie hebt. 6

7 - mits toelating mag u één weekend op twee in weekend gaan met één overnachting, d.w.z. de afdeling verlaten na 14.00u en de volgende dag vóór 21.00u terug aanwezig zijn. Het andere weekend moet u op de afdeling overnachten. In overleg met het team kunnen we soms uitzonderingen op deze regel toestaan. Privacy Informatie over medepatiënten beschouwen we als vertrouwelijke informatie. Foto s nemen, ook met GSM, is niet toegestaan. Bezoek Omwille van privacy laten we geen bezoekers toe op de afdeling. Enkele uitzonderingen zijn mogelijk (o.a. bij ziekte). Op aanvraag kan de familie wel een enkele keer uw kamer en leefruimte bezoeken. We hanteren geen bezoekuren, maar we vragen uw bezoek om rekening te houden met de therapie- en maaltijdmomenten. We vragen dat u hen hierover inlicht. Roken Roken is in heel het gebouw verboden. Wanneer u wil roken, moet u de afdeling verlaten en buiten het gebouw gaan. Telefoon- en GSM gebruik - om te telefoneren kunt u op de afdeling gebruik maken van een betaaltelefoon met muntstukken. - telefoneren (met gewone telefoon of GSM) is toegestaan buiten de maaltijden en therapiemomenten. - indien u s avonds nog telefoneert, vragen we u om dit niet op de slaapkamer te doen waar medepatiënten mogelijk al in bed liggen. - het is niet toegestaan om uw GSM uit te lenen aan andere patiënten. - uw familie kan u telefonisch bereiken via een toestel dat zich in de gang bevindt. Indien u dit wenst kan u dit nummer krijgen. 7

8 Medicatiegebruik U mag enkel medicatie nemen die door de afdelingsarts werd voorgeschreven. Indien u op eigen initiatief medicatie gaat kopen of gebruiken, nemen we die medicatie in beslag. Bij sterke vermoedens van medicatiemisbruik zijn er kastcontroles mogelijk. Alcoholgebruik - we raden het gebruik van alcohol sterk af omdat dit de werking van de medicatie kan beïnvloeden. - individuele afspraken in verband met alcoholgebruik, dient u op te volgen. - het bezit van alcohol op de afdeling is niet toegestaan. - onverwachte alcoholcontrole en kastcontroles zijn mogelijk. - dronkenschap en overmatig alcoholgebruik zijn voor iedereen verboden. Drugs Het gebruik van drugs is verboden. Ongeacht politiek maatschappelijke tekens van selectief gedoogbeleid voert het Psychiatrisch Ziekenhuis consequent een nultolerantiebeleid. Dit is zowel gericht op middelen (aangetroffen drugs) als op personen (dealers). In de praktijk wordt dit algemeen beleid vertaald in een nauwe samenwerking met politie en parket. Agressie Verbaal en fysiek agressief gedrag laten we niet toe. Lenen en verkopen Geld of bezittingen uitlenen en goederen kopen of verkopen zijn niet toegestaan. 8

9 Praktische informatie Kamerkeuze Bij opname op onze afdeling moet u een kamerkeuze formulier invullen. Door het beperkte aanbod van individuele kamers kan u echter niet kiezen voor een individuele kamer. Sleutel kleerkast In overleg met het team kan u over een sleutel beschikken zodat u zelf uw kast kan afsluiten. Bij verlies van deze sleutel moet u een vergoeding betalen. Was van persoonlijk linnen Onze afdeling beschikt over een wasmachine en droogkast, waarin u, indien u dit zelfstandig kan, uw persoonlijk linnen kan wassen mits betaling. Indien uw familie uw persoonlijk linnen wast, moeten zij uw wasgoed minstens twee maal per week ophalen. U zal begrijpen dat wij, om hygiënische redenen, niet kunnen aanvaarden dat vuil linnen zich dagenlang zou opstapelen. Indien u of uw familie hiervoor niet kunnen zorgen kan u de kookwas, mits betaling, laten doen door een externe wasserij, met name Sterima-Vanguard. In dit geval worden de kosten (per stuk) via de factuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel aangerekend. Wassen van de bovenkledij gebeurt dan in het ziekenhuis. Hiervoor rekenen we via de factuur een kostenforfait per dag aan. Waardevolle voorwerpen Om verlies te voorkomen is het best alles zoveel mogelijk op naam te tekenen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van waardevolle voorwerpen (ringen, horloges, enz ). Pedicure en kapper De pedicure komt ongeveer om de vier weken op de afdeling. Kapper: Indien u dit wenst kan u beroep doen op de kapster die wekelijks aanwezig is. Aan zowel kapper als de pedicure dient u een ingevuld aanvraagformulier te bezorgen, dat u zelf moet ondertekenen. Aan de hand hiervan rekenen we de kostprijs aan via de maandelijkse factuur. Beiden zijn niet in de ligdagprijs inbegrepen. 9

10 Post Uw briefwisseling dient geadresseerd te worden aan het adres van het ziekenhuis, met vermelding van uw naam en de afdeling. Ons adres : Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel Afdeling De Taag Stationsstraat 22C 2570 Duffel Telefoon De afdeling is rechtstreeks te bereiken op het telefoonnummer 015/ Het telefoonnummer van het psychiatrisch ziekenhuis is 015/ Financieel Onkosten Het grootste deel van de ligdagprijs wordt door de mutualiteit betaald. U zelf betaalt een beperkte opleg, afhankelijk van uw verzekeringstoestand bij de mutualiteit en de duur van uw verblijf. Onkosten van kapper, pedicure, wasvergoeding persoonlijk linnen en toiletartikelen die u hier maakt, rekenen we aan via de maandelijkse factuur, alsook de vervoersonkosten bij eventuele uitstappen. Zakgeld Indien dit mogelijk is, kan u uw zakgeld zelf beheren. Wanneer nodig zal het team u daarbij helpen. Beheer persoonlijk inkomen Indien het beheer van inkomsten en bezittingen niet door u of uw familie kan gebeuren, moeten we hiervoor de nodige maatregelen nemen. De vrederechter stelt dan een voorlopige bewindvoerder aan. Indien u over het voorgaande meer informatie wenst, kan u steeds terecht bij onze maatschappelijk werker. Ombudsfunctie (zie algemene onthaalbrochure) Onze medewerkers proberen hun werk zo zorgzaam mogelijk te doen. Toch kan het anders lopen dan u verwacht. De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is dat u gaat praten met de persoon waarmee u het probleem ervaart of met de hoofdverantwoordelijke van de afdeling. Waarschijnlijk kunt u samen tot een oplossing komen. Levert dit gesprek geen resultaat op, dan kan 10

11 u contact nemen met een externe ombudspersoon van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie Antwerpen. ( ) Pastorale dienst Het psychiatrisch ziekenhuis is een christelijke instelling. Een team van pastorale werkers is werkzaam in het ziekenhuis. Zowel u als uw familie kunnen er terecht met religieuze en existentiële vragen en problemen. De gesprekken met de pastor zijn vertrouwelijk. Indien u contact wenst met iemand van een andere geloofsovertuiging, dan kan dit via de pastorale dienst geregeld worden. Elke zondag is er een Eucharistieviering in de kapel. Om de veertien dagen bieden zich zondags enkele vrijwilligers aan om u indien gewenst, naar de Eucharistieviering te begeleiden. Indien uw familie u wenst te begeleiden, wordt dit graag toegestaan. Elke zondagmorgen wordt op de afdeling de communie uitgereikt aan diegenen die dit wensen. Verder zijn er vieringen bij speciale gelegenheden. Domeinplan campus Duffel DE TAAG 11

12 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Met deze brochure

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Intern Huishoudelijke Reglement

Intern Huishoudelijke Reglement Als ik een vlinder was, dan vloog ik sierlijk van plas tot plas, dan hield ik de mensen bij elkaar, dan vloog ik naar om het even waar, dan gaf ik vrede aan alle mensen, dan deed ik de mooiste wensen,

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding................. 3 1.1 Welkom..................... 3 1.2 Kliniek Intensieve Behandeling.........

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN Hogeschool West-Vlaanderen Departement HIEPSO Studiegebied Gezondheidszorg OPLEIDING ERGOTHERAPIE R. De Rudderlaan, 6 8500 Kortrijk DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie