Midden-Del. Buffer zone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Midden-Del. Buffer zone"

Transcriptie

1 Midden-Del Mi.dden-Delfland extra editie, najaar 1977 recreatiegebieden, die niet pla.nologisch vogelvrij' zijn; natuurgebieden, die of door eigendom of pla.nologisch voldoende beschermd zijn, enz. Alleen door realisering var, dit soort functies is tevens het hoofddoel van de bufferzone te bereiken, nl,: voorkomen dat de stedelijke zones aan elkaar groeien. SOMD Midden-Delfl and is neg de enige open, landelijke ruimte in het zuidelijk deel van de Randstad. Om te voorkomen dat de steden Delft-Den Haag en Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen- Maassluis aan elkaar groeien is Midden Delfl and door de regering aangewezen als bufferzone, Een greene binnenplaats in de Randstad Historische ontwikkeling Omstreeks twee eeuwen veer Chr. was Midden-Delfland een greet griendbos, waar riet en biezen overheersten, beschermd tegen aanvallen van de zee door een smal]e duinenrij. In latere perioden is de zee meerdere malen door de duinenrij heengeslagen, waar bij in de kreken het veen wegspoel de, Later slibden deze weer dicht met klei. In de eerste eeuw na Chr, meet het landschap er hebben uitgezien als de Waddenzee, waarbij de duinvorming zich voortzette. Enige eeuwen l ater vestigden de eerste bewoners zich op de hoger gelegen delen, die ontstaan waren door klei-afzettingen in de kreken ( ' kleiruggen ' ) en verder op opgeworpen terpen, zeals in t Woudt, De mensen begonnen zich tegen het water te beschermen door dijken aan te leggen. Het veen wordt vanaf de hoger gelegen delen in lange, rechte stroken ont.gonner:. Deze strooksgei'.>ijze antginning geldt als specifiek Hollands l arjdschap, nl. een slager~andschap. Het is ~en veeteelt- gebied IT-et een beetje tuinbouw, Dit grondgebruik en het landschap vormen een harmonieus geheel zeals ook de historische ontwikkeling van eeuwen de aard van het gebied bepaalt, Het gebied wordt door veel bewoners van de omringende steden als zo aantrekkelijk ervaren, dat zij er in grotengetale rust en ontspanning zoeken. Buffer zone De regering heeft Midden- Deli"land aangewezen als bufferzone. Dat betekent dat Midden-Delfland een open, niet bebouwd gebied meet blijven. Steeds me~r werd echter duidelijk, dat een beleid gericht op 'openhouden om het openhouden ' tot mislukking is gedoeit-d. De oprukkende stad wint het in de planologie meestal van agrari sche gebieden die niet optimaal kunnen functioneren, stadsuitbreiding en industrievestiging verdringen regel ID4tig de volkstuin aar, de rand van de stad, enz. Een bufferzonebeleid heeft dan ook alleen kans van slagen, wanneer in de bufferzone werkelijk 'harde' functies worden gerealiseerd, zeals boerer~edrijven, die planologisch beschermd zijn en die veer de boer perspectief bieden; Om te komen tot een goede inrichting, van Midden- Delfland richtten in 1964 een aantal gemeenten en de provincie Zuid- Holland de stichting Onderzoek Midden- Delfland (SOMD) op, die de opdracht kreeg hiernaar een onderzoek in te steller:, Hierbij zou men zowel met agrarische als recreatieve belar~en rekening moeten houden, De bestaande wetgeving en beetuursvorm bleken niet effectief te zijn. Het r apport var, de SOMD, dat in 1968 verscheen, pleitte dan oak veer een centraal lichaam en veer bijzondere. maatregel en, Het gevolg was, dat een werkgroep zich ging bezighouden met het or:twerpen van een nieuwe wet : de Reconstructiewet Midden-Delfland, Het wetsontwerr dat in 1972 uitkwam, had als basis het raport van de S O~ID. In de loop der tijd war en de inzichten omtrent inric:hting en bestuurlijke aspecter: echter veranderd. Uit de Tweede Kamer volgde veel kritiek. De Memorie van Ant woord, die pas in mei 1976 volgde, had de,.e veranderde ideeen verwerkt. De wet is door de Tweede Kamer in oktober 1976 aar~enomen en in maart 1977 door de Eerste Kamer behandeld, Op grond van de reconstructiewet zal een reconstructiecommissie zich bezighouden met de i m ichting van het gebied. Hopelijk is het neg niet te laat en is de open ruimte neg 'intact. Procedure Hoe de plannen veer Midden-Delfland er uit gaan zien weet neg niemand. Maar er gaat nu wel een plan gemaakt worden veer Midden- Delfland. De reconstructiewet geeft er de instrumenten veer. En niet meer dan dat. De wet zegt dus niet hoe dat plan er uit zal gaan zien. Wat gaat er gebeuren?

2 Midden-Delfkrant 2 Wat gaat er gebeuren? reconstructiecomrnissie In de reconstructi ecommissie zijn opgenomen vertegenwoordigers van gemeentebesturen, provinci e, SOMD, diverse bel angenorganisaties (landbouw, recreatie, natuur en landschap), enz, Deze reconstructiecommissie telt w~maal 15 l eden. reconstructieprogramma voorontwerp Haar eerste taak is een reconstructi e programma te ontwerpen. Dat i s te vergelijken met een streekpl an. Het geeft aan wat de uitgangspunten en hoofdlijnen zuller. zijn voor de later te maker. reconstructieplarnen (te vergelijken met bestew~ngsplapnen). Het programma zal dus grofweg de grootte aangeven van recreatievoorzier~ngen, zonder uit te spreken hoe het eruit gaat zien. inspraakronde Aan de hand van het voorontwerp krijgt i edereen in en rand Midden- Delfl and tenminste drie maanden de tijd zienswijzen en denkbeelden over dit voorontwerp naar voren te brengen, Hierna wordt het vastgesteld door de reconstructi ecommissi e die het doorstuurt naar gedeputeerde staten, en er verder niets meer aan hoeft te doen. bezwaarprocedure GedepUteerde staten leggen het vastgestel de voorontwerp ter visi e waarna een ieder schriftelijk bezwaren kan indienen, vaststelling reconstructieprogramma Hierr~ stellen provinciale staten het ontwerp;-reconstructieprogramma vast dat wordt doorgezonden naar de betrokken ministers die het definitief vaststell en, Al met al is dit een vrij uitvoerige procedure, temeer omdat dit nag maar de helft is. rol burgers Er zijn in. de bescr~ever. procedure twee momenten waarop de burger zijn stem kan laten horen: bi j de inspraakronde en bij de bezwarenprocedure, Het zijn beide momenten waarop in feite al vrij veel vastligt, omdat et al veel werk verzet is. Er wordt de burger nag slechts om een oordeel, en niet om ideeen gevraagd. plan van voorzieningen antwerp De volgende. taak van de reconstructiecommissie i s het maken van een plan van voorzieninger. (of een deel daarvan want alles hoe~t niet in een keer te gebeuren). In z ~ 'n plan van voorzieningen staat precies wat er '. gemaakt/aangelegd zal worden, hoe groat dat is, hoe dat er uit zal zien. Dit antwerp moet door twee ministers worden goedgekeurd, waarna het antwerp naar gedeputeerde staten gaat. bezwaarprocedure Dit antwerp wordt weer ter Vls~e gel egd, waarna iedereen bezwaar kan indienen. plan van voorzieningen vaststelling Hierna stellen gedeputeerde staten het pl an van voorzieningen vast, waarna de reconstructiecommissie het plan kan gaan uitvoeren. Na uitvoering van het plan houdt deze reconstructiewet op te werken. Het beheer wordt overgedragen aan een recreatieschap. m~~jjiiii >d~,;,.. ~. r::::::t.~"""och J"'lk/ ,_y~.s S. H.O..IJ.. ~fti~~~ 11ililfi iral(!jinl-«!i(b{)1fdi!ilmrol burgers Deze tweede hel ft van de procedure is niet zo uitgebreid als de eerste. In di t deel is oak maar een moment aan te wijzen waarop de burger zijn stem kan l ater. horen: de bezwaarprocedure. Hier mag uitdrukkelijk alleen nag maar iets gezegd worden al s men het echt fout vindt. Uit het bovenstaande zou al kunnen blijken dat men niet zo verschrikkelijk enthousi ast is over de mogelijk heden die de burgers volgens de wet krijgen om mee te der~en over de totstandkoming van pl annen voor Midden-Delfl and. Gelukkig verbiedt de wet nergens dat de burgers meer, extra, kansen hiervoor zouden krijgen, Een eerste' aanzet is hiervoor gegeven door een i nspraakprocedure die i n de winter van 1976/77 in het gebied werd gehouden, naar aanleiding van een initiatief uit de streek zel f.

3 Waar gaat het om? Het gaat om de r ecoristructie van Midden Delf land o Dat woord alleen al zegt voldoende: er is al wat in Midden Delfland o Er i s een historisch gegroeide situatie met goede kanten als het aantrekkelijke landschap, grote natuurwaarden en met problemen, vooral in de landbouwsector Om Midden-Delfl and ook echt een bufferzone te laten zijn moet de grand daar goed benut worden, Mede daarom wil de regering dat de agrariscr.e bedrijven gezond worden, daarom zal er waarsc~ijnlijk ook een herverkaveling gaan plaatsvinden. Op het ogenblik gaat het sl echt met de boeren, Een van de oorzaken daarvan is het feit dat het.al wel erg lang heeft geduurd voor er pl annen voor Midden Delfland worden vastgesteld en uitgevoerd. Volgens het pl an van de SmiD 'uit 1968 zouden i n een gebied van 1900 ha de boerenbedrijven onteigend worden om pl aats te maken voor recreatievoorzieningen. Het pl an van de SOMD is nooit uitgevoerd, maar had wel verregaande gevol gen, Boeren uit dit gebied zagen de dreiging van onteigeding hoven hun hoofd hangen, Een aantal van hen heeft het bedrijf ondertussen, zonder de ontwikkel ingen af te wachten, al verkocht, De Sti chting Beheer Landbouwgronden heeft nu al meer dan 550 ha in bezit, De overigen zitten in onzekerheid over hun toekomst. Onderhoud bleef achterwege, de bedrijven verpauperden. Ook l andelij ke probl emen deden er nog een 6chepje bovenop. De kosten, vooral de arbei dskosten zijn aanzienlijk gestegen. De opbrengst bl eef daarbij achter. Anders gezegd: het boerenbedrijf werd.steeds minder rendabel bij ongewijzigde bedrijfsvoering, Vergroting en modernisering van bedrijven gold al s oplossing. Als de kostenstijging niet wordt opgevad~en door evenredige stijging van de prijzen zal er meer geproduceerd moeten worden. De investeringen die daarvoor nodig zijn, z~jn in Midden- Delfl and veel te lang uitgebleven.de al genoemde onzekerheid over de toekomst is hier debet aan, De laatste paar jaar is er al wel wat veranderd. Een aantal boeren is toch maar gaan investeren in de hoop dat net hun tijd wel zal gaan duren. - Maar in het algemeen moet toch de reconstructie hier de oplossing gaan. brengen, want de boeren hebben recht op z'ekerheid, 3 c.7jiliddenedelflattd

4 Een vakje op de kaart is 1 x 1 km 4 natuur en landschap Al s groen en open gebied heeft Midden Delfland natuurlijk al een zekere waarde. De regering wil dat de historisch gegroeide struktuur gebruikt zal worden. Daar horen ook een groot aantal el ementen van natuurlijke en/ of landschappelijke waarde bi j. Deze elementen zijn kwetsbaar. Moder ne agrarische bedrijfsvoering kan er, door bv het gebruik van bestrijdingsmiddel en en veel kunstmest, schadelijk op inwerken. Recr eanten die toch graag de mooiste pl ekjes opzoeken kunnen veel verniel en. En vogel s, waar Midden- Delfl and nu nog redelijk vol van is, zijn zo weggejaagd. Dat all es heeft bescherming nodig wil het blijven bestaan. En di t alles kan niet zelf voor zijn rechten opkomen; er zijn mensen nodig die dat willen waarnemen. De natuurlijke r i jkdommen van Midden Del f l and zijn meestal maar klein van oppervlak. Vooral klein, maar groot i n aantal zijn de zg. boerengeriefbosjes, waar de boer vroeger het hout kapte dat hij nodig had en die nu van belap~ zijn als rustpl aats voor vogel s. Ook het insectenleven is er vaak opvallend rijk. nat gel dt ook voor de Tanthofkade en de Rijskade, resp. bij Delft en Vlaardingen. Het zijn typi sche hout kaden vooral begroeid met es, el s, wil g en esdoorn. Midden- Del fland telt twee eendekooien, een bi j Schipluiden, de ander tussen Vlaardingen en Maasl and. Die bij Schipluiden is eigendom van Natuurmonumenten. Datzel fde geldt voor de Vlietl anden. Deze boezemlanden vormeri met 60 ha het grootste natuurgebied van Midden- Del fland. Het zijn niet bemeste hoo il~nden, die erg drassig zijn. Ze bestaan al ongeveer 500 jaar in vrijwel onveranderde toestand. Z6 is het hel e, natte middengedeelte van Midden~Delf l and geweest voordat met droogmalen werd begonnen. Er groeien en bl oei en veel bijzondere pl anten in de Vlietl anden, maar ook hier heeft de waterverontreiniging zijn tol geeist. Het aantal weidevogels is echter nog verrassend groat. De grutto, kievit en turel uur breeden er i n grotengetale. Met de ernaast liggende Holierhoeksepol der vormt het een van de belangrij k ste weidevogel broedgebieden van Zuid Holland. - Langs de wegen, die meestal op de oude kl eiruggen liggen, vinden we veel oude boerde~i jen, die met erfbeplant~ i ng van elzen, essen en wilgen, maar ' ook linden en kastanjes omgeven zijn. I n de lager gelegen veengebi eden vinden we een opener l andschap. Naast de met bomen omzooitde weggetjes vormen de vaarten en vlieten in dit gebied de markante l andschapsel ementen Staande op de dijken l angs de vaarten, zien we overal aan de horizon de, stadsranden' en de industrieen van de ~ omliggende steden. De visuel e I

5 5 nabijheid van de steden wordt bijzor.der sterk ervaren, Op somrnige plaatsen wordt door boerderijen en beplantingen het zicht op de steden verminderd. Het plaatsen van bomenrijen is een middel om de invl oed van de stadsranden wat te doen afnemen, r ecreatie Midden- Delfland, zoals het er nu uitziet, heeft een aantal kenmerken die op zich al belangrijke voorwaarden vormen voor een aantrekkelijk recreatiemilieu; Het is een nag landelijk gebied waar de boer zijn bedrijf uitoefent, waar men nag koeien en schapen ziet. Het is nag groen in de ware zin des woords, De historisch gegroeide struktuur is erg belangrijk voor de recreant, vooral de kleine elementen: slootjes, kaden, wegkanten, de trekkaden langs de vaarten, de weggetjes met hun boerderijen. Een dorpje als ' t Woudt bekoort vrijwel iedereen. De door de eeuwen heen gegroeide struktuur maakt het landschap verrassend. Het landschap is open, men kan er nag ver kijken, Dit is een erg belangrijk recreatief aspect, Het is een tegenhanger van het stedelijk landschap. Veel vogels verlevendigen het landschap terwijl je het tach ervaart als een gebied waar nag rust en stilte heersen, Nu al zoeken velen rust en ontspanning in Midden- Delfland, Het zijn vooral de watersporters die het recreatieve beeld bepalen. In de Maaslandse vlieten en de Vlaardingervaart liggen zeer veel boten van bewoners van de omliggende steden, Te veel vinden velen, Het is waarschijnlijk een van de drukste watersp~tgebieden van Nederland. Deze overbeboting maakt het recreeren minder aantrekkelijk, het brengt oak veel schade met zich mee aan de walkanten, aan natuur en milieu.. ( >'. / l. ~>~_;.k.

6 extra editie, najaar Ook wandelaars en fietsers zoeken rust in Midden-Delfland, maar ook veel automobilisten. Dit levert wel problemen op. De weggetjes zijn te smal voor en auto's en fietsers en wandelaars, Mede met het oog hierop heeft de SOMD een plan gemaakt voor kleine recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden en rustplaatsen. Dat plan wordt al voor een gedeelte uitgevoerd. Bovendien is bij wijze van proef de Harreweg/Abtswoudseweg -tussen Schiedam en Delft op zondagen voor doorgaand autoverkeer afgesloten, Ook de recreatieproblemen in de steden rand het gebied zijn groat. Men wil ze voor een deel in Midden Delfland oplossen, Aan de randen worden nu al recreatieparken, waar duizenden een plaats.kunnen vinden, gewaakt en ontworpen, De Kerkpolder bij Delft (zwernbad en sportcomplex), tussen Vlaardingen en M3.assluis is dat de Lickebaert en ten noordwesten van Vlaardingen in de Broekpolder i s er sprake van de aanleg van een golfbaan. Voor zover deze huidige plannen niet genoeg zijn zal in Midden-Delfland ruimte moeten worden gevonden voor recreatie. Want ook de. bewoners van de omri ngende steden hebben zekere rechten, op recreatiemogelijkheden in dit geval. (advertentie) Echte boerenkaas op eigen bedrijf gernaakt bereid uit rauwe melk volgens het eeuwenoude recept Midden-Delfkrant extra editie, najaar 1977 De Midden-Delfkrant is een uitgave van de Midden-Delfland Vereniging en van de stichting Bezoekerscentrum Midden-Delfland. Midden~Delfland Vereniging Secretariaat: Trekkade 20 Vlaardingen Telefoon (010) Stichting Bezoekerscentrum Midden Delfland Contactadres : Mozartlaan 13 Vlaardingen Telefoon (010) Abonnementen op de Midden-Delfkrant alleen mogelijk door lidmaatschap van de Midden-Delfland Vereniging. Minimum contributie f 15,-- per jaar, jeugdleden (t/m 17 jaar) J 7,50. Aanmelding doer starting op gironurnmer t.n.v. Werkgroep Midden Delfland te Delft, onder vermelding van ' nieuw lid Midden-Delfland V ereniging ' Redactieadres: Oosteinde 167 Delft Telefoon (015) tekeningen in dit nummer: Peter de Bois en Iwan Kriens (Planwinkel Delft) foto s: Frits van Ooststroom Y!:~~~~E-~!:~~!::!!:~~~~::!-~~-~~-~~~::!~~~! op woensdag, vrijdag en zaterdag On~e kaasmakerij is te bezich~igen van 1 juli tot 1 september op woensdag, vrijdag en zaterdag, om 10 uur en om 11 uur. Toegangsprijs f 1,-- per persoon, kinderen f 0,50. Voor groepen kunnen aparte afspraken gemaakt worden. Kaasboerderij 'Maeslantsluys' s. van der Kooij Zuidbuurt 29 &ass luis Telefoon (01899) c/11iddenedelfla11,d 9'ereniging... 1 De Midden-Delfland Vereniging is een vereniging voor iedereen die iets met ;7~-~ Midden-Delfland te maken heeft. Voor boeren, recreanten, milieumensen,,,,,... ' ) historici, bestuurders. Iedereen. Wordt lid van de Midden-Delfland Vereniging. Inlichtingen en aanmelding bij het secretariaat. U bent dan ook abonnee op de Midden-Delfkrant, Midden..:Delfland is de moeite waard! -~ fa~;.,.

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging)

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Midden-Delfland als Wandellandschap Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Wandelpaden in Midden-Delfland voor het voetlicht Opbouw van de presentatie:

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden?

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? Onderzoeksresultaten Motivaction: FACTSHEET Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? september 2015 Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Voorstel afronding inrichting en onderhoud Holyweg 16

Voorstel afronding inrichting en onderhoud Holyweg 16 Voorstel afronding inrichting en onderhoud Holyweg 16 KNNV afdeling Delfland ALV Vockestaert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT email:

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Zoetermeer VW

Onteigening in de gemeente Zoetermeer VW Onteigening in de gemeente Zoetermeer VW «Onteigeningswet» Aanleg provinciale weg N469 Besluit 20 augustus 1997, nr. 97.003863 houdende aanwijzing onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte Wij

Nadere informatie

Weidevogelpact Midden-Delfland

Weidevogelpact Midden-Delfland Weidevogelpact Midden-Delfland Midden-Delfland is van oudsher een goed weidevogelgebied. Maar ook in dit open veenweidegebied is het aantal weidevogels fors afgenomen: de populaties grutto, kievit en tureluur

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER 15 & 16 MEI 20 15 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER Kijk voor meer informatie op: Schrijf uw team in voor de aankomende editie op 15 & 16 mei a.s.! Een unieke, duurzame, authentieke, (in-

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18 Dichterbij ZUID-HOLLAND MIDDEN MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK ZUID-HOLLAND MIDDEN ZOMER 2017 Melk uit Midden-Delfland: lekker!!»10 FINANCIËN JAARVERSLAG 2016 ZELFSTANDIG ONDERNEMEN Bank denkt mee met

Nadere informatie

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen.

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. PROJECTENOVERZICHT MIDDEN-DELFLAND 2025 In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. Van deze projecten

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

LEZEN. Terpentijd - 1500

LEZEN. Terpentijd - 1500 1 LEZEN Terpentijd - 1500 Friesland bestaat eigenlijk uit drie delen: de klei, het veen en het zand. De eerste boeren woonden op het zand (De Wouden en Gaasterland). Hun aardewerk in de vorm van trechters

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone),

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone), Met de cache Meer Polder beleef je het heden en verleden van de Meerpolder. Het is een prachtige tocht van ca. 9 km die je lopend of met de fiets kunt doen. Bij Zoetermeer ligt een polder die is heel bijzonder

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint.

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. 11 september 2013 Programma 14.00 Ontvangst bij familie Hulisch / welkom

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door

Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door Jolien Schroot en Herman Stikkel Recreatieve fietsroutes in de stadsrand een onderzoek door Jolien Schroot en Herman Stikkel 1 Fietsen in je eigen

Nadere informatie

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013 Gemeente Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 ' ÉÉÉ Midden-Delfland *^f* E gemeente@middendelfland.nl, 1 www.middendelfland.nl Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Van : Verzonden: Aan : Onderwerp: Bijlagen: Geachte heer, mevrouw,

Van : Verzonden: Aan : Onderwerp: Bijlagen: Geachte heer, mevrouw, Van : Verzonden: Aan : Onderwerp: Bijlagen: Greef, Don de cd.de.greef@leidschendam-voorburg.nl> dinsdag 17 juni 201 4 1357 Statengriffie FW: Zienswijze OT6 Rijnlandroute - A4 201 4061 70944.pdf; 201 405081

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Daarom moeten jullie voor je naar de Woudse polder gaat eerst wat opzoeken op internet.

Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Daarom moeten jullie voor je naar de Woudse polder gaat eerst wat opzoeken op internet. Wat is het geheim van de Woudse polder? t Woudt is een piepklein dorpje, in de Woudse polder. Al eeuwen staan hier op dezelfde plek een kerkje, een pastorie, een kosterswoning, een rijtje arbeidershuisjes

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland

Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland 19.4 km wandelen Wandel langs de Vlietlanden en ontdek het authentieke, nooit ingepolderde boezemland in een oud laagveengebied. Je ziet hier

Nadere informatie

Molendijk 71, 73 en 75

Molendijk 71, 73 en 75 Molendijk 71, 73 en 75 3255 AM Oude-Tonge Vraagprijs: 179.000 k.k. Vraa Renovatieproject of nieuwbouwlocatie(s) op een mooie plek in Oude-Tonge Deze eeuwenoude boerderij, bestaande uit een woonhuis, garages

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland

Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland Aanleiding De totale oppervlakte open weidegebied in Midden Delfland bedroeg in 1979 circa 7.500 ha. Dat is in 2014 teruggelopen tot circa 4.000ha.

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte Bijlage 1 bij zienswijze RV Rijnland Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte 1. Historie De ontwikkeling van de vaarweg van Rotterdam via de Rotte noordwaarts en die via Delft

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling AANTAL. Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling Sinds 1973 worden elke veertien dagen de vogels in de westelijke Eempolders geteld. Dat is nu dus al ruim 38 jaar. Wat rekenwerk levert op dat op

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Verkeersbesluit D /

Verkeersbesluit D / 1 Inleiding Op 4 maart 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een verkeersbesluit op basis van de Scheepvaartverkeerswet voor het plaatsen van BPR (Binnenvaart Politiereglement) bebording langs de

Nadere informatie

Welkom in Midden-Delfland. www.middendelfland.nl

Welkom in Midden-Delfland. www.middendelfland.nl NL Welkom in Midden-Delfland www.middendelfland.nl Welkom in Midden-Delfland In dit boekje leest u over de bijzondere kwaliteiten van Midden-Delfland. Een oer-hollandse gemeente met een waardevol agrarisch

Nadere informatie

Visie Buytenpark 28 juni 2010

Visie Buytenpark 28 juni 2010 0 Visie Buytenpark 28 juni 2010 1 Visie Buytenpark een ruimtelijke strategie 28 juni 2010 Gemeente Zoetermeer Afdeling stadsontwikkeling Telefoon: 079-3469705 Fax: 079-3469812 E-mail: a.kruijshaar@zoetermeer.nl

Nadere informatie

Zaterdag 9 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Zaterdag 9 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Zaterdag 9 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening koppelingsgebieden Desteldonk Gentse Kanaalzone Geachte gouverneur (Denys), Geachte schepenen

Nadere informatie

De beleidsopgave vanaf 1990

De beleidsopgave vanaf 1990 1 De beleidsopgave vanaf 1990 Kustzone Slufter in de duinenrij bij Bergen, bij (hoge) vloed kan zeewater in de eerste duinvallei binnenstromen. Dit biedt een geschikt milieu voor veel zeldzame (planten)soorten.

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Boswet en kapvergunningen

Boswet en kapvergunningen Boswet en kapvergunningen Veranderingen in de nieuwe wet Natuurbescherming Gerrit-Jan van Herwaarden en Eibert Jongsma Wat is LandschappenNL? Faciliteert provinciale Landschapsbeheer organisaties en provinciale

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten

nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten Joukje Eikelboom, Anne van der Graaf en Margo Schotanus Onderzoeksfase van het afstudeertraject Tuinarchitectuur April

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Verbinding Stad-Land Midden-Delfland gebied

Verbinding Stad-Land Midden-Delfland gebied Verbinding Stad-Land Midden-Delfland gebied Analyse van de behoefte om de relatie tussen stad en land te verstevigen voor het Midden-Delfland gebied inclusief uitvoeringsagenda met begroting en dekkingsvoorstel

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-10-2009 Datum publicatie 14-10-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200806200/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND MDR 8 JULI 2016 MD 2016-557782747 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND Onderwerp : Toekomst Midden-Delfland Kenmerk : MD 2016-557782747 Bijlagen : -7- Besluitdatum : 8 juli 2016 Voorbereid

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Camping Achter Port Zélande ligt camping Port Zélande. Deze camping ligt midden in de natuur met veel ruimte en rust. (tel ).

Camping Achter Port Zélande ligt camping Port Zélande. Deze camping ligt midden in de natuur met veel ruimte en rust. (tel ). De Duindoorn is één van de eerste struiken die zich in een duingebied vestigt. Hij wordt dan ook pionierplant genoemd, die gemakkelijk in het voedselarme zand wortelt en de grond daarmee geschikt maakt

Nadere informatie

Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens

Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens Wilgenrijk Echt, ontspannen, Hollands, mooi wonen Ontwerpfilosofie van Wilgenrijk De Maassluise School HOLLANDSE KUST Wilgenrijk is een nieuw stukje Nederland

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Het Bosschap voor bos en natuur

Het Bosschap voor bos en natuur Het Bosschap voor bos en natuur Ir. G.J.P. Jansen secretaris www.bosschap.nl Kerngegevens Bosschap Opgericht in 1954 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Verplichte registratie voor bos- en natuurbedrijven:

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Voor vogels en mensen

Voor vogels en mensen 10 Voor vogels en mensen Polder Schieveen Aanleg van overgangszone tussen stad en natuur nabij Rotterdam Net boven Rotterdam ligt Polder Schieveen, een uitgestrekt veenweidegebied dat zal worden ingericht

Nadere informatie

DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE

DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE DOKKUM INPASSING ZONNEAKKER MODELLENSTUDIE 06-04-2017 1. Analyse Plangebied Hantumerweg Kwelderwallen / oeverwallen Hiausterdyk Oude Paesens Agrarisch Kweldervlakten Zonneakker Bedrijventerrein Bedrijventerrein

Nadere informatie

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen Vallei Kleine Nete Kesselse Heide Vallei Kleine Nete Nijlense Beek Goorbos Bevelse Beek Soldatenbos Bogaertse Heide Hollands Kamp Lindekensbeek Vallei Grote Nete Vallei Grote Nete NATUURGEBIED BOSSEN EN

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine,

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine, Een rondje regio... Ko-Kalf Nou kan ik wel een hele Blonde d Aquitaine, maar daar zit je ook niet middag blijven praten over op te wachten! Een plek waar het zo rustig is, als in de stal van boerenbedrijf

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Eemnes. De Eempolder ( Bron:

Eemnes. De Eempolder ( Bron: Eemnes De Eempolder ( Bron: www.eemvallei.nl) Introductie Eemnes is een kleine, zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht, zeer centraal gelegen in het hart van Nederland. Onderzoek uit 2011 wees uit

Nadere informatie

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst gebiedsontwikkeling perkpolder hulst De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap Gebiedsontwikkeling Perkpolder De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap

Nadere informatie

Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg

Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben een Masterplan gemaakt voor de bouw van 5000 woningen op voormalig marinevliegveld Valkenburg. Dit vliegveld

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

2 Gebied Groene Traverse Vlaardingen

2 Gebied Groene Traverse Vlaardingen Groene Traverse Vlaardingen Transformatiezone Krabbeplas Oeverbos / Het Scheur Aalkeet-Buiten polder Groene Gordel Rozenburg Zuidbuurtzone A15 zone 23 2.3.1 Groene Traverse Vlaardingen De huidige A20 is

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa.

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa. Meander Samenvatting groep 7 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Boeren zijn door het gebruik van kunstmest en machines meer gaan produceren. Ook zijn ze zich steeds meer gaan specialiseren in één

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Opzet. Streefbeelden Graslanden. Fasen van ontwikkeling. Hooilanden. Tussenfase 0: Raaigras-weide KNNV afdeling Delfland. Tussenfase 1: Grassen-mix

Opzet. Streefbeelden Graslanden. Fasen van ontwikkeling. Hooilanden. Tussenfase 0: Raaigras-weide KNNV afdeling Delfland. Tussenfase 1: Grassen-mix Opzet Streefbeelden Graslanden Wat is de doelstelling; Wat willen we er mee? Hooilanden Fasen van ontwikkeling Botanisch waardevolle graslanden De dominantfase als bottleneck Doelstelling bloemrijk: verschralen

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 s GWM2010-83 Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 P ZüID HOLLAND Statencommissie Groen, Water en Milieu Lid Gedeputeerde Staten J.L. Evertse Contact T 070-441 61 58 F 070-441 78 19 jl.evertse@pzh.nl Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

EEN LANDSCHAP VAN STAND

EEN LANDSCHAP VAN STAND MIDDEN-DELFLAND: EEN LANDSCHAP VAN STAND VAN STAND Een pleidooi voor de status groen beschermd landschap Een pleidooi voor de status groen beschermd landschap MIDDEN-DELFLAND: EEN LANDSCHAP VAN STAND Een

Nadere informatie

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Begroting 2014 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1 Inleiding Begroting 2014 Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan

Nadere informatie