Midden-Del. Buffer zone

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Midden-Del. Buffer zone"

Transcriptie

1 Midden-Del Mi.dden-Delfland extra editie, najaar 1977 recreatiegebieden, die niet pla.nologisch vogelvrij' zijn; natuurgebieden, die of door eigendom of pla.nologisch voldoende beschermd zijn, enz. Alleen door realisering var, dit soort functies is tevens het hoofddoel van de bufferzone te bereiken, nl,: voorkomen dat de stedelijke zones aan elkaar groeien. SOMD Midden-Delfl and is neg de enige open, landelijke ruimte in het zuidelijk deel van de Randstad. Om te voorkomen dat de steden Delft-Den Haag en Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen- Maassluis aan elkaar groeien is Midden Delfl and door de regering aangewezen als bufferzone, Een greene binnenplaats in de Randstad Historische ontwikkeling Omstreeks twee eeuwen veer Chr. was Midden-Delfland een greet griendbos, waar riet en biezen overheersten, beschermd tegen aanvallen van de zee door een smal]e duinenrij. In latere perioden is de zee meerdere malen door de duinenrij heengeslagen, waar bij in de kreken het veen wegspoel de, Later slibden deze weer dicht met klei. In de eerste eeuw na Chr, meet het landschap er hebben uitgezien als de Waddenzee, waarbij de duinvorming zich voortzette. Enige eeuwen l ater vestigden de eerste bewoners zich op de hoger gelegen delen, die ontstaan waren door klei-afzettingen in de kreken ( ' kleiruggen ' ) en verder op opgeworpen terpen, zeals in t Woudt, De mensen begonnen zich tegen het water te beschermen door dijken aan te leggen. Het veen wordt vanaf de hoger gelegen delen in lange, rechte stroken ont.gonner:. Deze strooksgei'.>ijze antginning geldt als specifiek Hollands l arjdschap, nl. een slager~andschap. Het is ~en veeteelt- gebied IT-et een beetje tuinbouw, Dit grondgebruik en het landschap vormen een harmonieus geheel zeals ook de historische ontwikkeling van eeuwen de aard van het gebied bepaalt, Het gebied wordt door veel bewoners van de omringende steden als zo aantrekkelijk ervaren, dat zij er in grotengetale rust en ontspanning zoeken. Buffer zone De regering heeft Midden- Deli"land aangewezen als bufferzone. Dat betekent dat Midden-Delfland een open, niet bebouwd gebied meet blijven. Steeds me~r werd echter duidelijk, dat een beleid gericht op 'openhouden om het openhouden ' tot mislukking is gedoeit-d. De oprukkende stad wint het in de planologie meestal van agrari sche gebieden die niet optimaal kunnen functioneren, stadsuitbreiding en industrievestiging verdringen regel ID4tig de volkstuin aar, de rand van de stad, enz. Een bufferzonebeleid heeft dan ook alleen kans van slagen, wanneer in de bufferzone werkelijk 'harde' functies worden gerealiseerd, zeals boerer~edrijven, die planologisch beschermd zijn en die veer de boer perspectief bieden; Om te komen tot een goede inrichting, van Midden- Delfland richtten in 1964 een aantal gemeenten en de provincie Zuid- Holland de stichting Onderzoek Midden- Delfland (SOMD) op, die de opdracht kreeg hiernaar een onderzoek in te steller:, Hierbij zou men zowel met agrarische als recreatieve belar~en rekening moeten houden, De bestaande wetgeving en beetuursvorm bleken niet effectief te zijn. Het r apport var, de SOMD, dat in 1968 verscheen, pleitte dan oak veer een centraal lichaam en veer bijzondere. maatregel en, Het gevolg was, dat een werkgroep zich ging bezighouden met het or:twerpen van een nieuwe wet : de Reconstructiewet Midden-Delfland, Het wetsontwerr dat in 1972 uitkwam, had als basis het raport van de S O~ID. In de loop der tijd war en de inzichten omtrent inric:hting en bestuurlijke aspecter: echter veranderd. Uit de Tweede Kamer volgde veel kritiek. De Memorie van Ant woord, die pas in mei 1976 volgde, had de,.e veranderde ideeen verwerkt. De wet is door de Tweede Kamer in oktober 1976 aar~enomen en in maart 1977 door de Eerste Kamer behandeld, Op grond van de reconstructiewet zal een reconstructiecommissie zich bezighouden met de i m ichting van het gebied. Hopelijk is het neg niet te laat en is de open ruimte neg 'intact. Procedure Hoe de plannen veer Midden-Delfland er uit gaan zien weet neg niemand. Maar er gaat nu wel een plan gemaakt worden veer Midden- Delfland. De reconstructiewet geeft er de instrumenten veer. En niet meer dan dat. De wet zegt dus niet hoe dat plan er uit zal gaan zien. Wat gaat er gebeuren?

2 Midden-Delfkrant 2 Wat gaat er gebeuren? reconstructiecomrnissie In de reconstructi ecommissie zijn opgenomen vertegenwoordigers van gemeentebesturen, provinci e, SOMD, diverse bel angenorganisaties (landbouw, recreatie, natuur en landschap), enz, Deze reconstructiecommissie telt w~maal 15 l eden. reconstructieprogramma voorontwerp Haar eerste taak is een reconstructi e programma te ontwerpen. Dat i s te vergelijken met een streekpl an. Het geeft aan wat de uitgangspunten en hoofdlijnen zuller. zijn voor de later te maker. reconstructieplarnen (te vergelijken met bestew~ngsplapnen). Het programma zal dus grofweg de grootte aangeven van recreatievoorzier~ngen, zonder uit te spreken hoe het eruit gaat zien. inspraakronde Aan de hand van het voorontwerp krijgt i edereen in en rand Midden- Delfl and tenminste drie maanden de tijd zienswijzen en denkbeelden over dit voorontwerp naar voren te brengen, Hierna wordt het vastgesteld door de reconstructi ecommissi e die het doorstuurt naar gedeputeerde staten, en er verder niets meer aan hoeft te doen. bezwaarprocedure GedepUteerde staten leggen het vastgestel de voorontwerp ter visi e waarna een ieder schriftelijk bezwaren kan indienen, vaststelling reconstructieprogramma Hierr~ stellen provinciale staten het ontwerp;-reconstructieprogramma vast dat wordt doorgezonden naar de betrokken ministers die het definitief vaststell en, Al met al is dit een vrij uitvoerige procedure, temeer omdat dit nag maar de helft is. rol burgers Er zijn in. de bescr~ever. procedure twee momenten waarop de burger zijn stem kan laten horen: bi j de inspraakronde en bij de bezwarenprocedure, Het zijn beide momenten waarop in feite al vrij veel vastligt, omdat et al veel werk verzet is. Er wordt de burger nag slechts om een oordeel, en niet om ideeen gevraagd. plan van voorzieningen antwerp De volgende. taak van de reconstructiecommissie i s het maken van een plan van voorzieninger. (of een deel daarvan want alles hoe~t niet in een keer te gebeuren). In z ~ 'n plan van voorzieningen staat precies wat er '. gemaakt/aangelegd zal worden, hoe groat dat is, hoe dat er uit zal zien. Dit antwerp moet door twee ministers worden goedgekeurd, waarna het antwerp naar gedeputeerde staten gaat. bezwaarprocedure Dit antwerp wordt weer ter Vls~e gel egd, waarna iedereen bezwaar kan indienen. plan van voorzieningen vaststelling Hierna stellen gedeputeerde staten het pl an van voorzieningen vast, waarna de reconstructiecommissie het plan kan gaan uitvoeren. Na uitvoering van het plan houdt deze reconstructiewet op te werken. Het beheer wordt overgedragen aan een recreatieschap. m~~jjiiii >d~,;,.. ~. r::::::t.~"""och J"'lk/ ,_y~.s S. H.O..IJ.. ~fti~~~ 11ililfi iral(!jinl-«!i(b{)1fdi!ilmrol burgers Deze tweede hel ft van de procedure is niet zo uitgebreid als de eerste. In di t deel is oak maar een moment aan te wijzen waarop de burger zijn stem kan l ater. horen: de bezwaarprocedure. Hier mag uitdrukkelijk alleen nag maar iets gezegd worden al s men het echt fout vindt. Uit het bovenstaande zou al kunnen blijken dat men niet zo verschrikkelijk enthousi ast is over de mogelijk heden die de burgers volgens de wet krijgen om mee te der~en over de totstandkoming van pl annen voor Midden-Delfl and. Gelukkig verbiedt de wet nergens dat de burgers meer, extra, kansen hiervoor zouden krijgen, Een eerste' aanzet is hiervoor gegeven door een i nspraakprocedure die i n de winter van 1976/77 in het gebied werd gehouden, naar aanleiding van een initiatief uit de streek zel f.

3 Waar gaat het om? Het gaat om de r ecoristructie van Midden Delf land o Dat woord alleen al zegt voldoende: er is al wat in Midden Delfland o Er i s een historisch gegroeide situatie met goede kanten als het aantrekkelijke landschap, grote natuurwaarden en met problemen, vooral in de landbouwsector Om Midden-Delfl and ook echt een bufferzone te laten zijn moet de grand daar goed benut worden, Mede daarom wil de regering dat de agrariscr.e bedrijven gezond worden, daarom zal er waarsc~ijnlijk ook een herverkaveling gaan plaatsvinden. Op het ogenblik gaat het sl echt met de boeren, Een van de oorzaken daarvan is het feit dat het.al wel erg lang heeft geduurd voor er pl annen voor Midden Delfland worden vastgesteld en uitgevoerd. Volgens het pl an van de SmiD 'uit 1968 zouden i n een gebied van 1900 ha de boerenbedrijven onteigend worden om pl aats te maken voor recreatievoorzieningen. Het pl an van de SOMD is nooit uitgevoerd, maar had wel verregaande gevol gen, Boeren uit dit gebied zagen de dreiging van onteigeding hoven hun hoofd hangen, Een aantal van hen heeft het bedrijf ondertussen, zonder de ontwikkel ingen af te wachten, al verkocht, De Sti chting Beheer Landbouwgronden heeft nu al meer dan 550 ha in bezit, De overigen zitten in onzekerheid over hun toekomst. Onderhoud bleef achterwege, de bedrijven verpauperden. Ook l andelij ke probl emen deden er nog een 6chepje bovenop. De kosten, vooral de arbei dskosten zijn aanzienlijk gestegen. De opbrengst bl eef daarbij achter. Anders gezegd: het boerenbedrijf werd.steeds minder rendabel bij ongewijzigde bedrijfsvoering, Vergroting en modernisering van bedrijven gold al s oplossing. Als de kostenstijging niet wordt opgevad~en door evenredige stijging van de prijzen zal er meer geproduceerd moeten worden. De investeringen die daarvoor nodig zijn, z~jn in Midden- Delfl and veel te lang uitgebleven.de al genoemde onzekerheid over de toekomst is hier debet aan, De laatste paar jaar is er al wel wat veranderd. Een aantal boeren is toch maar gaan investeren in de hoop dat net hun tijd wel zal gaan duren. - Maar in het algemeen moet toch de reconstructie hier de oplossing gaan. brengen, want de boeren hebben recht op z'ekerheid, 3 c.7jiliddenedelflattd

4 Een vakje op de kaart is 1 x 1 km 4 natuur en landschap Al s groen en open gebied heeft Midden Delfland natuurlijk al een zekere waarde. De regering wil dat de historisch gegroeide struktuur gebruikt zal worden. Daar horen ook een groot aantal el ementen van natuurlijke en/ of landschappelijke waarde bi j. Deze elementen zijn kwetsbaar. Moder ne agrarische bedrijfsvoering kan er, door bv het gebruik van bestrijdingsmiddel en en veel kunstmest, schadelijk op inwerken. Recr eanten die toch graag de mooiste pl ekjes opzoeken kunnen veel verniel en. En vogel s, waar Midden- Delfl and nu nog redelijk vol van is, zijn zo weggejaagd. Dat all es heeft bescherming nodig wil het blijven bestaan. En di t alles kan niet zelf voor zijn rechten opkomen; er zijn mensen nodig die dat willen waarnemen. De natuurlijke r i jkdommen van Midden Del f l and zijn meestal maar klein van oppervlak. Vooral klein, maar groot i n aantal zijn de zg. boerengeriefbosjes, waar de boer vroeger het hout kapte dat hij nodig had en die nu van belap~ zijn als rustpl aats voor vogel s. Ook het insectenleven is er vaak opvallend rijk. nat gel dt ook voor de Tanthofkade en de Rijskade, resp. bij Delft en Vlaardingen. Het zijn typi sche hout kaden vooral begroeid met es, el s, wil g en esdoorn. Midden- Del fland telt twee eendekooien, een bi j Schipluiden, de ander tussen Vlaardingen en Maasl and. Die bij Schipluiden is eigendom van Natuurmonumenten. Datzel fde geldt voor de Vlietl anden. Deze boezemlanden vormeri met 60 ha het grootste natuurgebied van Midden- Del fland. Het zijn niet bemeste hoo il~nden, die erg drassig zijn. Ze bestaan al ongeveer 500 jaar in vrijwel onveranderde toestand. Z6 is het hel e, natte middengedeelte van Midden~Delf l and geweest voordat met droogmalen werd begonnen. Er groeien en bl oei en veel bijzondere pl anten in de Vlietl anden, maar ook hier heeft de waterverontreiniging zijn tol geeist. Het aantal weidevogels is echter nog verrassend groat. De grutto, kievit en turel uur breeden er i n grotengetale. Met de ernaast liggende Holierhoeksepol der vormt het een van de belangrij k ste weidevogel broedgebieden van Zuid Holland. - Langs de wegen, die meestal op de oude kl eiruggen liggen, vinden we veel oude boerde~i jen, die met erfbeplant~ i ng van elzen, essen en wilgen, maar ' ook linden en kastanjes omgeven zijn. I n de lager gelegen veengebi eden vinden we een opener l andschap. Naast de met bomen omzooitde weggetjes vormen de vaarten en vlieten in dit gebied de markante l andschapsel ementen Staande op de dijken l angs de vaarten, zien we overal aan de horizon de, stadsranden' en de industrieen van de ~ omliggende steden. De visuel e I

5 5 nabijheid van de steden wordt bijzor.der sterk ervaren, Op somrnige plaatsen wordt door boerderijen en beplantingen het zicht op de steden verminderd. Het plaatsen van bomenrijen is een middel om de invl oed van de stadsranden wat te doen afnemen, r ecreatie Midden- Delfland, zoals het er nu uitziet, heeft een aantal kenmerken die op zich al belangrijke voorwaarden vormen voor een aantrekkelijk recreatiemilieu; Het is een nag landelijk gebied waar de boer zijn bedrijf uitoefent, waar men nag koeien en schapen ziet. Het is nag groen in de ware zin des woords, De historisch gegroeide struktuur is erg belangrijk voor de recreant, vooral de kleine elementen: slootjes, kaden, wegkanten, de trekkaden langs de vaarten, de weggetjes met hun boerderijen. Een dorpje als ' t Woudt bekoort vrijwel iedereen. De door de eeuwen heen gegroeide struktuur maakt het landschap verrassend. Het landschap is open, men kan er nag ver kijken, Dit is een erg belangrijk recreatief aspect, Het is een tegenhanger van het stedelijk landschap. Veel vogels verlevendigen het landschap terwijl je het tach ervaart als een gebied waar nag rust en stilte heersen, Nu al zoeken velen rust en ontspanning in Midden- Delfland, Het zijn vooral de watersporters die het recreatieve beeld bepalen. In de Maaslandse vlieten en de Vlaardingervaart liggen zeer veel boten van bewoners van de omliggende steden, Te veel vinden velen, Het is waarschijnlijk een van de drukste watersp~tgebieden van Nederland. Deze overbeboting maakt het recreeren minder aantrekkelijk, het brengt oak veel schade met zich mee aan de walkanten, aan natuur en milieu.. ( >'. / l. ~>~_;.k.

6 extra editie, najaar Ook wandelaars en fietsers zoeken rust in Midden-Delfland, maar ook veel automobilisten. Dit levert wel problemen op. De weggetjes zijn te smal voor en auto's en fietsers en wandelaars, Mede met het oog hierop heeft de SOMD een plan gemaakt voor kleine recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden en rustplaatsen. Dat plan wordt al voor een gedeelte uitgevoerd. Bovendien is bij wijze van proef de Harreweg/Abtswoudseweg -tussen Schiedam en Delft op zondagen voor doorgaand autoverkeer afgesloten, Ook de recreatieproblemen in de steden rand het gebied zijn groat. Men wil ze voor een deel in Midden Delfland oplossen, Aan de randen worden nu al recreatieparken, waar duizenden een plaats.kunnen vinden, gewaakt en ontworpen, De Kerkpolder bij Delft (zwernbad en sportcomplex), tussen Vlaardingen en M3.assluis is dat de Lickebaert en ten noordwesten van Vlaardingen in de Broekpolder i s er sprake van de aanleg van een golfbaan. Voor zover deze huidige plannen niet genoeg zijn zal in Midden-Delfland ruimte moeten worden gevonden voor recreatie. Want ook de. bewoners van de omri ngende steden hebben zekere rechten, op recreatiemogelijkheden in dit geval. (advertentie) Echte boerenkaas op eigen bedrijf gernaakt bereid uit rauwe melk volgens het eeuwenoude recept Midden-Delfkrant extra editie, najaar 1977 De Midden-Delfkrant is een uitgave van de Midden-Delfland Vereniging en van de stichting Bezoekerscentrum Midden-Delfland. Midden~Delfland Vereniging Secretariaat: Trekkade 20 Vlaardingen Telefoon (010) Stichting Bezoekerscentrum Midden Delfland Contactadres : Mozartlaan 13 Vlaardingen Telefoon (010) Abonnementen op de Midden-Delfkrant alleen mogelijk door lidmaatschap van de Midden-Delfland Vereniging. Minimum contributie f 15,-- per jaar, jeugdleden (t/m 17 jaar) J 7,50. Aanmelding doer starting op gironurnmer t.n.v. Werkgroep Midden Delfland te Delft, onder vermelding van ' nieuw lid Midden-Delfland V ereniging ' Redactieadres: Oosteinde 167 Delft Telefoon (015) tekeningen in dit nummer: Peter de Bois en Iwan Kriens (Planwinkel Delft) foto s: Frits van Ooststroom Y!:~~~~E-~!:~~!::!!:~~~~::!-~~-~~-~~~::!~~~! op woensdag, vrijdag en zaterdag On~e kaasmakerij is te bezich~igen van 1 juli tot 1 september op woensdag, vrijdag en zaterdag, om 10 uur en om 11 uur. Toegangsprijs f 1,-- per persoon, kinderen f 0,50. Voor groepen kunnen aparte afspraken gemaakt worden. Kaasboerderij 'Maeslantsluys' s. van der Kooij Zuidbuurt 29 &ass luis Telefoon (01899) c/11iddenedelfla11,d 9'ereniging... 1 De Midden-Delfland Vereniging is een vereniging voor iedereen die iets met ;7~-~ Midden-Delfland te maken heeft. Voor boeren, recreanten, milieumensen,,,,,... ' ) historici, bestuurders. Iedereen. Wordt lid van de Midden-Delfland Vereniging. Inlichtingen en aanmelding bij het secretariaat. U bent dan ook abonnee op de Midden-Delfkrant, Midden..:Delfland is de moeite waard! -~ fa~;.,.

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging)

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Midden-Delfland als Wandellandschap Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Wandelpaden in Midden-Delfland voor het voetlicht Opbouw van de presentatie:

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden?

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? Onderzoeksresultaten Motivaction: FACTSHEET Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? september 2015 Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Weidevogelpact Midden-Delfland

Weidevogelpact Midden-Delfland Weidevogelpact Midden-Delfland Midden-Delfland is van oudsher een goed weidevogelgebied. Maar ook in dit open veenweidegebied is het aantal weidevogels fors afgenomen: de populaties grutto, kievit en tureluur

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER 15 & 16 MEI 20 15 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER Kijk voor meer informatie op: Schrijf uw team in voor de aankomende editie op 15 & 16 mei a.s.! Een unieke, duurzame, authentieke, (in-

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland

Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland 19.4 km wandelen Wandel langs de Vlietlanden en ontdek het authentieke, nooit ingepolderde boezemland in een oud laagveengebied. Je ziet hier

Nadere informatie

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen.

In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. PROJECTENOVERZICHT MIDDEN-DELFLAND 2025 In Midden-Delfland lopen al verschillende projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Dit gebeurt door diverse partijen. Van deze projecten

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone),

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone), Met de cache Meer Polder beleef je het heden en verleden van de Meerpolder. Het is een prachtige tocht van ca. 9 km die je lopend of met de fiets kunt doen. Bij Zoetermeer ligt een polder die is heel bijzonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

LEZEN. Terpentijd - 1500

LEZEN. Terpentijd - 1500 1 LEZEN Terpentijd - 1500 Friesland bestaat eigenlijk uit drie delen: de klei, het veen en het zand. De eerste boeren woonden op het zand (De Wouden en Gaasterland). Hun aardewerk in de vorm van trechters

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Daarom moeten jullie voor je naar de Woudse polder gaat eerst wat opzoeken op internet.

Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. Daarom moeten jullie voor je naar de Woudse polder gaat eerst wat opzoeken op internet. Wat is het geheim van de Woudse polder? t Woudt is een piepklein dorpje, in de Woudse polder. Al eeuwen staan hier op dezelfde plek een kerkje, een pastorie, een kosterswoning, een rijtje arbeidershuisjes

Nadere informatie

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint.

Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder. Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. Harnaschkade in de Woud-Harnaschpolder Een rondleiding voor raadsleden langs het te ontwikkelen wonen en werken Harnaschweteringlint. 11 september 2013 Programma 14.00 Ontvangst bij familie Hulisch / welkom

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013 Gemeente Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 ' ÉÉÉ Midden-Delfland *^f* E gemeente@middendelfland.nl, 1 www.middendelfland.nl Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte Bijlage 1 bij zienswijze RV Rijnland Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte 1. Historie De ontwikkeling van de vaarweg van Rotterdam via de Rotte noordwaarts en die via Delft

Nadere informatie

nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten

nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten nederlandse forten komen tot leven! Onderzoek rondom functieveranderingen van forten Joukje Eikelboom, Anne van der Graaf en Margo Schotanus Onderzoeksfase van het afstudeertraject Tuinarchitectuur April

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling

Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling AANTAL. Wat feitjes rond de duizendste Eempoldertelling Sinds 1973 worden elke veertien dagen de vogels in de westelijke Eempolders geteld. Dat is nu dus al ruim 38 jaar. Wat rekenwerk levert op dat op

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

Visie Buytenpark 28 juni 2010

Visie Buytenpark 28 juni 2010 0 Visie Buytenpark 28 juni 2010 1 Visie Buytenpark een ruimtelijke strategie 28 juni 2010 Gemeente Zoetermeer Afdeling stadsontwikkeling Telefoon: 079-3469705 Fax: 079-3469812 E-mail: a.kruijshaar@zoetermeer.nl

Nadere informatie

Molendijk 71, 73 en 75

Molendijk 71, 73 en 75 Molendijk 71, 73 en 75 3255 AM Oude-Tonge Vraagprijs: 179.000 k.k. Vraa Renovatieproject of nieuwbouwlocatie(s) op een mooie plek in Oude-Tonge Deze eeuwenoude boerderij, bestaande uit een woonhuis, garages

Nadere informatie

Welkom in Midden-Delfland. www.middendelfland.nl

Welkom in Midden-Delfland. www.middendelfland.nl NL Welkom in Midden-Delfland www.middendelfland.nl Welkom in Midden-Delfland In dit boekje leest u over de bijzondere kwaliteiten van Midden-Delfland. Een oer-hollandse gemeente met een waardevol agrarisch

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Boswet en kapvergunningen

Boswet en kapvergunningen Boswet en kapvergunningen Veranderingen in de nieuwe wet Natuurbescherming Gerrit-Jan van Herwaarden en Eibert Jongsma Wat is LandschappenNL? Faciliteert provinciale Landschapsbeheer organisaties en provinciale

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Verbinding Stad-Land Midden-Delfland gebied

Verbinding Stad-Land Midden-Delfland gebied Verbinding Stad-Land Midden-Delfland gebied Analyse van de behoefte om de relatie tussen stad en land te verstevigen voor het Midden-Delfland gebied inclusief uitvoeringsagenda met begroting en dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Eemnes. De Eempolder ( Bron:

Eemnes. De Eempolder ( Bron: Eemnes De Eempolder ( Bron: www.eemvallei.nl) Introductie Eemnes is een kleine, zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht, zeer centraal gelegen in het hart van Nederland. Onderzoek uit 2011 wees uit

Nadere informatie

Het Bosschap voor bos en natuur

Het Bosschap voor bos en natuur Het Bosschap voor bos en natuur Ir. G.J.P. Jansen secretaris www.bosschap.nl Kerngegevens Bosschap Opgericht in 1954 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Verplichte registratie voor bos- en natuurbedrijven:

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Voor vogels en mensen

Voor vogels en mensen 10 Voor vogels en mensen Polder Schieveen Aanleg van overgangszone tussen stad en natuur nabij Rotterdam Net boven Rotterdam ligt Polder Schieveen, een uitgestrekt veenweidegebied dat zal worden ingericht

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg

Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg Factsheet ontwikkeling locatie vliegveld Valkenburg Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben een Masterplan gemaakt voor de bouw van 5000 woningen op voormalig marinevliegveld Valkenburg. Dit vliegveld

Nadere informatie

2 Gebied Groene Traverse Vlaardingen

2 Gebied Groene Traverse Vlaardingen Groene Traverse Vlaardingen Transformatiezone Krabbeplas Oeverbos / Het Scheur Aalkeet-Buiten polder Groene Gordel Rozenburg Zuidbuurtzone A15 zone 23 2.3.1 Groene Traverse Vlaardingen De huidige A20 is

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 s GWM2010-83 Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 P ZüID HOLLAND Statencommissie Groen, Water en Milieu Lid Gedeputeerde Staten J.L. Evertse Contact T 070-441 61 58 F 070-441 78 19 jl.evertse@pzh.nl Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

Opzet. Streefbeelden Graslanden. Fasen van ontwikkeling. Hooilanden. Tussenfase 0: Raaigras-weide KNNV afdeling Delfland. Tussenfase 1: Grassen-mix

Opzet. Streefbeelden Graslanden. Fasen van ontwikkeling. Hooilanden. Tussenfase 0: Raaigras-weide KNNV afdeling Delfland. Tussenfase 1: Grassen-mix Opzet Streefbeelden Graslanden Wat is de doelstelling; Wat willen we er mee? Hooilanden Fasen van ontwikkeling Botanisch waardevolle graslanden De dominantfase als bottleneck Doelstelling bloemrijk: verschralen

Nadere informatie

EEN LANDSCHAP VAN STAND

EEN LANDSCHAP VAN STAND MIDDEN-DELFLAND: EEN LANDSCHAP VAN STAND VAN STAND Een pleidooi voor de status groen beschermd landschap Een pleidooi voor de status groen beschermd landschap MIDDEN-DELFLAND: EEN LANDSCHAP VAN STAND Een

Nadere informatie

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Begroting 2014 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1 Inleiding Begroting 2014 Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan

Nadere informatie

Camping Achter Port Zélande ligt camping Port Zélande. Deze camping ligt midden in de natuur met veel ruimte en rust. (tel ).

Camping Achter Port Zélande ligt camping Port Zélande. Deze camping ligt midden in de natuur met veel ruimte en rust. (tel ). De Duindoorn is één van de eerste struiken die zich in een duingebied vestigt. Hij wordt dan ook pionierplant genoemd, die gemakkelijk in het voedselarme zand wortelt en de grond daarmee geschikt maakt

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder 14 juni 2012 Programma Michel de la Vieter - Projectmanager - Inleiding - Toelichting Natuur- en Recreatieplan - Pauze - Vervolgtraject - Vragen Inleiding Traject

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens

Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens Wilgenrijk Echt, ontspannen, Hollands, mooi wonen Ontwerpfilosofie van Wilgenrijk De Maassluise School HOLLANDSE KUST Wilgenrijk is een nieuw stukje Nederland

Nadere informatie

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk Anne Reichgelt en Evelien Verbij 1. Intro Wet Natuurbescherming Doel: natuurwetgeving vereenvoudigen en nauwer aan laten sluiten bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Nadere informatie

Fortengordels rond Antwerpen

Fortengordels rond Antwerpen Fortengordels rond Antwerpen Gebiedsgericht project Kaderplan: aanzet en voorstel van algemene richtlijnen en visies Els Leclerck, Grontmij, en David Verhoestraete, Cluster Landscape Kaderplan Fortengordels

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn LEDENBRIEF Vereniging Stopdestank Deurne nummer 17 januari 2013 Stopdestank organiseert Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn WOENSDAG 23 JANUARI 2013

Nadere informatie

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld

Inrichtingsplan. de Aarnink. Aarninksweg 6 7426 PA Deventer. Babke Schoneveld Inrichtingsplan de Aarnink Aarninksweg 6 7426 PA Deventer Babke Schoneveld Tussen Deventer en Bathmen aan de Aarninksweg 6 Staan de twee boerderijen die Samen de Aarnink vormen. De met riet gedekte boerderij

Nadere informatie

Een golfbaan natuurlijk!

Een golfbaan natuurlijk! Een golfbaan natuurlijk! Kansen van golfbanen voor natuur, landschap en recreatie Een golfbaan biedt kansen voor natuur en Steeds meer mensen spelen golf. Regelmatig worden initiatieven voor nieuwe golfbanen

Nadere informatie

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine,

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine, Een rondje regio... Ko-Kalf Nou kan ik wel een hele Blonde d Aquitaine, maar daar zit je ook niet middag blijven praten over op te wachten! Een plek waar het zo rustig is, als in de stal van boerenbedrijf

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

HERINRICHTING BEATRIXLAAN Nota van Uitgangspunten 9 JUNI 2016

HERINRICHTING BEATRIXLAAN Nota van Uitgangspunten 9 JUNI 2016 HERINRICHTING BEATRIXLAAN Nota van Uitgangspunten 9 JUNI 2016 L O C AT I E E N S C O P E B E AT R I X L A A N Herinrichten van de rijbaan met een vrijliggend dubbelzijdig fietspad aan de noordzijde ter

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg 9 7156 RX eltrum Familie Groot Severt 10-05-2011 Getekend door ing. J.Collou Aanleiding Aan de Ringweg 9 in eltrum heeft de

Nadere informatie

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP Provincie Utrecht partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang ONTWERP Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 13 juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Provinciaal belang 3.

Nadere informatie

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE in relatie tot de dijk Hieronder zijn vanuit het thema de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in relatie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling

Nadere informatie

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst gebiedsontwikkeling perkpolder hulst De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap Gebiedsontwikkeling Perkpolder De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap

Nadere informatie

HARINGBUYS AERDENHOUT. Jose Vorstermans & Marian de Vries

HARINGBUYS AERDENHOUT. Jose Vorstermans & Marian de Vries HARINGBUYS AERDENHOUT Jose Vorstermans & Marian de Vries In gesprek met potentiële kopers & omwonenden - 8 september 2011 beeldkwaliteit waarom? beeldkwaliteit waarom? beeldkwaliteit identiteit & samenhang

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

4 De recreatieve betekenis van nieuwe groengebieden in Zuid-Holland

4 De recreatieve betekenis van nieuwe groengebieden in Zuid-Holland 4 De recreatieve betekenis van nieuwe groengebieden 1989-2000 in Zuid-Holland Wim de Regt en Sjerp de Vries 4.1 Inleiding Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft voor de Natuurbalans 2004 de vraag

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Drie keer Raam. november 2005. s t e d e b o u w k u n d i g e

Drie keer Raam. november 2005. s t e d e b o u w k u n d i g e Drie keer Raam november 2005 E L S B E T s t e d e b o u w k u n d i g e Drie keer Raam november 2005 in opdracht van de gemeente Gouda E L S B E T s t e d e b o u w k u n d i g e in samenwerking met

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens Sophiapolder Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden Foto Ruden Riemens Bijzondere natuur Onze grote rivieren hebben iets wat bijna nergens in Europa voorkomt: een zoet getijdengebied.

Nadere informatie

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Op 4 november jl. was de première van de documentaire over de ruilverkaveling en streekverbetering die rond 1960 heeft plaatsgevonden in polder

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Gemeente Zuidhorn t.a.v. de gemeenteraad email: gemeente@zuidhorn.nl Ons kenmerk: 16-032-EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Geachte heer,

Nadere informatie

Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o

Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o Visie van de agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o Doelstelling: Aan het agrarische natuurbeheer werken met de bewoners van de streek, met als doel, het beheer en de ontwikkeling van natuur,

Nadere informatie

Stadsrand Hengelo-Noord >>>

Stadsrand Hengelo-Noord >>> Stadsrand Hengelo-Noord >>> HOSPER - STADSRAND HENGELO-NOORD p.2/6 Stadsrand Hengelo-Noord project integrale visie tot 2030 locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Bolle akker. locatie 1. Coelhorsterweg

Bolle akker. locatie 1. Coelhorsterweg IE S R CU X E ETS I F e d T j S i E b t EN an he AND-W T H C L v A G R O D O H OP I OO M ct e j o pr Bolle akker locatie 1 Coelhorsterweg Een bolle akker is een stuk landbouwgrond dat, voordat er kunstmest

Nadere informatie