Visie Buytenpark 28 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Buytenpark 28 juni 2010"

Transcriptie

1 0 Visie Buytenpark 28 juni 2010

2 1

3 Visie Buytenpark een ruimtelijke strategie 28 juni 2010 Gemeente Zoetermeer Afdeling stadsontwikkeling Telefoon: Fax:

4 3

5 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Aanleiding Doel Leeswijzer Communicatie 8 DEEL 1: VISIE 2. GROTER GEHEEL DILEMMA S Natuur Verbinding met de omgeving SnowWorld Samenhang en oriëntatie VISIE Karakter van het park Zonering Ruimtelijke strategie RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 31 DEEL 2: ACHTERGROND 6. SITUATIE De puinstort Huidige opbouw en karakter RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN EN BELEID Beleid Programma 58 LITERATUURLIJST 61 4

6 5

7 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding De veranderde positie van het Buytenpark ten opzichte van de omgeving geeft aanleiding tot (her)bezinning op de inrichting. In de tijd van aanleg was het Buytenpark geheel op Zoetermeer gericht. Inmiddels is Den Haag ver uitgebreid en maken ook de inwoners van Leidschenveen gebruik van het Buytenpark. Daarmee is het Buytenpark steeds meer op de omgeving gericht. Wanneer de Nieuwe Driemanspolder wordt aangelegd zal dit nog toenemen. Het park is hier nog niet overal op ingericht. Kenmerkend voor het Buytenpark is de ligging op de voormalige puinstort met het polderlandschap daaromheen. Vanaf de heuvels heeft men uitzicht over het omliggende landschap. Het Buytenpark onderscheidt zich hiermee van de andere groengebieden rondom Zoetermeer. Op de puinstort heeft natuurontwikkeling alle ruimte gekregen. Daarnaast liggen in het park onder andere een begraafplaats, sportvelden, leisurevoorzieningen, een tuincentrum en een wijkpark. Een verkenning van het Buytenpark laat zien dat er veel ruimtelijke vraagstukken liggen. Dit legt druk op de groene ruimte en vraagt om een kader dat aangeeft of, en onder welke voorwaarden, ontwikkeling mogelijk is voor welke functies. In het Buytenpark ligt ook de skihal van SnowWorld. SnowWorld heeft het voornemen tot uitbreiding met een vierde baan. Deze nieuwe baan zal groter worden dan de huidige banen en dus ook meer impact hebben op het park. Los daarvan is een betere inrichting van de buitenruimte van SnowWorld zeer wenselijk om de kwaliteit en beleving van het hele park te verbeteren. 1.2 Doel Al deze ontwikkelingen en mogelijke nieuwe ontwikkelingen zijn aanleiding om een ruimtelijke visie op het Buytenpark op te stellen. Het doel van deze visie is een kwaliteitsimpuls voor het park, een betere aansluiting op de omgeving en kaders te stellen voor ontwikkelingen in het park. 6

8 7

9 Niet alle functies passen binnen het gewenste toekomstbeeld voor het park. Deze visie is enerzijds bedoeld als afwegingskader. Anderzijds richt de visie de ruimtelijke structuur van het park. 1.3 Leeswijzer De visie Buytenpark bestaat uit twee delen. In Deel 1: Visie wordt de visie op het park beschreven. Hierin is aandacht voor het groter geheel, de dilemma s in het park, de ruimtelijke structuur die hier een antwoord op moet geven en de ruimtelijke randvoorwaarden voor ontwikkelingen. Dit stelt de raad instaat om in de toekomst voor nieuwe ontwikkelingen per keer af te wegen of deze een plek kunnen krijgen in het park, en onder welke voorwaarden. Deel 2: Achtergrond geeft achtergrond informatie bij de visie. Dit betreft een uitgebreide beschrijving van de huidige situatie, de ruimtelijke ontwikkelingen en het beleid in en rond het park. Dit deel geeft achtergronden bij de visie in deel communicatie Voorafgaand aan deze visie is overleg gevoerd met betrokken partijen, waaronder de Zoetermeerse natuur- en milieuverenigingen. Ook is er een inspraakbijeenkomst geweest en heeft iedereen de mogelijkheid gehad om te reageren op de conceptvisie. Daarnaast heeft overleg plaats gevonden met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van VROM over de mogelijke ontwikkelingen in het Buytenpark in relatie tot een kwaliteitsimpuls in het park en een betere aansluiting op het groter geheel van de Groenblauwe Slinger. De voorgestelde ontwikkelingen kunnen plaatsvinden in de Rijksbufferzone, mits de provinciale structuurvisie en de verordening dit mogelijk maken. Deze visie is dan ook onderdeel van de Zoetermeerse input voor de provinciale structuurvisie. Parallel aan het opstellen van deze visie heeft SnowWorld plannen uitgewerkt voor uitbreiding met een vierde skibaan. Deze visie is hiervoor kaderstellend. SnowWorld heeft in overleg met de gemeente invulling gegeven aan de randvoorwaarden uit de visie. 8

10 9

11 DEEL 1: VISIE 10

12 11

13 2. GROTER GEHEEL Het Buytenpark maakt deel uit van een reeks van recreatiegebieden rond Zoetermeer, zoals iets verder naar het zuiden het Westerpark en naar het noordoosten het Zoetermeerse plassengebied. Elk van de recreatiegebieden heeft z n eigen identiteit. Kenmerkend voor de recreatiegebieden is dat ze sterk op zich zelf staan. Aan de randen liggen steeds overgangszones naar de omliggende, agrarische gebieden. Aan de kant van de stad hebben de recreatiegebieden een fijnmazigere structuur, waarmee dit deel tevens functioneert als wijkpark voor de aangrenzende woonwijk. Dit komt mede door de opbouw van Zoetermeer. In het verleden is de stad opgebouwd met een centrum in het midden van de stad, daar omheen de wijken en daar achter de groengebieden. De groengebieden vormden een buffer tussen de stad en het landelijk gebied waar de intensievere recreatie werd opgevangen. Dit is ook in het Buytenpark het geval. Oorspronkelijk is het als wijkpark voor Buytenwegh aangelegd. Later is het park uitgebreid, met sportvoorzieningen en het begrazingsgebied. De verbindingen met de omgeving vanuit het park zijn hierdoor gebrekkig. In de tijd dat het Buytenpark werd aangelegd, was het met name gericht op Zoetermeer. Den Haag lag verder weg, het park was hiervoor nauwelijks van betekenis. Inmiddels is Den Haag sterk uitgebreid in de richting van Zoetermeer. Met name de woonwijk Leidschenveen is zo dichtbij komen te liggen dat het Buytenpark ook hier vandaan wordt gebruikt. Het Buytenpark ligt in het parkgebied tussen Buytenpark en Delftse Hout. Dit gebied vormt een intensieve schakel tussen de extensievere gebieden van de Groenblauwe Slinger: het Groene Hart en Midden-Delfland. Het is het directe uitloopgebied van Zoetermeer, Leidschenveen, Pijnacker, Nootdorp, Ypenburg en Delft. Het Buytenpark ligt op de overgang naar het Groene Hart. De centrale thema s van de Groenblauwe Slinger zijn het versterken van de verschillen tussen de recreatiegebieden onderling zodat een complementair en divers aanbod aan recreatiemogelijkheden wordt aangeboden en het verbeteren van de verbindingen van de recreatiegebieden met elkaar en met hun omgeving. 12

14 13 Druk op het groen vanuit de stad

15 In de nabije toekomst zal de Nieuwe Driemanspolder worden ontwikkeld tot waterberging en natuur- en recreatiegebied. Hierdoor ontstaat een aangesloten recreatiegebied tussen Leidschenveen en Zoetermeer, waar het Buytenpark deel van uit gaat maken. De betekenis van het Buytenpark voor Leidschenveen zal dan naar verwachting nog verder toenemen. Met de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder wordt de verbinding met de Groenblauwe Slinger definitief gelegd. Zo ontstaat een doorgaande groene verbinding, die langs de zuidrand van Zoetermeer, via de zuidkant van Pijnacker, richting Midden Delfland loopt en via de noordkant naar Delft loopt. In het regionale netwerk ligt het Buytenpark op het kruispunt van recreatieve routes naar Leiden, Alphen aan den Rijn, Denhaag/Wassenaar, Midden-Delfland en Delft. Dit vraagt om helder doorgaande routes door het park en een goede aansluiting op de Nieuwe Driemanspolder en de Zoetermeerse Meerpolder. Daarnaast ontstaat met de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder de mogelijkheid om vanuit Buytenwegh, Meerzicht en Leidschenveen rondjes te wandelen en fietsen. Vrijwel vanaf de voordeur is een groot recreatiegebied beschikbaar met routes van verschillende lengte. Via de Balijbrug is ook Rokkeveen aangesloten op het gebied. Door een groene inrichting van de open ruimtes langs de Voorweg worden ook ecologische verbindingen gelegd tussen Buytenpark en Nieuwe Driemanspolder en verder. Dit koppelt meerdere parkgebieden aan elkaar en legt de verbinding tussen Groene Hart en Midden-Delfland. Binnen het Buytenpark is ook een kwaliteitsimpuls wenselijk. Vooral in de randen van het park, het hart van het park, en het sport en leisuregebied is de kwaliteit van de openbare ruimte vaak matig. Ook de inrichting van de Buytenparklaan is onduidelijk en weinig samenhangend. Verder laat de inpassing van functies in het park nog te wensen over. Buytenpark als onderdeel van het intensieve gebied tussen Groene Hart en Midden-Delfland 14

16 3. DILEMMA S 3.1 Natuur Het Buytenpark wordt goed bezocht, vooral vanwege het ongerepte, natuurlijke karakter. Een belangrijke natuurwaarde die het park vertegenwoordigt, is de betekenis voor de vogeltrek. Ook voor broedvogels, insecten (vleermuizen), grondgebonden zoogdieren en paddenstoelen heeft dit park een grote waarde. Het begrazingsgebied is daarom aangewezen als natuurstergebied. Ook het ongebruikte deel van de puinstort, het westelijke weidegebied, heeft hoge natuurwaarden. Hier broeden veel weidevogels, maar bijvoorbeeld ook de Bruine Kiekendief. Langs de Voorweg zijn o.a. steenuilen, serkuilen en torenvalken te vinden. In de rest van het Buytenpark is de natuurwaarde echter gering. Ook verbindingen naar omringende gebieden ontbreken nagenoeg. Daarnaast is het Buytenpark in trek vanwege de sport- en leisurevoorzieningen, zoals SnowWorld, Ayersrock, het mountainbikeparcours en overige sportvoorzieningen. Dit levert plaatselijk spanning op met de natuurwaarden van het gebied, door verstoring van aanwezige soorten. Dit geldt bijvoorbeeld voor mountainbike in het begrazingsgebied. Een kans voor natuurontwikkeling ligt op de huidige mountainbike heuvel die nu geringe natuurwaarden heeft. 3.2 Verbinding met de omgeving Het Buytenpark is niet langer alleen op Zoetermeer gericht, ook voor Leidschenveen en als onderdeel van de Groenblauwe Slinger vervult het een steeds belangrijkere rol. Het zicht op het agrarisch landschap aan de westzijde van het park vormt daarnaast een belangrijke kwaliteit van het park. Toch is de relatie van het Buytenpark met de omgeving nu beperkt, zowel landschappelijk als in de vorm van routes en ecologische verbindingen. Verbetering van deze relatie van het park met de omliggende gebieden is nodig om de Groenblauwe Slinger te laten functioneren en om de wijk Buytenwegh beter op het park aan te sluiten. Een goede inrichting van de randen van het park is nodig om versnippering van de groengebieden te beperken. Ook de kwaliteit van de entree van het Buytenpark, de Buytenparklaan, kan sterk verbeteren. Een aansluiting op de Randstadrail is wenselijk. 15

17 3.3 SnowWorld SnowWorld ligt in het hart van het park en zou een verbindende functie kunnen hebben tussen de verschillende delen van het park. Door de huidige opbouw is het juist een plek die niet mee lijkt te doen met de rest van het park. Het ligt als het ware als een prop in het park waar je met een grote boog omheen moet. De beplante geluidswal schermt SnowWorld af van zijn omgeving en de fietsroute over de parkeerplaats is onaantrekkelijk en onduidelijk. Ook de auto entree is onduidelijk Het terrein is benaderd vanuit de negatieve gedachte er geen last van te willen hebben. Hierdoor is de kans gemist om iets toe te voegen aan het park. Bovendien is de kwaliteit van de inrichting van de buitenruimte van SnowWorld matig. Daarnaast speelt een mogelijke uitbreiding van SnowWorld met een vierde baan. Deze uitbreiding heeft een grote impact op het park. Al naar gelang de richting, grootte en de inrichting van de uitbreiding ontstaat mogelijk een spanning met het natuurstergebied. 3.4 Samenhang en oriëntatie Er is een tweedeling ontstaan tussen het noordwestelijk en zuidoostelijk deel van het park. Het noordwestelijke deel van het park is vrij eenduidige van karakter. Het is ruig, open en avontuurlijk. Aansluitend ligt een open weidegebied. Het zuidoostelijk deel kent weinig samenhang of structuur en sommige delen hebben geen eenduidig karakter. De sport- en leisurefuncties lijken vrij willekeurig over het terrein verdeeld en sluiten vaak niet aan op het karakter van het noordwestelijke deel. Ook ontbreken groene verbindingen tussen Buytenwegh en het westelijk deel van het park. De heuvel in het zuidelijk deel is nauwelijks bij de rest van het park betrokken. Het lint van de Voorweg en de Achterweg ligt hier nog weer los van. Het park zelf en ook de functies binnen het park hebben geen duidelijke entree. Voor minder frequente bezoekers van het Buytenpark is het moeilijk oriënteren, met name om door het park naar een volgend gebied te komen. De doorgaande routes zijn moeilijk herkenbaar of ontbreken en paden leiden vaak weer terug naar het beginpunt. 16

18 17

Toetsing van het verzoek aan de ontheffingsvoorwaarden van artikel 21. lid 1 van de Verordening Ruimte.

Toetsing van het verzoek aan de ontheffingsvoorwaarden van artikel 21. lid 1 van de Verordening Ruimte. Gedeputeerde Staten ZUID Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact E. Privé T 070-441 73 47.prive@pzh.nl

Nadere informatie

21 JUL jpdd Onv: i/n

21 JUL jpdd Onv: i/n 441 provincie HOLLAND dn. zdetl-eei. [out: 21 JUL 2014 jpdd Onv: i/n Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact E. Privé T 070-73 47 e.prive@pzh.nl Postadres

Nadere informatie

De vraag van het college van de gemeente Zoetermeer aan het Kwaliteitsteam Groene Hart luidt:

De vraag van het college van de gemeente Zoetermeer aan het Kwaliteitsteam Groene Hart luidt: Aan: het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Datum 15 december 2009 Kwaliteitsteam Groene Hart Betreft Advies Kwaliteitsteam Groene Hart p/a I.E. Somsen

Nadere informatie

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen: Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen: a. de natuur, het landschap, de biodiversiteit en de vogelstand

Nadere informatie

DEEL 2: ACHTERGROND 34

DEEL 2: ACHTERGROND 34 DEEL 2: ACHTERGROND 34 35 6 SITUATIE 6.1 De puinstort De stort van puin heeft in het Buytenpark plaats gevonden in de periode van 1985 tot 1995. In deze tijd is gekozen voor een compacte stort met grote

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos BESCHRIJVENDE NOTA BIJ DE AANVRAAG TOT BOUWVERGUNNING 1/Voorwerp van de aanneming Het gaat om de aanleg van een speelbos in het Park Groot

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. windenergie@pzh.nl Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Structuurvisie Middengebied Noordwijk

Structuurvisie Middengebied Noordwijk Structuurvisie Middengebied Noordwijk Deze folder is een korte samenvatting van de structuurvisie Middengebied Noordwijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2005. De zone van het oorspronkelijke

Nadere informatie

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Rochdale 12.060 september

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie Deel IV LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie 124 - MIDDEN-DELFLAND 2025 In het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP) beschrijven wij de beleidsuitgangspunten die wij als

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Inzending t.b.v. het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2012, april 2012: Bieslandse Bos tussen Delft en Zoetermeer

Inzending t.b.v. het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2012, april 2012: Bieslandse Bos tussen Delft en Zoetermeer Inzending t.b.v. het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2012, april 2012: Bieslandse Bos tussen Delft en Zoetermeer Opwaardering Bieslandse Bos Het Bieslandse Bos is in de jaren

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

Dit geeft ons aanleiding om de volgende op en aanmerkingen bij het initiatief te plaatsen:

Dit geeft ons aanleiding om de volgende op en aanmerkingen bij het initiatief te plaatsen: Gemeente Lelystad Ingekomen DVU Gemeente Lelystad 2 6 FEB 2016 Kopie aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 91 8200 AB Lelystad Lelystad, 24 februari 2016 Kenmerk: 160166 160005660 Stichting

Nadere informatie

Ontheffingsaanvraag SnowWorld

Ontheffingsaanvraag SnowWorld Ontheffingsaanvraag SnowWorld 1. Beschrijving van het project en de reden voor het aanvragen van de ontheffing Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer vragen, met instemming van de gemeenteraad

Nadere informatie

uitbreiding SnowWorld Zoetermeer

uitbreiding SnowWorld Zoetermeer Haalbaarheidsonderzoek landschap rboi adviseurs ruimtelijke ordening uitbreiding SnowWorld Zoetermeer RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk De Balije Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk Wie op de A12 rijdt ter hoogte van Leidsche Rijn

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

Ontwerp polder Bloemendaal Groep 2 Stacey Dutry van Haeften Samuel van Erk Tony Hoekstra Thom Reijmers

Ontwerp polder Bloemendaal Groep 2 Stacey Dutry van Haeften Samuel van Erk Tony Hoekstra Thom Reijmers Ontwerp polder Bloemendaal Groep 2 Stacey Dutry van Haeften - 515316 Samuel van Erk - 515797 Tony Hoekstra - 515452 Thom Reijmers - 515324 Landscape and Environment Management Jaar 2, blok 2 21 december

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Spijkenisse. Spijkenisse -??????????

Spijkenisse. Spijkenisse -?????????? GROENSTRUCTUURPLAN Spijkenisse 1 Spijkenisse -?????????? Liesbeth Bernoster & Katja Beeker Team Openbare Ruimte Gemeente Spijkenisse Raadhuislaan 106 3201 EL Spijkenisse Simone Diegenbach Zelfstandig landschapsarchitecte

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten

Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten tlu landschapsarchitecten juni 2012 Ontwikkeling Meerpaal Ontwikkelingslocatie Meerpaal wordt een Sport- en Werklandschap. Het idee daarachter

Nadere informatie

Onderwerp: spoedbrief GS over Buytenpark Zoetermeer

Onderwerp: spoedbrief GS over Buytenpark Zoetermeer Van: Raymond Timmermans [mailto:raytim@xs4all.nl] Verzonden: dinsdag 20 oktober 2015 21:55 Aan: tl.brill@statenzh.nl; jh.de.vree@statenzh.nl; g.wenneker@statenzh.nl; m.stolk@statenzh.nl; s.stoop@statenzh.nl;

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Ordening & Milieu. Uw kenmerk. 2509 LP Den Haag Uw brief van Bijlagen 2

Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Ordening & Milieu. Uw kenmerk. 2509 LP Den Haag Uw brief van Bijlagen 2 I I %IIPPIØ gemeente Zoete r meer directie Stad Postbus 15 Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Ordening & Milieu 2700 AA Zoetermeer Het college van Gedeputeerde Staten van - Uw kenmerk Datum 9 AUG 2013

Nadere informatie

VLAGTWEDDE INPASSINGSPLAN ZONNEAKKER

VLAGTWEDDE INPASSINGSPLAN ZONNEAKKER VLAGTWEDDE INPASSINGSPLAN ZONNEAKKER SO 03-05-2017 Inpassingsplan zonneakker Vlagtwedde 03-05-2017 2 Inleiding Dit is een studie naar de landschappelijke inpassing van een groot zonnepark van ongeveer

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot Datum : 02 oktober 2014 Inleiding Hotel Van Der Valk Hotel Akersloot is voornemens het hotel en het terrein uit te breiden. Omwille van

Nadere informatie

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.D. Alles BEL/RI Doorkiesnummer +31235144195 allesm@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt:

Nadere informatie

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Gemeenteraad van de gemeente Heusden Postbus 41 5250AA Vlijmen Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Geachte gemeenteraad, De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Nadere informatie

TEKST KWALITEITSTEAM BUYTENPARK VOOR ZITTING AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK RAAD VAN STATE, 24 MAART 2016

TEKST KWALITEITSTEAM BUYTENPARK VOOR ZITTING AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK RAAD VAN STATE, 24 MAART 2016 TEKST KWALITEITSTEAM BUYTENPARK VOOR ZITTING AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK RAAD VAN STATE, 24 MAART 2016 Plezierig deze zitting te mogen beginnen, met een korte samenvatting van waar het ons om gaat En

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Nadere toelichting opvatting Zeist, 20 maart 2017 Ecologisch onderzoek uitbreiding Sportpark Noordweg Spoor A.

Nadere toelichting opvatting Zeist, 20 maart 2017 Ecologisch onderzoek uitbreiding Sportpark Noordweg Spoor A. 0174145 Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken Onderwerp Datum Nadere toelichting opvatting Zeist, 20 maart 2017 Ecologisch onderzoek uitbreiding Sportpark Noordweg Spoor A. Geachte raad, In het raadsvoorstel

Nadere informatie

MEMO INLEIDING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE IN HISTORISCH PERSPECTIEF. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College en raad KOPIE AAN:

MEMO INLEIDING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE IN HISTORISCH PERSPECTIEF. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College en raad KOPIE AAN: MEMO AAN: T.A.V.: KOPIE AAN: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College en raad DATUM: 6 februari 2014 VAN: Harry ter Braak en Noortje Gerritsen BETREFT: Waardeprofiel PAGINA S: 5 INLEIDING Het wordt

Nadere informatie

CAMPUS TU NOORD DELFT. Groene, waterrijke campus met verblijfskwaliteit voor iedereen

CAMPUS TU NOORD DELFT. Groene, waterrijke campus met verblijfskwaliteit voor iedereen CAMPUS TU NOORD DELFT Groene, waterrijke campus met verblijfskwaliteit voor iedereen KANAAL ISH HOF PARK PLEIN ISH ENTREE 0 5 10 15 20 25 plankaart entree Campus TU Noord Groene, waterrijke campus met

Nadere informatie

Park van Luna. inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010. project Supervisie en ontwerp recreatiegebied. locatie Heerhugowaard

Park van Luna. inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010. project Supervisie en ontwerp recreatiegebied. locatie Heerhugowaard Park van Luna >>> Park van Luna inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010 project Supervisie en ontwerp recreatiegebied locatie Heerhugowaard ontwerpers Berrie van Elderen Mark van Rijnberk

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude. Verkenning beeldkwaliteit. actualisatie maatregelen in beheergebied Spaarnwoude

Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude. Verkenning beeldkwaliteit. actualisatie maatregelen in beheergebied Spaarnwoude Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude actualisatie 4-11-2015 Verkenning beeldkwaliteit maatregelen in beheergebied Spaarnwoude Colofon Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude, verkenning

Nadere informatie

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN Vastgesteld door de gemeenteraad Haren op 26 januari 2015 INHOUD MEERWEG BEELDKWALITEITSPLAN HORECA DE LIJTE UITGANGSPUNTEN - ONTWIKKELING - DEELGEBIEDEN - INTENTIE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing project verlegging Terborchlaan Westrand Alkmaar

Ruimtelijke onderbouwing project verlegging Terborchlaan Westrand Alkmaar Ruimtelijke onderbouwing project verlegging Terborchlaan Westrand Alkmaar 1. Omschrijving van het project 1.1. Bestaande situatie De Terborchlaan ligt in de Westrand van Alkmaar, tussen de westelijke randweg

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder NIEUWSFLITS #1 2016 Leiden, 7 januari 2016 Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder De zeven werkbijeenkomsten die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft georganiseerd

Nadere informatie

Stadsrand Hengelo-Noord >>>

Stadsrand Hengelo-Noord >>> Stadsrand Hengelo-Noord >>> HOSPER - STADSRAND HENGELO-NOORD p.2/6 Stadsrand Hengelo-Noord project integrale visie tot 2030 locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

De koersen per project

De koersen per project De koersen per project 1. Landelijk gebied (incl. Fraterwaard) Koers 1. Landschap: (excl. Fraterwaard) Multifunctioneel Multifunctionele eigentijdse invulling alleen mogelijk onder voorwaarden: Hoogwaardig

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Uitbreiding Kolksluis t Zand. Ruimtelijke analyse alternatieven

Uitbreiding Kolksluis t Zand. Ruimtelijke analyse alternatieven Uitbreiding Kolksluis t Zand Ruimtelijke analyse alternatieven Uitgangspunten Algemeen Visie: werken/wonen zo veel mogelijk gescheiden Uitbreiding op basis van behoefte uit t Zand zelf. Hinder beperken

Nadere informatie

*URWH %XLWHQGLMN +RIJHHVW

*URWH %XLWHQGLMN +RIJHHVW Velserbroek VOORWOORD De invulling van een nieuwe woonwijk is een bijzonder moeilijke exercitie. De finale invulling van Velserbroek vereist kennis en inzicht. Water, groen, dieren, woningen, infrastructuur,

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Stad en landschap verbonden

Stad en landschap verbonden Afstudeerpresentatie - 19 april 2013 Stad en landschap verbonden Het inpassen van het bedrijventerrein van Haarlem in de omliggende structuren voor het recreatieve langzaam verkeer Jenny Nauta - 1303163

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014 Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid 3 februari 2014 Algemeen: Niet zelfstandig benoemd zijn verbetering type, spellingsfouten en zinsconstructies. Verbeeldingen: wijzigingen

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

Inspraakreactie en daarmee voorlopige zienswijze van het Kwaliteitsteam Buytenpark

Inspraakreactie en daarmee voorlopige zienswijze van het Kwaliteitsteam Buytenpark Inspraakreactie en daarmee voorlopige zienswijze van het Kwaliteitsteam Buytenpark Afkeuring van voorontwerp bestemmingsplan Buytenpark Het Kwaliteitsteam Buytenpark, de afzonderlijke leden van dit team,

Nadere informatie

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder 14 juni 2012 Programma Michel de la Vieter - Projectmanager - Inleiding - Toelichting Natuur- en Recreatieplan - Pauze - Vervolgtraject - Vragen Inleiding Traject

Nadere informatie