Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15"

Transcriptie

1 Strategisch Plan

2 Inhoud Voorwoord facebook.com/basketballbond youtube.com/basketballbond Inleiding 2 Samenvatting 5 Goed sportbestuur 6 Excellent gastheer 8 2% groei per jaar 9 Top in Europa 11 Wereld Rolstoel 15 Nederlandse Basketball Bond Postbus GB Nieuwegein T F E I Financieel solide 16 Bijlagen 18 COLOFON Design Lucien de Groot L Reclamo Fotografie NBB ST4R Maurice van den Bosch Drukwerk Wihabo Geffen

3 Voorwoord Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2010 hebben wij u toegezegd de doelstellingen van Ik speel TEAM Basketball via een interactief proces uit te werken. Hiertoe hebben we tien bijeenkomsten georganiseerd, waarin een ieder de ruimte kreeg om zijn visie te geven op de toekomst van het basketball in Nederland. Naast een aantal werksessies binnen het bondsbureau vonden diverse bijeenkomsten plaats met de volgende thema s: Goed Sportbestuur en Breedtesport (met rayonbestuurders en afgevaardigden); Excellent Gastheerschap en Breedtesport (met een aantal verenigingen); Implicaties van Goed Sportbestuur (met leden van alle commissies en rayonbestuurders); Topsport, Talentontwikkeling en Opleidingen (met alle staven Nationale Teams, coaches en bestuurders van topclubs en alle overige betrokkenen op deze terreinen); Financiële Dimensie, Marketing, Sponsoring en Evenementen. Namens het bestuur van de NBB wil ik alle deelnemers aan deze sessies hartelijk danken voor hun inbreng en inspiratie. Alle input is verwerkt en gewogen; het resultaat daarvan vindt u terug in bijgaande uitwerking. Wij vertrouwen erop, dat we samen belangrijke stappen kunnen zetten voor de toekomst van het Nederlandse basketball. Francisca Ravestein Voorzitter 1

4 Inleiding Basketball is een fantastische sport. Niets is mooier dan het teamspel en de snelheid van het basketball. Je kunt er heel jong mee beginnen en tot op late leeftijd kan het worden gespeeld. Op alle niveaus en eigenlijk overal. Het enige dat je nodig hebt is een basketball en een basket. Let s play ball! In de Nederlandse cultuur wordt de georganiseerde sport vertegenwoordigd door een bond en uitgevoerd door verenigingen. Het is de gezamenlijke uitdaging van ons, het georganiseerde deel van basketball, maximaal ruimte te geven aan basketball in de breedste zin van het woord. Juist basketball is een sport van de straat en van de jeugd. Met een maximaal florerende participatie vanaf de jongst mogelijke leeftijd zal er een potentieel worden aangeboord dat ongekend is. Dan zullen talentontwikkeling, prestatiesport en topsport ook tot verdere ontwikkeling kunnen komen. De georganiseerde sport moet dat op dat moment ten volle kunnen ondersteunen. veranderende maatschappij. Dit houdt onder andere in dat leden en potentiële leden van de NBB, andere eisen zullen stellen aan het lidmaatschap van een vereniging, en daarmee ook aan de sportbond. Ook de landelijke en lokale overheden en koepelorganisaties, belangrijke bronnen van inkomsten voor een sportbond, zijn zich bewust van deze verandering en stimuleren sportbonden steeds dwingender om hun blikveld te verbreden. Dit betekent dat, de NBB veel meer dan in het verleden zich bewust moet zijn van maatschappelijke ontwikkelingen, om die bij te kunnen houden, en nog liever, voor te zijn. Dit vraagt om andere eisen aan (een deel van) de bondsorganisatie. Veranderingen die van invloed zijn op het functioneren van de NBB, liggen zowel buiten als binnen de basketballwereld. 2 Voor de Nederlandse Basketball Bond is het zaak in organisatorische en financiële zin klaar te zijn om basketball in al haar geledingen te ondersteunen. Daarvoor is veel werk te verzetten. Wij gaan deze uitdaging graag aan en geven met deze aanzet voor het strategisch plan Ik speel TEAM Basketball een kader voor de komende jaren. We kunnen het echter niet zonder anderen. Basketball komt tot zijn volle wasdom als wij allemaal in dezelfde richting denken en werken. Binnen en buiten de sport. Maar het allerbelangrijkste is om het spel en de spelers voorop te stellen. Of ze nu buiten of binnen spelen! Het Nederlandse Basketball heeft behoefte aan rust, slagvaardigheid en eenheid. Waar velen door individuele inspanningen nog behoorlijke resultaten behalen, ontbreekt het de Nederlandse Basketball Bond aan een richting die er voor kan zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen. Het doel van het strategisch plan Ik speel TEAM Basketball is om die richting voor allen te bepalen. Door gemeenschappelijk te werken aan het uitvoeren van dit strategisch plan, zal blijken dat de individuele inspanningen bijdragen aan het gemeenschappelijk doel. De hedendaagse samenleving is continue in beweging. En aangezien sport de belangrijkste bijzaak is in onze samenleving, zal ook de Nederlandse Basketball Bond zich moeten beraden op haar rol binnen deze snel Maatschappelijk zien we dat: de landelijke overheid, sport en de sportinfrastructuur sterk wil stimuleren en zichtbaarder wil maken in het kader van het Olympisch Sportplan 2028; de lokale overheden als gemeenten en provincies sport steeds explicieter noemen als pijler in hun beleidsplannen; landelijke en lokale overheden steeds meer investeren in sport als middel voor het aanpakken van maatschappelijke thema s (integratie, preventieve gezondheidszorg, sociale cohesie, leefbaarheid); instellingssubsidies van overheid aan sportbonden sterk is verminderd, waarbij de verwachte overheidsbesparingen daarop geen gunstige invloed zullen hebben; de inzet van vrijwilligers steeds minder vanzelfsprekend wordt; het geen automatisme meer is dat men voor sportbeoefening lid wordt van een vereniging, en dus ook niet meer aangesloten is bij een landelijke sportbond. Veelal wordt gekozen voor een niet georganiseerde vorm. Binnen het basketball zien we dat: sporters steeds hogere eisen stellen en dat deze sterk in de tijd wijzigen; basketball onvoldoende zichtbaar aanwezig is; de eisen aan vrijwilligers en professionals in en rond de basketballsport sterk veranderen; direct en indirect betrokkenen bij de basketballsport steeds meer en ook hogere eisen stellen aan de kwaliteit en de dienstverlening van de totale bondsorganisatie; veranderende eisen aan de organisatie van de bond nog niet zijn vertaald in de praktijk; de behoefte aan communicatie over de activiteiten binnen de basketballwereld blijft groeien. De geschetste ontwikkelingen zijn niet volledig, maar geven wel een indruk van het steeds weer wisselende krachtenveld waarin een sportbond als de Nederlandse Basketball Bond opereert. Ze maken ook duidelijk, dat flexibel en slagvaardig handelen vandaag de dag noodzakelijk is. Dit strategisch plan zal dan ook op hoofdlijnen weergeven wat de richting is die het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond voorstaat in de komende jaren.

5 Ik speel TEAM Basketball Uit de statuten van de NBB artikel 2 over het doel: 1 De NBB heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het beoefenen van de basketballsport in Nederland, mede als middel tot algemene lichamelijke en geestelijke vorming, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2 De bevoegdheden van de NBB strekken zich uit over heel Nederland en de NBB erkent geen andere organisatie met dezelfde doelstelling en dezelfde werkzaamheden in Nederland. De NBB heeft het alleenrecht in nationaal en internationaal verband als vertegenwoordiger van de basketballsport in Nederland op te treden. 3 De NBB tracht zijn doel te bereiken door: a het binnen het organisatorisch verband brengen van allen die in Nederland de basketballsport beoefenen en de beoefening hiervan bevorderen; b het organiseren en het bevorderen van de organisatie van basketballwedstrijden; c het aanwenden van alle andere geoorloofde middelen die voor het bovenomschreven doel wenselijk, bevorderlijk of noodzakelijk zijn of kunnen zijn. De Nederlandse Basketball Bond zijn wij allemaal. Dat betekent dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en organisatie van onze sport. Door het als TEAM te doen kunnen we successen behalen. (niet voor niets staat TEAM ook voor Together Everybody Achieves More). De NBB is een bond die steunt op professionals en vrijwilligers. Alleen als deze in symbiose hun sterkten bundelen en elkaar vertrouwen, kan gezamenlijk beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dan is daadwerkelijk de som der delen groter dan het totaal. De NBB staat voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Dit wordt overgenomen door alle geledingen die binnen het basketball actief zijn. Hiervoor nemen zij het door de AV vastgestelde beleid als uitgangspunt. De AV wordt opnieuw vormgegeven, waardoor maximale transparantie en participatie van de leden binnen de AV kan plaatsvinden. We kunnen pas echt als team functioneren als ook de randvoorwaarden optimaal zijn ingevuld. Die randvoorwaarden lopen uiteen van financiën, reglementen, beleidsplannen, begeleiding tot accommodaties. De NBB zal alles doen wat in haar vermogen ligt om deze randvoorwaarden te laten aansluiten bij haar ambities. Met name de situatie rondom accommodaties is zorgelijk. Gezamenlijk moeten we optrekken om gemeenten en andere investeerders te overtuigen hierin te investeren. De Nederlandse Basketball Bond streeft na om het individu centraal te stellen in haar handelen. Ik staat voor elke basketballer, lid of geen lid van de bond, voor elke vrijwilliger of het nu een scheidsrechter, iemand achter de tafel of een bestuurslid van een vereniging is. Het is van essentieel belang dat zij zich bediend en beschermd voelen. De NBB is er in de eerste plaats voor haar leden. Voor alle leden wil de bond excellent gastheer zijn. In een transparante en efficiënte organisatie waarmee tevens de rayons en de verenigingen worden bedoeld moeten de leden in staat worden gesteld hun sport te bedrijven op het niveau en de manier waarop zij dat graag willen. De NBB zal al haar mogelijkheden inzetten voor het vinden, begeleiden, opleiden en waarderen van de vele vrijwilligers die nodig zijn om het basketball te dragen. Zonder vrijwilligers is een succesvolle NBB kansloos. Daarnaast blijft het belangrijk dat er voldoende moderne accommodaties zijn om te spelen. De NBB is ook werkgever. Zij wil voor haar medewerkers graag een professionele en veilige omgeving bieden, waar een maximale bijdrage kan worden geleverd aan de doelstellingen van de NBB en de ontwikkeling van de individuele medewerkers. Speel staat voor het spel. De hoofdzaak van wat wij doen is (mogelijk maken van) het spelen van een spel. Dat spel moet steeds meer op verschillende plekken en verschillende niveaus kunnen worden gespeeld. De breedtesport georganiseerd via verenigingen of evenementen moet de drager zijn van onze bond. Via Basketball Unites stimuleert de NBB de breedtesport. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe manieren om basketball op een zo toegankelijk mogelijke manier aan te bieden aan mensen. De NBB helpt de verenigingen om deelnemers ook als lid aan te nemen. Het spelen van het spel gebeurt met respect voor een ieder die daar een bijdrage aan levert. Maar uiteindelijk gaan het wel over Basketball. Basketball moet ook centraal staan in ons denken over het beleid en de toekomst. Daarbij willen we dat de Nederlandse Basketball Bond bekend staat als vooruitstrevend, inventief en passievol in de nationale en internationale sportarena. Hoewel basketball in Nederland in georganiseerd verband misschien een kleine sport is, beoefenen velen vooral jongeren de sport. De bond wil toonaangevend in Nederland zijn in het stimuleren van basketball binnen en buiten de verenigingen. In internationaal perspectief willen we graag bekend staan om de manier waarop we met beperkte middelen en relatief weinig actieve leden toch kunnen presteren in deze mondiale sport. Topsport is onlosmakelijk een deel van een nationale bond. Het huidige programma wordt gezien als een minimale basis, die past bij een bond met internationale ambities. Internationaal gezien willen we worden opgemerkt door de bijzondere resultaten die we als bond in een klein basketball land halen. Verdere uitbreiding van het topsportprogramma is alleen mogelijk als daarbij ook de financiële middelen worden gevonden. Talentontwikkeling is in een kleine sport des te belangrijker. Samen met verenigingen en rayons moeten de schaarse talenten worden gekoesterd. 3

6 Maatwerk met het individuele talent centraal is hier het credo. Voor alle sporters, maar vooral voor de talenten, is het van belang dat de bond alles op alles zet om de randvoorwaarden zo professioneel mogelijk in te vullen, met vooruitstrevende partners. Dit zijn de belangrijkste punten uit Ik speel TEAM Basketball. We verwachten hiermee een inspirerend kader te geven dat ons allemaal helpt de energie te richten en het echt samen te gaan doen. Doelstellingen Het strategisch plan kent de volgende doelstellingen: 1 Goed sportbestuur 2 Excellent gastheer 3 2% groei per jaar 4 TOP op Europa 5 Werelds rolstoel 6 Financieel Solide is goede communicatie met gebruik van alle nieuwe vormen van crossmedia van belang. 3 2% groei per jaar Het is de ambitie van het project Leven Lang Sporten van het NOC*NSF, dat het aantal leden met 2% per jaar groeit. De NBB staat al gedurende enkele jaren op een stabiel ledenaantal van rond de leden. Door nieuwe vormen van basketball (met daarbij passende vormen van lidmaatschap) te introduceren willen we zorg dragen voor het verder verspreiden van het basketball. Deze producten vormen gezamenlijk Basketball Unites. Dit vormt de basis van de NBB en de professionele werkorganisatie. De afhankelijkheid van subsidies moet daarbij afnemen. Samen met de verenigingen moet worden onderzocht hoe zij in staat worden gesteld de extra ledengroei ook daadwerkelijk te accommoderen. Hiervoor zijn voldoende (goed opgeleid) kader en zaalruimte onontbeerlijke randvoorwaarden. De NBB ziet het tot haar taak best practices van verenigingen op te sporen en te verspreiden. Zo kan een klimaat ontstaan waar we maximaal van elkaar leren. Onderzoek moet aantonen hoe een relatief hoge uitstroom onder oudere jeugd kan worden tegengegaan en hoe de lage instroom onder jong volwassen kan worden verhoogd. 4 1 Goed Sportbestuur Het NOC*NSF heeft in 2005 de 13 aanbevelingen van de commissie Goed Sportbestuur overgenomen. De aanbevelingen geven sportbesturen en dus ook het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond handvatten om te kijken naar de eigen governance. Het bondsbestuur zal graag energie stoppen in dit onderwerp, omdat het ons inziens de effectiviteit en transparantie van de bestuurlijke organisatie van het basketball in Nederland zal vergroten. Dat deze aanbevelingen vanaf 1 januari 2011 tevens onderdeel worden bij toetsing van subsidieaanvragen speelt ook een rol. 2 Excellent gastheer Zoals eerder gezegd vinden we het vooral van belang excellent gastheer te zijn voor onze leden en verenigingen. Daarbij moet helder zijn welke de kerntaken van de NBB (in al haar geledingen) zijn en welke dienstverleningsafspraken daarbij horen. Dit betekent nadrukkelijk niet: u vraagt, wij draaien, het betekent wel transparant, duidelijk en maatwerk. Bij heldere kerntaken hoort een kostendekkende contributie. Uitgangspunt hierbij is de klantvraag. Naast de klantvraag dient ook de klantverantwoordelijkheid worden beschreven. Ook is het wenselijk nadrukkelijk te kijken naar nieuwe vormen van lidmaatschap. Tot slot 4 TOP op Europa De NBB heeft recentelijk aansprekende successen geboekt in Europa. Liefst 4 van de 8 nationale teams hebben de stap naar de A-divisie gemaakt. De komende jaren moet het nationaal programma dat onlosmakelijk een onderdeel is van de nationale bond verder worden uitgebouwd. Winst is zeker nog te behalen in de randvoorwaarden en het aantal trainingsuren. Dit kan echter niet zonder een vooruitstrevend talentontwikkelingsprogramma. In een op te stellen meerjarenprogramma topsport en talentontwikkeling moet de opdracht uit het strategisch plan concreet worden uitgewerkt. Het strategisch plan zal op hoofdlijnen uitspraken doen over de toekomst van o.a. de landelijke competities, de rayoncompetities, de uitbreiding van de U15 talentcup naar andere leeftijdsgroepen, CTO s, RTC s en bolwerken. Verder zal aandacht worden besteed aan de doorontwikkeling van de eredivisie heren en dames. Tot slot is het van belang dat in Nederland een TOPopleiding komt voor coaches. 5 Werelds rolstoel De rolstoel basketball tak is op de weg terug naar de top. Doel blijft om op Europees en wereldniveau te presteren. Dat kan echter niet zonder het denken aan een gezonde basis. Daarbij vinden we het ook van belang dat juist deze kwetsbare groep veel aandacht krijgt. We streven naar een aanwas van 150 nieuwe spelers tot Daarnaast willen we ook hier onafhankelijk worden van de (tijdelijke) subsidiestromen en structureel kunnen werken aan onze ambities. De ingezette weg van CTO en RTC s zal worden doorgezet. 6 Financieel solide De financiële positie van de NBB is niet goed. Wij hebben niet alleen te maken met een beperkt eigen vermogen, maar we worden daarnaast ook geconfronteerd met een jaarlijks nauwelijks sluitende begroting. Verder hebben wij te maken met diverse financiële risico s waarvoor op korte termijn oplossingen moeten worden aangedragen. Voor deze tegenvallers moeten wij voorzieningen treffen. Kortom, de NBB moet scherp aan de wind zeilen om de zaken op orde te brengen en te houden.

7 Samenvatting De continuïteit en slagkracht van het Nederlandse basketball zijn afhankelijk van de mate waarin we de aanbevelingen van Goed Sportbestuur weten te vertalen naar onze situatie. We gaan de huidige NBB zodanig herstructureren, dat we over de volle breedte krachtiger, effectiever en efficiënter worden. Deze doelstelling biedt de basis voor het realiseren van elk van de andere doelstellingen. Net als in andere sportbonden, hanteren we het piramidemodel voor de sportieve doorontwikkeling van het basketball. De basis hiervan is geworteld in de breedtesport; deze basis moet zodanig worden verbreed, dat de breedtesport de natuurlijke aanwas van potentieel basketballtalent verder vergroot. Dit kan door de uitstroom op latere leeftijd te verkleinen en door de succesformule van Basketball Unites te intensiveren en verbreden naar meer kansrijke locaties in Nederland. Meer nog dan nu het geval is gaan we basketball integreren binnen het onderwijs. Op en via school hebben we alle gelegenheid jongens en meiden kennis te laten maken met onze prachtige sport. We breiden deze groeistrategie uit met een innovatie van het reguliere competitieaanbod, zodat de jeugd die eenmaal besmet is met het basketballvirus langer blijft basketballen. Dat is een cruciale verbreding die we op gang willen brengen. Parallel hieraan gaan we het proces van talent- en topsportontwikkeling gericht sturen en versnellen, waarbij we starten met het (door)ontwikkelen van bestaande of potentiële Good Practices op het gebied van talentontwikkeling. Waar mogelijk combineren we de lokale speerpunten op het gebied van de breedte- en prestatiesport met opbouwen regionale talentcentra (RTC s)/basketball Academies. Zo gaan groei en topsportontwikkeling hand in hand, en versterken beide ontwikkelstrategieën elkaar. Bij een gunstiger financiële situatie kunnen we meer verenigingen en lokale initiatieven faciliteren en het topsportprogramma verder professionaliseren, zodat de groei zowel in de breedte als aan de top wordt versneld. Het is zaak deze opbouw stap voor stap te laten plaatsvinden en er een organisch proces van te maken. Dan kunnen we tegelijkertijd met alle geledingen en betrokkenen binnen het Nederlandse basketball werken aan een optimale nieuwe structuur en werkwijze. De samenhang tussen de zes strategische doelstellingen komt tot uitdrukking in het volgende beeld: Dit alles gebeurt stap voor stap, vanuit lokale speerpunten waar verenigingen - of clusters van verenigingen - opereren om deze vernieuwingsaanpak te dragen en de aanwas op te vangen. Op deze wijze versterken we zowel de breedte- als de prestatiesport. We gaan dat stimuleren via een gericht aanbod van verenigingsondersteuning, gecombineerd met beleidbeïnvloedingstrajecten richting gemeenten, exploitanten en andere stakeholders, zodat ook hun inzet in lijn wordt gebracht met de groei van onze sport. 5

8 Goed sportbestuur Zoals aangegeven heeft de NBB de 13 aanbevelingen van de commissie Goed Sportbestuur overgenomen. De aanbevelingen geven sportbesturen diverse handvatten om te kijken naar de eigen governance. Voor de NBB betekent dit dat we een nieuw besturingsmodel nodig hebben, dat via een proces van herstructurering ten uitvoer zal worden gebracht. Voor dit besturingsmodel zijn de volgende uitgangspunten benoemd: centraal organiseren wat moet, decentraal organiseren wat kan; scheiding tussen beleid, uitvoering, controle en rechtspraak; een wederzijds stimulerende interactie tussen professionals en vrijwilligers, waarbij geldt dat een vrijwillige rol niet vrijblijvend is; bij verantwoordelijkheid hoort ook verantwoording afleggen. Welke ingrepen zijn nodig om deze integrale serviceorganisatie te realiseren? Samenvoegen diverse bureaus Het huidige centrale bondsbureau en de bestaande rayonbureaus worden samengebracht in één werkorganisatie. De nu in totaal beschikbare capaciteit binnen alle werkorganisaties zal worden benut voor het toedelen van taken en functies binnen de nieuwe structuur. Hierbij vindt een herijking plaats van de centraal- en decentraal benodigde formatie. De nieuwe werkorganisatie zal worden aangestuurd door één centrale directie en gaan werken volgens dezelfde Planning & Control cyclus. Van vijf rayons naar afdelingen De bestaande verdeling in rayons is niet evenwichtig. In de nieuwe situatie is een betere balans nodig per afdeling (werktitel). We gaan van vijf rayons naar afdelingen. In de afdelingen komt in de nieuwe situatie het accent te liggen op de uitvoering van de regionale afdelingscompetities en accountmanagement. Wedstrijdtechnische zaken De kaders van alle competities worden centraal bepaald, inclusief het beleid inzake scheidsrechterszaken. Hierdoor is een betere afstemming mogelijk in het competitieverloop van alle competities en een verdere digitaliseringsc.q. efficiencyslag. Daarnaast worden de nationale competities inclusief de eredivisie mannen en vrouwen centraal aangestuurd, in aansluiting op het programma van de Nationale Teams. Met ingang van het seizoen zijn de nieuwe richtlijnen hieromtrent van toepassing. De organisatie van de regionale- en afdelingscompetities blijft plaatsvinden in de afdelingen. 6 Subdoelen Goed Sportbestuur : Het realiseren van één integrale serviceorganisatie De rayons kennen nu een eigen bestuurlijke identiteit, met een eigen begroting en specifiek beleid per rayon. We willen de inzet van de rayons onder één noemer brengen, zodat onze krachten beter gebundeld raken en we samen meer kunnen bereiken. De implicatie van Goed Sportbestuur is dat we de bestaande rayons en centrale bondsorganisatie samen zullen voegen tot één integrale serviceorganisatie met één mandaat vanuit het landelijke bestuur. Leidend principe hierbij is: centrale sturing, decentrale uitvoering. Basketballondersteuning We gaan stevig investeren in basketballondersteuning, waarbij het accountmanagement in de afdeling plaatsvindt, vanuit een nieuw te ontwikkelen segmentatiemodel. De afdelingen wijzen aan welke (clusters van) verenigingen ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van onze strategische doelstellingen en voeren de intake uit. Vervolgens wordt gericht verenigingsondersteuning geboden. Deze verenigingsadviseurs (werktitel) worden centraal aangestuurd, maar zijn feitelijk werkzaam in de afdeling, bij (clusters van) verenigingen en binnen gemeenten. Zij worden centraal gefaciliteerd met standaardproducten, inhoudelijke kennis en de opbouw van adviesvaardigheden. Belangrijk is dat de basisverenigingen zoveel mogelijk continuïteit bieden. Daar waar mogelijk zal van uit de verenigingscluster witte vlekken nieuwe basketballverenigingen worden opgezet. Hiermee komen de verenigingen zo dicht mogelijk bij de spelers. Herijking commissies De NBB kent nu nog een groot aantal commissies, zowel gelieerd aan de landelijke koepel, als per rayon. Vanuit het streven naar meer eenheid en efficiencywinst zal het totale aantal commissies herijkt worden. We maken een

9 onderscheid tussen commissies met wettelijke taken, die onder toezicht van de AV staan en beleidsontwikkelende, functioneel ingerichte commissies. Deze laatste categorie commissies zal worden aangesteld door het bestuur en een ruim mandaat krijgen om hun werk te verrichten. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur en voegen zich naar de integrale Planning&Control cyclus. De commissies gaan werken volgens een rooster van aftreden van drie jaar, met een maximale benoemingsperiode van twaalf jaar. Conflicterende dubbelfuncties zijn uitgesloten; leden van commissies kunnen niet ook deel uitmaken van het bestuur of de AV. FEB en DEC blijven bestaan binnen de nieuwe structuur. Wel zetten we in op het realiseren van een speciale alliantie met de FEB, gericht op het collectieve belang van een kwaliteitsverbetering van de eredivisie. Ook zal er een rol weggelegd zijn voor de A-referee s. We gaan daarbij op zoek naar een passend juridisch-bestuurlijk model, waarmee het ondernemersrisico van het eredivisiebasketball niet ten laste van de verenigingskant van onze organisatie valt. Nadere uitwerking volgt in hoofdstuk 3.4. De AV wordt een representatieve, op competenties samengestelde selectie van de achterban Binnen de nieuwe situatie zal de samenstelling van de AV worden gewijzigd. De AV controleert het bestuur op basis van de voortgang van in de AV genomen besluiten. In de nieuwe samenstelling van de AV dient elke vorm van belangenverstrengeling te worden vermeden. Dit vraagt om een samenstelling waarin zowel de representatieve functie als de deskundigheid van afgevaardigden binnen de AV met elkaar in evenwicht worden gebracht. De AV dient zodanig te worden samengesteld dat er een directe relatie ontstaat tussen verenigingen en de bestuurlijke laag. Dit wordt verder uitgewerkt. Grootte, samenstelling en taakstelling van de nieuwe AV zullen in de loop van 2012 duidelijk zijn. Eind 2012 is de herstructurering een feit De uitwerking en concrete invulling van het proces van herstructurering neemt een jaar in beslag. Hierbij hanteren wij de volgende waarden en procescriteria: Betrek alle geledingen bij het veranderproces; Houd voortdurend nauw contact met de achterban; Eerbied en respect tonen voor bestaande functies en structuren; Vertrouwen opbouwen door dit te geven (wederzijds); Heldere, eenduidige communicatie; Eenheid en loyaliteit na besluitvorming. De verschillende wijzigingen in het bestaande besturingsmodel dienen te worden vertaald naar de statuten en reglementen van de NBB. De gewijzigde statuten en reglementen zullen aan de AV van november 2011 worden voorgelegd. Dit is de formele bekrachtiging van de nieuw te realiseren verhoudingen binnen het Nederlandse basketball. 7

10 Excellent gastheer We vinden het van belang excellent gastheer te zijn voor al onze leden en verenigingen. Met name op de kerntaken: wedstrijdorganisatie (inclusief competities en internationale evenementen), nationale teams, opleidingen en in de nieuwe situatie basketballondersteuning. Bij heldere kerntaken hoort een kostendekkende contributie. Uitgangspunt hierbij is de klantvraag. Naast de klantvraag dient ook de klantverantwoordelijkheid te worden beschreven. Ook is het wenselijk nieuwe vormen van lidmaatschap mogelijk te maken. Tot slot is goede communicatie met gebruik van alle nieuwe vormen van crossmedia van belang. 8 Subdoelen excellent gastheerschap: Wij zijn basketball! : bij ons moet je zijn als het over basketball gaat! Het moet iedereen in Nederland duidelijk zijn dat de nieuwe integrale serviceorganisatie in alle opzichten The Place To Be is als het over basketball gaat! Bij ons is alle kennis en capaciteit voorhanden om basketballwedstrijden klein of groot - perfect te organiseren, om een betere basketballcoach te worden, om als club beter te functioneren en meer maatschappelijk rendement te leveren, om meer leden te werven en deze duurzaam aan de club te verbinden, om in de wijk, op straat of op school iets met basketball te doen, om meer en betere accommodaties ter beschikking te krijgen en om allerlei aan de sport gekoppelde activiteiten te ondernemen, in wijken en buurten, en zelfs in de sfeer van lifestyle, dance en fashion. En ook voor gemeenten die basketball als kernsport hebben geselecteerd (zoals Amsterdam en Groningen) willen wij een betrouwbare partner zijn bij de verdere uitbouw van de gezamenlijke ambities. We leveren uitstekende service aan onze leden We gaan voor een forse kwaliteitsverbetering van onze ledenservice. Bereikbaarheid en value for money moeten omhoog, zodat het vanzelfsprekend en prettig is om onze organisatie in te schakelen bij vraagstukken op het gebied van basketball. Dat betekent concreet: we doen wat we beloven. De mate van servicegerichtheid zal met de inrichting van de nieuwe integrale serviceorganisatie direct gestalte krijgen. Zowel centraal als in de afdelingen. In het verlengde van de verdere uitwerking van dit meerjarenplan zal een kerntakendiscussie worden gevoerd, op basis waarvan het bestaande contributiesysteem kan worden herijkt. We investeren fors in basketballondersteuning op maat We gaan een vraaggericht aanbod van verenigingsondersteuning opzetten, gecombineerd met beleidsbeïnvloedingstrajecten richting gemeenten, exploitanten en andere stakeholders, zodat ook hun inzet in lijn wordt gebracht met onze ambities. Het accountmanagement (intake) voor deze nieuwe vorm van dienstverlening vindt vanuit de afdelingen plaats, op basis van het volgende segmentatiemodel: 1 Verenigingen die ambitie tonen en voldoende massa hebben om zowel op het gebied van breedte-, prestatie-, en topsport c.q. talentontwikkeling door te groeien. Extra groeipotentie bestaat bij clubs in gemeenten waar basketball een kernsport is, of waar sprake is van een gunstig (top)sportklimaat, voldoende subsidies, gunstige tarieven, kwalitatief hoogwaardige indoor accommodaties en waar gebruik kan worden gemaakt van combinatiefuncties. Deze verenigingen krijgen een voortrekkersrol in de clusters van verenigingen. 2 Verenigingen die wel ambitie hebben, maar over onvoldoende massa beschikken om zowel op het gebied van breedte-, prestatie-, en topsport c.q. talentontwikkeling door te groeien. Zeker waar de lokale situatie minder gunstig is, zal met name bij dit type verenigingen behoefte zijn aan maatwerk basketballondersteuning. Dit kan ook gericht zijn op het samenwerken van clubs in lokale clusters, zodat er samen meer mogelijk is. 3 Verenigingen die geen specifieke ambitie tonen en onvoldoende massa hebben. Ook deze categorie verenigingen heeft vanzelfsprekend bestaansrecht, maar krijgt een lagere prioriteit op het vlak van basketballondersteuning. Daar waar gewenst kan aansluiting worden gevonden bij een verenigingscluster. De afdelingen dragen suggesties aan voor (clusters van) verenigingen die prioriteit verdienen bij het realiseren van onze doelstellingen. Vervolgens wordt gerichte verenigingsondersteuning geboden, daarbij centraal gefaciliteerd met standaardproducten, inhoudelijke basketballkennis en vaardigheden bij het begeleiden van veranderprocessen binnen verenigingen. Deze adviseurs werken lokaal en schakelen daar met de beschikbare faciliteiten en intermediairs, zoals het Olympisch Netwerk, lokale sportservicebureaus, topsportloketten of andere vormen van verenigingsondersteuning. De basketballspecifieke kennis wordt door henzelf of via hen geleverd. We gaan vooral digitaal beter communiceren De opkomst en het gebruik van social media is afgelopen jaren exponentieel toegenomen. In het basketball maken we hier nog te weinig gebruik van, terwijl de mogelijkheid om met bepaalde - zeker voor het basketball kansrijke - doelgroepen te communiceren tegenwoordig vooral via dergelijke media verloopt. Een inhaalslag is dan ook noodzakelijk, maar wel vanuit een groeimodel: klein beginnen, testen en verfijnen en daarmee de ervaring en het netwerk opbouwen om vervolgstappen te zetten. Het communicatie- en marketingbeleid zal in lijn moeten worden gebracht met deze mogelijkheden en de in het volgende hoofdstuk beschreven marktverbreding.

11 2% groei per jaar Het is de ambitie van het project Leven Lang Sporten van NOC*NSF en het Olympisch Plan 2028 dat het aantal sporters in georganiseerd verband met 2% per jaar groeit. Daarnaast wordt gezocht naar methoden om vanuit de georganiseerde sport tegemoet te komen aan de veranderende wensen van nieuwe generaties Nederlandse sporters. De huidige NBB staat al enkele jaren op een stabiel ledenaantal van rond de leden. Met een krimpend aantal Nederlandse sporters in verenigingsverband is dat geen slechte uitgangspositie. Helaas is de uitstroom van jongeren en senioren te hoog. Met een aantal gerichte innovaties moet het mogelijk zijn leden langer te behouden voor onze sport. Door nieuwe vormen van basketball (met daarbij passende vormen van lidmaatschap) te introduceren, ontstaat een bredere basis en willen we zorg dragen voor het verder verspreiden van basketball. Mogelijk kunnen we hierdoor ook extra inkomsten genereren. De afhankelijkheid van subsidies moet daarbij afnemen. Samen met de verenigingen moet worden onderzocht hoe zij in staat worden gesteld de extra ledengroei ook daadwerkelijk te accommoderen, en hoe Sportiviteit & Respect gegarandeerd blijven. Hiervoor zijn basketballondersteuning, voldoende en goed opgeleid kader en voldoende betaalbare accommodaties onontbeerlijke randvoorwaarden. Subdoelen 2% groei: We gaan ons aanbod veel beter vermarkten Hierbij gaat het om: Promotie van bestaande en nieuwe vormen van basketball via alle beschikbare media. Topbasketballers en talenten beter benutten als rolmodel en ambassadeur, met name richting jeugd en binnen het onderwijs. Communicatie met de eigen achterban; veel verenigingen weten onvoldoende wat wij precies voor hen kunnen betekenen. Met het nieuw op te zetten systeem van basketballondersteuning zal de noodzaak hiertoe alleen maar toenemen. De website en nieuwsbrief zullen herzien en verbeterd moeten worden. We ontwikkelen nieuwe basketballproducten Hierbij gaat het om: Innovatie reguliere competities: naast de bestaande competities is er behoefte aan een minder stringent aanbod om af en toe een avondje lekker te kunnen ballen. Om onze basis te verbreden is het verstandig ook mensen die hier behoefte aan hebben, te bedienen met passende vormen van basketball. Daarnaast willen we meer basketball integreren binnen het onderwijs, bijvoorbeeld door het organiseren van een scholencompetitie. Het buitenschoolse aanbod kunnen we verrijken via de inzet van combinatiefunctionarissen. We verbreden de organisatie van peanutbasketball, pleintjesbasketball en andere laagdrempelige vormen van basketball. We gaan deze productontwikkeling stapsgewijs opbouwen in samenspel met (clusters van) verenigingen die dit willen en kunnen en op locaties (gemeenten, wijken, scholen, kinderopvanglocaties) waar deze vraag concreet blijkt te bestaan. De link naar de niet-clubgebonden activiteiten in het kader van Basketball Unites is evident en biedt kansen om ook ongeorganiseerde, incidenteel spelende basketballers aan onze organisatie te verbinden. Dit vraagt wel andere vormen van binding. Uitbouw Basketball Unites : het succesvolle aanbod onder de noemer Basketball Unites (BU) is één van de pijlers waarop de vitaliteit van de huidige NBB rust. We moeten dit succes verder uitbouwen en borgen binnen de nieuwe organisatie. BU is een volwaardig aanbod van basketballproducten, dat inspeelt op de behoefte aan basketball binnen en buiten de traditionele clubkaders. Continuïteit is mogelijk door het achterliggende businessmodel op een meer commerciële leest te schoeien. En verder kan de uitbouw worden gestuurd door te kiezen voor locaties waar verenigingsclusters een complementair aanbod kunnen verzorgen, inclusief innovatieve vormen van competitie en waar ook de fysieke mogelijkheden bestaan om het BU-aanbod in samenspel met onderwijs en verenigingen te verankeren. Deze prioritering wordt afgeleid uit de gepresenteerde segmentatie van verenigingen, geeft focus en biedt ruimte om de groeistrategie door de jaren heen te verfijnen. We creëren nieuwe vormen van binding Parallel aan de innovatie van het aanbod zullen we ook moeten zoeken naar daarbij passende vormen van binding. Immers: bij ons moet je zijn als het over basketball gaat! Welke vormen van binding zijn mogelijk naast het klassieke clublidmaatschap? Te denken valt aan: Individueel lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie: een flexibel abonnement, waarbij de speler naar behoefte gebruik maakt van zaalruimte en faciliteiten om met vrienden of collega s een avondje basketball te kunnen spelen. Dit haakt met name in op de innovatieve competitievormen, die hierboven onder 2 zijn benoemd, maar ook voor nog vrijere vormen van basketballaanbod, zoals die binnen Basketball Unites. Schoolbasketballverenigingen: waar mogelijk zou het oprichten en ondersteunen van schoolbasketballverenigingen een alternatief kunnen zijn. Binnen andere takken van sport zijn hier in diverse gemeenten, met name in de zgn. aandachtswijken, goede ervaringen mee opgedaan. Deze vorm van binding biedt volop kansen om talenten te scouten en door te geleiden naar reguliere basketballverenigingen. Basketballscholen: een getrapt dat wil zeggen: via een intermediaire organisatie - lidmaatschap, vergelijkbaar met die van reguliere verenigingsleden, alleen dan gekoppeld aan zgn. Basketballscholen. Hiervoor hanteren wij bij voorkeur het BU-concept Basketball scool, maar er zijn ook autonome lokale initiatieven die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Hiermee kan met name de grote groep jongeren worden bediend. Met een goede follow up 9

12 binnen reguliere basketballverenigingen kan deze groep doorstromen en langer behouden blijven voor het basketball. Hierboven zijn enkele suggesties gegeven, die een nadere verkenning vergen. Het ontwikkelen van dergelijke nieuwe vormen van lidmaatschap dient overigens niet autonoom, maar enkel in het verlengde van de innovatie van het aanbod plaats te vinden. En uiteraard moet elke alternatieve lidmaatschapsvorm worden getoetst aan de criteria die NOC*NSF stelt, zodat deze nieuwe leden (klanten) ook meetellen voor de Lotto-financiering. Monitoring opleidingsbehoefte: vanuit het nieuwe basketballondersteuningstraject zullen leervragen naar voren komen, die zich laten vertalen naar generieke opleidingsproducten. Vooruitlopend hierop willen wij nu al inzetten op een centraal leertraject voor clubbestuurders, waarin zij leren maatschappelijk verantwoord te besturen. Innovatie opleidingsaanbod: naast klassieke opleidingen gaan we ons ook oriënteren op intervisie, train de trainer trajecten en kennisontwikkeling via één digitaal loket. Uitlijnen van het Masterplan Arbitrage : het beleid richting officials en scheidsrechters vraagt specifieke aandacht om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd kader op elk niveau te beschikken voor de doorontwikkeling van het basketball, zowel in de breedte- als in de topsport. Aan arbitrage worden toenemende eisen gesteld, terwijl het aantal beschikbare vrijwilligers afneemt. Dat vergt een goede begeleiding en investering in arbitrage. Dat betekent dat de scholing verbeterd moet worden en dat er een systeem van beoordeling en begeleiding moet komen voor landelijke arbiters. Ook de Tucht- en Geschillencommissie en Commissie van Beroep zijn in dat kader belangrijk. De aanpak binnen het basketball is vormgegeven binnen het Masterplan Arbitrage. Speciale aandachtspunten daarin zijn: talentontwikkeling, arbitrage, Sportiviteit & Respect en clubarbitrage. De uitvoering van het lopende Masterplan zal waar nodig aangepast worden aan de doelstellingen van dit Strategisch Plan. De inhoudelijke accenten op het gebied van opleidingen en kader in relatie tot topsport- en talentontwikkeling komen aan bod in het volgende hoofdstuk. 2 We spannen ons in voor meer accommodaties 10 Randvoorwaardelijk: 1 We gaan meer en beter kader opleiden Opleidingen en alle andere vormen van kaderontwikkeling zijn een middel om kwaliteit toe te voegen aan onze sport. We gaan ons aanbod op dit vlak komende jaren integreren, dat wil zeggen: zowel voor spelers, trainer-coaches, als scheidsrechters, juryleden en andere officials, en bestuurlijk kader gaan we doorlopende leerlijnen aanbieden vanuit één visie. Naast spelend lid kun je ook als kaderlid verbonden zijn met onze dynamische tak van sport en daar een eigen ontwikkeling in doormaken. De beleidsmatige accenten voor komende jaren op dit gebied zijn: Invoeren van competentiegericht leren en ontwikkelen: de speler, trainer-coach, referees, official en bestuurder staat centraal; we gaan specifieke competentieprofielen ontwikkelen per taakgebied en daar een maatwerk opleidingsaanbod op aanbieden. De begeleiding van spelers en kader vindt plaats op basis van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Het verder doorvoeren van het traject Modernisering Opleidingen, dat wil zeggen: borgen van onze kwaliteitsstandaard in de eindtermen voor basketballspecifieke opleidingen, maar bijvoorbeeld ook inzetten op uitvoering door derden (regulier beroepsonderwijs, zoals ALO s). Veel verenigingen geven aan te kampen met een tekort aan accommodaties. Deze problematiek dient nader in kaart te worden gebracht. Gaat het om gebrek aan uren binnen bestaande zalen op prime time (courante uren) of een feitelijk fysiek tekort aan indoor zaalruimte? We gaan de behoefte aan accommodaties middels een Quick Scan in kaart brengen, waar mogelijk in samenspel met andere indoor bonden. Ook de mogelijkheden van basketball op pleintjes (buiten) zullen we daarbij meenemen. Aansluiting wordt gezocht met de methodiek binnen het landelijk NOC*NSF-onderzoek Ruimte voor Sport uit 2005, de methodiek die de KNHB hanteert en het traject dat in de jaren met een aantal zaalsportbonden onder leiding van NOC*NSF is doorlopen. De resultaten van deze Quick Scan zetten we in voor het genereren van publiciteit en een sense of urgency bij gemeenten waar de knelpunten het grootst zijn. We vestigen hiermee tegelijkertijd onze naam als Expertisecentrum op het gebied van basketballaccommodaties. Dit biedt de kans gevraagd en ongevraagd sporttechnische normen, behoefteprognoses en beheersmodellen te communiceren richting relevante partijen. In het verlengde daarvan kunnen we proactief - vanuit het nieuwe basketballondersteuningsaanbod - gerichte beleidsbeïnvloedingstrajecten richting lokale overheden en exploitanten starten. Als oplossingsrichting kan worden gedacht aan het bundelen van de accommodatiebehoeften van diverse (clusters van) verenigingen in een beheersstichting, waarmee in theorie het exploiteren van basketballhallen in eigen beheer tot de mogelijkheden behoort.

13 TOP in Europa We hebben afgelopen jaren aansprekende successen geboekt in Europa. Liefst 4 van de 8 nationale teams hebben de stap naar de A-divisie gemaakt. We willen dat dit niveau minimaal behouden blijft. De komende jaren moet het nationaal programma verder worden uitgebouwd. Het is een eer om uit te komen voor het Nationale Team; daarin presteer je als Nederlander op Europees topniveau. In onze benadering staat het verbeteren van het prestatieniveau van de (potentiële) Nationale Team spelers en speelsters centraal. Deze visie vormt de basis van het topsportbeleid in de komende jaren. We willen één continuüm creëren tussen talentontwikkeling binnen de afdelingen, spelen in (inter)nationale competities en het presteren met de Nationale Teams. Winst is nog te behalen in het verbeteren van de randvoorwaarden en het verhogen van het aantal trainingsuren en in een verdergaande professionalisering van het begeleidend kader. De stijgende lijn bestendigen kan niet zonder een vooruitstrevend, centraal gecoördineerd talentontwikkelingsprogramma, gecombineerd met een eenduidige visie en sturing op de doorontwikkeling van de Eredivisie mannen en vrouwen. Tot slot is het van belang dat in Nederland een TOP-opleiding komt voor basketballcoaches. Meer randvoorwaardelijk is een effectief antidopingbeleid en het streven naar versterking van onze internationale positie. We zullen de relatie met FIBA (World en Europa) moeten intensiveren, mede met het oog op de doorontwikkeling van scheidsrechters en coaches. Prestatiedoelstellingen per categorie: Doelstelling jongens: opbouw naar top 10 Europa in Doelstelling mannen: 2013 deelname EK; in 2016 top 8 Europa. Doelstelling meisjes: opbouw naar top 6 Europa in Doelstelling vrouwen: deelname RIO 2016! Deze prestatiedoelstellingen vragen inspanningen op diverse fronten: We gaan de begeleiding van onze Nationale Teams verder professionaliseren Het Nederlands mannen en vrouwen team op topniveau brengen, vraagt op de eerste plaats om een kwalitatief hoogwaardige, dagelijks inzetbare begeleiding en fulltime programma s: Voorbereidingsprogramma s op wereldniveau, met aanvullende Nationaal Team activiteiten, zodat spelers/ speelsters voldoende uren maken (meer dan 800); Het uitbreiden van de begeleidende staven met meer capaciteit/functies en specialistische ondersteuning (wetenschappelijk/medisch/mentaal); Opbouw van de mate van professionalisering (dat wil zeggen: inzet tegen betaling) door het begeleidend topkader ook een deeltaak te geven op het gebied van opleidingen. Daarmee ontstaan volwaardige functies met loopbaanperspectief; Het creëren van een professioneel topsportklimaat, niet alleen bij spelers en coaches, maar binnen al onze geledingen, met begeleiding op maat; Betere branding van spelers en speelsters in de Nationale Teams; hierdoor neemt niet alleen de status van de international toe, zij kunnen dan ook beter worden ingezet als ambassadeurs voor het promoten van basketball, of bij activiteiten waar het draait om het maatschappelijk rendement van onze sport. We onderzoeken een transparant en professioneel Opleidingssysteem voor topbasketballers. Hierin worden de rechten en plichten van talenten geregeld, vanaf het moment dat zij binnen een talentontwikkelings- of Nationaal Programma mee gaan draaien. We bundelen de wederzijdse rechten en plichten in een Topsportstatuut. Eenduidige visie en sturing op alle competities Onderdeel van topsport is de organisatie van de landelijke competities. Deze vallen uiteen in drie onderdelen, de eredivisie mannen (georganiseerd door de FEB), de eredivisie vrouwen (georganiseerd door de DEC) en alle overige landelijke competities. Wat moet er gebeuren om op deze drie onderdelen een kwaliteitsslag te maken? Integrale kalender Jaarlijks voor 1 april zal de integrale kalender voor het daaropvolgend seizoen worden vastgesteld. Hierdoor ontstaat centrale coördinatie en eenduidigheid. De integrale kalender geeft inzicht in: De wedstrijddagen voor landelijke en regionale competities; Dagen voor finales en dergelijke; Dagen en periodes ten behoeve van de Nationale Teams; Dagen en periodes ten behoeve van opleiding en talentontwikkeling. Door deze integrale kalender, die we vanaf het seizoen voor het eerst zullen hanteren, ontstaat een jaarkalender die naadloze aansluiting verzorgt tussen de diverse belangen. 11

14 12 Eredivisie mannen Sinds 2000 organiseert de Federatie Eredivisie Basketball (FEB) de Eredivisie mannen. De verhouding tussen de NBB en de FEB is contractueel geregeld. Dit contract geeft de NBB mogelijkheden om doelstellingen (voortkomend uit integraal beleid) te formuleren per seizoen. Deze doelstellingen moeten door de FEB worden overgenomen. In die zin past de huidige relatie met de FEB binnen de door de Algemene Vergadering vastgestelde uitgangspunten in juni Graag onderzoeken we de komende periode samen met de FEB hoe we in een gezamenlijke alliantie de verschillende onderdelen uit het strategisch plan die betrekking hebben op de Eredivisie mannen kunnen verwezenlijken. Dit proces is van belang omdat de eredivisie naast de Nationale Teams het belangrijkste product is in (media-)exposure. Daarnaast is de eredivisie een belangrijke schakel in de talentontwikkeling. De vorming van deze alliantie moet het schoolvoorbeeld worden van wat de ambitie ECHT SAMEN betekent uit IkspeelTEAMbasketball. Wij zetten binnen deze samenwerking in ieder geval in op de volgende verbeteringen: Groeien naar teams die in de competitie verplicht twee Nederlanders op het veld hebben; Een hoogwaardiger competitie, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar de licentie-eisen, het aantal reguliere wedstrijden en de vormgeving van de play-offs; Het uitwerken van de verhouding tussen eredivisieteams en regionale talentcentra (RTC s); In relatie hiertoe het uitwerken van een draftsysteem en daarmee samenhangend een opleidingsvergoeding en een minimumcontract; Het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer internationale competitievormen met omringende landen (conform het model van de Adriatic League); Onderzoeken van de eisen die gesteld moeten worden aan opleiding van kader (coaches, scheidsrechters, commissarissen, jury-leden, bestuursleden); Volwaardige deelname van tenminste 1 CTO team aan de competitie; Het onderbrengen van de A-scheidsrechters in een financieel-juridisch onafhankelijk orgaan, gelijkwaardig partner voor de FEB. Eredivisie vrouwen Pas redelijk recent heeft de NBB een Dames Eredivisie Commissie (DEC) ingesteld, die de organisatie van de Eredivisie voor de vrouwen verzorgt. Deze commissie zorgt voor een verdere professionalisering van het vrouwen (ere-)divisie basketball. In de komende jaren is het van belang dat op deze weg verder wordt gegaan. Uiteraard passend binnen dit strategisch meerjarenplan. Het vrouwenbasketball heeft nog veel ruimte om te groeien. Vanuit deze realiteit moet naar de ontwikkeling worden gekeken. Samen met de DEC willen we in ieder geval kijken naar; en waar mogelijk direct al inzetten op: Het stellen van minimumeisen voor deelname aan de competitie, met name gericht op het aantal trainingsuren (400) en de kwaliteit van de begeleiding; Het invoeren van het zgn. Belgisch model play-offs, waardoor de competitie en de play-off s een stuk spannender worden en dus meer (media-)exposure zullen genereren; Onderzoeken van samenwerking met omliggende landen om meer internationale ervaring op te doen met alle teams; Volwaardige deelname van 1 CTO team aan de competitie; Stimuleren van verenigingen om mee te doen aan de Europese Clubcompetities. Naast de Eredivisie vrouwen zal het Nationaal Team een additioneel programma gaan aanbieden om het voor een brede groep van nationaal teamspeelsters mogelijk te maken om aan 800 trainingsuren per jaar te komen. Dit is noodzakelijk om de ambitie Rio 2016 waar te kunnen maken. Met ingang van het seizoen moet dit additionele programma mits daar de additionele middelen voor gevonden worden een feit zijn. Overige landelijke competities De landelijke competities dienen nu vaak twee doelen. Voor een deel van de verenigingen wordt deelgenomen aan de landelijke competitie met als doel talentontwikkeling, voor een ander deel van de verenigingen is het doel leuk op hoog niveau spelen. Op termijn willen we vooral (clusters van) verenigingen en RTC s de kans geven om zich in te schrijven voor de landelijke competities. Dit wel met respect voor de rechten van op dit moment deelnemende verenigingen en de (dan geldende) promotie/ degradatieregelingen. Daarnaast willen we ruimte blijven geven - wellicht in apart te vormen landelijke competities - aan verenigingen die op hoog niveau willen spelen. Het is van belang dat de kosten voor het spelen op landelijk niveau voor een vereniging beter draagbaar zijn. Daarbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar indeling (reiskosten) en toewijzing van scheidsrechters. Tot slot zien we de landelijke competities gericht op talentontwikkeling nadrukkelijk ook als kweekvijver voor scheidsrechter, coaches en ander begeleidend topkader. De manier waarop de landelijke competities vorm krijgen in relatie tot een competitie tussen RTC s en verenigingsclusters moet nog vorm krijgen. Daarnaast willen we onderzoeken hoe op een gestructureerde en verantwoorde wijze talentscouting vorm kan krijgen, mogelijk biedt een draft systeem hier ook oplossingen. Een innovatief, centraal gecoördineerd talentontwikkelingsprogramma We hanteren de volgende visie op talentontwikkeling in het basketball:

15 Toelichting fasering: FUNdament / Train Techniek fase Primair gaat het hier om het aanleren en verbeteren van basistechnieken ( drills & skills ). We gaan in deze fase al starten met talentdetectie (vanaf U8) en intensiveren hiertoe de samenwerking met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Daarnaast bouwen we het Basketball Unites aanbod verder uit en verbinden dit met autonome lokale initiatieven. Inzet vanuit clusters van verenigingen met voldoende massa voor de programmering en goede jeugdtrainers is hierbij van groot belang. Dit deel van het talentontwikkelingsbeleid - het creëren van voldoende aanwas - is overigens al aan bod gekomen in hoofdstuk 3.3 ( 2% groei ). Nieuw is de actieve link naar talentdetectie. Train to Train / Train to Compete & Win fase Tijdens de echte talentontwikkelingsfase gaat het erom jeugdige spelers en speelsters te leren gericht te trainen en te leren wedstrijden te spelen en te leren wat winnen is. Hoewel de vrijblijvendheid in deze fase minder wordt, mag dit niet ten koste gaan van het plezier in basketball. De wil om beter te worden staat centraal. Spelers en speelsters moeten ook simpelweg meer uren kunnen maken. Hiertoe zoeken we naar kansrijke locaties voor Regionale Talent Centra (RTC s)/basketball Academies, waar in samenspel met clubs en met ondersteuning van basketballminded gemeenten, invulling wordt gegeven aan een hoogwaardige basketballopleiding. In deze fase verschuift de samenwerking binnen het onderwijs zich naar het voortgezet onderwijs en LOOT-scholen. Vanuit reeds bestaande Good Practices breiden we het aantal en de kwaliteit van dergelijke RTC s komende jaren verder uit. We gaan werken met een certificeringssysteem, gebaseerd op kwaliteitscriteria van NOC*NSF, om dit proces te sturen en objectiveren. Hier hoort bij dat spelers en speelsters een vergoeding gaan betalen voor deelname aan een RTC-programma. Train voor de Top fase In de talentrijpingsfase (grofweg tot en met 23 jaar) wordt het proces van talentontwikkeling afgerond. Van belang is dat in deze fase het talent traint voor het Europese topniveau en ook op dat niveau wordt begeleid. Waar nu nog in hoge mate talent van ouder dan 20 jaar de keuze heeft om of op een lager niveau te gaan basketballen, of onderaan de rangorde van een eredivisieteam te belanden, is het van belang dat juist in deze fase de ideale omstandigheden worden gecreëerd om je als individu nog verder te ontwikkelen. Daarbij mogen teambelangen niet domineren. Op dit moment doen we de eerste ervaringen op met een CTO voor vrouwen. Dit wordt doorgezet (mits de financiering rond komt) en ook voor de mannen wordt in de toekomst een CTO gevormd; mogelijk kunnen dat er op termijn zelfs meer worden. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: Er gelden geen leeftijdsgrenzen voor het CTO, grofweg is het voor U19-U23; Zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij het beroepsonderwijs en de universiteiten, niet alleen om de deelnemers in staat te stellen onderwijs en sport te combineren, maar ook om optimaal gebruik te maken van de daar aanwezige kennis en ervaring; Het CTO ontwikkelt een op maat van de individuele deelnemer gemaakt curriculum van maximaal 4 jaar, waarbij de basis een fulltime programma is met uur per jaar; Het CTO wordt een aparte organisatorische entiteit, waardoor er geen binding of afhankelijkheid meer is van de landelijke koepelorganisatie, wel binnen kader opgesteld door NBB; We stellen, mede op basis van richtlijnen van NOC*NSF, een aantal criteria op, waar CTO s aan moeten voldoen; De CTO s dragen de opgedane kennis en ervaringen actief uit naar de te vormen RTC s; De CTO s nemen volwaardig deel aan de eredivisiecompetities. Naast de CTO s maken ook de Nationale Jeugdteams onderdeel uit van deze fase. De programma s daar moeten dan ook van Europees niveau zijn. Er kunnen slechts spelers en staven zijn die nastreven de Europese top te willen halen en daarvoor ook de inspanning in dat jaar willen doen. 13

16 We geven een forse kwaliteitsimpuls aan opleidingen en kennisontwikkeling We geven vanuit één integrale visie invulling aan ons opleidingsbeleid (zie ook hoofdstuk 3). Daarbinnen geldt een aantal specifieke aandachtspunten voor topsport- en talentontwikkeling: De competenties op het gebied van coaching bij basketballtrainers moeten omhoog; dit vraagt om een specifieke applicatie en/of verdieping in alle bestaande opleidingen. Daarnaast is behoefte aan een specifieke talentcoach-opleiding en een specialisatie TOP-basketballcoach, als vervolg op de Masterclass Over de grens. Bij het upgraden van de nationale competities hoort een daarop aansluitende groei van het aantal gekwalificeerde kaderleden: trainer-coaches, scheidsrechters en officials. Beide groeistrategieën dienen hand in hand te gaan, met een centrale coördinatie. 14 We gaan ook talentontwikkeling toepassen binnen het plaatsen en begeleiden van kader: zo gaan we via een fonds de Top 3 binnen de categorieën spelers/trainercoaches/ referees/officials/ bestuurlijk kader stimuleren met een internationale stage. En we scouten jonge talentvolle kaderleden met voorrang voor vrijkomende posities binnen de staven voor de Nationale Teams, als scheidsrechter voor internationale wedstrijden of in het landelijk bestuur. Hun ontwikkelbehoefte wordt centraal gevoed op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan. De performance van trainer-coaches gaan we ook stap voor stap verbeteren door de criteria (eindtermen) te verhogen. Anders gezegd: we stellen hogere eisen aan top trainer-coaches. We onderzoeken hoe we het TALENT AROUND TALENT concept verder kunnen ontwikkelen, samen met onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om de kruisbestuiving tussen MBO s/hbo s en het proces van topsportontwikkeling. Via maatschappelijke stages en leerwerktrajecten kunnen we een impuls geven aan onze topsportactiviteiten en -evenementen. Het CTO wordt het kennis- en opleidingscentrum op internationaal niveau voor alle RTC s; de RTC s zijn dat op hun beurt voor lokale basketball initiatieven gericht op talentdetectie. Het zou goed zijn als er een eigen Coach-associatie komt, aan te haken bij NL-Coach. Daarnaast - en in wisselwerking met het topsport- en talentontwikkelingsbeleid - gaan we ons kennisontwikkelingsysteem verbeteren: We intensiveren de samenwerking met en onderlinge uitwisseling tussen universiteiten en hogescholen bij onderzoeksprogramma s, die direct voor onze sport van betekenis zijn. We sturen dit centraal aan vanuit de kennisbehoefte op het gebied van talentontwikkeling en topbasketball. Met name het talentvolgsysteem leent zich voor een wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning. Dit biedt ook kansen op innovatie en onderzoek, om onze Body of Knowledge op het gebied van basketballspecifieke talentbegeleiding verder uit te bouwen. Hoewel er al veel ervaringskennis op het gebied van topbasketball bestaat, dient er nog kennisopbouw plaats te vinden over het slechten van de grenzen naar de absolute top. En tenslotte gaan we de ontsluiting en uitwisseling hiervan verbeteren via een centraal digitaal systeem, maar ook in de vorm van specifieke, vraaggerichte intervisietrajecten voor topkader. We gaan meer internationale evenementen organiseren Net als in de Top 10 benadering van NOC*NSF, streven wij ook de acquisitie van meer internationale evenementen na. Hiermee geven we een impuls aan het samen bouwen aan een hogere kwaliteit en beter aanzien van het topbasketball in Nederland. Bovendien biedt het organiseren van internationale evenementen kansen in de sfeer van PR, communicatie, marketing en sponsoring. Voor komende jaren zetten we - in lijn met de beoogde prestatiecurve - in op: WK vrouwen U

17 Wereld rolstoel De rolstoel basketballtak is op de weg terug naar de top. Doel blijft om op Europees en wereldniveau te presteren. Dat kan echter niet zonder te werken aan een gezonde basis. Daarbij vinden we het van belang dat deze categorie van ons ledenbestand specifieke aandacht krijgt. We streven naar een aanwas van 150 nieuwe spelers en speelsters tot Daarnaast willen we ook op dit terrein meer onafhankelijk worden van de (tijdelijke) subsidiestromen en structureel kunnen werken aan onze ambities. De ingezette weg van CTO en RTC s zal ook hier worden toegepast en uitgebouwd. Het verhogen van het niveau van de competities en de nationale programma s Dit vraagt in ieder geval om: Aanscherpen criteria en onderscheid verschillende competitieniveaus; Competitie vergroten en verbreden, zodat er meer onderlinge concurrentie ontstaat; We breiden het op punten spelen uit naar elk niveau (A op 18 punten, B/C op 22,5 punten); Talentherkenning centraal op Nationaal Sportcentrum Papendal; De nationale programma s worden verder uitgebouwd tot fulltime programma s. Het rolstoelkader wordt uitgebreid en structureel beter opgeleid Sportieve doelstellingen per categorie: Selectie U18: aansluiting internationale jeugd. Selectie U22: deelname EK 2012 / WK Vrouwen U25: deelname WK Mannen: top 6 Rio Vrouwen: medaille London 2012 en medaille Rio Dit vraagt in ieder geval om: Voor een uitbreiding van het aantal trainer-coaches zullen we actief gaan werven binnen onze achterban; Ten behoeve van het behoud en de verbetering van de kwaliteit: we gaan zorgen voor een betere begeleiding bij de loopbaanontwikkeling van professionals op dit vakgebied; Doorontwikkeling van het opleidingsaanbod voor deze categorie trainer-coaches en referees, bijvoorbeeld met specifieke clinics; Kennisontwikkeling en uitwisseling, ook met collegaprofessionals binnen andere takken van sport. Deze prestatiedoelstellingen vragen inspanningen op diverse fronten: We zorgen voor meer aanwas en een bredere basis voor de top Dit vraagt in ieder geval om: Vergroten bekendheid: zowel bij revalidatiecentra als (onderwijs)instellingen en intermediaire organisaties zullen we komende jaren actief gaan werven; Aanwas vergroten binnen de afdelingen; vanwege het vervoersaspect is het van belang in de eerste jaren het rolstoelbasketball zo dicht mogelijk in de eigen woonomgeving te brengen; Gericht opleiden : omdat het aantal beoefenaars van rolstoelbasketball minder hoog is, is het zaak de fasen van talentdetectie en talentontwikkeling te combineren; De kwaliteit van het rolstoelbasketballaanbod, inclusief de spelersopleiding, structureel op een hoger niveau brengen: door hogere eisen te stellen aan trainercoaches en begeleidend kader is een kwaliteitsverhoging van het totale rolstoelbasketballaanbod mogelijk. Hoewel het rolstoelbasketball een eigen dynamiek kent, willen wij meer interactie en synergie tot stand brengen tussen de ervaringen met topsport- en talentontwikkeling binnen het topbasketball en het rolstoelbasketball. Immers, de dragende processen en kritieke succesfactoren zijn identiek. En ook op het gebied van breedtesport is een verbinding van lokale netwerken en het gezamenlijk opbouwen van Good Practices de moeite meer dan waard. Komende jaren gaan we meer samenwerken om de voordelen hiervan te ervaren. 15

18 Financieel solide Het is geen geheim dat de financiële positie van de huidige NBB structureel verbetering behoeft. We hebben niet alleen te maken met een beperkt eigen vermogen, maar worden daarnaast ook geconfronteerd met een jaarlijks nauwelijks sluitende begroting. Verder hebben we te maken met diverse financiële risico s waarvoor op korte termijn oplossingen nodig zijn. Voor deze tegenvallers moeten wij ook op de langere termijn voorzieningen treffen. Kortom, we moeten komende jaren nog scherp aan de wind zeilen om de zaken op orde te brengen en te houden. Subdoelen financieel solide: We gaan werken met één begroting en vertalen dat naar één centrale administratie Vanuit de principes van Goed Sportbestuur spreekt dit voor zich. Naar de toekomst toe betekent dit een aanzienlijke verandering. Diverse autonome begrotingen dienen samengevoegd te worden tot één landelijk geldende begroting. Dit vraagt naast financiële techniek ook vertrouwen en de wederzijdse bereidheid om alle separate belangen samen te smeden tot één collectief belang. Dit is mogelijk vanuit een inspirerende visie op de doorontwikkeling van het Nederlandse basketball, onze gezamenlijke toekomst. Dit plan wil daarbij de richting wijzen. We gaan ons Eigen Vermogen opbouwen Komende jaren vraagt het reserveren van voorzieningen voor de langere termijn de nodige aandacht. We kunnen het ons niet meer permitteren het risico te lopen dat de financiering van onze kerntaken niet mogelijk is. De komende jaren zal hieraan dan ook de nodige aandacht worden besteed. We genereren extra inkomsten via derde partijen, naast de Lotto- en VWS-subsidies Sponsoring en marketing zijn nog relatief braakliggende terreinen binnen onze organisatie. Met alle ontwikkelingen op dit dynamische speelveld in de sport zijn er ook (weer) kansen voor het Nederlandse basketball. We moeten af van de gedachte één hoofdsponsor te willen vinden; ook deeltrajecten of afgebakende producten en diensten lenen zich prima voor partnerships. Belangrijk voor succes op dit terrein is het upgraden van de uitstraling en aantrekkingskracht van het topbasketball (exposure). Marketing en inhoudelijk beleid (zie hoofdstuk 2 t/m 4) dienen elkaar voortdurend te versterken om op de langere termijn een positieve verandering tot stand te brengen. De geplande herstructurering moet leiden tot efficiencywinst en schaalvoordelen Zoals aangegeven is dit een verwachting die we samen waar moeten zien te maken. Dit proces start met de bereidheid om constructief samen te werken aan het verbeteren van de scoringskansen van basketball in Nederland. Met respect voor bestaande verplichtingen zullen we onderzoeken hoe we met zo min mogelijk frictiekosten tot een situatie komen, waarin we meer voor minder kunnen doen. 16 Uitgangspunt wordt: budgettaire neutraliteit Bij het verder uitwerken van dit meerjarenplan gaan we uit van ons huidige beschikbare budget. Hoewel de ambities in dit plan op Olympisch niveau liggen, beginnen we vanuit het hier en nu met bouwen. Reallocatie van bestaande geldstromen is een eerste, relatief veilige optie om verandering tot stand te brengen. Verder geldt dat het vormen van één organisatie ook schaalvoordelen en efficiencywinst met zich mee brengt. Anders gezegd: samen kunnen we meer doen voor minder. Nieuwe ambitieuze initiatieven zoals het realiseren van een brede Basketball Community - kunnen slechts op gang komen met een degelijk Business Plan als onderlegger en het aantrekken van nieuwe dan wel extra geldstromen, waarbij ook kan worden gedacht aan inverdieneffecten. We gaan werken met een integrale Planning & Control-cyclus Bij een dergelijke verandering hoort ook: het kritisch herijken en van de bestaande routine op het gebied van Planning & Control. Dit geldt voor alle samen te voegen geledingen binnen het Nederlandse Basketball. We willen in de nieuwe situatie vanuit één model het financiële beleid kunnen vormgeven, monitoren en controleren. Dit vraagt ook om transparantie van verantwoordelijkheden en procedures. Bij het herinrichten van de nieuwe organisatie is dit een belangrijk aandachtspunt.

19 En na 2014? IkspeelTEAMbasketball bevat een aantal doelstellingen die in de periode niet kunnen worden gerealiseerd. Uiteraard zetten we komende beleidsperiode wel belangrijke stappen in de aanloop naar de jaren na In 2015 willen we dat het Mannen Nationaal Team bij het EK al behoort bij de top 8-landen. En verder gaat het natuurlijk om de inspirerende ambitie om met het Vrouwen Nationaal Team mee te doen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in Tijdens de Paralympics moeten daar ook de Mannen en Vrouwen rolstoelselectie medailles halen, als kroon op het werk van komende jaren: terug aan de wereldtop. Prachtige ambities en een lonkend Olympisch perspectief, waar iedereen die bezig is met topbasketball en talentontwikkeling zijn bijdrage aan zal leveren. In de reeks bijeenkomsten voor de uitwerking van dit Strategisch Plan ontstond een inspirerend idee, dat we komende twee jaar nader willen verkennen. Met alle mogelijkheden die er zijn, moet het mogelijk zijn de huidige NBB door te ontwikkelen tot een brede Basketball Community, de sociaal-maatschappelijke basis voor de verdere doorgroei van het basketball. Heel helder is geworden dat de sport meer potentie heeft, maar juist ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid, om een functie te vervullen in de vraagstukken van onze samenleving. Wij denken dat de doorontwikkeling van een traditionele sportbond, die (in enge zin) tot taak heeft de competitie voor haar leden te organiseren, naar een maatschappelijke partner, die een sociale functie heeft in de samenleving, de toekomst is voor elke sportbond en voor de NBB in het bijzonder. Daarnaast is helder naar voren gekomen dat er een onderscheid moet worden gemaakt in de beoefening van een sport (waar een sportbond de klassieke representant van is) en de belangstelling voor een bepaalde tak van sport. Sinds 2009 wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de populariteit van takken van sport. In deze populariteitsindex staat basketball op een 23 e plek, samengesteld uit een 25 e plek met betrekking tot het feitelijk, aan de NBB gebonden aantal beoefenaars en een 19e plek met betrekking tot het aantal belangstellenden. Hoe groot zou ons potentieel worden als we al die belangstellende aan onze organisatie zouden kunnen koppelen? Kunnen wij ons ontwikkelen van een representant van de beoefenaars naar een representant van de belangstellenden? Wij denken dat deze dubbele ontwikkeling enerzijds veel kansen biedt voor de doorontwikkeling van de Nederlandse Basketball Bond, maar anderzijds ook een mogelijk ontwikkelperspectief is voor alle sportbonden in Nederland. Als werktitel geven we het Basketball Community mee. Maar ook voor de doorontwikkeling van onze organisatie en de breedtesport bestaan er na 2014 nog volop uitdagingen. De NBB staat net als andere sportbonden op een kruispunt: gaan we verder binnen de veilige traditie van het verenigingsmodel, of ontwikkelen we ons in een richting die ruimte biedt voor maatschappelijk ondernemerschap? Hoewel met name de jongste jeugd de weg naar de vereniging nog weet te vinden, lijkt het sporten in verenigingsverband, met standaard een competitiewedstrijd in het weekend, met name voor volwassenen op z n retour. Tegenwoordig sporten mensen wanneer dit hen het beste uitkomt, zelfstandig of in losse, incidentele verbanden, ergens in een park of op een pleintje, op de weg, in het bos of bij de sportschool, met een strippenkaart of All Inclusive. Ook voor sportbonden doen zich talloze nieuwe kansen voor, zoals het commercieel vermarkten van sport, verdergaande vormen van professionalisering en de opkomst van digitale media. Hoe kunnen we daar optimaal van profiteren, zonder dat de essentie van de georganiseerde sport het voor elkaar, door elkaar principe - verloren gaat? Met een breed en gevarieerd aanbod van producten en diensten rond basketball als lifestyle én vanuit onze sociaal-maatschappelijke functie kunnen we andere doelgroepen bereiken dan enkel het competitiespelende verenigingslid. We zouden zowel virtueel als in de fysieke werkelijkheid een open netwerkorganisatie kunnen creëren, waar iedereen terecht kan die iets met basketball wil en alles wat daar tegenwoordig bij hoort. Via een digitale entree (portal) brengen we vraag en aanbod samen, en zijn we in staat een nieuwe vorm van binding tot stand te brengen, ondersteund door een breed spectrum van diensten en producten. We gaan hier, na de eerste jaren waarin we vooral aandacht willen schenken aan de noodzakelijke uitvoering van dit strategisch plan, een nadere uitwerking aan geven. En we zijn er van overtuigd dat we met dit perspectief invulling geven aan onze ambitie om een vooruitstrevende en spraakmakende bond te zijn. Met het realiseren van IkspeelTEAMbasketball zetten we op deze weg de eerste stap. 17

20 Bijlagen Bijlage 1: beslisdocument bij AV 26 juni 2010 (amendementen zijn in de tekst verwerkt) Betreft: Strategisch Plan Geachte leden van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond, Op zaterdag 13 februari 2010 heeft u een voltallig nieuw bestuur benoemd. Na turbulente jaren met diverse mutaties in het bestuur, op het bondsbureau en grote financiële problemen, is er nu een éénmalige kans om een stabiele basis te creëren. Het bondsbestuur is van mening dat het tot haar taak behoort een toekomstplan op hoofdlijnen op te stellen, om de koers van de bond voor de komende jaren vorm te geven. Om dit te bereiken vindt in de komende maanden een interactief proces plaats tussen de leden (verenigingen) en het bondsbestuur, dat leidt tot een strategisch plan , dat in de AV van het najaar van 2010 wordt vastgesteld. Daarom vraagt het bondsbestuur u in te stemmen met het volgende besluit. De onderstaande 3 uitgangspunten zijn randvoorwaardelijk om de noodzakelijke omslag binnen de NBB te realiseren. De NBB krijgt hiermee een heldere en transparante structuur, die een oplossing vormt voor problemen uit het verleden en tevens voldoet aan de eisen van Goed Sportbestuur. Dit besluit vormt de toetssteen voor alle toekomstige beslissingen en fungeert als basis voor het nieuw te voeren beleid: 1 Er is één bestuurslaag. Het bondsbestuur legt voorstellen voor en verantwoording af aan de Algemene Vergadering, over alle zaken die spelen binnen de NBB. In de AV hebben geen leden zitting die deel uit maken van de bestuurslaag of uitvoerende laag. 2 Er is één uitvoerende laag. Het bondsbureau werkt eendrachtig samen met de rayonbureaus en de commissies. De organisatie bestaat uit professionals en vrijwilligers die elkaar versterken in de uitoefening van hun taken. 3 Er is één financiële begroting en resultaatrekening. De landelijke bond stelt één begroting op voor de landelijke bond en de rayons tezamen. Deze gezamenlijke begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AV. Op deze wijze is een juiste afweging mogelijk van de beschikbare financiële middelen en menskracht binnen de gehele organisatie. Het NBB bestuur wil nadrukkelijk haar verantwoording nemen en de richting duiden waar we de volgende jaren met de basketballsport heen gaan: A Vast te stellen doelstellingen voor de periode : a. Voldoen aan de eisen van Goed Sportbestuur / NOC*NSF; b. De NBB is in al haar geledingen een excellent gastheer; c. De NBB streeft een ledengroei van 2% per jaar na; d. Het topsport- en talentontwikkelingsprogramma dient op Europees topniveau te zijn; e. De topsport-rolstoelteams herbevestigen hun plek bij de wereldtop; f. De NBB rust op een financieel, solide basis, inclusief een verantwoorde continuïteitsreserve. B De structuur van de bond wordt aangepast conform de richtlijnen goed sportbestuur, met als kernpunten: a. De herbevestiging van eenheid van beleid, met slechts één beleidsvormend orgaan, de AV; b. De samenstelling en werkwijze van de Algemene Vergadering; c. De functie en taken van de Rayons; d. De samenwerking van de totale uitvoerende organisatie; e. De maximale zittingsduur voor bestuurders; f. Het uitsluiten van conflicterende dubbelfuncties. C Financiële uitgangspunten: a. Er wordt gestreefd naar één contributie voor Rayons en NBB, zowel voor ieder lid als voor elk spelend team in de competitie. Er is een aantoonbare relatie tussen de bedragen van de contributies en de gezamenlijke begroting; b. De door het bestuur voorgestelde contributie (inclusief de verhoging) voor 2010 geldt als uitgangspunt voor de meerjarenbegroting; c. Indien extra inkomsten worden gegenereerd, zal het bestuur deze inzetten conform de in de AV vastgestelde beleidspunten en prioriteitsstelling. Deze worden gezamenlijk met de resultaatrekening aan de AV verantwoord; d. Vanaf het jaar 2011 streeft de NBB met de rayons naar één gezamenlijke begroting, waarbij de begroting van ieder Rayon en de landelijke NBB afzonderlijk worden opgesteld en tot één begroting worden geconsolideerd. 18 Het strategisch plan wordt in de najaarsvergadering 2010 vastgesteld met als richtinggevende ambitie IkspeelTEAMbasketball, als volgt uitgewerkt: I) Ik: de ambitie om het individu en de verenigingen centraal te stellen; II) Speel: de ambitie om spelvormen te ontwikkelen die aansluiten bij de vele vormen waarin basketball wordt gespeeld; III) TEAM: de ambitie om ECHT SAMEN verder vorm te geven aan de ontwikkeling van het basketball, maar wel binnen de kaders zoals deze nu worden vastgesteld; IV) Basketball: de ambitie om onze passie voor het basketball ook door te laten klinken in het werk dat we doen, waarmee we een spraakmakende bond in nationaal en internationaal perspectief worden.

Ik speel TEAM Basketball

Ik speel TEAM Basketball Ik speel TEAM Basketball Toelichting bij besluit AV juni 2010 Vastgesteld BV 19 mei 2010 1 Inleiding Basketball is een fantastische sport. Niets is mooier dan het teamspel en de snelheid van het basketball.

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

Scheidsrechter (Sr) plan 2014-15

Scheidsrechter (Sr) plan 2014-15 Scheidsrechter (Sr) plan 2014-15 Introductie problematiek (korte/ lange termijn) Inventarisatie Wat vragen we Wat bieden we Voorstel bestuur Keuze club-leden / Discussie De Realiteit Van: Competities NBB

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Flamingo s 56

Missie, visie en strategie Flamingo s 56 Missie, visie en strategie Flamingo s 56 Inleiding In deze notitie gaan we in op de missie en visie van onze vereniging en uiteindelijk ook op de manier waarop we die missie en visie willen verwerkelijken.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE 2016-2017 Beste speelster/speler/ouder/verzorger, Het doel van de Summa Volleybalschool is om ieder individu haar mogelijkheden te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Hoe meer

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten.

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten. Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten. Op basis van de bestuursopdracht van 18 juni jl., zoals genotuleerd in de bondsvergadering van 18 juni jl., heeft de adviesgroep

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Focusactiviteiten 2016

Focusactiviteiten 2016 Focusactiviteiten 2016 Inleiding De basis voor de focusactiviteiten 2016 is het Business Model Canvas van Badminton Nederland (27 juni 2015). De focusactiviteiten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Inleiding Dit bestuursprofiel gaat uit van de ideale situatie. In de praktijk zijn er anno 2016 twee actieve bestuursleden en zijn ook de regio s in

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid:

Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid: Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid: Naar een duurzame aanpak met doorlopende leerlijnen en accent op implementatie en opschaling 7 december 2010 In het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs werken samen:

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL Grootste teamzaalsport van Nederland Snel, technisch, dynamisch, explosief Zelfstandige tak binnen de KNVB PAGINA 2 VAN 24 DOELSTELLINGEN: Top 10 FIFA 130.000

Nadere informatie

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen ONZE CLUB Samen HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL VOORWOORD Philippe van Esch SAMEN NOG BETER WORDEN Helmond Sport wil een open club zijn, waar je makkelijk binnen kunt stappen.

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Verenigingsdraaiboek Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Voor: 19 voetbalclubs participerend in BV Voetbal Nijmegen Gemaakt door: NCSU ( Dik Sanders)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN Profiel Bestuur Taekwondo Bond Nederland December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN INHOUDSOPGAVE: 1. WERKVELD 3 2. HOOFDTAKEN 3 3. BENOEMING LEDEN VAN BESTUUR 3 4. OMVANG VAN HET BESTUUR 3 5. ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

Kick ff Seizoen

Kick ff Seizoen Kick ff Seizoen 2015-2016 Programma Kick Off 18.30-19.30 uur ontvangst en buffet 19.30-20.00 uur presentatie visie en voorstelronde 20.00-21.00 uur onderlinge afstemming 21.00-21.15 uur conclusies 21.15-22.00

Nadere informatie

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen.

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Nijmegen, 6 november 2015 Frans van de Geer Wat gaan we doen? - Even voorstellen - De NBB en Samen naar een Veiliger

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN JAARPLAN AFDELING Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Wedstrijd zwemmen STELLER: Ed Laar DATUM: 01-09-2013 INLEIDING De Omnizwemvereniging Nieuwe

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat

Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Het talentvolle meisje centraal Dit is waar elke ambitieuze speelster van droomt: ooit uitkomen voor Nederland, liefst natuurlijk op een groot

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie