Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15"

Transcriptie

1 Strategisch Plan

2 Inhoud Voorwoord facebook.com/basketballbond youtube.com/basketballbond Inleiding 2 Samenvatting 5 Goed sportbestuur 6 Excellent gastheer 8 2% groei per jaar 9 Top in Europa 11 Wereld Rolstoel 15 Nederlandse Basketball Bond Postbus GB Nieuwegein T F E I Financieel solide 16 Bijlagen 18 COLOFON Design Lucien de Groot L Reclamo Fotografie NBB ST4R Maurice van den Bosch Drukwerk Wihabo Geffen

3 Voorwoord Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2010 hebben wij u toegezegd de doelstellingen van Ik speel TEAM Basketball via een interactief proces uit te werken. Hiertoe hebben we tien bijeenkomsten georganiseerd, waarin een ieder de ruimte kreeg om zijn visie te geven op de toekomst van het basketball in Nederland. Naast een aantal werksessies binnen het bondsbureau vonden diverse bijeenkomsten plaats met de volgende thema s: Goed Sportbestuur en Breedtesport (met rayonbestuurders en afgevaardigden); Excellent Gastheerschap en Breedtesport (met een aantal verenigingen); Implicaties van Goed Sportbestuur (met leden van alle commissies en rayonbestuurders); Topsport, Talentontwikkeling en Opleidingen (met alle staven Nationale Teams, coaches en bestuurders van topclubs en alle overige betrokkenen op deze terreinen); Financiële Dimensie, Marketing, Sponsoring en Evenementen. Namens het bestuur van de NBB wil ik alle deelnemers aan deze sessies hartelijk danken voor hun inbreng en inspiratie. Alle input is verwerkt en gewogen; het resultaat daarvan vindt u terug in bijgaande uitwerking. Wij vertrouwen erop, dat we samen belangrijke stappen kunnen zetten voor de toekomst van het Nederlandse basketball. Francisca Ravestein Voorzitter 1

4 Inleiding Basketball is een fantastische sport. Niets is mooier dan het teamspel en de snelheid van het basketball. Je kunt er heel jong mee beginnen en tot op late leeftijd kan het worden gespeeld. Op alle niveaus en eigenlijk overal. Het enige dat je nodig hebt is een basketball en een basket. Let s play ball! In de Nederlandse cultuur wordt de georganiseerde sport vertegenwoordigd door een bond en uitgevoerd door verenigingen. Het is de gezamenlijke uitdaging van ons, het georganiseerde deel van basketball, maximaal ruimte te geven aan basketball in de breedste zin van het woord. Juist basketball is een sport van de straat en van de jeugd. Met een maximaal florerende participatie vanaf de jongst mogelijke leeftijd zal er een potentieel worden aangeboord dat ongekend is. Dan zullen talentontwikkeling, prestatiesport en topsport ook tot verdere ontwikkeling kunnen komen. De georganiseerde sport moet dat op dat moment ten volle kunnen ondersteunen. veranderende maatschappij. Dit houdt onder andere in dat leden en potentiële leden van de NBB, andere eisen zullen stellen aan het lidmaatschap van een vereniging, en daarmee ook aan de sportbond. Ook de landelijke en lokale overheden en koepelorganisaties, belangrijke bronnen van inkomsten voor een sportbond, zijn zich bewust van deze verandering en stimuleren sportbonden steeds dwingender om hun blikveld te verbreden. Dit betekent dat, de NBB veel meer dan in het verleden zich bewust moet zijn van maatschappelijke ontwikkelingen, om die bij te kunnen houden, en nog liever, voor te zijn. Dit vraagt om andere eisen aan (een deel van) de bondsorganisatie. Veranderingen die van invloed zijn op het functioneren van de NBB, liggen zowel buiten als binnen de basketballwereld. 2 Voor de Nederlandse Basketball Bond is het zaak in organisatorische en financiële zin klaar te zijn om basketball in al haar geledingen te ondersteunen. Daarvoor is veel werk te verzetten. Wij gaan deze uitdaging graag aan en geven met deze aanzet voor het strategisch plan Ik speel TEAM Basketball een kader voor de komende jaren. We kunnen het echter niet zonder anderen. Basketball komt tot zijn volle wasdom als wij allemaal in dezelfde richting denken en werken. Binnen en buiten de sport. Maar het allerbelangrijkste is om het spel en de spelers voorop te stellen. Of ze nu buiten of binnen spelen! Het Nederlandse Basketball heeft behoefte aan rust, slagvaardigheid en eenheid. Waar velen door individuele inspanningen nog behoorlijke resultaten behalen, ontbreekt het de Nederlandse Basketball Bond aan een richting die er voor kan zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen. Het doel van het strategisch plan Ik speel TEAM Basketball is om die richting voor allen te bepalen. Door gemeenschappelijk te werken aan het uitvoeren van dit strategisch plan, zal blijken dat de individuele inspanningen bijdragen aan het gemeenschappelijk doel. De hedendaagse samenleving is continue in beweging. En aangezien sport de belangrijkste bijzaak is in onze samenleving, zal ook de Nederlandse Basketball Bond zich moeten beraden op haar rol binnen deze snel Maatschappelijk zien we dat: de landelijke overheid, sport en de sportinfrastructuur sterk wil stimuleren en zichtbaarder wil maken in het kader van het Olympisch Sportplan 2028; de lokale overheden als gemeenten en provincies sport steeds explicieter noemen als pijler in hun beleidsplannen; landelijke en lokale overheden steeds meer investeren in sport als middel voor het aanpakken van maatschappelijke thema s (integratie, preventieve gezondheidszorg, sociale cohesie, leefbaarheid); instellingssubsidies van overheid aan sportbonden sterk is verminderd, waarbij de verwachte overheidsbesparingen daarop geen gunstige invloed zullen hebben; de inzet van vrijwilligers steeds minder vanzelfsprekend wordt; het geen automatisme meer is dat men voor sportbeoefening lid wordt van een vereniging, en dus ook niet meer aangesloten is bij een landelijke sportbond. Veelal wordt gekozen voor een niet georganiseerde vorm. Binnen het basketball zien we dat: sporters steeds hogere eisen stellen en dat deze sterk in de tijd wijzigen; basketball onvoldoende zichtbaar aanwezig is; de eisen aan vrijwilligers en professionals in en rond de basketballsport sterk veranderen; direct en indirect betrokkenen bij de basketballsport steeds meer en ook hogere eisen stellen aan de kwaliteit en de dienstverlening van de totale bondsorganisatie; veranderende eisen aan de organisatie van de bond nog niet zijn vertaald in de praktijk; de behoefte aan communicatie over de activiteiten binnen de basketballwereld blijft groeien. De geschetste ontwikkelingen zijn niet volledig, maar geven wel een indruk van het steeds weer wisselende krachtenveld waarin een sportbond als de Nederlandse Basketball Bond opereert. Ze maken ook duidelijk, dat flexibel en slagvaardig handelen vandaag de dag noodzakelijk is. Dit strategisch plan zal dan ook op hoofdlijnen weergeven wat de richting is die het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond voorstaat in de komende jaren.

5 Ik speel TEAM Basketball Uit de statuten van de NBB artikel 2 over het doel: 1 De NBB heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het beoefenen van de basketballsport in Nederland, mede als middel tot algemene lichamelijke en geestelijke vorming, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2 De bevoegdheden van de NBB strekken zich uit over heel Nederland en de NBB erkent geen andere organisatie met dezelfde doelstelling en dezelfde werkzaamheden in Nederland. De NBB heeft het alleenrecht in nationaal en internationaal verband als vertegenwoordiger van de basketballsport in Nederland op te treden. 3 De NBB tracht zijn doel te bereiken door: a het binnen het organisatorisch verband brengen van allen die in Nederland de basketballsport beoefenen en de beoefening hiervan bevorderen; b het organiseren en het bevorderen van de organisatie van basketballwedstrijden; c het aanwenden van alle andere geoorloofde middelen die voor het bovenomschreven doel wenselijk, bevorderlijk of noodzakelijk zijn of kunnen zijn. De Nederlandse Basketball Bond zijn wij allemaal. Dat betekent dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en organisatie van onze sport. Door het als TEAM te doen kunnen we successen behalen. (niet voor niets staat TEAM ook voor Together Everybody Achieves More). De NBB is een bond die steunt op professionals en vrijwilligers. Alleen als deze in symbiose hun sterkten bundelen en elkaar vertrouwen, kan gezamenlijk beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dan is daadwerkelijk de som der delen groter dan het totaal. De NBB staat voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en structuur. Dit wordt overgenomen door alle geledingen die binnen het basketball actief zijn. Hiervoor nemen zij het door de AV vastgestelde beleid als uitgangspunt. De AV wordt opnieuw vormgegeven, waardoor maximale transparantie en participatie van de leden binnen de AV kan plaatsvinden. We kunnen pas echt als team functioneren als ook de randvoorwaarden optimaal zijn ingevuld. Die randvoorwaarden lopen uiteen van financiën, reglementen, beleidsplannen, begeleiding tot accommodaties. De NBB zal alles doen wat in haar vermogen ligt om deze randvoorwaarden te laten aansluiten bij haar ambities. Met name de situatie rondom accommodaties is zorgelijk. Gezamenlijk moeten we optrekken om gemeenten en andere investeerders te overtuigen hierin te investeren. De Nederlandse Basketball Bond streeft na om het individu centraal te stellen in haar handelen. Ik staat voor elke basketballer, lid of geen lid van de bond, voor elke vrijwilliger of het nu een scheidsrechter, iemand achter de tafel of een bestuurslid van een vereniging is. Het is van essentieel belang dat zij zich bediend en beschermd voelen. De NBB is er in de eerste plaats voor haar leden. Voor alle leden wil de bond excellent gastheer zijn. In een transparante en efficiënte organisatie waarmee tevens de rayons en de verenigingen worden bedoeld moeten de leden in staat worden gesteld hun sport te bedrijven op het niveau en de manier waarop zij dat graag willen. De NBB zal al haar mogelijkheden inzetten voor het vinden, begeleiden, opleiden en waarderen van de vele vrijwilligers die nodig zijn om het basketball te dragen. Zonder vrijwilligers is een succesvolle NBB kansloos. Daarnaast blijft het belangrijk dat er voldoende moderne accommodaties zijn om te spelen. De NBB is ook werkgever. Zij wil voor haar medewerkers graag een professionele en veilige omgeving bieden, waar een maximale bijdrage kan worden geleverd aan de doelstellingen van de NBB en de ontwikkeling van de individuele medewerkers. Speel staat voor het spel. De hoofdzaak van wat wij doen is (mogelijk maken van) het spelen van een spel. Dat spel moet steeds meer op verschillende plekken en verschillende niveaus kunnen worden gespeeld. De breedtesport georganiseerd via verenigingen of evenementen moet de drager zijn van onze bond. Via Basketball Unites stimuleert de NBB de breedtesport. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe manieren om basketball op een zo toegankelijk mogelijke manier aan te bieden aan mensen. De NBB helpt de verenigingen om deelnemers ook als lid aan te nemen. Het spelen van het spel gebeurt met respect voor een ieder die daar een bijdrage aan levert. Maar uiteindelijk gaan het wel over Basketball. Basketball moet ook centraal staan in ons denken over het beleid en de toekomst. Daarbij willen we dat de Nederlandse Basketball Bond bekend staat als vooruitstrevend, inventief en passievol in de nationale en internationale sportarena. Hoewel basketball in Nederland in georganiseerd verband misschien een kleine sport is, beoefenen velen vooral jongeren de sport. De bond wil toonaangevend in Nederland zijn in het stimuleren van basketball binnen en buiten de verenigingen. In internationaal perspectief willen we graag bekend staan om de manier waarop we met beperkte middelen en relatief weinig actieve leden toch kunnen presteren in deze mondiale sport. Topsport is onlosmakelijk een deel van een nationale bond. Het huidige programma wordt gezien als een minimale basis, die past bij een bond met internationale ambities. Internationaal gezien willen we worden opgemerkt door de bijzondere resultaten die we als bond in een klein basketball land halen. Verdere uitbreiding van het topsportprogramma is alleen mogelijk als daarbij ook de financiële middelen worden gevonden. Talentontwikkeling is in een kleine sport des te belangrijker. Samen met verenigingen en rayons moeten de schaarse talenten worden gekoesterd. 3

6 Maatwerk met het individuele talent centraal is hier het credo. Voor alle sporters, maar vooral voor de talenten, is het van belang dat de bond alles op alles zet om de randvoorwaarden zo professioneel mogelijk in te vullen, met vooruitstrevende partners. Dit zijn de belangrijkste punten uit Ik speel TEAM Basketball. We verwachten hiermee een inspirerend kader te geven dat ons allemaal helpt de energie te richten en het echt samen te gaan doen. Doelstellingen Het strategisch plan kent de volgende doelstellingen: 1 Goed sportbestuur 2 Excellent gastheer 3 2% groei per jaar 4 TOP op Europa 5 Werelds rolstoel 6 Financieel Solide is goede communicatie met gebruik van alle nieuwe vormen van crossmedia van belang. 3 2% groei per jaar Het is de ambitie van het project Leven Lang Sporten van het NOC*NSF, dat het aantal leden met 2% per jaar groeit. De NBB staat al gedurende enkele jaren op een stabiel ledenaantal van rond de leden. Door nieuwe vormen van basketball (met daarbij passende vormen van lidmaatschap) te introduceren willen we zorg dragen voor het verder verspreiden van het basketball. Deze producten vormen gezamenlijk Basketball Unites. Dit vormt de basis van de NBB en de professionele werkorganisatie. De afhankelijkheid van subsidies moet daarbij afnemen. Samen met de verenigingen moet worden onderzocht hoe zij in staat worden gesteld de extra ledengroei ook daadwerkelijk te accommoderen. Hiervoor zijn voldoende (goed opgeleid) kader en zaalruimte onontbeerlijke randvoorwaarden. De NBB ziet het tot haar taak best practices van verenigingen op te sporen en te verspreiden. Zo kan een klimaat ontstaan waar we maximaal van elkaar leren. Onderzoek moet aantonen hoe een relatief hoge uitstroom onder oudere jeugd kan worden tegengegaan en hoe de lage instroom onder jong volwassen kan worden verhoogd. 4 1 Goed Sportbestuur Het NOC*NSF heeft in 2005 de 13 aanbevelingen van de commissie Goed Sportbestuur overgenomen. De aanbevelingen geven sportbesturen en dus ook het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond handvatten om te kijken naar de eigen governance. Het bondsbestuur zal graag energie stoppen in dit onderwerp, omdat het ons inziens de effectiviteit en transparantie van de bestuurlijke organisatie van het basketball in Nederland zal vergroten. Dat deze aanbevelingen vanaf 1 januari 2011 tevens onderdeel worden bij toetsing van subsidieaanvragen speelt ook een rol. 2 Excellent gastheer Zoals eerder gezegd vinden we het vooral van belang excellent gastheer te zijn voor onze leden en verenigingen. Daarbij moet helder zijn welke de kerntaken van de NBB (in al haar geledingen) zijn en welke dienstverleningsafspraken daarbij horen. Dit betekent nadrukkelijk niet: u vraagt, wij draaien, het betekent wel transparant, duidelijk en maatwerk. Bij heldere kerntaken hoort een kostendekkende contributie. Uitgangspunt hierbij is de klantvraag. Naast de klantvraag dient ook de klantverantwoordelijkheid worden beschreven. Ook is het wenselijk nadrukkelijk te kijken naar nieuwe vormen van lidmaatschap. Tot slot 4 TOP op Europa De NBB heeft recentelijk aansprekende successen geboekt in Europa. Liefst 4 van de 8 nationale teams hebben de stap naar de A-divisie gemaakt. De komende jaren moet het nationaal programma dat onlosmakelijk een onderdeel is van de nationale bond verder worden uitgebouwd. Winst is zeker nog te behalen in de randvoorwaarden en het aantal trainingsuren. Dit kan echter niet zonder een vooruitstrevend talentontwikkelingsprogramma. In een op te stellen meerjarenprogramma topsport en talentontwikkeling moet de opdracht uit het strategisch plan concreet worden uitgewerkt. Het strategisch plan zal op hoofdlijnen uitspraken doen over de toekomst van o.a. de landelijke competities, de rayoncompetities, de uitbreiding van de U15 talentcup naar andere leeftijdsgroepen, CTO s, RTC s en bolwerken. Verder zal aandacht worden besteed aan de doorontwikkeling van de eredivisie heren en dames. Tot slot is het van belang dat in Nederland een TOPopleiding komt voor coaches. 5 Werelds rolstoel De rolstoel basketball tak is op de weg terug naar de top. Doel blijft om op Europees en wereldniveau te presteren. Dat kan echter niet zonder het denken aan een gezonde basis. Daarbij vinden we het ook van belang dat juist deze kwetsbare groep veel aandacht krijgt. We streven naar een aanwas van 150 nieuwe spelers tot Daarnaast willen we ook hier onafhankelijk worden van de (tijdelijke) subsidiestromen en structureel kunnen werken aan onze ambities. De ingezette weg van CTO en RTC s zal worden doorgezet. 6 Financieel solide De financiële positie van de NBB is niet goed. Wij hebben niet alleen te maken met een beperkt eigen vermogen, maar we worden daarnaast ook geconfronteerd met een jaarlijks nauwelijks sluitende begroting. Verder hebben wij te maken met diverse financiële risico s waarvoor op korte termijn oplossingen moeten worden aangedragen. Voor deze tegenvallers moeten wij voorzieningen treffen. Kortom, de NBB moet scherp aan de wind zeilen om de zaken op orde te brengen en te houden.

7 Samenvatting De continuïteit en slagkracht van het Nederlandse basketball zijn afhankelijk van de mate waarin we de aanbevelingen van Goed Sportbestuur weten te vertalen naar onze situatie. We gaan de huidige NBB zodanig herstructureren, dat we over de volle breedte krachtiger, effectiever en efficiënter worden. Deze doelstelling biedt de basis voor het realiseren van elk van de andere doelstellingen. Net als in andere sportbonden, hanteren we het piramidemodel voor de sportieve doorontwikkeling van het basketball. De basis hiervan is geworteld in de breedtesport; deze basis moet zodanig worden verbreed, dat de breedtesport de natuurlijke aanwas van potentieel basketballtalent verder vergroot. Dit kan door de uitstroom op latere leeftijd te verkleinen en door de succesformule van Basketball Unites te intensiveren en verbreden naar meer kansrijke locaties in Nederland. Meer nog dan nu het geval is gaan we basketball integreren binnen het onderwijs. Op en via school hebben we alle gelegenheid jongens en meiden kennis te laten maken met onze prachtige sport. We breiden deze groeistrategie uit met een innovatie van het reguliere competitieaanbod, zodat de jeugd die eenmaal besmet is met het basketballvirus langer blijft basketballen. Dat is een cruciale verbreding die we op gang willen brengen. Parallel hieraan gaan we het proces van talent- en topsportontwikkeling gericht sturen en versnellen, waarbij we starten met het (door)ontwikkelen van bestaande of potentiële Good Practices op het gebied van talentontwikkeling. Waar mogelijk combineren we de lokale speerpunten op het gebied van de breedte- en prestatiesport met opbouwen regionale talentcentra (RTC s)/basketball Academies. Zo gaan groei en topsportontwikkeling hand in hand, en versterken beide ontwikkelstrategieën elkaar. Bij een gunstiger financiële situatie kunnen we meer verenigingen en lokale initiatieven faciliteren en het topsportprogramma verder professionaliseren, zodat de groei zowel in de breedte als aan de top wordt versneld. Het is zaak deze opbouw stap voor stap te laten plaatsvinden en er een organisch proces van te maken. Dan kunnen we tegelijkertijd met alle geledingen en betrokkenen binnen het Nederlandse basketball werken aan een optimale nieuwe structuur en werkwijze. De samenhang tussen de zes strategische doelstellingen komt tot uitdrukking in het volgende beeld: Dit alles gebeurt stap voor stap, vanuit lokale speerpunten waar verenigingen - of clusters van verenigingen - opereren om deze vernieuwingsaanpak te dragen en de aanwas op te vangen. Op deze wijze versterken we zowel de breedte- als de prestatiesport. We gaan dat stimuleren via een gericht aanbod van verenigingsondersteuning, gecombineerd met beleidbeïnvloedingstrajecten richting gemeenten, exploitanten en andere stakeholders, zodat ook hun inzet in lijn wordt gebracht met de groei van onze sport. 5

8 Goed sportbestuur Zoals aangegeven heeft de NBB de 13 aanbevelingen van de commissie Goed Sportbestuur overgenomen. De aanbevelingen geven sportbesturen diverse handvatten om te kijken naar de eigen governance. Voor de NBB betekent dit dat we een nieuw besturingsmodel nodig hebben, dat via een proces van herstructurering ten uitvoer zal worden gebracht. Voor dit besturingsmodel zijn de volgende uitgangspunten benoemd: centraal organiseren wat moet, decentraal organiseren wat kan; scheiding tussen beleid, uitvoering, controle en rechtspraak; een wederzijds stimulerende interactie tussen professionals en vrijwilligers, waarbij geldt dat een vrijwillige rol niet vrijblijvend is; bij verantwoordelijkheid hoort ook verantwoording afleggen. Welke ingrepen zijn nodig om deze integrale serviceorganisatie te realiseren? Samenvoegen diverse bureaus Het huidige centrale bondsbureau en de bestaande rayonbureaus worden samengebracht in één werkorganisatie. De nu in totaal beschikbare capaciteit binnen alle werkorganisaties zal worden benut voor het toedelen van taken en functies binnen de nieuwe structuur. Hierbij vindt een herijking plaats van de centraal- en decentraal benodigde formatie. De nieuwe werkorganisatie zal worden aangestuurd door één centrale directie en gaan werken volgens dezelfde Planning & Control cyclus. Van vijf rayons naar afdelingen De bestaande verdeling in rayons is niet evenwichtig. In de nieuwe situatie is een betere balans nodig per afdeling (werktitel). We gaan van vijf rayons naar afdelingen. In de afdelingen komt in de nieuwe situatie het accent te liggen op de uitvoering van de regionale afdelingscompetities en accountmanagement. Wedstrijdtechnische zaken De kaders van alle competities worden centraal bepaald, inclusief het beleid inzake scheidsrechterszaken. Hierdoor is een betere afstemming mogelijk in het competitieverloop van alle competities en een verdere digitaliseringsc.q. efficiencyslag. Daarnaast worden de nationale competities inclusief de eredivisie mannen en vrouwen centraal aangestuurd, in aansluiting op het programma van de Nationale Teams. Met ingang van het seizoen zijn de nieuwe richtlijnen hieromtrent van toepassing. De organisatie van de regionale- en afdelingscompetities blijft plaatsvinden in de afdelingen. 6 Subdoelen Goed Sportbestuur : Het realiseren van één integrale serviceorganisatie De rayons kennen nu een eigen bestuurlijke identiteit, met een eigen begroting en specifiek beleid per rayon. We willen de inzet van de rayons onder één noemer brengen, zodat onze krachten beter gebundeld raken en we samen meer kunnen bereiken. De implicatie van Goed Sportbestuur is dat we de bestaande rayons en centrale bondsorganisatie samen zullen voegen tot één integrale serviceorganisatie met één mandaat vanuit het landelijke bestuur. Leidend principe hierbij is: centrale sturing, decentrale uitvoering. Basketballondersteuning We gaan stevig investeren in basketballondersteuning, waarbij het accountmanagement in de afdeling plaatsvindt, vanuit een nieuw te ontwikkelen segmentatiemodel. De afdelingen wijzen aan welke (clusters van) verenigingen ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van onze strategische doelstellingen en voeren de intake uit. Vervolgens wordt gericht verenigingsondersteuning geboden. Deze verenigingsadviseurs (werktitel) worden centraal aangestuurd, maar zijn feitelijk werkzaam in de afdeling, bij (clusters van) verenigingen en binnen gemeenten. Zij worden centraal gefaciliteerd met standaardproducten, inhoudelijke kennis en de opbouw van adviesvaardigheden. Belangrijk is dat de basisverenigingen zoveel mogelijk continuïteit bieden. Daar waar mogelijk zal van uit de verenigingscluster witte vlekken nieuwe basketballverenigingen worden opgezet. Hiermee komen de verenigingen zo dicht mogelijk bij de spelers. Herijking commissies De NBB kent nu nog een groot aantal commissies, zowel gelieerd aan de landelijke koepel, als per rayon. Vanuit het streven naar meer eenheid en efficiencywinst zal het totale aantal commissies herijkt worden. We maken een

9 onderscheid tussen commissies met wettelijke taken, die onder toezicht van de AV staan en beleidsontwikkelende, functioneel ingerichte commissies. Deze laatste categorie commissies zal worden aangesteld door het bestuur en een ruim mandaat krijgen om hun werk te verrichten. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur en voegen zich naar de integrale Planning&Control cyclus. De commissies gaan werken volgens een rooster van aftreden van drie jaar, met een maximale benoemingsperiode van twaalf jaar. Conflicterende dubbelfuncties zijn uitgesloten; leden van commissies kunnen niet ook deel uitmaken van het bestuur of de AV. FEB en DEC blijven bestaan binnen de nieuwe structuur. Wel zetten we in op het realiseren van een speciale alliantie met de FEB, gericht op het collectieve belang van een kwaliteitsverbetering van de eredivisie. Ook zal er een rol weggelegd zijn voor de A-referee s. We gaan daarbij op zoek naar een passend juridisch-bestuurlijk model, waarmee het ondernemersrisico van het eredivisiebasketball niet ten laste van de verenigingskant van onze organisatie valt. Nadere uitwerking volgt in hoofdstuk 3.4. De AV wordt een representatieve, op competenties samengestelde selectie van de achterban Binnen de nieuwe situatie zal de samenstelling van de AV worden gewijzigd. De AV controleert het bestuur op basis van de voortgang van in de AV genomen besluiten. In de nieuwe samenstelling van de AV dient elke vorm van belangenverstrengeling te worden vermeden. Dit vraagt om een samenstelling waarin zowel de representatieve functie als de deskundigheid van afgevaardigden binnen de AV met elkaar in evenwicht worden gebracht. De AV dient zodanig te worden samengesteld dat er een directe relatie ontstaat tussen verenigingen en de bestuurlijke laag. Dit wordt verder uitgewerkt. Grootte, samenstelling en taakstelling van de nieuwe AV zullen in de loop van 2012 duidelijk zijn. Eind 2012 is de herstructurering een feit De uitwerking en concrete invulling van het proces van herstructurering neemt een jaar in beslag. Hierbij hanteren wij de volgende waarden en procescriteria: Betrek alle geledingen bij het veranderproces; Houd voortdurend nauw contact met de achterban; Eerbied en respect tonen voor bestaande functies en structuren; Vertrouwen opbouwen door dit te geven (wederzijds); Heldere, eenduidige communicatie; Eenheid en loyaliteit na besluitvorming. De verschillende wijzigingen in het bestaande besturingsmodel dienen te worden vertaald naar de statuten en reglementen van de NBB. De gewijzigde statuten en reglementen zullen aan de AV van november 2011 worden voorgelegd. Dit is de formele bekrachtiging van de nieuw te realiseren verhoudingen binnen het Nederlandse basketball. 7

10 Excellent gastheer We vinden het van belang excellent gastheer te zijn voor al onze leden en verenigingen. Met name op de kerntaken: wedstrijdorganisatie (inclusief competities en internationale evenementen), nationale teams, opleidingen en in de nieuwe situatie basketballondersteuning. Bij heldere kerntaken hoort een kostendekkende contributie. Uitgangspunt hierbij is de klantvraag. Naast de klantvraag dient ook de klantverantwoordelijkheid te worden beschreven. Ook is het wenselijk nieuwe vormen van lidmaatschap mogelijk te maken. Tot slot is goede communicatie met gebruik van alle nieuwe vormen van crossmedia van belang. 8 Subdoelen excellent gastheerschap: Wij zijn basketball! : bij ons moet je zijn als het over basketball gaat! Het moet iedereen in Nederland duidelijk zijn dat de nieuwe integrale serviceorganisatie in alle opzichten The Place To Be is als het over basketball gaat! Bij ons is alle kennis en capaciteit voorhanden om basketballwedstrijden klein of groot - perfect te organiseren, om een betere basketballcoach te worden, om als club beter te functioneren en meer maatschappelijk rendement te leveren, om meer leden te werven en deze duurzaam aan de club te verbinden, om in de wijk, op straat of op school iets met basketball te doen, om meer en betere accommodaties ter beschikking te krijgen en om allerlei aan de sport gekoppelde activiteiten te ondernemen, in wijken en buurten, en zelfs in de sfeer van lifestyle, dance en fashion. En ook voor gemeenten die basketball als kernsport hebben geselecteerd (zoals Amsterdam en Groningen) willen wij een betrouwbare partner zijn bij de verdere uitbouw van de gezamenlijke ambities. We leveren uitstekende service aan onze leden We gaan voor een forse kwaliteitsverbetering van onze ledenservice. Bereikbaarheid en value for money moeten omhoog, zodat het vanzelfsprekend en prettig is om onze organisatie in te schakelen bij vraagstukken op het gebied van basketball. Dat betekent concreet: we doen wat we beloven. De mate van servicegerichtheid zal met de inrichting van de nieuwe integrale serviceorganisatie direct gestalte krijgen. Zowel centraal als in de afdelingen. In het verlengde van de verdere uitwerking van dit meerjarenplan zal een kerntakendiscussie worden gevoerd, op basis waarvan het bestaande contributiesysteem kan worden herijkt. We investeren fors in basketballondersteuning op maat We gaan een vraaggericht aanbod van verenigingsondersteuning opzetten, gecombineerd met beleidsbeïnvloedingstrajecten richting gemeenten, exploitanten en andere stakeholders, zodat ook hun inzet in lijn wordt gebracht met onze ambities. Het accountmanagement (intake) voor deze nieuwe vorm van dienstverlening vindt vanuit de afdelingen plaats, op basis van het volgende segmentatiemodel: 1 Verenigingen die ambitie tonen en voldoende massa hebben om zowel op het gebied van breedte-, prestatie-, en topsport c.q. talentontwikkeling door te groeien. Extra groeipotentie bestaat bij clubs in gemeenten waar basketball een kernsport is, of waar sprake is van een gunstig (top)sportklimaat, voldoende subsidies, gunstige tarieven, kwalitatief hoogwaardige indoor accommodaties en waar gebruik kan worden gemaakt van combinatiefuncties. Deze verenigingen krijgen een voortrekkersrol in de clusters van verenigingen. 2 Verenigingen die wel ambitie hebben, maar over onvoldoende massa beschikken om zowel op het gebied van breedte-, prestatie-, en topsport c.q. talentontwikkeling door te groeien. Zeker waar de lokale situatie minder gunstig is, zal met name bij dit type verenigingen behoefte zijn aan maatwerk basketballondersteuning. Dit kan ook gericht zijn op het samenwerken van clubs in lokale clusters, zodat er samen meer mogelijk is. 3 Verenigingen die geen specifieke ambitie tonen en onvoldoende massa hebben. Ook deze categorie verenigingen heeft vanzelfsprekend bestaansrecht, maar krijgt een lagere prioriteit op het vlak van basketballondersteuning. Daar waar gewenst kan aansluiting worden gevonden bij een verenigingscluster. De afdelingen dragen suggesties aan voor (clusters van) verenigingen die prioriteit verdienen bij het realiseren van onze doelstellingen. Vervolgens wordt gerichte verenigingsondersteuning geboden, daarbij centraal gefaciliteerd met standaardproducten, inhoudelijke basketballkennis en vaardigheden bij het begeleiden van veranderprocessen binnen verenigingen. Deze adviseurs werken lokaal en schakelen daar met de beschikbare faciliteiten en intermediairs, zoals het Olympisch Netwerk, lokale sportservicebureaus, topsportloketten of andere vormen van verenigingsondersteuning. De basketballspecifieke kennis wordt door henzelf of via hen geleverd. We gaan vooral digitaal beter communiceren De opkomst en het gebruik van social media is afgelopen jaren exponentieel toegenomen. In het basketball maken we hier nog te weinig gebruik van, terwijl de mogelijkheid om met bepaalde - zeker voor het basketball kansrijke - doelgroepen te communiceren tegenwoordig vooral via dergelijke media verloopt. Een inhaalslag is dan ook noodzakelijk, maar wel vanuit een groeimodel: klein beginnen, testen en verfijnen en daarmee de ervaring en het netwerk opbouwen om vervolgstappen te zetten. Het communicatie- en marketingbeleid zal in lijn moeten worden gebracht met deze mogelijkheden en de in het volgende hoofdstuk beschreven marktverbreding.

11 2% groei per jaar Het is de ambitie van het project Leven Lang Sporten van NOC*NSF en het Olympisch Plan 2028 dat het aantal sporters in georganiseerd verband met 2% per jaar groeit. Daarnaast wordt gezocht naar methoden om vanuit de georganiseerde sport tegemoet te komen aan de veranderende wensen van nieuwe generaties Nederlandse sporters. De huidige NBB staat al enkele jaren op een stabiel ledenaantal van rond de leden. Met een krimpend aantal Nederlandse sporters in verenigingsverband is dat geen slechte uitgangspositie. Helaas is de uitstroom van jongeren en senioren te hoog. Met een aantal gerichte innovaties moet het mogelijk zijn leden langer te behouden voor onze sport. Door nieuwe vormen van basketball (met daarbij passende vormen van lidmaatschap) te introduceren, ontstaat een bredere basis en willen we zorg dragen voor het verder verspreiden van basketball. Mogelijk kunnen we hierdoor ook extra inkomsten genereren. De afhankelijkheid van subsidies moet daarbij afnemen. Samen met de verenigingen moet worden onderzocht hoe zij in staat worden gesteld de extra ledengroei ook daadwerkelijk te accommoderen, en hoe Sportiviteit & Respect gegarandeerd blijven. Hiervoor zijn basketballondersteuning, voldoende en goed opgeleid kader en voldoende betaalbare accommodaties onontbeerlijke randvoorwaarden. Subdoelen 2% groei: We gaan ons aanbod veel beter vermarkten Hierbij gaat het om: Promotie van bestaande en nieuwe vormen van basketball via alle beschikbare media. Topbasketballers en talenten beter benutten als rolmodel en ambassadeur, met name richting jeugd en binnen het onderwijs. Communicatie met de eigen achterban; veel verenigingen weten onvoldoende wat wij precies voor hen kunnen betekenen. Met het nieuw op te zetten systeem van basketballondersteuning zal de noodzaak hiertoe alleen maar toenemen. De website en nieuwsbrief zullen herzien en verbeterd moeten worden. We ontwikkelen nieuwe basketballproducten Hierbij gaat het om: Innovatie reguliere competities: naast de bestaande competities is er behoefte aan een minder stringent aanbod om af en toe een avondje lekker te kunnen ballen. Om onze basis te verbreden is het verstandig ook mensen die hier behoefte aan hebben, te bedienen met passende vormen van basketball. Daarnaast willen we meer basketball integreren binnen het onderwijs, bijvoorbeeld door het organiseren van een scholencompetitie. Het buitenschoolse aanbod kunnen we verrijken via de inzet van combinatiefunctionarissen. We verbreden de organisatie van peanutbasketball, pleintjesbasketball en andere laagdrempelige vormen van basketball. We gaan deze productontwikkeling stapsgewijs opbouwen in samenspel met (clusters van) verenigingen die dit willen en kunnen en op locaties (gemeenten, wijken, scholen, kinderopvanglocaties) waar deze vraag concreet blijkt te bestaan. De link naar de niet-clubgebonden activiteiten in het kader van Basketball Unites is evident en biedt kansen om ook ongeorganiseerde, incidenteel spelende basketballers aan onze organisatie te verbinden. Dit vraagt wel andere vormen van binding. Uitbouw Basketball Unites : het succesvolle aanbod onder de noemer Basketball Unites (BU) is één van de pijlers waarop de vitaliteit van de huidige NBB rust. We moeten dit succes verder uitbouwen en borgen binnen de nieuwe organisatie. BU is een volwaardig aanbod van basketballproducten, dat inspeelt op de behoefte aan basketball binnen en buiten de traditionele clubkaders. Continuïteit is mogelijk door het achterliggende businessmodel op een meer commerciële leest te schoeien. En verder kan de uitbouw worden gestuurd door te kiezen voor locaties waar verenigingsclusters een complementair aanbod kunnen verzorgen, inclusief innovatieve vormen van competitie en waar ook de fysieke mogelijkheden bestaan om het BU-aanbod in samenspel met onderwijs en verenigingen te verankeren. Deze prioritering wordt afgeleid uit de gepresenteerde segmentatie van verenigingen, geeft focus en biedt ruimte om de groeistrategie door de jaren heen te verfijnen. We creëren nieuwe vormen van binding Parallel aan de innovatie van het aanbod zullen we ook moeten zoeken naar daarbij passende vormen van binding. Immers: bij ons moet je zijn als het over basketball gaat! Welke vormen van binding zijn mogelijk naast het klassieke clublidmaatschap? Te denken valt aan: Individueel lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie: een flexibel abonnement, waarbij de speler naar behoefte gebruik maakt van zaalruimte en faciliteiten om met vrienden of collega s een avondje basketball te kunnen spelen. Dit haakt met name in op de innovatieve competitievormen, die hierboven onder 2 zijn benoemd, maar ook voor nog vrijere vormen van basketballaanbod, zoals die binnen Basketball Unites. Schoolbasketballverenigingen: waar mogelijk zou het oprichten en ondersteunen van schoolbasketballverenigingen een alternatief kunnen zijn. Binnen andere takken van sport zijn hier in diverse gemeenten, met name in de zgn. aandachtswijken, goede ervaringen mee opgedaan. Deze vorm van binding biedt volop kansen om talenten te scouten en door te geleiden naar reguliere basketballverenigingen. Basketballscholen: een getrapt dat wil zeggen: via een intermediaire organisatie - lidmaatschap, vergelijkbaar met die van reguliere verenigingsleden, alleen dan gekoppeld aan zgn. Basketballscholen. Hiervoor hanteren wij bij voorkeur het BU-concept Basketball scool, maar er zijn ook autonome lokale initiatieven die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Hiermee kan met name de grote groep jongeren worden bediend. Met een goede follow up 9

12 binnen reguliere basketballverenigingen kan deze groep doorstromen en langer behouden blijven voor het basketball. Hierboven zijn enkele suggesties gegeven, die een nadere verkenning vergen. Het ontwikkelen van dergelijke nieuwe vormen van lidmaatschap dient overigens niet autonoom, maar enkel in het verlengde van de innovatie van het aanbod plaats te vinden. En uiteraard moet elke alternatieve lidmaatschapsvorm worden getoetst aan de criteria die NOC*NSF stelt, zodat deze nieuwe leden (klanten) ook meetellen voor de Lotto-financiering. Monitoring opleidingsbehoefte: vanuit het nieuwe basketballondersteuningstraject zullen leervragen naar voren komen, die zich laten vertalen naar generieke opleidingsproducten. Vooruitlopend hierop willen wij nu al inzetten op een centraal leertraject voor clubbestuurders, waarin zij leren maatschappelijk verantwoord te besturen. Innovatie opleidingsaanbod: naast klassieke opleidingen gaan we ons ook oriënteren op intervisie, train de trainer trajecten en kennisontwikkeling via één digitaal loket. Uitlijnen van het Masterplan Arbitrage : het beleid richting officials en scheidsrechters vraagt specifieke aandacht om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd kader op elk niveau te beschikken voor de doorontwikkeling van het basketball, zowel in de breedte- als in de topsport. Aan arbitrage worden toenemende eisen gesteld, terwijl het aantal beschikbare vrijwilligers afneemt. Dat vergt een goede begeleiding en investering in arbitrage. Dat betekent dat de scholing verbeterd moet worden en dat er een systeem van beoordeling en begeleiding moet komen voor landelijke arbiters. Ook de Tucht- en Geschillencommissie en Commissie van Beroep zijn in dat kader belangrijk. De aanpak binnen het basketball is vormgegeven binnen het Masterplan Arbitrage. Speciale aandachtspunten daarin zijn: talentontwikkeling, arbitrage, Sportiviteit & Respect en clubarbitrage. De uitvoering van het lopende Masterplan zal waar nodig aangepast worden aan de doelstellingen van dit Strategisch Plan. De inhoudelijke accenten op het gebied van opleidingen en kader in relatie tot topsport- en talentontwikkeling komen aan bod in het volgende hoofdstuk. 2 We spannen ons in voor meer accommodaties 10 Randvoorwaardelijk: 1 We gaan meer en beter kader opleiden Opleidingen en alle andere vormen van kaderontwikkeling zijn een middel om kwaliteit toe te voegen aan onze sport. We gaan ons aanbod op dit vlak komende jaren integreren, dat wil zeggen: zowel voor spelers, trainer-coaches, als scheidsrechters, juryleden en andere officials, en bestuurlijk kader gaan we doorlopende leerlijnen aanbieden vanuit één visie. Naast spelend lid kun je ook als kaderlid verbonden zijn met onze dynamische tak van sport en daar een eigen ontwikkeling in doormaken. De beleidsmatige accenten voor komende jaren op dit gebied zijn: Invoeren van competentiegericht leren en ontwikkelen: de speler, trainer-coach, referees, official en bestuurder staat centraal; we gaan specifieke competentieprofielen ontwikkelen per taakgebied en daar een maatwerk opleidingsaanbod op aanbieden. De begeleiding van spelers en kader vindt plaats op basis van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Het verder doorvoeren van het traject Modernisering Opleidingen, dat wil zeggen: borgen van onze kwaliteitsstandaard in de eindtermen voor basketballspecifieke opleidingen, maar bijvoorbeeld ook inzetten op uitvoering door derden (regulier beroepsonderwijs, zoals ALO s). Veel verenigingen geven aan te kampen met een tekort aan accommodaties. Deze problematiek dient nader in kaart te worden gebracht. Gaat het om gebrek aan uren binnen bestaande zalen op prime time (courante uren) of een feitelijk fysiek tekort aan indoor zaalruimte? We gaan de behoefte aan accommodaties middels een Quick Scan in kaart brengen, waar mogelijk in samenspel met andere indoor bonden. Ook de mogelijkheden van basketball op pleintjes (buiten) zullen we daarbij meenemen. Aansluiting wordt gezocht met de methodiek binnen het landelijk NOC*NSF-onderzoek Ruimte voor Sport uit 2005, de methodiek die de KNHB hanteert en het traject dat in de jaren met een aantal zaalsportbonden onder leiding van NOC*NSF is doorlopen. De resultaten van deze Quick Scan zetten we in voor het genereren van publiciteit en een sense of urgency bij gemeenten waar de knelpunten het grootst zijn. We vestigen hiermee tegelijkertijd onze naam als Expertisecentrum op het gebied van basketballaccommodaties. Dit biedt de kans gevraagd en ongevraagd sporttechnische normen, behoefteprognoses en beheersmodellen te communiceren richting relevante partijen. In het verlengde daarvan kunnen we proactief - vanuit het nieuwe basketballondersteuningsaanbod - gerichte beleidsbeïnvloedingstrajecten richting lokale overheden en exploitanten starten. Als oplossingsrichting kan worden gedacht aan het bundelen van de accommodatiebehoeften van diverse (clusters van) verenigingen in een beheersstichting, waarmee in theorie het exploiteren van basketballhallen in eigen beheer tot de mogelijkheden behoort.

13 TOP in Europa We hebben afgelopen jaren aansprekende successen geboekt in Europa. Liefst 4 van de 8 nationale teams hebben de stap naar de A-divisie gemaakt. We willen dat dit niveau minimaal behouden blijft. De komende jaren moet het nationaal programma verder worden uitgebouwd. Het is een eer om uit te komen voor het Nationale Team; daarin presteer je als Nederlander op Europees topniveau. In onze benadering staat het verbeteren van het prestatieniveau van de (potentiële) Nationale Team spelers en speelsters centraal. Deze visie vormt de basis van het topsportbeleid in de komende jaren. We willen één continuüm creëren tussen talentontwikkeling binnen de afdelingen, spelen in (inter)nationale competities en het presteren met de Nationale Teams. Winst is nog te behalen in het verbeteren van de randvoorwaarden en het verhogen van het aantal trainingsuren en in een verdergaande professionalisering van het begeleidend kader. De stijgende lijn bestendigen kan niet zonder een vooruitstrevend, centraal gecoördineerd talentontwikkelingsprogramma, gecombineerd met een eenduidige visie en sturing op de doorontwikkeling van de Eredivisie mannen en vrouwen. Tot slot is het van belang dat in Nederland een TOP-opleiding komt voor basketballcoaches. Meer randvoorwaardelijk is een effectief antidopingbeleid en het streven naar versterking van onze internationale positie. We zullen de relatie met FIBA (World en Europa) moeten intensiveren, mede met het oog op de doorontwikkeling van scheidsrechters en coaches. Prestatiedoelstellingen per categorie: Doelstelling jongens: opbouw naar top 10 Europa in Doelstelling mannen: 2013 deelname EK; in 2016 top 8 Europa. Doelstelling meisjes: opbouw naar top 6 Europa in Doelstelling vrouwen: deelname RIO 2016! Deze prestatiedoelstellingen vragen inspanningen op diverse fronten: We gaan de begeleiding van onze Nationale Teams verder professionaliseren Het Nederlands mannen en vrouwen team op topniveau brengen, vraagt op de eerste plaats om een kwalitatief hoogwaardige, dagelijks inzetbare begeleiding en fulltime programma s: Voorbereidingsprogramma s op wereldniveau, met aanvullende Nationaal Team activiteiten, zodat spelers/ speelsters voldoende uren maken (meer dan 800); Het uitbreiden van de begeleidende staven met meer capaciteit/functies en specialistische ondersteuning (wetenschappelijk/medisch/mentaal); Opbouw van de mate van professionalisering (dat wil zeggen: inzet tegen betaling) door het begeleidend topkader ook een deeltaak te geven op het gebied van opleidingen. Daarmee ontstaan volwaardige functies met loopbaanperspectief; Het creëren van een professioneel topsportklimaat, niet alleen bij spelers en coaches, maar binnen al onze geledingen, met begeleiding op maat; Betere branding van spelers en speelsters in de Nationale Teams; hierdoor neemt niet alleen de status van de international toe, zij kunnen dan ook beter worden ingezet als ambassadeurs voor het promoten van basketball, of bij activiteiten waar het draait om het maatschappelijk rendement van onze sport. We onderzoeken een transparant en professioneel Opleidingssysteem voor topbasketballers. Hierin worden de rechten en plichten van talenten geregeld, vanaf het moment dat zij binnen een talentontwikkelings- of Nationaal Programma mee gaan draaien. We bundelen de wederzijdse rechten en plichten in een Topsportstatuut. Eenduidige visie en sturing op alle competities Onderdeel van topsport is de organisatie van de landelijke competities. Deze vallen uiteen in drie onderdelen, de eredivisie mannen (georganiseerd door de FEB), de eredivisie vrouwen (georganiseerd door de DEC) en alle overige landelijke competities. Wat moet er gebeuren om op deze drie onderdelen een kwaliteitsslag te maken? Integrale kalender Jaarlijks voor 1 april zal de integrale kalender voor het daaropvolgend seizoen worden vastgesteld. Hierdoor ontstaat centrale coördinatie en eenduidigheid. De integrale kalender geeft inzicht in: De wedstrijddagen voor landelijke en regionale competities; Dagen voor finales en dergelijke; Dagen en periodes ten behoeve van de Nationale Teams; Dagen en periodes ten behoeve van opleiding en talentontwikkeling. Door deze integrale kalender, die we vanaf het seizoen voor het eerst zullen hanteren, ontstaat een jaarkalender die naadloze aansluiting verzorgt tussen de diverse belangen. 11

14 12 Eredivisie mannen Sinds 2000 organiseert de Federatie Eredivisie Basketball (FEB) de Eredivisie mannen. De verhouding tussen de NBB en de FEB is contractueel geregeld. Dit contract geeft de NBB mogelijkheden om doelstellingen (voortkomend uit integraal beleid) te formuleren per seizoen. Deze doelstellingen moeten door de FEB worden overgenomen. In die zin past de huidige relatie met de FEB binnen de door de Algemene Vergadering vastgestelde uitgangspunten in juni Graag onderzoeken we de komende periode samen met de FEB hoe we in een gezamenlijke alliantie de verschillende onderdelen uit het strategisch plan die betrekking hebben op de Eredivisie mannen kunnen verwezenlijken. Dit proces is van belang omdat de eredivisie naast de Nationale Teams het belangrijkste product is in (media-)exposure. Daarnaast is de eredivisie een belangrijke schakel in de talentontwikkeling. De vorming van deze alliantie moet het schoolvoorbeeld worden van wat de ambitie ECHT SAMEN betekent uit IkspeelTEAMbasketball. Wij zetten binnen deze samenwerking in ieder geval in op de volgende verbeteringen: Groeien naar teams die in de competitie verplicht twee Nederlanders op het veld hebben; Een hoogwaardiger competitie, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar de licentie-eisen, het aantal reguliere wedstrijden en de vormgeving van de play-offs; Het uitwerken van de verhouding tussen eredivisieteams en regionale talentcentra (RTC s); In relatie hiertoe het uitwerken van een draftsysteem en daarmee samenhangend een opleidingsvergoeding en een minimumcontract; Het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer internationale competitievormen met omringende landen (conform het model van de Adriatic League); Onderzoeken van de eisen die gesteld moeten worden aan opleiding van kader (coaches, scheidsrechters, commissarissen, jury-leden, bestuursleden); Volwaardige deelname van tenminste 1 CTO team aan de competitie; Het onderbrengen van de A-scheidsrechters in een financieel-juridisch onafhankelijk orgaan, gelijkwaardig partner voor de FEB. Eredivisie vrouwen Pas redelijk recent heeft de NBB een Dames Eredivisie Commissie (DEC) ingesteld, die de organisatie van de Eredivisie voor de vrouwen verzorgt. Deze commissie zorgt voor een verdere professionalisering van het vrouwen (ere-)divisie basketball. In de komende jaren is het van belang dat op deze weg verder wordt gegaan. Uiteraard passend binnen dit strategisch meerjarenplan. Het vrouwenbasketball heeft nog veel ruimte om te groeien. Vanuit deze realiteit moet naar de ontwikkeling worden gekeken. Samen met de DEC willen we in ieder geval kijken naar; en waar mogelijk direct al inzetten op: Het stellen van minimumeisen voor deelname aan de competitie, met name gericht op het aantal trainingsuren (400) en de kwaliteit van de begeleiding; Het invoeren van het zgn. Belgisch model play-offs, waardoor de competitie en de play-off s een stuk spannender worden en dus meer (media-)exposure zullen genereren; Onderzoeken van samenwerking met omliggende landen om meer internationale ervaring op te doen met alle teams; Volwaardige deelname van 1 CTO team aan de competitie; Stimuleren van verenigingen om mee te doen aan de Europese Clubcompetities. Naast de Eredivisie vrouwen zal het Nationaal Team een additioneel programma gaan aanbieden om het voor een brede groep van nationaal teamspeelsters mogelijk te maken om aan 800 trainingsuren per jaar te komen. Dit is noodzakelijk om de ambitie Rio 2016 waar te kunnen maken. Met ingang van het seizoen moet dit additionele programma mits daar de additionele middelen voor gevonden worden een feit zijn. Overige landelijke competities De landelijke competities dienen nu vaak twee doelen. Voor een deel van de verenigingen wordt deelgenomen aan de landelijke competitie met als doel talentontwikkeling, voor een ander deel van de verenigingen is het doel leuk op hoog niveau spelen. Op termijn willen we vooral (clusters van) verenigingen en RTC s de kans geven om zich in te schrijven voor de landelijke competities. Dit wel met respect voor de rechten van op dit moment deelnemende verenigingen en de (dan geldende) promotie/ degradatieregelingen. Daarnaast willen we ruimte blijven geven - wellicht in apart te vormen landelijke competities - aan verenigingen die op hoog niveau willen spelen. Het is van belang dat de kosten voor het spelen op landelijk niveau voor een vereniging beter draagbaar zijn. Daarbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar indeling (reiskosten) en toewijzing van scheidsrechters. Tot slot zien we de landelijke competities gericht op talentontwikkeling nadrukkelijk ook als kweekvijver voor scheidsrechter, coaches en ander begeleidend topkader. De manier waarop de landelijke competities vorm krijgen in relatie tot een competitie tussen RTC s en verenigingsclusters moet nog vorm krijgen. Daarnaast willen we onderzoeken hoe op een gestructureerde en verantwoorde wijze talentscouting vorm kan krijgen, mogelijk biedt een draft systeem hier ook oplossingen. Een innovatief, centraal gecoördineerd talentontwikkelingsprogramma We hanteren de volgende visie op talentontwikkeling in het basketball:

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012 HRM- beleid in het kader van Koers 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Voorwoord 5 Inleiding en leeswijzer 7 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent 11 Zes hrm-thema s: Thema 1 De

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport!

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport! OVERLEVENISMEEDOEN Ook in de Sport! Notitie Sportraad Apeldoorn (VSA) over de toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn, mei 2013 2 3 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 5 Hoofdstuk 2: Samenvatting

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Organisatie in Beweging 2011-2015

Organisatie in Beweging 2011-2015 1 Organisatie in Beweging 2011-2015 2 Inhoud SportZeeland 4 De Organisatie 7 Strategisch Beleidskader 10 SportZeeland: Advies- en Kenniscentrum Sport 20 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in

Nadere informatie

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan 28 augustus 2008 Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax 030 236 3070 kvk 30096560 mail@aef.nl Inhoud

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie