1. Wat is het ISI-formulier?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is het ISI-formulier?"

Transcriptie

1 Onderwerp: Toelichting op ISI-formulier per 31 december 2016 Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum integriteitstrategie 1. Wat is het ISI-formulier? De afkorting ISI staat voor Instelling Specifieke Informatie. DNB heeft voor de uitvoering van haar toezichtstaak informatie nodig van de trustkantoren over bijvoorbeeld het aantal en type doelvennootschappen en de aard van de dienstverlening door de trustkantoren. In de brief die u van DNB heeft ontvangen wordt u verzocht deze informatie door middel van het ISI-formulier 2016 aan DNB te rapporteren. De vragen in het ISI-formulier hebben betrekking op de situatie bij uw instelling naar de stand per 31 december Een aantal vragen heeft betrekking op een geheel kalenderjaar (2016). 2. Doel van deze toelichting Deze toelichting op het ISI-formulier is erop gericht u guidance te geven over de vragen die DNB stelt en over de begrippen die DNB in het ISI-formulier gebruikt. 3. Hoe correspondeert deze toelichting met het ISI-formulier? In het ISI-formulier heeft elke vraag een eigen code bijvoorbeeld Elke toelichting op een term of begrip bevat ook de corresponderende code zodat u de term eenvoudig terug kunt vinden op het ISI-formulier. 4. Wat is er nieuw in het ISI-formulier per 31 december 2016? Ten opzichte van de laatste uitvraag, zijnde het ISI-formulier per 30 juni 2016, zijn er geen vragen toegevoegd of verdwenen. Wel is de uitvraagperiode veranderd. De uitvraag van het ISI formulier zal vanaf 31 december 2016 jaarlijks per einde van enig jaar worden uitgevraagd. 5. Automatische controles in ISI-formulier 2016 Het ISI-formulier bevat een aantal automatische controles. U ziet rechts van de antwoordvelden een kolom Controle met daarin controle regels. Als een veld rood gekleurd is voldoet de ingevulde waarde om de in dat veld genoemde reden niet aan de controles. Er zijn bijvoorbeeld velden die u verplicht moet invullen en velden die u door eerder gemaakte keuzes juist niet mag invullen. Ook wordt er in het formulier onderscheid gemaakt tussen numerieke velden en tekstvelden. Bij een aantal vragen wordt verzocht om een uitsplitsing te geven. Bij die velden wordt gecontroleerd of de som van de aantallen bij de uitsplitsing overeenkomt met het totaal opgegeven aantal. Zo moet bijvoorbeeld de som van de aantallen cliënten die bij de codes tot en met zijn ingevuld, overeenkomen met het totaal aantal bij code Hoe moet het ingevulde ISI-formulier bij DNB worden ingediend? Om de verwerking van uw ISI-formulier zo voorspoedig mogelijk te laten 1 van 13

2 verlopen vragen wij u rekening te houden met de volgende voorwaarden: E-Line DNB: U heeft nadat u door DNB als rapporteur bent geregistreerd van DNB een brief ontvangen waarin het gebruik van e-line DNB, het beveiligde en geautomatiseerde rapportagesysteem van DNB, aan u wordt uitgelegd. Als u dit jaar voor het eerst moet rapporteren kan het zijn dat u deze brief nog moet ontvangen. Format: Let op! Het ISI-formulier mag alleen in een Microsoft Excel Fileformat worden geupload via e-line DNB. De bestuursverklaring moet in PDFformat worden aangeleverd. Deadline: De uiterste inzenddatum voor de indiening van het ISI-formulier is 28 februari Formele maatregelen Het niet, niet-tijdig, onjuist of onvolledig aanleveren van het ISI-formulier bij DNB kan leiden tot formele maatregelen. DNB let streng op de tijdigheid en kwaliteit van de rapportages. Dit is voor u van belang bij de indiening van het ISI-formulier. Betrouwbare en tijdige informatie uit de rapportages is noodzakelijk om een goed en volledig beeld te kunnen krijgen van de trustkantoren waar DNB toezicht op houdt. Tijdigheid In geval van te laat, gedeeltelijk of in het niet indienen van de rapportages kan DNB een last onder dwangsom opleggen, om alsnog de volledige rapportage inclusief de bestuursverklaring te ontvangen. Wanneer u herhaaldelijk te laat rapporteert, zal DNB een bestuurlijke boete opleggen. Van herhaaldelijk is sprake wanneer een trustkantoor binnen een aaneengesloten periode van dertien maanden twee keer te laat heeft gerapporteerd. Kwaliteit Uiteraard dient u juiste en volledige informatie te leveren aan de toezichthouder. Indien vastgesteld wordt dat DNB foutief of onvolledig is geïnformeerd, dan zal DNB formele maatregelen overwegen. Om de kwaliteit te waarborgen moet u behalve het ISI-formulier ook een bestuursverklaring indienen. 8. Rapportageprocedure De rapportage wordt ingediend via de rapportagetool e-line DNB. De indiening gebeurt door het toevoegen van een attachment in e-line DNB. U dient het ISIformulier als Excelbestand te uploaden, andere bestanden zoals Pdf-bestand zijn niet toegestaan. Een handleiding / instructie hoe de rapportage met attachment in e-line DNB kan worden aangeboden is als bijlage onderaan deze toelichting toegevoegd. 2 van 13

3 Om gebruik te maken van de rapportagetool e-line DNB, is een wachtwoord vereist. Indien u niet meer over het wachtwoord beschikt, dan verzoeken wij u een te sturen naar box: Om veiligheidsredenen worden de wachtwoorden alleen aangetekend per post naar de directie verstuurd. Houdt u hier ook rekening mee bij de aanvraag en dien uw verzoek ruim tijdig in ook in verband met de handhaving op tijdige indiening van de rapportages. 7. Waar kunt u terecht met uw vragen? Voor technische vragen zoals vragen over e-line DNB of problemen met het openen of uploaden van bestanden, kunt u contact opnemen met de DNB Servicedesk op telefoonnummer of per mail naar Voor Inhoudelijke vragen over het ISI-formulier kunt u een sturen naar Dit adres is overigens uitdrukkelijk niet bedoeld voor het indienen van de ISI-formulieren. Onderstaand volgt een toelichting op een aantal vragen uit het ISI-formulier: Code: Term: Accountmanagers Toelichting: Bij deze vraag moet u het aantal accountmanagers vermelden. Wanneer een bestuurder tevens werkzaamheden verricht als accountmanager (beheer doelvennootschappen) dan dient u deze persoon mee te rekenen met het aantal accountmanagers. Indien een accountmanager voor meer dan een groepsonderdeel werkzaam is, dan verzoeken wij u om deze accountmanager om dubbeltellingen te voorkomen maar een keer mee te tellen. Code: Hoeveel gelieerde ondernemingen heeft het trustkantoor die diensten verrichten ten behoeve van doelvennootschappen van het trustkantoor? Toelichting: Hier wordt gevraagd naar het aantal gelieerde ondernemingen (niet trustkantoren behorend tot de groepsvergunning van het trustkantoor) dat diensten verricht ten behoeve van doelvennootschappen van het trustkantoor. Bijvoorbeeld administratiekantoren of accountantskantoren. Code: Is de actuele (zeggenschap)structuur van uw trustkantoor doorgegeven aan DNB? Toelichting: DNB merkt dat wijzigingen in de (zeggenschap)structuur van trustkantoren niet altijd tijdig worden doorgegeven. Wij vragen u daarom na te gaan of de actuele structuur, zoals is vastgelegd in de registers van de KvK, is doorgegeven aan DNB. Code: Omzet en overige opbrengsten uit trustdiensten over 2016 van (de groep waartoe) het trustkantoor (behoort) 3 van 13

4 Toelichting: In deze vraag wordt de omzet opgevraagd in hele euro s. Indien uw trustkantoor over 2016 bijvoorbeeld een omzet had van 1 miljoen euro, moet u invullen op het ISI-formulier. Wanneer ook andere entiteiten, gelieerd aan het trustkantoor, diensten hebben verleend aan de doelvennootschappen moet deze omzet daarbij worden meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandse bijkantoren of een apart administratiekantoor binnen dezelfde structuur dat alleen de administratie verzorgt voor de doelvennootschappen. Nota bene: betalingen in dividenden is ook omzet. Code: Indien 0 opgegeven bij én bij 1.5.2: Heeft u sinds 30 juni 2016 trustdiensten uitgevoerd? Toelichting: Om te beoordelen of uw kantoor nog voldoet aan de eisen voor het behoud van de Wtt-vergunning, dient u deze vraag in te vullen. Indien een vergunninghouder namelijk meer dan 6 maanden kennelijk niet langer werkzaamheden als trustkantoor verricht, kan DNB op grond van artikel 6, onder d, van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) de vergunning intrekken. Code: Maakt u gebruik van de risicocategorie-indeling Laag/Midden/Hoog? Toelichting: Veel trustkantoren maken gebruik van de risicocategorie-indeling Laag/Midden/Hoog. Indien dat het geval is, dient u hier de aantallen doelvennootschappen per risicocategorie in te vullen. Code: Aantal doelvennootschappen waarbij sprake is van een private structuur Toelichting: Een private structuur is een structuur die (al dan niet middellijk) gehouden wordt door een of enkele natuurlijke personen, dan wel waar sprake is van feitelijke of bijzondere zeggenschap door een of enkele natuurlijke personen. Het betreft geen beursgenoteerde onderneming en geen staatsbedrijf. Code: Aantal doelvennootschappen dat kwalificeert als Bijzondere Financiële Instelling (BFI) Toelichting: Ondernemingen en instellingen die voldoen aan de definitie van Bijzondere Financiële Instellingen (BFI) zijn wettelijk verplicht om zich aan te melden bij DNB. De definitie van een BFI vindt u in de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003). Voorbeelden van mogelijke BFI s zijn: houdstermaatschappijen van voornamelijk buitenlandse ondernemingen; financieringsmaatschappijen die met name aan buitenlandse groepsmaatschappijen leningen verstrekken en die zich voornamelijk vanuit het buitenland financieren; 4 van 13

5 royaltymaatschappijen, filmrechten- en muziekrechten maatschappijen die vooral uit het buitenland royalty s ontvangen; herfactureringsbedrijven die voornamelijk gefactureerd worden door buitenlandse ondernemingen en doorfactureren aan buitenlandse ondernemingen. Code: 2.1 Term: Soort trustdiensten Toelichting: Indien een groepsonderdeel (A) een Wtt-dienst levert aan een doelvennootschap (bijv. domicilie+ plus ) waaraan een ander groepsonderdeel (B) eveneens een Wtt-dienst verleent (bijv. bestuursdiensten) dan moeten beide groepsonderdelen deze doelvennootschap vermelden op hun ISI-formulier. Code: 2.1.1/2.1.3 Term: Domicilie- (sec) en Domicilie+ (plus) Toelichting: Het ter beschikking stellen van een adres of postadres aan een rechtspersoon of vennootschap kwalificeert als een trustdienst (domicilie+ plus ) indien het trustkantoor tevens bijkomende werkzaamheden aanbiedt zoals het voeren van administratie of het geven van belastingadvies. Wanneer geen bijkomende werkzaamheden worden verricht of de bijkomende werkzaamheden slechts bestaan uit receptiewerkzaamheden - het doorschakelen van telefonisch verkeer en het doorzenden van ongeopende poststukken- dan kwalificeert deze dienst als domicilie- (sec). Code: 2.1.5/2.1.7 Term: Verkoop van rechtspersonen / bemiddeling bij verkoop van rechtspersonen Toelichting: Met ingang van 1 juli 2012 kwalificeert het bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen als trustdienst. Onder bemiddelen wordt verstaan het als tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Bij vraag dient u het aantal rechtspersonen op te geven dat door bemiddeling van het trustkantoor sinds 1 januari 2016 is verkocht. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 3 juli 2012, nr. 2012/ Code: Term: Aantal structuren waarin één of meer nominee shareholders zijn opgenomen Toelichting: In dit verband is sprake van een nominee shareholder wanneer een natuurlijke persoon of een bedrijf de aandelen in een buitenlandse of Nederlandse vennootschap op eigen naam houdt namens of in opdracht van een ander (de uiteindelijke gerechtigde). De verantwoordelijkheden van de nominee shareholder zullen doorgaans zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de uiteindelijke gerechtigde en de nominee shareholder, bijvoorbeeld in een custody agreement. De feitelijke of bijzondere zeggenschap berust echter bij de uiteindelijke gerechtigde. 5 van 13

6 U moet kijken naar het relevante gedeelte van de structuur. In dit kader is dit de doelvennootschap en de kolom naar de uiteindelijk gerechtigde toe. Voor de bepaling van het aantal structuren geldt dat u dit per doelvennootschap dient aan te geven. De volgende situatie ziet dus op twee structuren: UBO nominee shareholder doelvennootschap doelvennootschap Code: Term: Aantal structuren waarin trustkantoor zelf een nominee shareholder is Toelichting: Het sec juridisch (niet economisch) houden van één aandeel in een doelvennootschap door een Stichting welke gelieerd is aan het trustkantoor wordt in dit verband niet gezien als dat het trustkantoor optreedt als nominee shareholder. Code: 2.2 Term: Soort activiteiten van de doelvennootschappen (in procenten) Toelichting: U dient bij deze vraag aan te geven welk percentage van de doelvennootschappen zich bezighoudt met de genoemde activiteiten. Het aantal moet worden vermeld in gehele percentages, bijv. 21%. In totaal moeten de activiteiten van de doelvennootschappen optellen tot 100%. Wanneer sprake is van meerdere activiteiten door een doelvennootschap, moet worden uitgegaan van de hoofdactiviteit van de doelvennootschap. Code: 2.3 Term: Doorstroomvennootschap Toelichting: Met ingang van 1 juli 2012 is het ten behoeve van de cliënt gebruik maken van een zogenaamde doorstroomvennootschap, ook wel inhousevennootschap genoemd, onder de werking van de Wtt gebracht. Een doorstroomvennootschap is een vennootschap die tot dezelfde groep behoort als het trustkantoor en die door het trustkantoor wordt gebruikt ten behoeve van een of meerdere cliënten. Het eigendom van de doorstroomvennootschap is hierbij niet van belang. Doorstroomvennootschappen worden onder meer gebruikt bij: De exploitatie van intellectueel eigendom en image rights, bijv. royalty s en licenties. Consultancy diensten. Handel. Het uitzetten van leningen. 6 van 13

7 Alle doorstroomvennootschappen moeten vermeld worden die behoren tot de groep van het trustkantoor. Als de doorstroomvennootschap dus bijvoorbeeld een zusteronderneming is van het trustkantoor of op een andere wijze tot de structuur behoort waar ook het trustkantoor deel van uitmaakt, moeten deze doorstroomvennootschappen vermeld worden. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 3 juli 2012, nr. 2012/ Code: Aantal cliënten in doorstroomvennootschappen naar soort activiteit Toelichting: Bij vraag dient u een uitsplitsing te maken naar aantallen cliënten bij doorstroomvennootschappen, gebaseerd op hun activiteiten. Het kan voorkomen dat een cliënt meerdere activiteiten vervult, dan dient de cliënt om dubbeltellingen te voorkomen te worden meegeteld bij de categorie die de hoofdactiviteit van de cliënt is. Code: 2.3.3/2.8.3 Term: Consultancy Toelichting: Doelvennootschappen die consultancy diensten verlenen zijn doelvennootschappen waar sprake is van betalingen (consultancy fees/commissies) voor verleende diensten in het kader van een specifieke kennis of vaardigheid van de doelvennootschap. Dit kan zijn aan natuurlijke personen of aan een entiteit, waarbij door de doelvennootschap veelal gebruik wordt gemaakt van de diensten van een specialist die de diensten namens de doelvennootschap uitvoert, gezien de specifieke kennis of vaardigheden die benodigd zijn om de betreffende dienst uit te voeren. Code: Term: Royalty s Toelichting: Een royalty betaling is een eenmalige of periodieke betaling voor (het recht van) het gebruik van bijvoorbeeld een octrooi, handelsmerk of knowhow. Code: Aantal cliënten dat valt in respectievelijk de risicocategorie Laag, Midden, Hoog Toelichting: Veel trustkantoren maken gebruik van de risicocategorie-indeling Laag/Midden/Hoog. Indien dat het geval is, dient u hier de aantallen cliënten per risicocategorie in te vullen. Code: Diensten aan Commanditaire Vennootschappen Toelichting: Hier moet u aangeven welke diensten u verleent aan commanditaire vennootschappen. Het kan voorkomen dat u meerdere diensten verleent aan een commanditaire vennootschap, dan dient u deze om dubbeltellingen te voorkomen mee te tellen bij de categorie van de voornaamste dienst die u verleent. 7 van 13

8 Code: 2.6 Term: Trust Een trust is een buitenlandse (Angelsaksische) rechtsvorm die niet naar Nederlands recht kan worden opgericht, maar wel in Nederland wordt erkend. Een trust bezit geen rechtspersoonlijkheid. Code: 2.7 Term: Stichting Onder Stichting wordt hier niet alleen verstaan de naar Nederlands recht opgerichte Stichting maar ook naar buitenlands recht opgerichte rechtsvormen vergelijkbaar met de Stichting zoals Stiftung, (private) Foundation en Stichting Particulier Fonds (SPF). Code: Term: Doelvennootschap met branche(s) in het buitenland Toelichting: Bij deze vraag dient u het aantal doelvennootschappen op te geven met branches in het buitenland. Een doelvennootschap kan naast haar vestigingsadres in Nederland een branche of vestiging hebben in het buitenland. Dit betreft dus geen dochteronderneming (deelneming) van de doelvennootschap. Voorbeeld: Z Plastics B.V. te Rotterdam, actief in de productie en verkoop van plastics, heeft een branche (filiaal, kantoor) in Zwitserland ten behoeve van de lokale verkoop. De resultaten van de Zwitserse branche zijn volledig toe te rekenen aan de Nederlandse B.V. Code: Term: Back-to-back leningen Toelichting: Een back-to-back lening is een kredietinstrument waarbij de kredietnemer geld of financiële instrumenten ter beschikking krijgt. De kredietverstrekker ontvangt daarvoor een zekerheid, direct of indirect, uit eigen liquide middelen van de kredietnemer bijvoorbeeld in de vorm van een deposito, garantiestelling of (in depot) ontvangen financiële waarden. Er kan sprake zijn van een verhoogd integriteitsrisico voor de kredietverstrekker, zeker wanneer niet transparant wordt omgegaan met de gestelde zekerheden. Code: Term: Indirecte doelvennootschap Toelichting: Indien het trustkantoor bestuurder is van een doelvennootschap ( X B.V. ) welke op haar beurt (mede) optreedt als bestuurder van een andere rechtspersoon ( Y B.V. ) dan is Y B.V. een indirecte doelvennootschap van het trustkantoor waarop de Wtt onverkort van toepassing is. Code: 3.1/3.4 Term: PEP Toelichting: Bij de vragen 3.1 en 3.4 moet u aansluiten bij de PEP-omschrijving in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, onder 1 van de Wtt. Daarin staat dat een trustkantoor een op risico gebaseerd beleid moet hebben om te bepalen of de UBO een PEP is. Wij verzoeken u daarom hier alleen PEP s op te geven die ook kwalificeren als UBO. Voorbeeld: Indien een Russische UBO een PEP is, dan vult u deze zowel in bij de Russische UBO s als bij de Russische PEP s. 8 van 13

9 Code: Selectie landen Toelichting: De selectie van landen, opgenomen onder de codes 3.3 tot en met 3.6, omvat landen uit de Corruption Perception Index (CPI), Basel AML Index en FATF waarschuwingslijst. Daarnaast zijn landen toegevoegd waarvoor sancties zijn uitgevaardigd. Ten slotte zijn enkele landen opgenomen die mogelijk hoogrisico landen zijn voor witwassen en terrorismefinanciering. Code: 3.5/3.6 Term: Deelnemingen / Branches Toelichting: In het ISI-formulier worden deelnemingen en branches afzonderlijk van elkaar gevraagd. Deelnemingen van een doelvennootschap zijn dochterondernemingen. Een toelichting op de term buitenlandse branches vindt u bij code Code: 3.7 Term: Feeders Toelichting: Onder feeders worden (buitenlandse) dienstverleners verstaan, zoals trustkantoren, advocatenkantoren en belastingadviseurs, die cliënten of doelvennootschappen aanbrengen bij het trustkantoor. Code: 5.1 Term: Opmerkingen/toelichtingen Toelichting: Hier kunt u een eventuele toelichting op bepaalde vragen opnemen. Dit veld kan ook gebruikt worden wanneer het formulier onvoldoende ruimte biedt. Bijvoorbeeld bij vraag wanneer (de groep van) het trustkantoor over meer dan 6 doorstroomvennootschappen beschikt. Bij eventuele opmerkingen dient u tevens de corresponderende code te vermelden. Code: 5.2 Welke trends en/of actuele risico s ziet u in de trustsector die u bij de toezichthouder onder de aandacht wil brengen Toelichting: Bij deze vraag kunt u aangeven welke trends en/of actuele risico s in de trustsector u onder de aandacht zou willen brengen van de toezichthouder met het oog op de bevordering van een integere trustsector. 9 van 13

10 Bijlage rapportageprocedure: Handleiding insturen rapportage e-line DNB d.m.v. attachments 10 van 13

11 11 van 13

12 12 van 13

13 13 van 13

Toelichting ISI-formulier Wat is het ISI-formulier 2016?

Toelichting ISI-formulier Wat is het ISI-formulier 2016? Onderwerp: Toelichting ISI-formulier 2016 1. Wat is het ISI-formulier 2016? De afkorting ISI staat voor Instelling Specifieke Informatie. DNB heeft voor de uitvoering van haar toezichtstaak informatie

Nadere informatie

Ten opzichte van het ISI-formulier 2014 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd:

Ten opzichte van het ISI-formulier 2014 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd: 1 Wat is het? De afkorting ISI staat voor Instelling Specifieke Informatie. DNB heeft voor de uitvoering van haar toezichtstaak informatie nodig van de trustkantoren over bijvoorbeeld het aantal en type

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 1.3. Toelichting op het formulier. Aanmelding Bijzondere Financiële Instellingen. De Nederlandsche Bank NV, 2011

Betalingsbalans. Versie 1.3. Toelichting op het formulier. Aanmelding Bijzondere Financiële Instellingen. De Nederlandsche Bank NV, 2011 Betalingsbalans Toelichting op het formulier Aanmelding Bijzondere Financiële Instellingen Versie 1.3 De Nederlandsche Bank NV, 2011 Aanmelding Bijzondere Financiële Instellingen i INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...II

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Waarom vult u dit formulier in? Iedereen die in Nederland trustdiensten verleent en niet is uitgezonderd of vrijgesteld

Nadere informatie

Toelichting op de integriteitsrapportage 2015

Toelichting op de integriteitsrapportage 2015 Toelichting op de integriteitsrapportage 2015 1. Wat is de Integriteitsrapportage? In de integriteitsrapportage wordt informatie uitgevraagd over de integere bedrijfsvoering van uw organisatie. DNB gebruikt

Nadere informatie

1 INLEIDING 2 SPEERPUNTEN 2011

1 INLEIDING 2 SPEERPUNTEN 2011 Toezicht expertisecentra Trustkantoren en betaalinstellingen Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Behandeld door Sonneville, A.G. RA Doorkiesnummer 020 524 1985 Bijlage(n) 1 Onderwerp

Nadere informatie

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren C.A.B. Kooijman 1 1. Inleiding Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden (Stb. 2004, 9). De Wtt, die geldt voor rechtspersonen,

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor In deze toelichting leest u waar DNB op let bij de

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 3.0. Benchmark-rapportage activa en passiva voor bijzondere financiële instellingen. Profiel: BEB - Benchmark BFI's

Betalingsbalans. Versie 3.0. Benchmark-rapportage activa en passiva voor bijzondere financiële instellingen. Profiel: BEB - Benchmark BFI's Betalingsbalans Benchmark-rapportage activa en passiva voor bijzondere financiële instellingen Profiel: BEB - Benchmark BFI's Versie 3.0 De Nederlandsche Bank NV, 2014 Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 1.0. Toelichting op het formulier populatieonderzoek Niet-Financiële Vennootschappen. De Nederlandsche Bank NV, 2012

Betalingsbalans. Versie 1.0. Toelichting op het formulier populatieonderzoek Niet-Financiële Vennootschappen. De Nederlandsche Bank NV, 2012 Betalingsbalans Toelichting op het formulier populatieonderzoek Niet-Financiële Vennootschappen Versie 1.0 De Nederlandsche Bank NV, 2012 Toelichting op het populatieonderzoeksformulier NFV_versie 1.0.doc

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 4.5. Profiel: BEB Benchmark BFI s. Toelichting op de benchmark -rapportage Activa en Passiva over het jaar 2015

Betalingsbalans. Versie 4.5. Profiel: BEB Benchmark BFI s. Toelichting op de benchmark -rapportage Activa en Passiva over het jaar 2015 Betalingsbalans Profiel: BEB Benchmark BFI s Toelichting op de benchmark -rapportage Activa en Passiva over het jaar 2015 Versie 4.5 De Nederlandsche Bank NV, 2014 Toelichting BFI benchmarkrapportage 2015

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Hoofdstuktitel Het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op geldtransactiekantoren is per 19 juli 2002 versterkt. Op 1 maart 2004 is DNB gestart

Nadere informatie

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Bestemd voor de bank: Relatienummer: 0200... Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:1716

ECLI:NL:RBROT:2015:1716 ECLI:NL:RBROT:2015:1716 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 12-03-2015 Datum publicatie 16-03-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 630 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 mr. Robbert-Jan Lugard * 1. Ten geleide Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote

Nadere informatie

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: 1 Invullen door Aanvrager 1.2 Doel van de aanvraag > Aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformulier Invullen in blokletters; Ten behoeve van: aanbestedingsprocedure extra aantal VOG exemplaren (alleen

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht Expertisecentrum Markttoetreding Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Doorkiesnummer 020 524 Bijlage(n) Onderwerp MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is.

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is. Bestuur Taskforces Team Vacatures Vacatureoverzicht Vacature plaatsen Polderprojecten Word lid Login # Home» Nieuws» Nieuwsbericht De ubo van de vereniging 20-09-2017 Nieuwsbericht Uit de Prinsjesdagstukken

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

Rapportage van MiFID II gerelateerde klachteninformatie vanaf Instructie en toelichting

Rapportage van MiFID II gerelateerde klachteninformatie vanaf Instructie en toelichting Rapportage van MiFID II gerelateerde klachteninformatie vanaf 2018 Instructie en toelichting Publicatiedatum: 27-dec-2017 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel bij

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 6.0. Toelichting op het formulier populatieonderzoek Overige Sectoren. De Nederlandsche Bank NV, 2010

Betalingsbalans. Versie 6.0. Toelichting op het formulier populatieonderzoek Overige Sectoren. De Nederlandsche Bank NV, 2010 Betalingsbalans Toelichting op het formulier populatieonderzoek Overige Sectoren Versie 6.0 De Nederlandsche Bank NV, 2010 Toelichting populatieonderzoek Overige Sectoren- betalingsbalans - versie 6.0.doc

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen Beleggingsondernemingen en Beheerders van ICBE s Inhoudsopgave Vooraf 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten V oor (beheerders van) beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten Publicatie datum: Juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies Belangrijke kernactiviteit van trustkantoren is het besturen van Nederlandse vennootschappen.

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

«Statutaire_naam» T.a.v. de directie, «Adres», «Postcode» «Plaats». 18 december «Relatienummer» 2013/ Roelofsma-van den Berg, S.G.M.

«Statutaire_naam» T.a.v. de directie, «Adres», «Postcode» «Plaats». 18 december «Relatienummer» 2013/ Roelofsma-van den Berg, S.G.M. Statistiek en informatie Verzekeraars- en pensioenfondsen statistieken Postbus 98 1000 AB Amsterdam «Statutaire_naam» T.a.v. de directie, «Adres», «Postcode» «Plaats». Uw kenmerk «Relatienummer» Behandeld

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven?

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven? Q&A Inleiding Met de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien sprake is van een overtreding door een rechtspersoon, ook de feitelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20684 24 juli 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM 2014/1025 M, directie Financiële Markten,

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Betalingsbalans. Versie 4.2. Profiel: BEB Benchmark BFI s. Toelichting op de benchmark -rapportage Activa en Passiva over het jaar 2012

Betalingsbalans. Versie 4.2. Profiel: BEB Benchmark BFI s. Toelichting op de benchmark -rapportage Activa en Passiva over het jaar 2012 Betalingsbalans Profiel: BEB Benchmark BFI s Toelichting op de benchmark -rapportage Activa en Passiva over het jaar 2012 Versie 4.2 De Nederlandsche Bank NV, 2013 Toelichting BFI benchmarkrapportage 2012

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) BIBOB vragenlijst Horeca, prostitutie en speelautomaten Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvullende vragen

Nadere informatie

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht U dient deze overeenkomst volledig ingevuld te retourneren naar Garden Connect. Per fax op (+31) 20 4977387, per e-mail naar edwin@gardenconnect.com of per post

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB.

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB. 34 Trustkantoren leveren diensten aan Trusts. Trustkantoren beheren het vermogen van vermogende particulieren. De cliënten van trustkantoren zijn brievenbusmaatschappijen. Zie hier drie vaak gehoorde stellingen

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

BIJLAGE A: KENGETALLEN EN KENMERKEN. A.1 Kengetallen en kenmerken voor pensioenfondsen

BIJLAGE A: KENGETALLEN EN KENMERKEN. A.1 Kengetallen en kenmerken voor pensioenfondsen BIJLAGE A: KENGETALLEN EN KENMERKEN A.1 Kengetallen en kenmerken voor pensioenfondsen Voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening (in EUR) Benodigde solvabiliteit (in EUR) Beleggingen voor eigen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s)

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s) 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde,

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit aangegeven

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot verdergaande regulering van

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie