De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010"

Transcriptie

1 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken juni

2 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling van de voorwaarden waaronder hybride instrumenten gelijk kunnen worden gesteld met vermogensbestanddelen als bedoeld in de artikelen 90 tot en met 94a van het Besluit prudentiële regels Wft (Regeling gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen voor banken 2010) De Nederlandsche Bank NV, Na raadpleging van de representatieve vertegenwoordigingen ingevolge artikel 1:28 van de Wet op het financieel toezicht; Gelet op artikel 89, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit prudentiële regels Wft; Besluit: Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1:1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Besluit: Besluit prudentiële regels Wft; b. DNB: De Nederlandsche Bank NV; c. financiële onderneming: bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming, clearinginstelling of elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 90 van het Besluit; d. hybride instrument: een financieel instrument dat vanwege zijn kenmerken materieel in voldoende mate gelijk kan worden gesteld met een vermogensbestanddeel als bedoeld in de artikelen 90 tot en met 94a van het Besluit; e. directe uitgifte: de uitgifte van een hybride instrument door de financiële onderneming die dat hybride instrument als één van de vermogensbestanddelen, bedoeld in de artikelen 90 tot en met 94a van het Besluit, in aanmerking neemt of zal nemen; en f: indirecte uitgifte: de uitgifte van een hybride instrument door een andere entiteit dan de financiële onderneming die dat hybride instrument als één van de vermogensbestanddelen, bedoeld in de artikelen 90 tot en met 94a van het Besluit, in aanmerking neemt of zal nemen, mits de financiële onderneming en die entiteit samen een groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vormen. Hoofdstuk 2. Gelijkstelling kernkapitaal 2.1. Algemene bepalingen betreffende hybride instrumenten Artikel 2:1 1. Voor de berekening van het kernkapitaal als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van het Besluit kunnen als vermogensbestanddelen als bedoeld in artikel 91, tweede lid, van het Besluit, al dan niet op geconsolideerde dan wel subgeconsolideerde basis, in aanmerking worden genomen andere hetzij direct hetzij indirect uitgegeven financiële instrumenten, zijnde hybride instrumenten, mits wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in hoofdstukken 1, 2, 4 en 5 van deze regeling. Hoofdstuk 3. Gelijkstelling aanvullend kapitaal Artikel 3:1 1. Vermogensbestanddelen als bedoeld in artikel 92, tweede lid, van het Besluit waaraan een calloptie of een renteopstap is verbonden, voldoen uitsluitend aan de eisen van voornoemde artikelen van het Besluit, indien: 2

3 a. ingeval van een calloptie: de calloptie voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3:2; b. ingeval van een renteopstap: de renteopstap voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3:3. Artikel 3:2 1. De calloptie slechts uitoefenbaar is op initiatief van de financiële onderneming, na minimaal 5 jaar gerekend vanaf de uitgiftedatum en met toestemming van DNB. 2. De toestemming van DNB, bedoeld in het tweede lid, wordt uitsluitend verleend indien na de uitoefening van de calloptie vervangend kapitaal, bestaande uit een ander financieel instrument van gelijke of hogere kwaliteit, aanwezig is respectievelijk onverwijld beschikbaar komt. 3. In afwijking van het tweede lid, kan DNB de toestemming verlenen zonder dat kwalificerend vervangend kapitaal aanwezig is of onverwijld beschikbaar komt, indien DNB van oordeel is dat de omvang van het resterende vermogen van waaruit het hybride instrument bij uitoefening van de calloptie zal worden onttrokken, op prudente afstand blijft boven de minimumomvang van het toetsingsvermogen, bedoeld in de artikelen 60, 63, en 64 van het Besluit. Artikel 3:3 1. Van het recht van renteopstap kan slechts eenmaal gedurende de looptijd van het financieel instrument gebruik worden gemaakt; 2. Van een renteopstap kan niet eerder gebruik worden gemaakt dan nadat, gerekend vanaf de uitgiftedatum, minimaal 10 kalenderjaren zijn verstreken; en 3. De renteopstap bedraagt ten hoogste 100 basispunten ten opzichte van de initiële rentevergoeding respectievelijk ten hoogste 50% van de initiële kredietrentemarge, in beide gevallen gecorrigeerd voor het effect van een verandering van de relevante rentebases. 4. De renteopstap dient aan een call optie gebonden te zijn. Artikel 3:4 Vermogensbestanddelen als bedoeld in artikel 92, derde lid, van het Besluit waaraan een calloptie of een renteopstap is verbonden, voldoen uitsluitend aan de eisen van voornoemde artikelen van het Besluit, indien: a. ingeval van een calloptie: de calloptie slechts uitoefenbaar is op initiatief van de financiële onderneming en met toestemming van DNB; b. ingeval van een renteopstap: de renteopstap voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3:3, met dien verstande dat: 1. het in artikel 3:3, lid 2, genoemde aantal verstreken kalenderjaren minimaal vijf is; 2. de in artikel 3:3, lid 3, genoemde maximale waarden van de renteopstap bij effectuering na vijf jaar wordt gehalveerd en bij effectuering van de renteopstap tussen vijf en tien jaar rechtlijnig mag worden geïnterpoleerd; c. de verlaging, bedoeld in artikel 92, derde lid, onderdeel c, onder 4, van het Besluit, wordt toegepast uiterlijk vanaf het moment waarop de uitoefening van een calloptie als bedoeld in onderdeel a vrijwel zeker is en de verwachte datum van uitoefening als aflossingsdatum wordt gehanteerd. Hoofdstuk 4. Procedurele bepalingen Artikel 4:1 1. Hybride instrumenten kunnen uitsluitend voor de toepassing van deze regeling in aanmerking komen, indien de emissie van deze instrumenten vooraf respectievelijk achteraf aan DNB ter toetsing wordt voorgelegd onder overlegging van documentatie waaruit blijkt dat aan de toepasselijke eisen van deze regeling is voldaan. 3

4 2. Het in aanmerking nemen van hybride instrumenten ingevolge deze regeling is uitsluitend mogelijk vanaf het moment dat DNB schriftelijk heeft verklaard dat deze aan de regeling voldoen. 3. Bij de in het eerste lid van dit artikel genoemde toetsing zal DNB zich baseren op internationale standaarden. Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 5:1 1. Instrumenten die schriftelijk door DNB als innovatief tier 1 kapitaal respectievelijk als lager aanvullend kapitaal zijn aangemerkt op grond van onderdelen , , , tot en met en bijlage 4003 b1 van het Handboek Wtk van DNB, kwalificeren van rechtswege als hybride instrumenten als bedoeld in deze regeling. 2. Instrumenten die schriftelijk door DNB als innovatieve financiële instrumenten zijn aangemerkt op grond van de Regeling innovatieve financiële instrumenten en immateriële activa, kwalificeren van rechtswege als hybride instrumenten als bedoeld in deze regeling. 3. Instrumenten die schriftelijk door DNB als hybride financiële instrumenten zijn aangemerkt op grond van de Regeling gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen, kwalificeren van rechtswege als hybride instrumenten als bedoeld in deze regeling. Artikel 5:2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december Artikel 5:3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen voor banken Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Nederlandsche Bank NV, De Directeur, 4

5 Toelichting Banken Introductie Regeling gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen voor banken 2010 berust op richtlijn nr. 2009/111/EG welke de implementatie van CRD II behelst en artikel 89, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit prudentiële regels Wft (Stb. 2006, 519, hierna te noemen BPR c.q. Besluit). De implementatie van CRD II heeft vooral betrekking op hybride financiële instrumenten en op het kernkapitaal. De regels voor aanvullend kapitaal blijven ongewijzigd, zie de toelichting bij Artikel 3:1 tot en met 3:4 hierna. De regeling bevat voorwaarden waaronder hybride financiële instrumenten gelijk kunnen worden gesteld met eigenvermogensbestanddelen als bedoeld in de artikelen 90 tot en met 94a van het Besluit prudentiële regels Wft. Laatstgenoemde artikelen bevatten gedetailleerde regels ter berekening van het aanwezige toetsingsvermogen respectievelijk aanwezige solvabiliteitsmarge. De regeling geldt voor banken, beheerders van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsondernemingen, clearinginstellingen, en elektronischgeldinstellingen. De voorwaarden voor de gelijkstelling hebben betrekking op de aan hybride instrumenten te stellen kwalitatieve eisen, kwantitatieve limieten en procedurele bepalingen. Indien en voor zover de kwalitatieve eisen, kwantitatieve limieten en procedurele bepalingen niet in de regeling zijn verwerkt, wordt verwezen naar de CEBS guidelines (Implementation Guidelines for Hybrid Capital Instruments; CEBS 10 december 2009, hierna te noemen CEBS hybrids guidelines) 1 en Q&A s van DNB. Bij de interpretatie van de regeling zal DNB eveneens rekening houden met relevante ontwikkelingen in internationale gremia, waaronder (niet uitputtend): het Basels comité (voor zover het de implementatie van CRD IV betreft) en CEBS (ibid). De interpretaties van DNB zullen middels Q&A s in Open Boek Toezicht openbaar gemaakt worden. De actuele tekst van de regeling treedt op 31 december 2010 in werking. Artikel 1:1 Onderdeel c: Hybride instrumenten kunnen worden uitgegeven door banken, beheerders van icbe's, beleggingsondernemingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen. Dit is voortzetting van het beleid dat gold onder het Handboek Wtk 1992 (Beleidsregel inzake innovatieve tier 1 instrumenten), de Regeling innovatieve financiële instrumenten en immateriële activa (Staatscourant 2007, nr. 1) en de Regeling gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen (Staatscourant 2007, nr 247). 1 5

6 Onderdeel d: Wat hybride instrumenten zijn, is niet waterdicht te redigeren, vandaar de open redactie van de definitie van dit begrip. Belangrijkste kwalificerend criterium is de 'gelijkenis' die deze instrumenten met 'echt' kapitaal vertonen. In principe kwalificeert elk instrument dat voldoet aan de regels van het Besluit, met inachtneming van hetgeen de Introductie over de interpretatie van deze regeling door DNB meldt. Artikel 1:1, onderdelen e en f, Artikel 2:1, eerste lid Hybride instrumenten kunnen op twee manieren worden uitgeven: direct of indirect. Dit onderscheid is van belang voor de wijze waarop de emissieopbrengsten beschikbaar komen aan de financiële onderneming die de uitgegeven hybride instrumenten voor de berekening van zijn kapitaal in aanmerking neemt. In de praktijk is het gebruikelijk dat ten behoeve van een indirecte uitgifte een speciale entiteit (special purpose vehicle; spv) wordt opgericht, waarover de financiële onderneming de feitelijke zeggenschap heeft, en die derhalve met elkaar in een groep verbonden zijn als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor nadere regels met betrekking tot hybrids uitgegeven door SPV verwijst deze toelichting naar de CEBS hybrids guidelines. Artikel 2:1, eerste lid Artikel 2:1, eerste lid, bevat de hoofdregel voor de gelijkstelling met eigenvermogensbestanddelen. Hybride instrumenten kunnen als eigenvermogensbestanddelen door financiële instellingen als bedoeld in deze regeling in aanmerking worden genomen voor de berekening van hun (netto) kernkapitaal. Artikel 3:1 tot en met 3:4 Ten aanzien van de gelijkstelling van aanvullend kapitaal wordt opgemerkt dat de daarop betrekking hebbende regels niet wijzigen door de implementatie van CRD II. De bepalingen zoals die in de Regeling gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen (Staatscourant 2007, nr 247) waren opgenomen inzake de gelijkstelling van aanvullend kapitaal, zijn daarom integraal meegenomen in deze Regeling. Hierdoor verdwijnt op onderdelen de aansluiting tussen begrippen en definities van kernkapitaal enerzijds en aanvullend kapitaal anderzijds. Met het oog op verwachte toekomstige regelgeving (bijvoorbeeld CRD IV) heeft DNB met betrekking tot deze disjunctie besloten eventuele hiaten op een case-by-case basis te beoordelen. Artikel 3:4 Indien een renteopstap de maximale waarden te boven gaat, dient de toepassing van de fictieve afbouwregeling uiterlijk aan te vangen 5 jaar vóór het tijdstip waarop de renteopstap zal worden 6

7 geëffectueerd. Voor alle callopties al dan niet in combinatie met een renteopstap geldt dat, indien gedurende de looptijd van het schuldinstrument blijkt dat de calloptie vrijwel zeker zal worden uitgeoefend, de fictieve afbouwregeling dient te worden toegepast vanaf het moment van constatering daarvan, waarbij het verwachte tijdstip van uitoefening van de calloptie als aflossingsdatum dient te worden aangemerkt. Artikel 5:1 Artikel 5:1, eerste en tweede lid, bepaalt dat instrumenten die vóór de inwerkingtreding van onderhavige regeling schriftelijk door DNB op grond van het Handboek Wtk, de (tijdelijke) Regeling innovatieve financiële instrumenten en immateriële activa, of de Regeling gelijkstelling hybride instrumenten met eigenvermogensbestanddelen als hybride instrument zijn aangemerkt, ook daarná hun kwalificatie van hybride instrument behouden. Dit om te voorkomen dat de opeenvolgende regelingen betreffende het in aanmerking nemen van hybride instrumenten voor rekening van de sector komen. Artikel 5:3 De inwerkingtredingsdatum van 31 december 2010 impliceert niet dat banken voor wat betreft de rapportages over 2010 alsnog met nieuwe regels ten aanzien van de kwaliteit van instrumenten worden geconfronteerd. 7

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Aandeelhouders 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2868 30 januari 2015 Beleidsregels van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2015, nr. 2014-0000068292

Nadere informatie

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING)

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) DEFINITIES EN INTERPRETATIE Artikel 1. 1.1. De volgende woorden en begrippen hebben in deze Statuten de volgende betekenissen: Gelieerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17690 28 juni 2013 Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten aangaande de definitie en de berekening

Nadere informatie

Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Regeling staten financiële ondernemingen Wft DNB Regeling staten financiële ondernemingen Wft Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2006, nr. Juza/2006/02470/IH, houdende uitvoering van de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste

Nadere informatie

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22.1 Inleiding Het financiële recht kan een belangrijke rol spelen in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Het zal bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19 Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten Versie december 2009 1 / 19 INHOUD HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN. (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN. (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014 TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Amsterdam, maart 2015 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36172 17 december 2014 Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht

Nadere informatie

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Bgfo

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Bgfo Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Bgfo 8 DUFAS, januari 2015 1 Verwerkte publicaties bron Naam Stb. 2006, nr. 520 Besluit Gedragstoezicht financiele ondernemingen Stb. 2006, nr. 662 Besluit

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie