Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht. Multidisciplinair onderzoek Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht. Multidisciplinair onderzoek Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting Eindrapport 03/05/2012

2 Inhoudstafel INLEIDING 3 1. Samenvatting tussentijds rapport d.d. 06/04/ Overheidsopdrachten Beheer en organisatie Financieel en boekhoudkundig onderzoek Verhuring Overdrachten Bijkomende onderzoeken uitgevoerd na het tussentijds rapport Gunningen Groepsverzekering Verkopen onverhuurbare sociale woningen Verschil in openstaand saldo i.v.m. leasing Herstellingen Huurlasten Leegstand Domiciliefraude RISO Vlaams Brabant Specifieke relaties tussen de SHM en de stad Vilvoorde Onroerende transacties Personeelsbeleid Verhuringen aan Stad Vilvoorde Verantwoordelijkheden Raad van bestuur Directiecomité Directeurs Commissaris Herstelplan Inleiding Algemeen doel Reeds genomen maatregelen sinds 1 juni Herstelplan Conclusie Herstelplan Eindconclusie 36 BIJLAGE 41 2

3 INLEIDING Situering onderzoek Naar aanleiding van financiële en structurele problemen in de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting (IVMH) vroeg de raad van bestuur aan de VMSW om een doorlichting van het financieel beheer uit te voeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door een adviseur boekhouding en fiscaliteit. In de conclusie wordt gesteld dat de maatschappij virtueel failliet is en er worden vermoedens van fraude geuit. Na kennisneming ervan vroeg de minister, bevoegd voor Wonen, aan het agentschap Inspectie RWO een lijst van alle inbreuken die m.b.t. die maatschappij al waren vastgesteld door de afdeling Toezicht en de acties die hiertegen waren ondernomen. De Vlaamse Regering gelaste daarop het agentschap Inspectie RWO met een multidisciplinair onderzoek inzake de verrichtingen die tot de opdracht van de IVMH behoren krachtens artikel V, VI en VII van de Vlaamse Wooncode. Verloop onderzoek Tijdens het multidisciplinair onderzoek werden onderstaande domeinen aan een diepgaand onderzoek onderworpen: Overheidsopdrachten Beheer en organisatie Financiën en boekhouding Verhuring Overdrachten Voor het onderzoek werden tijdens de periode van 27/02/2012 tot 16/03/2012 verschillende plaatsbezoeken uitgevoerd door een team van toezichthouders en medewerkers van de afdeling Toezicht. Ze kregen daarbij de medewerking van de personeelsleden van IVMH. De voormalige directeur, dhr. XXXX en de vorige voorzitter, mevrouw XXXX, meldden, n.a.v. de commotie in de pers, aan het kabinet van de minister van Wonen dat ze hun medewerking wensten te verlenen aan het onderzoek Beiden leverden een aantal documenten aan en werden gehoord door het agentschap Inspectie RWO in samenwerking met de Interne Audit van de Vlaamse Administraties (IAVA). Op 06/04/2012 werd aan de minister een tussentijds rapport bezorgd dat een overzicht geeft van de stand van het onderzoek op 30/03/2012. Mede omdat een aantal personeelsleden gedurende voormelde onderzoeksperiode afwezig waren dienden een aantal deelaspecten verder onderzocht te worden in de periode 06/04/2012 tot 25/04/2012. Samenwerking IAVA De Vlaamse Regering gelaste ook de Interne Audit van de Vlaamse Administraties (IAVA) om een forensische audit uit te voeren bij de IVMH. In het kader van deze audit leverde het agentschap Inspectie RWO waar mogelijk informatie aan aan IAVA. Het rapport van IAVA werd op 06/04/2012 aan de minister van Wonen bezorgd. 3

4 Eindrapport In het eindrapport wordt in een eerste hoofdstuk een samenvatting gegeven van de belangrijkste vaststellingen uit het tussentijds rapport. Vervolgens worden nog een aantal openstaande vragen en aandachtspunten opgesomd, met de bijkomende onderzoeken die in dat verband nog werden uitgevoerd. In dit eindrapport wordt ook aandacht besteed aan de bijzondere relatie tussen de IVMH en de stad 1 Vilvoorde. Het herstelplan, door de IVMH opgesteld op vraag van de Vlaamse Regering, werd geanalyseerd en er werd een inschatting aan gegeven. Ter afsluiting worden een aantal algemene conclusies geformuleerd Om een volledig beeld te krijgen van de vaststellingen is het onontbeerlijk het eindrapport te lezen in combinatie met het tussentijds rapport Het agentschap Inspectie RWO zal de, in het kader van het multidisciplinaire onderzoek gedane, vaststellingen aan de IVMH communiceren. Voor bepaalde vaststellingen zal de toezichthouder de SHM in gebreke stellen. Verder zal de toezichthouder de IVMH met verhoogd toezicht blijven opvolgen en nagaan of aan de vaststellingen gevolg wordt gegeven. 1 Met de stad wordt bedoeld zowel de gemeente en het OCMW. 4

5 1. Samenvatting tussentijds rapport d.d. 06/04/2012 In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste vaststellingen die werden gedaan tijdens het multidisciplinair onderzoek. De integrale tekst is terug te vinden in het tussentijds rapport d.d. 06/04/ Overheidsopdrachten Vaststellingen Controle op de gunningen Om na te gaan of de wetgeving overheidsopdrachten op een correcte manier werd toegepast werden 27 gunningen uit de periode aan een controle onderworpen. Daarvan verliepen er 74% in strijd met de reglementering. Rapportering aan Inspectie RWO Van de gecontroleerde gunningen rapporteerde de SHM er slechts 4 aan het agentschap Inspectie RWO. Geen enkele gunning waarbij een inbreuk op de wetgeving werd vastgesteld werd gerapporteerd. Nazicht opbouwdossier kantoorgebouw De privéwoning van voormalig directeur, dhr. XXXX, werd gebouwd in dezelfde periode als het nieuwe kantoorgebouw. Voor de bouw van die woning zouden dezelfde weinig voorkomende technieken gebruikt zijn, waardoor in de sector een aantal geruchten leven. De heer XXXX toonde met facturen aan dat zijn woning volgens een ander concept werd gebouwd dan het kantoorgebouw. Uit het nazicht van het dossier moet geconcludeerd worden dat, wat de gunningsfase van het kantoorgebouw betreft, de wetgeving overheidsopdrachten gerespecteerd werd. Naar aanleiding van het vergelijken van het bestek met de plannen van het kantoorgebouw werden wel een aantal opvallende topics voor verder onderzoek doorgegeven aan IAVA: hangdakgoten; verwerking vuile grond; groenaanleg. Keukens in het kantoorgebouw In het kantoorgebouw werden twee keukens geïnstalleerd, die 3,5 keer duurder waren dan de keukens die in het bestek werden voorzien. De directeur bestelde die keukens zonder naleving van de wetgeving overheidsopdrachten en zonder beslissing van een bevoegd bestuursorgaan. 5

6 Conclusie De IVMH overtrad in de periode systematisch de wetgeving overheidsopdrachten. Door het niet-rapporteren van alle gunningsbeslissingen pleegde de SHM een inbreuk op het toezichtbesluit en onttrok ze zich aan het toezicht Beheer en organisatie Vaststellingen Verloning directeur De raad van bestuur kende aan dhr. XXXX in de periode 01/11/ /10/2008 een te hoog loon toe. Hij ondertekende een overeenkomst tot terugbetaling, maar betaalde de laatste schijf van 4.104,20 euro nog niet terug. Verloning bedienden De IVMH had in 2010 een personeelskost per VTE bediende van ,66 euro; hiermee is de SHM de op één na best betalende in de sector. Het sectorgemiddelde bedroeg ,32 euro. Verloning arbeiders De IVMH had in 2010 een personeelskost per VTE arbeider van ,32 euro. De SHM is de 5 e best betalende in de sector. Het sectorgemiddelde bedroeg ,03 euro in Forfaitaire vergoeding voorzitter en ondervoorzitter De verschillende voorzitters ontvingen sinds de algemene vergadering van 2009 onterecht een forfaitaire vergoeding. Op 02/03/2012 besliste de raad van bestuur dat de voorzitter geen forfaitaire vergoeding meer zou ontvangen. Ook de ondervoorzitter ontving sinds de algemene vergadering van 2009 onterecht een forfaitaire vergoeding. Over deze vergoeding besliste de raad van bestuur van 02/03/2012 niet expliciet dat ook deze werd afgeschaft. Kosten bestuurders In 2010 betaalde de IVMH ,30 euro uit aan zitpenningen voorzitter en bestuurders (inclusief RSVZ-bijdragen) tegenover een sectorgemiddelde van ,56 euro; slechts 12% van de SHM s besteedde in 2010 meer aan deze kostenpost dan de IVMH. Verzekeringen De waarborg van de verzekering tegen arbeidsongevallen werd in gemeenschappelijk overleg tussen de partijen uitgebreid tot de ongevallen waarvan de directeur het slachtoffer zou worden tijdens zijn privéleven zowel in binnen- als in buitenland. 6

7 Relatie tussen de raad van bestuur en het management van de SHM en tussen de SHM en het stadsbestuur In een aantal dossiers zoals de versnelde toewijzing van een woning, de verhuur van kantoren in het administratief gebouw en het ontslag van de directeur en een personeelslid werden tussenkomsten via teruggevonden die uitgingen van de heer XXXX, burgemeester en voormalig voorzitter van de SHM van Vilvoorde, en van een bestuurder. Conclusies De IVMH heeft, in vergelijking met de sector, een zeer hoge personeelskost per VTE bediende en per VTE arbeider. De verschillende voorzitters en de ondervoorzitter ontvingen sinds de Algemene Vergadering van 2009 onterecht een forfaitaire vergoeding. In vergelijking met de sector heeft de SHM hoge kosten m.b.t. zitpenningen voorzitter en bestuurders. De IVMH heeft de verzekering m.b.t. arbeidsongevallen onterecht uitgebreid naar het privéleven van de directeur en neemt hiervoor de kosten ten laste Financieel en boekhoudkundig onderzoek Vaststellingen Afschrijvingen De details van de afschrijvingstabellen stemmen niet steeds overeen met het totaalbedrag aan afschrijvingen in de boekhouding. Diverse debiteuren leveranciers Op de boekhoudrekeningen met betrekking tot diverse debiteuren en leveranciers staan bedragen geboekt als vordering en/of schuld terwijl deze in praktijk geen inbare vordering of af te lossen schuld vertegenwoordigen. Dubieuze debiteuren De berekening van de dubieuze debiteuren gebeurt op een foute manier. De SHM past de waarderingsregels niet toe conform het MB van 29/10/2010. Kostenrekeningen De IVMH geeft jaarlijks grote bedragen uit aan bijstand door externen, ondermeer voor opdrachten ICT. Ook voor bijstand bij gebruik van het boekhoudprogramma en een programma Huuradministratie werd op regelmatige basis de hulp van externen ingeroepen. Op de rekening Diverse administratiekosten kon vastgesteld worden dat de IVMH het annualiteitsbeginsel van de boekhouding niet respecteert. Er werden boekingen uitgevoerd zonder verantwoordingsstukken. 7

8 Procedures De huidige directeur was niet op de hoogte van het procedurehandboek dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur op 14/09/2010. De goedgekeurde procedures werden niet toegepast. Conclusies Niet voor elke boeking was een verantwoordingsstuk aanwezig. De openstaande vorderingen en leveranciers werden niet opgevolgd. De boekhouding geeft geen getrouw beeld van de realiteit wat betreft afschrijvingen, openstaande vorderingen, schulden aan leveranciers en dubieuze debiteuren. Er was in het verleden onvoldoende interne controle op het uitvoeren van betalingen, kas- en liquiditeitenbeheer, voorraad- en materialenbeheer, opvolging huurachterstal en loonadministratie. De SHM stelde in 2010 schriftelijke procedures op. De huidige directeur bleek daarvan evenwel niet op de hoogte te zijn Verhuring Vaststellingen Inschrijvingen Bepaalde standaarddocumenten zijn niet in overeenstemming met de bepalingen van het KBSH of zijn onduidelijk opgesteld. Het betreft het inschrijvingsbewijs, het inschrijvingsformulier, de prioriteitscodes en het intern huurreglement. De inschrijvingsvoorwaarden werden niet steeds geattesteerd voor alle meerderjarige personen die de woning zullen betrekken. Het gaat onder meer over de taal- en inburgeringsvoorwaarde, de eigendomsvoorwaarde en de onaangepastheid van de eigen woning. De toekenning van een prioritaire mutatie gebeurt niet altijd op basis van bewijskrachtige documenten. Actualisatie en schrappingen Op basis van de stukken in het dossier is het niet steeds duidelijk waarom een kandidaat-huurder zijn keuze wijzigde bij actualisatie of geschrapt werd. De maatschappij respecteerde de termijnen voor de afronding van de actualisatie van 2011 niet. Toewijzingen Ook bij de toewijzingen worden een aantal toelatingsvoorwaarden en de toekenning van een prioritaire mutatie niet geattesteerd met bewijskrachtige documenten. Plaatsbeschrijvingen worden overgelaten aan een externe firma en er wordt een maand gratis huur toegestaan aan de huurder bij een verplichte of prioritaire verhuis. 8

9 De maatschappij hanteert geen consequente aanpak bij de behandeling van de dossiers. Zo gaat ze niet altijd over tot schrapping indien de kandidaat niet (tijdig) reageert op de actualisatiebrieven of wordt er tijdens de periode van drie maanden na een eerste weigering soms wel een woning aangeboden aan de kandidaat-huurder, hoewel hij hier niet uitdrukkelijk om verzocht. De bijzondere omstandigheden van sociale aard ter staving van de beslissing tot versneld toewijzen worden niet steeds voldoende aangetoond in het dossier. De maatschappij onderzoekt bij een aanvraag tot versnelde toewijzing niet of er hoger gerangschikte kandidaten zijn die zich in een zelfde of gelijkaardige situatie bevinden. De beslissingen tot toewijzingen worden niet steeds genomen door het daartoe bevoegde bestuursorgaan en worden niet altijd correct uitgevoerd. Huurlasten Er werd geen afrekening gemaakt. Bij de bepaling van de voorschotten op de huurlasten werden kosten in aanmerking genomen die niet ten laste zijn van de huurders of niet worden geattesteerd. Een aantal andere kosten die ten laste zijn van de huurders worden dan weer niet doorgerekend. Huurprijsberekening De berekening en de attestering van de huurprijs en -herzieningen gebeuren niet steeds correct. Andere verhuringen Een aantal verhuringen buiten stelsel zijn niet conform de bepalingen van het MB van 19/12/2008. Conclusies Bepaalde standaarddocumenten zijn niet in overeenstemming met de bepalingen van het KBSH of zijn onduidelijk opgesteld waardoor de consequente aanpak in het gedrang komt. De attestering voor de inschrijving, (versnelde) toewijzing, toekenning van prioriteiten en de huurprijsberekening gebeurt niet steeds op basis van bewijskrachtige documenten. Door de opmaak van de plaatsbeschrijvingen over te laten aan een externe firma en een maand gratis huur toe te staan aan de huurder bij een verplichte of prioritaire verhuis wordt de financiële toestand van de maatschappij negatief beïnvloed. De beslissingen tot toewijzingen worden niet steeds genomen door het daartoe bevoegde bestuursorgaan en worden niet altijd correct uitgevoerd. De huurlasten worden niet afgerekend. De berekening van de voorschotten op de huurlasten en de huurprijs(-herziening) gebeurt niet correct. 9

10 1.5. Overdrachten Vaststellingen Verkopen volgens het overdrachtenbesluit Tijdens de inspectie bleek dat de stafmedewerker Onroerende Transacties onvoldoende op de hoogte is van de verschillende stelsels inzake de verkoop van sociale koopwoningen (zuivere sociale koopwoningen, gelabelde en zuivere Vlabinvest-woningen). Verschillende stukken en informatiedocumenten voldoen niet aan de bepalingen van het ODB (registers, ontvangstbewijs, informatieverstrekking via website en lokale pers). Uit de verschillende dossiercontroles bleek dat de IVMH ernaar streeft zoveel mogelijk huurwoningen te verkopen. Wanneer een zittende huurder niet voldoet aan de voorwaarden voor het kooprecht verkoopt de IVMH de woning toch, desnoods onder het stelsel van de verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen, terwijl dergelijke verkopen van verhuurbare woningen in de regel moeten ingepast zijn in een bepaalde algemene verkooppolitiek en er dus niet zomaar kan ingegaan worden op particuliere vragen van huurders M.b.t. de verkoop van onverhuurbare sociale huurwoningen werd vastgesteld dat de gecontroleerde dossiers geen stuk bevatten dat aantoont dat de woning niet meer voldoet aan de voorwaarden van art. 5 van de Vlaamse Wooncode. Verkopen buiten het overdrachtenbesluit M.b.t. woningen, exclusief of gedeeltelijk gefinancierd met Vlabinvestmiddelen, werden de volgende vaststellingen gedaan: In 9 van de 12 gecontroleerde inschrijvingsdossiers waren de stukken onvolledig of waren de aanwezige attesten onvoldoende nauwkeurig afgetoetst aan de toepasselijke wetgeving, met fouten tot gevolg. Een groot aantal van de gecontroleerde toewijzingsdossiers bevatte onvolledige of onvoldoende recente informatie. Dit heeft tot gevolg dat in 9 toewijzingsdossiers geen uitspraak kan gedaan worden over de correctheid van de toewijzing. M.b.t. woningen in Vlabinvestprojecten, integraal gefinancierd via eigen middelen van de VMSW en/of de sociale huisvestingsmaatschappijen, werd vastgesteld dat in een groot aantal van de gecontroleerde inschrijvingsdossiers de stukken onvolledig waren of de aanwezige attesten onvoldoende nauwkeurig afgetoetst werden aan de toepasselijke wetgeving met foutieve inschrijvingen tot gevolg. Rapportering aan Inspectie RWO De IVMH rapporteerde niet correct: enkel de overdrachten werden gerapporteerd. De verwervingen zijn (op één uitzondering na) nooit gerapporteerd. Verwervingen: ruilcontracten project Star Ter realisatie van het project Star in het centrum van Vilvoorde, verwierf de IVMH een aantal onroerende goederen d.m.v. ruilovereenkomsten. In de toekomst zou kunnen blijken dat deze overeenkomsten in strijd zijn met het overdrachtenbesluit en de VLABINVEST reglementering. 10

11 Verkoop Poorthuys aan OCMW De IVMH verkocht een complex van 24 flats aan het OCMW van Vilvoorde. De verkoopprijs was beduidend lager dan de schattingsprijs. De toezichthouder vroeg de raad van bestuur bij de beslissing rekening te houden met de financiële toestand van de SHM. Desalniettemin verkocht de SHM het complex voor ,90 euro, ,10 euro onder de schattingsprijs. Conclusies Er is bij de IVMH onvoldoende kennis aanwezig van de reglementering m.b.t. de overdrachten. Vanuit het streefdoel om zoveel mogelijk huurwoningen te verkopen, past de SHM de verschillende verkoopstelsels door elkaar toe, zonder rekening te houden met de specifieke modaliteiten van de afzonderlijke stelsels. De opmaak en opvolging van inschrijvings- en toewijzingsdossiers gebeurt onvoldoende zorgvuldig. De IVMH rapporteerde niet correct aan het agentschap Inspectie RWO. Ze pleegde hiermee een inbreuk op het toezichtsbesluit en onttrok zich aan het toezicht. 11

12 2. Bijkomende onderzoeken uitgevoerd na het tussentijds rapport In het tussentijds rapport werden een aantal punten aangegeven als zijnde nog te onderzoeken. Deze punten worden in dit hoofdstuk verder uitgediept Gunningen Aanstelling mobiele renovatieploeg Er werd een controle uitgevoerd op de gunning tot aanstelling van een mobiele renovatieploeg die in maart 2012 werd besteld door de huidige leiding van de IVMH. Vaststellingen Uit onderzoek is gebleken dat: de erkenning van de aannemer onvoldoende is, de gunningsbeslissing genomen werd door het directiecomité, terwijl volgens de delegatieregeling elke gunningsbeslissing die euro excl. btw overschrijdt dient genomen te worden door de raad van bestuur Voor de opdracht Mobiele renovatieploeg werd een algemene offerteaanvraag uitgeschreven waarvoor slechts 1offerte ontvangen werd, namelijk van de XXXX voor een bedrag van euro (excl. BTW). Volgens het verslag van de ontwerper voldoet de inschrijver aan de gestelde voorwaarde (klasse 1, categorie D) wat de erkenning betreft; het directiecomité bekrachtigde dit op 09/03/2012. Het bestek vermeldt inderdaad dat de aannemer diende te voldoen aan de erkenning klasse 1, categorie D (Algemene aannemingen van bouwwerken), maar de aannemer beschikte op het moment van de bestelling echter enkel over de erkenning klasse 1 ondercategorie D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd). Conclusies De gunning is onregelmatig gebeurd aan een aannemer die niet over de vereiste erkenning beschikte. Gelet op het feit dat er slechts 1 offerte ontvangen werd diende de IVMH tot heraanbesteding over te gaan. De gunningsbeslissing werd genomen door het directiecomité van de IVMH. Dat is in strijd met het intern reglement dat op 17/01/2012 werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de IVMH. Op basis van dit reglement is enkel de raad van bestuur bevoegd om gunningsbeslissingen te nemen van meer dan euro. 12

13 Rapportering Voor het eindrapport werd de volledigheid van de verplichte rapportering van gunningsbeslissingen uit het 3 e en 4 e kwartaal van 2011 en van het eerste kwartaal van 2012 nagekeken. Aan de hand van de notulen van de verschillende beheersorganen van de IVMH werd nagegaan of voldaan werd aan de rapporteringsplicht aan de afdeling Toezicht. Uit dit bijkomend onderzoek blijkt dat 6 gunningsbeslissingen, die in betrokken periode zijn genomen, eveneens niet gerapporteerd werden aan de afdeling Toezicht. Door de beperkte tijdspanne die werd toegemeten aan het multidisciplinair onderzoek kon het agentschap Inspectie RWO geen verder onderzoek voeren naar de correctheid van de 6 niet gerapporteerde gunningsbeslissingen. Conclusies Ook recentelijk (maart 2012) werden werken gegund waarbij weer de wetgeving en de delegatieregeling, zoals vastgelegd in het intern reglement, werden miskend. Ook de recente (2 e helft 2011 en 1 e kwartaal 2012) gunningsbeslissingen werden niet allemaal gerapporteerd Groepsverzekering Context In het tussentijds rapport is gemeld dat de premies die door de IVMH betaald worden voor 1 personeelslid merkbaar hoger zijn dan voor de andere personeelsleden. Er werd aan XXXX hieromtrent verduidelijking gevraagd. Verder onderzoek In het verdere onderzoek werd het antwoord van XXXX geanalyseerd. De hogere premie voor de groepsverzekering voor het betreffende personeelslid werd door XXXX toegelicht en verantwoord. Het is te wijten aan de berekeningswijze van de premie zoals opgenomen in het verzekeringscontract. De premie wordt voor het betrokken personeelslid sterk beïnvloed door: de duur van de loopbaan (30 jaar); de referentiebezoldiging (bruto geïndexeerd jaarloon) (A113 met maximale anciënniteit); het gedeelte van de referentiebezoldiging beneden of gelijk aan het pensioenplafond; het gedeelte van de referentiebezoldiging boven het pensioenplafond 2 (2010: ,38 euro in 2011: ,95 euro). 2 Op 1 januari 2006 bedraagt dit ,44 euro. Het plafond volgt de evolutie van het referentie-indexcijfer (bron: verzekeringscontract) 13

14 Conclusie De bedragen in dit dossier tonen aan dat een loonstijging in de laatste jaren van de loopbaan gevolgen heeft voor de premie en in het bijzonder wanneer het loon hoger ligt dan het pensioenplafond. Uit een vroeger uitgevoerde studie door de VHM (juli 1998) blijkt dat in dat geval niet alleen het verleden moet gefinancierd worden. Bij aanwerving ligt de premie immers vrij laag: jongere leeftijd en lagere wedde. Iedere loonsverhoging tijdens de loopbaan zal repercussies hebben op het verleden dat bijgefinancierd moet worden. Hoe later de loonstijging plaatsvindt tijdens de loopbaan, hoe hoger de bijfinanciering omdat meer jaren uit het verleden geregulariseerd dienen te worden. Indien het loon hoger ligt dan het pensioenplafond moet bovendien het ganse bedrag van de loonstijging worden bijgefinancierd. De IVMH heeft er aldus belang bij de bestaande groepsverzekering om te vormen naar een goedkoper stelsel van het type vaste lasten waarbij de maatschappij op voorhand exact weet welk vaste percentage van het loon van de werknemer moet worden betaald Verkopen onverhuurbare sociale woningen Context Tijdens het multidisciplinair onderzoek werd m.b.t. de verkopen aan de stad Vilvoorde in februari 2012 vastgesteld dat er een verschil zat tussen de bepalingen omtrent verwijlintresten opgenomen in de verkoopsovereenkomst en deze opgenomen in de ontwerpakte. In de verkoopovereenkomst staat het volgende vermeld: De koper verbindt er zich toe deze bedragen volledig te betalen, uiterlijk bij de ondertekening van onderhavige akte. Ingeval van vertraging in betaling zal er door de koper een nalatigheidintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met vier (4) ten honderd s jaars, zonder dat er enige ingebrekestelling nodig zal wezen. Daarentegen werd in de ontwerpakte (de geregistreerde akte was op het moment van de controle nog niet voorhanden) volgende tekst opgenomen: Zijnde in totaal twee miljoen honderd achttienduizend negenhonderd Euro ( EUR), welk bedrag zal uitbetaald worden aan de verkoper van zodra de koper in het bezit zal zijn gesteld van een hypothecair getuigschrift waaruit de neerlegging blijkt van een uitgifte van onderhavige akte, en de afwezigheid van om het even welke in- en overschrijvingen. WAARVAN KWIJTING, onder voorbehoud van inning.. Vaststelling Het verschil tussen de verkoopsovereenkomst en de ontwerpakte is dat verkoopsovereenkomst geen ingebrekestelling vereiste om verhoogde intresten te doen lopen terwijl de ontwerpakte niets voorziet. Hierdoor is artikel 1153 van het burgerlijk wetboek van toepassing en is er bijgevolg een aanmaning vereist vooraleer (enkel) de gerechtelijke intresten beginnen te lopen. De positie van de IVMH is dus verzwakt in de ontwerpakte. 14

15 De ontwerpakte is niet in overeenstemming met: de inhoud van de brief van de toezichthouder d.d. 19/04/2011; de daaropvolgende beslissing van de raad van bestuur d.d. 26/04/2011 om steeds de verwijlintresten te eisen van de stad in geval van niet onmiddellijke betaling bij verkoop. De voorzitter en de directeur hebben er niet op toegezien dat de clausule m.b.t. de verwijlintresten correct, zoals in verkoopsovereenkomst, ook in de notariële akte werd opgenomen. Hierdoor werd de positie van de SHM verzwakt. De directeur meldde op 26/04/2012 dat hij niet kon meedelen of de in februari 2012 verkochte woningen reeds werden betaald en of er verwijlintresten werden aangerekend. In een latere geeft hij aan dat indien de stad Vilvoorde niet op tijd betaalde, ze intresten dient te betalen. Dit zou worden behandeld op het directiecomité van 11/05/2012. Conclusie Ondanks de precaire financiële situatie en de vermelding in de verkoopsovereenkomst werd de clausule m.b.t. de verwijlintresten niet overgenomen in de notariële akte, waardoor de positie van de SHM verzwakt is t.o.v. de stad Vilvoorde Verschil in openstaand saldo i.v.m. leasing Context Er is vastgesteld dat leverancier XXXX in de boekhouding van de IVMH een openstaand saldo vertoonde. Hiertegenover bleek een creditnota te staan t.b.v ,50 euro d.d. 26/02/2010. Er kon echter niet worden vastgesteld of dat bedrag al teruggestort was aan de SHM. De directeur vroeg een saldobevraging op bij de leverancier en uit het antwoord bleek dat de SHM nog een openstaande vordering had van ,68 euro. Het verschil van 1.602,82 euro tussen de creditnota en de openstaande vordering werd nader onderzocht. Verder onderzoek Volgens de boekhouding was er op datum van 26/04/2012 een openstaande vordering ten aanzien van XXXX ten bedrage van ,29 euro. Dit betrof de openstaande creditnota voor ,50 euro en een uitgaande betaling van 864,79 euro zonder dat daar een factuur werd voor ingeboekt. Er is dus een verschil van 2.467,61 euro dat niet door de IVMH kan verklaard worden. Op 26/04/2012 verklaarde de extern boekhouder XXXX (XXXX) dat de leverancier gecontacteerd zal worden om dit uit te klaren. Het was slechts naar aanleiding van de bijkomende vragen van de Toezichthouder dat de boekhouder zelf de stand van zaken met betrekking tot deze leverancier ging bekijken. Op 25/04/2012 liet de directeur telefonisch weten dat het openstaand saldo nog steeds niet vereffend was. 15

16 Conclusie Hoewel de huidige directeur reeds op 15/03/2012 door de toezichthouder op de hoogte werd gebracht van een openstaande vordering ten aanzien van leverancier XXXX heeft hij tot op datum van 26/04/2012 nog geen stappen ondernomen om die som te innen. Dit toont aan dat de SHM haar financiën niet alert opvolgt Herstellingen xxx Context De (kleine) herstellingen op vraag van de huurders konden niet onderzocht worden voor de opmaak van het tussentijds rapport. Voor dit onderzoek was de ondersteuning van het personeel van de dienst boekhouding aangewezen, doch van 27/02/2012 tot 06/03/2012 waren verschillende personeelsleden van deze dienst afwezig wegens ziekte. Ook op 25/04/2012 waren deze personeelsleden (nog steeds) wegens ziekte afwezig. Het onderzoek gebeurde dan ook met bijstand van het nieuwe boekhoudkantoor en het diensthoofd Verhuring. Er werden 61 kostennota s van 2011 gecontroleerd. Daarvan werden er 50 willekeurig geselecteerd en de overige op basis van de rekening historiek derde 3. Er werd nagegaan of de volgens die nota s aangerekende kosten ten laste van de huurders vallen en of ze overeenstemmen met de reële uitgaven van de verhuurder (op basis van bewijskrachtige documenten). Vaststellingen Hieronder worden de globale vaststellingen van deze controle besproken. In bijlage 1 worden de details van de gecontroleerde dossiers opgenomen. De maatschappij rekent een administratiekost aan ten bedrage van 10 procent van het totaalbedrag. Deze berekening gebeurt dus niet op basis van de reële kosten. Deze werkwijze leidt er toe dat hoe hoger de kosten van de herstelling bedragen hoe meer administratiekosten worden aangerekend zonder dat de maatschappij hiervoor noodzakelijk meer werk heeft. In de kostennota wordt de administratiekost bovendien berekend op de eenheidsprijs voor werkuren, en niet op het reëel aantal gewerkte uren 4. Op basis van de stavingstukken in het dossier is het voor een aantal gecontroleerde kostennota s niet duidelijk of de aangerekende herstelling het gevolg is van ouderdom dan wel van slecht onderhoud of schade door de huurder. Deze informatie is vereist om te bepalen wie de kosten van de herstelling moet dragen (de huurder of de verhuurder). Het gaat ondermeer over de vervanging van een inbouwoven, bad, boiler en het bijplaatsen van muurtegels boven het bad. De IVMH tracht zich in te dekken door de werkbonnen voorafgaand aan de uitvoering van de werken te laten ondertekenen door de huurders. 3 Dit is een overzicht van de boekhoudrekening debiteuren kostennota s. Hierop is te zien welke kostennota s reeds werden betaald aan de SHM en welke niet. 4 één werkuur wordt aangerekend aan 39 euro maar er werd slechts een half uur gepresteerd. De administratiekost van 10% werd gerekend op basis van 39 euro i.p.v. op 19,5 euro. 16

17 De maatschappij rekent een forfaitair bedrag aan voor het ontstoppen van een riool, toilet, afvoerputjes en gootsteen (100 euro excl. BTW). Het diensthoofd Verhuring kon niet aantonen dat dit bedrag gebaseerd is op de werkelijke kost. Voor de kostennota wordt evenwel een ander bedrag aangerekend. De SHM kon hiervoor geen verklaring verstrekken. De kostennota betreft de kost voor het ontkalken en het nazicht van de verwarmingsketel. Via de huurlasten wordt tevens een bedrag aangerekend voor het onderhoud van de centrale verwarming. Het diensthoofd Verhuring verklaarde dat het ontkalken van de individuele boilers niet vervat is in het onderhoudscontract. Dit kon niet geverifieerd worden aangezien het onderhoudscontract niet kon voorgelegd worden. Op basis van de rekening historiek derde werd vastgesteld dat in 20 van de 61 gecontroleerde dossiers de kosten niet of slechts gedeeltelijk werden terugbetaald door de huurder. Conclusies Niet alle aan de huurder aangerekende herstellingskosten stemmen overeen met reële uitgaven van de verhuurder of worden aangerekend op basis van bewijskrachtige documenten (artikel 3 van bijlage III van het KBSH). Indien een herstelling het gevolg is van ouderdom of overmacht valt deze kost niet ten laste van de huurder (artikel 1755 van het Burgerlijk Wetboek). Of dat zo is kan niet steeds achterhaald worden op basis van de stavingstukken bij de kostennota s. De opvolging van de betaling van huurdersherstellingen gebeurt niet nauwgezet Huurlasten Context Er werd vastgesteld dat er geen afrekening werd gemaakt. Vaststelling Tijdens een recente inspectie is gebleken dat de maatschappij met ondersteuning van de softwareleverancier en de externe boekhouder bezig is met de afrekening van de huurlasten 2011 Conclusie De afrekening huurlasten 2011 is in opmaak, maar hiervoor laat de SHM zich wel bijstaan door 2 externen, terwijl dit een basisopdracht is van de SHM. 17

18 2.7. Leegstand Context Bij opzoekingen in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) werd vastgesteld dat er in 17 panden, vermeld op de lijst leegstand (d.d. 27/02/2012), nog mensen gedomicilieerd waren. Daarnaast waren er, n.a.v. een visuele controle, aanwijzingen van bewoningen in 1 pand te Vilvoorde. Deze vaststellingen werden op 19/04/2012 voorgelegd aan het diensthoofd Verhuring. Verder Onderzoek Vaststellingen a.d.h.v. KSZ Voor 16 van de 17 panden kon worden aangetoond dat het om een vergissing ging (geen bewoning) wegens de onduidelijkheid van de door het computersysteem gegenereerde excellijst. 1 pand (Frans Degeyndtgaarde 13 te Machelen) bleek bij een nieuwe opzoeking in KSZ (op 19/04/2012) toch leegstaand te zijn. De persoon die er tijdens een eerste controle in KSZ gedomicilieerd was, bleek bij een nieuwe opzoeking geen adresgegevens meer te hebben. Visuele vaststelling Groenstraat 199 te Vilvoorde gaf bij visuele controle een bewoonde indruk. Het diensthoofd Verhuring verklaarde dat deze woning in het kader van een project i.s.m. Riso Vlaams Brabant ter beschikking werd gesteld aan een kunstenaar. Hij mag de woning, in afwachting van renovatie, gebruiken als atelier, maar er niet wonen. In ruil hiervoor moet de kunstenaar de woning en de tuin onderhouden. Op deze manier wordt verloedering van de wijk tegengegaan. Ter bevestiging van deze verklaring bezorgde het diensthoofd Verhuring de gebruiksovereenkomst. Conclusie De 17 woningen die op de lijst van 27/02/2012 van leegstaande woningen stonden en waarover getwijfeld werd of ze wel leeg stonden, zijn na verder onderzoek wel degelijk leegstaand gebleken. 18

19 2.8. Domiciliefraude Context In het tussentijdsrapport werd gesteld dat: in 37 huurwoningen bijwoningen werden vastgesteld; in 1 dossier de kandidaat-huurder na toewijzing van pand nooit zijn domicilie verplaatste; 1 huurder niet langer gedomicilieerd was in de sociale huurwoning (pand 29062). Deze vaststellingen werden op 19/04/2012 voorgelegd aan het diensthoofd Verhuring van de IVMH. In een verder onderzoek werd nagegaan of de gegevens waarover het agentschap Inspectie RWO beschikte om te stellen dat er in deze gevallen sprake was van domiciliefraude accuraat en bijgewerkt waren. Verder onderzoek 37 bijwoningen Uit verder onderzoek blijkt dat: in 22 dossiers de SHM effectief niet werd ingelicht van de bijwoning; 7 dossiers reeds in onderzoek waren bij de SHM; 6 dossiers toch in orde waren, maar waar de informatie van de SHM niet was bijgewerkt; 1 dossier een niet bewoning van de sociale huurwoning betreft; de SHM in 1 dossier akkoord ging met het niet verplaatsen van de domicilie omdat het gezin in principe de woning slechts tijdelijk zou betrekken (tot juni/juli 2012) nadat hun woning (in eigendom) afgebrand was. Niet bewoning pand De SHM was niet op de hoogte dat de huurder nooit haar domicilie had verplaatst naar de op 01/07/2011 toegewezen woning. Niet bewoning pand De SHM is op de hoogte dat de huurder niet langer gedomicilieerd is in de woning sinds 26/04/2011. Het diensthoofd Verhuring verklaarde dat de huurder met de noorderzon vertrokken is en dat het dossier bij de advocaat is om de woning vrij te krijgen. Conclusie Na verder onderzoek blijkt dat er in 33 dossiers sprake is van domiciliefraude. Verder gevolg Tijdens het onderhoud met het diensthoofd Verhuring van de IVMH werd reeds gevraagd om de procedure omtrent domiciliefraude op te starten zoals door het agentschap inspectie RWO wordt weergegeven op zijn website. Deze vraag zal in het kader van de verdere acties vanuit het agentschap inspectie RWO ook schriftelijk worden herhaald en opgevolgd. 19

20 2.9. RISO Vlaams Brabant Context Op vraag van het kabinet van minister Van Den Bossche werd op 19/04/2012 een delegatie van RISO Vlaams Brabant ontvangen. RISO is een organisatie die op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant opbouwwerk en buurtwerk organiseert. In Vilvoorde ondersteunt ze verschillende huurdersgroepen die opkomen voor de rechten van de huurders van de IVMH. Tijdens het onderhoud werd een bundel overhandigd aan het agentschap Inspectie RWO. In een eerste deel werden de problemen die de huurders van de IVMH ondervinden opgedeeld in 4 categorieën: leegstand en traagheid van renovaties; aanpak van de renovaties; herstellingen en onderhoud; communicatie en huurdersrelaties. In een tweede deel werden de tevredenheidsonderzoeken opgenomen die door RISO werden gevoerd in 2005 en Conclusie Binnen het voor dit onderzoek toegemeten tijdsbestek kon in dat verband geen nader onderzoek worden uitgevoerd. Wel blijkt dat de SHM over een klachtenprocedure beschikt (goedgekeurd in DC d.d. 24/09/2010), maar deze is onvoldoende uitgewerkt. Er wordt wel beschreven hoe de klacht geregistreerd wordt, maar niet wie het verder opvolgt, wat de timing is, wie de klachtenbeheerder is, wie de klacht behandelt indien de klachtenbeheerder zelf het voorwerp is van een klacht, Uit dit onderhoud kan wel geconcludeerd worden dat de relatie tussen de IVMH en haar huurders voor verbetering vatbaar is Verder gevolg Het agentschap Inspectie RWO zal de klachten van de huurders doorgeven aan de bevoegde instanties. Mogelijk worden dossiers doorgegeven aan de Wooninspectie, de ombudsman, de VMSW, Waar mogelijk zal inspectie RWO een faciliterende rol spelen. RISO Vlaams Brabant zal worden ingelicht van de acties die het agentschap wel en niet kan stellen. 20

21 3. Specifieke relaties tussen de SHM en de stad Vilvoorde Conform artikel 28, 1 van de Vlaamse Wooncode (VWC) is de gemeente verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak. In art. 29 van de VWC worden de sociale huisvestingsmaatschappijen de bevoorrechte uitvoerders van de investeringsprogramma s genoemd. Tussen de gemeenten en de huisvestingsmaatschappijen werkzaam op hun grondgebied mag een nauwe samenwerking worden verwacht, maar in casu was deze personele samenwerking niet steeds van aard om de belangen van de IVMH te behartigen. In dit hoofdstuk worden een aantal voorbeelden aangehaald van die bijzondere relaties tussen de SHM en de stad Vilvoorde Onroerende transacties Poorthuys De SHM verkocht een complex met 24 flats aan het OCMW van Vilvoorde. De verkoopprijs lag ,10 euro onder de schattingsprijs. Onverhuurbare sociale woningen Ter financiering van de renovatiewerken aan het patrimonium verkocht de SHM onverhuurbare sociale woningen. Normaliter moet dit gebeuren via openbare verkoop. Woningen die gelegen zijn in Vilvoorde en Machelen worden echter onderhands verkocht tegen schattingsprijs aan de respectievelijke gemeentebesturen. Zij verkopen de woningen op hun beurt o.b.v. een gemeentelijk toewijzingsreglement. Een neergeschreven motivering waarom de IVMH de woningen onderhands en niet openbaar verkocht kon niet worden teruggevonden in de notulen van de bestuursorganen. Bovendien gaf de IVMH ettelijke maanden betalingsuitstel op de verkochte woningen Personeelsbeleid In het tussentijds rapport werd aangetoond dat het stadsbestuur van Vilvoorde zich in grote mate mengt in het personeelsbeleid van de IVMH. Bij de ontslagen van zowel dhr. XXXX als dat van dhr. XXXX waren er ongeoorloofde tussenkomsten van de burgemeester van Vilvoorde, dhr. XXXX. 21

22 3.3. Verhuringen aan Stad Vilvoorde In het kantoorgebouw van de IVMH wordt een deel van de kantoorruimte verhuurd aan de stad Vilvoorde en de politie. Ook verhuurt de IVMH 4 ondergrondse staanplaatsen, omgebouwd tot garage, aan de politie. In het tussentijds rapport werd aangetoond dat: dhr. XXXX, zowel voorzitter van de IVMH als burgemeester van de stad Vilvoorde mee de huurprijs bepaalde en dat de huurprijs voor de kantoren lager ligt dan mag verwacht worden. De kosten voor het ombouwen van de staanplaatsen tot afgesloten garage door de IVMH gedragen werden en niet werden doorgerekend aan de politie. 22

23 4. Verantwoordelijkheden In dit hoofdstuk worden voor een aantal vaststellingen verantwoordelijken in de organisatie aangeduid. Voor sommige vaststellingen is elk van de hiernagenoemde organen verantwoordelijk, bijvoorbeeld de chaotische organisatie van de boekhouding Raad van bestuur Ondermeer kunnen onderstaande verantwoordelijkheden aan de raad van bestuur worden toegeschreven. Personeelsbeleid Het is aangetoond dat de SHM een bijzonder hoge personeelskost heeft. De oorzaak hiervan ligt echter bij de beslissingen die de raad van bestuur zelf nam. Representatiekosten De representatiekosten waren aan de hoge kant in de IVMH. De raad van bestuur nam echter op 08/11/2005 de beslissing om het jaarlijks plafond voor public relations vast te leggen op 1% van de omzet. Verkoop Poorthuys Ondanks het feit dat de toezichthouder aandrong op het nemen van een beslissing in het licht van de financiële situatie van de SHM, verkocht de IVMH het complex Poorthuys toch aan een prijs die ,10 euro lager lag dan de schattingsprijs. Delegatieregeling Er is vastgesteld dat de delegatieregeling, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement niet werd gerespecteerd. De raad van bestuur oefende onvoldoende toezicht uit op de door haar gedelegeerde bevoegdheden aan het directiecomité en de directeur. Domiciliefraude Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er in 33 dossiers sprake is van domiciliefraude. De SHM stelde geen procedure op om domiciliefraude tegen te gaan. 23

24 4.2. Directiecomité Ondermeer kunnen onderstaande verantwoordelijkheden aan het directiecomité worden toegeschreven: Delegatieregeling Er is vastgesteld dat de delegatieregeling, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement, niet werd gerespecteerd door het directiecomité. Zo besliste het DC in maart 2012 bijvoorbeeld om de opdracht Mobiele renovatieploeg te gunnen aan XXXX voor een totaalbedrag van euro (excl. BTW) terwijl het DC slechts delegatie had van de raad van bestuur tot euro (excl. BTW). Bovendien oefende het directiecomité onvoldoende toezicht uit op de door haar gedelegeerde bevoegdheden aan de directeur Directeurs Ondermeer kunnen onderstaande verantwoordelijkheden aan de directeur worden toegeschreven: Gunningen 74% van de gecontroleerde gunningen verliep in strijd met de wetgeving overheidsopdrachten. De verschillende directeurs legden dossiers voor aan directiecomité en/of raad van bestuur die strijdig waren met de wetgeving overheidsopdrachten. Andere gunningen (bv. keukens in het kantoorgebouw, Euro-decor) werden zelfs niet aan het bevoegd orgaan voorgelegd. Rapportering aan Inspectie RWO In het tussentijds rapport werd aangetoond dat een aantal rapporteringen t.a.v. inspectie RWO onvolledig zijn. Delegatieregeling Er is vastgesteld dat de delegatieregeling zoals voorzien in het huishoudelijk reglement niet werd gerespecteerd door de directeur. Onvoldoende transparantie De raad van bestuur keurde op 14/09/2010 een procedurehandboek goed. De personeelsleden van de SHM zijn echter niet op de hoogte van de goedgekeurde procedures. Ook de nieuwe directeur was van het bestaan van het procedurehandboek niet op de hoogte. Verkopen onverhuurbare sociale woningen Een afspraak overeengekomen in een verkoopsovereenkomst werd niet correct overgenomen in de daaropvolgende notariële akte waardoor de positie van de SHM werd verzwakt. Aangezien zowel de verkoopsovereenkomst als de notariële akte door directeur en voorzitter ondertekend werd, dragen zij hier ook de verantwoordelijkheid voor. 24

25 Afwachtende houding De huidige directeur neemt een afwachtende houding aan i.p.v. de problemen aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: Er wordt gerekend op de resultaten van de doorlichtingen door inspectie RWO en IAVA i.p.v. zelf na te gaan waar de pijnpunten in de organisatie liggen. Het ontbreken van een boekhouder wordt steeds aangehaald als excuus wanneer er vragen rond het financiële gesteld worden. Zo kon er niet becijferd worden welke liquide middelen de SHM maandelijks nodig heeft. Hoewel hij reeds op 15/03/2012 door de toezichthouder op de hoogte werd gebracht van een openstaande vordering ten aanzien van leverancier XXXX heeft hij tot op datum van 26/04/2012 nog geen stappen ondernomen om die som te innen. De directeur kon op 26/04/2012 niet meedelen of er verwijlintresten werden aangerekend bij de stad Vilvoorde Commissaris Niettegenstaande de boekhouding geen getrouw beeld geeft van de realiteit wat betreft afschrijvingen, openstaande vorderingen, schulden aan leveranciers en dubieuze debiteuren keurde de algemene vergadering en de commissaris de jaarrekening telkens goed zonder voorbehoud. 25

26 5. Herstelplan 5.1. Inleiding De Vlaamse Regering gelastte op 17/02/2012 de IVMH een herstelplan op te stellen dat ten laatste op 1 april 2012 aan de minister voor Huisvesting moest worden overhandigd. De raad van bestuur van de IVMH besprak de ontwikkeling van een herstelplan op de volgende vergaderingen: raad van bestuur d.d. 02/03/2012; werkgroep 5 d.d. 07/03/2012; raad van bestuur d.d. 13/03/2012; werkgroep 23/03/2012; raad van bestuur d.d. 27/03/2012. De IVMH bezorgde op 28/03/2012 het herstelplan aan de minister. Het herstelplan van de IVMH is opgebouwd uit drie delen: het algemeen doel; de reeds genomen maatregelen sinds 1 juni 2011; het herstelplan. In dit hoofdstuk wordt het herstelplan besproken. Bij elk onderdeel wordt, waar mogelijk, een inschatting gegeven Algemeen doel Doel De IVMH omschrijft het algemeen doel als volgt: Het algemene uitgangspunt binnen dit herstelplan is verzekeren dat de Inter- Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH): een positieve kasstroom genereert; haar negatieve rekening-courant stelselmatig afbouwt; in combinatie met: de correcte verhuring van haar patrimonium; rekening houdend met de kwaliteitseisen zoals wettelijk voorzien tegen Alle leden van de raad van bestuur werden op deze werkgroep uitgenodigd. Er werden geen beslissingen genomen en ook geen zitpenningen uitgekeerd. 26

27 Het algemeen doel stelt bondig waar de SHM naar toe wil en neemt als uitgangspunt de belangrijkste vaststellingen uit het rapport van de VMSW inzake haar financiële situatie Reeds genomen maatregelen sinds 1 juni 2011 Inleiding De IVMH geeft in dit hoofdstuk aan welke maatregelen ze al nam sinds 01/06/2011 inzake: herstructurering; strategisch plan; bindend plan van aanpak; patrimonium; aankoop 3P; doorlichting van haar financieel beheer door de VMSW; bestellen van een audit bij IAVA; huishoudelijk reglement; Deze onderdelen worden hierna in detail besproken. Inschatting Herstructurering IVMH De IVMH vermeldt: De structuur van de IVMH is herleid naar de essentie van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) waarbij de belangrijkste peilers van de maatschappij de huuradministratie en de financiële dienst zijn. Rond deze 2 diensten wordt de structuur opgebouwd om tot een homogene werking te komen waarbij de verschillende diensten optimaal met elkaar overleggen. Er is een herstructurering opgemaakt waarvan de eerste fase is doorgevoerd, namelijk het herdefiniëren van de financiële dienst. Door de herdefiniëring van de financiële dienst worden de financiële verrichtingen per dag verwerkt en bijgehouden. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de verwerking van de huurachterstallen, afbetalingsplannen en het afrekenen van eventuele huurschade. De IVMH is nu minder afhankelijk van externen om haar financiële opvolging uit te voeren. Op deze manier worden de kosten van extern beheer ingekrompen zoals ondermeer het opvolgen en berekenen van de huurlasten. De opvolging van de rechtszaken (huurachterstal, uitdrijvingen) is efficiënter gemaakt waardoor er tot een verfijndere procedure is gekomen. Er is een vacature uitgeschreven om een interne boekhouder aan te werven maar hieruit is geen kandidaat kunnen weerhouden daar de kandidaten ofwel een te lange inwerkperiode nodig hadden ofwel overgekwalificeerd waren zodat de IVMH deze niet konden betalen. Om de financiële kostprijs van het extern boekhoudkantoor direct in te perken is geopteerd om een gunning uit te schrijven om een nieuw extern boekhoudkantoor aan te stellen. Het nieuwe extern boekhoudkantoor is aangesteld, per 1 januari 2012, met een besparing van 4,5 keer de prijs die ervoor betaald werd. Op deze manier wordt de continuïteit van de IVMH op vlak van financiële opvolging gewaarborgd terwijl er tijd wordt gecreëerd om een nieuwe vacature uit te 27

28 schrijven om een interne boekhouder aan te werven. Deze vacature is uitgeschreven op 1 maart 2012 en lopende om tegen 1 mei 2012 de aanverving rond te hebben. Inschatting Het voorstel van herstructurering is beperkt tot een paar algemeenheden; zo is er sprake van een eerste fase zonder dat wordt aangegeven wat de volgende fases zouden inhouden. De financiële dienst werkt trouwens nog steeds niet zoals het hoort. Hiervan werden volgende voorbeelden vastgesteld tijdens het multidisciplinair onderzoek: In het eerste kwartaal van 2012 werden geen huurachterstallen opgevolgd; de SHM had geen idee welke huurder achterstond of tijdig betaalde. De SHM kreeg in april 2012 een aanmaning van de VMSW dat er geen doorstortingen gebeurden. De directeur verklaarde aan de raad van bestuur (d.d. 27/03/2012) dat hij geen idee had hoeveel de SHM maandelijks nodig had aan liquide middelen om aan de gewone noden te voldoen. Het aanwerven van een boekhouder verloopt zeer moeizaam, een eerste procedure leverde geen geschikte kandidaat op en een tweede procedure leverde zelfs helemaal geen kandidaten op. In de loop van het multidisciplinair onderzoek besliste de SHM om via gespecialiseerde interim-bureaus te zoeken naar een geschikte kandidaat, deze aanwervingprocedure was op het moment van het schrijven van het eindrapport nog niet afgerond. De directeur meldde aan de raad dat de weddeschaal B111 niet realistisch was en dat er naar A111 moest worden overgeschakeld; de raad stelde hier geen vragen bij. In het herstelplan wordt niet aangegeven dat de zoektocht naar een geschikte boekhouder moeizaam verloopt, terwijl het niet hebben van een boekhouder wel als excuus wordt gebruikt om bepaalde taken niet of niet volledig uit te voeren (zie hierboven). De nieuwe aanbesteding (gunning DC 18/11/2011 aan euro excl. BTW per jaar of 5.033,60 euro inclusief BTW per maand) voor een extern boekhoudkantoor (XXXX) mag wel een besparing heten, niet van 4,5 keer, aangezien de SHM dit spiegelt aan de zogezegde kost van euro per jaar voor het vorig boekhoudkantoor, terwijl dat tussen gemiddeld slechts ,61 euro was. Strategisch plan IVMH Op 26 juli 2011 heeft de IVMH het strategisch plan goedgekeurd. Dit strategisch plan omschrijft de opdracht van de IVMH, wat zij dient te doen, voor welke uitdagingen zij staat en met welke aandachtspunten zij rekening moet houden. Het strategisch plan werd als bijlage bij het herstelplan gevoegd. Inschatting Zoals de IVMH zelf aangeeft werd het plan goedgekeurd op 26/07/2011. Alle beslissingen die de SHM neemt na die datum zouden moeten kaderen in het strategisch plan. 28

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase I Controles huurprijsberekening 2013 Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase II Controles huurprijsberekening 2014 Inspectie RWO Toezicht Sociale

Nadere informatie

Toezichtsproject Lokale Besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring

Toezichtsproject Lokale Besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz5 - Verhuring Toezichtsproject Lokale Besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring Rapport 2012 20 februari 2013 Paul MICHEL Afdelingshoofd/toezichthouder

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verloning

Nadere informatie

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen So rhuurkantoren Huurdersbonden

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRI J DING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRI J DING ~\'~..\ Vlaa~se 't~ \ Regering Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bls. 5. van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Controle huurprijzen SHM s 2011

Controle huurprijzen SHM s 2011 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz5 - verhuring Controle huurprijzen SHM s 2011 Eindrapport 1/7 Januari 2012 2/7 Voorwerp en aanpak van het onderzoek De Afdeling Toezicht wenste een geautomatiseerde

Nadere informatie

Toezichtactie op de registers, de inschrijving en de toewijzing van sociale koopwoningen en kavels

Toezichtactie op de registers, de inschrijving en de toewijzing van sociale koopwoningen en kavels Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz6 Onroerende transacties en kredietverlening aan particulieren Toezichtactie op de registers, de inschrijving en de toewijzing van sociale koopwoningen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen

Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Directie Actoren Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen 10 december 2013 Philip Dingemans

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen

Controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz6 Onroerende transacties en kredietverlening aan particulieren Controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Directie klanten Onroerende transacties en kredietverlening aan particulieren Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen

Nadere informatie

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN pagina 2 1.1. Wat is een klacht? pagina 2 Niet elke klacht krijgt een staartje pagina 2 Niet elke klacht handelt over een fout of tekortkoming pagina 2 Non bis in idem pagina

Nadere informatie

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN pagina 2 1.1. Wat is een klacht? pagina 2 Niet elke klacht krijgt een staartje pagina 2 Niet elke klacht handelt over een fout of tekortkoming pagina 2 Non bis in idem pagina

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Toezichtsproject lokale besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring Rapport 2013

Toezichtsproject lokale besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring Rapport 2013 Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Toezichtsproject lokale besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring Rapport 2013 spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen.

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen. Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële controle Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende

Nadere informatie

Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010

Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële Controle Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010 Rapport mei 2012 1/6 1. Inleiding

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Toepassing van de wetgeving huurlasten

Toepassing van de wetgeving huurlasten Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Toepassing van de wetgeving huurlasten Rapport onderzoeksfase 3 12 november 2013 Paul Michel, Afdelingshoofd Wim Verfaillie, Toezichthouder Pagina 1 1.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten

Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO - Afdeling Toezicht Directie Actoren Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE,

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE, Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verhuring

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Uitspraak nr. WB 609-01-64-02 DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE,

Vlaamse Regering. Uitspraak nr. WB 609-01-64-02 DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE, Vlaamse Regering Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz 5 - verhuring. Toepassing van de wetgeving huurlasten. Rapport onderzoeksfase 1

Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz 5 - verhuring. Toepassing van de wetgeving huurlasten. Rapport onderzoeksfase 1 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz 5 - verhuring Toepassing van de wetgeving huurlasten Rapport onderzoeksfase 1 24 februari 2012 1. INLEIDING Bijlage III van het Kaderbesluit Sociale

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Vlaamse Regering. --

Vlaamse Regering. -- .J - Vlaamse Regering. -- Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

.. J' Vlaamse Regering i

.. J' Vlaamse Regering i .. J' Vlaamse Regering i - Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-66-03 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-66-03 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING \ ~\~ \\ Vlaa~se '~'t: \ Regering \ Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis. 5. van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Krachtlijnen M.B.van 29 oktober 2010 Infosessies 7 en 16 december 2010

Krachtlijnen M.B.van 29 oktober 2010 Infosessies 7 en 16 december 2010 Krachtlijnen M.B.van 29 oktober 2010 Infosessies 7 en 16 december 2010 Spreker Ronald Koopman, adjunct van de directeur, afdeling Planning en Programmatie VMSW 1. Wat regelt het Ministerieel Besluit? a.

Nadere informatie

Vlaamse Regering :~~< " '.~

Vlaamse Regering :~~<  '.~ = Vlaamse Regering :~~< ~~,.n.- " '.~ Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de besiissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 22, 2, ingevoegd

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale n Vlaamse Regering ~- Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Toezichtproject Controle op de registers, de inschrijvingen. van sociale koopwoningen en kavels, en de verkoopprijzen van sociale

Toezichtproject Controle op de registers, de inschrijvingen. van sociale koopwoningen en kavels, en de verkoopprijzen van sociale Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Toezichtproject Controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen en kavels, en de verkoopprijzen van sociale kavels Rapport

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie