Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012

2

3 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie m.b.t. het gevoerde onderzoek 7 2 Informatie m.b.t. de onderzochte SHM Voorgeschiedenis in het beheer van de SHM Huidige organisatie van het beheer van de SHM 9 DEEL 1 OVERHEIDSOPDRACHTEN 11 1 Controle gunningen Renovatie opritten en voetpaden te Aarschot, complex Gijmelberg Sociaal secretariaat Groep S Opbouw van 9 huurwoningen te Aarschot, complex Broeckxplein Renovatiewerken te Aarschot, Hugo Verrieststraat Renovatie van 40 woningen te Aarschot, complex Tuinwijk Aanstelling ontwerper voor 23 woningen te Aarschot, project De Gracht, Grote Bergstraat en Kleine Bergstraat Huidige aanstelling ontwerpers Opbouw van 24 huurwoningen en 4 huurappartementen te Aarschot, complex Orleanstoren Onderhoud CV-patrimonium Huidig onderhoud patrimonium SHM Brandverzekering voor het patrimonium van de maatschappij Aankoop bestelwagen Afbraakwerken te Langdorp, complex Oud Gemeentehuis 16 2 Rapportering aan Inspectie RWO Kwartaalrapporteringen overheidsopdrachten 18 DEEL 2 BEHEER EN ORGANISATIE 19 1 Aanstelling en verloning huidige directeur Aanstelling Verloning en andere vergoedingen Loonsverhoging 20 2 Beheer personeel 22 3 Zitpenningen en kosten voor de bestuurders Zitpenningen Kosten bestuurders 24 4 Het bestuur van de maatschappij Delegatie van bevoegdheden Directiecomité Algemene Vergadering der Aandeelhouders 26 5 Procedures interne controle Ontbrekende procedures 27

4 5.2 Bijkomende vaststellingen Conclusie 28 6 Verzekeringen Collectieve verzekering gezondheidszorg Groepsverzekering 29 DEEL 3 FINANCIEEL EN BOEKHOUDKUNDIG ONDERZOEK 33 1 Organisatie en werking boekhouding Organisatie van de boekhouding Is de boekhouding bijgewerkt (ajour)? Beheer dagboeken 33 2 Procedures financiële interne controle Inleiding Inkomende facturen en betaalbaarstelling Kas- en liquiditeitenbeheer Opvolging van de huurachterstand Loonadministratie Voorraad- en materialenbeheer Beveiliging gegevens en activa 38 3 Opvolging financiële en boekhoudkundige topics Inleiding Aandachtspunten uit de inspectie d.d. 15 en 16/12/ Andere financiële en boekhoudkundige aspecten van het boekjaar Financiële gezondheid van de SHM Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit Analyse van kosten en opbrengsten Algemene conclusie m.b.t. de financiële gezondheid van de SHM 51 5 Financiële planning van de SHM Opmaak van een plan van aanpak en een aangepaste financiële planning Opmaak door SBGW Conclusie 54 DEEL 4 VERHURING 55 1 Inschrijvingen Standaarddocumenten Steekproef dossiers 57 2 Schrappingen en actualisatie Schrappingen Actualisatie 60 3 Toewijzingen 61

5 3.1 Steekproef toewijzingen Reguliere toewijzingen Versnelde toewijzingen Gemotiveerde weigeringen Bestuursorgaan 65 4 Administratieve afhandeling verhuring Huurovereenkomst Huurwaarborg Energieprestatiecertificaten Plaatsbeschrijving 67 5 Huurlasten en herstellingen ten laste van de huurder Huurlasten Herstellingen ten laste van de huurder 68 6 Andere verhuringen Verhuringen aan het OCMW Aarschot Verhuring aan de Stad Aarschot Verhuring van de aangekochte goede woningen van de Stad Aarschot 70 7 Huurprijsberekening Huurprijsberekening Controle op basis van de bezorgde documenten door de SHM Steekproef dossiers 74 8 Domiciliefraude 78 9 Leegstand 80 DEEL 5 ONROERENDE TRANSACTIES 83 1 Uitoefening kooprecht door de zittende huurder Voorwaarden van de woning en de koper Procedure van verkoop aan de zittende huurder 84 2 Aankopen van (goede) woningen Aankoop stadswoningen 86 3 Conclusie Lage activiteit van de SHM Nieuwe projecten in het vooruitzicht 87 DEEL 6 TOESTAND VAN HET PATRIMONIUM 89 1 Toelichting over het onderzoek van het patrimonium Aanleiding tot het onderzoek Werkwijze van het onderzoek Selectie van de te onderzoeken panden 90 2 Vaststellingen door Wonen-Vlaanderen Vaststellingen per complex 91 3 Conclusies van Wonen-Vlaanderen 94

6 3.1 Algemene conclusie Reactie SBGW Aarschot op deze vaststellingen 94 DEEL 7 RELATIE MET DE HUURDERS 97 1 Enquête uitgevoerd door RISO-Vlaams-Brabant Resultaten enquête Reactie SBGW Aarschot op de resultaten van deze enquête 98 2 Huidige relatie met de huurders Overleg met RISO-Vlaams-Brabant Overleg met de Huurdersbond van Vlaams-Brabant Initiatieven van SBGW Aarschot 100 DEEL 8 CONCLUSIES EN ACTIEPUNTEN Conclusie per onderzoeksdomein Actiepunten voor SBGW 104 BIJLAGEN 105

7 INLEIDING 1 Informatie m.b.t. het gevoerde onderzoek Situering onderzoek De afdeling Toezicht verzamelt alle relevante informatie over de werking en de activiteiten van de onder haar toezicht staande sociale woonactoren. Op basis van het geheel van die informatie wordt een risico-inschatting gemaakt met betrekking tot de werking en de organisatie van deze actoren. Die risicoanalyse houdt rekening met vastgestelde inbreuken (aard, frequentie, voortduren) en met specifieke kenmerken van de actor die de kans op en de impact van eventuele inbreuken kunnen beïnvloeden. Tot één van de maatschappijen met een hoog risicoprofiel behoort de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen (SBGW) te Aarschot. Als bijlage 1 vindt u een overzicht van de acties die de afdeling Toezicht sinds 2008 ten aanzien van deze maatschappij uitvoerde. Op 28/02/2012 werd een rapport aan de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen bezorgd met daarin de belangrijkste vaststellingen en ondernomen acties van de afdeling Toezicht. Uit de risicoanalyse is de noodzaak gebleken van een multidisciplinair onderzoek door de afdeling Toezicht. Doel onderzoek Met het multidisciplinaire onderzoek wil de afdeling Toezicht onderzoeken of de SHM zich momenteel houdt aan de wettelijke bepalingen van artikel V, VI en VII van de Vlaamse Wooncode en of het beheer van de maatschappij gebeurt volgens de algemene principes van behoorlijk bestuur. De focus van het onderzoek richt zich daarbij op de huidige situatie, doch vermits een aantal gebeurtenissen uit het verleden daarop nog een impact kunnen hebben werd voor een aantal domeinen ook de werkwijze van de afgelopen jaren onderzocht. Indien dat het geval is, wordt daarvan in de vaststellingen per domein melding gemaakt. Verloop onderzoek Tijdens het multidisciplinaire onderzoek werden onderstaande domeinen aan een diepgaand onderzoek onderworpen: Overheidsopdrachten Beheer en organisatie Financiën en boekhouding Verhuring Onroerende transacties Toestand van het patrimonium Relatie met de huurders Voor het onderzoek werden tijdens de periode van 04/06/2012 tot 13/06/2012 verschillende plaatsbezoeken uitgevoerd door een team van toezichthouders en medewerkers van de afdeling Toezicht. Ze kregen daarbij de volledige medewerking van de personeelsleden van SBGW. 7

8 2 Informatie m.b.t. de onderzochte SHM 2.1 Voorgeschiedenis in het beheer van de SHM Sinds 2009 vonden binnen SBGW een aantal wijzigingen in de directie plaats. Omdat deze gebeurtenissen een grote impact hadden op de werking van de SHM en mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de vaststellingen later in dit verslag worden de belangrijkste ervan kort opgesomd. Ontslag dhr. XXXX Op 09/06/2009 werd dhr. XXXX als directeur van de SHM ontslagen wegens dringende reden. Aanleiding voor dit ontslag waren onder meer het groot aantal tekortkomingen, vastgesteld door de afdeling Toezicht, en de verzuurde relatie tussen de directeur en (een deel van) de raad van bestuur. Die tekortkomingen en het in gebreke blijven van de SHM om daaraan te verhelpen, leidden ertoe dat de afdeling Toezicht aan de toenmalige minister van wonen, Marino Keulen, vroeg om de intrekking van de erkenning van de SHM te overwegen. Een reactie bleef evenwel uit. Begeleiding advocaat XXXX Vlak voor het ontslag van de directeur besliste de raad van bestuur op 08/06/2009 om meester XXXX aan te stellen als raadsman. Zijn opdracht bestond er in om de SHM te begeleiden in haar herstructurering; in het bijzonder m.b.t. het personeel, het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten (en de eventuele regularisatie) en het nagaan van alle verplichtingen ten aanzien van de toezichthoudende overheid (en de regularisatie). Op zijn voorstel werd een directiecomité opgericht dat het dagelijks bestuur van de SHM (voorlopig) op zich nam. Fusie XXXX Herent Op 17/06/2009 vroeg de stad Aarschot of de SHM Sociaal Wonen arro Leuven uit Herent (XXXX) SBGW kon ondersteunen voor de verwerking van de huuradministratie. Tijdens het directiecomité van 06/07/2009 bleek bovendien een fusie met XXXX de voorkeur te genieten van het stadsbestuur van Aarschot. Om de leemte die ontstaan was door het ontslag van dhr. XXXX op te vangen kreeg de maatschappij (tegen vergoeding) medewerking van mevr. Gielens directeur van XXXX die haar kennis en ervaring en die van haar personeelsleden ter beschikking stelde van de maatschappij vanaf 09/09/2009. Ze werd aangesteld als waarnemend directeur. Het was de bedoeling dat deze ondersteuning uiteindelijk zou leiden tot een fusie van beide maatschappijen. Einde fusieplannen De raad van bestuur van XXXX besliste tijdens de zitting van 06/09/2010 om de ondersteuning met het oog op een fusie stop te zetten. Mevr. XXXX gaf hiervoor als reden op dat de raad van bestuur van XXXX niet bereid was het financieel risico te nemen (groot gecumuleerd verlies en een slecht onderhouden patrimonium). De bestuurders van SBGW namen hiervan kennis in de raad van bestuur van 06/09/

9 Aanwerving nieuwe directeur De raad van bestuur opteerde er in zijn zitting van 08/11/2010 voor om door te gaan als een zelfstandige SHM en om een nieuwe directeur aan te werven. Na de selectieprocedure stelde de raad van bestuur op 30/05/2011 dhr. XXXX aan als directeur. Hij trad in dienst op 18/07/ Huidige organisatie van het beheer van de SHM Momenteel zijn er binnen de SHM twee bestuursorganen: De raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit acht bestuurders en komt minstens zes maal per jaar samen. Het directiecomité In dit bestuursorgaan zetelen naast de voorzitter nog drie andere bestuurders en de directeur. Als bijlage 2 vindt u een overzicht van de samenstelling van de bestuursorganen. Het personeelsbestand van de SHM bestaat uit: De directeur; Een administratieve medewerker verantwoordelijk voor de huurderszaken en de financiële dienst; Een administratieve medewerker verantwoordelijk voor de technische dienst; Een arbeider voor het onderhoud en de herstellingen. Het organogram van SBGW werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 12/04/2012 (zie bijlage 3). Bestuursorganen Personeelsbestand Aandeelhouders De aandeelhoudersstructuur van SBGW ziet er als volgt uit: Stad Aarschot: Heeft 27,28% van de aandelen en drie bestuurders in de raad van bestuur, waaronder de voorzitter en twee bestuurders die ook in het directiecomité zetelen. OCMW Aarschot: Heeft 21,24% van de aandelen en één bestuurder in de raad van bestuur die ook zetelt in het directiecomité. Vlaams Gewest: Heeft 15,20% van de aandelen in handen, maar wordt niet in de bestuursorganen vertegenwoordigd. Provincie Vlaams-Brabant: Heeft 12,69% van de aandelen en wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door één bestuurder. Particulieren: Hebben samen 23,59% van de aandelen in handen en hebben drie vertegenwoordigers in de raad van bestuur, waarvan één bestuurder ook zetelt in het directiecomité. De vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant, mevr. XXXX is in de stad Aarschot schepen van openbare werken en maakt als dusdanig deel uit van het stadsbestuur. In bijlage 4 gaat een gedetailleerde lijst van de huidige aandeelhouders van SBGW. 9

10

11 DEEL 1 OVERHEIDSOPDRACHTEN Kader Het onderzoek naar de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten werd in hoofdzaak gevoerd door het nemen van steekproeven. De gecontroleerde gunningen/uitgaven werden geselecteerd aan de hand van de leveranciersbalansen van 2009 en De selectie van de verschillende te controleren gunningen/uitgaven werd gestuurd door: inbreuken van SBGW tegen de wetgeving overheidsopdrachten uit het verleden; de ervaring van frequente inbreuken tegen de wetgeving overheidsopdrachten in de sector. Naast de steekproeven op basis van de leveranciersbalansen van 2009 en 2010 werden nog bijkomende steekproeven uitgevoerd op recente gunningen. 1 Controle gunningen In totaal werden 18 gunningen of facturen aan een controle onderworpen. 1.1 Renovatie opritten en voetpaden te Aarschot, complex Gijmelberg XXXX Uit de leveranciersbalans van aannemer XXXX. werden volgende facturen geselecteerd: Factuur Datum Bedrag incl. BTW /01/ , /01/ ,54 Uit het onderzoek is gebleken dat: beide facturen betrekking hebben op de gunning van de renovatie van opritten en voetpaden te Aarschot, complex Gijmelberg ; hiervoor initieel op 20/06/2006 een openbare aanbesteding werd georganiseerd waarbij voormelde firma als enige een offerte indiende voor ,66 euro (excl. BTW); vanwege de hoge overschrijding t.o.v. de raming de maatschappij besliste om de gunningsprocedure stop te zetten en over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, conform artikel 17, 2, 1 d) van de wet van 24/12/1993 inzake overheidsopdrachten; voormelde firma van de 3 ontvangen offertes bij de onderhandelingsprocedure de laagste offerte indiende ten bedrage van ,20 euro (excl. BTW) waardoor beslist werd de werken te gunnen aan de firma D.S.V. ; het aandeel van de maatschappij in de opdracht ongeveer 2/3 van het totaal bedraagt, het overige deel is ten laste van de stad Aarschot en heeft betrekking op de voetpaden. Conclusie De gunning van deze renovatiewerken verliep conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten. 11

12 1.2 Sociaal secretariaat XXXX Groep S Uit de leveranciersbalans van XXXX werd factuur d.d. 03/07/2009 geselecteerd ten bedrage van ,00 euro (incl. BTW). Uit het onderzoek is gebleken dat: het uitgaven betreft aan een sociaal secretariaat; de factuur ook de lonen bevat die uitbetaald worden aan de personeelsleden; de effectieve vergoeding van het sociaal secretariaat jaarlijks het drempelbedrag van 5.500,00 euro niet overschrijdt, respectievelijk voor: o 2009: 2.348,38 euro o 2010: 1.361,01 euro o 2011: 1.833,67 euro Overeenkomstig artikel 122 van het KB van 08/01/1996 inzake overheidsopdrachten kan een opdracht waarvan het goed te keuren bedrag niet hoger ligt dan 5.500,00 euro excl. BTW tot stand komen via een aangenomen factuur. Conclusie Deze opdracht werd gegund conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten. 1.3 Opbouw van 9 huurwoningen te Aarschot, complex Broeckxplein Hemar Construct Uit de leveranciersbalans van XXXX werd factuur d.d. 13/02/2009 geselecteerd ten bedrage van ,51 euro (incl. BTW). Uit onderzoek is gebleken dat: het een openbare aanbesteding d.d. 10/12/2003 betreft voor de opbouw van 9 huurwoningen; de werken gegund werden aan de laagste regelmatige bieder, de firma XXXX, voor een totaal bedrag van ,77 euro. Conclusie De gunning 1 van deze renovatiewerken verliep conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten. 1.4 Renovatiewerken te Aarschot, Hugo Verrieststraat 5 Michiels Daniel Uit de leveranciersbalans 2009 van XXXX werd factuur geselecteerd ten bedrage van ,80 euro (incl. BTW). Uit onderzoek is gebleken dat: het renovatiewerken betreft gegund aan de firma XXXX (van XXXX) voor in totaal ,00 euro (excl. BTW); deze gunning door het agentschap Inspectie RWO reeds aan een controle werd onderworpen tijdens de financiële inspectie van 27/01/2009. Hierbij werd de maatschappij initieel in gebreke gesteld aangezien de toenmalige directeur, dhr. XXXX, tijdens de inspectie geen stukken (bv. 1 De gunningsprocedure was onderworpen aan een goedkeuring door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (goedkeuring: 02/02/2004). 12

13 offertes of uitnodigingsbrieven) kon voorleggen die aantonen dat de concurrentie werd geraadpleegd. De maatschappij diende een verweerschrift in tegen deze ingebrekestelling. Uit de bijkomende informatie die de SHM bezorgde kon vastgesteld worden dat de maatschappij na het ontvangen van de offerte van voormelde aannemer twee maal 3 aannemers aanschreef voor het indienen van een offerte. Er werden echter geen nieuwe offerte ontvangen. Hierdoor werd aangetoond dat de concurrentie voldoende werd geraadpleegd. de werken aldus gegund werden aan voormelde aannemer welke als enige een offerte indiende. Conclusie De gunning van deze renovatiewerken verliep conform de vigerende reglementering. 1.5 Renovatie van 40 woningen te Aarschot, complex Tuinwijk XXXX Uit de leveranciersbalans van XXXX van 2009 werd factuur 100 geselecteerd ten bedrage van ,74 euro (incl. BTW). Uit onderzoek is gebleken dat: het renovatiewerken betreft voor 40 woningen; de maatschappij hiervoor een openbare aanbesteding organiseerde op 02/07/1996; de werken gegund werden aan de firma XXXX voor ,09 euro. Conclusie De gunning 2 van deze renovatiewerken verliep conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten. 1.6 Aanstelling ontwerper voor 23 woningen te Aarschot, project De Gracht, Grote Bergstraat en Kleine Bergstraat XXXX Uit de leveranciersbalans van XXXX van 2009 werd factuur 448 geselecteerd ten bedrage van ,12 euro (incl. BTW). Uit onderzoek is gebleken dat: het een architectuuropdracht betreft voor het bouwen van 23 woningen en 43 ondergrondse parkeerplaatsen in het complex De Gracht ; het betaalde ereloon ,24 euro bedraagt; de ontwerper en de maatschappij hiervoor een overeenkomst opmaakten op 28/05/1996; de thans geldende wetgeving overheidsopdrachten in werking trad op 1 mei 1997; de ontwerper zelf opmerkt dat hij bij dit project betrokken was van in 1992 en toen de wet op overheidsopdrachten nog niet van toepassing was; op 28/05/1996 de concurrentie diende geraadpleegd te worden op basis van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten; 2 De gunningsprocedure was onderworpen aan een goedkeuring door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (goedkeuring: 12/11/1996). 13

14 er geen concurrentie werd geraadpleegd. Conclusie De gunning tot aanstelling van de ontwerper verliep niet volgens de toen geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten. 1.7 Huidige aanstelling ontwerpers Vaststelling Uit eerdere onderzoeken bleek dat in de sector bij de aanstelling van ontwerpers de wetgeving inzake overheidsopdrachten niet steeds toegepast werd. Tijdens dit multidisciplinair onderzoek werd daarom uitdrukkelijk nagegaan hoe de SHM omgaat met deze gunningen. De directeur verklaarde evenwel dat in 2009 beslist werd om geen nieuwe projecten op te starten. Er werden bijgevolg geen recente architectuuropdrachten gegund. Voorts verklaarde de directeur dat er recent een optie werd genomen op twee gronden. Er zullen bijgevolg twee procedures voor de aanstelling van ontwerpers opgestart worden: Voor het eerste project zal de aanstelling gebeuren via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij alle architecten van Aarschot zullen uitgenodigd worden om deel te nemen; Voor het andere project werkte een architect reeds een plan uit, doch de samenwerking werd ondertussen stopgezet. De raad van bestuur besliste in samenspraak met de sectorarchitect van de VMSW een wedstrijdoffertevraag op te starten. Conclusie Omdat deze procedures nog in een voorbereidende fase zijn kan er nog niet geoordeeld worden of deze conform de vigerende reglementering zullen zijn. De gekozen procedures zijn evenwel aanvaardbaar binnen de wetgeving inzake overheidsopdrachten. 1.8 Opbouw van 24 huurwoningen en 4 huurappartementen te Aarschot, complex Orleanstoren XXXX Uit de leveranciersbalans van aannemer XXXX werden volgende facturen geselecteerd: Factuur Datum Bedrag incl. BTW /01/ , /04/ ,27 Uit onderzoek is gebleken dat: beide facturen betrekking hebben op de gunning van 24 huurwoningen en 4 huurappartementen (in het complex Orleanstoren ); hiervoor een openbare aanbesteding werd georganiseerd op 05/05/2003; de firma XXXX als enige een offerte indiende; de werken gegund werden aan voormelde firma voor ,23 euro (inclusief 1,5% korting). 14

15 Conclusie De gunning 3 van deze opdracht verliep conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten. 1.9 Onderhoud CV-patrimonium Elsen Aangezien er voor zowel 2009 als 2010 opvallend veel (kleine) uitgaven zijn aan aannemer Elsen werd onderzocht op welke basis de uitgaven gegund worden. Boekjaar Totaalbedrag (incl. BTW) , ,43 Uit onderzoek is gebleken dat: de uitgaven volgens toelichting van de directeur betrekking hebben op werken aan de (centrale) verwarming in het patrimonium van de maatschappij voor zowel onderhoud, herstelling als plaatsen van nieuwe ketels; de samenwerking met voormelde aannemer ontstaan is zonder enige raadpleging van de concurrentie; de huidige directeur verklaarde dat deze langlopende samenwerking inmiddels werd stopgezet; een deel van de uitgave voor 2010 werd gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; in 2010 werd specifiek voor het éénmalig onderhoud van de CV-ketels aan 3 aannemers een offerte gevraagd waarvoor enkel de firma Elsen een offerte indiende ten bedrage van ,60 euro. Conclusies Gelet op de totale uitgaven kon het gunnen van alle (kleine) werken niet zonder de raadpleging van enige concurrentie. Afhankelijk van de werken en looptijd van de contracten met dergelijke repetitief karakter en het al dan niet overschrijden van de drempel van euro diende de maatschappij een procedure te organiseren conform artikel 13 e.v. van de wet van 24/12/1993 inzake overheidsopdrachten; De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit 2010 verliep conform de vigerende reglementering Huidig onderhoud patrimonium SHM Onderhoud patrimonium De directeur verklaarde dat de herstellingen in het kader van het onderhoud van het patrimonium sinds de aanstelling van een klusjesman in eigen beheer gebeuren. Enkel indien de complexiteit van de uit te voeren werken dit vereist wordt een externe firma ingeschakeld, bijv. vervangen CV-ketels. Deze (kleine) werken worden dan als een afzonderlijke opdracht beschouwd, waardoor er doorgaans geen overschrijding van het drempelbedrag van 5.500,00 euro is. De directeur kon offertes voorleggen voor de plaatsing van nieuwe ketels waarbij het goed te keuren bedrag telkens onder voormeld drempelbedrag lag. Overeenkomstig artikel 122 van het KB van 08/01/1996 inzake 3 De gunningsprocedure was onderworpen aan een goedkeuring door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (goedkeuring: 17/09/2003) 15

16 overheidsopdrachten kan een opdracht waarvan het goed te keuren bedrag niet hoger ligt dan 5.500,00 euro excl. BTW tot stand komen via een aangenomen factuur. Conclusie Het onderhoud van het patrimonium verloopt conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten Brandverzekering voor het patrimonium van de maatschappij XXXX Uit de leveranciersbalans van XXXX van 2010 werd factuur d.d ten bedrage van ,16 euro (incl. BTW) geselecteerd. Uit onderzoek is gebleken dat: in 2006 een 20-tal afzonderlijke polissen werden gebundeld (lopende sinds 1993) tot één patrimoniumpolis; de concurrentie niet werd geraadpleegd voor de aanduiding van voormelde verzekeraar. Conclusie Het afsluiten van de patrimoniumpolis verliep niet conform de wetgeving overheidsopdrachten. Op basis van art. 54 en 120 van het KB van 08/01/1996 diende minstens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking georganiseerd te worden Aankoop bestelwagen XXXX Er werd onderzoek gedaan naar de recente gunning m.b.t. de aankoop van een bestelwagen. Uit onderzoek is gebleken dat: de maatschappij hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking organiseerde op 27/02/2012 waarvoor 7 offertes werden ingediend; de laagste offerte werd ingediend door de firma XXXX. voor ,88 euro. De ingediende offerte stemde evenwel niet overeen met het lastenboek; de bestelwagen bijgevolg werd aangekocht bij leverancier met de laagste, regelmatige offerte de garage XXXX voor ,22 euro. Conclusie De aankoop van de bestelwagen verliep conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten Afbraakwerken te Langdorp, complex Oud Gemeentehuis XXXX Er werd onderzoek gedaan naar de recente gunning voor de afbraak van het complex Oud Gemeentehuis te Langdorp. Uit onderzoek is gebleken dat: de maatschappij 12 firma s uitnodigde om een offerte in te dienen; 3 firma s een offerte indienden; de laagste offerte ingediend werd door de firma XXXX voor euro; 16

17 volgens het verslag van de ontwerper de voormelde offerte substantieel onregelmatig is aangezien de firma XXXX een onvolledige offerte indiende en niet voldoet aan het veiligheids-en gezondheidsplan; de werken bijgevolg werden gegund aan de laagste, regelmatige bieder, nl. XXXX voor euro; de gunningsbeslissing van de maatschappij beperkt is tot een loutere opsomming van offertebedragen en de meldingen dat zowel de ontwerper als de veiligheidscoördinator de tweede laagste offerte van XXXX als laagste regelmatige inschrijver rangschikken. Bijkomende toelichting ontbreekt. Conclusies De gunning van deze afbraakwerken verliep conform de vigerende reglementering inzake overheidsopdrachten. De maatschappij moet wel haar gunningsbeslissingen afdoende motiveren en moet alle juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de grondslag liggen van de beslissing overeenkomstig de wet van 29/07/1991 op de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 17

18 2 Rapportering aan Inspectie RWO 2.1 Kwartaalrapporteringen overheidsopdrachten Kader Om het toezicht op de sociale woonactoren op een geobjectiveerde manier te kunnen organiseren werd aan de SHM s op basis van artikel 5 van het Toezichtbesluit de verplichting opgelegd om bepaalde stukken en documenten te rapporteren aan de afdeling Toezicht van het agentschap Inspectie RWO. Vanaf het vierde kwartaal van 2008 moeten onder meer alle gunningsbeslissingen inzake werken, leveringen en diensten die het drempelbedrag van 5.500,00 euro overschrijden driemaandelijks gerapporteerd worden. Vaststellingen Tijdens het onderzoek werd een controle van de rapportering uitgevoerd. Er werd vastgesteld dat SBGW alle gunningen die beslist werden na 31/08/2008 en waarvan het bedrag hoger is dan het drempelbedrag van 5.500,00 euro rapporteerde. Aangezien de maatschappij in 2009 besliste om geen nieuwe projecten op te starten werden er weinig gunningsbeslissingen gerapporteerd. Conclusie Geen opmerkingen 18

19 DEEL 2 BEHEER EN ORGANISATIE Kader Sinds 2008 heeft de toezichthouder meermaals vastgesteld dat SBGW te kort schiet op het vlak van beheer en organisatie. Dit heeft onder meer betrekking op: De bestuursorganen; De interne controle en procedures; Het personeelsbeleid. In het kader van dit onderzoek werden bovenstaande aspecten opnieuw onder de loep genomen. 1 Aanstelling en verloning huidige directeur Scope In het kader van de interne werking van SBGW wordt een overzicht gegeven van de gevolgde procedure tot aanstelling en vaststelling van het loon van de huidige directeur. 1.1 Aanstelling Verloop selectie Tijdens de procedure tot aanstelling van de directeur die opgevolgd werd door de toezichthouder vallen twee aspecten op: De inmenging van de burgemeester van de stad Aarschot. Volgens de notulen van de raad van bestuur d.d. 21/03/2011 heeft de burgemeester gevraagd aan SBGW om de aanwervingsvoorwaarden aan te passen (nl. aanpassen van de diplomavereisten in de vacature). De bestuurders stelden na aftoetsing bij de toezichthouder die aanwezig was op de zitting dat deze voorwaarden niet gewijzigd mogen worden tijdens de procedure. De wijze waarop de huidige directeur werd aangesteld. Voor de aanstelling van de huidige directeur zou er een gesprek hebben plaatsgehad tussen een aantal bestuurders en de 5 door het selectiebureau geselecteerde kandidaten. Van dit gesprek werden geen notulen bezorgd aan de afdeling Toezicht. Volgens artikel 6 van het MB van 20/10/ (MB Beheer) dient de raad van bestuur een gesprek te organiseren met de kandidaten. De raad kan dit delegeren (aan het directiecomité, een selectiecomité, ); hiervan is evenwel geen beslissing terug te vinden in de notulen. Om dit te regulariseren werd op aangeven van de afdeling Toezicht een extra raad van bestuur georganiseerd. Tijdens deze zitting werd (kort) verslag uitgebracht over de selecties en werd de huidige directeur aangesteld. De raad van bestuur d.d. 30/05/2011 besprak de modaliteiten van de indiensttreding van de nieuwe directeur. Hierbij bleek dat dhr. XXXX na zijn aanstelling contact opnam met de voorzitter met het verzoek de modaliteiten betreffende zijn verloning alsnog aan te passen. Na aftoetsing bij de toezichthouder, besliste de raad van bestuur niet in te gaan op dit voorstel en 4 Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels m.b.t. de interne beheersaspecten en de onroerende transacties van de sociale huisvestingmaatschappijen 19

20 hem aan te werven in de weddenschaal A111 met 6 jaar anciënniteit (conform de bepalingen in de vacature). Conclusies De aanstelling van dhr. XXXX gebeurde mits regularisatie in een extra raad van bestuur bij gebreke aan een delegatie conform de bepalingen van het MB Beheer. Bij de aanstelling werd rekening gehouden met de modaliteiten die eerder waren bepaald in de functiebeschrijving/vacature. 1.2 Verloning en andere vergoedingen Scope De loonbrieven van de huidige directeur werden voor de periode 01/07/ /03/2012 gecontroleerd om na te gaan of de uitbetaalde bedragen overeenstemmen met de toegekende weddenschaal en anciënniteit. Vaststelling Uit de berekeningen blijkt dat het loon van de directeur in overeenstemming is met hetgeen werd bepaald bij zijn aanstelling. De directeur krijgt ook volgende kosten terugbetaald: woon-werkverkeer; vergoeding voor dienstverplaatsingen; forfaitaire vergoeding GSM-gebruik. De raad van bestuur d.d. 26/09/2011 besliste om aan de 4 personeelsleden maaltijdcheques toe te kennen. Uit de notulen blijkt niet welk bedrag per cheque wordt toegekend, doch uit het onderzoek blijkt het te gaan om cheques van 7,00 euro (met de minimale eigen bijdrage van de werknemer van 1,09 euro). Conclusies De betalingen van het loon en andere kosten aan de directeur gebeuren in overeenstemming met de beslissingen van de raad van bestuur. In de notulen van de raad van bestuur is het bedrag van de maaltijdcheque (en de eigen bijdrage van de werknemers) niet opgenomen. 1.3 Loonsverhoging Loonsverhoging na proefperiode Na een proefperiode van zes maanden werd de nieuw aangestelde directeur positief geëvalueerd door de raad van bestuur op 12/12/2011. Naast een definitieve aanwerving werd hem ook een loonsverhoging toegekend van de weddenschaal A111 naar A123. Deze beslissing werd door de toezichthouder vernietigd omdat: De SHM bij de geplande loonsverhoging geen blijk gaf van behoorlijk of zuinig bestuur aangezien dit een stijging van 43,38% betekent en de toegekende loonschaal A123 nog 10% hoger is dan de salarisschaal A211 die men initieel wou toekennen (doch wettelijk niet kon doordat de directeur nog geen 6 jaren schaalanciënniteit had in de loonschaal A1); Er onterecht een vergelijking werd gemaakt met de loonschalen van een (beperkt) aantal andere SHM s; Er bij de motivering geen rekening werd gehouden met de (slechte) 20

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen So rhuurkantoren Huurdersbonden

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Uitspraak nr. WB 609-01-64-02 DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE,

Vlaamse Regering. Uitspraak nr. WB 609-01-64-02 DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE, Vlaamse Regering Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen

Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Directie Actoren Resultaat van drie controleprojecten inzake interne controle bij de sociale huisvestingsmaatschappijen 10 december 2013 Philip Dingemans

Nadere informatie

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen.

Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende kredietmaatschappijen. Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële controle Onderzoek naar de hypothecaire kredietverstrekking en de erkenningsvoorwaarden bij een aantal erkende

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

.. J' Vlaamse Regering i

.. J' Vlaamse Regering i .. J' Vlaamse Regering i - Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met

Nadere informatie

Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten

Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO - Afdeling Toezicht Directie Actoren Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten

Nadere informatie

~ - de doelstellingen van 2011 en de toekenning van een managementtoelage aan de algemeen directeur. Uitspraak nr. WB

~ - de doelstellingen van 2011 en de toekenning van een managementtoelage aan de algemeen directeur. Uitspraak nr. WB Vlaamse Regering = ~ - n= Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verloning

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase II Controles huurprijsberekening 2014 Inspectie RWO Toezicht Sociale

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase I Controles huurprijsberekening 2013 Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Vlaamse Regering :~~< " '.~

Vlaamse Regering :~~<  '.~ = Vlaamse Regering :~~< ~~,.n.- " '.~ Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de besiissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale n Vlaamse Regering ~- Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Controle huurprijzen SHM s 2011

Controle huurprijzen SHM s 2011 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz5 - verhuring Controle huurprijzen SHM s 2011 Eindrapport 1/7 Januari 2012 2/7 Voorwerp en aanpak van het onderzoek De Afdeling Toezicht wenste een geautomatiseerde

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE,

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE, Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verhuring

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

Toezichtsproject Lokale Besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring

Toezichtsproject Lokale Besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz5 - Verhuring Toezichtsproject Lokale Besturen en Vlaams Woningfonds Sociale Verhuring Rapport 2012 20 februari 2013 Paul MICHEL Afdelingshoofd/toezichthouder

Nadere informatie

Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010

Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële Controle Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010 Rapport mei 2012 1/6 1. Inleiding

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij < verwijderd > met betrekking

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Woon code betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Woon code betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Woon code betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRI J DING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRI J DING ~\'~..\ Vlaa~se 't~ \ Regering Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bls. 5. van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen

Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen 23/10/2017 Agenda I. Over Audit Vlaanderen II. III. IV. Samenwerking met IBR Ervaring met overheidsopdrachten algemeen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Vlaamse Regering. --

Vlaamse Regering. -- .J - Vlaamse Regering. -- Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/146 NL:TZ:0000012633:F001 18-04-2017 mr. G.P.M. Sanders mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN. Technische bijlage. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen (Hospitalisatie) 2017 / MPDIL /179

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN. Technische bijlage. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen (Hospitalisatie) 2017 / MPDIL /179 VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN Technische bijlage in het kader van de selectieprocedure Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen (Hospitalisatie) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Doelstelling technische

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit - de duurtijd van deze bruikleenovereenkomsten te wijzigen van 2 naar 3 jaar, ingaand op 1 januari 2015.

gemeenteraad Besluit - de duurtijd van deze bruikleenovereenkomsten te wijzigen van 2 naar 3 jaar, ingaand op 1 januari 2015. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00140 Onderwerp: Bruikleenovereenkomsten voor de brandweerkazernes gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS

OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS OVER DE ERKENNING VAN AANNEMERS BIJ OPDRACHTEN VAN WERKEN In België geldt regelgeving die bepaalt dat wanneer de waarde of de omvang van een overheidsopdracht voor werken een welbepaald bedrag overschrijdt,

Nadere informatie

Barema 2006 - architect

Barema 2006 - architect Barema 2006 - architect BAREMA 1 : NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW Van toepassing op Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw. Eventuele niet-residentiële ruimten

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie