Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Financiële toezichthouders en cel Financiële Controle Financiële controle sociale verhuurkantoren (SVK s) boekjaar 2010 Rapport mei /6

2 1. Inleiding Elk sociaal verhuurkantoor dat een personeels- en werkingssubsidie ontvangt van het agentschap Wonen-Vlaanderen moet een boekhouding voeren die gebaseerd is op een minimaal genormaliseerd rekeningstelsel en dit overeenkomstig de regels bepaald door de minister. 1 Deze SVK s zijn tevens verplicht om jaarlijks tegen uiterlijk 15 maart een jaarverslag en een financiële rapportering van balans- en resultatenrekeningen (hierna financiële rapportering) in te dienen bij het IVA Wonen-Vlaanderen dat op zijn beurt deze gegevens bezorgt aan de afdeling Toezicht. 2 De controle van die financiële rapportering en van de toepassing van de wettelijke boekhoudregels kadert in het algemeen controleprogramma van de afdeling Toezicht en werd opgenomen in de meerjarenplanning. De financiële rapportering dient eveneens als basis voor de financiële analyse van de SVKsector. De financiële rapportering met betrekking tot het boekjaar 2010 werd in het voorjaar van 2011 door de cel Financiële Controle onderworpen aan logische en formele controles. De logische controle behelst een nazicht van de balansgelijkheid en het correct rekeninggebruik. De formele controle omvat een nazicht op de correctheid van de resultaatverwerking en een uniformiteitscontrole van de financiële rapportering. Bijkomend werd de financiële rapportering afgetoetst aan de gegevens van de proef- en saldibalans voor zover dit document voorhanden was. Indien op basis van deze controles onduidelijkheden of inbreuken werden vastgesteld, werden de actoren om verduidelijking en/of de opmaak van een gerectificeerde rapportering verzocht. De onduidelijkheden die niet werden uitgeklaard en deze waarvoor een bezoek ter plaatse nodig was, werden opgelijst. Daarna werd een financiële analyse van de SVK-sector opgemaakt. De anomalieën en/of afwijkende evoluties van diverse kengetallen werden eveneens opgelijst. Tijdens een inspectieronde, uitgevoerd in het najaar van 2011 en in het voorjaar van 2012, werden 3 aspecten gecontroleerd: de vaststellingen, voortspruitend uit de bovenvermelde controle van de financiële rapportering waaromtrent nog onduidelijkheid bestond of waarvoor een onderzoek ter plaatse nodig was en/of de anomalieën, afwijkende evoluties van kengetallen uit de financiële analyse van de SVK-sector en/of de op te volgen vaststellingen, opgetekend tijdens eerdere inspectiebezoeken, met betrekking tot diverse boekhoudkundige topics. 1 Artikel 18 1, 1 e paragraaf van het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren van 6 februari 2004 en artikel 1 van het ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 18, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en artikel 36 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (22 december 2008) 2 Artikel 18 1, 1 e paragraaf van het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren van 6 februari /6

3 In totaal werden 37 van de 45 gesubsidieerde SVK s gecontroleerd. 8 SVK s werden niet gecontroleerd om de volgende redenen : 1 SVK werd vereffend in 2010, 1 SVK zette in 2011 zijn activiteiten gedwongen stop, 1 SVK werd pas in 2011 erkend en gesubsidieerd en bij 5 SVK s werden geen opmerkingen m.b.t. financiële rapportering en analyse geformuleerd. 2. Vaststellingen 2.1 Vaststellingen met betrekking tot de financiële rapportering Logische controle - Balansgelijkheid: 1 SVK, die deel uitmaakt van een OCMW-vereniging die het sociaal- economisch lokaal beleid uitvoert, diende een financiële rapportering in waarbij de balansrekeningen niet werden ingevuld en de resultatenrekeningen geen gelijkheid vertoonden. Een nieuwe, correcte financiële rapportering kon door het SVK niet worden opgemaakt. 3 Als gevolg daarvan konden de gegevens van dit SVK niet opgenomen worden in de financiële analyse. 1 SVK diende op vraag van de cel Financiële Controle een nieuwe financiële rapportering in aangezien de initiële rapportering geen gelijkheid vertoonde m.b.t. de resultatenrekeningen. - Correct rekeninggebruik: 6 SVK s dienden een rapportering in die niet overeenstemde met de gegevens van de proefen saldibalans of waarbij negatieve saldi op rekeningen voorkwamen. 5 van de 6 aangeschreven SVK s dienden een nieuwe, verbeterde rapportering in of verklaarde zich akkoord met de wijzigingen, aangebracht door Toezicht. Hogervermeld SVK die deel uitmaakt van een OCMW-vereniging, diende geen nieuwe, verbeterde rapportering in. 31 SVK s gebruikten de balans- en/of resultatenrekeningen niet op een correcte manier en/of maakten de waarderingsregels niet (correct) op of pasten deze niet correct toe. Het ging daarbij ondermeer over: - het uitzuiveren van de wachtrekening (rekening 499) 4 ; - het niet correct o boeken van ontvangen subsidies en andere vorderingen (o.a. op eigenaars); o boeken van dubieuze debiteuren, waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één jaar en het foutief toepassen van waarderingsregels hieromtrent; o invullen van waarderingsregels m.b.t. vorderingen op ten hoogste één jaar; o gebruiken van bepaalde rekeningen (o.a. rekening 58 interne overboeking ); o boeken van de geïnde en betaalde waarborgen; o boeken van het beginvermogen en permanente financiering; o boekhoudkundig verwerken van vermindering onroerende voorheffing; - het niet overeenstemmen van de samenvattende loonlasten van het sociaal secretariaat met de boekhoudkundige gegevens m.b.t. bezoldigingen. 3 Dit SVK werd reeds in 2 inspectieverslagen verzocht een correcte financiële rapportering op te maken. 4 De rekening 499 dient op 31 december een nul-saldo te vertonen. 3/6

4 Naar aanleiding van de bovenvermelde vaststelling werden betrokken SVK s via het inspectieverslag op de hoogte gebracht van de juiste rekeningnummers en of correcte boekhoudkundige verwerkingen Formele controle - Resultaatverwerking: 5 SVK s gebruikten voor de verwerking van hun resultaat de verkeerde rekeningen of boekten deze niet op een correcte wijze. - Uniformiteit: Qua uniformiteit van de gerapporteerde gegevens werden er geen inbreuken vastgesteld. Elk SVK gebruikte het opgelegd sjabloon van financiële rapportering. 2.2 Nazicht van opmerkelijke evoluties of anomalieën in de financiële kengetallen - Rendabiliteit* Ratio s: de winst van het boekjaar, het resultaat uit de courante bedrijfsuitoefening, het bedrijfsresultaat en het resultaat uit de verhuuractiviteit. 1 van de 10 SVK s waar anomalieën werden vastgesteld paste de rekeningen niet correct toe. - Kostenanalyse* Ratio: de verhouding tussen de SVK-subsidies en de administratiekosten. Bij 1 SVK werd vastgesteld dat de SVK-subsidie meer bedroeg dan de totale administratiekosten. 5 Zowel de boekhoudkundige verwerking als het rekeninggebruik m.b.t. de subsidies was niet correct. - Opbrengsten en subsidiëring* Ratio s: verhouding lidgelden en andere bedrijfssubsidies t.o.v. SVK-subsidies, SVK-subsidie per woning en de omzet per woning (op maandbasis). Bij 9 SVK s werd een onderzoek verricht. 2 SVK s rapporteerden boekhoudkundige gegevens die niet overeenstemden met de boekhouding. 4 SVK s boekten de opbrengsten en/of subsidies op de verkeerde rekening. - Liquiditeit* Ratio s: beschikbare liquide middelen en de huurachterstand. Bij 9 van de 17 gecontroleerde SVK s werd vastgesteld dat de correcte rekeningen niet werden gebruikt en/of de boekhoudkundige verwerking niet correct gebeurde. - Solvabiliteit* Ratio: de dekking van het totaal vermogen door de cashflow. 3 SVK s werden onderworpen aan een onderzoek. Er werden geen fouten in de boekhoudkundige verwerking vastgesteld. 5 De SVK-subsidie kan nooit meer bedragen dan de totale werking- en personeelskosten. Artikel 58, 2 e paragraaf VWC 4/6

5 * Een ratio, opgebouwd uit diverse rekeningen, is niet correct indien één of meerdere van de onderliggende rekeningen verkeerd toegepast worden. 2.3 Opvolging vaststellingen n.a.v. eerdere inspectiebezoeken Bij 19 SVK s werd nagegaan of de opmerkingen, gemaakt tijdens eerdere inspecties, opgevolgd werden. Bij alle SVK s werd vastgesteld dat één of meerdere op te volgen items nog steeds niet in orde waren. Enkele voorbeelden: - procedures m.b.t. interne controle: opmaken, aanpassen, goedkeuren raad van bestuur en correct toepassen; - up-daten van afschrijvingstabellen; - de rekeningen gebruiken conform het wettelijk opgelegd rekeningenplan; - opnemen van waarderingsregels en afschrijvingstermijnen in de jaarrekening; - boekhoudkundige verwerking van de vermindering onroerende voorheffing. De SVK s werden via het inspectieverslag of aan de hand van teksten m.b.t. diverse boekhoudkundige topics op de hoogte gebracht van de juiste rekeningnummers en of correcte boekhoudkundige verwerkingen. 1 SVK werd in gebreke gesteld wegens de niet correcte boekhoudkundige verwerking van dubieuze debiteuren. Diezelfde inbreuk was immers bij die actor reeds vastgesteld tijdens de inspecties m.b.t. de boekjaren 2007, 2008 en SVK werd aangemaand de onbrekende registratie van de hoofdhuurcontracten en de onderhuurcontracten van diverse panden in orde te brengen. Bovendien kreeg het SVK de opmerking dat voor alle panden de correcte hoofdhuurprijs en onderhuurprijs dient toegepast te worden. Deze actor stelde zich na de inspectie in regel. 1 SVK werd verzocht een realistisch actieplan op te stellen opdat de woningen, overgedragen van de OCMW s, conform het Kaderbesluit Sociale Huur verhuurd worden 6. 2 SVK s werden er door de toezichthouder op gewezen dat de van ambtshalve door IVA Wonen-Vlaanderen toegekende provisie voor huurderving in de boekhouding moet worden weergeven. 2.4 Bijkomende vaststellingen gedaan tijdens voormelde onderzoeken 1 SVK werd in gebreke gesteld vanwege een onregelmatige boekhouding m.b.t. boekjaar 2011 (laattijdig uitvoeren van boekhoudkundige verrichtingen). Diezelfde inbreuk werd bij deze actor in het verleden al vastgesteld. Het SVK heeft ondertussen aangetoond dat de achterstand van de boekhoudkundige verwerkingen werd weggewerkt. 1 SVK werd gevraagd om te beraadslagen over het terugvorderen van de terugbetaling van het lidgeld van een uitgetreden lid. De terugbetaling van lidgelden is niet voorzien in de statuten van het SVK en derhalve in tegenspraak met de geldende wetgeving 1 SVK werd verzocht om de onterecht ontvangen huursubsidies voor vertrokken huurders terug te storten aan de subsidiërende overheid. Het dossier werd overgemaakt aan de subsidiërende overheid die instaat voor de verdere afhandeling. 6 De huurprijzen, overeengekomen in de huurcontracten tussen de OCMW s en de huurders waren niet in overeenstemming met het Kaderbesluit Sociale Huur. 5/6

6 2 SVK s kregen van de toezichthouder een opmerking omtrent de werking van de raad van bestuur en de notulering van zijn beraadslagingen. 7 1 SVK met een gemengde werking 8 werd verzocht om in de toekomst een afzonderlijke boekhoudkundige registratie voor de zuivere SVK activiteit uit te voeren zodat de gevraagde financiële rapportering m.b.t. de SVK werking correct kan worden opgemaakt. 3 Samenvattende conclusie De financiële controles bij SVK s hebben, naast het corrigerend aspect, tot doel een aanzet te geven tot een verdere professionalisering van de SVK-sector betreffende de toepassing van de financiële regelgeving. Bij de meeste vaststellingen gaat het om inbreuken tegen de reglementering ingevolge de beperkt kennis ervan. Hoewel door Toezicht bij vaststelling van de inbreuken steeds de correcte toepassing van de (boekhoudkundige) wetgeving wordt aangereikt, dringt een uitbreiding van onder meer boekhoudkennis bij de SVK s zich op. 4. Opvolging De SVK s waarbij de werking en/of de boekhouding niet beantwoordde aan de wettelijke bepalingen, werden verzocht zich binnen een bepaalde periode te conformeren en indien nodig werden ze in gebreke gesteld. Van de vastgestelde inbreuken zijn door de toezichthouders aandachtspunten aangemaakt in de databank van de afdeling Toezicht. Deze items zullen tijdens een volgende financiële controle (volgens de interne planning: najaar 2012) verder worden opgevolgd. 7 1 SVK notuleerde zijn beraadslagingen niet in overeenstemming met de wet van 29/7/1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Eén bestuurder van het andere SVK gaf een volmacht zonder dat deze procedure voorzien was in de statuten. Bovendien dient het SVK het verlenen van een mandaat aan het toewijzingscomité te herzien zodat het duidelijk is of de raad van bestuur de toewijzingen bekrachtigt dan wel er enkel kennis van neemt. 8 Naast het inhuren en het verhuren van sociale woningen, oefent het SVK eveneens activiteiten van sociaal-economische aard uit (bv. het tewerkstellen van personeel in het kader van sociale economie, woonwinkel, ). 6/6

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Torhout Aartrijkestraat 11A 8820 Torhout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/W65M-RMID-RMIB-STOF-SCP-/2015 5 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP In dit verslag onderzoekt het Rekenhof de kennis, de waardering en

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ingediend op 293 (2014-2015) Nr. 1 18 maart 2015 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE

Nadere informatie

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek De boekhoudkundige verwerking van de inkoop van eigen aandelen door Belgische vennootschappen Prof. dr. Roger Mercken, gewoon hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Limburgs Universitair

Nadere informatie