Driejaarlijkse gids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Driejaarlijkse gids 2013-2016"

Transcriptie

1 Driejaarlijkse gids

2 Pagina 2 van 37

3 Patrimoniumschool Hervormde school voor basisonderwijs. Pagina 3 van 37

4 Woord vooraf. Geachte ouder/verzorger, Met genoegen presenteer ik u onze tweede driejaarlijkse schoolgids. Hierin vindt u op overzichtelijk wijze de belangrijkste zaken over onze school. Een kort overzicht van de geschiedenis van de school, onze identiteit, de missie van onze school en het bestuur leest u in hoofdstuk 1. Daarna volgt informatie over de organisatie van de school, onze methoden, onze werkwijze, onze zorg voor kinderen, de leerkrachten, ouderbetrokkenheid en allerlei regels en regelzaken van de school. In de jaarlijkse uitgave vindt u veel praktische informatie over groepssamenstelling, resultaten, uitstroomgegevens naar Voortgezet Onderwijs, roosters, fotogalerij van leerkrachten en plattegronden. Met vriendelijke groet, A.Lier, directeur Pagina 4 van 37

5 1 DE SCHOOL Patrimoniumschool Patrimoniumlaan AA Veenendaal Dependance Patrimoniumschool Willem Dreeshof EL Veenendaal T / F T /. F Postbusnummer: Postbus 244, 3900 AE Veenendaal adres : 1.1 Patrimoniumschool: een eerste indruk. De Patrimoniumschool is één van de 5 Hervormde scholen in Veenendaal. Als grondslag heeft de stichting SHS (Stichting Hervormde Scholen Veenendaal) die onze scholen bestuurt de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de Drie formulieren van Enigheid. Deze drie belijdenisgeschriften, die naast de Bijbel worden genoemd, nemen niet de plaats in van de Bijbel, maar willen de inhoud en de verbanden van de Schrift onder woorden brengen. In de schoolpraktijk betekent dit het volgende: Onze school is een christelijke school. De Bijbel staat centraal bij het leren en onderwijzen. We geloven dat God ieder mens geschapen heeft. Daarom is ieder mens uniek. God heeft recht op ons leven. Door de zonden is er scheiding tussen onze Schepper en de mens gekomen. Alleen door het geloof in de Heere Jezus, Die als Verlosser voor alle zonden heeft betaald, kan de mens weer aan Gods eis en recht voldoen: leven tot Zijn eer. Daarom is Zijn Woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, richting- en maatgevend in ons doen en laten. De omgang met elkaar en de behandeling van de leerstof worden bepaald door het besef, dat we niet zomaar op de wereld zijn. We willen ook de kinderen bekend en vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en deze inhoud proberen te vertalen naar de tijd waarin we leven: elke schooltijd wordt begonnen en beëindigd met gebed. (tijdens het bidden hebben alle kinderen hun handen gevouwen en ogen gesloten) dagelijks wordt er uit de Bijbel verteld en/of n.a.v. de Bijbelverhalen een verwerking gemaakt. De kennis van de Bijbel en het zingen van de psalmen en de christelijke liederen hoort tot de schoolopvoeding. de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren nemen een belangrijke plaats in. alle vakken worden onderwezen in het licht van door de Bijbel aangereikte normen en waarden zoals: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de Schepper, de medemens en de schepping. ten aanzien van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten staan we een christelijke levensstijl voor gegrond op de Bijbel. Dit proberen we door: de kinderen te leren de aarde als Gods schepping te bewerken en te bewaren; elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te verschaffen, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en waarin het kind onbekommerd zijn of haar plaats te midden van andere kinderen kan innemen; de mogelijkheden, die elk kind heeft als basis te nemen voor ons handelen; het kind te leren, dat een mens er ook moet zijn voor de ander, ver weg of dichtbij; het kind te leren open de maatschappij en de medemens tegemoet te treden, zonder last van vooroordelen. Dat begint al met elk kind te leren elkaar te respecteren en te accepteren. In deze driejaarlijkse schoolgids schrijven we uitgebreid over de doelen en de werkwijzen van onze school. Onze missie: Onze school biedt ieder kind, als een uniek en waardevol schepsel van God, een leeromgeving die met respect voor elkaar veilig, verantwoord en uitdagend is. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan uw kind positief te stimuleren. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke rol: openstaan voor kind en school. De sfeer in onze school is veilig en vertrouwd. Elk kind kan tot zijn recht komen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Pagina 5 van 37

6 Ook vertellen we de kinderen welke regels gelden op school. Orde, rust en regelmaat zorgen ervoor, dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Indien nodig wordt een kind gestraft, maar we steken veel meer energie in het stimuleren van goed gedrag. 1.2 Patrimoniumschool: de naam van de school. Onze Patrimoniumschool aan de Patrimoniumlaan is ruim 85 jaar oud. Sinds 1981 staat er het huidige gebouw. Voorheen stond hier een grote hoge school, 14 lokalen met hoge ramen en lange gangen. De school is gesticht op 1 oktober in Vele Veenendalers hadden destijds hun twijfels over de levensvatbaarheid van de school. Er waren toen immers nog maar weinig huizen over het spoor. Toen de woningbouw goed op gang kwam, groeide de school explosief. In 1945 was het met 852 leerlingen de grootste school van Nederland. In 1994 fuseerde de school met de Groen van Prinstererschool, ook een hervormde basisschool die de zuidwijk als voedingsbodem had. De school heeft nu twee lokaties: de groepen 1 t/m 4 zijn gehuisvest op de hoek Patrimoniumlaan/Kerkewijk, terwijl de groepen 5 t/m 8 op de locatie aan de Willem Dreeshof hun onderkomen hebben. De naam Patrimonium betekent erfdeel of erfenis der vaderen. De oprichting van de school was een initiatief van het werkliedenverbond Patrimonium. Deze christelijke arbeidersorganisatie stond ook aan de wieg van Patrimoniums Bouwvereniging, die veel huurwoningen in onze wijk exploiteert. Met de erfenis wordt geen geldbedrag bedoeld, maar de vrijheid van godsdienst, die de afgelopen eeuwen in het geding was. De Edese beeldend kunstenaar Joop Haffmans maakte in 1981 een beeld naar aanleiding van de naam van onze school. Hij bracht het zo onder woorden: Ons voorgeslacht heeft gevochten voor de vrijheid om God te dienen, zoals Hij dat in Zijn Woord openbaart. Die V van Vrijheid vindt u terug in de vormgeving. Het stelt een duif voor, als teken van de Heilige Geest. Zijn vleugels vormen een opengeslagen boek, Het Boek, de Bijbel. In dat Boek lees je twee tekens, de α (alpha = de Griekse a) en de Ω (omega = de Griekse z), het begin en het einde. Zijn vleugels wijzen naar boven, naar de hemel. Het beeld, dat op het plein aan de Kerkewijkzijde is geplaatst, was uitgangspunt voor het ontwerpen van ons logo door de heer Mels van Beusekom. Hij stileerde de vormen van de duif tot een logo, dat is terug te vinden op onze vlag, de T-shirts en het bord op de muur van onze school. Mocht u geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze school, dan is het wellicht leuk om te weten, dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze school een boek is verschenen over de rijke historie van de Patrimoniumschool. Er zijn nog enkele exemplaren bij de directeur verkrijgbaar. 1.3 Patrimoniumschool: een vertrouwde school. Onze school werkt vanuit vijf belangrijke uitgangspunten: 1. De kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan en passende mogelijkheden hebben om te kunnen leren. 2. Er is voldoende aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn; 3. Er is regelmatig contact met de ouders; 4. De school richt zich op de toekomst: digitale borden en computers spelen een grote rol in het lesprogramma; 5. De leerkrachten werken met grote inzet en plezier. Er werken ruim 30 personeelsleden op de Patrimoniumschool, parttimers en fulltimers. Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Diverse leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. Bijvoorbeeld als RT-er (remedial teacher), IB-er (intern begeleider) of als ICT-er (informatie en communicatie technologie oftewel computerdeskundige). De directeur geeft leiding aan het geheel. Hij wordt daarin bijgestaan door de twee bouwcoördinatoren, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren het directieteam. Er is ook een managementteam wat bestaat uit de directeur, de bouwcoördinatoren en de IB-ers. 1.4 Patrimoniumschool: een zorgzame school. Op drie manieren werkt onze school aan verdere kwaliteitsverbetering: 1. Werken met goede methoden; Pagina 6 van 37

7 2. Goed personeel 3. Het goed volgen en analyseren van de resultaten en opbrengsten van de leerlingen (LVS: leerlingvolgsysteem.) In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden en -materialen. Verderop kunt u lezen welke methodes we gebruiken. Vanaf groep 3 wordt er ook gewerkt met een digitaal schoolbord. Allerlei programma s ondersteunen de methodes. Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor, dat de lesboeken en materialen zinvol gebruikt worden. Regelmatig zijn er besprekingen tussen de leerkrachten van de kleutergroepen en teamleden, die een parallelgroep hebben. Dit overleg is erop gericht de aanpak in dezelfde groepen te stroomlijnen. Tijdens teamvergaderingen komen tal van praktische onderwerpen aan de orde. Jaarlijks worden de teamleden in de gelegenheid gesteld bijscholingscursussen te volgen. De collega s zijn actief bij cursussen op het gebied van onderwijskundige ontwikkeling, persoonlijke deskundigheid, EHBO, Zorg en veiligheid, lezen en computers. Nieuwe ontwikkelingen bekijken we kritisch op hun inhoud. Daarom houden we elk jaar één of meer studiedagen om onze kennis en kunde op te frissen. Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. We doen dit voor spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en taal. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van de kinderen. Bovendien geeft het een totaalbeeld van de school. 1.5 Patrimoniumschool: de groepsleerkrachten. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen hun eigen groep. Bij de invulling van het activiteitenplan draagt per groep één leerkracht de eindverantwoordelijkheid. Hij/ zij is degene, die het dagelijks onderwijs aan de kinderen geeft. De werkweek is op 36 uur gesteld bij een volledige betrekking. Iedere groepsleerkracht heeft recht op ADV. Dit betekent voor een leerkracht met een volledige betrekking (de zgn. 1,000 WTF (werktijdfactor) )dat hij/ zij ongeveer 13 extra vrije dagen heeft, naast de schoolvakanties. De vervanging van de ADV-uren wordt zoveel mogelijk door een zelfde persoon per groep gedaan. Wanneer door ziekte, nascholing of anderszins een leerkracht vervangen moet worden, worden bekwame leerkrachten ter vervanging gezocht uit de vervangingspool of uit de invallijst. Wanneer er vacatures zijn, hanteert het bestuur een zorgvuldig benoemingsbeleid. Zowel de identiteit als de lesgevende kwaliteit van de sollicitanten wordt beoordeeld. 1.6 Patrimoniumschool: het bestuur en de (G)MR. Het bestuur Het bestuur (van de Stichting Hervormde Scholen (SHS) Veenendaal) bestaat uit een dagelijks bestuur van 4 personen (DB) en een collectief bestuur (CB) van ongeveer 10 personen. De bestuursleden worden gekozen door het bestuur zelf (vult zichzelf aan). De taak van het CB is vooral toezichthoudend. Het nieuw te kiezen bestuurslid dient belijdend lid van de PKN (op G.G.) te zijn. Het DB vergadert maandelijks, het CB vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vier scholen die onder dit bestuur ressorteren zijn naast de Patrimoniumschool, de Beatrixschool, de Engelenburgschool, de Rehobothschool en De Bron. De Medezeggenschapsraad De MR bestaat uit 8 personen: 4 ouders (oudergeleding), 4 leerkrachten (personeelsgeleding). De directeur is adviserend lid en woont een deel van de vergadering bij. De taak van de MR is om mee te denken over de gang van zaken (voornamelijk van adviserende aard). In een enkel geval moet de MR instemming betuigen met bepaalde voorstellen. De MR vergadert ongeveer 5 à 6 keer per schooljaar. De overheid heeft het meedenken van ouders in de MR bij wet geregeld. Deze wet is voor school en SHS uitgewerkt in een tweetal reglementen (op school aanwezig) Medezeggenschapsreglement. Gemeenschappelijk medezeggenschapsreglement. Bij punt 5.3 is nog meer informatie te vinden over de MR. Het is mogelijk contact op te nemen met de MR. Het adres is: In de jaarlijkse schoolgids kunt u lezen wie er deel uit maken van de MR. De GMR De GMR bestaat uit 8 leden. Van iedere MR van een hervormde school zijn er twee lid van de GMR (een ouder en een Pagina 7 van 37

8 leerkracht.) Ook een bestuurslid is afgevaardigd naar de GMR. Zij bespreken zaken die alle vier de scholen aangaan. De GMR vergadert ongeveer 5 à 6 keer per schooljaar. 2 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 2.1 Patrimoniumschool: de organisatie van de school. De school kun je verdelen in drie hoofdgroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw behoren de groepen 1 en 2, tot de middenbouw 3, 4 en 5 en de bovenbouw 6, 7 en 8. Wij werken met het zgn. leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat in één groep de leerlingen ongeveer dezelfde leeftijd hebben en in één schooljaar de leerstof moeten kunnen doorlopen. Naast enkelvoudige groepen kunnen er combinatiegroepen zijn Groepsgrootte In de groepen 1-4 wordt er naar gestreefd de groepsgrootte niet boven de 25 leerlingen te laten uitkomen. De groepen 1-4 variëren in grootte van 17 (groep 1 met instroom)tot 27 leerlingen. De groepen 5-8 kunnen variëren in grootte van 20 tot maximaal 35 leerlingen Groepsruimten. De groepen 1 hebben een speel- werklokaal (extra groot). De groepen 2-8 hebben een gewoon leslokaal. Daarnaast is er een speellokaal waar de kleutergroepen kunnen spelen en/of gymmen en twee IB/RT- ruimten. Verder hebben we in de dependance een handvaardigheidlokaal. In het handvaardigheidlokaal wordt o.a. TV/videoapparatuur gebruikt. Naast de school (locatie Willem Dreeshof) staat de gymzaal, waar de groepen 3-8 één of twee keer in de week gymmen. 2.2 Patrimoniumschool: de samenstelling van het team. De samenstelling van het team is te vinden in het jaarlijkse deel van de schoolgids. 2.3 Patrimoniumschool: wat leert mijn kind daar allemaal? Deze paragraaf van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind leert bij ons op school. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken. De methodes voldoen aan de kerndoelen die opgesteld zijn door het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) Pagina 8 van 37

9 2.3.1 Groep 1 en 2 Aanpak De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelhal en op het schoolplein. Leerstofaanbod In groep 1 (4 of 5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat in groep 2 (5 of 6 jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De activiteiten en het leerstofaanbod zijn erop gericht dat de leerlingen bij overgang naar groep 3 de doelen behaald hebben die gesteld zijn door het SLO. (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bijv. de markt, het voorjaar of de boerderij). Hieraan wordt gedurende een langere periode in verschillende werklessen aandacht besteed. Er wordt geknipt, getekend, gekleurd en spelenderwijs worden tal van begrippen (kleuren, vormen, voor/achter, groot/klein, veel/weinig, enzovoort) aangeleerd. Dat het hier gaat om verschillende vak- en vormingsgebieden merken de kinderen niet. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de ze tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Het gebruik van methodes en ontwikkelingsmaterialen We gebruiken diverse methodes als ideeënboeken om de activiteiten vorm en inhoud te geven. Voor rekenen en taal stellen we per jaar meerdere groepsplannen op. Hierin staan de doelen uitgewerkt en worden lessen gekozen uit div. methodes. Voor rekenen gebruiken we Alles telt en De Wereld in getallen. Voor taal/lezen worden per jaar meerdere thema s uit Schatkist behandeld en wordt Spreekbeeld gebruikt bij het aanbieden van de letters. Daarnaast ontwikkelen de leerkrachten speelse activiteiten die erop gericht zijn de doelen te behalen. Bij de werklessen en de arbeid naar keuze worden ontwikkelingsmaterialen gebruikt. Dit zijn speelse materialen op het gebied van rekenen, taal of motoriek. Pravoo De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 wordt gevolgd met de Pravoo. Dit is een observatiesysteem. Meerdere malen per jaar worden de peilpunten ingevuld. De leerkracht verzamelt middels observaties, peilingsactiviteiten en gesprekken informatie en vult dan de lijst in. De observaties worden ook gebruikt bij de gesprekken met de ouders. Hieronder de ontwikkelingsgebieden die gevolgd worden: 0. Algemeen 1. Kringgedrag 2. Speelgedrag 3. Werkgedrag 4. Sociaal-emotioneel (dit punt wordt niet ingevuld omdat Zien! wordt gebruikt als Leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling) 5. Taal 6. Motoriek 7. Zintuiglijke ontwikkeling 8. Hoeveelheden ordenen (rekenen) 9. Redzaamheid Sociaal emotionele ontwikkeling Naast de cognitieve ontwikkeling is er in de kleutergroepen veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Hiervoor worden prentenboeken (o.a. serie Kijk en beleef) gebruikt en allerlei spellen en gesprekken worden gevoerd met de kinderen. In 2013 zijn we gestart met het volgen van de leerlingen met het LVS Zien! Overgang naar groep 3 Veel kinderen doen twee tot tweeënhalf jaar over de kleutergroepen. Het is afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Medio en eind groep 2 worden CITO toetsen taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen om het niveau van de kinderen te bekijken. De algehele ontwikkeling wordt gevolgd met de PRAVOO lijsten. Aan het einde van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind hieraan toe is. We zien een kind liever een jaar langer in groep 2, dan jarenlang op de tenen Pagina 9 van 37

10 de school doorlopen Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) & wereldoriënterende vakken Lezen: Veilig leren lezen (2 e maanversie) en Groep 3 div. werkvormen. In groep 3 wordt officieel een begin gemaakt met het leren lezen. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op begrijpend lezen te liggen. Ook in de hogere groepen wordt het hardop lezen tijdens methodelessen geoefend. Als een kind problemen met lezen heeft worden de stappen gevolgd van het Protocol voor leesproblemen en dyslexie. Natuurlijk zijn we blij, als u dagelijks tijd neemt om even met uw kind samen te lezen. Een kwartiertje per dag helpt al merkbaar. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor boeken bij. Daarom wordt er regelmatig voorgelezen. De groepen 2, 4 en 7 bezoeken jaarlijks de bibliotheek en we besteden aandacht aan de kinderboekenweek. De groepen maken gebruik van de leskisten (bibliotheek). Begrijpend lezen Groep 4-8 In groep 3 is het begrijpend lezen verwerkt in de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode gebruikt. Daarnaast wordt er gewerkt uit CITO begrijpend lezen. De leerlingen wordt op verschillende manieren geleerd hoe zij een tekst kunnen lezen en begrijpen en wat voor verschillende teksten er zijn. In een werkboek worden vragen over de tekst gesteld. In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen afgenomen die horen bij het LVS Begrijpend lezen van het Cito. Voortgezet technisch lezen Lekker lezen Groep 4,5,6 In de groepen 4 en 5 wordt de methode Lekker lezen! gebruikt De kinderen krijgen 3 lessen per week. De groep wordt ingedeeld in drie groepen: zwakke lezers, kinderen met een normaal niveau en de goede lezers. Op hun eigen niveau krijgen ze dan lessen die bestaan uit allerlei oefeningen die te maken hebben met lezen. In groep 6 wordt de methode gebruikt voor kinderen die nog niet het juiste niveau hebben gehaald. Taal Veilig leren lezen (2 e maanversie) Groep 3 Taal actief (nieuwste versie) Groep 4-8 De Patrimoniumschool werkt met de nieuwste versie van Taal Actief. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk leren we kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden. Kinderen, die het Nederlands als tweede taal leren, krijgen indien nodig extra hulp van de RT-er. Spelling Woordspel Groep 4-8 Woordspel werkt met periodes van drie weken. Er wordt er geoefend met 60 woorden uit het woordpakket. Deze worden mee naar huis gegeven, zodat thuis ook geoefend kan worden. Vrijdag is er dan een signaaldictee. Twintig woorden moeten worden beheerst. In de tweede week volgt een oefenperiode die afgesloten wordt met een controledictee. Elke negende week is een parkeerweek, waarin lastige woorden nogmaals herhaald worden. Ook op de computer worden de woorden geoefend. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden voor individuele remediëring en verrijking. Tweemaal per jaar nemen de leerkrachten de toetsen af die horen bij het Leerling Volg Systeem Spelling van het Cito. Engels Just do it Groep 7,8 In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Just do it. We gebruiken ook de computer en zetten deze in bij dit vak, o.a. met A trip to Londen en My pet. Schrijven Schrijven in de basisschool Groep 3-7 We volgen de methode Schrijven in de basisschool. De lusletters worden aangeleerd en gebruikt. Rekenen Wereld in getallen (4 e versie) Groep 3-8 Onze school gebruikt de methode Wereld in getallen (4 e versie.) Dit is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dit betekent, dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en niet louter saaie rijtjes sommen aanbiedt. Pagina 10 van 37

11 De methode moedigt de leerlingen aan om zelf oplossingen te zoeken. Twee keer per jaar worden de toetsen afgenomen die horen bij het LVS Rekenen (Cito). Aan de hand van deze toetsen krijgen de leerkrachten een beeld hoe de leerlinge scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Aardrijkskunde Hier en daar (versie 2) Groep 5-8 De methode heeft veel aandacht voor kaartvaardigheid en topografie. De topografie is het uitgangspunt bij het bepalen van de thema s. De thema s nemen leerlingen aan de hand mee om vanuit hun eigen woonomgeving de verschillen in de wereld te ontdekken. De leerlingen krijgen vanaf groep 6 huiswerk mee. In groep 6 leren de kinderen de topografie van Nederland. In groep 7 de topografie van Europa en in groep 8 de topografie van de wereld. Biologie Leefwereld (versie 2) Groep 3-8 Diverse lessen rondom natuur en techniek worden in de groepen behandeld. Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen hierover huiswerk mee. Geschiedenis Tijdstip (versie 1) Groep 5-8 In deze methode speelt de beleving een hoofdrol. Elke les start met een openingsplaat van enkele vragen waardoor de leerling geprikkeld wordt de plaat goed te bekijken. Er zijn ook diverse teksten die de leerlingen door kunnen lezen en per les zijn er vragen die beantwoord kunnen worden. Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen hierover leerwerk mee naar huis. Godsdienst Levend Water! Groep 1-8 De Bijbel heeft een belangrijke plaats binnen onze school. 3 keer per week wordt een Bijbelverhaal verteld in de groep. Naast de verhalen wordt ook 1 keer per week een psalm aangeleerd en worden er verwerkingen gemaakt die aansluiten bij de vertelde verhalen. In de groepen 5-8 wordt ook uit de Bijbel gelezen of geleerd. Ook verhalen uit de Kerkgeschiedenis en zending worden verteld. Naast de psalmen worden christelijke liederen aangeleerd uit diverse bundels. (Op Toonhoogte, Elly en Rikkert) Sociaal emotionele vorming Beter omgaan met jezelf en de Groep 1-8 ander/soemokaarten Op school geven we naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen ook aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling. Sinds een aantal jaar werken we met de methode Beter omgaan met jezelf en de ander. In elke groep wordt aandacht besteed aan hoe je goed moet omgaan met jezelf en de ander. Ook zijn er voor elke groep Soemokaarten aanwezig. Op elke kaart is een korte activiteit te vinden die je in de groep uitvoert. Deze lessen zijn gericht op de sociale vaardigheden van kinderen. Verkeer Klaar Over Groep 3-7 Jeugdverkeerskrant + proefexamens Groep 7 De methode leert de leerlingen ontdekken het wat en waarom van verkeersregels, leert sociaal verkeergedrag ontwikkelen, en leert technische vaardigheden oefenen met de eigen belevingswereld als uitgangspunt. Naast verkeersregels is er veel aandacht voor de ontwikkeling van een verkeersbewuste mentaliteit. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het theoretisch en het praktisch verkeersexamen. Muziek Moet je doen Groep 1-8 Naast methodelessen worden diverse andere liederen aangeleerd. De methode muziek neemt leerlingen mee op een muzikale reis en richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen. Door de verschillende activiteiten is muziek echt een doe-vak. De leerlingen doen op een speelse en leuke manier kennis, inzicht en vaardigheden op en leren een mening te vormen over muziek Tekenen/handvaardigheid Moet je doen Groep 3-8 De vakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen worden met behulp van een methode gegeven. Voor tekenen en handvaardigheid wordt in groep 3-8 uit de methode Moet je doen! gewerkt. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma, niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. Burgerschapskunde Geen methode Groep 1-8 Het is van belang dat actief burgerschap en sociale integratie aan bod komen binnen de school. Wij laten deze Pagina 11 van 37

12 items aan bod komen binnen verschillende vakken. Bij de Godsdienstlessen wordt de bijbelse boodschap overgebracht over de omgang met God, jezelf en elkaar. Bij verschillende andere vakken zoals Geschiedenis en Aardrijkskunde wordt de kinderen verteld over onze maatschappij en de verschillende culturen die er zijn. De kinderen bij ons op school leren ook bij de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling respect te hebben voor elk mens als individu en leren Gods schepping te verzorgen op een duurzame manier. In de groepen 5-8 komen regelmatig gastsprekers voorlichting geven over allerlei ethische en maatschappelijke zaken. Bewegen Bewegen samen regelen Groep 1-8 We onderscheiden twee gedeelten: de toestel- en spelles. De groepen 5-8 werken volgens dit principe. Voor de groepen 1 en 2 is dit niet van toepassing; zij werken volgens eigen opzet in het speellokaal en gebruiken daarbij de map bewegingsonderwijs in het speellokaal. Het kan ook gebeuren dat er buiten spelletjes worden gedaan(zomerperiode). De groepen 3 en 4 gaan één keer gymmen en spelen in de middag nog een kwartiertje op het plein (vanwege de loopafstand naar de gymzaal). We gebruiken voor de toestelles een vaste opzet. Deze leerlijn zorgt ervoor dat de diverse onderdelen regelmatig en met opklimmende moeilijkheidsgraad aan de orde komen. Dit zorgt voor de doorgaande lijn en de variatie in de gymlessen. In de gymzaal mogen geen schoenen, die ook buiten zijn gedragen, gebruikt worden. Als een leerling geen (goede) sportschoenen heeft, moet er op blote voeten worden gegymd. De school is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen (bijvoorbeeld voetwratten). In de zomermaanden komt het in de bovenbouw voor dat er buiten gegymd wordt. ICT-gebruik Groep 1-8 De computer is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Wie werkt momenteel nog zonder? Dit vraagt een andere manier van werken en informatieverwerking. We spelen daar als school op in door de leerlingen al vanaf groep 2 met computers vertrouwd te maken. In iedere groep, vanaf groep 2, staan computers, die dagelijks gebruikt kunnen worden. Met diverse programma s wordt bekende of nieuwe stof geoefend. De computer wordt gebruikt als een extra oefenmiddel. Daarnaast wordt er vanaf groep 5 gewerkt met de opdrachten van Basisbits op laptops die aanwezig zijn. Op beide locaties draait een netwerk. Dit biedt mogelijkheden om de computer te gebruiken bij bijv. het maken van werkstukken, het leren van de Engelse taal, en internet. De leerlingen maken regelmatig gebruik van het internet. Om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt, gebeurt dit altijd onder toeziend oog van een leerkracht en is er Filternet geïnstalleerd. Gebruik audiovisuele middelen. Groep 1-8 Binnen onze school worden vanaf groep 3 digiborden gebruikt. Deze worden ingezet als schoolbord, maar ook ter ondersteuning van de lessen. We gebruiken ook CD s, DVD en videobanden, en kijken naar schooltv-weekprogramma s. M.n. de wereldoriënterende vakken worden hierdoor ondersteund. De middelen moeten een duidelijk, ondersteunende functie hebben in lessen met leerelementen voor de leerlingen. De volgende schooltv-weekprogramma s worden regelmatig bekeken: groep 3; Leesdas, lettervos, groep 4; Huisje, boompje, beestje; groep 5-6 Nieuws uit de natuur en groep 7-8 Schooltv-weekjournaal.Diverse programma s worden op het digibord gekeken via De leerkracht is op de hoogte van de inhoud van de filmpjes,video s, dia s enz. Met verjaardagen van leerkrachten en aan het eind van het schooljaar, of voor een vakantie kunnen ook ontspannende zaken getoond worden. Pagina 12 van 37

13 3 DE ZORG VOOR KINDEREN 3.1 Patrimoniumschool: de leerplicht Wettelijke regels. Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand, die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Voorbeeld: uw zoon/ dochter is op 16 september 5 jaar geworden, dan is hij/ zij op de eerste schooldag in oktober leerplichtig. Vijfjarige leerlingen hoeven niet heel de week naar school. Een leerling die nog geen zes jaar oud is, kan voor vijf klokuren/ week vrijgesteld worden van de verplichting van regelmatig schoolbezoek. De ouders dienen daarvan voortijdig, schriftelijk overleg te plegen met de directie. Deze regeling geldt niet voor extra vakantie. Behalve bovenstaande, kan de directeur nog eens tot ten hoogste vijf uren/ week vrijstelling verlenen van verplichting tot regelmatig schoolbezoek. Maximaal is dus in totaal tien uur vrijstelling per week mogelijk. Dit kan totdat het kind zes jaar wordt. Uw kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Verplicht is het dan nog niet. U bent wel verplicht uw kind op school te laten inschrijven, als het op vierjarige leeftijd naar school komt. Het is ook uw plicht ervoor te zorgen, dat uw kind geregeld de school bezoekt. Vierjarigen mogen verzuimen, laat u echter wel tijdig aan de leerkracht weten waarom en wanneer. Een reguliere schoolweek van uur kan voor vierjarigen nog wat te vermoeiend zijn. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de speciale regeling, zoals hierboven beschreven. De leerkrachten kunnen ook aangeven dat een leerling een middag / meerdere middagen) thuis moet blijven. Als uw kind twaalf jaar is, zal het er waarschijnlijk acht jaar basisschool op hebben zitten. Kinderen, die wat meer tijd nodig hebben, mogen langer op de basisschool blijven, maar ten hoogste twee jaar extra Aanmelding van leerlingen. In onze nieuwsbrief en op de website worden ouders van toekomstige potentiële leerlingen geattendeerd op onze school. Ook mond tot mond reclame doet hierin goed werk. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek (of gewoon even langs komen.) Als het een eerste leerling betreft uit een gezin, duurt het gesprek + rondleiding ongeveer 45-60min. Voor elk volgend kind hoeft u alleen een inschrijfformulier te downloaden of af te halen en ingevuld weer in te leveren. Als de formulieren binnen zijn, is uw kind aangemeld. Soms kan nog een tweede gesprek volgen. U ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving. Bij kinderen met een speciale onderwijsbehoefte wordt gekeken of de leerling binnen onze school past. Is dit niet het geval, dan wordt gezocht naar een passende school binnen het Samenwerkingsverband. Is de inschrijving te hoog voor een bepaalde groep, dan kan tijdelijk een leerlingenstop worden ingevoerd. Kinderen die in de maand maart en april vier jaar worden, moeten er rekening mee houden dat zij halve dagen of dagdelen naar school kunnen komen bij een hoog aantal aanmeldingen. De kinderen die in de maanden mei, juni of juli jarig zijn, wachten tot na de zomervakantie. Is iemand geïnteresseerd in onze school en hij/ zij wil informatie, dan is er een schoolgids, -krant en nieuwsbrief te verkrijgen. Deze kunt u afhalen op school Toelating tot het basisonderwijs algemeen. Bij de Koninklijke Besluiten van 2 oktober 1984 en 22 januari 1985 is de toelating tot het basisonderwijs geregeld. Voor kinderen, die voor het eerst op school komen, stelt het bevoegd gezag de toelatingsmomenten vast. Minimaal één keer per maand dienen leerlingen te worden toegelaten. Op onze school komen nieuwe leerlingen de maandag na de week dat ze vier geworden zijn op school. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Uitzondering zijn de zgn. jonge leerlingen: degenen die t/m 30 september vier jaar worden, mogen de eerste dag na de zomervakantie op school komen. Om aan de school te wennen, mogen kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden gedurende ten hoogste vijf dagen (al dan niet aaneengesloten) als gast worden toegelaten. Op onze school mogen de kinderen één keer een schooltijd (morgen of middag) in overleg met desbetreffende leerkracht komen kijken. Als het in voorkomende gevallen niet mogelijk is dat uw kind vooraf met de school kennis maakt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld (bijv. door groepsgrootte/ einde schooljaar). In mei/juni/ juli wordt een tijdelijke stop ingevoerd, omdat de groepen te groot worden. Bovendien heeft het weinig zin leerlingen nog voor een enkele week naar school te laten gaan. Bovenstaande geldt niet voor kinderen die al elders op school zijn geweest en/ of verhuisd zijn. Pagina 13 van 37

14 Plaatsing en verplaatsing van de leerlingen in en naar andere groepen is een interne aangelegenheid van de school Toelatingsbeleid op onze school. Onze school is één van de 19 basisscholen in Veenendaal. Deze scholen hebben samen 32 locaties. Dat betekent dat ouders keus genoeg hebben om een school te zoeken die past bij hun geloofsovertuiging en levensstijl. Een keus voor de Patrimoniumschool betekent, dat de ouders de grondslag van de school onderschrijven of respecteren en dat ze zich houden aan de op school geldende regels. Ideaal is natuurlijk als onze school aansluit bij de godsdienstige opvoeding die van huis uit al gegeven wordt. Wanneer dit niet het geval is, staan de deuren van onze school toch voor alle leerlingen open, mits de ouders beloven zich aan de regels van de school te houden en deze ook ondertekenen bij de inschrijving van hun eerste kind. In een kennismakingsgesprek worden o.a. deze zaken indien nodig toegelicht. Het is fijn als hierbij, indien mogelijk, beide ouders en het kind aanwezig zijn. Ook bijzonderheden van de nieuwe leerling horen we graag als dat voor de school relevant is. We verwachten dat een leerling zindelijk is als hij/ zij op school komt. Als dat niet het geval is, kan het gebeuren dat de leerling nog een poosje thuis moet blijven. Bij een definitieve keus voor onze school, wordt het volledig ingevulde aanmeldingsformulier door de ouders ingeleverd. Procedure bij tussentijds verlaten van de school. Mocht u door verhuizing of om andere reden uw kind in de basisschoolperiode laten veranderen van school, dan dient u dit tijdig aan te geven bij de directeur. Gegevens worden uitgewisseld tussen de scholen en de leerling wordt uitgeschreven Schorsing en verwijdering van onze school. Als leerlingen worden toegelaten, moet ook bekend zijn wanneer zij evt. kunnen worden geschorst of verwijderd. Dat moet op last van de inspectie ook worden vermeld in de schoolgids. Natuurlijk hopen we dat dit nooit zal hoeven te gebeuren. In het verleden is verwijdering ook nog nooit voorgekomen en dat willen we zo houden. Toch kan het zijn dat het gedrag van een leerling bij voortdurende herhaling zo afwijkend is c.q. uit de hand loopt, dat tot schorsing dan wel verwijdering moet worden over gegaan. Te denken valt bijv. aan ontoelaatbaar taalgebruik t.o.v. medeleerlingen of leerkrachten, ernstige misdragingen, een bedreiging vormen voor medeleerlingen, enz. Hierbij geldt dan de volgende procedure 1. Bij deze problemen spreekt de groepsleerkracht, na overleg met de directie, de ouders/ verzorgers hierover aan. 2. De groepsleerkracht overlegt met de directie en er vindt schriftelijke verslaglegging plaats. 3. Er vindt terugkoppeling plaats d.m.v. schriftelijk verslag naar ouders/ verzorgers. 4. De inspecteur wordt van de procedure op de hoogte gebracht en gehouden. 5. Indien er geen verbetering optreedt kan, na overleg met de inspectie en het bestuur, tot schorsing of verwijdering worden overgegaan. Een uitgebreid beleidsstuk over deze zaak is op school op te vragen. 3.2 Patrimoniumschool: rapportage van de vorderingen van leerlingen Rapport. In de groepen 1 en 2 worden nagenoeg alle werkjes van de leerlingen mee naar huis gegeven. In groep 2 worden bij de thema s werkbladen gemaakt en in een map op school bewaard. Deze is tussentijds op school in te zien en gaat aan het einde van het schooljaar mee naar huis. In januari en juni worden in groep 2 de CITO-toetsen: taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen cijfers/ letters (o, m, v, v/g, g) voor hun werk en verschaffen de rapporten driemaal per jaar de nodige informatie. De groepsleerkracht verzamelt de gegevens/ cijfers van het dagelijkse schriftelijk werk, de overhoringen, toetsen en repetities en maakt aan de hand daarvan het rapport. Er is een afspraak dat een leerling niet meer dan 2-2½ punt per vak per rapport mag stijgen of dalen. Op het rapport worden ook de scores vermeld van de Citotoetsen die zijn afgenomen. Deze gegevens, met daarnaast een indruk op grond van het functioneren in de groep, vormen de basis voor het rapport. Het gaat dan niet alleen om de resultaten, maar ook om mogelijke oorzaken aan te geven van de goede Pagina 14 van 37

15 en slechte resultaten. Behalve het volgen van de leerprestaties, hebben we ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen. Hoe gaan we met elkaar om; hoe voelt het kind zich op school? Wanneer dat nodig is, proberen we ook daar extra hulp/ aandacht te bieden Contacten met ouders/verzorgers, voortgangrapportage en huisbezoeken Om over de resultaten en het gedrag van de kinderen te spreken, zijn er voor alle groepen diverse contactmomenten gepland. Informatieavond Aan het begin van de cursus worden alle ouders uitgenodigd voor deze avond. In grote lijnen worden de gang van zaken, de leerstof en andere relevante dingen binnen een bepaalde groep voor dat jaar met de ouders besproken en toegelicht. De ouders kunnen dan hun vragen stellen en/ of hun opmerkingen plaatsen. Tevens is deze avond een kennismakingsmoment met de leerkracht als u hem/ haar nog niet kent. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Contactavonden groep 1-2 Voor de groepen 1 en 2 is dit eenmaal per jaar in februari. In groep 2 zijn dan de Cito-toetsen afgenomen. U kunt zich voor deze 10 minuten gesprekken opgeven op de inschrijfformulieren op school. Er wordt met u dan gesproken over de observatieverslagen en de opgemaakte, geschreven rapporten. In groep 2 kunt u aan het einde van het schooljaar door de leerkracht worden uitgenodigd voor een gesprek. Hier komen dan zaken als de overgang aan bod. Deze gesprekken vinden plaats op de inloopavond of op een door de leerkracht aangegeven tijdstip. Rapportbespreking Voor de groepen 3 t/m 7 is er tweemaal per jaar een bespreking. Bij het eerste en tweede rapport zijn dat de zgn. 10 minuten gesprekken. U kunt dan spreken met de leerkracht(en). Bij het eerste en tweede rapport is de rapportbespreking na de uitreiking van het rapport. Bij het antwoordstrookje met de gesprekstijden ontvangt u het rapport. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om alleen het werk van uw kind te bekijken (op de gang) zonder dat u verder de leerkracht spreekt. Ook dit kunt u aangeven op het opgavenstrookje en meegeven naar school. U krijgt dan het briefje retour met daarop aangegeven de tijden dat het werk klaar ligt. Inloopavond Bij het derde en laatste rapport is er een inloopavond. De leerlingen hebben hun rapport nog niet mee naar huis gekregen maar hun werk ligt in de groep klaar om te worden bekeken. Via de nieuwsbrief verneemt u datum en tijd. In individuele gevallen is het mogelijk de leerkracht apart te spreken. Dit gebeurt in overleg. Gespreksavonden groep 8 Voor de leerlingen van groep 8 is er een rapportbespreking bij het eerste rapport. Daarnaast is er een gespreksavond in februari over de schoolkeuze voor het VO. Hiervoor ook worden aparte bijéénkomsten georganiseerd i.v.m. de schoolkeuze naar het voortgezet onderwijs door de VO scholen zelf. I.v.m. deze activiteiten is er voor groep 8 géén 10 minuten gespreksavond met het tweede rapport. Aan het eind van het schooljaar vervalt ook de inloopavond voor groep 8. Dit temeer omdat in de laatste schoolweek de afscheidsavond is en de leerlingen hun werk al grotendeels thuis hebben. Huisbezoek. Huisbezoeken worden afgelegd in de groepen 1-7. Iedere leerling wordt bezocht, meestal in de periode tussen herfst- en voorjaarsvakantie. De kleutergroepen voor de kerstvakantie. Leerlingen die gedurende het jaar instromen in groep 1, worden in het volgende schooljaar bezocht. Allerlei zaken kunnen besproken worden: wat er goed of minder goed gaat, hoe het kind zich voelt enz. Wanneer er behoorlijke leer- en/of gedragsproblemen zijn, of andere bijzondere omstandigheden, kan een tweede bezoek thuis (of ouders op school) nodig zijn. De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders/ verzorgers (of omgekeerd) en wordt een afspraak gemaakt. Ook kan n.a.v. een contactavond besloten worden thuis het gesprek voort te zetten. Bij ziekte wordt een kind in de regel bezocht als het langer dan een week ziek is, of als het in het ziekenhuis ligt Patrimoniumschool: onderwijs op maat Zorg voor leerlingen. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd Pagina 15 van 37

16 zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt rekening gehouden met goede en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. Als een kind uitvalt bij een van deze vakgebieden, dan proberen we zorg op maat te leveren. Eerst proberen we de extra zorg binnen de groep te geven door de eigen groepsleerkracht. Als dit niet voldoende resultaat geeft gaan we met behulp van remedial teaching proberen de extra hulp te bieden. Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes. De afgelopen jaren zijn we gaan werken met groepsplannen voor rekenen en lezen. Leerlingen worden op grond van hun resultaten en het totaalbeeld ingedeeld in diverse groepen. Globaal kan worden gezegd. Leerlingen met A of A+ voor Cito komen in de instructieonafhankelijke groep. Leerlingen met een B of C score worden ingedeeld in de instructiegevoelige groep. Leerlingen die extra uitleg en begeleiding nodig hebben (D en E score) worden ingedeeld in de instructieafhankelijke groep. We vinden het erg belangrijk de leerlingen en groepen goed te volgen. De resultaten van de Citotoetsen worden geanalyseerd en besproken op overlegmomenten binnen het team en met de IB-ers. We werken met het uitvoeren van het Dyslexievolgdocument. Leerlingen worden vanaf groep 2 gevolgd in hun leesontwikkeling. Als de ontwikkeling achterblijft, worden de stappen van het protocol doorlopen. In de groepen 3 en 4 wordt bij RT geoefend met de methode Leesbalans. Ook wordt er gewerkt met de methodiek van Connect lezen en Ralfi lezen. We maken ook gebruik van het remediëringsprogramma Interflits. Dit gebeurt zowel op school als thuis. dat er een stevig fundament gelegd wordt voor later. Oefeningen met bepaalde spellingsmoeilijkheden moeten ervoor zorgen, dat het aantal fouten in het dictee merkbaar afneemt en extra werk met rekenen draagt ertoe bij Ook extra aandacht vragen kinderen die erg goed kunnen leren. Deze zeer begaafde kinderen krijgen extra uitdagende opdrachten, zodat ook zij met plezier naar school blijven komen en gestimuleerd worden. De meer begaafde leerlingen krijgen vanaf groep 5 Spaans. Er is ook een Plusklas van de SHS waar (hoog)begaafde leerlingen een periode in het schooljaar op woensdagmorgen naar toe kunnen. Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan het besluit om een leerling een klas een jaar over te laten doen. Het gebeurt vooral als een kind op vele gebieden achterblijft bij de meeste klasgenootjes. Doel van het zittenblijven is dat het kind niet langer op zijn tenen hoeft te lopen en de basisschool gewoon af kan maken. Bij doubleren neemt de school de beslissing, indien er geen overeenstemming met de ouders is. Ook komt het voor dat we afspraken maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Het haalt op dan op dat gebied niet het 1f niveau van de referentieniveaus. In het schooljaar 2013/2014 gaan we uitwerken hoe we hier exact mee gaan werken. We krijgen voor de invoering van de referentieniveaus begeleiding vanuit Centraal Nederland. Enkele malen per jaar raden we ouders van deze kinderen aan hun kind te laten testen. Voor dat het zover is, hebben we zelf al op allerlei manieren hulp proberen te bieden. Als dit onvoldoende effect heeft, wordt de hulp van de Schoolbegeleidingsdienst ingeroepen. Een medewerker van de dienst neemt dan een uitgebreide test af. Aan de hand van de test wordt dan besloten wat de mogelijkheden in het basisonderwijs zijn of dat verwijzing naar het speciaal onderwijs meer voor de hand ligt. Wij rekenen erop, dat de ouders achter het advies van de orthopedagoog gaan staan en indien nodig hun kind laten overstappen naar een speciale school voor basisonderwijs Interne begeleiding en Remedial Teaching Binnen het team zijn er twee IB-ers: Eén voor de groepen 1 t/m 3 en één voor de groepen 4t/m 8. Zij coördineren de extra zorg en voeren een deel daarvan uit met de kinderen. Dit gebeurt in samenspraak met de leerkracht en ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. Er is ook een leerkracht voor de Remedial Teaching of Pre teaching. In de groepen 1-2 kan RT ook gegeven worden door een Pagina 16 van 37

17 onderwijsassistent. Ook wordt door de RT-ers regelmatig gewerkt met (hoog) begaafde leerlingen Leerlingbegeleiding De leerling wordt dagelijks geobserveerd en regelmatig getoetst. Dit begint al in groep 1. De kleuters worden systematisch in hun ontwikkeling gevolgd. De LVS toetsen worden vanaf groep 2 elk jaar afgenomen om het niveau van de leerlingen te bepalen. De juffen observeren de leerlingen en kijken of de leerlingen zich goed ontwikkelen. Als de resultaten van de LVS toetsen niet voldoende zijn en/of de leerlingen achterblijven in hun ontwikkeling wordt de hulp van de IB-er ingeschakeld. De IB-er overlegt met de leerkrachten en RT-er over de zorg op maat die nodig is. De kinderen kunnen dan een periode RT hebben. Mocht er op school niet voldoende hulp geboden kunnen worden aan het kind, dan wordt de SBD ingeschakeld of andere deskundigen. In de midden- en bovenbouw worden cijfers verzameld en toetsen afgenomen om de vorderingen vast te leggen. De resultaten van de toetsen worden besproken met de IB- er. De groepen worden 3 keer per jaar doorgesproken met de IB-er. Leerlingen die op gebied van rekenen, taal en lezen achterstand vertonen, worden op deze wijze door de leerkracht gesignaleerd. In eerste instantie vindt de extra begeleiding bij voorkeur in de groep plaats; de leerkracht zelf biedt extra hulp. Daarvoor wordt hij/ zij geadviseerd door de intern begeleider. Zij kan extra onderzoek (laten) doen en in overleg met de RT- er een handelingsplan (laten) opstellen en materialen aanreiken en zodoende daadwerkelijk hulp bieden. Na het opstellen van een handelingsplan kan de leerling één of meerdere keren per week remedial teaching ontvangen, variërend van 10 min. tot 30 min. Deze hulp wordt in de regel binnen de normale schooltijden gegeven. De RT-er kan ook bij sociaal-emotioneel problemen de kinderen RT geven. Er wordt dan met het kind gepraat en gewerkt over gevoelens en sociale vaardigheden. Als een leerling onder begeleiding van de RT- er komt, worden de vorderingen met de groepsleerkracht doorgesproken. De vorderingen en verslagen worden ook bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De ouders worden hierover altijd geïnformeerd door de leerkracht. Indien nodig worden leerlingen met extra hulp gemeld en/ of besproken tijdens de leerlingbespreking en zonodig in een deelteamvergadering gemeld. Cito afname bij de volgende vakgebieden: - Avi en DMT - rekenen - spelling - begrijpend lezen Binnen onze school is ook een aantal leerlingen die met een zogenaamd rugzakje de basisschool doorlopen. Het gaat om leerlingen met een vastgesteld probleem op lichamelijk gebied of met een gedragsstoornis. Ouders kunnen bij een REC (Regionaal Expertise Centrum)een rugzakje aanvragen. Als een rugzak is toegekend krijgt de school extra uren om de leerlingen te begeleiden Sociaal emotionele ontwikkeling Wij vinden het erg belangrijk om naast de cognitieve ontwikkeling ook oog te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In het lesrooster is tijd vastgelegd waarop het specifiek aan de orde kan komen. Kinderen leren hoe ze rekening moeten houden met anderen tijdens het spelen. Wij streven ernaar dat alle kinderen zich veilig voelen binnen onze school en dat de kinderen met plezier naar school gaan. Helaas komt pesten op iedere school voor. Het is een probleem waar wij bewust mee om willen gaan en serieus willen aanpakken. Wij hebben ons beleid vastgelegd in een pestprotocol en een protocol voor kindermishandeling. De leerkrachten houden ook in de gaten of uw kind zich goed ontwikkelt op sociaal emotioneel gebied. Het kan voorkomen dat een kind niet lekker in zijn vel zit en daardoor niet goed functioneert op school. Er zijn mogelijkheden binnen onze school om deze kinderen kortdurend te helpen. Wij kunnen ook hulp inschakelen van de SBD of verwijzen naar externe hulpverleners op dit gebied. We hebben ervoor gekozen om Zien! in te voeren. Dit is een Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. We gaan vanaf het schooljaar 2013/2014 Zien! invullen voor alle leerlingen. De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem helpt om de signalen die kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep beter te begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp. Pagina 17 van 37

18 3.3.5 Verwijzing naar speciaal onderwijs. Onze school is met een aantal andere basisscholen uit Veenendaal e.o. een samenwerkingsverband met De Windroos, school voor speciaal onderwijs, aangegaan. Dit alles in het kader van WSNS (Weer samen naar school). Gezamenlijk streven we ernaar zorgleerlingen zolang mogelijk op de reguliere basisschool te handhaven. Daarvoor krijgt het samenwerkingsverband middelen (o.a. gelden) en steun om dit te verwezenlijken. Er is ook de mogelijkheid dat een leerling weer teruggeplaatst wordt naar de basisschool. Als de school ook met hulp van buiten geen kans meer ziet om het zorgkind verantwoord verder te begeleiden, wordt de ouders geadviseerd het kind aan te melden bij de zorgcommissie waarna aanmelding volgt bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Dit laatste geschiedt veelal op advies van de school. Aan de hand van een onderwijskundig rapport onderzoekt de PCL of het kind wellicht beter in het speciaal onderwijs zou passen. Het onderwijskundig rapport wordt in samenwerking met ouders, leerkracht en IB- er opgesteld. In sommige gevallen kan de PCL ook adviseren het kind op een andere basisschool aan te melden Hoogbegaafde leerlingen. Binnen de school wordt gewerkt met een beleidsplan voor hoogbegaafde leerlingen. In het plan wordt beschreven hoe we omgaan met hoogbegaafde leerlingen of bij leerlingen waarvan we vermoeden dat ze hoogbegaafd zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de school voor (hoog)begaafde leerlingen. Leerlingen die meer kunnen dan het gebruikelijke lessenpakket biedt, wordt de mogelijkheid geboden om zich in bepaalde leerstof te verdiepen; delen van de leerstof over te slaan en met andere stof bezig te zijn; of éénmalig een groep over te slaan. (Hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 kunnen één keer per jaar een periode lang op woensdagmorgen naar de Plusklas van de SHS. Zij kunnen dan met andere hoogbegaafde leerlingen een eigen programma volgen. De toelatingscommissie beslist of een leerling in aanmerking komt voor deelname. Leerlingen die de leerstof al beheersen (de leerlingen die bij de CITO LVS toetsen een hoge A score halen) mogen na minimale instructie zelfstandig werken in de methode zodat ze zich meer kunnen richten op verrijking en andere uitdagende leerstof. (Dit zijn de instructieonafhankelijke kinderen) Zij hoeven niet alle sommen te maken, maar maken alleen sommen die voor hen belangrijk zijn. Dit noemen we het compacten. Nadat ze het methodewerk gemaakt hebben, gaan zij aan het werk met Kien, Plustaak of Somplex. Hier zijn verschillende materialen voor aanwezig. Ook kan de leerkracht een opdracht uit de methode uitdagender maken door een moeilijkheid toe te voegen. De map Vooruit bijvoorbeeld biedt ook uitdagende lesstof voor deze leerlingen. Op taal- en wereldoriëntatie gebied is geschikt materiaal aangeschaft. Voor kinderen die niet alleen verdieping maar ook verbreding van het onderwijsprogramma nodig hebben, bieden wij de mogelijkheid om Spaans te leren Overleg/ contact groep 2 / 3 en 4/5 Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo goed mogelijk te laten verlopen wordt het volgende gedaan: aan het eind van de cursus komen de leerlingen van groep 2 een keer een schooltijd in groep 3 om kennis te maken met de nieuwe juf. De leerlingen van groep 3 gaan dan naar groep 4. Verder is er een aantal keer per jaar leerlingbespreking met groep 2-3 en aan het eind van de cursus spreekt de nieuwe juf de leerlingen door met de vorige juf. Ieder cursusjaar wordt er eens in de zes weken een bouwvergadering gehouden met gr. 1-2 / 3-4. Daarnaast is er minimaal drie keer overleg van groep 2 en 3 en van groep 4 en 5 waarin specifieke zaken aan de orde komen en er dus regelmatig overleg plaatsvindt. Binnen de school is er een doorgaande lijn van groep 1-4. Naast de deelteamvergaderingen zijn er ook Werkvergaderingen. (groepen 1-2, groepen 3-5 en groepen 6-8) Binnen de werkvergaderingen nemen we de tijd om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen uit te werken. Er is veel ruimte voor overleg Diverse werkvormen binnen de school. Hieronder staat een korte beschrijving van diverse manieren van werken binnen de school. Pagina 18 van 37

19 Zelfstandig werken: Bij Zelfstandig Werken wordt het verkeerslicht gehanteerd in diverse groepen: groep 2-7. In groep 1 gebruikt de leerkracht een ketting met een rode en groene kant. In groep 8 wordt geen teken meer gebruikt, wel de werkwijze gehanteerd. Kort gezegd komt deze hier op neer: Rood: leerlingen werken zelfstandig, de leerkracht is niet beschikbaar en helpt alleen leerlingen die op dat moment extra zorg nodig hebben (kiest de leerkracht zelf uit.) Oranje: leerlingen mogen elkaar zachtjes helpen, de leerkracht is nog niet beschikbaar. Groen: leerkracht is weer beschikbaar, leerlingen mogen vragen stellen. De duur van fase rood wordt naar mate de leerlingen ouder worden, steeds langer. Directe instructie: De werkwijze Directe Instructie is een werkwijze met drie niveaus. D.w.z. dat de leerkracht de klas indeelt naar instructie behoefte. Men spreekt hier van de instructiegevoelige leerlingen, de zogenaamde basisgroep. Wie weinig tot geen instructie nodig heeft, gaat vrijwel direct aan het werk. Instructieonafhankelijke groep. anderen krijgen korte instructie en gaan dan aan het werk, de instuctieafhankelijke groep krijgt uitgebreide instructie en hulp en begeleide inoefening en maakt evt. minder van de les. Compacten en verrijken: Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het compacten en verrijken voor (hoog) begaafde leerlingen. Er zijn afspraken gemaakt hoe we leerlingen die meer aankunnen (de zogenaamde A+ leerlingen), vooral bij rekenen, extra uitdaging kunnen bieden naast de gewone leerstof. De A+ leerlingen maken aan het begin van het jaar de eerste rekentoets. Als blijkt dat ze het niveau beheersen gaan zij alleen de opgaven van een taak maken die voor hen nodig zijn. Ze werken zelfstandig de sommen door en als ze klaar zijn gaan ze verder met moeilijke opdrachten uit het plusboek van de rekenmethode. Daarnaast is er mogelijkheid om te werken uit Plustaak, Kien en Somplex. Referentieniveaus: Het streven van onze school is dat alle leerlingen uitstromen op referentieniveau 1S. Kinderen die 1S niet halen, zullen uitstromen op referentieniveau 1F. Er zijn leerlingen die referentieniveau 1F niet halen. Zij hebben vaak al veel RT gehad. Voor deze kinderen wordt een aparte leerroute en een ontwikkelingsperspectief samengesteld. Deze leerlingen maken zolang mogelijk de minimumstof uit de methode en werken daarnaast in een eigen map die is samengesteld door de leerkracht en IB-er. Zo proberen we op school zoveel mogelijk bij het niveau van alle leerlingen aan te sluiten. Werken in hoeken: Het werken in hoeken is in meerdere groepen ingevoerd. In de groepen zijn verschillende hoeken aanwezig waar de kinderen als ze klaar zijn in mogen werken. In groep 1 en 2 wordt al jaren met hoeken gewerkt. Daar zijn de volgende hoeken aanwezig: poppenhoek, bouwhoek, spelletjeskast, zand/watertafel, schrijf/stempelhoek. Leeshoek en letterhoek. Het werken in hoeken is in deze groepen een onderdeel van het lesprogramma. Bij de arbeid naar keuze lessen en andere activiteiten worden de hoeken gebruikt. In de groepen 3 t/m 8 kunnen de volgende hoeken aanwezig zijn. De leerkrachten bepalen zelf welke hoeken zij inrichten in hun groep en kunnen dat ook afwisselen. computerhoek taalhoek rekenhoek leeshoek schrijfhoek bouwhoek teken/knutselhoek aardrijkskundehoek themahoek techniekhoek Bijbelhoek Ontdekhoek boekenhoek spelletjeshoek Werken met dagtaken: In de groepen 5 tot en met 8 is het werken met dagtaken ingevoerd. Elke week wordt dit op diverse dagdelen uitgevoerd. Tijdens het werken met een dagtaak worden verschillende vakken ingepland. De leerlingen houden op een takenkaart bij wat ze gedaan hebben en hoe het gegaan is. Opbrengstgericht werken en werken met groepsplannen Binnen onze school willen we de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs aanbieden. Hierbij zijn de opbrengsten erg belangrijk. Vanaf groep 1 worden voor de vakken rekenen en lezen alle gegevens verwerkt in een groepsoverzicht. Hierbij zijn de gegevens van de Citotoetsen erg belangrijk. Deze worden afgenomen vanaf groep 2. De leerlingen worden in 3 groepen verdeeld. De instructieonafhankelijke leerlingen. Dit zijn de A of A+ leerlingen. Deze leerlingen kunnen met minimale instructie zelf aan het werk en krijgen ook verrijking. De instructiegevoelige leerlingen. Dit zijn de leerlingen met B en C scores. Zij behoren tot de basisgroep en krijgen de reguliere instructie en begeleiding. Dan zijn er ook de instructieafhankelijke leerlingen en halen met de Citotoetsten lage C, D of E scores. Dit zijn de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Zij krijgen de Pagina 19 van 37

20 instructie aangevuld met verlengde instructie en extra begeleiding om doelen van de basisstof te kunnen behalen. Vanuit deze instructiegroepen wordt een groepsplan opgesteld. Voor elke groep is er een uitwerking van de doelen met de invulling van het leerstofaanbod en de gebruikte methodieken en materialen. We streven ernaar alle leerlingen hiermee zo binnen hun eigen ontwikkelingslijn het juiste aanbod te geven. De scores worden dan ook regelmatig geanalyseerd en de groepsplannen worden meerdere malen geëvalueerd. Het werken met groepsplannen gaan we nog uitbereiden met groepsplannen voor spelling vanaf groep Vertrouwenspersonen binnen de school. Binnen de school zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. De kinderen kunnen bij ernstige problemen terecht bij deze personen. De rode postbus in de hal is voor aangifte te gebruiken. 3.4 Patrimoniumschool: Voortgezet onderwijs. (VO) Procedure in groep 8. Als een leerling in groep 8 zit moet er een school voor Voortgezet Onderwijs worden gekozen. Daarom wordt in groep 8 elk cursusjaar de CITO- EINDtoets afgenomen. Samen met de uitslag van de ENTREE- toets uit groep 7 (mei/ juni) en de rapporten (3-8) krijgt de leerkracht een goed beeld van de leerlingen. Op grond van deze gegevens en eigen inzicht en ervaring kan de leerkracht een betrouwbaar advies geven over een vervolgschool voor de betreffende leerling. Informatie over VO- scholen wordt door ons verzameld en aan de ouders doorgegeven. In de maand januari zijn tevens de schoolkeuzegesprekken. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de leerkracht. Als ouder(s) bepaalt u zelf welk type school en welke VO school uw kind gaat bezoeken. U ontvangt van onze school de inschrijfformulieren, die u thuis invult en op school weer inlevert. Onze school stuurt deze tezamen met de door de leerkracht ingevulde informatieformulieren naar de desbetreffende scholen. Van de school van uw keuze ontvangt u een bevestiging. De meeste scholen bieden ook in de maand februari / maart gelegenheid tot het bijwonen van proeflessen om de sfeer te proeven en school te leren kennen. Na de definitieve schoolkeuze hebben de VO scholen een kennismakingsmorgen/- middag waarop toekomstige leerlingen kennis kunnen maken met hun toekomstige klasgenoten, mentor en leraren (meestal in juni) De nazorg: contacten VO en BAO na plaatsing. Een docent van het VO komt bij ons op school om leerlingen te bespreken. De nieuw aangemelde leerlingen én de leerlingen die het vorige cursusjaar naar de desbetreffende school zijn gegaan passeren de revue. Daarnaast ontvangen we van de scholen een rapportoverzicht gedurende het eerste leerjaar. 3.5 Patrimoniumschool :Scholierenongevallenverzekering. Alle leerlingen zijn via een collectieve verzekering bij de Besturenraad in deze verzekering opgenomen. Deze verzekering is van kracht bij alle activiteiten in schoolverband. U kunt alleen aanspraak maken op deze verzekering als aantoonbaar is dat de school in gebreke is gebleven bij bepaalde activiteiten en duidelijk iets fout heeft gedaan of over het hoofd heeft gezien. Het bestuur en de school dragen geen verantwoordelijkheid voor diefstal van eigendommen van leerlingen en leerkrachten. Ook beschadigingen aan fietsen e.d. kunnen niet op school worden verhaald. 3.6 Patrimoniumschool: buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Ieder jaar wordt er voor de leerlingen van groep 5-7 aan het eind van het cursusjaar een sportdag georganiseerd (gemeente Veenendaal.) In schoolverband kan er ook deelgenomen worden aan tafeltennistoernooien, dam- en schoolvoetbaltoernooien, avondvierdaagse, korfbalwedstrijden, enz.. Leerlingen uit div. groepen (meestal 5/6 t/m 8) kunnen zich hiervoor opgeven. De leerlingen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte dat in de maanden april/ mei afgenomen wordt. Voorafgaand aan het praktische gedeelte vindt op school een fietsenkeuring plaats. Pagina 20 van 37

21 4 DE LERAREN 4.1 Patrimoniumschool: vervanging bij ADV, ziekte, scholing, verlof. Door ziekte, scholing of (ADV)-verlof kunnen leerkrachten afwezig zijn. Het is belangrijk dat het onderwijsproces zoveel mogelijk zijn gewone voortgang heeft. Daarom wordt de hulp ingeroepen van leerkrachten uit de vervangingspool of invallers. We hebben als school een aantal vaste invallers en proberen daarmee in voorkomende gevallen de lege plaats op te vullen. Als het echt niet lukt om voor een invaller te zorgen (m.n. in onvoorziene gevallen zoals bijv. bij ziekte), kunnen groepen worden samengevoegd of in het laatste geval naar huis worden gestuurd. Het aantal vaste leerkrachten per groep is max. twee. 4.2 Patrimoniumschool: de begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO. Vanuit de Christelijke Hogeschool Ede en van soms van Christelijke Hogeschool De Driestar uit Gouda krijgen we jaarlijks een aantal studenten. Zij volgen een opleiding voor groepsleerkracht en kunnen bij ons praktijkervaring op doen. Verspreid over het cursusjaar komen er Pabo-1, Pabo-2, Pabo-3 of Pabo-4 (de zgn. LIO-ers: Leerkracht in Opleiding) studenten. Studenten uit Pabo 1, 2 en 3 komen een week aaneengesloten en gaan dan een aantal weken naar de Pabo om zelf les te ontvangen. Vervolgens komen ze weer een week. Het aantal stagiaires wordt afgestemd op de mogelijkheden binnen onze school en we proberen het aantal te beperken om een zo rustig mogelijke voortgang van het onderwijs te garanderen. Aan de andere kant is het voor de toekomst van belang, dat nieuwe leerkrachten worden toegerust; op deze wijze willen we ons steentje daaraan bijdragen. De Pabo-4 student begeleidt als afstudeerwerk een groep afwisselend drie dagen per week/ een hele week (10-12 weken). Alle voorkomende (groeps- )werkzaamheden worden door de student gedaan, natuurlijk onder begeleiding van de leerkracht van de groep. 4.3 Patrimoniumschool: scholing van leraren. Er wordt naar gestreefd om regelmatig een nascholingscursus met het team te volgen. Dit kan zijn op gebied van eigen vaardigheden of op gebied van methodekeuze. Elk jaar vindt er collegiale consultatie plaats. Dat houdt in dat verschillende collega s bij elkaar in de groep gaan kijken naar een les of werkvorm. Zo kunnen we ook leren van elkaar en ideeën opdoen. Deze manieren van werken zijn voor de leerkracht ook een voortdurende scholing: hoe geef ik wat aan wie door? Enkele leerkrachten volgen ook individueel een nascholingscursus om zich op een bepaald gebied verder te bekwamen. In het jaarlijkse deel van de schoolgids kunt u de actuele nascholing vinden. 4.4 Patrimoniumschool: vergaderingen. Als team vergaderen we als regel één keer in de 4 à 6 weken. Tijdens de teamvergaderingen worden allerlei zaken besproken: (school)organisatie, vieringen, methodekeuze, werkvormen, onderwijszaken, leerlingen, enz. Indien nodig wordt een vergadering geweid aan één bepaald onderwerp of met een gedeelte van het team belegd. Naast teamvergaderingen zijn er bouw en werkvergaderingen (eens per 6 weken) waarin specifieke zaken worden besproken en uitgewerkt aangaande desbetreffende groepen; analyse van Citoresultaten, aparte leerlingbesprekingen (per bouw); en er vindt (directie)overleg plaats met IB- er/ RT- er of ICT- er. Pagina 21 van 37

22 5 DE OUDERS 5.1 Patrimoniumschool: het belang van de betrokkenheid van ouders. Een goede band tussen de school en het gezin is belangrijk en noodzakelijk. We hebben immers gemeenschappelijke doelen met onze kinderen. U als ouder kiest voor uw kind(eren) een school die zo goed mogelijk aansluit bij de levensovertuiging en de thuissituatie van het gezin. Hiermee is niet gezegd dat de verantwoordelijkheid van de ouders dan ten einde is. Er wordt verwacht dat u als ouders met de school meedenkt en meeleeft. We hopen dat u op een positieve manier meedoet en samenwerkt. Als er problemen of bespreekpunten zijn, horen wij dat graag van u. Jaarlijks hopen we het nieuwe cursusjaar te openen met een Sing In. Hierbij stellen wij uw aanwezigheid bijzonder op prijs. Om het jaar vindt er op onze school een projectweek plaats. Aan het einde van die periode stellen wij de school s avonds open zodat u met uw kind en andere belangstellenden het werk in de klassen kunnen bekijken. Om het jaar is er een jaarafsluiting met ouders en leerlingen. Er wordt dan een spel georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen. 5.2 Patrimoniumschool: informatie aan ouders. Onze schoolkrant verschijnt twee keer per jaar, in februari en in juni/ juli, net voor de zomervakantie. De schoolkrant wordt gevuld door leerlingen, personeel en evt. bestuur en MR. Uw eventuele bijdragen/ opmerkingen in welke vorm dan ook zijn welkom bij de directie. Naast de schoolkrant houden wij u ook op de hoogte van de activiteiten in en om de school middels de nieuwsbrief die de laatste schoolwoensdag van de maand verschijnt en die wij met de oudste uit een gezin meegeven. Hierin vindt u de meest actuele informatie van en over de school. Eénmaal per jaar verschijnt een jaarlijkse schoolgids met allerhande nuttige en bruikbare informatie die het schooljaar betreffen. Eén keer per 3 jaar verschijnt deze uitgebreide schoolgids met verschillende bruikbare en achtergrondinformatie rond de school. 5.3 Patrimoniumschool: inspraak/ medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraden van de vijf hervormde scholen hebben een deel van hun verantwoordelijkheid afgedragen aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen te maken hebben. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten die deel uit maken van de MR Deze MR behandelt zaken, die alleen onze school aangaan en stuurt de GMR-leden op pad met vragen of stemadviezen. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De taak van de MR is vooral een adviserende taak. In bepaalde zaken kan ook om instemming gevraagd worden. De MR is betrokken bij verschillende schoolzaken, stemt in met het formatieplan, geeft tips en denkt mee. In het hoofdgebouw ligt een exemplaar van het reglement van de M.R. voor u ter inzage. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die één of meerdere kinderen op onze school hebben, de grondslag en doelstellingen van de school onderschrijven. Ze worden gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen één keer voor nog eens drie jaar herkozen worden. Een ouder kan dus maximaal 6 jaar ononderbroken in de MR zitten (zie verder reglement). 5.4 Patrimoniumschool: ouderactiviteiten Hulpouders. Ouders zijn op vele manieren actief in school. Een moderne basisschool kan niet zonder. De medezeggenschapsraad (M.R.) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) spelen een belangrijke rol in school. Maar ook andere ouders zijn actief onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden: hulp bij het brigadieren, boeken kaften, cadeaus inpakken, rijden bij excursie, enz., enz. Aan het begin van elk schooljaar krijgen de ouders een contactformulier waarop adres en mobiel telefoonnummer doorgegeven kan worden. Eén van de ouders, de klassencoördinator, kan daarmee ouders benaderen die bij bepaalde activiteiten en/of klussen ingeschakeld kunnen worden. We hopen een beroep op u te kunnen doen om ons met één van de activiteiten te helpen. Pagina 22 van 37

23 5.4.2 Overblijven. Ook bij ons is er de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag (wettelijk verplichting). U kunt een strippenkaart voor 4 keer, 8 keer en 16 keer overblijven kopen. Bij elk lokaal in de onderbouw hangt een notitieblok waar u kunt opschrijven of uw kind overblijft. De overblijfmoeders weten dan hoeveel kinderen er komen. Het overblijven is in de onderbouw gesplitst in twee groepen. Groep 1 en 2 en groep 3 en 4. Uiteraard zijn er wel regels voor het overblijven opgesteld, waaraan leerlingen zich dienen te houden. Het gaat dan om regels van fatsoen tijdens het eten, om eerbied bij het beginnen en eindigen en om de houding t.o.v. de overblijfmoeder. Wanneer dat problemen geeft, is het niet uitgesloten dat we leerlingen voor een periode verplichten thuis te gaan eten, temeer ook omdat het overblijven door vrijwilligers, tegen een kleine vergoeding, wordt georganiseerd. Het overblijfgeld wordt gebruikt om de overblijfmoeder te betalen en. Om evt. speelgoed e.d. aan te schaffen Gebedskring. Binnen onze school zijn twee gebedskringen actief. We zijn als school zeer blij met dit initiatief, omdat gebed (ook het persoonlijke gebed) onmisbaar is voor de school. In de jaarlijkse schoolgids en nieuwsbrieven kunt u meer informatie vinden. 5.5 Patrimoniumschool: klachtenprocedure. Als school zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair en Voortgezet Onderwijs, ingesteld door de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. De overheid eist van scholen per 1 augustus 1998 de vaststelling van een klachtenregeling en de instelling van een klachtencommissie of de aansluiting bij een klachtencommissie. Wij hebben ervoor gekozen ons aan te sluiten bij een Landelijke Commissie. Voordat u een gang maakt naar de bovengenoemde commissie dient u uiteraard de normale procedure doorlopen te hebben. De normale gang van zaken betreffende klachten staat hieronder nog eens beschreven. Allereerst gaat u naar de betreffende leerkracht indien het een leerlingenzaak betreft. Indien er geen oplossing tot stand komt schakelt u de directie in. Tenslotte kan het bestuur benaderd worden als de voorgaande procedure niet tot een oplossing leidt. Bij andersoortige klachten, niet over leerlingenzaken, gaat u eerst naar de directie waarna eventueel de weg naar het bestuur nog kan volgen. Een volledig afschrift van het reglement kan op aanvraag bij de directeur worden verkregen. We hopen natuurlijk dat we met elkaar in staat zullen zijn de gang naar de klachtencommissie te voorkomen. 5.6 Patrimoniumschool: ouderbijdrage. Onze school kent, zoals zoveel scholen, een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is, met instemming van bestuur en MR vastgesteld per kind. De bijdrage voor alle leerlingen hetzelfde, omdat de kosten voor alle leerlingen ook hetzelfde zijn. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school splitst de bijdrage in voor schoolreizen, -kamp en excursies. Indien niet aan dit deel wordt voldaan, kan uw kind worden uitgesloten van schoolreis of kamp. Het andere deel wordt besteed aan allerlei jaarlijkse kosten zoals: sportdag, vieringen, kerstboeken, vader- en Moederdag, sinterklaas, enz. In de jaarlijkse schoolgids vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief, waarin uitleg staat over de besteding en de wijze van betaling (evt. in termijnen). In het jaarlijkse deel staat de verantwoording van het voorafgaande schooljaar vermeld. 6. OVERIGE ZAKEN. 6.1 Patrimoniumschool: Vieringen Verjaardagen leerlingen/ personeel / (groot) ouders Als de kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren. De leerlingen trakteren in hun eigen groep; daarnaast mogen ze in de andere groepen van het gebouw de leerkrachten een traktatie aanbieden. Dat mag best hetzelfde zijn als voor Pagina 23 van 37

24 de kinderen, u hoeft beslist geen uitzondering te maken. We adviseren het verstandig snoepen en trakteren, bijvoorbeeld iets hartigs, of iets van fruit. Werkt u s.v.p. mee aan verstandige traktaties! Bij de verjaardagen van de groepsleerkracht brengen de kinderen een geldbedrag mee voor een gezamenlijk cadeautje. De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden in de regel gevierd op of rond de dag zelf. In de onderbouw mogen de kinderen bij diverse feesten verkleed naar school komen. Wij willen hierbij vermelden dat heksenkleding en kleding met doodskoppen e.d. niet zijn toegestaan. Wanneer de ouders (gr. 1 ) of grootouders (gr.1 & 2) jarig zijn, mogen de kinderen van groep 1 en 2 een plaat kleuren of een tekening maken, zodat uw kind een eigen cadeautje kan geven. Graag één week van te voren aan de leerkracht doorgeven wanneer betreffende persoon jarig is Geboorte, huwelijk, afscheid. Bij een huwelijk en/of gezinsuitbreiding van leerkrachten kan gevraagd worden of de leerlingen uit de groep geld meenemen om een cadeau van te kopen. In geval van huwelijk gaat de groep van de desbetreffende leerkracht met eigen vervoer naar de bruiloft. Bij afscheid van een leerkracht mogen de leerlingen uit de betreffende groep een klein bedrag meebrengen voor een gezamenlijk cadeau. Een cadeau namens de school wordt door bestuur en personeel verzorgd. Bij het verlaten van de basisschool worden de ouders van de leerlingen van groep 8 verzocht de activiteiten van de afscheidsdag mee te helpen regelen, uiteraard in overleg met de groepsleerkracht(en) van groep 8. Vanuit de school ontvangen de leerlingen een Bijbel of dagboek en een getuigschrift Vieringen Christelijke feestdagen Kerstfeest en Paasfeest De Christelijke feestdagen vormen mede de hoogtepunten in het schooljaar. We hebben de volgende opzet. Elk jaar wordt Kerstfeest en Paasfeest gevierd. In groep 1-4 wordt het ene jaar Kerst en het andere jaar Pasen in het eigen lokaal gevierd met de ouders erbij. Groep 5-8 viert het ene jaar Kerst en het andere jaar Pasen met ouders in de Sionskerk. Als de groepen 1-4 Kerstfeest vieren met ouders, dan viert de bovenbouw Paasfeest met ouders. En omgekeerd. Ouders kunnen dan, als hun kinderen in beide gebouwen zitten, twee vieringen meemaken. Bid-en dankdag Op bid- en dankdag wordt er een gezamenlijke viering met de Beatrixschool gehouden in Sionskerk ( s morgens om u.) Een opzet rond een bijbelverhaal is uitgewerkt door een commissie van leerkrachten van de scholen en is in de week ervoor in de klassen aan de orde geweest. Eén van de plaatselijke Hervormde predikanten verleent zijn medewerking hieraan. Klassikale vieringen: De overige vieringen houden we gewoon in de klas. Om toch het bijzondere van de feestdagen te benadrukken besteden de leerkrachten er extra aandacht aan, bijv. d.m.v. liederen en verwerkingen (boekjes) Sinterklaas De 5 december- viering wordt in de groep gehouden. Sinterklaas komt op school met een aantal zwarte pieten die op originele wijze worden binnengehaald. De leerlingen mogen verkleed als zwarte piet op school komen. Vanuit school ontvangt iedere leerling van groep 1-4 een presentje. De leerkrachten kopen deze cadeaus in. De leerlingen van groep 5-8 kopen voor elkaar een cadeautje, maken zelf een surprise (en gedicht) Moederdag/ vaderdag. Voor moeder- en vaderdag wordt er inde groepen 1-4 iets gemaakt. Dit krijgt uw kind tijdig mee naar huis, zodat ze u daarmee op de bestemde dag kunnen verrassen. Pagina 24 van 37

25 6.2 Patrimoniumschool: schoolondersteunende diensten De schoolbegeleidingsdienst. Regelmatig maakt onze school gebruik van de diensten van een onderwijsadviesbureau, de LPC SBD Centraal Nederland aan de Kerkewijk te Veenendaal. Een van de diensten die zij voor ons verzorgen is de begeleiding van de leerlingenzorg op onze school. Onze eigen IB-ers en groepsleerkrachten hebben een belangrijke taak in de zorg voor onze leerlingen. Zij worden daarin ondersteund door deskundigen (orthopedagogen en psychologen) van Centraal Nederland. Zo vinden regelmatig consultatiegesprekken plaats, waarin we leerlingen bespreken die extra zorg nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind een keer in aanmerking komt voor een dergelijke consultatie. In een dergelijk geval willen wij graag de vrijheid hebben om de gegevens uit het leerlingendossier in te brengen in het overleg met de SBD. Natuurlijk zal de SBD met deze gegevens vertrouwelijk omgaan. Wij streven ernaar ouders altijd vooraf in te lichten als een leerling met de SBD zal worden besproken. Mocht u problemen hebben met deze procedure dan ontvangen wij van u graag een schriftelijke verklaring. Op het gebied van de leerlingbegeleiding bestaat die begeleiding, naast advisering, uit het onderzoeken en testen van leerlingen met bepaalde problemen. De uitslag van zo n test wordt altijd met de ouders van de leerling doorgesproken. Een ander groot gebied van de hulpverlening betreft de systeembegeleiding. Schoolbegeleiders gaan dan samen met het schoolteam aan de slag om bepaalde onderdelen van het onderwijs te verbeteren De schoolarts. Jaarlijks worden alle kinderen van groep 2 en groep 6 aan een geneeskundig onderzoek onderworpen. De leerlingen worden door de schoolarts onderzocht. Daarnaast zullen er kinderen worden opgeroepen naar aanleiding van een vorig onderzoek voor controle van bijv. de ogen, het gehoor, de houding etc. Als dat wenselijk wordt geacht, worden ook leerlingen door de leerkracht of de ouders bij de schoolarts aangemeld voor onderzoek. De ouders/ verzorgers worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Twee keer per jaar bespreekt de IB-er de leerlingen met een schoolverpleegkundige Logopedie I.v.m. bezuinigingen bij de gemeente worden de kinderen niet meer gescreend door een logopedist(e). Als er logopedie nodig is, dient u dit zelf te verzorgen Schoolfotograaf Met de schoolfotograaf is afgesproken dat eens in de twee jaar individuele foto s, broertjes/ zusjesfoto s en groepsfoto s gemaakt worden. Het tussenliggende jaar alleen een groepsfoto. U ontvangt via de nieuwsbrief informatie betreffende de datum en andere zaken. 6.3 Patrimoniumschool: overige (regel)zaken Zending/ adoptie Iedere maandagmorgen halen we geld op voor de diverse organisaties op het terrein van zending, evangelisatie en ontwikkelingswerk. Wilt u s.v.p. uw betrokkenheid laten blijken door uw kinderen op maandag iets van onze (financiële) overvloed te laten offeren?. Daarnaast heeft de school 4 kinderen financieel geadopteerd via de Stichting Woord en Daad. Door deze hulp ontvangen de kinderen voedsel, kleding en onderwijs Gevonden voorwerpen. In de hal van beide gebouwen staat de bak gevonden voorwerpen. Deze worden beheerd door de bouwcoördinatoren. Al datgene wat door onderwijsgevenden en/ of leerlingen gevonden wordt, komt in deze bak Pagina 25 van 37

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Hervormde school voor basisonderwijs. Schoolgids 2015-2016

Hervormde school voor basisonderwijs. Schoolgids 2015-2016 Hervormde school voor basisonderwijs. Schoolgids 2015-2016 Op de Patrimoniumschool wordt elk kind gezien en kan het zich ontwikkelen binnen de talenten die het van God heeft gekregen. Woord vooraf. Beste

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011 Overberg, april 2011 Instemming MR: 23 mei 2011 Instemming bestuur: 27 september 2011 Instemming MR na wijzigingen: 16 januari 2012 Inhoud. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1 De levensbeschouwelijke identiteit

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven.

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven. Huiswerkbeleid Vooraf In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de leerlingen regelmatig werk mee naar huis: huiswerk. Onder huiswerk verstaan we leer- en/of maakwerk dat door de leerkracht meegegeven wordt

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Hervormde school voor basisonderwijs. Schoolgids

Hervormde school voor basisonderwijs. Schoolgids Hervormde school voor basisonderwijs. Schoolgids 2016-2017 Op de Patrimoniumschool wordt elk kind gezien en kan het zich ontwikkelen binnen de talenten die het van God heeft gekregen. 1 Inhoud Woord vooraf.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus 1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus Onze school maakt deel uit van de schoolvereniging Ichthus. Ichthus beheert in Huizen 6 basisscholen. Deze liggen evenwichtig verdeeld over de gemeente.

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8

Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8 222222222222 Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Start thema Nederland in alle units

Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Start thema Nederland in alle units FEBRUARI 2015 VEENSTRAAT 2 7776 BE SLAGHAREN TEL: 0523 681892 WWW.SBODEVONDER.NL Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder ` Belangrijke Data: 26 JANUARI

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Algemene belangrijke zaken

Algemene belangrijke zaken Algemene belangrijke zaken Binnenkomst: de kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen om hun tas en hapje en drankje binnen neer te zetten/ op te hangen. Daarna gaan de kinderen naar het plein waar een

Nadere informatie