Proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A"

Transcriptie

1 Proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A 1. Noem drie stappen die je kunt ondernemen om te bepalen of een kandidaat geschikt is voor de vacature van een inlener. 2. Uw opdrachtgever heeft een flexwerker van jullie uitzendonderneming een vast contract gegeven. Nu wilt u dat de opdrachtgever u een fee/boete betaalt voor het overnemen van uw flexwerker. Is de opdrachtgever verplicht deze fee/boete te betalen? Motiveer uw antwoord. 3. Wat betekent het begrip "rechtsvermoeden" in het kader van een arbeidsovereenkomst? 4. Welke wet(ten) kent (kennen) het begrip wachtdagen? Wat houdt dat begrip in? 5. Wanneer heeft een flexwerker recht op een onregelmatigheidstoeslag? 10 punten 6. Een werknemer met een "vervroegd pensioen-uitkering" werkt daarnaast gedurende 20 uur per week via een uitzendonderneming als suppoost in een museum. Hij heeft een uitzendovereenkomst in fase A (ABU-CAO), c.q. fase 1 (NBBU-CAO). Dan wordt hij ziek. Ontvangt hij een betaling ter zake van dit ziektegeval? Zo ja: welke, van wie, hoe hoog is die betaling en hoe lang duurt deze maximaal? Zo nee: waarom niet? 7. Een werknemer raakt arbeidsongeschikt en ontvangt na verloop van tijd een WIA-uitkering. In goed overleg wordt hij bij zijn eigen werkgever in een passende functie herplaatst. Noem een subsidiemogelijkheid of een financiële compensatie die deze werkgever kan ontvangen. 8. Een flexwerkster heeft altijd gedurende 40 uur per week gewerkt. Nu is zij werkloos en heeft recht op een uitkering op grond van de WW. Vanwege een probleem in de kinderopvang meldt zij het UWV dat zij zich slechts 20 uur beschikbaar stelt voor werk. Heeft zij recht op een WW-uitkering? Zo ja voor hoeveel uur? Motiveer uw antwoord.

2 3 punten 9. Welke stelling(en) over het "uitzendbeding" is of zijn juist? I. ziek is einde opdracht II. einde werkzaamheden is einde uitzendovereenkomst A. stelling I is juist B. stelling II is juist C. stelling I en II zijn juist D. stelling I en II zijn onjuist 10. Een opdrachtgever verzoekt de uitzendonderneming de flexwerkers het dragen van piercings en andere sieraden te verbieden. Gaat u hier op in? Motiveer uw antwoord. 11. U krijgt een aanvraag van een grote inlener voor zes productiekrachten aan een lopende band. Zij moeten controleren of dozen goed verpakt de band af komen. Eén van de eisen is dat zij het Nederlands in woord en geschrift goed moeten beheersen. Geef aan hoe u deze aanvraag behandelt. Motiveer uw antwoord. 3 punten 12. Welke van de volgende stelling(en) is (zijn) juist? I. De kostprijs van flexwerkers van 65 jaar en ouder is lager dan de kostprijs van reguliere flexwerkers. II. Vakantiekrachten bouwen reserveringen op voor vakantiedagen, kort verzuim, vakantiebijslag en feestdagen. III. Onder premiegroep I vallen alle flexwerkers in administratieve, medische en horecafuncties. A. stelling I is juist B. stelling II is juist C. stelling III is juist D. stelling I en II zijn juist E. stelling I, II en III zijn juist F. stelling II en III zijn juist 13. Noem vier taken van het UWV WERKbedrijf. 14. Waarom is het uitzenden van kantinemedewerkers naar een cateringbedrijf, waarbij er verschillende werkplekken in verschillende bedrijven zijn, geen doorlenen? 15. Wie zijn verzekerd voor de volksverzekeringen?

3 3 punten 16. Welk(e) recht(en) bouwt een flexwerker op bij de StiPP? A. Pensioen vanaf 67e jaar. B. Pré-pensioen vanaf 62e jaar. C. Pensioen vanaf 65e jaar. D. Pré-pensioen vanaf 62e jaar en pensioen vanaf 65e jaar. 17. Een flexwerker heeft 25 weken voor u gewerkt in fase A (ABU), c.q. fase 1 (NBBU). Vervolgens is hij acht weken op reis geweest. Hij is opnieuw voor u gaan werken, weer in het fasensysteem, gedurende 50 weken. Aansluitend heeft hij tien weken in het ziekenhuis gelegen. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat hij opnieuw voor u werken. Geef aan in welke fase en waar in deze fase u de flexwerker plaatst. Motiveer uw antwoord. Geef aan of u een ABU- of NBBU-antwoord geeft. 10 punten 18. Bij een bedrijf heeft een medewerker drie keer een jaarcontract gehad. Het is voor het bedrijf niet mogelijk deze medewerker in vaste dienst te nemen. U wordt gebeld of uw uitzendonderneming hiervoor een oplossing heeft. Geef aan of u een oplossing heeft. Motiveer uw antwoord. Geef aan of u een ABU- of een NBBU- antwoord geeft. 10 punten 19. Benoem, in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, de drie rechten die een flexwerker heeft. Geef aan wat elk recht inhoudt. 20. Mag een zzp-er uit Roemenië of Bulgarije in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning? Motiveer uw antwoord. 21. Mag een uitzendonderneming referenties inwinnen bij vorige werkgevers van sollicitanten? Motiveer uw antwoord. 22. Noem acht verschillende activiteiten om sollicitanten te werven. 10 punten 23. Noem de twee gebodsbepalingen uit de WAADI en leg uit wat deze inhouden.

4 24. Uw flexwerker gaat fulltime werken bij een inlener voor het wettelijk minimumloon in een dienstverband van 36 uur per week. Het wettelijk minimumloon bedraagt 1.402,80 per maand. (dit is een fictief genomen bedrag!) Geef met berekening aan wat het bruto-uurloon wordt voor deze flexwerker. 3 punten 25. Welke premies zijn verschuldigd voor een flexwerker die 67 jaar is? A. Premies voor de ANW, AWBZ en Zorgverzekeringswet. B. Alleen de bijdrage volgens de Zorgverzekeringswet C. Alleen de sociale verzekeringspremies ZW, WAO en WIA D. Alleen premies voor de ANW en AWBZ 3 punten 26. Welke stelling(en) over de Wet studiefinanciering is (zijn) juist, respectievelijk onjuist? I. bij het toekennen van een aanvullende prestatiebeurs op grond van de WSF wordt rekening gehouden met het inkomen van de ouders II. een student die een beurs ontvangt op grond van de WSF, is automatisch verzekerd tegen ziektekosten via de Zorgverzekeringswet A. alleen I is juist B. alleen II is juist C. I en II zijn juist D. I en II zijn onjuist 27. Wat is de Zorgtoeslag? 28. Noem drie zaken die thuishoren in een personeelsdossier. 29. U moet van uw sollicitanten, voordat u met hen een arbeidsovereenkomst kunt aangaan, een geldig legitimatiebewijs hebben gezien en een kopie daarvan bewaren in uw administratie. Noem vier documenten die hiervoor als wettig legitimatiebewijs gelden. 3 punten 30. Hoe lang duurt het wettelijk recht op kraamverlof? A. 6 weken B. 2 dagen C. 5 dagen D. Dit is niet wettelijk geregeld Einde van dit examen.

5 Correctiemodel bij proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A 1. Mogelijke antwoorden: Het CV doornemen en daarbij de eisen van de inlener vergelijken met de kwalificaties en vaardigheden van de kandidaat. Referenties checken. Diploma's controleren. Bepalen of de kandidaat past binnen de sfeer, de uitstraling, het team van de inlener. Testen afnemen om te controleren of een kandidaat inderdaad aan de eisen voldoet. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts twee stappen 2. Dit hangt af van de inhoud van de Algemene Voorwaarden. In het algemeen bevatten die een termijn (van een aantal weken/uren) waarbinnen de flexwerker slechts tegen betaling van een fee/boete kan worden overgenomen. Anders is geen fee/boete verschuldigd. Noot correctoren: het antwoord: Ja want het staat in onze Algemene Voorwaarden is natuurlijk ook goed. Als de kandidaat antwoordt ''als het in het contract is opgenomen'' is dat niet volledig genoeg. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten de kandidaat geeft het juiste antwoord maar is niet volledig 3. Rechtsvermoeden betekent: dat, wanneer iemand meer dan drie maanden ten minste 20 uur gemiddeld per maand tegen beloning heeft gewerkt, er sprake is van een arbeidsovereenkomst dat, wanneer een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de werknemer in de volgende maand aanspraak kan maken op werk (en beloning) in dezelfde omvang als het gemiddelde van de drie voorgaande maanden. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft een juist antwoord, maar is niet helemaal volledig 4. De Ziektewet en Het Burgerlijk Wetboek (c.q.: VLZ of Wet op de arbeidsovereenkomst) bepalen dat de uitkering, resp. de loondoorbetaling pas aanvangen op de derde dag van ziekte. De eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten de kandidaat geeft het juiste antwoord, maar noemt alleen de ziektewet 2 punten de kandidaat geeft slechts de helft van het antwoord 5. Een ORT geldt op uren buiten de gebruikelijke arbeidsduur. (Noot correctoren: indien de kandidaat alles overschrijft uit de CAO, is dat natuurlijk niet fout) de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 6. Ja, hij ontvangt ziekengeld (70% van zijn dagloon) van het UWV en 21% (ABU), c.q. 20% (NBBU) van de uitzendonderneming gedurende maximaal 52 weken. Daarna maximaal 52 weken opnieuw 70% ziekengeld van het UWV en 10% van de uitzendonderneming (ABU). NBBU: geen aanvulling in het tweede jaar. 10 punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 8 punten De kandidaat geeft 4 van de 5 antwoorden

6 6 punten De kandidaat geeft 3 van de 5 antwoorden 4 punten De kandidaat geeft 2 van de 5 antwoorden 2 punten De kandidaat geeft 1 van de 5 antwoorden 7. Premiekorting (1 jaar) of vergoeding van meerkosten re-integratie. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 8. Voor de 20 uur per week waarvoor zij zich niet beschikbaar stelt voor werk, heeft zij geen recht op een WW-uitkering. Voor de andere 20 uur per week is zij wel beschikbaar en heeft zij wel recht op een WW-uitkering. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft een juist antwoord, maar is niet helemaal volledig 1 punt De kandidaat zegt alleen ja 9. C 10. Ja, maar alleen als dit onveilig of onhygiënisch is (of nee, tenzij het om veiligheid en hygiëne gaat). de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 2 punten de kandidaat geeft slechts nee als antwoord. 11. Eerst vragen waarom de eis gesteld wordt van het beheersen van het Nederlands in woord en geschrift. Als blijkt dat het niet functierelevant is, is het indirecte discriminatie. ( De inlener wil geen buitenlanders) Daar kan de uitzendonderneming niet op ingaan. Het is verboden te discrimineren. Op grond van de AWGB, Algemene Voorwaarden, CAO voor uitzendkrachten en Grondwet. Als de inlener deze eis niet bijstelt, kan de aanvraag niet worden voorzien! De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 1 punt De kandidaat zegt alleen, dat hij de aanvraag niet in behandeling neemt 12. A 13. Registratie werkzoekenden en vacatures. Bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Aanvragen WW behandelen (intake). Aanvragen Bijstand (WWB) behandelen (intake). Ontslagaanvragen behandelen en ontslagvergunningen verlenen. Verstrekking tewerkstellingsvergunningen. Onderhouden van de website (vacatures). De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts drie taken 1 punt De kandidaat noemt slechts twee taken 14. Omdat ondanks de verschillende werkplekken het cateringbedrijf leiding en toezicht blijft houden.

7 De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 15. -alle ingezetenen van Nederland. -niet-ingezetenen, die ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn onderworpen. (ook goed: Alle mensen, die in Nederland rechtmatig wonen en/of werken.) Voor bonuspunten: -mensen die niet aan deze voorwaarde voldoen, maar via een algemene maatregel van bestuur toch onder deze verzekering zijn gebracht. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten De kandidaat geeft de helft van het antwoord. 3 bonuspunten Indien iemand ook het derde antwoord geeft. Maar maximum blijft! 16. C 17. ABUantwoord: NBBUantwoord: de onderbrekingen zijn iedere keer korter dan 26 weken geweest. Hij blijft dus nog drie weken in fase A. Hij heeft namelijk 25 plus 50 weken gewerkt, is 75. Na 78 gewerkte weken volgt fase B. Fase 1 duurt 26 weken. De eerste onderbreking was korter dan 26 weken. Bij terugkomst van de reis, zit hij dus nog in fase 1, en wel één week. Vervolgens 49 weken in fase 2. De ziekteperiode is korter dan 26 weken, dus blijft hij in fase 2; hij begint aan de 50ste week. Hij kan in fase 2 nog 104 weken - 49 weken = 55 weken werken. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 1 punt De kandidaat noemt alleen de fase, maar wel waar in de fase 18. ABUantwoord: NBBUantwoord: Op basis van de CAO voor uitzendkrachten bestaat in fase A de mogelijkheid van uitzenden gedurende 78 weken (anderhalf jaar) en in fase B 24 maanden (twee jaar). Dat is samen drieënhalf jaar. Ten opzichte van een vaste werkgever heeft een uitzendonderneming dus een half jaar meer. In deze case kan de uitzendonderneming de flexwerker dus nog een contract van een half jaar geven in fase B. Op basis van de CAO voor uitzendkrachten heb je in fase 1 de mogelijkheid van uitzenden gedurende 26 weken (half jaar) en in fase weken (twee jaar) en in fase 3 52 weken (één jaar). Dit is samen drieënhalf jaar. Ten opzichte van de vaste werkgever heeft een uitzendonderneming dus een half jaar meer. In deze case kan de uitzendonderneming de flexwerker nog een contract van een half jaar geven in fase punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 7 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 4 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, zonder motivering 19. Recht op inzage en correctie: De werknemer heeft het recht op inzage in de gegevens, die de werkgever over hem bijhoudt. Na inzage heeft de werknemer het recht om onjuistheden te verbeteren, onvolledige gegevens aan te vullen of om gegevens te verwijderen.

8 Recht op motivering: De werknemer heeft het recht te vernemen waarom iets wordt geweigerd. Recht op verzet: De werknemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van bepaalde gegevens en de werkgever te vragen deze verwerking te beëindigen. 10 punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 7 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 6 punten De kandidaat beschrijft slechts twee rechten 3 punten De kandidaat beschrijft slechts één recht 20. Ja, zzp-ers (zijn geen werknemers) uit Roemenië of Bulgarije hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig. ( Een tewerkstellingsvergunning is alleen van toepassing op werknemers.) de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 2 punten de kandidaat geeft slechts ja als antwoord. 21. Ja, maar er is wel toestemming nodig van de sollicitant. Als de sollicitant referenties opgeeft, mag de uitzendonderneming ervan uitgaan dat er toestemming is gegeven. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten de kandidaat geeft het juiste antwoord maar is niet volledig. 22. Advertentie op lokale tv plaatsen. Advertentie op lokale radio plaatsen. Banenmarkt organiseren/bezoeken. Banenbord buiten zetten. Gebruik van posters. Advertenties plaatsen. Etalagekaartjes ophangen. Vacatur ing naar oud-medewerkers sturen. Werkende flexwerkers benaderen of ze iemand weten. Opleidingsinstituten benaderen. Internet sites raadplegen. Social media gebruiken Sms-en naar ingeschreven en werkende flexwerkers Correctoren: Alle mogelijke activiteiten kunnen natuurlijk goed zijn, maar let er op dat ze echt verschillend zijn. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts zes of zeven activiteiten 1 punt De kandidaat noemt slechts vier of vijf activiteiten 23. De twee geboden: Informatie veiligheid; Loonverhoudingsvoorschrift. Informatie Veiligheid houdt in, dat je alle informatie verstrekt over de inhoud van de functie, de functiekwalificaties en alle informatie m.b.t. de veiligheid van de functie (veiligheidsvoorschriften, kleding en instructies hoe een machine werkt e.d.). Loonverhoudingsvoorschrift houdt in, dat de uitzendonderneming aan de flexwerker hetzelfde loon betaalt als de inlener aan een eigen gelijkwaardige medewerker betaalt op een zelfde functie. 10 punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 8 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 6 punten De kandidaat noemt slechts één gebodsbepaling, maar geeft wel de betekenis De kandidaat noemt alleen de twee gebodsbepalingen 3 punten De kandidaat noemt slechts één gebodsbepaling zonder betekenis

9 24. Het maandloon x 3 en dan delen door 13 weken en dat delen door 36 uur = 8,99 Een andere manier is: maandloon x 12, delen door 52 weken en door 36 uur. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 2 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord zonder berekening 25. A 26. A 27. Een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord een verslag van een functioneringsgesprek 2. een kopie van het identiteitsbewijs 3. de verzuimfrequentie 4. de correspondentie rond een gegeven waarschuwing 5. de noodzaak van een ergonomische aanpassing van de bureaustoel 6. de nationaliteit van de flexwerker 7. de uitzendovereenkomst 8. "loonbelastingformulier" (d.w.z. een formulier met persoonlijke gegevens t.b.v. de Belastingdienst) 9. arbeidsovereenkomst De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts twee zaken 1 punt De kandidaat noemt slechts één zaak 29. Een nationaal paspoort Een Nederlandse identiteitskaart Een diplomatiek paspoort Een dienstpaspoort Een reisdocument voor vreemdelingen Een reisdocument voor vluchtelingen De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts drie documenten 1 punt De kandidaat noemt slechts twee documenten 30. B

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 1e druk: maart

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 1e druk: maart 2009 2e druk: december

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden FS140701R1 1-7-2014. PSC backoffice services / Werkend Talent Services. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Werkend Talent Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Werkend Talent 0 van

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services

Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services 1 Algemene Voorwaarden PSC Backoffice Services Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van PSC Backoffice Services. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Pit Professionals Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en

Nadere informatie

Whitepaper Maart 2015. Uitzendkrachten inzetten: Dingen die u moet weten

Whitepaper Maart 2015. Uitzendkrachten inzetten: Dingen die u moet weten Whitepaper Maart 2015 Uitzendkrachten inzetten: 10 Dingen die u moet weten Inhoud Inleiding...2 Beloning uitzendkracht...4 Contractvarianten...8 Wet Werk en Zekerheid... 10 Risico s opdrachtgever... 11

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSC backoffice services / Burger Support Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 FS150701R1-AV PSC Backoffice Services voor Opdrachtgevers Private Label Burger Support 0 van

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave november 2011 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave november 2011 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie