Geacht College, geachte Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geacht College, geachte Raad"

Transcriptie

1 Gemeente Venray College B&W en Gemeenteraad Venray Postbus AM Venray Roermond: 14 augustus 2007 Betreft: Zienswijze Ontwerp-bestemmingsplan Circuit de Peel Van: Toine Wuts Kenmerk: / TW / Bijlage: 1 Geacht College, geachte Raad Mede namens onderstaande natuur- en milieuorganisaties, recreatievereniging en bewoners uit Venray geven wij onze zienswijze op het Ontwerp-bestemmingsplan Circuit de Peel. Inleiding Twee weken geleden heeft u onze reactie op het MER mogen ontvangen. De termijn tussen het gereed komen van het MER en de terinzagelegging van het Ontwerp-bestemmingsplan door het College van B&W is wel erg kort. Hoewel de Raad het MER al heeft vastgesteld in haar vergadering in juni j.l. zijn wij van mening dat een dermate snelle behandeling leidt tot onzorgvuldigheid en zelfs vooringenomenheid wat in strijd is met artikel 2.4 AWB.. De Raad alsook het College van B&W zijn blijkbaar niet geïnteresseerd in de mening van de Commissie m.e.r. over het MER en niet in de meningen van ons en andere insprekers op het MER. Dit blijkt uit het feit dat de Raad het MER al heeft vastgesteld en het College het Ontwerpbestemmingsplan al heeft vastgesteld. De werkwijze en besluitvorming door de Gemeenteraad gedurende vele jaren ondersteunt deze veronderstelling. Alle besluiten zijn erop gericht om het circuit te handhaven in de directe omgeving van het huidige illegale circuit. Het College van B&W heeft enkele jaren geleden zowel aan de dorpsraad van Merselo als aan individuele burgers de toezegging gedaan dat het illegale circuit per 1 januari 2006 dicht zou gaan. In geen enkele toekomstvisie, noch in een partijprogramma is het belang van een circuit van die omvang in Venray genoemd. De voorgenomen verplaatsing van amper 100 meter zien wij als een voortzetting van de bestaande illegale situatie. Elk ter behandeling aan de Raad aangeboden document door het College van B&W, wordt door de Raad van tafel geveegd. Het alternatieven onderzoek en een nota van het College B&W inzake een 1

2 geheel nieuw multifunctioneel sportcentrum, waarvan het circuit een onderdeel was, wordt steevast verworpen met de mededeling dat voor de Raad alleen een locatie in de directe nabijheid van de Bakelsedijk bespreekbaar is. Steeds weer wordt teruggegrepen op de motie, waarin de vorige Raad heeft besloten het illegale circuit op de huidige locatie te legaliseren. De procedure bij de Raad van State hiertoe is op het laatste moment stopgezet. Daarnaast hebben de gemeente Venray, de provincie Limburg en de initiatiefnemer al op 30 juni 2006, voordat de planologische procedure is opgestart, een vaststellingsovereenkomst getekend waarin realisering van een circuit aan de Bakelsedijk-Zuid wordt geregeld. De partijen hebben hierin zelfs volgens ons juridisch volstrekt onmogelijke voorwaarden vastgelegd, namelijk dat de particuliere initiatiefnemer twee bedrijven zal uitkopen. De eigenaren van deze twee bedrijven zijn geen partij in deze overeenkomst. Van een gedegen planologische afweging is hier dus geen sprake, eerder van een vooringenomenheid. De gehele bestemmingsplanprocedure, inclusief m.e.r. procedure moest toen namelijk nog beginnen. Toelichting Bestemmingsplan Circuit de Peel Algemeen In reactie op de toelichting kunnen wij veel zaken aanhalen die wij al in onze reactie op het MER hebben genoemd. Wij beperken ons hier tot de aanvullingen op deze reactie en beschouwen de bijgevoegde reactie op het MER als hier ingevoegd en herhaald (bijlage 1). Een maatschappelijke noodzaak of maatschappelijk belang van een circuit in dit gebied is nooit aangetoond. Dit geldt voor zowel het illegale circuit alsook voor het nu voorliggende initiatief. De reden die wordt aangevoerd, namelijk het beperken van het wildcrossen in de Venrayse bossen, vindt eerder zijn oorsprong in een weigering tot handhaving of in een onvoldoende handhavend optreden. Dat het maatschappelijk belang is aangetoond door middel van een referendum is volgens ons gebaseerd op een wel erg creatieve interpretatie van de voorgelegde vraag aan de burgers gelijktijdig met de laatste gemeenteraadsverkiezingen: moet het circuit op de huidige plek blijven of niet? Dat er mensen zijn die hun ontspanning vinden in de activiteiten op het race-circuit ontkennen wij niet. Er zijn ook mensen die hun ontspanning niet meer kunnen vinden in de aangrenzende bossen dankzij het race-circuit. Het huidige illegale circuit bevindt zich volgens het POL 2006 in de EHS. Voor zover bekend is door de gemeente alsook door de eigenaar van het huidige illegale circuit nooit bezwaar gemaakt tegen de deze status van EHS. De gronden hebben sinds 1944 tevens de gemeentelijke bestemming Bos. Ook binnen deze bestemming heeft een circuit nooit tot de mogelijkheden behoord. Het vele malen verzoeken tot handhavend optreden, zowel op basis van de ruimtelijke ordeningswetgeving als op basis van de milieuwetgeving, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie, op last van een uitspraak van de Raad van State, bestuursdwang gaat toepassen. Deze 2

3 bestuursdwang leidt ertoe dat het huidige illegale circuit per 1 december 2007 definitief gesloten zal worden. Het is dan ook niet terecht dat het huidige illegale circuit in het MER en ook in de toelichting van het Ontwerp-bestemmingsplan wordt beschouwd als een bestaande situatie of te wel als bestendig (en daarmee legaal) gebruik. Het voorliggende Ontwerp-bestemmingsplan heeft ook als doel het verhogen van de milieukwaliteit door het niet langer toestaan van intensieve veehouderij (IV)op twee agrarische bedrijven in het plangebied evenals het herinrichten van de huidige locatie van het circuitterrein naar natuur. Dit zijn twee autonome ontwikkelingen. Het uitplaatsen van de intensieve veehouderijen is vastgelegd in het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg. Met het herinrichten zal wel bedoeld worden het herbestemmen. Inrichten regel je niet via een bestemmingsplan. Een herbestemming is niet nodig. De bestemming is namelijk al Bos. Het uitplaatsen van de IV-bedrijven heeft geen enkele relatie met het circuit. Dat de initiatiefnemer van het nieuwe circuit deze uitplaatsing wil bekostigen is louter en alleen een financiële zaak. Een financiële tegemoetkoming in provinciaal beleid, waarvan men toch niet mag verwachten dat de reden hiertoe is gelegen in het gemakkelijker toestemming krijgen van een provinciale goedkeuring. Een dergelijke financiële constructie mag de besluitvorming niet beïnvloeden. De provincie dient om het circuit mogelijk te maken, op de nieuwe locatie, een besluit te nemen inzake de herbegrenzing van de POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen). Afweging van de locatiekeuze Er wordt de indruk gewekt dat de locatiekeuze tijdens het m.e.r- proces nader is gemotiveerd. Hier wordt voorbijgegaan aan het Plan-MER. In het Plan-MER dient een locatiestudie te worden gemaakt, waarin alle locaties een gelijke weging gebaseerd op een vergelijkbaar onderzoek krijgen. Daarnaast is de nadere motivering zeer selectief toegepast. In de bundeling met andere lawaaimakers wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheden die vergunningtechnisch op vliegbasis de Peel liggen. De landingsbaan van de vliegbasis is op dit moment niet in gebruik, maar dient wel paraat te blijven. Het is derhalve onterecht om in de cumulatie van de geluidsberekeningen deze mogelijkheid niet mee te nemen. Dat geldt ook voor de incidentele activiteiten die plaatsvinden op het vliegveld. In de vergelijking tussen de locaties is rekening gehouden met een geluidswal van 10 m hoog, terwijl in de verdere uitwerking van het MER al snel de conclusie is gemaakt dat ook op de Bakelsedijk-Zuid een speciale geluidswal met een hoogte van 12,6 m en een naar binnen gekeerd (verlengd) dak nodig is. Daarnaast is het ons volstrekt onduidelijk waarom dezelfde geluidwerende voorzieningen, zijnde een wal van 10 m hoogte, in de alternatieven Metaalweg/Beemdweg euro (70%) duurder zijn dan in het Bakelsedijk-Zuid alternatief. Betreffende de natuur is er geen rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van het beoogde plangebied (Bakelsedijk-Zuid). Dit geld zowel voor het Plan-MER gedeelte als voor het Locatie-MER gedeelte. Het gaat hier om een POG gebied en een extensiveringsgebied in het kader van de Reconstructie. 3

4 Na de uitplaatsing (autonome ontwikkeling c.f. Reconstructieplan), voor 2012 van de intensieve veehouderijen zou Bakelsedijk-Zuid zich kunnen ontwikkelen tot een gebied van gelijke ornithologische waarde als de aangrenzende luchtmachtbasis, een kerngebied voor vogelsoorten van open akker- en weidegebieden als grutto, graspieper en veldleeuwerik. In het natuuronderzoek wordt ten onrechte gemeld dat het Ministerie van Defensie niet de gelegenheid heeft gegeven tot inventarisatie. In het provinciale PCGP-overleg is dat door het Ministerie van Defensie wel aangeboden. Uit navraag is gebleken dat de natuuronderzoekers de vraag om gegevens of onderzoek ter plekke niet aan het Ministerie hebben gesteld. Dat het beoogde plangebied de status POG heeft wordt niet eens meegewogen in het vergelijkend onderzoek. Dit gebeurt wel o.a. bij de locatie Metaalweg, waarbij de term POG in ontwikkeling wordt gebruikt voor de aldaar aanwezige gronden met een agrarische functie. In tabel 5.1 wordt een beoordeling gegeven inzake ruimtebeslag natuurgebied. Waar dit op gebaseerd is, is volstrekt onduidelijk. In het gehele MER staat geen enkele oppervlakte berekening van het akoestisch ruimtebeslag van de locaties Beemdweg en Metaalweg. Dat zelfde geldt voor het ruimtebeslag dassenleefgebied alsook voor de geluidsverstoring broedvogels. Al deze waarden worden niet kwantitatief onderbouwd. Sterker nog de locaties Beemdweg en Metaalweg waren geen onderdeel van het onderzoeksgebied in het natuuronderzoek, noch bij het MER noch in het Ontwerpbestemmingsplan. Het is volstrekt onterecht om de kosten voor uitplaatsing van de IV-bedrijven, die de initiatiefnemer geheel vrijwillig voor eigen rekening neemt, te zien als natuurcompensatiekosten. Het is geen circuit gerelateerde natuurcompensatie, daar het gaat om vigerend beleid in het kader van het Reconstructieplan. Zoals wij al in onze reactie op het MER hebben aangegeven, hadden ook de andere locaties uit het alternatievenonderzoek meegenomen moeten worden. Daarnaast blijkt uit bovenstaande dat het alternatievenonderzoek waarop het Ontwerp-bestemmingsplan zijn basis moet vinden, summier en onzorgvuldig is. Provinciaal-, Rijks- en Gemeentelijk beleid Vestiging in POG-gebied De POG-status biedt mogelijkheden tot vestiging. Hierbij moet gedacht worden aan extensieve vormen van recreatie of aan kleinschalige uitbreidingen van aanwezige bedrijven. Echter het doel van de POG is het behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, deze zijn richtinggevend voor de mogelijke ontwikkeling in de POG. Mochten er toch ontwikkelingen plaatsvinden in de vorm van onder andere extensieve recreatie dan dient dit getoetst te worden aan het doel en er dient sprake te zijn van een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische structuur. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden uit het Reconstructieplan voor dit specifieke gebied. Dit kan leiden tot een invulling op maat voor dit gedeelte van de POG. De voorgenomen activiteit is een vorm van zeer intensieve, natuuronvriendelijke, recreatie die ertoe bijdraagt dat er een aanzienlijk deel van de POG hier verloren gaat. Daarnaast is deze ontwikkeling strijdig met de voorwaarden uit het Reconstructieplan.. 4

5 In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan staat geen locatie genoemd waarop gelijktijdig ter compensatie een planologische bescherming wordt gelegd, noch voor de POG noch voor de EHS. Het Ontwerp-bestemmingsplan is ook onduidelijk over het akoestisch ruimtebeslag en de daarmee samenhangende compensatie oppervlakte. Wat dat betreft is zowel het provinciale alsook het gemeentelijke compensatiebeleid duidelijk. De compenserende maatregelen, waaronder de bestemming van de daartoe aangewezen gronden, dienen aangeduid te worden in het concept bestemmingsplan. Het enkel en alleen vastleggen in een mitigatie/compensatieplan is derhalve onvoldoende. Het huidige illegale circuit verdwijnt uit de EHS. Dit is een autonome ontwikkeling, getuige het bestuursdwangbesluit van de provincie. Er is eerder sprake van het oplossen van een jarenlange belemmering van de ontwikkeling van de EHS ter plaatse, zoals ook gemeld in het natuuronderzoek. Dat het terrein nu de bestemming Natuur i.p.v. Bos krijgt kan niet gezien worden als een planologische vastlegging van compensatie, die geen compensatie is. De nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg doorsnijdt opnieuw een EHS gebied. De mening dat het zeer belangrijk is dat de initiatiefnemer van het circuit zich contractueel heeft verplicht de twee intensieve veehouderijen te beëindigen, zien wij als een mededeling zonder enige rechtswaarde. Het lijkt ons volstrekt onmogelijk dat een overheidsorgaan met een particulier een contract kan sluiten dat een verplichting oplegt aan anderen die niet partij zijn in het contract. Dat er in de nieuwe situatie sprake is van een vermindering van de geluidhinder in de EHS en in de POG, heeft heel veel te maken met de onjuiste bepaling van het brongeluidsniveau en met het feit dat u ervan uitgaat dat hier sprake is van geluid ter beoordeling als daggemiddelde i.p.v. piekgeluiden. Dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een duurzame situatie, omdat de geplande ontwikkeling voorziet in een eindbeeld en milieukundig goed is afgebakend en ingepast, kunnen wij niet beoordelen op basis van de ter inzage liggende stukken. Het POG gebied ligt hier aan drie zijden ingesloten tussen EHS gebieden, de vierde zijde wordt gevormd door de Luchtmachtbasis (ook POG). De zone, het bestemmingsplangebied, leent zich uitstekend als verbindingszone of ter completering van de EHS. Een planologische restruimte die wacht tot omzetting in EHS. Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. In het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg is het betreffende plangebied aangewezen als extensiveringsgebied. Voor extensiveringsgebieden geldt het beleid dat in de komende 12 jaar de intensieve veehouderij hier wordt afgebouwd. Er dient sprake te zijn van een afwaartse beweging van de effecten op de omliggende natuur. Het plaatsen van een auto- en racecircuit in een extensiveringsgebied heeft onze wetgever weliswaar niet expliciet uitgesloten, maar kan niet gezien worden als een bijdrage aan het beoogde beleidsvoornemen inzake reconstructie. In het Reconstructieplan is een extensiveringsgebied een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur. 5

6 Nota Ruimte Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. De inzet van de Nota Ruimte is een versterking van de steden en het verkrijgen van een vitaal platteland. Zij stelt zich hiertoe vier algemene doelen. Volgens ons is geen enkel van de genoemde vier doelen toepasbaar op het mogelijk maken van een circuit op de beoogde locatie. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21 e eeuw Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. De nota is beter bekend onder de naam Natuur voor mensen, mensen voor Natuur en zet de aanpak van het natuurbeleid voor de komende 10 jaar uiteen. De hoofddoelstelling van het natuurbeleid is: behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving. Door middel van onder andere robuuste verbindingen worden grote eenheden natuur vergroot door ze met elkaar te verbinden. Het is dan ook zaak dat er verder gekeken wordt dan de eigen gemeente- en provinciegrens. Een circuit in het buitengebied ingesloten door de EHS past niet binnen de hier geldende doelen. NB-wet en de Flora- en Faunawet De wet wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. In de voorliggende stukken is onvoldoende inzichtelijk gemaakt of er enige reële kans is op een ontheffing van beide wetten om de ingreep mogelijk te maken. De memo behorende bij het natuuronderzoek vermeld dat in veel gevallen er kans is op een ontheffing, maar een 100% garantie wordt hierin niet gegeven. Er zitten nogal veel beschermde soorten in het gebied onder andere de grutto. Daarnaast wordt zowel in het Ontwerp-bestemmingsplan alsook in het Natuuronderzoek nauwelijks tot geen aandacht besteed aan de nabij gelegen Natura 2000 gebieden. Ontwikkelingsperspectief Venray Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. In uw eigen door de Raad vastgestelde Ontwikkelingsperspectief (mei 2006) wordt ervan uitgegaan om het circuit de Peel mogelijkerwijze onder te brengen in een multifunctioneel outdoorcentrum. Een weinig consistent beleid door u als gemeente, daar op het moment van het vaststellen van de Nota Ontwikkelingsperspectief Venray 2015 de Raad al het besluit had genomen dat zij voor het circuit alleen een locatie aan de Bakelsedijk acceptabel vindt. Een door de Raad vastgesteld alternatief dat in zijn geheel niet in het alternatieven onderzoek is meegenomen. 6

7 Wet Milieubeheer Enig zicht op de mogelijkheid tot het afgeven van een milieuvergunning om de activiteiten mogelijk te maken is er nog niet. Het ligt toch niet in de bedoeling van de Raad om weer allerlei activiteiten te gaan toestaan met gebruikmaking van een evenementenvergunning op basis van de APV. Ook niet voor de bereikbaarheid en het parkeren tijdens de evenementen. Bestemmingsplan Buitengebied Ten onrechte wordt gesuggereerd dat de Raad van State het besluit heeft genomen inzake een goedkeuringsbesluit. De provincie heeft goedkeuring onthouden en de gemeente heeft de procedure om deze goedkeuring te verkrijgen ingetrokken. De Raad van State heeft geen uitspraak in deze behoeven te doen. Door het provinciale besluit was er al sprake van terugvallen op twee zeer oude plannen, omdat de gemeente al meer dan 25 jaar heeft geweigerd het bestemmingsplan adequaat aan te passen. Cultuurhistorie en Landschap U stelt dat er voor de landschappelijke inpassing van het circuit twee kernwoorden van toepassing zijn: verbergen of etaleren. Het landschap is te beschrijven als een grootschalig open landschap. In dit landschap zijn grote boscomplexen aanwezig. Het plangebied ligt in een open enclave. Het circuit verbergen is gezien zijn grootschaligheid en hoogte onmogelijk. Een beplanting met bomen zal leiden tot een onnatuurlijke heuvel in het landschap. Dat lijkt dan op etaleren. Elke vorm van landschappelijke inpassing heeft als eindresulaat dat het circuit geëtaleerd wordt. Van inpassing is derhalve geen sprake. Uw conclusie dat er sprake is van een landschappelijke inpassing delen wij in het geheel niet en blijkt ook niet uit het door u zelf vastgestelde MER. Groen en Ecologie Bovenstaand is al veel over groen, natuur en ecologie beschreven. Zonder te trachten in herhaling te vallen zullen wij nog enkele punten aanhalen. In het kader van het MER zijn de geluidcontouren van het circuit gedetailleerd vastgesteld. Ten eerste staat in het natuuronderzoek dat op het moment van de waarnemingen en veldonderzoek deze contouren nog niet exact bekend waren. Ook hier verwijzen wij weer naar onze reactie op het MER, die zoals eerder gemeld als geheel ingevoegd beschouwd dient te worden. Daarnaast wordt volgens ons ten onrechte uitgegaan van geluidcontouren gebaseerd op daggemiddelden in plaats van piekbelasting. In de berekening van het akoestische ruimtebeslag is het ons onduidelijk of hiervoor de 50, 47, 45 of 42 db(a) contour is gehanteerd. De geschiktheid van het plangebied voor natuurlijke ontwikkeling moet volgens ons getoetst worden aan de autonome ingezette ontwikkelingen in het kader van de reconstructie. Dit betreft bestaand beleid. 7

8 Als referentiesitiuatie wordt in het Ontwerp-bestemmingsplan gekeken naar de huidige illegale situatie. In onze reactie op het MER en bovenstaande hebben wij al diverse malen aangegeven dat dit een onjuiste situatie is. Ook kan het oppervlak waar het huidige illegale circuit gelegen is niet als oppervlakte compensatie dienen. De barrièrewerking van het nieuwe circuit en haar 2,5 m hoge omheining en de barrièrewerking van de vele bestemmingsplantechnische mogelijkheden van omheiningen in het gebied zijn niet meegenomen in het bepalen van de effecten op de natuur. Milieuaspecten Geluid In onze reactie op het MER, die uiteraard ook op dit punt als ingelast dient te worden beschouwd, waren wij nog in de veronderstelling dat een toerental van 5000 tot 5500 voor een achtcilinder racemotor een reëel toerental leek. Raadpleging van Amerikaanse internetsites, van firma s die deze motoren onderhanden nemen, laat zien dat toerentallen van 8000 eerder regel dan uitzondering zijn. Wij zijn op deze sites geattendeerd door bezoekers aan het circuit, die deze van de bestuurders van de betreffende voertuigen hebben vernomen, als zijnde de firma s waar de motoren besteld worden. Over het toepassen van geluiddempers is geen enkele zekerheid te geven. Het is nu nog niet te bepalen of de voorwaarden die in de milieuvergunning worden opgenomen voldoende garantie geven voor het gebruik tijdens de races. Wel blijkt uit het geluidsrapport en uit het MER dat momenteel niet met de dempers gereden wordt waarmee de geluidsbepaling is uitgevoerd. Het blijft derhalve volstrekt onduidelijk waarom geen meting is gedaan van de daadwerkelijke situatie. Ook geeft bijlage 1 bij het geluidsrapport te summiere informatie om te kunnen beoordelen of de invoer van gegevens in het model wel adequaat is gebeurd. Verder verwijzen wij hier ook naar de al eerder in dit schrijven opgenomen opmerkingen over de cumulatie van geluid. Met klem willen wij u als Raad en College ook wijzen op de verantwoordelijkheid die u heeft in het kader van het garanderen van maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bezoekers aan de wedstrijden. De gemeten bronbelasting van 120 db(a), die volgens ons bij een juiste meting nog hoger ligt, kan zelfs bij een kort durende blootstelling leiden tot directe gehoorbeschadiging. Externe veiligheid Op de locatie zelf zou geen benzine opslag plaatsvinden. De organisatie zal inderdaad geen benzinestation realiseren op het terrein. Toch is er sprake van opslag van benzine en olie in de technische werkplaats op het circuit. De deelnemers aan de races zullen echter allen jerrycan s (plastic en staal) bij zich hebben voor het nodige bijvullen gedurende de races. Uit de Quick-scan Externe Veiligheid blijkt dat het vliegveld een mogelijke belemmering vormt voor de vestiging van het circuit. De notitie van 26 juni die gezien dient te worden als het extra benodigde aanvullende onderzoek gaat in eerste instantie al uit van een ander aantal activiteiten dan waarin het MER en het Ontwerpbestemmingsplan uitgaan. 8

9 Verder wordt gemeld dat het circuit de Peel gedeeltelijk binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 komt te liggen. Bij het ontbreken van een toetsingskader voor militaire vliegvelden wordt uitgegaan van het toetsingskader voor burgerluchthavens. Dit wordt hier terecht door u gesteld. Volgens ons is hier ook aan de orde dat de luchthaven ook als burgerluchthaven gebruikt kan worden. Ten onrechte is in dat kader ook uitgegaan van een invliegfunnel in plaats van een invlieg pannekoek. Volgens ons is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen hier juist wel van toepassing. Het gaat er in deze om dat het circuit de Peel beoordeeld wordt als een beperkt kwetsbaar object dat niet is toegestaan binnen de genoemde contour. Afstemming tussen beide partijen biedt geen garantie dat, bij calamiteiten, de activiteiten niet gelijktijdig plaatsvinden. Luchtkwaliteit Ook hier verwijzen wij weer naar de ingelaste reactie op het MER inzake luchtkwaliteit. Het spreidingsgebied ter berekening van het verkeer is volgens ons onvoldoende groot genomen. In de nu uitgevoerde berekeningen wordt er vanuit gegaan dat bij de eerst volgende kruising op de Peelweg het verkeer van en naar het circuit is opgenomen in de reguliere verkeersstroom, zodat er geen significante toename meer is te verwachten van deze verkeersstromen. Desalniettemin vinden er 11 extra overschrijdingen plaats van de daggemiddelde concentratie van fijnstof. Het is ons niet duidelijk of er specifiek gerekend is met de dagen van extra luchtemissie of dat het gemiddeld is over het gehele jaar. Door het noemen van de betreffende dagen kunnen wij bepalen of deze dagen overeenkomen met de geplande wedstrijddagen. Waar is de aanname dat er per auto twee personen vervoerd worden van en naar het circuit op gebaseerd? Licht Het is ons niet duidelijk of er buiten het circuit ook sprake is van verlichting en aanstraling van o.a natuurwaarden. Voorschriften Ontwerp-bestemmingsplan De voorschriften zijn erg algemeen van aard en niet toegespitst op de specifiek situatie waarvoor dit bestemmingsplan is gemaakt, zeker met inachtneming van de voorwaarde tot uitplaatsing van de IV bedrijven. Gezien de hoogte van de geluidswal en de hoogte van het landschap ter plaatse (+23 NAP) kan de noordelijke beplanting binnen de toelaatbare hoogtecontouren van de invliegfunnel komen. Artikel 2 lid 1 spreekt zichzelf tegen in de mogelijkheid tot bouwen van gebouwen en bouwwerken. Bij de bestemming natuur dient de dubbelbestemming EHS ook te worden aangegeven. 9

10 Het uitkopen van de IV bedrijven wordt gezien als een naar voren halen van de maatregelen in het kader van de reconstructie. Het is derhalve in het kader van dat beleid niet terecht dat er nog een mogelijkheid wordt geboden voor welke vorm van landbouw en agrarische bedrijvigheid dan ook. Er is dan ook geen sprake meer van bedrijfswoningen. Enkel en alleen van burgerwoningen. Verder concluderen wij dat de agrarische bouwblokken ten onrechte in grootte zijn toegenomen. Artikel 9 lid 3 geeft het college van B&W een ruime bevoegdheid die het mogelijk maakt om het gebruik van het circuit en het omliggende terrein dermate te verruimen zodat wij weer in de oude situatie van gedogen kunnen vervallen. Het geeft het College tevens de mogelijkheid om allerlei auto- en circuit-gerelateerde activiteiten toe te staan. Je zou kunnen denken aan detailhandel in auto(materialen), maar ook aan een sloperij. Zowel binnen het circuit als erbuiten. Indien er sprake is van een duurzame eindsituatie is het volstrekt overbodig om artikelen op te nemen die uitbreidingen tot 10% mogelijk maken. Artikel 11 is volledig in strijd met de doelstelling conform het Reconstructieplan. Artikel 13 lid 5 biedt de mogelijkheid om het huidige illegale circuit en de IV bedrijven te handhaven. Afsluitend Onze bovenstaande zienswijze is duidelijk. Wij kunnen niet meer doen dan te herhalen, beter ten halve gedwaald dan ten hele gekeerd. Wij verzoeken u dan ook het bestemmingsplan niet vast te stellen. Hoogachtend, Stichting Milieufederatie Limburg, ir. J.H. Heijnen directeur Mede namens, Staatsbosbeheer Regio Zuid, Vereniging Natuurmonumenten, Werkgroep Behoud de Peel, Naturistenvereniging Vrij-uit Venray, De Stichting Natuur en Rust in Venray en Deurne, Milieudefensie afdeling Venray e.o., Dhr. G.H.M. Hendrix Daland CJ Merselo Dhr. J. Hinssen Lavendelheide XD Venray Dhr. C van Cuyck Meerloseweg CP Wanssum Dhr.. H. van Cuyck De Hommelberg SR Maarheze Dhr. W.J.G. Jacobs Veldstraat CW Merselo Mw. P.H.J. Jacobs-,Hoex Veldstraat CW Merselo 10

11 Dhr. L. Peeters Grootdorp AG Merselo Mw. J.M.F. Peeters van der Horst Grootdorp AG Merselo Dhr. J. Rongen Op de Ries EB Merselo Dhr. P.C.M.G. Sommers Op de Kamp CE Merselo Dhr. H. Tielen Kiekweg JB Venray Dhr. M.A.J. Tonen Weth. Pubenstraat AK Merselo Mw. A.C.J. Tonen-Kusters Weth. Pubenstraat AK Merselo Dhr.J.vd Velden Testrik CK Merselo Mevr. A.vd Velden-Blom Testtrik CK Merselo Dhr. W.A.C. Van de Vlasakker Deskesven EA Merselo Dhr. H. Vroomen Matterhornlaan KH Venray Dhr. W.J.M. Weijers Grootdorp AN Merselo Dhr. A van Zeeland Opdekamp CE Merselo Dhr. P.W.J. Zwitserlood, Veldstraat CW Merselo Mw. C.P.E. Zwitserlood-Vervoort Veldstraat CW Merselo 11

Geacht College, geachte Raad,

Geacht College, geachte Raad, Gemeente Venray Gemeenteraad en College B&W Postbus 500 5800 AM Venray Roermond: 27 juli 2007 Betreft: Reactie MER Circuit de Peel Van: Toine Wuts Kenmerk: 0.160 / TW / 292.14 Geacht College, geachte Raad,

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid).

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid). Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten Secretariaat: Prinses Margrietlaan 32 2252 GL Voorschoten Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Beroepschrift

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. N O VEMBER 2009 Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. STRUCTUURVISIES GEBIEDSONTWIKKELING LUCHTHAVEN TWENTE e.o. REACTIENOTA ZIENSWIJZEN November 2009 GEMEENTE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst

Vastgesteld. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg de Lindehoeve Horsterweg 49-51 Grubbenvorst Vastgesteld Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de realisatie van Herberg

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010.

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Samenvatting en beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Knuwer & Creutzberg Advocaten,

Knuwer & Creutzberg Advocaten, Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Haven Den Helder 1 e herziening 2009 Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. (De

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Datum: 18 februari 2010 Projectnummer: 61896-911 ID: tb_nl.imro.0363.u0905bpstd-ow01_003 INHOUD

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a.

Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a. Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 14 juni 2011 Van Riezen & Partners Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam tel: 020 625 70 25 fax: 020 625 63 76 website: www.vanriezenenpartners.nl

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie