Geacht College, geachte Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geacht College, geachte Raad"

Transcriptie

1 Gemeente Venray College B&W en Gemeenteraad Venray Postbus AM Venray Roermond: 14 augustus 2007 Betreft: Zienswijze Ontwerp-bestemmingsplan Circuit de Peel Van: Toine Wuts Kenmerk: / TW / Bijlage: 1 Geacht College, geachte Raad Mede namens onderstaande natuur- en milieuorganisaties, recreatievereniging en bewoners uit Venray geven wij onze zienswijze op het Ontwerp-bestemmingsplan Circuit de Peel. Inleiding Twee weken geleden heeft u onze reactie op het MER mogen ontvangen. De termijn tussen het gereed komen van het MER en de terinzagelegging van het Ontwerp-bestemmingsplan door het College van B&W is wel erg kort. Hoewel de Raad het MER al heeft vastgesteld in haar vergadering in juni j.l. zijn wij van mening dat een dermate snelle behandeling leidt tot onzorgvuldigheid en zelfs vooringenomenheid wat in strijd is met artikel 2.4 AWB.. De Raad alsook het College van B&W zijn blijkbaar niet geïnteresseerd in de mening van de Commissie m.e.r. over het MER en niet in de meningen van ons en andere insprekers op het MER. Dit blijkt uit het feit dat de Raad het MER al heeft vastgesteld en het College het Ontwerpbestemmingsplan al heeft vastgesteld. De werkwijze en besluitvorming door de Gemeenteraad gedurende vele jaren ondersteunt deze veronderstelling. Alle besluiten zijn erop gericht om het circuit te handhaven in de directe omgeving van het huidige illegale circuit. Het College van B&W heeft enkele jaren geleden zowel aan de dorpsraad van Merselo als aan individuele burgers de toezegging gedaan dat het illegale circuit per 1 januari 2006 dicht zou gaan. In geen enkele toekomstvisie, noch in een partijprogramma is het belang van een circuit van die omvang in Venray genoemd. De voorgenomen verplaatsing van amper 100 meter zien wij als een voortzetting van de bestaande illegale situatie. Elk ter behandeling aan de Raad aangeboden document door het College van B&W, wordt door de Raad van tafel geveegd. Het alternatieven onderzoek en een nota van het College B&W inzake een 1

2 geheel nieuw multifunctioneel sportcentrum, waarvan het circuit een onderdeel was, wordt steevast verworpen met de mededeling dat voor de Raad alleen een locatie in de directe nabijheid van de Bakelsedijk bespreekbaar is. Steeds weer wordt teruggegrepen op de motie, waarin de vorige Raad heeft besloten het illegale circuit op de huidige locatie te legaliseren. De procedure bij de Raad van State hiertoe is op het laatste moment stopgezet. Daarnaast hebben de gemeente Venray, de provincie Limburg en de initiatiefnemer al op 30 juni 2006, voordat de planologische procedure is opgestart, een vaststellingsovereenkomst getekend waarin realisering van een circuit aan de Bakelsedijk-Zuid wordt geregeld. De partijen hebben hierin zelfs volgens ons juridisch volstrekt onmogelijke voorwaarden vastgelegd, namelijk dat de particuliere initiatiefnemer twee bedrijven zal uitkopen. De eigenaren van deze twee bedrijven zijn geen partij in deze overeenkomst. Van een gedegen planologische afweging is hier dus geen sprake, eerder van een vooringenomenheid. De gehele bestemmingsplanprocedure, inclusief m.e.r. procedure moest toen namelijk nog beginnen. Toelichting Bestemmingsplan Circuit de Peel Algemeen In reactie op de toelichting kunnen wij veel zaken aanhalen die wij al in onze reactie op het MER hebben genoemd. Wij beperken ons hier tot de aanvullingen op deze reactie en beschouwen de bijgevoegde reactie op het MER als hier ingevoegd en herhaald (bijlage 1). Een maatschappelijke noodzaak of maatschappelijk belang van een circuit in dit gebied is nooit aangetoond. Dit geldt voor zowel het illegale circuit alsook voor het nu voorliggende initiatief. De reden die wordt aangevoerd, namelijk het beperken van het wildcrossen in de Venrayse bossen, vindt eerder zijn oorsprong in een weigering tot handhaving of in een onvoldoende handhavend optreden. Dat het maatschappelijk belang is aangetoond door middel van een referendum is volgens ons gebaseerd op een wel erg creatieve interpretatie van de voorgelegde vraag aan de burgers gelijktijdig met de laatste gemeenteraadsverkiezingen: moet het circuit op de huidige plek blijven of niet? Dat er mensen zijn die hun ontspanning vinden in de activiteiten op het race-circuit ontkennen wij niet. Er zijn ook mensen die hun ontspanning niet meer kunnen vinden in de aangrenzende bossen dankzij het race-circuit. Het huidige illegale circuit bevindt zich volgens het POL 2006 in de EHS. Voor zover bekend is door de gemeente alsook door de eigenaar van het huidige illegale circuit nooit bezwaar gemaakt tegen de deze status van EHS. De gronden hebben sinds 1944 tevens de gemeentelijke bestemming Bos. Ook binnen deze bestemming heeft een circuit nooit tot de mogelijkheden behoord. Het vele malen verzoeken tot handhavend optreden, zowel op basis van de ruimtelijke ordeningswetgeving als op basis van de milieuwetgeving, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie, op last van een uitspraak van de Raad van State, bestuursdwang gaat toepassen. Deze 2

3 bestuursdwang leidt ertoe dat het huidige illegale circuit per 1 december 2007 definitief gesloten zal worden. Het is dan ook niet terecht dat het huidige illegale circuit in het MER en ook in de toelichting van het Ontwerp-bestemmingsplan wordt beschouwd als een bestaande situatie of te wel als bestendig (en daarmee legaal) gebruik. Het voorliggende Ontwerp-bestemmingsplan heeft ook als doel het verhogen van de milieukwaliteit door het niet langer toestaan van intensieve veehouderij (IV)op twee agrarische bedrijven in het plangebied evenals het herinrichten van de huidige locatie van het circuitterrein naar natuur. Dit zijn twee autonome ontwikkelingen. Het uitplaatsen van de intensieve veehouderijen is vastgelegd in het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg. Met het herinrichten zal wel bedoeld worden het herbestemmen. Inrichten regel je niet via een bestemmingsplan. Een herbestemming is niet nodig. De bestemming is namelijk al Bos. Het uitplaatsen van de IV-bedrijven heeft geen enkele relatie met het circuit. Dat de initiatiefnemer van het nieuwe circuit deze uitplaatsing wil bekostigen is louter en alleen een financiële zaak. Een financiële tegemoetkoming in provinciaal beleid, waarvan men toch niet mag verwachten dat de reden hiertoe is gelegen in het gemakkelijker toestemming krijgen van een provinciale goedkeuring. Een dergelijke financiële constructie mag de besluitvorming niet beïnvloeden. De provincie dient om het circuit mogelijk te maken, op de nieuwe locatie, een besluit te nemen inzake de herbegrenzing van de POG (Provinciale Ontwikkelingszone Groen). Afweging van de locatiekeuze Er wordt de indruk gewekt dat de locatiekeuze tijdens het m.e.r- proces nader is gemotiveerd. Hier wordt voorbijgegaan aan het Plan-MER. In het Plan-MER dient een locatiestudie te worden gemaakt, waarin alle locaties een gelijke weging gebaseerd op een vergelijkbaar onderzoek krijgen. Daarnaast is de nadere motivering zeer selectief toegepast. In de bundeling met andere lawaaimakers wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheden die vergunningtechnisch op vliegbasis de Peel liggen. De landingsbaan van de vliegbasis is op dit moment niet in gebruik, maar dient wel paraat te blijven. Het is derhalve onterecht om in de cumulatie van de geluidsberekeningen deze mogelijkheid niet mee te nemen. Dat geldt ook voor de incidentele activiteiten die plaatsvinden op het vliegveld. In de vergelijking tussen de locaties is rekening gehouden met een geluidswal van 10 m hoog, terwijl in de verdere uitwerking van het MER al snel de conclusie is gemaakt dat ook op de Bakelsedijk-Zuid een speciale geluidswal met een hoogte van 12,6 m en een naar binnen gekeerd (verlengd) dak nodig is. Daarnaast is het ons volstrekt onduidelijk waarom dezelfde geluidwerende voorzieningen, zijnde een wal van 10 m hoogte, in de alternatieven Metaalweg/Beemdweg euro (70%) duurder zijn dan in het Bakelsedijk-Zuid alternatief. Betreffende de natuur is er geen rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van het beoogde plangebied (Bakelsedijk-Zuid). Dit geld zowel voor het Plan-MER gedeelte als voor het Locatie-MER gedeelte. Het gaat hier om een POG gebied en een extensiveringsgebied in het kader van de Reconstructie. 3

4 Na de uitplaatsing (autonome ontwikkeling c.f. Reconstructieplan), voor 2012 van de intensieve veehouderijen zou Bakelsedijk-Zuid zich kunnen ontwikkelen tot een gebied van gelijke ornithologische waarde als de aangrenzende luchtmachtbasis, een kerngebied voor vogelsoorten van open akker- en weidegebieden als grutto, graspieper en veldleeuwerik. In het natuuronderzoek wordt ten onrechte gemeld dat het Ministerie van Defensie niet de gelegenheid heeft gegeven tot inventarisatie. In het provinciale PCGP-overleg is dat door het Ministerie van Defensie wel aangeboden. Uit navraag is gebleken dat de natuuronderzoekers de vraag om gegevens of onderzoek ter plekke niet aan het Ministerie hebben gesteld. Dat het beoogde plangebied de status POG heeft wordt niet eens meegewogen in het vergelijkend onderzoek. Dit gebeurt wel o.a. bij de locatie Metaalweg, waarbij de term POG in ontwikkeling wordt gebruikt voor de aldaar aanwezige gronden met een agrarische functie. In tabel 5.1 wordt een beoordeling gegeven inzake ruimtebeslag natuurgebied. Waar dit op gebaseerd is, is volstrekt onduidelijk. In het gehele MER staat geen enkele oppervlakte berekening van het akoestisch ruimtebeslag van de locaties Beemdweg en Metaalweg. Dat zelfde geldt voor het ruimtebeslag dassenleefgebied alsook voor de geluidsverstoring broedvogels. Al deze waarden worden niet kwantitatief onderbouwd. Sterker nog de locaties Beemdweg en Metaalweg waren geen onderdeel van het onderzoeksgebied in het natuuronderzoek, noch bij het MER noch in het Ontwerpbestemmingsplan. Het is volstrekt onterecht om de kosten voor uitplaatsing van de IV-bedrijven, die de initiatiefnemer geheel vrijwillig voor eigen rekening neemt, te zien als natuurcompensatiekosten. Het is geen circuit gerelateerde natuurcompensatie, daar het gaat om vigerend beleid in het kader van het Reconstructieplan. Zoals wij al in onze reactie op het MER hebben aangegeven, hadden ook de andere locaties uit het alternatievenonderzoek meegenomen moeten worden. Daarnaast blijkt uit bovenstaande dat het alternatievenonderzoek waarop het Ontwerp-bestemmingsplan zijn basis moet vinden, summier en onzorgvuldig is. Provinciaal-, Rijks- en Gemeentelijk beleid Vestiging in POG-gebied De POG-status biedt mogelijkheden tot vestiging. Hierbij moet gedacht worden aan extensieve vormen van recreatie of aan kleinschalige uitbreidingen van aanwezige bedrijven. Echter het doel van de POG is het behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, deze zijn richtinggevend voor de mogelijke ontwikkeling in de POG. Mochten er toch ontwikkelingen plaatsvinden in de vorm van onder andere extensieve recreatie dan dient dit getoetst te worden aan het doel en er dient sprake te zijn van een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische structuur. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden uit het Reconstructieplan voor dit specifieke gebied. Dit kan leiden tot een invulling op maat voor dit gedeelte van de POG. De voorgenomen activiteit is een vorm van zeer intensieve, natuuronvriendelijke, recreatie die ertoe bijdraagt dat er een aanzienlijk deel van de POG hier verloren gaat. Daarnaast is deze ontwikkeling strijdig met de voorwaarden uit het Reconstructieplan.. 4

5 In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan staat geen locatie genoemd waarop gelijktijdig ter compensatie een planologische bescherming wordt gelegd, noch voor de POG noch voor de EHS. Het Ontwerp-bestemmingsplan is ook onduidelijk over het akoestisch ruimtebeslag en de daarmee samenhangende compensatie oppervlakte. Wat dat betreft is zowel het provinciale alsook het gemeentelijke compensatiebeleid duidelijk. De compenserende maatregelen, waaronder de bestemming van de daartoe aangewezen gronden, dienen aangeduid te worden in het concept bestemmingsplan. Het enkel en alleen vastleggen in een mitigatie/compensatieplan is derhalve onvoldoende. Het huidige illegale circuit verdwijnt uit de EHS. Dit is een autonome ontwikkeling, getuige het bestuursdwangbesluit van de provincie. Er is eerder sprake van het oplossen van een jarenlange belemmering van de ontwikkeling van de EHS ter plaatse, zoals ook gemeld in het natuuronderzoek. Dat het terrein nu de bestemming Natuur i.p.v. Bos krijgt kan niet gezien worden als een planologische vastlegging van compensatie, die geen compensatie is. De nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg doorsnijdt opnieuw een EHS gebied. De mening dat het zeer belangrijk is dat de initiatiefnemer van het circuit zich contractueel heeft verplicht de twee intensieve veehouderijen te beëindigen, zien wij als een mededeling zonder enige rechtswaarde. Het lijkt ons volstrekt onmogelijk dat een overheidsorgaan met een particulier een contract kan sluiten dat een verplichting oplegt aan anderen die niet partij zijn in het contract. Dat er in de nieuwe situatie sprake is van een vermindering van de geluidhinder in de EHS en in de POG, heeft heel veel te maken met de onjuiste bepaling van het brongeluidsniveau en met het feit dat u ervan uitgaat dat hier sprake is van geluid ter beoordeling als daggemiddelde i.p.v. piekgeluiden. Dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een duurzame situatie, omdat de geplande ontwikkeling voorziet in een eindbeeld en milieukundig goed is afgebakend en ingepast, kunnen wij niet beoordelen op basis van de ter inzage liggende stukken. Het POG gebied ligt hier aan drie zijden ingesloten tussen EHS gebieden, de vierde zijde wordt gevormd door de Luchtmachtbasis (ook POG). De zone, het bestemmingsplangebied, leent zich uitstekend als verbindingszone of ter completering van de EHS. Een planologische restruimte die wacht tot omzetting in EHS. Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. In het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg is het betreffende plangebied aangewezen als extensiveringsgebied. Voor extensiveringsgebieden geldt het beleid dat in de komende 12 jaar de intensieve veehouderij hier wordt afgebouwd. Er dient sprake te zijn van een afwaartse beweging van de effecten op de omliggende natuur. Het plaatsen van een auto- en racecircuit in een extensiveringsgebied heeft onze wetgever weliswaar niet expliciet uitgesloten, maar kan niet gezien worden als een bijdrage aan het beoogde beleidsvoornemen inzake reconstructie. In het Reconstructieplan is een extensiveringsgebied een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur. 5

6 Nota Ruimte Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. De inzet van de Nota Ruimte is een versterking van de steden en het verkrijgen van een vitaal platteland. Zij stelt zich hiertoe vier algemene doelen. Volgens ons is geen enkel van de genoemde vier doelen toepasbaar op het mogelijk maken van een circuit op de beoogde locatie. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21 e eeuw Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. De nota is beter bekend onder de naam Natuur voor mensen, mensen voor Natuur en zet de aanpak van het natuurbeleid voor de komende 10 jaar uiteen. De hoofddoelstelling van het natuurbeleid is: behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving. Door middel van onder andere robuuste verbindingen worden grote eenheden natuur vergroot door ze met elkaar te verbinden. Het is dan ook zaak dat er verder gekeken wordt dan de eigen gemeente- en provinciegrens. Een circuit in het buitengebied ingesloten door de EHS past niet binnen de hier geldende doelen. NB-wet en de Flora- en Faunawet De wet wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. In de voorliggende stukken is onvoldoende inzichtelijk gemaakt of er enige reële kans is op een ontheffing van beide wetten om de ingreep mogelijk te maken. De memo behorende bij het natuuronderzoek vermeld dat in veel gevallen er kans is op een ontheffing, maar een 100% garantie wordt hierin niet gegeven. Er zitten nogal veel beschermde soorten in het gebied onder andere de grutto. Daarnaast wordt zowel in het Ontwerp-bestemmingsplan alsook in het Natuuronderzoek nauwelijks tot geen aandacht besteed aan de nabij gelegen Natura 2000 gebieden. Ontwikkelingsperspectief Venray Het kader wordt genoemd in het Ontwerp-bestemmingsplan. In het gehele Ontwerp-bestemmingsplan wordt hier echter geen enkele relatie mee gelegd, noch wordt er een toetsing aan gedaan. Wij kunnen hier dan ook volstaan met een herhaling van onze reactie op het Voorontwerp-bestemmingsplan. In uw eigen door de Raad vastgestelde Ontwikkelingsperspectief (mei 2006) wordt ervan uitgegaan om het circuit de Peel mogelijkerwijze onder te brengen in een multifunctioneel outdoorcentrum. Een weinig consistent beleid door u als gemeente, daar op het moment van het vaststellen van de Nota Ontwikkelingsperspectief Venray 2015 de Raad al het besluit had genomen dat zij voor het circuit alleen een locatie aan de Bakelsedijk acceptabel vindt. Een door de Raad vastgesteld alternatief dat in zijn geheel niet in het alternatieven onderzoek is meegenomen. 6

7 Wet Milieubeheer Enig zicht op de mogelijkheid tot het afgeven van een milieuvergunning om de activiteiten mogelijk te maken is er nog niet. Het ligt toch niet in de bedoeling van de Raad om weer allerlei activiteiten te gaan toestaan met gebruikmaking van een evenementenvergunning op basis van de APV. Ook niet voor de bereikbaarheid en het parkeren tijdens de evenementen. Bestemmingsplan Buitengebied Ten onrechte wordt gesuggereerd dat de Raad van State het besluit heeft genomen inzake een goedkeuringsbesluit. De provincie heeft goedkeuring onthouden en de gemeente heeft de procedure om deze goedkeuring te verkrijgen ingetrokken. De Raad van State heeft geen uitspraak in deze behoeven te doen. Door het provinciale besluit was er al sprake van terugvallen op twee zeer oude plannen, omdat de gemeente al meer dan 25 jaar heeft geweigerd het bestemmingsplan adequaat aan te passen. Cultuurhistorie en Landschap U stelt dat er voor de landschappelijke inpassing van het circuit twee kernwoorden van toepassing zijn: verbergen of etaleren. Het landschap is te beschrijven als een grootschalig open landschap. In dit landschap zijn grote boscomplexen aanwezig. Het plangebied ligt in een open enclave. Het circuit verbergen is gezien zijn grootschaligheid en hoogte onmogelijk. Een beplanting met bomen zal leiden tot een onnatuurlijke heuvel in het landschap. Dat lijkt dan op etaleren. Elke vorm van landschappelijke inpassing heeft als eindresulaat dat het circuit geëtaleerd wordt. Van inpassing is derhalve geen sprake. Uw conclusie dat er sprake is van een landschappelijke inpassing delen wij in het geheel niet en blijkt ook niet uit het door u zelf vastgestelde MER. Groen en Ecologie Bovenstaand is al veel over groen, natuur en ecologie beschreven. Zonder te trachten in herhaling te vallen zullen wij nog enkele punten aanhalen. In het kader van het MER zijn de geluidcontouren van het circuit gedetailleerd vastgesteld. Ten eerste staat in het natuuronderzoek dat op het moment van de waarnemingen en veldonderzoek deze contouren nog niet exact bekend waren. Ook hier verwijzen wij weer naar onze reactie op het MER, die zoals eerder gemeld als geheel ingevoegd beschouwd dient te worden. Daarnaast wordt volgens ons ten onrechte uitgegaan van geluidcontouren gebaseerd op daggemiddelden in plaats van piekbelasting. In de berekening van het akoestische ruimtebeslag is het ons onduidelijk of hiervoor de 50, 47, 45 of 42 db(a) contour is gehanteerd. De geschiktheid van het plangebied voor natuurlijke ontwikkeling moet volgens ons getoetst worden aan de autonome ingezette ontwikkelingen in het kader van de reconstructie. Dit betreft bestaand beleid. 7

8 Als referentiesitiuatie wordt in het Ontwerp-bestemmingsplan gekeken naar de huidige illegale situatie. In onze reactie op het MER en bovenstaande hebben wij al diverse malen aangegeven dat dit een onjuiste situatie is. Ook kan het oppervlak waar het huidige illegale circuit gelegen is niet als oppervlakte compensatie dienen. De barrièrewerking van het nieuwe circuit en haar 2,5 m hoge omheining en de barrièrewerking van de vele bestemmingsplantechnische mogelijkheden van omheiningen in het gebied zijn niet meegenomen in het bepalen van de effecten op de natuur. Milieuaspecten Geluid In onze reactie op het MER, die uiteraard ook op dit punt als ingelast dient te worden beschouwd, waren wij nog in de veronderstelling dat een toerental van 5000 tot 5500 voor een achtcilinder racemotor een reëel toerental leek. Raadpleging van Amerikaanse internetsites, van firma s die deze motoren onderhanden nemen, laat zien dat toerentallen van 8000 eerder regel dan uitzondering zijn. Wij zijn op deze sites geattendeerd door bezoekers aan het circuit, die deze van de bestuurders van de betreffende voertuigen hebben vernomen, als zijnde de firma s waar de motoren besteld worden. Over het toepassen van geluiddempers is geen enkele zekerheid te geven. Het is nu nog niet te bepalen of de voorwaarden die in de milieuvergunning worden opgenomen voldoende garantie geven voor het gebruik tijdens de races. Wel blijkt uit het geluidsrapport en uit het MER dat momenteel niet met de dempers gereden wordt waarmee de geluidsbepaling is uitgevoerd. Het blijft derhalve volstrekt onduidelijk waarom geen meting is gedaan van de daadwerkelijke situatie. Ook geeft bijlage 1 bij het geluidsrapport te summiere informatie om te kunnen beoordelen of de invoer van gegevens in het model wel adequaat is gebeurd. Verder verwijzen wij hier ook naar de al eerder in dit schrijven opgenomen opmerkingen over de cumulatie van geluid. Met klem willen wij u als Raad en College ook wijzen op de verantwoordelijkheid die u heeft in het kader van het garanderen van maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bezoekers aan de wedstrijden. De gemeten bronbelasting van 120 db(a), die volgens ons bij een juiste meting nog hoger ligt, kan zelfs bij een kort durende blootstelling leiden tot directe gehoorbeschadiging. Externe veiligheid Op de locatie zelf zou geen benzine opslag plaatsvinden. De organisatie zal inderdaad geen benzinestation realiseren op het terrein. Toch is er sprake van opslag van benzine en olie in de technische werkplaats op het circuit. De deelnemers aan de races zullen echter allen jerrycan s (plastic en staal) bij zich hebben voor het nodige bijvullen gedurende de races. Uit de Quick-scan Externe Veiligheid blijkt dat het vliegveld een mogelijke belemmering vormt voor de vestiging van het circuit. De notitie van 26 juni die gezien dient te worden als het extra benodigde aanvullende onderzoek gaat in eerste instantie al uit van een ander aantal activiteiten dan waarin het MER en het Ontwerpbestemmingsplan uitgaan. 8

9 Verder wordt gemeld dat het circuit de Peel gedeeltelijk binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 komt te liggen. Bij het ontbreken van een toetsingskader voor militaire vliegvelden wordt uitgegaan van het toetsingskader voor burgerluchthavens. Dit wordt hier terecht door u gesteld. Volgens ons is hier ook aan de orde dat de luchthaven ook als burgerluchthaven gebruikt kan worden. Ten onrechte is in dat kader ook uitgegaan van een invliegfunnel in plaats van een invlieg pannekoek. Volgens ons is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen hier juist wel van toepassing. Het gaat er in deze om dat het circuit de Peel beoordeeld wordt als een beperkt kwetsbaar object dat niet is toegestaan binnen de genoemde contour. Afstemming tussen beide partijen biedt geen garantie dat, bij calamiteiten, de activiteiten niet gelijktijdig plaatsvinden. Luchtkwaliteit Ook hier verwijzen wij weer naar de ingelaste reactie op het MER inzake luchtkwaliteit. Het spreidingsgebied ter berekening van het verkeer is volgens ons onvoldoende groot genomen. In de nu uitgevoerde berekeningen wordt er vanuit gegaan dat bij de eerst volgende kruising op de Peelweg het verkeer van en naar het circuit is opgenomen in de reguliere verkeersstroom, zodat er geen significante toename meer is te verwachten van deze verkeersstromen. Desalniettemin vinden er 11 extra overschrijdingen plaats van de daggemiddelde concentratie van fijnstof. Het is ons niet duidelijk of er specifiek gerekend is met de dagen van extra luchtemissie of dat het gemiddeld is over het gehele jaar. Door het noemen van de betreffende dagen kunnen wij bepalen of deze dagen overeenkomen met de geplande wedstrijddagen. Waar is de aanname dat er per auto twee personen vervoerd worden van en naar het circuit op gebaseerd? Licht Het is ons niet duidelijk of er buiten het circuit ook sprake is van verlichting en aanstraling van o.a natuurwaarden. Voorschriften Ontwerp-bestemmingsplan De voorschriften zijn erg algemeen van aard en niet toegespitst op de specifiek situatie waarvoor dit bestemmingsplan is gemaakt, zeker met inachtneming van de voorwaarde tot uitplaatsing van de IV bedrijven. Gezien de hoogte van de geluidswal en de hoogte van het landschap ter plaatse (+23 NAP) kan de noordelijke beplanting binnen de toelaatbare hoogtecontouren van de invliegfunnel komen. Artikel 2 lid 1 spreekt zichzelf tegen in de mogelijkheid tot bouwen van gebouwen en bouwwerken. Bij de bestemming natuur dient de dubbelbestemming EHS ook te worden aangegeven. 9

10 Het uitkopen van de IV bedrijven wordt gezien als een naar voren halen van de maatregelen in het kader van de reconstructie. Het is derhalve in het kader van dat beleid niet terecht dat er nog een mogelijkheid wordt geboden voor welke vorm van landbouw en agrarische bedrijvigheid dan ook. Er is dan ook geen sprake meer van bedrijfswoningen. Enkel en alleen van burgerwoningen. Verder concluderen wij dat de agrarische bouwblokken ten onrechte in grootte zijn toegenomen. Artikel 9 lid 3 geeft het college van B&W een ruime bevoegdheid die het mogelijk maakt om het gebruik van het circuit en het omliggende terrein dermate te verruimen zodat wij weer in de oude situatie van gedogen kunnen vervallen. Het geeft het College tevens de mogelijkheid om allerlei auto- en circuit-gerelateerde activiteiten toe te staan. Je zou kunnen denken aan detailhandel in auto(materialen), maar ook aan een sloperij. Zowel binnen het circuit als erbuiten. Indien er sprake is van een duurzame eindsituatie is het volstrekt overbodig om artikelen op te nemen die uitbreidingen tot 10% mogelijk maken. Artikel 11 is volledig in strijd met de doelstelling conform het Reconstructieplan. Artikel 13 lid 5 biedt de mogelijkheid om het huidige illegale circuit en de IV bedrijven te handhaven. Afsluitend Onze bovenstaande zienswijze is duidelijk. Wij kunnen niet meer doen dan te herhalen, beter ten halve gedwaald dan ten hele gekeerd. Wij verzoeken u dan ook het bestemmingsplan niet vast te stellen. Hoogachtend, Stichting Milieufederatie Limburg, ir. J.H. Heijnen directeur Mede namens, Staatsbosbeheer Regio Zuid, Vereniging Natuurmonumenten, Werkgroep Behoud de Peel, Naturistenvereniging Vrij-uit Venray, De Stichting Natuur en Rust in Venray en Deurne, Milieudefensie afdeling Venray e.o., Dhr. G.H.M. Hendrix Daland CJ Merselo Dhr. J. Hinssen Lavendelheide XD Venray Dhr. C van Cuyck Meerloseweg CP Wanssum Dhr.. H. van Cuyck De Hommelberg SR Maarheze Dhr. W.J.G. Jacobs Veldstraat CW Merselo Mw. P.H.J. Jacobs-,Hoex Veldstraat CW Merselo 10

11 Dhr. L. Peeters Grootdorp AG Merselo Mw. J.M.F. Peeters van der Horst Grootdorp AG Merselo Dhr. J. Rongen Op de Ries EB Merselo Dhr. P.C.M.G. Sommers Op de Kamp CE Merselo Dhr. H. Tielen Kiekweg JB Venray Dhr. M.A.J. Tonen Weth. Pubenstraat AK Merselo Mw. A.C.J. Tonen-Kusters Weth. Pubenstraat AK Merselo Dhr.J.vd Velden Testrik CK Merselo Mevr. A.vd Velden-Blom Testtrik CK Merselo Dhr. W.A.C. Van de Vlasakker Deskesven EA Merselo Dhr. H. Vroomen Matterhornlaan KH Venray Dhr. W.J.M. Weijers Grootdorp AN Merselo Dhr. A van Zeeland Opdekamp CE Merselo Dhr. P.W.J. Zwitserlood, Veldstraat CW Merselo Mw. C.P.E. Zwitserlood-Vervoort Veldstraat CW Merselo 11

Geacht College, Algemeen

Geacht College, Algemeen College Gedeputeerde Staten Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Roermond: 11 december 2007 Betreft: Bedenkingen Bestemmingsplan Circuit de Peel Van: Toine Wuts Kenmerk: 07.271 / TW / 292.14

Nadere informatie

Geacht College, geachte Raad,

Geacht College, geachte Raad, Gemeente Venray Gemeenteraad en College B&W Postbus 500 5800 AM Venray Roermond: 27 juli 2007 Betreft: Reactie MER Circuit de Peel Van: Toine Wuts Kenmerk: 0.160 / TW / 292.14 Geacht College, geachte Raad,

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Geachte Colleges van B&W,

Geachte Colleges van B&W, College B&W Gemeente Venlo College B&W Gemeente Maasbree College B&W Gemeente Sevenum P/a Postbus 3434 5902 RK Venlo Roermond: 3 september 2007 Betreft: Inspraakreactie Voorontwerp Bestemmingsplan Traffic-Port

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Zienswijzenverslag Bestemmingsplan plattelandswoningen, Locatie Heikomstraat 16

Zienswijzenverslag Bestemmingsplan plattelandswoningen, Locatie Heikomstraat 16 Zienswijzenverslag Bestemmingsplan plattelandswoningen, Locatie Heikomstraat 16 Postbus 290 5710 AG Someren Telefoon (0493) - 494888 fax (0493) 494850 gemeente@someren.nl www.someren.nl Oktober 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Foto: Ellen Koelewijn Registratienummer: 13bwb00094 december 2013 1. Inleiding Agrarische bedrijven beschikken meestal over één of meerdere bedrijfswoningen. De gemeente

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 november 2013 / rapportnummer 2844 24 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Kampen wil

Nadere informatie

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter > Notitie behandeling zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Goorseweg ong.- Eversdijk 16 in Enter Bestemmingsplan Vanaf 1 juli 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Betreft: ontwerp bestemmingsplan - Zweeloo Aalden partiële herziening

Betreft: ontwerp bestemmingsplan - Zweeloo Aalden partiële herziening AANGETEKEND I ^^ ~"~"" ~~~ De Raad van de Gemeente Coevorden j r ' : - ; Postbus 2,~.~. 7740 AA COEVORDEN ; '" -9 HRï 2010 Emmen, 8 maart 2010 f C-laas.nr ~ ] Betreft: ontwerp bestemmingsplan - Zweeloo

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven.

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven. Inspraakverslag Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Swalmen heeft ter inzage gelegen van 10 maart 2010 tot en met 20 april 2010. Gedurende deze periode is het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg toegezonden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB)

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB) Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 oktober 2013 / rapportnummer 2832 19 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Bergen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

112 «JM» Milieueffectrapportage. Milieueffectrapportage

112 «JM» Milieueffectrapportage. Milieueffectrapportage 112 «JM» Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage 112 Bestemmingsplan Circuit de Peel Venray Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 juli 2009, nr. 200801853/1/R2 (mrs. Oosting, Borstlap,

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Zienswijze: Stichting Univé Rechtshulp namens de bewoner(s) van het perceel Almaatsweg 11, Benneveld Ad 1. Appellant geeft

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Provincie 4B Noord-Holland

Provincie 4B Noord-Holland Provincie 4B Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J A. Oortman Cerlings SVT/IBT

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Evaluatieprogramma MER Ellerveld Pagina 1 van 6

Evaluatieprogramma MER Ellerveld Pagina 1 van 6 Evaluatieprogramma MER Ellerveld 1-12-2009 Pagina 1 van 6 Evaluatieprogramma MER Ellerveld Gemeente Dronten, november 2009 1. Inleiding Ten behoeve van de realisatie van een evenemententerrein, een recreatiebungalowpark

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG. Geachte mevrouw/mijnheer, - CONCEPT -

Gemeente Den Haag. V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG. Geachte mevrouw/mijnheer, - CONCEPT - Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG Uw brief van Ons kenmerk Behandeld door ir. A.A. Stelwagen Doorkiesnummer 070-3534003 E-mail

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis

Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juni 2016 / projectnummer: 3116 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 5 De gemeente Sint Anthonis herziet

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Nota zienswijzen en commentaar plan-mer buitengebied Delfzijl

Nota zienswijzen en commentaar plan-mer buitengebied Delfzijl Nota zienswijzen en commentaar plan-mer buitengebied Delfzijl Partiële hervaststelling bestemmingsplannen Buitengebied Noord Buitengebied Zuid Delfzijl, 18 november 2013 G. Nienhuis (afdeling Ontwikkeling)

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan "Stiphout - 2'' ontsluiting"

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan Stiphout - 2'' ontsluiting ProvJintJS^^Ikïdrd - B ra ba nf 1 5NOV 2013 Brobantlaon 1 1309983 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (0731 614 11 15 info@brabant,nl Gemeenteraad van Helmond Postbus 950

Nadere informatie

02. Interne documenten - 9336

02. Interne documenten - 9336 02. Interne documenten - 9336 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 3 02. Interne documenten - 9336 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3 02. Interne documenten - 9336 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening

Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening Kenmerk : Z-HZ_BP-2015-000822 Aanvrager : Soundwave Audio & Light Onderwerp : het wijzigen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Wet plattelandswoning

Wet plattelandswoning Wet plattelandswoning Presentatie themabijeenkomst agrofood en gezonde leefomgeving Son en Breugel, 26 maart 2015 Aanleiding Illegale bewoning van agrarische bedrijfswoningen door derden, die niet aan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie