Geacht College, geachte Raad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geacht College, geachte Raad,"

Transcriptie

1 Gemeente Venray Gemeenteraad en College B&W Postbus AM Venray Roermond: 27 juli 2007 Betreft: Reactie MER Circuit de Peel Van: Toine Wuts Kenmerk: / TW / Geacht College, geachte Raad, Na een gedegen bestudering van het MER Circuit de Peel geven wij onze reactie op deze MER. Leidraad in onze reactie is o.a. het Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport van 21 december 2006, rapportnummer Uw raad heeft deze richtlijnen op 27 maart 2007 vastgesteld. Het MER diende in juni 2007 gereed te zijn, zoals blijkt uit de kanttekeningen genoemd in bijlage 6 pagina 9. Een termijn van 2 maanden voor het opstellen van een belangrijk document als een MER vinden wij erg kort. Het MER lezende blijkt dat deze korte termijn de zorgvuldigheid in afstemming tussen de verschillende onderzoeken niet ten goede is gekomen. Onderstaand zullen wij waar nodig hier melding van maken. Zoals al geschreven zal het advies van de Commissie voor de m.e.r. leidend zijn in onze reactie. We geven dan ook eerst een opsomming van de adviespunten, voorgeschreven en of wenselijk, waarna deze per punt zullen worden uitgewerkt. Aan het eind zullen wij nog enkele opmerkingen van algemene aard geven. Het is mogelijk dat er punten bij zijn die niet direct relevant zijn voor de beoordeling van het MER Deze zullen meer van dienst kunnen zijn bij de beoordeling van de latere stappen in de procedure, de ruimtelijke ordening-, ontheffingen natuurwetgeving- en milieuvergunning procedures. Voorschriften, adviezen en wensen vanuit de Commissie voor de m.e.r. Een opsomming van de adviezen, waarop wij een reactie geven, overgenomen uit het Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Circuit De Peel te Venray. Waar mogelijk zijn adviezen van gelijke strekking samengevoegd. De vergelijking van effecten op geluid, bodem, water en natuur op de nieuwe locatie met drie referentiesituaties namelijk, de huidige gedoogsituatie de historische situatie en de huidige milieusituatie op de nieuwe locatie. De onderbouwing van de locatiekeuze. De mogelijke maatregelen op de nieuwe locatie om milieueffecten te beperken of te voorkomen. Een zelfstandig leesbare samenvatting. 1

2 Het doel van de verplaatsing van het huidige circuit en de criteria aan welke het doelbereik kan worden getoetst. De rangschikking van de verschillende alternatieven en het beschrijven van het buiten beschouwing laten van oplossingsrichtingen wordt als belangrijk aangehaald in de uitwerking van dit voorschrift. De relatie met de wet- en regelgeving op de verschillende bestuurlijke niveaus, met bijzondere aandacht voor de veiligheid rondom vliegvelden. Een beschrijving van de voorgenomen activiteiten, evenals situatieschets en de voor milieueffecten relevante bebouwing en ecologisch gevoelige gebieden, met duidelijke afstandsmaten. De technische specificatie met betrekking tot emissies van de voertuigen en de daarvoor geldende normen. Een uitsplitsing van bezoekersaantallen in tijd en gerelateerd aan de aard van de evenementen. De benodigde verblijfsaccommodatie. Ontsluitingsroutes en parkeervoorzieningen. Technische maatregelen tegen bijvoorbeeld geluid en fijn stof. De commissie adviseert een overzicht te geven van de exploitatie- en investeringskosten van de verschillende alternatieven uit het alternatievenonderzoek van 4 mei Een uitgebreidere beschrijving en onderbouwing van de afwegingen en motivering waarom bepaalde alternatieven zijn afgevallen. Uitgebreider dan in het alternatievenonderzoek is weergeven. Een specifieke aanvulling van het alternatievenonderzoek voor de geselecteerde vier locaties op de effecten voor natuur, bodem en water. Aangeven of voor deze vier locaties de inrichting locatieafhankelijk is. In de uitwerking van het MMA dient aandacht te zijn voor, maatregelen om verslechtering van de waterkwaliteit en kwantiteit te voorkomen, het tegengaan van barrière werking voor de fauna, mogelijk door het versterken van ecologische verbindingen, de mogelijkheden van een gesloten grondbalans en de mogelijkheden tot mitigatie van negatieve milieueffecten. Een vermindering van de negatieve effecten. Bij de beschrijving van milieugevolgen dient aandacht te zijn voor cumulatie van effecten van verschillende bedrijven in de omgeving, of er sprake is van een onomkeerbaar milieugevolg. Mitigerende en compenserende maatregelen kunnen o.a. maatgevend zijn om de ernst van het milieugevolg weer te geven. Betreffende geluid dient er o.a. aandacht te zijn voor de maximale of piekgeluidsniveaus ter plaatse van woningen, geluidsbelasting van verkeer van en naar het circuit, het akoestische ruimtebeslag in relatie tot verspreidingskaarten van de relevante doelsoorten, de gehanteerde bronemissies, de controle van deze emissies (in de toekomst) en het tonale karakter van het geluid. Betreffende luchtkwaliteit dient naast de achtergrondconcentratie ook de verbrandingsprocessen van de voertuigen evenals de stof van remvoeringen, bandenslijtage en opwaaiende zand meegenomen te worden. Evenals een onderbouwing van de gehanteerde emissiefactoren zoals gevraagd in de zienswijze van de Milieufederatie Limburg. Betreffende natuur dient de externe werking per omliggend natuurgebied te worden aangegeven, evenals de status en de instandhoudingdoelstellingen. De commissie geeft in overweging om de informatie benodigd voor een FF-wet ontheffing gelijktijdig met het MER te verkrijgen en te presenteren. 2

3 De vismeelruimtelijke effecten op het landschap. De karakteristiek van effecten op het landschap en nagaan of er een FF-wet ontheffing nodig is. Een kwalitatieve beschrijving van de hinderaspecten voor omwonenden en recreanten, vooral de wandelaars. Vergelijking van de alternatieven, de voorgenomen activiteit, het MMA en de referentie(s). Beoordeling van de uitwerking van deze voorschriften, adviezen en wensen Onderstaand onze uitwerkingen en reactie op bovengenoemde voorschriften en adviezen van de Commissie voor de m.e.r. De adviezen en voorschriften die een samenhang met elkaar hebben, zullen zoveel mogelijk worden samengevoegd. De adviezen en voorschriften zijn onderstaande cursief weergegeven, waarna onze reactie en mening volgt. De vergelijking van effecten op geluid, bodem, water en natuur op de nieuwe locatie met drie referentiesituaties namelijk, de huidige gedoogsituatie de historische situatie en de huidige milieusituatie op de nieuwe locatie. In het MER is ook nog een uitwerking gegeven van de situatie zonder huidig illegaal circuit. Infeite is dat de meest waarheidsgetrouwe referentiesituatie. Het huidige illegale circuit ligt er zonder de geldige toestemming op ruimtelijk- en milieugebied. De provincie Limburg heeft onlangs, na een uitspraak van de Raad van State ( /1), de gedoogbeschikking omgezet in bestuursdwang. Het gevolg hiervan is dat het huidige illegale circuit per 1 december 2007 gesloten wordt. De beoordeling en vergelijking van de effecten kan zich dan ook beperken tot de referentiesituatie zonder circuit. Dit wordt nog eens extra bevestigd op pagina 44 van het Natuuronderzoek (bijlage 6) van het inmiddels door de Raad vastgestelde MER. Het circuit is niet legaal. Juridisch gezien is er sprake van een nieuwe situatie. Het MER is daar zelf ook heel duidelijk in door te stellen dat het nulalternatief geen reëel alternatief is (hoofdrapport pagina 44). De onderbouwing van de locatiekeuze. Een uitgebreidere beschrijving en onderbouwing van de afwegingen en motivering waarom bepaalde alternatieven zijn afgevallen. Uitgebreider dan in het alternatievenonderzoek is weergeven. Een specifieke aanvulling van het alternatievenonderzoek voor de geselecteerde vier locaties op de effecten voor natuur, bodem en water. Aangeven of voor deze vier locaties de inrichting locatieafhankelijk is. De commissie adviseert een overzicht te geven van de exploitatie- en investeringskosten van de verschillende alternatieven uit het alternatievenonderzoek van 4 mei Het doel van de verplaatsing van het huidige circuit en de criteria aan welke het doelbereik kan worden getoetst. De rangschikking van de verschillende alternatieven en het beschrijven van het buiten beschouwing laten van oplossingsrichtingen wordt als belangrijk aangehaald in de uitwerking van dit voorschrift. 3

4 Deze punten hebben vooral betrekking op het plan-mer gedeelte van deze MER. Hoewel het een integraal deel van de MER is zal toch de locatiekeuze van de voorgenomen locatie eerst onderbouwd dienen te worden alvorens de Besluit-MER uitgewerkt kan worden. De Commissie voor de m.e.r. heeft gelijktijdig met de startnotitie kennis genomen van het alternatievenonderzoek van 4 mei Met inachtneming van de inhoud van dit onderzoek vragen zij om een nadere onderbouwing van de alternatieven en een aanvulling betreffende natuur, bodem en water. Een nadere onderbouwing van de afwegingen waarom de locaties in de regio (Horst a/d Maas, Venlo), de Beemdweg, de Metaalweg en de Sinnestraat wordt niet gegeven. Inhoudelijk en tekstueel wordt de inhoud van het alternatievenonderzoek in het MER herhaald. Een verdere uitwerking blijft uit. Er wordt zelfs geen melding meer gemaakt dat het besluit van de gemeente Horst a/d Maas een niet gedateerde en niet ondertekende brief betrof aan provinciebestuur. Uit de bijlagen betreffende Natuur, Water en Bodem noch uit de MER blijkt dat er een diepere uitwerking of aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden op de locaties uit het alternatievenonderzoek. Op basis van de effectbeschrijving is een voorkeur uitgesproken voor de locatie Bakelsedijk-Zuid. Deze voorkeur is niet uitgesproken door het onderzoeksbureau. De gemeenteraad heeft deze voorkeur met klem opgelegd. Alle onderzoeken die vooraf gegaan zijn aan dit Alternatieven onderzoek zijn bij raadsbesluit of bij motie rücksichtslos terzijde geschoven. De enkele jaren geleden aangenomen motie en daarna steeds herhaalde raadsuitspraken zijn duidelijk. Het college kreeg opdracht om de huidige locatie te legaliseren, en daartoe zelfs alle mogelijke rechtsmiddelen tot in hoogste instantie te gebruiken. Dit uitgangspunt is pas losgelaten toen eind 2006 de bestemmingsplanprocedure betreffende de provinciale onthouding van goedkeuring door de gemeente bij de Raad van State is ingetrokken. In mei 2006 was toen al besloten dat alleen de locatie Bakelsedijk-Zuid bespreekbaar was indien de huidige locatie niet te legaliseren zou zijn. Diepe planologische afwegingen hebben nooit ten grondslag gelegen aan deze besluiten. Met een referendum uitgevoerd in maart 2006 is de gemeente van mening dat zij het maatschappelijke belang heeft aangetoond. Dit referendum ging echter alleen over de vraag of het huidige (illegale) circuit op de huidige locatie, die inmiddels ook door de Gemeenteraad als niet haalbaar wordt beschouwd, behouden moest blijven. Van de vier geselecteerde alternatieven, de Beemdweg, de Metaalweg, Bakelsedijk-Zuid en de huidige illegale situatie wordt een kostenvergelijk weergeven. Ten onrechte zijn autonome ontwikkelingen, in het kader van de reconstructiewet, zoals de uitkoop van de IV bedrijven als kostenpost in de exploitatie meegenomen. Dat de initiatiefnemer deze kostenpost voor zijn rekening wil nemen is zijn eigen vrijwillige keuze. Geconcludeerd wordt dat alle varianten financieel economisch rendabel zijn. Een vergelijk in mogelijkheden of beperkingen van het ene alternatief t.o.v. het andere is niet gemaakt. Het doel van de verplaatsing van het huidige illegale circuit wordt niet expliciet omschreven. Er wordt gemeld dat het doel van de voorgenomen activiteit is de realisatie van een wettelijk geregelde situatie. Als motivatie wordt gegeven, de concentratie van lawaaisporten. 4

5 Het eigenlijke doel dat het huidige illegale circuit in de EHS ligt en daardoor een belemmering vormt voor de ontwikkeling van de natuur wordt alleen in bijlage 6 (pagina 55), het Natuuronderzoek, genoemd. Dit punt zal nog vaker terug komen, o.a. bij de uitwerking van het voorgenomen alternatief en bij de vergelijking van de alternatieven. Gelet op bovenstaande concluderen wij dat de MER in deze niet voldoet aan, het door de Raad in zijn geheel overgenomen, advies van de Commissie voor de m.e.r. Een beschrijving van de voorgenomen activiteiten, evenals situatieschets en de voor milieueffecten relevante bebouwing en ecologisch gevoelige gebieden, met duidelijke afstandsmaten tussen de gebieden. In de uitwerking van het MMA dient aandacht te zijn voor, maatregelen om verslechtering van de waterkwaliteit en kwantiteit te voorkomen, het tegengaan van barrière werking voor de fauna, mogelijk door het versterken van ecologische verbindingen, de mogelijkheden van een gesloten grondbalans en de mogelijkheden tot mitigatie van negatieve milieueffecten. Een vermindering van de negatieve effecten. Bij de beschrijving van milieugevolgen dient aandacht te zijn voor cumulatie van effecten van verschillende bedrijven in de omgeving, of er sprake is van een onomkeerbaar milieugevolg. Mitigerende en compenserende maatregelen kunnen o.a. maatgevend zijn om de ernst van het milieugevolg weer te geven. Vergelijking van de alternatieven, de voorgenomen activiteit, het MMA en de referentie(s). De mogelijke maatregelen op de nieuwe locatie om milieueffecten te beperken of te voorkomen. Het doel van de verplaatsing van het huidige circuit en de criteria aan welke het doelbereik kan worden getoetst. De rangschikking van de verschillende alternatieven en het beschrijven van het buiten beschouwing laten van oplossingsrichtingen wordt als belangrijk aangehaald in de uitwerking van dit voorschrift. Het kaartmateriaal in het MER is niet voorzien van een schaal en er zijn geen afstandsmaten weergegeven tussen de diverse gevoelige gebieden. De Natura 2000 gebieden zijn niet eens ingetekend. In de uitwerking van het MMA wordt betreffende waterkwaliteit genoemd dat een extra persriool aangelegd zou kunnen worden om het verontreinigde oppervlakte water te kunnen afvoeren naar de RWZI. Echter de verdunning van het afvalwater wordt als een nadelig effect gezien voor de RWZI. Gezien het werkgebied van de RWZI Venray lijkt ons de genoemde verdunning in kwantitatieve zin uiterst minimaal ten opzichte van de totale capaciteit van het RWZI. Het MER spreekt geen voorkeur uit voor of tegen een persriool. De grondbalans wordt in het MMA niet als mogelijkheid genoemd. In het voorkeursalternatief (Bakelsedijk-Zuid) wordt alleen melding gemaakt van het gebruik van lichtvervuilde grond (categorie 1) voor het realiseren van de geluidswallen. Deze grondsoort zou in de wegenbouw ook gebruikt worden voor het maken van geluidswallen. Het gaat hier echter om een geluidswal die naast de functionaliteit van geluidmitigerende werking ook een landschappelijke inpassing dient te krijgen door middel van beplanting ingesloten aan drie zijden door EHS gebieden. Het lijkt ons dat deze situatie niet vergelijkbaar is met een geluidswal langs een snelweg. Ten onrechte wordt hier licht vervuilde 5

6 grond gebruikt, waardoor er zeker geen sprake is van de voor het milieu best mogelijke oplossing. De mogelijke effecten op het toekomstige gebruik en de beplanting worden niet genoemd. Betreffende mitigatie heeft de initiatiefnemer zich beperkt tot het laten uitwerken van zes verschillende geluidsmitigerende mogelijkheden. Deze zijn alleen toegepast in de uitwerking van het voorkeursalternatief. Overige mogelijkheden van mitigatie en een berekening of omschrijving van de noodzakelijke compensatie komen niet voor in het MER en worden zeker niet gebruikt om de ernst van de milieugevolgen uit te drukken of om deze met elkaar te kunnen vergelijken. Wel wordt melding gemaakt van de omvang van geluidsbelast oppervlak in de EHS en de POG in de verschillende geluidsgemitigeerde en de in de vier uitgewerkte varianten. Ten onrechte worden twee autonome ontwikkelingen als zijnde compensatie opgevoerd in de uitwerking van de Bakelsedijk-Zuid (het voorkeurs alternatief). Het gaat hierbij om de autonome ontwikkeling betreffende de uitplaatsing van de IV bedrijven uit het extensiveringgebied in het kader van de reconstructie. Verder de autonome ontwikkeling betreffende het amoveren van het huidige illegale circuit. Beide voornemens worden als positief beschreven. Het zou echter eerlijker zijn om het huidige illegale situatie te zien zoals beschreven in bijlage 6, een belemmering van de ontwikkeling van de EHS. Het uitplaatsen van de IV bedrijven hebben juist het doel om te zorgen dat de natuur zich in dat gebied kan verbeteren. De momenteel nog aanwezigheid van deze IV bedrijven heeft ervoor gezorgd dat het plangebied nog het provinciale doel van POG (Provinciale Ontwikkeling Groen)heeft. Gezien de doelstelling uit de reconstructiewet komt hier in de toekomst het primaat te liggen bij wonen en natuur en zal het gebied gezien zijn ligging, ingeklemd tussen de EHS, zeer waarschijnlijk ook de status EHS krijgen. Dat is logischer dan er een circuit te plaatsen. Het is onterecht om de uitplaatsing van de IV bedrijven als een positieve ontwikkeling te zien in relatie tot het nieuwe circuit, enkel en alleen omdat de initiatiefnemer heeft aangeboden de uitplaatsing van de IV bedrijven te bekostigen. Een beschrijving van de cumulatieve effecten met de bedrijven in de omgeving hebben wij niet kunnen vinden. Noch in het kader van het geluid, noch in het kader van verkeer en vervoer. Wij denken hier dan vooral aan de relatie met het naast gelegen vliegveld. Wel wordt In het MER aangenomen dat de bundeling van geluid een positief effect heeft, daar het circuit binnen de geluidscontouren van het vliegverkeer vallen. Dit wordt verder niet onderbouwd. Het doel van de verplaatsing is in de vorige aandachtspunten, in relatie tot het bredere alternatievenonderzoek, al kort besproken. Hier is echter de vergelijking van de vier onderzochte alternatieven inclusief MMA aan de orde. Het doel vindt vooral zijn grondslag in het mogelijk maken van de ontwikkeling van de EHS ter plekke van het huidige illegale circuit. In alle varianten, inclusief de MMA, is er sprake van een nadeel voor natuur en landschap. Verplaatsing naar de zuidkant evenals het handhaven van het huidige illegale circuit voldoet dus niet aan de doelstelling. Betreffende luchtkwaliteit dient naast de achtergrondconcentratie ook de verbrandingsprocessen van de voertuigen evenals de stof van remvoeringen, bandenslijtage en opwaaiende zand 6

7 meegenomen te worden. Evenals een onderbouwing van de gehanteerde emissiefactoren zoals gevraagd in de zienswijze van de Milieufederatie Limburg. De technische specificatie met betrekking tot emissies van de voertuigen en de daarvoor geldende normen. Technische maatregelen tegen bijvoorbeeld geluid en fijn stof. Een uitsplitsing van bezoekersaantallen in tijd en gerelateerd aan de aard van de evenementen. Ontsluitingsroutes en parkeervoorzieningen Betreffende luchtkwaliteit is alleen rekening gehouden met de factoren fijnstof en NO2. Dit terwijl als voorschrift door de raad is gesteld ook rekening te houden met stof van remvoeringen, bandenslijtage en opwaaiend zand. Het is ons niet duidelijk waarom de factoren benzeen en/of onverbrande koolwaterstoffen en CO niet zijn meegenomen. Het sterke permanente fluctueren van de toerentallen zorgt namelijk voor een onvolledigere verbranding, waarbij vooral de emissies van onverbrande koolwaterstoffen en CO beduidend hoger liggen. Dit is vrij gemakkelijk aan te tonen met een in elke garage beschikbare uitlaatgastester (deze wordt gebruikt bij elke APK keuring). Het is niet correct om ervan uit te gaan dat een verhoging met een factor 4 van de emissiewaarden omdat het brandstofgebruik ook een factor 4 hoger is dan vergelijkbare voertuigen op de openbare weg. Daarnaast zijn de emissies omgerekend naar jaargemiddelden, terwijl er hier duidelijk sprake is van piekbelastingen, vooral tijdens de wedstrijddagen. Dit geldt voor zowel de belasting door het circuit alsook het verkeer van en naar het circuit toe. Technische maatregelen om de hoeveelheid fijnstof te beperken zijn niet genoemd. Ook is niet duidelijk welk jaar maatgevend is geweest voor de gebruikte achtergrondconcentratie. Betreffende geluid dient er o.a. aandacht te zijn voor de maximale of piekgeluidsniveaus ter plaatse van woningen, geluidsbelasting van verkeer van en naar het circuit, het akoestische ruimtebeslag door het circuit in relatie tot verspreidingskaarten van de relevante doelsoorten, de gehanteerde bronemissies, de controle van deze emissies (in de toekomst) en het tonale karakter van het geluid. Een kwalitatieve beschrijving van de hinderaspecten voor omwonenden en recreanten, vooral de wandelaars. In overleg met de provincie is besloten om de zonegrens te berekenen zonder tonale toeslag. De argumentatie hiervoor wordt niet weergegeven. Het is des te vreemder daar in de milieuvergunning wel rekening moet worden gehouden met een tonale toeslag. Echter in de bepaling van de geluidcontouren, die weer bepalend zijn voor de overlast voor omwonenden en voor het akoestische ruimtebeslag is geen rekening gehouden met deze tonale toeslag. Er is ook geen rekening gehouden met het feit dat het gaat om puntbronnen die zich verplaatsen en met mogelijke versterkingen door een over het algemeen heersende wind uit zuid-westelijke richting. Deze conclusie herleiden wij aan de bijna cirkelvormige geluidscontouren. Volgens ons zijn de geluidcontouren dan ook onjuist en de daaraan gekoppelde gevolgen voor de natuur hoger dan waarmee in het MER rekening wordt gehouden. 7

8 Het geluid is onbelast stilstaand gemeten en tijdens passages, met een constant toerental van 5000 tot 5500, aan een voertuig op verschillende afstanden. Er is aangenomen dat 5000 tot 5500 een gangbaar toerental is tijdens wedstrijden. Tijdens wedstrijden fluctueert het toerental. Voor 8 cilinder motoren is een toerental van 5000 tot 5500 misschien wel gangbaar of benaderd het maximale. De toerentallen voor 6 en 4 cilinder aangedreven voertuigen evenals voor de tweetakt motoren liggen in de regel veel hoger. In het verleden werd in de autosport (4 cilinder motoren in de rallysport) veelal gebruik gemaakt van toerenbegrenzer van 7500 tot 8300 toeren om de bedrijfszekerheid van de motoren te bewaren voor de langer durende sportevenementen. Tegenwoordig wordt toerenbegrenzing elektronisch geregeld. Wij stellen vraagtekens of de methoden vastgelegd in Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai voor deze activiteit wel van toepassing kunnen zijn. Zeker daar er maar bij een bron, onbelast is gemeten. Bij toelating voor de Nederlandse wegen doet Rijksdienst Wegverkeer metingen aan meerdere dezelfde voertuigen en bij volle motorbelasting. Het is dan ook volstrekt onduidelijk waarom het geluid niet is gemeten tijdens wedstrijden. De bronbelasting is dan meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Het geluidsniveau fluctueert sterk tijdens wedstrijden, onder andere omdat er sprake is van een permanent accelereren en deccelereren, bandengeluid vooral in de bochten, luchtwervelingen die boven de 60 km/h een belangrijke rol gaan spelen en de transmissie geluiden. Daarnaast is rekening gehouden met een kortere duur van de geluidemissie, 5 uur i.p.v. de openingsduur van het circuit zijnde 8 uur. In het MER is geen argumentatie gegeven waarom met een kortere geluidsduur is gerekend. Het aantal wedstrijden is niet in alle tabellen gelijk, er zitten marginale verschillen in. In de startnotitie MER was er nog sprake van om een aantal wedstrijden te vergunnen per milieuvergunning en een aantal activiteiten te vergunnen middels ontheffing APV. In het MER is dit onderscheidt niet meer terug te vinden, ook is niet te beoordelen of de gemeente voornemens is om activiteiten mogelijk te maken door middel van een APV ontheffing. Wij zijn van mening dat zeker indien het circuit gerelativeerde activiteiten zijn deze in het onderliggende MER meegenomen moeten worden. Verder is het geluid van bezoekers en omroepinstallatie tijdens de wedstrijden en het geluid van de auto s van de bezoekers in een groter spreidingsgebied niet in het MER opgenomen, evenals de cumulatie van dit geluid met het circuit en de andere omliggende geluidsbronnen, o.a. het vliegveld. Kortom het bij elkaar tellen van het aantal geluidsbronnen, van alleen auto s op het circuit, gemeten tijdens een constant toerental is geen goede methode om het totale bron geluid te bepalen. De voertuigen waaraan gemeten is, zijn stiller dan nu gangbaar. De toezegging van de initiatiefnemer dat alle voertuigen die gebruik maken van het circuit in de toekomst ook stiller zijn is niet gegarandeerd. Ook is er in het MER niets opgenomen over een mogelijke manier van handhaving of 8

9 controle in de toekomst. Indien de gemeente hierin de handhaver is hebben wij daar weinig vertrouwen in gezien het jarenlange gedoogbeleid. Tevens is er tot nu zover bekend geen wettelijke regeling die bepaalt aan welke bronemissies een raceauto moet voldoen. In het nulalternatief is ten onrechte het geluidscherm Merselo meegenomen. Dit is een voornemen van de eigenaar van het huidige illegale circuit. De artikel 17 WRO procedure die dat mogelijk moet maken loopt momenteel. Op pagina 41 staat onder de alinea recreatie, dat het recreatieve gebruik van de natuurlijke omgeving wordt ingeperkt door geluidverstoring. Mitigerende maatregelen zullen dit verminderen. Zover gaat de kwalitatieve beschrijving van de hinderaspecten voor o.a. de wandelaars. Het MER is duidelijk, er wordt geen aandacht besteed aan de betekenis van het voornemen voor deze vormen (het recreatieve gebruik van de natuurlijke omgeving) van recreatie. De gevolgen van de erg hoge geluidsbelasting voor de bezoekers aan het circuit, bronbelastingen oplopend tot 120 db(a), worden in het MER in zijn geheel niet genoemd. Deze bezoekers gaan uit eigen vrije wil naar een wedstrijd toe. De overheid heeft ook de plicht om deze medeburgers te beschermen. Individuele bescherming, maar ook in relatie tot mogelijke (maatschappelijke) kosten en schade van geluidsbelasting. In het MER had hier in het hoofdstuk veiligheid en in een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse aandacht aan geschonken dienen te worden. Het verkeer van en naar het circuit is niet in de geluidsberekening getoetst. Op de drukke dagen zorgt dat voor een verdubbeling van het verkeer op de toevoerwegen wegen. De concentratie van het verkeer van en naar het circuit en de wedstrijddagen zijn niet berekend naar een piekgeluidsniveau. Volgens ons is er in de berekenmethode gemiddeld naar jaarcijfers. Met de mitigerende maatregelen, de diverse geluidsschermvarianten, is alleen gerekend in de nieuwe beoogde situatie, Bakelsedijk-Zuid. In de referentiesituaties, zijnde het huidige illegale circuit, is geen rekening gehouden met mogelijke mitigerende maatregelen. Daarom is niet aan te tonen of er sprake zal zijn van een verbetering of een verslechtering. Dat de referentiesituaties niet realistisch zijn is bovenstaand al genoemd. Betreffende natuur dient de externe werking per omliggend natuurgebied te worden aangegeven, evenals de status en de instandhoudingdoelstellingen. De commissie geeft in overweging om de informatie benodigd voor een FF-wet ontheffing gelijktijdig met het MER te verkrijgen en te presenteren. De benodigde verblijfsaccommodatie. In relatie tot het genoemde bij de geluidsberekening en dat op het moment van het natuuronderzoek de geluidscontouren nog niet bekend waren stellen wij onze vraagtekens bij de omvang van het 9

10 onderzoeksgebied. Dit wordt extra versterkt daar de meerderheid van de veldonderzoeken al vele jaren geleden hebben plaatsgevonden. Op dat moment was het onderzoeksgebied in zijn geheel niet bekend. De gestelde kanttekening, bijlage 6 pagina 9, ondersteunt onze bovengenoemde gedachte. Het onderzoeksgebied komt niet overeen met de geluidscontourenkaart. Het onderzoeksgebied uit 2004 en 2005 was kleiner begrensd. De MER diende gereed te zijn in juni 2007, daarom zijn mogelijk belangrijke soorten die te inventariseren zijn in de maanden juni, juli en augustus in 2007 niet meegenomen. Met de effecten van de jaarrond trainingen is geen rekening gehouden. Voor het houden van wedstrijden wordt aanbevolen deze buiten het broedseizoen te laten plaatsvinden. Door uitgebreid literatuuronderzoek is getracht de leemtes op te vangen. Ook hier stellen wij weer onze twijfels. De gegevens uit de zes kilometerhokken verkregen via het NHGL (Natuur Historisch Genootschap Limburg) hebben geen betrekking op de aangrenzende natuur in Noord-Brabant. De lokale populatie wordt omschreven als zijnde te leven in twaalf (niet met coördinaten genoemde) kilometerhokken, inclusief de vier van de deelgebieden A en B waarin het illegale circuit en de voorkeursvariant liggen. Volgens ons is de informatie uit 6 kilometerhokken van het NHGL onvoldoende om een waardeoordeel te geven over de populatie in twaalf kilometerhokken. De natuuronderzoeker is er hier ten onrechte vanuit gegaan dat zijn onderzoek tot doel had het bepalen van de meest optimale variant. Daar het hier gaat om 3 niet haalbare varianten die alleen als referentie dienen (de drie nulvarianten) en een voorkeursvariant had het onderzoek vollediger moeten zijn. De gemeente is hier ook niet opdrachtgever van het onderzoek. Zij heeft dit overgelaten aan de initiatiefnemer. De opmerking dat het vervolledigen nog dient plaats te vinden vooral ten behoeve van de FF-wet ontheffing, de vaststelling van het bestemmingsplan en het opstellen van het compensatieplan ondersteunt ons wantrouwen alleen maar. Dit is tevens in strijd met de aanbeveling vanuit de Commissie MER. Het is uiterst merkwaardig dat de onderzoeker geen toestemming heeft gekregen voor inventarisatieonderzoek op de luchtmachtbasis terwijl de onderzoeker, die rapport over de das heeft geproduceerd (Census), wel door middel van waarnemingen aangeeft dat daar onderzoek gepleegd is. Deze onderzoeker geeft eveneens aan dat er Oost-West verbindingsroutes lopen. Het gebied Bakelsedijk-Zuid is alleen bekeken in relatie tot zijn huidige gebruik. De autonome ontwikkeling, uitplaatsing IV-bedrijven in het kader van de reconstructie, in relatie tot de mogelijk beoogde natuurdoelstelling in het kader van de POG en daarbij de mogelijke uitwisseling met het nabijgelegen voor natuur zeer waardevolle defensieterrein zijn niet meegenomen. Noch is aandacht geschonken aan de mogelijke barrière werking die het circuit kan hebben in de Noord-Zuid verbinding voor de aanwezige fauna in de aangrenzende EHS gebieden en de belemmering die het circuit oplevert betreffende de autonome ontwikkeling als mogelijke weide/broedvogelgebied. 10

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 maart 2010 / rapportnummer 2384-40 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER AkzoNobel Salt b.v. zoekt in Zuid-Oost

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

N261 Tilburg-Waalwijk

N261 Tilburg-Waalwijk N261 Tilburg-Waalwijk Toetsingsadvies over de derde aanvulling op het milieueffectrapport 17 maart 2011 / rapportnummer 1205 188 1. Hoofdoordeel over MER 2010 en Actualisatie 2011 De provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 2 Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde Schelde Het land draagt de rivier die schepen varen laat

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie