DE TOEKOMST VAN DE OVERDRACHTSBELASTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMST VAN DE OVERDRACHTSBELASTING"

Transcriptie

1 DE TOEKOMST VAN DE OVERDRACHTSBELASTING Auteur: mr. W.J.M. Vennix FB [1] Gepubliceerd in Weekblad Fiscaal Recht 1995/994 MEN KAN HAAR NIET RECHTVAARDIGEN. ZIJ STAAT NIET IN DIENST VAN ENIG BEGINSEL, ZIJ IS LOUTER FINANCIEKUNST. [2] 1 INLEIDING De overdrachtsbelasting is een van onze oudste belastingen, maar beslist niet de respectabelste. Integendeel: met enige regelmaat valt, met name uit de hoek van de wetenschap, de roep om afschaffing van deze belasting op te tekenen. [3] De politieke realiteit van de afgelopen jaren is evenwel dat afschaffing of verlaging van de overdrachtsbelasting het weliswaar al jaren lang goed doet in de verkiezingsprogramma's, maar tegelijkertijd op het Binnenhof niet hoog staat genoteerd. Sterker nog: als de Haagse politiek zich al buigt over de overdrachtsbelasting is het niet om haar af te schaffen, maar juist om haar opnieuw vorm te geven. Zo werd enkele jaren geleden serieus gestudeerd op de mogelijkheid om deze belasting over te hevelen naar de gemeenten. [4] Van recentere datum zijn de pleidooien om de belasting te flexibiliseren, bijvoorbeeld door een deel van de geheven belasting terug te geven bij verkoop binnen een bepaalde periode. [5] Thans is het voorstel aan de orde om de economische eigendomsoverdracht onder de overdrachtsbelasting te brengen. [6] Wat mij opvalt - en ook stoort - is dat noch bij de discussie over de mogelijke overheveling naar de gemeenten noch bij de voorstellen tot flexibilisering noch bij de gedachtenvorming over de uitbreiding met de economische eigendomsoverdracht gesproken kan worden van een meer dan oppervlakkige bezinning op de plaats van de overdrachtsbelasting in ons belastingstelsel. Terecht heeft de Raad van State opgemerkt dat de voorgestelde uitbreiding van het heffingsobject dermate ingrijpend is dat dit ertoe noopt de rechtsgrond van die belasting opnieuw aan te geven en af te bakenen ten opzichte van andere belastingen. [7] Staatssecretaris Vermeend komt in zijn reactie hierop niet verder dan een letterlijk citaat uit de - nietszeggende - memorie van toelichting op het ontwerp voor de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: Wet BRV) en een verwijzing naar een opmerking van het kamerlid De Korte op 15 maart [8] Naar mijn mening wordt hiermee volstrekt onvoldoende recht gedaan aan de zinvolle oproep van de Raad van State. Dit artikel beoogt een aanzet te geven tot een principiële discussie over de overdrachtsbelasting. Op de concrete inhoud van wetsvoorstel zal ik slechts terloops ingaan; dit houdt echter beslist niet in dat ik het met de strekking daarvan eens ben. 2 HISTORISCH PERSPECTIEF [9] Van oudsher is onroerend goed een populair aanknopingspunt voor belastingheffing. De oorzaken van deze populariteit liggen voor de hand: weinig belastingobjecten zijn zo herkenbaar en controleerbaar als juist onroerend goed. Verder neemt onroerend goed reeds lang ook op juridisch gebied een bijzondere plaats in. Voor de eigendom(soverdracht) ervan gelden al vele eeuwen bijzondere regels en procedures, waarbij de belastingheffing eenvoudig kon aansluiten. Het resultaat was een goedkope inning en een effectieve controle. Ten slotte stond tot niet eens zo lang geleden eigendom van grond min of meer gelijk aan welvaart; een belasting die bij het bezit of de overdracht van onroerend goed aanknoopte, kon in de toenmalige samenleving daarom uitstekend fungeren als een (primitieve) draagkrachtbelasting. 1

2 In de Nederlanden werd de overdrachtsbelasting geïntroduceerd door de Spaanse landvoogd Alva. In 1571 poogde hij een algemene verbruiksbelasting van 10% (de tiende penning) en een overdrachtsbelasting van 5% (de twintigste penning) in te voeren. De afloop is bekend. Op 1 januari 1812 werd, als gevolg van de inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk, de Franse registratiewet ook in ons land van kracht. Deze wet bleef na de Franse overheersing gelden en heeft het volgehouden tot de inwerkingtreding van de Registratiewet Onder die wet bedroeg het tarief 2½%; later is dit verhoogd tot 5%. Sinds 1972 geldt de Wet BRV. In deze wet werden twee belastingen uit de Registratiewet 1917 (overdrachts- en kapitaalsbelasting) en twee belastingen uit de Zegelwet 1917 (beurs- en assurantiebelasting) samengebracht. De vier heffingen hadden gemeen dat ze elk een bepaalde categorie rechtshandelingen bedoelden te belasten. De beursbelasting is in 1990 afgeschaft. De kapitaalsbelasting zal waarschijnlijk (al dan niet onder Brusselse invloed) binnen enkele jaren eveneens tot het verleden behoren. 3 EFFECTEN OP ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ Bezien we de effecten van de overdrachtsbelasting op het economisch en maatschappelijk leven, dan ontkomen we niet aan de conclusie dat de overdrachtsbelasting de verkeerde handelingen belast op de verkeerde momenten. Want wanneer komt deze belasting aan de orde? In de particuliere sfeer gaat het onder andere om nieuwvestiging (trouwen, samenwonen, zelfstandig gaan wonen), verhuizing om dichter bij het werk te gaan wonen, verhuizing in verband met gezinsuitbreiding en de overstap van huur- naar koopwoning. In de commerciële sfeer kunnen we denken aan bedrijfsopvolging, uitbreiding, reorganisatie of verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten en beleggingstransacties. In geen van de genoemde gevallen is sprake van gedrag van burgers of bedrijven dat afkeurenswaardig of minder gewenst is. Integendeel, in de meeste gevallen hebben de handelingen gevolgen die algemeen als positief worden gezien. De heffing van overdrachtsbelasting gaat in deze gevallen ook regelrecht in tegen belangrijke doelstellingen van het regeringsbeleid als bevordering van het eigenwoningbezit, bevordering van de arbeidsmobiliteit, bevordering van de economische groei en beperking van de auto-mobiliteit. Daar komt nog bij dat de belanghebbenden in al deze gevallen bij de aankoop van het onroerend goed - nog afgezien van de koopsom - toch al met hoge kosten (notaris, makelaar, verhuizing/verplaatsing, inrichting) worden geconfronteerd. De overdrachtsbelasting komt daar nog eens bovenop. De druk van de overdrachtsbelasting moet ook niet worden onderschat. Een gezin dat een woning van f koopt en deze na twaalf jaar [10] weer verkoopt, betaalt bij aanschaf f overdrachtsbelasting ofwel f 1000 per bezitsjaar. In de inkomstenbelasting leidt de woning tot een jaarlijkse bijtelling van f De corresponderende belasting varieert van f 1265 tot f Zoals bekend komt in de praktijk slechts een enkeling hieraan toe. Door de aftrek van hypotheekrente resteert voor het merendeel van de belastingplichtigen een negatief bedrag aan inkomsten uit de eigen woning. In de vermogensbelasting leidt de woning tot een verhoging van het belastbare bedrag met f (60% x f ). Het bijbehorende belastingbedrag is f 960. Opnieuw is dit het maximale bedrag. Aangezien ook hier veelal rekening gehouden moet worden met een hypothecaire schuld en bovendien in andere gevallen de belastingvrije sommen uitkomst bieden, zal de werkelijke druk bijna steeds aanzienlijk lager uitkomen. De conclusie die uit een en ander valt te trekken, is dat de overdrachtsbelasting voor veel belastingplichtigen zwaar drukt, in veel gevallen zwaarder dan de vermogensbelasting over de eigen woning en de inkomstenbelasting over het huurwaardeforfait, ja zelfs zwaarder dan beide samen. Dit laatste geldt uiteraard in versterkte mate voor huiseigenaren die vaker dan om de twaalf jaar (moeten) verhuizen, bijvoorbeeld omwille van het werk. In de commerciële sfeer is de druk van de overdrachtsbelasting veel moeilijker te becijferen. Zo bevat art. 15 Wet BRV een aantal speciaal op ondernemingen gerichte vrijstellingen en zal de betaalde belasting voor de winstberekening veelal een aftrekpost vormen. Verder is bekend dat de overdrachtsbelasting met name door ondernemers en beleggers (minder door particulieren) tot 31 maart 1995 veelvuldig werd omzeild door slechts de economische en niet de juridische eigendom over te dragen. 2

3 4 RECHTSGROND 4.1 Algemeen Discussies over de rechtsgrond [11] van belastingen zijn niet populair. Dat in de praktijk van alledag geen ruimte is voor theoretische beschouwingen is ook wel te begrijpen. Dat echter de politiek niet meer aandacht heeft voor de grondslagen van onze belastingen, is naar mijn mening op geen enkele wijze verdedigbaar. Zoals gezegd heeft de Raad van State gepleit voor een fundamentele herbezinning, maar heeft de staatssecretaris - van wie als instrumentalist pur sang op dit punt weinig te verwachten valt [12] - die oproep naast zich neergelegd. Zal de Tweede Kamer hem hierop aanspreken? Of ligt hier wellicht een taak voor de Eerste Kamer? [13] Ook bij de totstandkoming van de Wet BRV is nauwelijks een serieuze poging gedaan de overdrachtsbelasting een principieel fundament te geven. In de memorie van toelichting [14] voerde de regering slechts aan dat de vier voorgestelde belastingen: - sectoren van het economisch leven belastten die buiten de omzetbelasting waren gebleven; - door hun jarenlange traditie verweven waren met het economisch leven; - budgettair een niet-onbelangrijke rol speelden; - internationaal niet ongebruikelijk waren. Enkele kamerleden meenden vervolgens dat de bewindslieden zich hiermee tamelijk gemakkelijk van de problematiek hadden afgemaakt. De bewindslieden 'betreurden' die gedachte, herhaalden hun argumenten en daarmee was de kous af. In de literatuur wordt naast de vier bovenstaande argumenten voor de overdrachtsbelasting nog aangevoerd dat: - het een (aanvullende) draagkrachtbelasting is; - het een profijtbelasting is; - het een belasting is met zeer lage perceptiekosten en een probleemloze inning. Op elk van de genoemde argumenten zal ik nader ingaan (in een andere volgorde). 4.2 Draagkrachtbelasting In vroeger tijden functioneerde de overdrachtsbelasting (c.q. het registratierecht) stellig als een draagkrachtbelasting. Grondbezit stond gelijk met welvaart; een belasting op de overdracht van grond was dan ook te verdedigen als een (forfaitaire en grove) draagkrachtbelasting. Toen in de loop der eeuwen 'echte' inkomsten- en vermogensbelastingen ontstonden, is de overdrachtsbelasting echter niet teruggetreden, maar juist verhoogd. Dit steekt te meer daar de overdrachtsbelasting zeker in het huidige tijdsgewricht geen draagkracht (meer) treft. Het simpele feit dat een onroerend goed wordt overdragen, zegt anno 1995 immers niets over de draagkracht van vervreemder of verkrijger. Het is natuurlijk mogelijk dat de overdrager winst maakt op het verkochte object, maar dat is geen vereiste. Ook als hij verlies lijdt, is de belasting verschuldigd. Evenmin treft de belasting overdrager of verkrijger in het vermogen. Met schulden die op het overgedragen onroerende goed (komen te) rusten, wordt immers geen rekening gehouden. Kortom, met draagkracht heeft het belastbare feit voor de overdrachtsbelasting niets, maar dan ook helemaal niets, te maken. Zou het dan wellicht een aanvullende draagkrachtbelasting zijn, een soort vangnetheffing? 'Eene, om practische redenen niet wel te missen, aanvulling van de vermogens- en inkomstenbelastingen, aan wier werking nog altijd een aantal bronnen van inkomen ontsnappen'? [15] Wie zich kan vinden in de gedachte die in de vorige zin is weergegeven, dient te bedenken dat deze zin ruim zestig jaar geleden werd geschreven én dat de schrijver benadrukte dat de belasting in dit geval 'matig' moest zijn. Ik ben van mening dat ook deze gedachte de huidige overdrachtsbelasting niet kan schragen. Is het immers niet onzinnig alle burgers met een botte en onrechtvaardige belasting te confronteren, enkel en alleen om een klein deel van hen te treffen in de draagkracht die als gevolg van de gebrekkige vormgeving van de inkomsten- en vermogensbelasting wellicht onbelast is gebleven? Zou het dan niet beter zijn te trachten de inkomsten- en vermogensbelasting verder te vervolmaken of te repareren? 3

4 4.3 Profijtbelasting Ook wordt wel betoogd dat de rechtsgrond van de belastingen van rechtsverkeer moet worden gezocht in het profijtbeginsel. De overheid, zo gaat hier de redenering, zorgt voor de vorming en handhaving (desnoods met geweld) van een solide rechtsstelsel. De burger die bepaalde rechtshandelingen verricht (onroerend goed overdraagt, een besloten vennootschap opricht), profiteert daarvan; het is dan ook redelijk dat hij daarvoor een prijs betaalt. Deze redenering gaat om meer dan een reden niet op. Allereerst betaalt de burger voor de hem geleverde diensten in de regel al een forse prijs in de vorm van notariskosten, kadastraal recht, e.d. Wanneer de overheid meer vraagt voor haar diensten dan vergoeding van de door haar gemaakte kosten, maakt ze misbruik van haar monopoliepositie als beheerster van het rechtsstelsel. In de tweede plaats behoort de overheid naar mijn mening geen voorwaarden te stellen aan de bescherming door het rechtsstelsel; dit mag niet afhangen van de vraag of de belanghebbende burger er wel of niet een prijs voor betaalt in de vorm van een aanslag rechtsverkeerbelasting. Op bepaalde terreinen van overheidszorg is toepassing van het profijtbeginsel zeker verdedigbaar, maar een elementaire overheidsactiviteit als de handhaving van het rechtsstelsel behoort daar niet toe. Ten derde is de keuze van de groepen rechtshandelingen waarvoor aan de overheid een prijs moet worden betaald in ruil voor rechtsbescherming willekeurig. Niet valt in te zien waarom deze rechtshandelingen belast moeten worden en andere niet. 4.4 Internationale gebruikelijkheid Internationaal bezien valt Nederland met zijn overdrachtsbelasting niet uit de toon. De meeste ons omringende landen kennen een vergelijkbare heffing. De tarieven variëren echter zeer sterk: van 1% in Engeland tot 12,5% in België. Opmerkelijk is overigens dat er een duidelijke (omgekeerd evenredige) relatie bestaat tussen de hoogte van het tarief en de verhuismobiliteit als percentage van de eigen-woningvoorraad. Zo bedraagt de verhuismobiliteit (uitgedrukt in een percentage van het totale aantal eigen woningen) in Engeland 14%, in Nederland 5,5% en in België 3,5%. [16] Wat er ook zij van het argument van de internationale gebruikelijkheid, het is in elk geval zeer de vraag of het nog opgaat na de voorgestelde uitbreiding tot de economische eigendomsoverdracht. Zonder daar specifiek onderzoek naar gedaan te hebben durf ik de stellige verwachting uit te spreken dat men in het buitenland nagenoeg steeds zal aansluiten bij de verkrijging van de juridische eigendom. 4.5 Verwevenheid met economisch leven/langdurig bestaan Een veelgehoord argument is dat de overdrachtsbelasting door haar simpele bestaan in de prijzen van het onroerende goed is verwerkt (geamortiseerd). Afschaffing van de belasting zou leiden tot een waardestijging van al het onroerende goed en daarmee tot een bevoordeling van sommigen (vastgoedeigenaren) die door niets zou zijn gerechtvaardigd. Hier dicht tegenaan ligt het argument dat de overdrachtsbelasting al zo lang bestaat dat zij geen rechtvaardiging meer nodig heeft. Vaak gaat deze argumentatie samen met het gebruik van kwalificaties als 'klassiek'. Tegen beide argumenten is in te brengen dat een onrechtvaardige belasting door langdurig te bestaan niet rechtvaardig wordt. Wat betreft de ongerechtvaardigde bevoordeling van de onroerend-goedbezitters door afschaffing van de overdrachtsbelasting is op te merken dat dit argument aan kracht inboet als de druk van die belasting wordt verschoven naar een andere belasting die ook de eigenaren van vastgoed treft. 4.6 Probleemloze inning Het is een feit dat de perceptiekosten van de overdrachtsbelasting bijzonder laag zijn (minder dan 1% van de opbrengst). Ook het aantal bezwaar- en beroepsprocedures is gering. Voor De Korte en Veltman [17] is dit gegeven aanleiding om uitgebreid de loftrompet te steken over de overdrachtsbelasting. Met name het zakelijke karakter van de rechtsverkeerbelastingen zou hebben geleid tot 'een zowel voor de belastingplichtige als voor de fiscus alleszins acceptabele en weinig fraudegevoelige regeling.' Met als uitsmijter: 'Het mag dan ook geen 4

5 verwondering wekken dat in de afgelopen zeventien jaar alle aanvallen op het voortbestaan van de overdrachtsbelasting glorieus zijn afgeslagen.' Nu moet genoemde schrijvers worden toegegeven dat de kracht van de overdrachtsbelasting is dat zij bijna uitsluitend aansluit bij juridische fenomenen. Tegelijkertijd is dat echter ook haar grote zwakte. De belasting wordt immers al vele jaren op grote schaal ontgaan via gekunstelde, maar volstrekt legale, economischeigendomsconstructies. Dat staatssecretaris Vermeend thans voorstelt de economische eigendomsoverdracht ook onder de overdrachtsbelasting te brengen, is enerzijds begrijpelijk en zelfs prijzenswaardig. Het gaat immers om economisch gelijke fenomenen, zodat een gelijke fiscale behandeling redelijk en rechtvaardig is. Anderzijds zal duidelijk zijn dat het met de relatieve eenvoud en de probleemloze inning na invoering van het thans aanhangige wetsvoorstel definitief gedaan zal zijn. 4.7 Aanvullende omzetbelasting Blokland betoogde nog zeer onlangs [18] dat de overdrachtsbelasting niet los gezien kan worden van 'de belastingheffing die nu eenmaal algemeen en in beginsel all-over, aan de levering van goederen en diensten verbonden is.' En dan: 'Ware de overdrachtsbelasting van 6% niet verschuldigd, dan zou hier 17,5% BTW aan de orde komen! Ook in het licht hiervan lijkt verlaging of afschaffing van de overdrachtsbelasting niet bijzonder evenwichtig te zijn.' Ik kan met deze visie van Blokland in het geheel niet instemmen. Zijn stelling dat in alle gevallen waarin nu overdrachtsbelasting verschuldigd is anders omzetbelasting geheven zou zijn, acht ik onjuist. In het feit dat niet elke levering van een onroerend goed tot BTW-heffing leidt, zie ik bepaald geen rechtstekort dat door een andere belasting moet worden weggenomen. Integendeel, ik zie hier eerder een uitwerking van het beginsel dat cumulatie van omzetbelasting in het algemeen moet worden tegengegaan. [19] 4.8 Budgettaire aspect Een van de taaiste argumenten voor het voortbestaan van de overdrachtsbelasting is haar budgettaire betekenis (opbrengst 1994: f 2,7 miljard). De bewindslieden van Financiën gaven het in 1989 onomwonden toe: 'De belangrijkste rechtvaardigingsgrond is thans het belang van de schatkist.' [20] Hopelijk ten overvloede merk ik op dat een dergelijke fundering de overdrachtsbelasting niet kan dragen. Dezelfde redenering zou immers ten grondslag gelegd kunnen worden aan elke belasting - hoe onrechtvaardig [21] ook - die opbrengst genereert. Wel kan de vraag worden gesteld of een voorstel tot afschaffing niet gepaard dient te gaan met een voorstel tot dekking van de daardoor ontstane opbrengstderving. [22] Hoewel daarmee in feite het budgettaire aspect toch weer als beslissend wordt aanvaard, zal ik in het volgende onderdeel een aantal alternatieven voor de overdrachtsbelasting uitwerken. Ik doe dit echter slechts om niet onmiddellijk stuk te lopen op de stelling dat de schatkist de opbrengst niet kan missen - niet omdat ik zou vinden dat de overdrachtsbelasting kan blijven bestaan als er geen vervangende dekking gevonden kan worden. 5 ALTERNATIEVEN 5.1 Overheveling naar de gemeenten Zoals gezegd is enkele jaren geleden uitgebreid gediscussieerd over de mogelijkheid de overdrachtsbelasting als zodanig over te hevelen naar de gemeenten. [23] Naar mijn mening zou een dergelijke operatie een slechte zaak zijn. Een wijziging van de heffende bestuurslaag verandert immers niets aan de belasting zelf. De hiervoor tegen de overdrachtsbelasting ingebrachte bezwaren zouden na overheveling dan ook volledig blijven gelden. Bovendien is het zeer de vraag of de gemeenten in staat zouden zijn de overdrachtsbelasting naar behoren uit te voeren. 5.2 Verhoging huurwaardeforfait In 1989 stelde de regering voor de overdrachtsbelasting voor woningen te verlagen tot 4,75%. De dekking hiervoor werd gevonden in een verhoging van het huurwaardeforfait. Doel was de verhuismobiliteit te vergroten 5

6 en daarmee de auto-mobiliteit terug te dringen. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel aan, maar de Eerste Kamer torpedeerde het begin Anderhalf jaar later werd het huurwaardeforfait alsnog verhoogd, maar ditmaal was er geen voorstel tot verlaging van de overdrachtsbelasting aan gekoppeld. Het is beslist niet onlogisch de koppeling te maken tussen afschaffing van de overdrachtsbelasting en verhoging van het huurwaardeforfait. Probleem is wel dat door een zodanige operatie een ongewenste verschuiving van belastingdruk zou optreden van bedrijven en beleggers naar eigen-woningbezitters. Introductie van een tariefonderscheid tussen woningen en overig onroerend goed lijkt me, gelet op de afgrenzingsproblematiek, in elk geval geen vruchtbare weg. Het gaat hier echter inmiddels om een voornamelijk theoretische discussie. Tot verhoging van het huurwaardeforfait is inmiddels al besloten, de bedragen in kwestie zijn al 'ingeboekt' en zullen zeker niet worden gebruikt om de overdrachtsbelasting af te schaffen. Een verdere verhoging van het huurwaardeforfait lijkt me niet voor de hand te liggen. 5.3 Uitruil met ecotaxen Indien zou worden besloten tot invoering van ecotaxen onder gelijktijdige verlaging van andere belastingen, zou de overdrachtsbelasting uit milieu-oogpunt als een van de eerste in aanmerking komen. Door afschaffing of verlaging van de overdrachtsbelasting zou de drempel om dichter bij het werk te gaan wonen, immers worden verlaagd. Of de weg naar de ecotaxen zal worden bewandeld, ligt in handen van de politiek en zal sterk beïnvloed worden door de stappen die andere landen zullen zetten. 5.4 Invoering vermogenswinstbelasting Zoals Van Dijck in zijn afscheidsrede heeft gesteld, zou invoering van een vermogenswinstbelasting het onmiddellijke einde moeten betekenen van de overdrachtsbelasting. [24] Wat er ook zij van de theoretische juistheid of wenselijkheid van een vermogenswinstbelasting, ik acht de kans dat deze op korte termijn wordt ingevoerd bijzonder klein. [25] 5.5 Verhoging onroerende-zaakbelastingen Een vijfde alternatief om afschaffing van de overdrachtsbelasting te financieren is korting van de rijksuitkeringen aan de gemeenten onder gelijktijdige verhoging van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Allereerst moet dan de vraag worden gesteld of de OZB wel een deugdelijke rechtsgrond hebben. De Commissie tot bestudering van de - toen nog - onroerend-goedbelastingen van de Vereniging voor belastingwetenschap kwam in haar rapport tot de slotsom dat 'hoewel enige elementen van een profijtbelasting zijn vast te stellen, en aan de gebruikersheffing wellicht een draagkrachtelement is toe te schrijven, (...) de onroerend-goedbelastingen aangemerkt moeten worden als algemene belastingen met een zuiver fiscaal doel, welke geheven worden ter delging van de algemene taakvervulling van de gemeente.' [26] Terecht naar mijn mening werd deze conclusie bij de bespreking van het rapport onder vuur genomen. Volgens Brüll kwam de aangegeven 'rechtsgrond' erop neer dat 'de onroerend-goedbelasting grijpt waar iets te grijpen valt' en met belastingrecht niets meer van doen heeft. [27] Bij invoering van de OGB heeft de toenmalige regering betoogd dat het profijtbeginsel het dragende beginsel van de nieuwe belastingen zou zijn. De hiervoor genoemde Commissie wees deze redenering af: 'deze ruime strekking (zou) aan vrijwel iedere belasting kunnen worden gegeven.' Ik meen dat de Commissie te snel was met haar oordeel. Toegegeven moet worden dat de relatie tussen de eigendom en het gebruik van een pand enerzijds en bepaalde activiteiten van de gemeente anderzijds soms onduidelijk is, maar zij is er wel degelijk. Want profiteert niet iedere inwoner c.q. huizenbezitter van een gemeente van haar zorg voor de infrastructuur, wegenonderhoud, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, riolering, plantsoenendienst, brandweer, cultuur, welzijnsbeleid, enzovoorts? De precieze vertaling van die relatie in een tarief voor eigenaren en een tarief voor gebruikers is hiermee nog niet gegeven, maar dat doet aan het principiële bestaan ervan niet af. Mijn conclusie is dan ook dat de OZB haar rechtsgrond vindt in het profijtbeginsel. 6

7 Denkbaar is dat de afschaffing van de overdrachtsbelasting en de verhoging van de OZB uit politiek oogpunt niet alleen budgettair neutraal moeten zijn maar ook geen drukverschuivingen tussen sociaal-economische groepen tot gevolg mogen hebben. Dit doel is eenvoudig te bereiken door wel het eigenaarsdeel van de OZB en niet het gebruikersdeel te verhogen. 6 CONCLUSIE Op grond van het voorgaande concludeer ik dat de huidige overdrachtsbelasting negatieve effecten heeft op economie en samenleving. Voorts ontbeert de belasting een afdoende rechtsgrond; zij kan slechts worden 'verdedigd' met behulp van argumenten van praktische aard als de probleemloze inning, de internationale gebruikelijkheid en het langdurig bestaan. Als we vervolgens de nieuwe overdrachtsbelasting (na uitbreiding met de economische eigendomsoverdracht) bezien, verliezen echter ook die praktische argumenten hun gelding. Blijft over het schaamlapje van het budgettaire belang, maar daarop kan een belasting in een beschaafd land niet blijvend gefundeerd worden. Naar mijn mening moet thans dan ook niet worden gestreefd naar een herziening van de overdrachtsbelasting (in welke richting dan ook: flexibilisering, overheveling naar de gemeenten, uitbreiding met de economische eigendomsoverdracht) maar op afschaffing - zo nodig op termijn en in stappen. Is het - zoals ik vrees - een politiek gegeven dat afschaffing niet realiseerbaar is zonder dat concrete vervangende budgettaire dekking wordt aangedragen, dan dienen zich enkele alternatieven aan. Onder de huidige omstandigheden beschouw ik een verschuiving naar de onroerende-zaakbelastingen als een reële en redelijke optie. 7 SLOTBESCHOUWING De overdrachtsbelasting staat op een tweesprong. Kiezen we, gedreven door de vurige wens de stadhuisconstructie om zeep te helpen, zonder een fundamentele discussie voor een ingrijpende herziening van deze heffing en zien we vervolgens wel waar het schip strandt? Of bezinnen we ons eerst op de rechtsgrond van de overdrachtsbelasting om vervolgens - gesteld dat men mijn conclusies op dit punt deelt - te gaan zoeken naar mogelijkheden om de belasting af te schaffen? Welke weg men ook inslaat, laat het in elk geval een beredeneerde keuze zijn - een keuze die verder gaat dan berekeningen over opbrengsten. Want we praten toch nog steeds over belastingrecht? Voetnoten [1]Thans als vennoot verbonden aan De Beer Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg. [2]Vrij naar N.G. Pierson, die in zijn Leerboek der staathuishoudkunde over de zegel- en registratiebelastingen kernachtig opmerkte: 'Men kan ze niet rechtvaardigen. Zij staan niet in dienst van enig beginsel, zij zijn louter financiekunst' (geciteerd door A.C. Gorren/H.S.A. van Gils, Vakstudie Wet op belastingen van rechtsverkeer, art. 1-10). [3]Een kleine greep: C.J. Oort, Telegraaf 11 juli 1991 ('idiote belasting, die kant noch wal raakt'); J.A.G. van der Geld, NOB Nieuws november 1991 ('middeleeuwse tolheffing'); Ch.P.A. Geppaart, Weekblad 1993/6051; L.G.M. Stevens, Weekblad 1994/6088. [4]Zie hierna onderdeel 5.1. [5]Zie voor een concrete uitwerking: Vastgoed januari 1995, blz [6]Wetsvoorstel [7]Advies Raad van State van 17 mei 1995, onderdelen 9 en 10. [8]Algemeen overleg tussen de staatssecretaris van Financiën en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, gehouden op 15 maart Het verslag van deze bijeenkomst is vastgesteld op 27 april 1995 (dus ruim ná 31 maart 1995!) en is gepubliceerd in de Kamerstukken II, , onder nr IXB, nr

8 [9]J.Th. de Smidt, Vier eeuwen overdrachtsbelasting?, in: Fiscaliteit in Nederland; 50 jaar Belastingmuseum prof. dr. Van de Poel, blz , [10]De Commissie-Stevens, Graag of niet, blz. 267, noot 9, gaat in haar berekeningen ook uit van verhuizen om de twaalf jaar. [11]De term 'rechtsgrond' wordt hier niet gebruikt in de formele zin (dan is de rechtsgrond de Wet BRV), maar in materiële zin. Zie H.J. Hofstra/L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, blz. 6, 1988, die onder rechtsgrond van een belasting verstaan: 'de motivering waarom, op overwegingen van rechtvaardigheid en doelmatigheid, een bepaalde belasting een plaats mag of moet innemen als onderdeel van een als een samenhangend geheel te beschouwen samenstel van belastingen (belastingstelsel).' [12]Zo werd in oktober 1991 uit de mond van - toen nog kamerlid - Vermeend de volgende bijdrage aan de discussie over de vermogensbelasting opgetekend: 'Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat weinig belastingen - althans als ik kijk naar de wetenschap - een rechtsgrondslag hebben. Dus daar doe ik weinig mee. Ik vind het te gemakkelijk, wat hier ook gebeurt, dat men op een bepaald moment opmerkt, een belasting moet verdwijnen zonder dat men aangeeft op welke wijze de staatsuitgaven gedekt moeten worden.' Citaat ontleend aan R. E.C.M. Niessen e.a. (red.), Belastingvlucht naar België (symposiumverslag), blz , [13]Hier wreekt zich het feit dat staatssecretaris Vermeend de suggestie van de Raad van State om het wetsontwerp te splitsen in twee voorstellen (één voor de omzetbelasting, één voor de overdrachtsbelasting) naast zich heeft neergelegd. Aldus is de voorgestelde wijziging van de overdrachtsbelasting onlosmakelijk verbonden met de - breed gesteunde - reparatie van de BTWconstructie, terwijl de budgettaire opbrengst bovendien direct wordt besteed aan 'leuke dingen voor de mensen'. Het gehele wetsvoorstel verwerpen zal voor de Eerste Kamer politiek gezien dan ook zeer moeilijk zijn. Mag men de Senaat eigenlijk wel op een dergelijke manier voor het blok zetten? [14]J.E.A.M. van Dijck heeft hierover in zijn afscheidsrede opgemerkt dat het 'voor de betrokken ambtenaar geen vreugdevolle taak geweest (moet) zijn dit bij zijn volle verstand op te moeten schrijven' (Weekblad 1988/5850, blz. 1675). [15]H.F.R. Dubois, De Registratiewet 1917, blz. 119, [16]Gegevens ontleend aan een NVM-onderzoek, gepubliceerd in Vastgoed mei 1991, blz. 16. [17]G.G.C. de Korte en G.J. Veltman, Wijziging, of begin van het einde van de overdrachtsbelasting?, Weekblad 1990/5898. [18]Gestommel bij de overdrachtsbelasting (column), Weekblad 1995/6142. [19]Vergelijk de per 1 januari 1995 ingevoerde margeregeling, die ook een uitwerking van dit beginsel is. [20]Memorie van antwoord TK w.o (verhoging huurwaardeforfait en verlaging overdrachtsbelasting), V-N 1989, blz [21]Een heffing van f 1000 per jaar voor iedere Nederlander met een schoenmaat van 42 of groter zal ongetwijfeld ook enkele miljarden opbrengen. [22]P.H.J. Essers heeft in zijn oratie (Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondernemingen, blz. 28) gesteld dat geen enkele wetenschapper zich tegenwoordig meer aan de vraag mag onttrekken hoe zijn voorstellen moeten worden gefinancierd. Aertjan Grotenhuis (NRC Handelsblad 1 juni 1992) heeft deze opstelling bekritiseerd, omdat dit 'de doodsteek voor de meer fundamentele rechtswetenschap' zou betekenen. [23]Achtereenvolgens kwamen zowel de ambtelijke 'Werkgroep overheveling van de overdrachtsbelasting van rijk naar gemeenten' als de breder samengestelde 'Commissie verruiming eigen middelen lagere overheden' (Commissie-De Kam) tot de slotsom dat de overdrachtsbelasting zich onder voorwaarden leent voor overheveling naar de gemeenten. [24]J.E.A.M. van Dijck, Vermogenswinstbelasting, Weekblad 1988/5850. Van Dijck wijst in dit verband op de incongruentie dat men bij discussies over de vermogenswinstbelasting haast vanzelfsprekend aanneemt dat voor de winst op de eigen woning een doorschuiffaciliteit wordt gecreëerd, maar tegelijkertijd geen probleem maakt van de heffing van overdrachtsbelasting in die situatie (ook zonder dat er winst wordt gerealiseerd). [25]Zie het antwoord van de staatssecretaris op recente kamervragen over 'berichten' (?) over invoering van een vermogenswinstbelasting ( V-N 1995, blz. 1863). [26]Geschrift Vereniging voor Belastingwetenschap 158, blz. 16. [27]Geschrift Vereniging voor Belastingwetenschap 159, blz. 9 e.v. 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 056 Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M, Staatscourant

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Loftsi.nl Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Voor niet-residenten De meest relevante Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Koop Bezit Verkoop Erf- en schenkingsbelasting Uitgave:

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Veranderingen Belastingstelsel Spanje

Veranderingen Belastingstelsel Spanje Loftsi.nl Veranderingen Belastingstelsel Spanje - 2015 & 2016 De meest relevante fiscale wijzigingen stapsgewijs belicht Inkomstenbelasting Vermogensbelasting Vennootschapsbelasting www.loftsi.nl support@loftsi.nl

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Second Home maart 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2.

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 895 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Waar in 1988 een

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Door: Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs

Door: Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs Commentaar op het wetsvoorstel Openbaarheid belastingrechtspraak Door: Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs Op 14 maart 2011 heeft het ministerie van Financiën het wetsvoorstel

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 00 0 3 88 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Werkgroep alimentatienormen 16 november 2012 Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Stap 1: netto besteedbare inkomen Voor alimentatiedoeleinden is het netto inkomen,voorzien

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 1 juni 2011

No.W /III 's-gravenhage, 1 juni 2011 ... No.W06.11.0119/III 's-gravenhage, 1 juni 2011 Bij Kabinetsmissive van 12 april 2011, no.11.000950, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 700 Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vianen, 17-06-2011 Betreft: Onzorgvuldige plannen inzake de bijtelling. Geachte heer mevrouw, Graag informeren wij u over de omissie in de autobrief inzake de

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt BIJLAGE C Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt 1. Eigen woning als beleggingsgoed (variant 1) Wat verandert er? In deze variant wordt de eigen woning beschouwd als vermogen

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Hachchi en Koolmees. over de nieuwe belastingregels van de BES eilanden.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Hachchi en Koolmees. over de nieuwe belastingregels van de BES eilanden. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden. Uitspraak 10 oktober 2014 Nr. 13/04777 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 29 augustus 2013, nr. 12/00472,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Opmerkingen vooraf: - de richtlijn is niet aangepast aan de nieuwe regelgeving met ingang van 1 januari 2013. - de nieuwe regelgeving per 1 januari 2013 is wel verwerkt

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli Een reactie

Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli Een reactie Econoom wegens verhoging overdrachtsbelasting blad - 1 - Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli 2012. Een reactie Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 15 835 Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

Den Haag 24 november 2008

Den Haag 24 november 2008 De voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Briefnummer 08/12.715/JLa/Ha Onderwerp Voortgang modernisering successiewetgeving

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Aan de Hoge Raad der Nederlanden Postbus EH Den Haag. Datum Betreft: Conclusie van de Advocaat-Generaal. Edelhoogachtbaar College,

Aan de Hoge Raad der Nederlanden Postbus EH Den Haag. Datum Betreft: Conclusie van de Advocaat-Generaal. Edelhoogachtbaar College, Aan de Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303 2500 EH Den Haag Datum Betreft: Conclusie van de Advocaat-Generaal Ons kenmerk DGB 2016-568 Edelhoogachtbaar College, Uw brief (kenmerk) 14/05020 Naar aanleiding

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 ................................................................................... No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 Bij Kabinetsmissive van 17 augustus 2006, no.06.002805, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) Nr. 8 NOTA VAN

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Auteur: - Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Op 4 april is een nieuw besluit uitgevaardigd

Nadere informatie

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen.

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht ECLI:NL:RBGEL:2015:1431 http://d Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-09-2008 Datum publicatie 16-10-2008 Zaaknummer AWB 08/537 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.214 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 4.4.2012 Nr. BLKB2012/103M, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN ASR AGRARISCHE GRONDFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR AGRARISCHE GRONDFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR AGRARISCHE GRONDFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M012/maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Het product ASR Agrarische Grondfinanciering 4 3. Fiscale

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie