! "###############################################################################

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! "###############################################################################"

Transcriptie

1

2 ! "############################################################################### $% $ $ ############################################################# & ##'"($)############## *$+ $+#######################################################&,'$ $+--##########################################################&./ $+###########################################################. 01##########################################################################################0!$2 3$+'$ 1######## 45############################################################################################################ 1

3 1 %1 '1% $(! "#"$%#"$%&'(#) *#+++,# -./# $4.8485!795:44.: ;'9 (883 $4.848!52! ' (883 %! 1$2$2 $$1!# F% %$ $( * 0! &!1 '1"$ 1%$:$ 1" ' #D12 #F 1$ $$2G1$ $ : $2 ' %1$1$ 2# 1 &!%+ ( - ( o '1$ 1 o 2 1 % o % 1$# 1

4 - $ o $1 o '1 % 1$#$#$!"" #$!!% - D$$ ''1# H2+1)2) -! '11 2'# H2$ # 3 $$$' 3 (!' 2( C- 311$'8'1 ##%#821$$1$' 2'1:#82$'1 ''I: '''# '$# "# 8'$ %: ' # 1(%$% : '18' ' # $#$'11# D $'1 '$ #E# $ :< $JG $# HED> 3 $'8'1 ##%#$'1K 2G:1::L" ' '':'1%2# JG# ' :$$$'1 2" $$#D$$ :1 % $%$ % $% '1$ $'1% 2$ 1212% '$# > 2'1 $ 2%1# 2

5 &'' 12:1< : $"$$ ' $1$2:$ $#H'11$32'$ '1:K2$% '1' $2#D1$'1 ''$ '232:%11' $+ 11$'' '1$3 2#$1$'1% $1$$#!$+$1'1$'2$ % #' $$ $+2'1# %$+$1'%$ $$! $44,( CH5D/=HME4,8*.8!6ED!/!>C7!!?7C=!-!E/!E!C $*1'44,'2' $1$' $1$$'2 $$1$ $ HC!5/H!4,8*.85!>7C=!-!E/!>C7N!E!/>5E?!H= *'44,$O +;OP9 9OQO'9( HC!5/H!4,8*.8!5B/D!!>C7!E7C=H-!E/EB/D!5>E5H= 2*'44, 2$ 2 2$2 HI $'44:%$ 1'44:' $1$2##$#$1$ $# ()#'*+* *,+-. /*' #!00*,+-. /*% D112-RH6H/=-! $$ 2' ': ''+G 3

6 1%:1$%'1#M1$%2 $$11# '%$1'%$%2$%#% $%21 $1 2'# #01*,+-. /*% 1$-RH6H/=-!$%: '$$11$ '1#'$$ '1$-RH6H/=-!# 1!1 ' -RH6H/=-!2#F$ :1$$# $221$:' $$ 1$ $$111$%1$ 1 2#$% $:$$111$ : $'# H-RH6H/=-!1%2$1 : "2 :1$%-RH6H/=-! ' $# M'%2' $-RH6H/=-!211 $%:2$# 1:11 $$-RH6H/=-!221$#F 1 ''# 034$#0!00*,+-. /*0 $$'44:%$ '44:' $1$2##$#$1 $$:###$+: '1%%2 $'11$ 112-RH6H/=-!# % ( $-RH6H/=-!2:$% '$$:$$ $1$S $'111$-RH6H/=-!1S 1 $$-RH6H/=-! 2211$%1 1#F1 ' '# F%2 '' $%:$: $211# 4

7 %$1'I%22 $#- $ $' $1 -RH6H/=-! 21'$' $'1:%22' 2 $ '# %$1:2'22 %8 1# 5 D1123-RH6H/=-!$ : 1$ -=' " $!?B# T'HH3, (,,&0 2<(,,&*, 1$(#?-RE $2'$'' $1 $2:122$$ #$+#2$#' *,+-. /*#0! *,+-. /*#0% H 112'1:1 %$ 2#$##$+:% $+$1' $:%$'1$# /0!##*,+-. /* '$-RH6H/=-!'$1'' #%1%12#%'2 :#D11 $1$1'% '#%21$1$$ $$+$%1'$%# 010 D112-RH6H/=-! $%%1 +#' %1$1 2#F' '2$'$:1 11#?:'122 $$$'$:$1$ 2I# 5

8 6.' 7 1##307% ''2I( ' $ $ 3 3' L 3 7#' #07% 5 1 '1 $'#%'12 2'1 1 2%2 75)H82) 2$2'1) """#00 '" $1'1 1) $+$$%1#51 $1$# 2# ''" 5 E ( - $$1$ " - $"$ ' < - ' 1'$8$$ 1$1'#$## $+$# 7#0! 6

9 7#0% H $11)H ')H $2 $) 1$+2# /0!##7 ''1:$2%' 21$+$# H':1# 010 H1$11 ' '1$ 322) H :'1 $1 K2# - '1$$ 2 D121'11 ''$+#H 32:$+ 1 11'1# 7

10 917 '#0 In het project E-portfolio & Europass zijn verschillende praktijken aangaande auteursrecht en privacywetgeving in de verschillende partnerlanden van het project van nabij onderzocht en vergeleken. Het resultaat van deze vergelijking is een checklist om je portfolio op een goed auteursrecht en privacybeleid te evalueren. Met deze checklist willen we binnen het project duidelijke aanbevelingen rond deze materie doen. Deze vragenlijst is ontwikkeld als een evaluatie-instrument om aspecten met betrekking tot de privacy, auteursrechten en gebruiksvoorwaarden van een digitale applicatie, i.e. een e-portfolio in het geval van dit project te beoordelen. Deze checklist kan zowel door huidige als door toekomsitge e-portfolio ontwikkelaars gebruikt worden. De bedoeling is: dat portfolio-ontwikkelaars een zo helder en gedetailleerd mogelijk statement op kunnen maken. een formulier aan te bieden: het antwoord op de vragen formuleren, biedt de inhoud van een gedetailleerd statement. Een dergelijk document zou verplicht aanwezig moeten zijn in elk portfolio. Het moet opgesteld zijn in de taal van de doelgroep en aangepast aan het niveau van deze doelgroep.bijvoorbeeld: Wanneer de doelgroep 14-jarige leerlingen zijn, moeten zij de volledige inhoud van het document ten volle begrijpen. Het document moet te downloaden zijn als een apart tekstdocument binnen in het e-portfolio. Product VERSIE STRUCTUUR COSTS elektronisch online papier formulier 1/2 formulier 1/2 open open open software Gratis te downloaden of online te gebruiken licentie Auteursrecht Is ere en informatiepagina aangaande de auteursrechten? Is de organisatie of de verantwoordelijke auteursrechthebbende gedefinieerd? Is de software / portfolio-ontwikkelaar gedefinieerd? In het geval van een databank, is de databankontwikkelaar gedefinieerd? Is de grafische vormgever gedefinieerd? Is het duidelijk wie de gebruiker of toekomstige gebruiker van het portfolio is? Zijn er derden in het portfoliogebruik gedefinieerd? 8

11 Privacy statement Is er een PS? Is de PS opgesteld in een voor de gebruiker begrijpbare taal? Is er voldoende informatie waar de informatie wordt opgeslaan? Slaat men de gegevens op in een databank? Slaat men de gegevens op in een map op de persoonlijke computer van de gebruiker? Zegt de PS wat er met de inhoud gebeurd? Zijn er toegangscodes en paswoorden? Zal de info die in de databanken zit verspreid worden naar derden? Is de verantwoordelijke organisatie bekend? Zijn de gebruikers gedefinieerd om te zien of een contract voor gebruik nodig is? Verwijst de PS naar huidige wetgeving? (regionale, lokale, Europese wetgeving) Verschijnt de naam van de verantwoordelijke uitgever? Verschijnt de wettelijke naam van de organisatie? Is het volledige adres van de verantwoordelijke organisatie aanwezig? Is er een telefoonnummer, fax of adres van de verantwoordelijke organisatie beschikbaar? Is de contactpersoon in staat om wettelijke informatie te geven? Is toegang tot het portfolio door derden mogelijk mits toestemming van de gebruiker? Is toegang tot het portfolio door derden mogelijk mits toestemming van de begeleider van het portfolio? Is toegang tot het portfolio door derden mogelijk zonder toestemming van de gebruiker of de begeleider? Gebruiksvoorwaarden Kan iedereen het portfolio gebruiken? In geval van monitoring, zijn de begeleiders gedefinieerd? Zijn er bepaalde basiscompetenties nodig? Bv. taalcompetenties om het portfolio te gebruiken? Zijn er financiële gevolgen? Bv. Enkel gebruik via licentie? In geval er links zijn naar andere websites. Voorziet de verantwoordelijke uitgever de controle van deze websites volgens de PS standaarden? In het geval dat de websites gecontroleerd worden, geeft de verantwoordelijke organisatie dan ook mee of deze websites voldoen aan de wettelijke richtlijnen aangaande privacy? Zijn er technische vereisten? Is er extra hard- of software nodig? Is het duidelijk wie verantwoordelijk is in geval van inbreuk op de privacy? Is het duidelijk wie verantwoordelijk is in geval van problemen? Is het duidelijk wie verantwoordelijk is in geval van fouten? Is het duidelijk of hier financieel gevolg wordt aan gegeven ten voordele van de gebruiker? Zijn de rechten van de organisatie duidelijk in geval van inbreuk op de privacy? Zijn de rechten van de organisatie duidelijk in geval van racistische uitspraken of schadeberokkende uitspraken? Is er een link naar civiele wetgeving en strafrecht voor de gebruiker? 9

12 :5 2$!32!( T'HH3, /#,,&0 B#,,&*, 7U(E 1 #'1V#$#' 10

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? Deze website wordt u aangeboden door Hilti Nederland B.V. (Hoofdkantoor) ('Hilti'). Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. verwijzen

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY Wij begrijpen en respecteren dat privacy belangrijk voor u is. Persoonlijke gegevens die u online verstrekt, worden door ons uitsluitend

Nadere informatie

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION NUTRITION NUTRITION NUTRITION EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid

Nadere informatie

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS 1 EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid van Amway te vergroten

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3 Plan Van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl Info Support b.v. Versie: 0.3 Colofon Titel Plan van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Versie,

Nadere informatie

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store (SDS) De afgelopen jaren is de hoeveelheid slimme applicaties en de gebruikers die er toegang toe hebben enorm

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

E-Portfolio VIER. Behoefteonderzoek. OBA MileStones B.V. Versie: 20080429

E-Portfolio VIER. Behoefteonderzoek. OBA MileStones B.V. Versie: 20080429 E-Portfolio VIER Behoefteonderzoek Auteur: OBA MileStones B.V. Versie: 20080429 Inhoudsopgave Inleiding...4 1. Ontwerp van het behoefteonderzoek....5 2. Resultaten...6 2.1 Leerling...6 Vraag 1...6 Vraag

Nadere informatie

Siemens Industry Software Guide to Software Piracy Prevention

Siemens Industry Software Guide to Software Piracy Prevention Siemens Industry Software Guide to Software Piracy Prevention Inleiding Deze gids werd samengesteld om u te helpen bij het rechtmatige gebruik van Siemens software. Ter sprake komen het illegale gebruik

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting

Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Toegang tot MyBBTK: een korte toelichting Op onze website www.bbtk.org vind je sinds 14 november de tab MyBBTK terug. (0) Dat is de toegang tot onze gesloten website, waar leden en militanten informatie

Nadere informatie

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES

ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ZERO TOLERANCE BELEID ABO-WEBSITES NUTRITION AMWAY NEDERLAND LTD. EN AMWAY BELGIUM CO. Zero

Nadere informatie

Praktische juridische tips mobile

Praktische juridische tips mobile Praktische juridische tips mobile DDMA september 2013 Voorwoord Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is de toekomst en de marketing- en technologiesector speelt hier op in. Dagelijks

Nadere informatie

sportadministratie Geef ook uw sponsors een account

sportadministratie Geef ook uw sponsors een account sportadministratie Geef ook uw sponsors een account sportadministratie 2 Inhoud 1 Instellen... 3 1.1 Verantwoordelijke sponsors... 3 1.2 Gegevens sponsor/klant... 3 1.3 Account aanmaken... 4 2 De sponsor

Nadere informatie

Afsprakennota bij het gebruik van sociale media. Stadsbestuur Herentals

Afsprakennota bij het gebruik van sociale media. Stadsbestuur Herentals Afsprakennota bij het gebruik van sociale media Stadsbestuur Herentals Contact Jef Versmissen, communicatieambtenaar stadsbestuur Herentals administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals jef.versmissen@herentals.be

Nadere informatie

Gebruik webfolders Windows

Gebruik webfolders Windows Gebruik webfolders Windows Algemene informatie Dit document beschrijft hoe u gebruik kunt maken van webfolders en beschrijft hoe u stapsgewijs via uw PC hier verbinding mee kunt maken. Website toevoegen

Nadere informatie