Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg"

Transcriptie

1 Info voor kandidaat-tolken/vertalers Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Limburg Inhoudstabel 1. Voorstelling Sociaal Tolk- en Vertaaldienst 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken & Vertalen 3. De deontologie van de sociaal tolk 4. De deontologie van de sociaal vertaler 5. Aansluitingsvoorwaarden 5.1. Algemene voorwaarden 5.2. Onmisbare eigenschappen 5.3. Opleiding sociaal tolk Preselectie Nederlands Infodag Basisopleiding Certificeringsproef Ervaringsbewijs 5.4. Opleiding sociaal vertaler Preselectie Nederlands Basisopleiding Certificeringsproef vertalen 6. Statuut + wat verdien je? 7. Praktisch 8. Contact 9. Contact

2 1. Voorstelling Sociaal Tolk- en Vertaaldienst De Sociaal Tolkendienst werd opgericht in januari De dienst valt onder het Provinciaal Integratiecentrum van de provincie Limburg. De Tolk en Vertaaldienst staat ter beschikking van diensten en voorzieningen die werken met anderstaligen in een psychosociaal en medisch kader. Het kan gaan om ziekenhuizen, scholen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, opvangcentra voor asielzoekers, OCMW s, CAW s, Het zijn ook altijd deze organisaties die een tolk of vertaler aanvragen, nooit de cliënten zelf. 2. Voorstelling Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen De Centrale OndersteuningsCel Sociaal Tolken en Vertalen (COC) is een project van de Vlaamse Overheid en is ondergebracht bij het Kruispunt Migratie-Integratie. De COC is de ondersteuningsdienst van de Vlaamse sociaal tolk en vertaalsector en treedt op als expertisecentrum. Daarnaast staat de COC in voor de organisatie van het kwaliteitstraject voor sociaal tolken (preselectie Nederlands, introductiecursus, basisopleiding, certificeringsproef en ervaringsbewijs). In Limburg worden er veel talen gesproken. Het uitgangspunt is dat hulpverleners in het Nederlands met al hun cliënten kunnen communiceren. Maar Nederlands leren is moeilijk en vergt tijd. Hulpverleners worden dan ook vaak geconfronteerd met cliënten die geen of onvoldoende Nederlands spreken. Dit kan de gesprekken ernstig belemmeren. Een sociaal tolk kan dan uitkomst bieden. Sinds 1 januari 2014 breidt de tolkdienst haar aanbod uit met sociaal vertalen. Gebruikers kunnen nu ook bij ons terecht voor het vertalen van administratieve en informatieve documenten zoals brochures, brieven, folders, flyers en reglementen. Gecertificeerde sociaal vertalers staan in voor kwalitatieve vertalingen. Als (kandidaat) tolk of vertaler kan je bij de COC terecht voor informatie over opleiding en certificering. Contact Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen Vooruitgangstraat 323 bus Brussel (alleen in de voormiddag)

3 3. De deontologie van de sociaal tolk 1. Beroepsgeheim De tolk neemt een strikte geheimhouding in acht. De tolk zal tijdens de opdracht verworven kennis op geen enkele wijze onthullen, noch gebruiken om andere diensten aan te bieden => Je mag niets van de inhoud van het gesprek meedelen aan anderen en de identiteitsgegevens van de cliënt mogen in geen geval met anderen gedeeld worden of misbruikt worden 2. Neutraliteit De tolk is een objectieve en neutrale (= onpartijdige) partner, zowel voor, tijdens als na de opdracht. => je doet geen uitspraken over de gesprekspartners, trekt geen partij en laat je niet overhalen tot het uiten van een persoonlijke mening, ook niet wanneer daar om gevraagd wordt. De tolk maakt onder geen beding gebruik van zijn/haar machtspositie en aanvaardt geen cadeaus of tegenprestaties van de betrokken partijen => Je moet je ervan bewust zijn dat het aanvaarden van geschenken een schijn van partijdigheid of corruptie kan 3. Volledigheid De tolk tolkt zo getrouw en volledig mogelijk wat door de deelnemers aan het gesprek wordt gezegd => dwz zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen. Indien een letterlijke weergave niet mogelijk blijkt en een omschrijving nodig is voor een goed begrip tussen de gesprekspartners, zal je dit melden aan beide partijen. 4. Transparantie De tolk heeft het recht om een tolkprestatie te onderbreken of te staken ten gevolge van een gewetensconflict, belangenvermenging of onvoldoende vertrouwdheid met de gebruikte terminologie => Breng je gesprekspartners hiervan op de hoogte en neem contact met de Tolkendienst 5. Professionele houding De tolk aanvaardt enkel opdrachten waarvoor hij/zij over de vereiste kwaliteiten beschikt en waarvan hij/zij de goede afhandeling kan garanderen => Indien je vaststelt dat er communicatieproblemen ontstaan door verschillen in het taalgebruik van de anderstalige en jezelf, moet je dit onmiddellijk melden, zonder evenwel verdere uitspraken te doen omtrent de anderstalige Hij bereidt elke opdracht deskundig voor, op basis van eigen opzoekingen of de informatie die aan de tolk werd bezorgd De tolk licht de Tolkendienst in wanneer een van de partijen het hem onmogelijk maakt om de deontologische code te respecteren. De tolk verbindt zich ertoe de gemaakte afspraken te respecteren. Indien het onmogelijk is door onvoorziene

4 omstandigheden, brengt hij/zij de Tolkendienst zo vlug mogelijk op de hoogte. 4. De deontologie van een sociaal vertaler 1. Beroepsgeheim De vertaler gaat steeds discreet om met alle informatie die hij tijdens het uitvoeren of in het kader van een vertaalopdracht verwerft. Hij heeft in het geval van persoonsgebonden documenten de plicht om persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige manier te gebruiken, enkel en alleen ten behoeven van zijn vertaling. Hij gaat voorzichtig om met de gegevens en bewaart ze niet langer dan strikt noodzakelijk om de vertaling te kunnen maken. 2. Neutraliteit De vertaler uit geen persoonlijke gevoelens, interpretaties of voorkeuren in zijn vertaling. Hij omschrijft gevoelige termen op een neutrale manier. Hij maakt geen gebruik van zijn positie en vraagt of aanvaardt geen giften van de partijen. Hij staakt de opdracht zodra zijn neutraliteit niet kan worden gegarandeerd. Hij neemt geen rechtstreekse contact op met de aanvrager van de vertaling. Alles verloopt via de Sociaal Vertaaldienst tenzij anders afgesproken. 3. Volledigheid De vertaler heeft de plicht om alles volledig en getrouw mogelijk te vertalen, zonder toevoegingen, weglatingen of wijzigingen. Vertaalt onwaarheden of fouten, net zoals ze in de brontekst staan. Vraagt de Vertaaldienst om verduidelijking wanneer iets onduidelijk of onleesbaar is. 4. Transparantie De vertaler meldt moeilijkheden met specifieke terminologie aan de Sociaal Vertaaldienst. 5. Professionele houding De vertaler waakt voortdurend over de kwaliteit van zijn werk en houdt zich aan de gemaakte afspraken. Hij gaat zorgvuldig en deskundig om met elke opdracht, op basis van eigen opzoekingen of de informatie die aan hem werd bezorgd. Hij aanvaardt enkel opdrachten waarvan hij de kwaliteit kan garanderen. Hij respecteert de deadlines en de werkafspraken.

5 5. Aansluitingsvoorwaarden 5.3. Opleiding sociaal tolken 5.1. Algemene voorwaarden Preselectie Nederlands je bent minimum 18 jaar je spreekt vloeiend Nederlands en daarnaast nog vloeiend één of meerdere talen je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen je bent bereid de nodige testen af te leggen en opleiding te volgen je bent minstens enkele dagen per week overdag beschikbaar je kan je verplaatsen voor opdrachten in heel de provincie je bent overdag vlot bereikbaar zodat de dienst je kan contacteren voor afspraken 5.2. Onmisbare eigenschappen Je bent stipt: je komt je afspraken na en komt op tijd. Indien belet, verwittig je altijd de Tolk en Vertaaldienst Je bent georganiseerd: je houdt strikt je agenda bij en plant de opdrachten op een haalbare manier in Je houdt van afwisseling: enerzijds van afwisseling tussen drukke en minder drukke periodes, anderzijds van afwisseling in de aard van de opdrachten Een zeer goede kennis van het Nederlands is een must. Niet alleen om correct te kunnen tolken, maar ook om op een goede manier de opleidingen tot sociaal tolk te kunnen volgen. Daarom moet je dan ook de preselectie Nederlands afleggen. De preselectietest duurt ongeveer 80 minuten. Wat wordt er getoetst? spreken: Ze vragen je mening over een stelling. Dat telt mee voor 25 punten van je totale resultaat; luisteren: je krijgt een luisterfragment te horen. Je beantwoordt enkele vragen en je licht je antwoorden mondeling toe. Dat telt mee voor 15 punten van je totale resultaat lezen: je leest twee teksten en beantwoordt de bijhorende vragen. Dat telt mee voor 13 punten van je totale resultaat. Je moet minstens 42/53 halen om te slagen. Als je geslaagd bent, kan je doorstromen naar de introductiecursus haal je minder dan 42/53 => je moet een half jaar wachten alvorens je opnieuw een test mag afleggen

6 Je krijgt een vrijstelling voor deze test wanneer je een diploma secundair onderwijs behaalde in een Nederlandstalige school (diploma 6de jaar voor ASO-TSO-KSO-richting; diploma 7de jaar voor BSOrichting). Je moet een kopie van je diploma bezorgen aan de Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen, Vooruitgangstraat 323/1, 1030 Brussel. Voor andere regelingen betreffende vrijstellingen, neem je best contact op met de COC. Deelname aan de infodag is gratis. De COC organiseert elk jaar 30 infodagen: vijf per provincie. Op kan je zien waar en wanneer er infodagen plaatsvinden. Je kan je ook inschrijven via deze site Basisopleiding Deelname aan de preselectie Nederlands is gratis. De basisopleiding bestaat uit twee modules. Op kan je zien waar en wanneer er preselecties plaatsvinden. Je kan je ook inschrijven via deze site Infodag Module 1 ( 49 lesuren ) TEST module 2 ( 81 lesuren ) Je mag de test alleen afleggen als je ten minste 80% van de lessen van module 1 hebt gevolgd. Tijdens de infodag ontdek je wat het beroep sociaal tolk inhoudt: - Je komt er te weten welke vaardigheden en competenties er van een sociaal tolk verwacht worden. - Je maakt kennis met een Tolkendienst en een sociaal tolk. - Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarna kan je beslissen of sociaal tolk echt een beroep voor jou is. Wie mag deelnemen aan de infodag? - Kandidaten die geslaagd zijn voor of vrijgesteld zijn van de preselectietest Nederlands (stap 1). Als je slaagt voor de test, kan je doorstromen naar module 2. Als je niet slaagt, kan je herkansen. Voor je herkansing volg je opnieuw module 1 of die onderdelen waarvoor je zwak scoorde Gedetailleerde info over de basisopleiding vind je op Deelname aan de basisopleiding kost 50,00.

7 Certificeringsproef De certificeringsproef bestaat uit 5 onderdelen: Als je gecertificeerd bent, kom je als je dat wenst terecht in het Vlaams register van sociaal tolken. Zo kunnen alle tolkendiensten indien zij dit wensen - een beroep op jou doen. Je kan pas aansluiten bij de Sociaal Tolkendienst als je gecertificeerd bent. De certificeringsproef gaat na of je over de vier kerncompetenties beschikt: 1. Ijsbreker (5 min) Bij aanvang van de proef vindt er een kort gesprek plaats. Er zal gevraagd worden om je kort voor te stellen en toe te lichten waarom je graag sociaal tolk wil worden. Op dit gesprek word je niet beoordeeld. 2. Kennistest Nederlands (10 min) Tijdens de kennistest Nederlands wordt er nagegaan of jouw Nederlands voldoet aan het Europese B2-niveau voor het begrijpen en spreken van deze taal. gesproken boodschappen verwerken gesproken boodschappen reproduceren handelen volgens de deontologie met deontologische conflicten kunnen omgaan Je zal een geluidsfragment krijgen in het Nederlands. Over dit fragment krijg je 6 vragen. Daarna moet je uitgebreid een prent beschrijven, in het Nederlands natuurlijk. 3. Kennistest Vreemde taal (10 min) Tijdens de kennistest vreemde taal wordt er nagegaan of jouw vreemde taal voldoet aan het Europese B2-niveau voor het begrijpen en spreken van deze taal. Je zal een geluidsfragment krijgen in de vreemde taal. Over dit fragment krijg je 6 vragen.

8 Daarna moet je uitgebreid een prent beschrijven, in de vreemde taal natuurlijk. 4. Rollenspel 1 (15 min) De context, de gesprekspartners en het gespreksonderwerp van het eerste rollenspel worden je een week voor de proef doorg d. In het rollenspel zijn een aantal woordenschatproblemen en deontologische conflicten opgenomen. Ook zal je een langer stuk van ongeveer 2 minuten moeten tolken van het Nederlands naar de vreemde taal. 5. Rollenspel 2 (15min) De context, de gesprekspartners en het gespreksonderwerp van het eerste rollenspel worden je meegedeeld vlak voor de pauze die er voorzien is tussen rollenspel 1 en rollenspel 2. In het rollenspel zijn een aantal woordenschatproblemen en deontologische conflicten opgenomen. Ook zal je een langer stuk van ongeveer 2 minuten moeten tolken van de vreemde taal naar het Nederlands Ervaringsbewijs Heb je al veel ervaring als tolk? Zoveel dat een opleiding misschien niet meer nodig is? Dan kan je de proef rechtsreeks afleggen via het ervaringsbewijs. De Centrale Ondersteuningscel (COC) werd in 2008 erkend als testcentrum sociaal tolken. In het kader van het ervaringsbewijs kunnen kandidaat-tolken op basis van eerder verworven competenties het certificaat sociaal tolk behalen, zonder dat ze eerst een opleiding moeten volgen. Dit ervaringsbewijs Sociaal Tolk is erkend door de Vlaamse overheid. De test wordt voorafgegaan door een begeleidingsmoment, waarbij je een advies krijgt of een rechtstreekse certificeringsproef voor jou aangewezen is. Meer informatie Voor meer informatie kan je terecht bij de COC via het adres:

9 5.4. Opleiding sociaal vertalen Certificeringsproef vertalen Preselectietest Nederlands De proef gaat na of je de volgende vier kerncompetenties hebt: De preselectietest Nederlands gaat je taalvaardigheid Nederlands na. Alleen wie slaagt voor de preselectietest Nederlands, mag zich inschrijven voor een vertaalopleiding. (zie preselectietest sociaal tolken) geschreven boodschappen verwerken geschreven boodschappen reproduceren handelen volgens de deontologie werken met relevante software en internet Basisopleiding Je kan de proef ook afleggen zonder eerst de opleiding te volgen. Je leert alle vaardigheden die een sociaal vertaler nodig heeft tijdens de basisopleiding. De theorie- en praktijkmodule bereiden je vertaaltechnisch voor op de certificeringsproef. De opleiding bestaat uit vier modules. Ze is telkens ingedeeld in lessen van 3 uur. Module 1: Theorie van het sociaal vertalen Module 2: Praktijk van het sociaal vertalen Module 3: Deontologie van het sociaal vertalen Module 4: Computervaardigheden

10 6. Statuut + wat verdien je? Sociaal vertaler Sociaal tolk We werken met tolken op freelance of vrijwillige basis, dus niet met tolken in dienstverband! Met iedere tolk sluiten we op voorhand een overeenkomst af. Als vrijwillige tolk krijg je een onkostenvergoeding 32,71 per opdracht. Je mag dan ook slechts 1 opdracht per dag doen en maximum 40 opdrachten per jaar. Doe je er meer, dan moet je er belastingen op betalen. Let wel: het maximumaantal geldt voor het totaal aantal opdrachten dat je als vrijwilliger doet, dus ook opdrachten buiten de Tolkendienst. Als zelfstandige gecertificeerde tolk krijg je 42,50 per uur + km vergoeding. Uiteraard kan je als zelfstandige meer opdrachten per dag/jaar aannemen. Je kan aansluiten als zelfstandige in hoofd of bijberoep. Meer info over het zelfstandig statuut krijg je bij UNIZO of het ondernemersloket. We werken vrijwel uitsluitend met tolken die binnen de provincie Limburg of kort aan de provinciegrenzen wonen. Dit om hoge verplaatsingskosten- en tijden te vermijden. Sociaal vertalers kunnen enkel op freelance basis werken. Vertaalopdrachten worden aangerekend aan 1,21 per regel, inclusief BTW. De prijs wordt berekend op basis van de aangeleverde tekst. Er is een minimumforfait van 14, Praktisch Sociaal tolk We vragen aan onze gebruikers om ten minste twee werkdagen op voorhand een tolkaanvraag te doen. Vaak doen ze dit langer op voorhand, in crisissituaties kan het echter ook heel kort voor het gesprek aangevraagd worden. Wij verwerken de aanvraag en sturen dan een voorstel tot opdracht naar de meest geschikte tolk via mail. Het is dus belangrijk dat je dagelijks je mails checkt. Sociaal vertaler Sociaal vertalers krijgen hun opdrachten per mail aangeboden. In de opdrachtmail wordt vermeld naar welke taal de tekst moet vertaald worden en staat er een uiterste leveringsdatum voor de vertaling.

11 8. Contact Sociaal Tolk- en Vertaaldienst Universiteitslaan 3 (H-blok) 3500 Hasselt Ine Hennissen, coördinator: Hatice Hosaf, kwaliteitsmedewerker: Sevim Murat, matcher: Bron voor deze brochure:

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees... 5 1. Tolken of vertalen?... 7 2. Sociaal tolken en vertalen: voor

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012

Nieuwsbrief Brussel Onthaal vzw januari - juni 2012 V O O R W O O R D B e s t e g e b r u i k e r, D i t i s o n z e a l l e r - e e r s t e n i e u w s b r i e f n a a r g e b r u i k e r s t o e. T i j d e n s d e z o m e r m a a n d e n m a g u o n z

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

HOE EN WAAROM Aanbevelingen over werken met tolken voor hulp-en/of dienstverleners Raïssa De Keyser

HOE EN WAAROM Aanbevelingen over werken met tolken voor hulp-en/of dienstverleners Raïssa De Keyser HOE EN WAAROM Aanbevelingen over werken met tolken voor hulp-en/of dienstverleners Raïssa De Keyser Niets uit deze tekst mag worden overgenomen of openbaar gemaakt zonder verwijzing naar de auteur en duidelijke

Nadere informatie

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening NR 197 Dossier taal April Juni 2012 Inhoud Wat bedoelt u? Taaldrempels in de hulpverlening 4 Gezondheidsmeeting 2012 - workshop Taal en zorg 5 Tolken en

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA

Nieuwsbrief. Kristina VOORSTELLING KRISTINA AGENDA Nieuwsbrief Maart-April 2009 NUMMER 105 Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal v.z.w. Cellebroersstraat, 16 1000 BRUSSEL tel : 02/511.27.15 intern tel : 02/511.72.68 fax : 02/503.02.29 GSM : 0478/31.51.82

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

Gids voor de kandidaat

Gids voor de kandidaat AUGent-procedure toelatingsonderzoek voor Bacheloropleidingen van de AUGent-instellingen 2010-2011 Gids voor de kandidaat Versie januari 2010 Toelatingsonderzoek-Gids voor kandidaten.doc 1/15 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Britt Roels, Marie Seghers, Bert De Bisschop Stef Slembrouck, Piet Van Avermaet, Mieke Van Herreweghe Vakgroep Taalkunde en Steunpunt

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Als een zorgverstrekker te maken krijgt met een kankerpatiënt die een andere taal spreekt of een andere culturele achtergrond heeft, kan dit de communicatie

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva`

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` Zo werkt een tolk Zo werkt een tolk Een uitgave van Tolknet, zomer 2007 2007 Tolknet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2012-2013 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015 VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge 050 34 75 00 cvo@vtibrugge.be http://cvo.vtibrugge.be Missie

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken

Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken Ten geleide Van de Directeur Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis Als klant van BNP Paribas Fortis verwacht u terecht de beste service. Wij doen

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie