Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein."

Transcriptie

1 Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein. 1

2 2

3 Inhoud 1. Controle bestaat niet meer 2. Anders denken en werken 3. Resultaatgericht werken, monitoren en bijsturen 4. Vraaggericht inkopen in de praktijk 5. Over PIANOo, De Have kennisdelers, Robbe & Partners en Stipter 6. Meer informatie, reageren en aanmelden bijeenkomsten 3

4 1.Controle bestaat niet meer De informatie in dit rapport is bestemd voor iedereen die belang heeft bij het efficiënt, effectief en klantgericht organiseren van maatschappelijke ondersteuning. Binnen de Wmo maar eigenlijk over het gehele sociale domein heen. Bent u werkzaam binnen gemeenten en verantwoordelijk voor beleidsvorming, inkoop of de dagelijkse uitvoering van de Wmo? Met de transities van persoonlijke begeleiding, verzorging, de Participatiewet en Jeugdzorg heeft u er de komende jaren uitdagende taken bij. Extra uitdagend vanwege de grote bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gaan. Laten we daarbij de wens om op maat, gekanteld en integraal te werken niet vergeten. Met de Wmo beogen we problemen van burgers- die onvoldoende deel kunnen nemen aan de samenleving- te compenseren. De Wmo staat echter niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een breed sociaal domein. Een domein dat draait op en rond mensen. Inwoners die we meer bewust willen maken van hun eigen kracht, hun sociale netwerk, algemene en collectieve voorzieningen en de mogelijkheid tot individuele compensatie. Zorgverleners die vanuit hun jarenlange ervaring het beste kunnen beoordelen welke aanpak werkt bij welke mensen. En als laatste uw medewerkers die zich (terecht) afvragen hoe zij de toenemende complexiteit het hoofd moeten bieden. Met minder geld, meer doen staat voorop. Maar kun je met minder geld wel meer doen? Het antwoord daarop is ja! 4

5 Wekunnendietoenemendecomplexiteitaan.Deformule? accepteer alle onzekerheden, laat los; leg de regie bij uw inwoners; omarm het specialisme van de zorgverleners; investeer in flexibel financieren, flexibel contracteren en de mogelijkheid tot maatwerk; maak onderhandelen, monitoren en bijsturen tot uw belangrijkste kerncompetenties. Watwillenwemetditrapport? Het geeft de toekomstvisie weer van PIANOo, DE Have Kennisdelers, Robbe & Partners en Stipter. Met dit rapport willen we een discussie op gang brengen. We willen u uitdagen om anders te kijken naar de toekomst van Wmo, het sociale domein en uw rol als gemeente. Onze visie is niet in beton gegoten. We bieden u inspiratie en een ander geluid op weg naar vernieuwing. Hebben wij de wijsheid in pacht? Nee, maar samen met u kunnen we die wel vergaren. Laten we kan niet buiten de deur houden en samen onderzoeken met open armen ontvangen. Uwinputtelt! We willen u uitdagen om anders te kijken naar de toekomst van de Wmo, het sociale domein en uw rol als gemeente. Graag horen we hoe u er tegenaan kijkt. Uw blik op de toekomst van inkopen binnen het sociale domein, gaan we verwerken in dit rapport. We organiseren bijeenkomsten waar we samen met u van gedachten wisselen. De resultaten delen we breed met uw collega s bij andere gemeenten. Alles begint bij een open geest, vertrouwen en samenwerken! Bijvoorbeeld via het levende document dat nu voor u ligt. En uiteraard via diverse sociale media. 5

6 2.Andersdenkenenwerken Onbekend maakt onbemind, zo luidt het gezegde. What you see is all there is, zegt Professor Kahneman. We begrijpen het onbekende niet, we zien het niet en we vinden het meestal niet leuk. Het onbekende lijkt onbeheersbaar. We missen de controle en worden zenuwachtig. Dat is geen fijn gevoel. Sommigen ontkennen het onbeheersbare en doen net of het wel beheersbaar is. Ze ondernemen geen enkele actie. Anderen gaan daadkrachtig aan de slag om het onbeheersbare te overmeesteren. Voor beide groepen geldt dat zij hun visie en aanpak uiteindelijk vastomlijnd verankeren in een meerjarig beleidsdocument. Met als belangrijkste doel: het vastzetten van een - bij voorkeur door iedereen gedeelde - stip op de horizon. Daarmee doen ze een poging om een zekere toekomst te creëren. Kom,wegietenhetinbeton Op zich is er niets mis met het uitspreken en samen delen van een droombeeld. Of het zetten van een stip op de horizon. We gaan er alleen in de meeste gevallen uitermate star mee om. Dat is de visie dan, zo moet het beleid blijven en deze regels gelden nu en altijd. Als er dan onverhoopt iets verandert en de visie niet meer klopt, starten we het gehele traject gewoon weer opnieuw op. We maken een nieuwe visie en bedenken een nieuwe aanpak waarmee het nu zeker gaat lukken. Illusie Zo blijven we onszelf overtuigen van de illusie van een zekere toekomst. Die vaste stip aan de horizon waar we in een rechte lijn op afstevenen. Helaas, we kunnen de politiek, de maatschappij en het draaien van de wereld niet beheersen. Het punt aan de horizon is nooit voor iedereen gelijk en is daarom niet te fixeren. Laat staan dat we er in een rechte lijn op aan kunnen vliegen. Waarom accepteren we binnen het sociale domein de verschillende zienswijzen, complexiteit en onbeheersbaarheid eigenlijk niet? Waarom proberen we levend materiaal - het gaat uiteindelijk altijd om mensen - onwrikbaar in beton of wel een visie te gieten? Waarom bewegen we niet mee met de steeds veranderende maatschappij? 6

7 Timmer gewoon een tafel Vergelijk het met een timmerman die houten delen met veel ijver bij elkaar brengt. Met schroeven en spijkers wordt een waar kunstwerk afgeleverd in de vorm van een hoogwaardige tafel. Tijdens dit proces weet de timmerman dat hij werkt met levend materiaal. Materiaal dat hij nooit helemaal kan beheersen. De tafel is robuust en staat als een huis. Toch heeft de tafel onderhoud nodig. Het hout is levend materiaal. De luchtvochtigheid en luchtkwaliteit, maar ook ouderdom beïnvloeden het wel en wee van de tafel. Scheuren en barsten zijn niet te voorkomen, wel te herstellen. De timmerman accepteert de werking en charme van het materiaal. Hij houdt zijn gereedschap gewoon binnen handbereik. Tegenover onbeheersbaarheid staat volgens ons flexibiliteit 2.1 Kritisch kijken naar rollen Flexibiliteit en loslaten, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Als we heel eerlijk zijn ook een beetje zweverig en ongrijpbaar. Dat is het echter niet. Het vraagt om anders denken. En in eerste instantie om anders te kijken naar de rol van uw inwoners, uw maatschappelijke partners en uw eigen rol als gemeente. Onze visie op uw nieuwe rol: uw inwoner is uw nieuwe inkoper; werk samen met alle mogelijke zorgverleners; werk resultaatgericht, houdt toezicht en stuur bij. 7

8 2.1.1 Uw inwoner is uw nieuwe inkoper Als we het hebben over de Kanteling, dan hebben we over containerbegrippen als zelfredzaamheid, eigen kracht, sociaal netwerk, participatie, algemene of collectieve voorzieningen. Laten we eerlijk zijn. Samengevat hebben we het gewoon over kosten besparen. Cliënten meer zelf laten doen - desnoods met hulp - en het verwijzen naar goedkopere voorzieningen, levert onderaan de streep geld op. Cultuurverandering Is dit uitgangspunt verkeerd? Nee, het moet en kan anders. We hebben in Nederland een systeem ontwikkeld waarbij het qua rechten niet op kon. Die tijd is voorbij. We staan niet los van elkaar en leveren allemaal een bijdrage aan de maatschappij. Het systeem hebben we echter niet binnen één nacht veranderd. Het gaat om cultuur, normen en waarden. Het gaat om het begeleiden van deze verandering richting burgers en maatschappelijke partners. Het opnieuw vaststellen en overdragen van verantwoordelijkheden. Koopt u al gekanteld in? Gekanteld werken Zwart-wit gesteld interpreteren veel gemeenten volgens ons de Kanteling als het ontzeggen van de toegang tot individuele compensatie en voorzieningen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Volgens ons gaat het niet om het beperken van toegang. Het gaat om het faciliteren van eigen regie, zelfsturing en het bij elkaar brengen van vraag en (kwalitatief) aanbod. Waar u naar zoekt is de beste oplossing op maat voor elke inwoner die dat nodig heeft. Adequate ondersteuning met maximale keuzevrijheid tegen beheersbare kosten, dat is het eigenlijke doel Gekanteld inkopen Wij denken dat termen als zelfredzaamheid, eigen kracht en regie nu nog te beperkt geïnterpreteerd worden. Qua inkoop kunnen we daar volgens ons best een stapje verder in gaan. Waarom laat u uw inwoners daar waar het kan- niet zelf direct zaken doen met door u geselecteerde en vooraf objectief beoordeelde leveranciers. Dan geeft u ze echte keuzevrijheid en eigen regie. Bovendien leidt het tot meer bewustwording met betrekking 8 tot de kosten van ondersteuning en gevoel van controle op hun kwaliteit van leven.

9 Samen op weg naar patient empowerment Gemeentealspoortwachterenwaarnodigregisseur We horen u denken: kan niet!. Laten we toelichten hoe wij uw nieuwe rol zien. En hoe deze rol zich verhoudt tot het nieuwe financieren, contracteren en inkopen van maatschappelijke ondersteuning. Wij dichten u een belangrijke taak toe als poortwachter van de Wmo en het sociale domein. Uwgemeente: selecteert continu alle mogelijke leveranciers en toetst hun specialisme en kwaliteit; begeleidt inwoners bij het bepalen van hun feitelijke probleem; informeert burgers openbaar over alle mogelijke algemene, collectieve en individuele voorzieningen; We hebben het hier primair over de verschuiving van productgericht naar vraagen resultaagericht inkopen. compenseert alleen financieel als dat echt noodzakelijk is bijvoorbeeld via een persoonsvolgend of persoonsgebonden budget; faciliteert een (virtuele) ontmoetingsplaats waar inwoners en leveranciers elkaar ontmoeten (gereguleerde marktplaats ) laat inwoners zelf (of met mantelzorg) de inkoop van individuele ondersteuning regelen waar dat echt noodzakelijk is én kan; Daarnaast gaat het om het verschuiven van rollen waar dat kan. Maak het mogelijk voor het grootste deel van uw inwoners om zelf de best passende ondersteuning in te kopen. verzorgt de inkoop van individuele voorzieningen alléén nog voor echt niet zelfredzamen. bewaakt de sector en het welzijn van uw inwoner(s) m.b.v. managementinformatie en stuurt bij waar nodig. 9

10 Wijszedeweg Focus als gemeente op het wegwijs maken van burgers binnen het nu nog mistige land van leveranciers. Help ze bij het achterhalen van het werkelijke probleem samen met daarvoor speciale uitgeruste instanties. Ondersteun uw inwoners financieel en/of qua inkoop waar het echt noodzakelijk is. Zorg voor goede informatie over de beschikbare voorzieningen of het nu gaat om algemeen, collectief of individueel. Scheid het kaf van het koren qua leveranciers voor ze. En laat ze zelf onderhandelen met de leveranciers van hun keuze om uiteindelijk zelf de best passende ondersteuning in te kopen. Laat de inkoop waar mogelijk los en help waar dat echt noodzakelijk is! Dan is pas echt sprake van een Kanteling! Focusop20% Kunnen al uw inwoners zelf inkoper worden? Nee, maar wel het merendeel schatten wij in. Stel 80% van uw inwoners kan zelf - of met hulp van mantelzorgers- de best passende ondersteuning organiseren. Dan heeft u uw handen vrij om de andere 20% die afhankelijk is van sterk specialistische zorg en begeleiding maximaal te helpen. Natuurlijk staat u ook altijd aan het roer in situaties waarin de veiligheid van de betreffende inwoner of bijvoorbeeld het kind in gevaar zijn (high risk). U hebt de cruciale taak om door selectief en flexibel te contracteren- het kaf van het koren voor uw inwoners te scheiden Samenwerkenmetallemogelijkeleveranciers Uw inwoner is straks dus de nieuwe inkoper. Welke rol speelt u als gemeente (in het bijzonder uw inkopers) dan nog richting de leveranciers. Moet u de markt volledig loslaten? Nee, dat vinden wij niet. Iemand moet het proces en de kwaliteit onafhankelijk bewaken en vernieuwing faciliteren. Bovendien blijft u de rekening betalen voor een deel van uw inwoners. 10

11 >> Gevolgen voor financieren U krijgt door de transities te maken met een toename van: klanten; meervoudige problematiek; zorgsoorten; en (kleine, specialistische) leveranciers. Dat is niet niets. Om deze toenemende complexiteit te beheersen volgen veel gemeenten de bekende weg. Ze willen slechts een beperkt aantal leveranciers contracteren of kiezen voor de vertrouwde subsidieregeling. Wij vinden dat echter niet de beste oplossing. Waarom niet? Omdat het lijnrecht tegenover het stimuleren van maatwerk en keuzevrijheid staat. Iets te kiezen! U helpt uw inwoners door vooraf zoveel mogelijk kwalitatieve en gespecialiseerde leveranciers te contracteren en toe te laten tot de virtuele ontmoetingsplaats. Dan hebben uw inwoners iets te kiezen, iets te onderhandelen en meer kans op maatwerk door een echte specialist. Bovendien verdwijnen de wachtlijsten grotendeels of zelfs volledig. Wie betaalt? Wij gaan er vanuit dat u het grootste deel van uw leveranciers niet langer zelf betaalt. Dat doen uw inwoners met eigen geld of met geld dat zij van u krijgen ter financiële compensatie. We zeggen bewust het grootste deel van uw leveranciers. U zult een klein deel wel zelf betalen bijvoorbeeld daar waar de problematiek dusdanig is dat specialistische hulp noodzakelijk is. Het gaat dan om de zwaardere gevallen waar intensieve begeleiding geboden is. Of om hulp die regionaal en zelfs provinciaal wordt ingekocht (Jeugdzorg). Volgens ons gaat dat echter grofweg om 20% van alle klanten die u straks aan uw balie krijgt. We willen nogmaals benadrukken dat de gemeente aan het roer blijft staan waar het sterk specialistische ondersteuning betreft. Dat geldt ook als de veiligheid van de betreffende inwoner(s) in gevaar is en er dus sprake is van een hoog ingeschat risico. 11

12 Onderstaand schema maakt helder hoe wij het nieuwe financieren en uw rol daarbinnen zien: Sterk specialistisch en/of hoog risico Overige zorg en participatie > vaste contracten / arrangementen > diversiteit en innovatie > gemeente aan het roer > raamcontracten met alle aanbieders > bijvoorbeeld ZG, Jeugdreclassering, e.d. > maatwerk en individuele inkoop > klant of waarnemer aan het roer, tenzij... >> Het nieuwe contracteren Samenwerken met alle mogelijke leveranciers, dat vergt wat van uw contractmanagement. Met de transities komen er namelijk een veelvoud aan leveranciers bij. We gaan van zes leveranciers voor bijvoorbeeld huishoudelijk hulp naar misschien wel zeventig voor begeleiding. Wat betekent dat voor het contracteren of aanbesteden? We onderkennen grofweg de volgende twee methoden van aanbesteden: Klassiek; concurrentie in contractering, beperking van aanbod Bestuurlijk; concurrentie in de uitvoering, onbeperkt aanbod Het gaat te ver om ze in dit rapport uitgebreid te behandelen. Er is in dit kader geen sprake van een goede of foute methodiek. Er is alleen sprake van meer of minder flexibiliteit en faciliteren van keuzevrijheid. Vanuit onze visie gedacht, willen wij het belang van flexibel contracteren benadrukken. Sterker nog, de aanbestedingswet die op 1 april 2013 is ingegaan lijkt dit zelfs voor te schrijven. Flexibel contracteren als uitgangspunt Maak het mogelijk om gaandeweg partijen toe te laten treden en uit te sluiten qua contracten en deelname aan de ontmoetingsplaats. Zorg voor ruimte om mee te bewegen met de vraag van uw inwoners en de veranderende omgeving. Stimuleer een breed aanbod om maatwerk te realiseren. 12

13 Waaromflexibel? Geef lokale, kleine en nieuwe leveranciers meer kans om hun diensten te leveren. Zonder dat zij daarvoor jaren moeten wachten tot u besluit opnieuw aan te besteden. De praktijk bewijst, het Flexibel contracteren zorgt voor geleidelijke verschuivingen in de markt. levert u een hogere klanttevredenheid op. Niet in Bestaande aanbieders voldoen altijd wel aan de door u gestelde kwaliteitseisen. de laatste plaats door het Zo voorkomt u schoksgewijze veranderingen zoals destijds met huishoudelijke wegvallen van wachtlijsten. hulp. In de loop der tijd krijgen alle partijen de kans om hun organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie na de transitie. Nieuweaanbestedingswet Per 1 april 2013 treedt de nieuwe aanbestedingswet in werking. Zorg en maatschappelijke ondersteuning mogen worden aanbesteed volgens een verlicht regime (2b). Gemeenten zijn in principe wel verplicht voor deze diensten de B procedure te volgen. Hier mag u alleen voldoende gemotiveerd van afwijken. Vergeet overigens niet dat de nieuwe aanbestedingswet u verplicht om waar mogelijk niet geclusterd in te kopen. U moet het MKB meer kans gunnen. Als u Jeugdzorg, begeleiding en verzorging alleen uitzet onder conglomeraten dan verwachten wij juridische problemen. Het aantal kleinere, gespecialiseerde leveranciers stijgt enorm met het oog op de transitie. Voorkomen is beter dan genezen in dit geval. Langetermijnrelaties Waar u ook voor kiest, ga met al uw leveranciers bij voorkeur een langdurige relatie aan. Continuïteit en stabiliteit in de relatie geeft rust voor alle partijen. Daarbij stimuleert u innovatie gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Om direct een misverstand de kop in te drukken: een relatie aangaan betekent niet dat een contract met elkaar minder belangrijk wordt. Goede samenwerking valt of staat met goede afspraken. In de praktijk blijkt dat de kwaliteit van contracten nog wel eens te wensen overlaat. Het gaat om grote belangen en veel geld. Zakelijkheid is op zijn plaats. Zeker nu de wereld om ons heen voortdurend veranderd, is het dus essentieel om contractueel heldere, zakelijke en toch flexibele afspraken met elkaar te maken. 13

14 Productinkoop en standaar-disatie past niet in het nieuwe denken. We willen maatwerk en een totaalpakket aan de inwoners bieden. Dat betekent vraag en resultaatgericht inkopen. Het credo is één gezin, één plan, één regisseur. Als gemeentelijke regisseur wijzen we in de praktijk wel eens één of twee zorgverleners aan als hoofdaannemer. Die regelen de rest. De vraag is of dit in het belang is van de inwoner. We praten met elkaar over wijkgericht werken en meer eigen regie voor de inwoner. Waarom zien wij dat dan vrijwel nergens terug in de gehanteerde inkoopstrategie? >> Met het oog op maatwerk Bij contractmanagement speelt een belangrijke trend. De vraag naar maatwerk. Binnen het sociale domein denken we nog veel te veel vanuit de inkoop van voorzieningen, producten en diensten. Dat is ook het meest eenvoudig binnen het huidige systeem. Als we leveranciers vragen om hun product te omschrijven en daar een prijs aan te hangen, dan kiezen we feitelijk voor standaardisatie. Dat heeft als voordeel dat de prijs-kwaliteitsverhouding gegarandeerd is. Volgens ons moeten we vanaf nu echt anders gaan inkopen en contracteren. Niet op basis van product of dienst maar op basis van expertise en gestelde kwaliteitseisen. Maatwerk vraagt om keuze en specialistische expertise. Daarom vinden wij het van belang dat u bij het contracteren geen enkele goede potentiële leverancier op voorhand uitsluit. Van raamcontract naar cliëntcontract Hoe wij het nieuwe contracteren zien? Zoals eerder benoemd moet u volgens ons alle goede leveranciers - over alle mogelijke zorgsoorten heen- vooraf allemaal contracteren in een raamcontract. Beperk u niet tot slechts een paar zorgverleners. Uiteraard stelt u in het bestek vast aan welke eisen de zorgverleners moeten voldoen. Maak het mogelijk voor zorgverleners om tussentijds toe en uit te treden. 14

15 Vraaggericht inkopen Vervolgens laat u uw inwoner zelf (of met hulp) zijn vraag (integraal) definiëren en uitzetten op de ontmoetingsplaats. Na het uitzetten van de case op de ontmoetingsplaats, kunnen -de vooraf gecontracteerde- leveranciers zelf bepalen welke hulp en ondersteuning zij voorstellen en tegen welke prijs. Zo benut u de expertise van uw leveranciers voortaan volop. Op één vraag kunt u meerdere goede antwoorden verwachten. De aanpak met de beste prijs/kwaliteitsverhouding krijgt de opdracht gegund. Wij noemen dat micro-aanbesteding. U sluit eigenlijk naast het raamcontract een zorgcontract per cliënt. Uiteraard lenen niet alle cases zich om aangeboden te worden op een (gereguleerde) marktplaats. Simpelweg omdat het aantal leveranciers beperkt is, de benodigde ondersteuning sterk specialistisch is en/of het (veiligheids)risico gewoon te hoog is. Wie kiest de beste aanpak? Uw inwoner en/of zijn vertegenwoordigers cq. begeleiders (zwaardere gevallen) kunnen bepalen welke aanpak en prijs het beste past. En de verder afspraken maken met de gekozen leverancier. Het zal per gemeente verschillen wie de uiteindelijke beslissing neemt als de klant dat niet zelf kan. Dat hangt af van uw eigen voorkeuren. U kunt uw eigen medewerkers trainen en verantwoordelijk maken. Of u geeft een andere specialist waar u vertrouwen in heeft die bevoegdheid. Kaders en bijsturing Voor de prijsbepaling kunt u een minimum en maximumplafond instellen. U bepaalt de kaders, faciliteert het proces op uw manier, stimuleert zelfsturing en begeleidt de markt (vraag en aanbod) primair resultaatgericht. U volgt de ontwikkelingen op de voet, stuurt bij waar nodig. Dat hoort bij uw nieuwe rol als poortwachter en waar nodig regisseur. 15

16 3.Resultaatgerichtwerken, monitorenenbijsturen Het nieuwe beheersen bestaat uit het resultaatgericht werken, monitoren en bijsturen. Dwars door de gehele keten heen. Wat wilt u eigenlijk sociaal gezien bereiken binnen uw gemeente? Wat willen uw burgers bereiken? Hoe staan uw leveranciers hierin? Wanneer hebben we dat doel bereikt? Is er wel sprake van een vastomlijnd doel, rekening houdend met de complexiteit van de omgeving? Of gaat het meer om de weg er naar toe en het flexibel kunnen inspelen op de uitdagingen onderweg? Hebben we het over een doel of een gezamenlijke missie? Wij denken het laatste. We hebben een gezamenlijke missie dwars door de maatschappij heen. Iedereen draagt op eigen wijze zijn steentje bij in het realiseren van de missie. Er is niets mis mee om vanuit eigen belangen samen te spreken over de gedeelde missie. Zolang we maar met elkaar in gesprek blijven. Er is geen wij of zij! Niemand kan meer achterover leunen. U niet, uw burgers niet en ook uw leveranciers niet. Met onze gedeelde missie op het vizier, kunnen we niet anders dan ingrijpende keuzen maken. Gemeenten voelen de hete kolen meer dan ooit aan hun voeten. Ook u ontkomt uiteindelijk niet aan anders denken en anders werken. Laten we toelichten wat er volgens ons anders kan aan de hand van de aspecten financiën, beleid, gesprek, indicatie, uitvoering en beheer. 3.1Financiënenbeleid Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de beleidsvorming hebben we het nu feitelijk steeds over hetzelfde blijven doen maar dan goedkoper. Leveranciers krijgen minder betaald voor hetzelfde werk. 16

17 Bezuinigen? Dan richten we ons op het verlagen van prijzen 1. Op zich niets mis mee, er zit vet onder de huid. Alleen raakt de bodem zo langzamerhand wel in zicht, terwijl we nog steeds achter de feiten blijven aanlopen. Of vernieuwen? Waarom richt de discussie over geld zich niet op vernieuwing? Los komen van het bestaande. Niet steevast kijken naar het verlagen van tarieven maar besparen door innovatie. Dat moeten gemeenten en leveranciers samen doen. Gemeenten hebben daarin een voortrekkersrol. Aandacht voor kleinere leveranciers Betrek niet alleen de grootste leverancier of bestaande samenwerkingspartners in dit innovatieproces. Kies ook voor intensieve samenwerking met de kleinere, andere leveranciers. Dat kan natuurlijk tot weerstand leiden bij de grote leveranciers. Zeker als er sprake is van een subsidierelatie of gunning aan een beperkt aantal partijen door aanbesteding. Overlevingskracht De kleinere, andere leveranciers hebben meer noodzaak gekend om innovatief denken te integreren in hun manier van werken. Anders zouden ze het in de bestaande situatie nooit overleven. Als we het oude systeem van financiering en samenwerking blijven handhaven dan brengen we nooit de noodzakelijke veranderingen op gang. In feite houden we dan Stel de behoefte van de klant centraal en combineer dit met de overlevingsdrang van leveranciers. U zult zien dat er een verrassend en veelal goedkoper aanbod ontstaat. Stop met het blijven aanbieden van het oude vertrouwde in een versleten en steeds verder uitgekleed jasje. Stop met het benaderen van het onbekende op de manier zoals we dat altijd gedaan hebben. kunstmatig een ten dode opgeschreven systeem in leven. Tijdens het innovatieproces is het uiteraard belangrijk om vooraf aan te geven wat de financiële kaders zijn. Bepaal samen de gedeelde missie en tussentijdse doelen. Partijen kunnen dan hun ideeën toetsen aan de haalbaarheid ervan. Zet kostenbesparing niet centraal in uw (inkoop)beleid maar samen innoveren. De besparing volgt vanzelf. 1. Vergeet qua besparende samenhang niet tussen voorliggende voorzieningen en de sociale kaart van uw inwoners. Door goed te informeren over het voorliggende aanbod kan veel bespaard worden. Het toewijzen van individuele voorzieningen is pas het laatste stadium. 17

18 3.2 Gesprek & indicatie We voeren een gesprek om de vraag achter de vraag te achterhalen. Met het stellen van een indicatie maken we inzichtelijk wat we op welke wijze willen compenseren. We krijgen vanuit het keukentafelgesprek inzicht in het doel en de situatie van de klant. Aan de hand daarvan kunnen we indiceren wat de klant zelf kan organiseren en welke hulp bij nodig heeft. Nu indiceren we (en kopen in) op uren- of stukbasis (1 traplift). Waarom kantelen we het stellen van de indicatie en de compensatievormen niet? Waarom meestal alleen het gesprek? Volgens ons gaat het stellen van een echt gekantelde indicatie om het per klant vaststellen van de mate van financiële hulp en hulp bij het organiseren. Dan zijn er in de basis vier opties waar de indicatiesteller uit kan kiezen: 1. Geen recht op ondersteuning 2. Alleen financiële hulp (persoonsvolgend budget); 3. Ondersteuning bij het zelf organiseren en inkopen; 4. Financiële compensatie en volledige of gedeeltelijke begeleiding door specialisten (organiseren en inkopen) Het nieuwe compenseren Uitgaande van de bovenstaande opties komt het toekennen/inkopen van uren en voorzieningen als belangrijkste doel van de indicatie te vervallen. U koopt als gemeente straks niets meer voor individuele klanten in. Dat doen ze zelf, al dan niet met hulp van mantelzorgers en/of hulp van door u benoemde specialisten. Wij denken dat de regel hier breed van toepassing is. Het grootste deel van uw klanten kan het zelf (of via mantelzorg) regelen. Een beperkt aantal klanten heeft volledige hulp nodig om het te kunnen organiseren. En een beperkt aantal klanten heeft daarbij een bijzondere, zwaardere vorm van ondersteuning nodig. 18

19 Het gaat dus om het bepalen van de benodigde compensatie in de vorm van geld en hulp om alles te regelen. Hulp om alles geregeld te krijgen, kunt u bieden vanuit de gemeente in de vorm van medewerkers of uitbesteden aan één of twee van uw leveranciers. Zorg er altijd voor dat u op hoofdlijnen de regie op de uitvoering behoudt. Blijf in controle qua resultaatgericht begeleiden, plannen, monitoren en bijsturen per klant en over de sociale sector heen. U bent de poortwachter en regisseur, u faciliteert en bewaakt! 3.3 Uitvoering Wat omvat uitvoering straks? Het is een aspect uit de beleidscyclus wat als nooit te voren verbonden moet worden met beheer. Hierbij gaat het in de basis om het van vertrouwen in uw inwoner maar ook in de leverancier. Wat doet u straks in de dagelijkse praktijk? Uw gemeente: selecteert continu via flexibele contractering per zorgsoort alle kwalitatieve leveranciers; faciliteert een ontmoetingsplaats voor inwoners en door u geselecteerde leveranciers (algemeen, collectief, individueel) waar zij samen prijs- en leveringsafspraken maken; bepaalt of en welke compensatie er nodig is per inwoner in de vorm van geld en hulp om alles te regelen; regelt een administratie in ten behoeve van het uitbetalen en verantwoorden van de financiële compensatie (persoonsvolgend budget) faciliteert hulp om de inkoop te organiseren met eigen medewerkers of via één of twee geselecteerde leveranciers; toetst vervolgens resultaatgericht of de geformuleerde doelen van de inwoner worden bereikt; controleert of uw inwoners en uw leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken (kwalitatief en financieel verantwoorden). 19

20 Samengevat, u zorgt ervoor dat: uw front-office klantvriendelijk en vlekkeloos werkt; u uw inwoners ruim voldoende keuze hebben uit hoogwaardige, kwalitatieve leveranciers; uw Wmo /sociale domein (administratieve) backoffice efficiënt kan werken; u investeert in het verkrijgen van waardevolle stuurcijfers en kwalitatieve managementinformatie per klant (volledige begeleiding) en over de sociale sector heen. Juist dat laatste wordt de komende jaren vrijwel onmisbaar. U moet meer dan ooit de effecten van het beleid en uw werkwijze volgen en bijsturen. Doorbouwen op een flexibel aangelegd fundament. 3.4 Beheer U bewaakt de sociale sector. Als een spin in het web. U bent de poortwachter. Financiële controle Dat bewaken kunt u doen door het uitvoeren van financiële, materiële en bestedingscontroles. Maak het mogelijk voor uw inwoners, mantelzorgers en specialisten om de besteding van uw financiële compensatie eenvoudig periodiek te verantwoorden. Tevredenheidsonderzoek Ook het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek onder uw klanten en leveranciers (steekproef) levert een bron van informatie op. Wellicht de meest belangrijke vorm. Klantervaringen en aanbevelingen vormen de beste graadmeter voor de geleverde kwaliteit door een leverancier. Als u de scores van leveranciers openbaar publiceert dan stimuleert u een gefundeerde klantvoorkeur. Dat kan nu al. 20

21 Rolvaninwoners Moet u straks alles zelf en zeer intensief volgen? Nee, uw inwoners hebben (of hun vertegenwoordigers ) ook een belangrijke rol. Zij maken immers in het merendeel van de gevallen de concrete afspraken met een leverancier. Wie inkoopt, is ook verantwoordelijk voor het bewaken van de gemaakte afspraken in de praktijk. Waar inwoners het zelf regelen, kunt u volstaan met het via steekproeven op hoofdlijnen controleren van de financiële ontwikkelingen en tevredenheid. Waar u of uw leveranciers het voor uw inwoners regelen is uiteraard intensievere controle van het resultaat vanuit Belangrijk is dat we vanuit beheer continu samen zoeken naar geleidelijke verbetering. De beste innovaties komen niet van de één op de andere dag uw kant nodig. Het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten van leveranciers die meer aansluiten op de behoefte van uw inwoners gaat stapsgewijs. We zijn nooit klaar. De wereld om ons heen staat ook nooit stil! 21

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Notitie Persoonsgebonden Budget

Notitie Persoonsgebonden Budget Notitie Persoonsgebonden Budget Walcheren Oktober 2013 1 Inleiding In Zeeland functioneert vanaf 2012, onder de paraplu van het College Zorg en Welzijn (CZW), het provinciaal transitieteam (PTT). In deze

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie