Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen"

Transcriptie

1 Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer adres Geboortedatum IBAN (tegenrekening) II BSN-nummer Gelieve dit deelnameformulier samen met een kopie van uw (beider) identiteitsbewijzen toe te sturen. Deelname Deelname is mogelijk per elke eerste kalenderdag van de maand. Zowel het deelnameformulier als de storting dienen vijf werkdagen voor de dag waarop uw deelname start ontvangen te zijn. Storting De hoogte van uw deelname bedraagt in totaal. Uw storting komt vanaf de tegenrekening die u hierboven hebt genoemd. De storting doet u op: NL30DEUT , BIC DEUTNL2N bij Deutsche Bank in Amsterdam ten name van Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen te Amsterdam. Als betalingskenmerk geeft u Da Vinci Diversified en uw naam in. I De minimale inleg van Da Vinci Diversified bedraagt ,- per deelnemer. Vanwege dit vereiste is het Fonds op basis van de Wft (art 2:66a) vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Da Vinci Diversified is derhalve niet ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. De Veste is wel ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. II Uw bestaande privé-rekening, vanaf welke uw stortingen plaatsvinden en waarop de door u opgenomen bedragen worden overgemaakt, dient te worden aangehouden bij een in een EU-lidstaat gevestigde bank.

2 Spreiding van uw inleg over subfondsen Uw totale inleg wenst u te verdelen over de subfondsen zoals aangegeven in onderstaande tabel. Subfonds ISIN Code Valuta Bedrag CQS Trading Fund NL Esulep Trading Fund NL Esulep Trading Fund Plus NL Platinum Trading Fund NL Trade Finance NL Trade Finance: Rendement herinvesteren? Ja Nee De Veste Jubileum Portefeuille (50% Trade Finance, 25% Platinum Trading Fund, 25% Esulep Trading Fund Plus) Subtotaal Aankoopkosten (2%) Totaal Persoonsregistratie De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader over te leggen gegevens worden opgenomen in de door de Beheerder van het Fonds gevoerde persoonsregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van toepassing. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij de Beheerder. U gaat ermee akkoord dat alle persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met de Bewaarder van het Fonds (Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen) en de marketing organisatie (indien van toepassing) in het kader van de algemene bedrijfsvoering. Prospectus U gaat akkoord met de inhoud van het prospectus en addendum van Da Vinci Diversified. Het prospectus en addendum zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder of op Kennis en ervaring U verklaart hierbij over voldoende beleggingservaring c.q.- kennis te beschikken om een goed oordeel te kunnen vormen over de aan deze belegging verbonden risico s, deze risico s te aanvaarden en tevens in te schatten of deze belegging past binnen uw beleggingsdoelstellingen. Risico s Tot de voornaamste risico s verbonden aan deze belegging behoren in ieder geval: Marktrisico: Prijsbewegingen in financiële markten zijn volatiel en worden - onder andere - beïnvloed door onvoorspelbare macro-economische en onderneming-specifieke gebeurtenissen. De waarden van posities in een subfonds kunnen hierdoor zowel stijgen als dalen, mogelijk resulterend in een ongewenste waardeontwikkeling van een belegging; Liquiditeitsrisico: Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot aanzienlijke verliezen leiden voor een subfonds; Financiële hefboom: Door de subfondsen kan veelvuldig gebruik worden gemaakt van derivaten, waaronder met name termijncontracten (futures) en opties. Deze instrumenten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een financiële hefboom waardoor een relatief kleine beweging in de markt kan resulteren in disproportioneel grote winsten of verliezen;

3 Valutarisico: Niet alle door de subfondsen ingenomen posities zijn genoteerd in Euro. Door de Beheerder zal het hierdoor ontstane valutarisico zo goed als mogelijk worden afgedekt. Echter, het is nooit uit te sluiten dat verliezen worden geleden als gevolg van onverwachte valuta ontwikkelingen; Short selling: De subfondsen kunnen gebruik maken van een techniek genaamd short selling waarbij geleende posities worden verkocht in de markt teneinde te kunnen profiteren van een verwachte waardedaling. Echter, de subfondsen lopen hierbij het risico geconfronteerd te worden met een onverwachte waardestijging waardoor substantiële verliezen kunnen ontstaan; Tegenpartijrisico: Het in gebreke blijven van tegenpartijen waarmee (financiële) relaties zijn aangegaan kan negatieve gevolgen hebben voor de fondsen; Juridisch risico: Een strikte juridische scheiding tussen de afzonderlijke subfondsen is niet aanwezig. De beheerder probeert het risico dat hierdoor ontstaat af te dekken door beperkte aansprakelijkheidsovereenkomsten af te sluiten met makelaars en de andere relevante partijen, maar kan niet garanderen dat een subfonds nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele verliezen in een ander subfonds. Aanbevelingen Potentiële investeerders wordt aanbevolen het volgende in acht te nemen: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Spreiding van vermogen leidt echter tot reductie van risico. Het wordt dan ook aanbevolen om slechts een deel van uw beschikbare vermogen te investeren in Da Vinci Diversified; Investeer uitsluitend vrij beschikbare financiële middelen waarvoor op de korte tot middellange termijn geen andere bestemming is. Beleggen met geleend geld brengt aanvullende risico's met zich mee en wordt derhalve afgeraden; Omdat een investering in de subfondsen een verlies tot gevolg kan hebben als gevolg van onverwachte gebeurtenissen op de korte termijn wordt aanbevolen een lange termijn beleggingshorizon (drie jaar of langer) in acht te nemen. Uiteraard staat het een investeerder vrij om op een kortere termijn een positie te verkopen. Verklaring Hierbij verklaar ik dat ik: (aanvinken indien van toepassing) Bekend ben met de risico's van beleggen in het algemeen. Bekend ben met de risico's van beleggen in Da Vinci Diversified. Bereid ben om deze risico's te dragen. Kennis heb genomen van het prospectus en het addendum. Voldoende informatie heb ontvangen om deze beleggingsbeslissing te nemen. Nimmer een inleggarantie heb gekregen van De Veste. Ondertekenen en versturen Plaats Datum Handtekening Aanvrager 1 Aanvrager 2 U kunt dit formulier per fax, of reguliere post sturen naar: De Veste Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA Fax: +31 (0)

4 Bepalen belastingstatus Verenigde Staten Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of klanten kunnen worden aangemerkt als US Person. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen hierover. Als u een US Person bent, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst. In dit formulier staan verschillende onderstreepte begrippen. De uitleg hiervan vindt u op de achterkant. 1 Uw gegevens 1a Voorletter(s) 1b Tussenvoegsel(s) 1c Achternaam 1d Geboortedatum dd-mm-jjjj 1e Rekeningnummer/IBAN 2 Belastingplichtig in de Verenigde Staten? 2a Bent u een US Person? Ja Ga verder met 2b (U bent mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten. Daarom zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst.) Nee Ga verder met 2c 2b Wat is uw US TIN? Ga verder met 3 2c Bent u geboren in de Verenigde Staten? Ja Stuur de volgende documenten mee: kopie van uw geldige paspoort (geen rijbewijs) en kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States. Nee Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs. 3 Verklaring en ondertekening Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik verklaar dat ik eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan mijn financiële instelling. Datum ondertekening dd-mm-jjjj Plaats Naam Handtekening Nederlandse Vereniging van Banken versie maart /1

5 Begrippenlijst Certificate of Loss of Nationality of the United States Een Certificate of Loss of Nationality of the United States is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar en zoek op Loss of citizenship and nationality. IBAN IBAN staat voor International Bank Account Number. Dit rekeningnummer is in ieder land op dezelfde manier opgebouwd. Het nummer bestaat uit een rekeningnummer met daarvoor: de landcode (NL voor Nederland); een controlegetal (twee cijfers); een code van de bank (in Nederland vier letters), en één of meerdere nullen. In Nederland bestaat het IBAN uit 18 tekens. Identiteitsbewijs Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig: (Nederlands of buitenlands) paspoort. Nederlands rijbewijs. Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie. Wel of niet belastingplichtig als US Person? Als u voldoet aan de status van US Person, dan kunt u belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande opsomming is niet volledig. Twijfelt u of u een US Person bent? Vraag dan uw belastingadviseur hiernaar of kijk op US TIN (U.S. federal taxpayer identification number) Het Taxpayer Identification Number (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN s: Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het Social Security Number (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer. Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een Individual Tax Identification Number (ITIN) aanvragen. Op vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7. Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier. US Person Wanneer bent u een US Person? U bent een US Person als u voldoet aan één van onderstaande situaties: U woont in de Verenigde Staten (inclusief de volgende Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden). U bent een Amerikaans staatsburger. U heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij u wel een US Person bent. Of kijk voor deze specifieke informatie op Wanneer bent u ook een US Person? U bent ook een US Person als u dit jaar en de twee jaar daarvoor ten minste 183 dagen in de Verenigde Staten bent geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld: Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar, en 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar, en 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor. Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. Wanneer bent u een Amerikaans staatsburger? U bent Amerikaans staatsburger als u voldoet aan één van onderstaande situaties: U bent geboren in de Verenigde Staten. U bent geboren in Puerto Rico. U bent geboren in Guam. U bent geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden. U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. Eén van uw ouders is Amerikaans staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u een Amerikaans staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op Nederlandse Vereniging van Banken versie maart 2014

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie