Jaarverslag Mulier Instituut, Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Mulier Instituut, Utrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Mulier Instituut, Utrecht Juni 2015

2 Inhoudsopgave 3 Woord van het bestuur 4 Bestuur & Organisatie 6 Financiën 8 Personeel 9 Publicaties 10 Evenementen 12 Media Bijlagen: - Personeelsoverzicht - Publicatieoverzicht - Mediaoverzicht 2

3 Woord van het bestuur 2014: mooi jaar voor de sport en voor het sportonderzoek 2014 was een mooi sportjaar. Met 8 gouden medailles en een vijfde plaats in het medailleklassement behoorden de Winterspelen van Sochi tot een van de succesvolste in de vaderlandse geschiedenis. Die goede start kreeg een fraai vervolg bij het WK voetbal, waar Oranje zichzelf overtrof en onder leiding van Louis van Gaal tot de halve finales reikte. Sportief telde Nederland in 2014 weer een woordje mee. Dat sportevenementen ertoe doen was ook de boodschap uit het tweede brancherapport dat het Mulier Instituut presenteerde, op 22 september in Ahoy, en dat handelde over sportevenementen. Met 77 miljoen jaarlijkse bezoeken, één miljard aan consumentenuitgaven en 63 miljoen aan sponsoruitgaven is de economische betekenis van sportevenementen evident. Veel lastiger blijkt het om de sportieve en maatschappelijke betekenis van sportevenementen wetenschappelijk aan te tonen. Een belangrijke uitdaging voor al diegenen die een warm pleidooi houden voor Nederland sportevenementenland. Het brancherapport was een fraaie parel aan een ook in 2014 wederom lange ketting van onderzoekskralen. Tot die ketting behoorden zeker ook het soepel verlopen jaarlijkse congres van de European Association for Sociology of Sport, in juli 2014, waarvoor het Mulier Instituut als gastheer optrad, en een uiterst succesvolle vijfde Dag van het Sportonderzoek, in samenwerking met de Radboud Universiteit en de HAN. Bestuurlijk verheugden we ons op het toetreden van Henk Wals, directeur van het gezaghebbende Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, tot de Raad van Toezicht van het MI. Daarmee is de Raad van Toezicht voltallig en werd de bestuurlijke herinrichting van het MI afgerond. Financieel was 2014 een rustig jaar. We zijn er trots op dat we de omzet op peil hebben weten te houden en het jaar wederom met een batig operationeel saldo wisten af te sluiten. Ondertussen is 2015 al weer in volle gang. De eerste mooie publicaties hebben de kranten al weer gehaald, de Mulier website is gemoderniseerd en onze kennisbank kreeg een facelift. Met kennispartners als NISB bouwen we aan een kennisportal sport. Zo werken we ook in 2015 verder aan het genereren van wetenschappelijke inzichten waar de sport wat aan heeft. Raad van bestuur Koen Breedveld en Hugo van der Poel 3

4 Bestuur & Organisatie Wetenschappelijk verantwoord, beleidsmatig relevant Het Mulier Instituut is opgericht in 2002 en heeft als doel de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Dit doel wordt nagestreefd door: - het uitvoeren van fundamenteel en praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek; - het monitoren van ontwikkelingen in de sport; - het bijeenbrengen, ontsluiten, verspreiden en in debat brengen van de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek; - het ondersteunen van hoger onderwijsinstellingen bij de opleiding van onderzoekers op dit werkgebied; - het instellen van (bijzonder) hoogleraren en lectoren. De stichting W.J.H. Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het instituut is sinds 2011 gevestigd in stadion Galgenwaard (thuisbasis van FC Utrecht). Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden onderhoudt het instituut nauwe banden met rijk, provincies en gemeenten, sportorganisaties, statistische bureaus als CBS, RIVM en SCP, kennisinstellingen als NISB, en universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus in binnen- en buitenland. Sinds 2013 is de dagelijkse leiding van het instituut in handen van een tweekoppige Raad van bestuur/directie, bestaande uit prof. dr. Koen Breedveld en dr. ir. Hugo van der Poel. Bestuur/directie wordt in zijn taken bijgestaan door een Raad van Toezicht. Eind 2014 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Rinda den Besten (voorzitter), Roel Roelfzema, André van Schaveren, Dick Schiethart en Henk Wals. Taken en verantwoordelijkheden van bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in een RvT-reglement. 4

5 Woord van de Raad van Toezicht Het is mij een genoegen om als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mulier Instituut voeling te houden met het brede veld van sport en bewegen. Sport is immers van grote betekenis voor zowel maatschappij als individu, in meerdere opzichten. Als Raad van Toezicht zijn we er om te bewaken dat de werkorganisatie handelt conform zijn doelstellingen en dat er geen onaanvaardbare risico s worden aangegaan. We bemoeien ons niet met het onderzoek, dat is aan het bestuur en aan de werkorganisatie. Verder stelt de RvT de beloning van het bestuur vast. Daartoe hebben we als RvT een remuneratiecommissie ingesteld. Met het bestuur spreken we de belangrijke documenten (jaarplan, begroting, jaarrekening, jaarverslag) door voor die formeel worden vastgesteld en vertaald worden in beleid. Drie keer per jaar hebben we een formeel overleg met het bestuur. In 2014 was dat op 20 januari, op 26 mei en op 6 oktober. Daarnaast is er met regelmaat informeel overleg. Dat gaat snel en goed en wekt veel vertrouwen. Erg content zijn we met het toetreden van Henk Wals, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, tot de RvT. Daarmee zijn we als RvT op volle oorlogssterkte. Ik kijk ernaar uit om van 2015 een minstens zo groot succes te maken als Rinda den Besten, voorzitter Raad van Toezicht 5

6 Financiën Voor zijn dataverzamelings- en monitoractiviteiten ontving het Mulier Instituut in 2014 een subsidie van het ministerie van VWS. In aanvulling daarop ontving het Mulier Instituut middelen voor wetenschappelijk onderzoek bij onderzoeksorganisatie NWO, en voerde het instituut onderzoeksprojecten uit voor derden en voor eigen rekening. Winst- en verliesrekening 2014 In 2014 bedroegen de inkomsten , 5% minder dan in Hiervan was 62% ( %) afkomstig uit subsidies van de rijksoverheid (ministerie van VWS). De kosten bedroegen , vrijwel evenveel als in De kosten hadden onder andere betrekking op een voorziening voor nog uit te betalen verlofdagen ad Na aftrek van belastingen resulteerde een negatief batig saldo van Zonder de voorziening voor verlofdagen was het operationeel resultaat van 2014 positief geweest. Opbrengsten Mulier Instituut 2014 (in x 1.000) Kosten Mulier Instituut 2014 (in x 1000) 666 Subsidies rijksoverheid Personeelskosten Subsidies wetenschappelijk onderzoek Overige inkomsten Huisvesting en organisatie Projectkosten 6

7 Balans per 31 december 2014 Na aftrek van het negatieve batige saldo kende het Mulier Instituut eind 2014 een eigen vermogen van ( in 2013). Het instituut kent nauwelijks vaste activa en kent geen dubieuze debiteuren of andere activa waarvan de waarde twijfelachtig is. Aan de kostenstructuur veranderde in 2014 weinig, hetgeen betekent dat vaste lasten (personeel en huisvesting met name) een belangrijk aandeel in de kosten hebben (in ,7% tegenover 10,6% in 2013). Mede hierom streeft het bestuur een hoger niveau van het eigen vermogen na. Voor 2015 verwacht het bestuur een lichte stijging van de omzet en een bescheiden positief batig saldo. Activa Mulier Instituut per (in x 1.000) Passiva Mulier Instituut per (in x 1.000) Vaste activa Eigen vermogen Vorderingen Voorzieningen 370 Liquide middelen Kortlopende schulden 72 7

8 Personeel Aantal medewerkers/fte MI ,45 21,16 Opleiding Mulier Medewerkers , aantal medewerkers aantal fte MBO HBO WO Gepromoveerd Omvang en samenstelling Het Mulier Instituut had eind medewerkers in dienst (18,87 fte), waarvan 50% man en 50% vrouw. Eind 2013 bestond het MI eveneens uit 28 medewerkers (21,16 fte). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers eind 2014 was 40 jaar, twee jaar ouder dan eind Het Mulier Instituut had in 2014 geen medewerkers met een niet-westerse achtergrond in dienst. Het percentage ziekteverzuim daalde in 2014 naar 2,8 (5,5% in 2013). Kwalificaties en nevenfuncties Het Mulier Instituut telde eind 2014 vijf gepromoveerde medewerkers en 19 medewerkers met een academische opleiding op master niveau. Het MI had in stagiaires/trainees, 10 onderzoeksassistenten en 6 gelieerde onderzoekers voor kortere of langere tijd in dienst. Mulier-medewerkers vervullen naast hun betaalde werk geregeld een of meer onbetaalde nevenfuncties in de sport of daarbuiten. Het MI vindt dat waardevol vanwege de persoonlijke ontwikkeling en de binding met de praktijk. Klik hier voor het complete personeeloverzicht van het Mulier Instituut over Leeftijd Mulier medewerkers >50 jaar jaar jaar <30 jaar 8

9 Publicaties Productie Met Sportevenementen in Nederland bracht het Mulier Instituut in 2014 zijn tweede brancherapport uit. Het Jaarboek Sport & Strategie kende in september alweer zijn dertiende editie. Naast het uitbrengen van boeken was het MI productief met bijdragen aan onder meer vaktijdschriften, rapporten, factsheets en wetenschappelijke bijdragen. Opmerkelijk in 2014 was het hoge aantal van 70 presentaties (congressen). In 2014 heeft de groei van het websitebezoek en de populariteit van het MI op Twitter doorgezet. Eind van het jaar de grens van 3000 twittervolgers gepasseerd. Klik hier voor het volledige publicatieoverzicht van Publicaties Mulier Instituut

10 Evenementen Ook in 2014 organiseerde het Mulier Instituut meerdere grotere en kleinere congressen, symposia en debatten over sportonderzoek en de uitkomsten van dat onderzoek. Verder was het MI in 2014 onder andere gastheer van bijeenkomsten van de WESP, het platform Sportdeelname en het tijdschrift Vrijetijdstudies. Het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht organiseerden van 7 tot 10 mei het 11 e congres van het EASS 2014 (European Association for Sociology of Sport). 232 deelnemers uit 25 landen bezochten Utrecht waarin het thema changing landscapes in sport: dynamics, hybridities and resistance centraal stond. Klik hier voor het abstractboek van EASS2014 Met een recordaantal van 400 deelnemers was de vijfde Dag van het Sportonderzoek een succes. De Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseerden op 30 oktober gezamenlijk de DSO, met als centraal thema: de lat ligt hoog: de maatschappelijke waarde van sportonderzoek. In meer dan 14 zalen, een sporthal en een interactieve sportmarkt konden onderzoekers uit de meest uiteenlopende disciplines van het sportonderzoek elkaar ontmoeten. Klik hier voor het abstractboek van DSO

11 Naast het EASS congres en de DSO startte het MI in 2014 samen met de VSU de fotowedstrijd Utrechtse Sport in Beeld. In de eerste twee edities werden meer dan 300 sportfoto s opgestuurd. Bij het 20 e Mulierdebat stond het bewegingsonderwijs op de basisschool centraal. Het Mulier Instituut en de VSU (Vereniging Sport Utrecht) trapten in 2014 af met de fotowedstrijd Utrechtse sport in Beeld. Met twee lezingen sportfotografie werden amateurfotografen geïnspireerd om langs de Utrechtse sportvelden de mooiste foto s te maken. Klik hier voor een overzicht van alle sportfoto s die in 2014 hebben meegedaan aan de fotowedstrijd Utrechtse Sport in Beeld. Bij het twintigste Mulierdebat dat samen met de KVLO in Utrecht werd georganiseerd, stond het thema bewegingsonderwijs op de basisschool, wie neemt verantwoordelijkheid? centraal. Sprekers vanuit verschillende organisaties vertelden over hun rol en betrokkenheid bij bewegingsonderwijs en debateerden met de ruim 70 belangstellenden uit de zaal. Vanuit het MI schetste dr. Jo Lucassen een beeld van het bewegingsonderwijs in Nederland. Klik hier voor een terugblik op het debat. 11

12 Media Van NOS tot RTL, van Radio 1 tot BNR en van de Volkskrant tot het Financiële Dagblad: het Mulier Instituut was ook in 2014 goed in de media vertegenwoordigd. Met name over thema s als de financiële aspecten van sport en de staat van het bewegingsonderwijs werd het MI vaak als bron geraadpleegd. De presentatie van het tweede brancherapport Sportevenementen in Nederland, vormde een andere belangrijk mediamoment in Daarnaast hebben onderzoekers van het Mulier Instituut met regelmatige bijdragen in de vaktijdschriften Sport & Strategie, Sport & Gemeenten, Sportaccom, Sportnext, Fit!Magazine en Sport, Bestuur & Management terugkerende mogelijkheden om hun expertise te uiten. Klik hier voor een overzicht van alle bijdragen over het Mulier Instituut in de landelijke media in

13 mulier instituut Herculesplein AA Utrecht t (030) i Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus AK Utrecht Herculesplein AA Utrecht +31 (0)

14 Personeelsoverzicht Directie/Bestuur Prof. dr. Koen Breedveld dr. ir. Hugo van der Poel Office management Elise van Dinther-Schoenmakers secretarieel medewerkster drs. Saskia de Groot-Nuijten communicatie en officemanagement Chantal van de Kraak medewerker personeel en organisatie (vanaf 8 september 2014) Tirza Rigter medewerker personeel en organisatie (tot 1 juni 2014) Christine Vos financieel medewerkster Marcia de Jong medewerker bibliotheek en communicatie Rins van Kouwen MSc medewerker communicatie en voorlichting (vanaf 1 september 2014 Onderzoekers Sven Bakker MSc junior-onderzoeker (tot 1 september 2014) Justus Beth MSc onderzoeker/medewerker communicatie drs. Astrid Cevaal onderzoeker dr. Dorine Collard onderzoeker dr. Agnes Elling senior onderzoeker & wetenschapsontwikkeling drs. Remko van den Dool senior-onderzoeker Stephan Hakkers MSc junior-onderzoeker (tot 1 juli 2014) drs. Remco Hoekman senior-onderzoeker ir. Karin Hoenderkamp onderzoeker drs. Paul Hover senior-onderzoeker drs. Janine van Kalmthout onderzoeker drs. Fons Kemper senior-onderzoeker drs. Caroline van Lindert senior-onderzoeker dr. Jo Lucassen senior-onderzoeker Ine Pulles MSc junior-onderzoeker Niels Reijgersberg MSc onderzoeker drs. Daniel Rewijk onderzoeker (vanaf 1 februari 2014) David Romijn MSc onderzoeker Jerzy Straatmeijer MSc junior-onderzoeker Mirjam Stuij MSc onderzoeker drs. Harold van der Werff onderzoeker Ester Wisse MSc onderzoeker

15 Gelieerde onderzoekers Femke van Asselt (zelfstandig onderzoeker) Stephan Hakkers (Stichting Topsport Noord/ Fries Sociaal Planbureau) Leonne Stentler (AFC Ajax) Jacco van Sterkenburg (Erasmus Universiteit) Froukje Smits (Hogeschool Utrecht) Edwin van Miltenburg (zelfstandige) Onderzoeksassistenten Pascal van der Bol (van 1 juni t/m 1 oktober 2014) Sofie Boutkan (van 1 september tot 1 november 2014) Marsha Beaufort (tot 1 augustus 2014) Tielle Döpp (vanaf 22 september 2014) Vera van Es (vanaf 22 september 2014) Stephan Janssen (tot 1 maart 2014) Rosa de Jong (tot 1 oktober 2014)) Nynke Terpstra (vanaf 8 december 2014) Aniek Verhoofstad (vanaf 8 december 2014) Nienke Vissers (vanaf 1 april 2014) Julia Penning- de Vries (van 1 april 2014 tot 1 januari 2015) Stagiairs/afstudeerders 2014 Roza Blokker (UvA, Wijsbegeerte) Pascal van der Bol (Radboud Universiteit, master sociologie) Anne Bulsink (UU, master sportbeleid en sportmanagement) Marit Dopheide (Rijksuniversiteit Groningen, Master sport sciences) Chérida ter Bruggen (UvA, master orthopedagogiek) Lotte Heijs (UU, master vraagstukken van beleid en organisatie) Aldert Holwerda (detachering, Hogeschool Windesheim, accountancy duaal) Else Kingma (Erasmus universiteit, sociologie en bestuurskunde) Thomas Moraal (UU, sportbeleid en sportmanagement) Marloes van Otterloo (werkervaringsplaats) Sebastiaan Schutijser (UU, master nieuwe media en digitale cultuur) José Vaane (UU, master vraagstukken van beleid en organisatie) Stephan Twisk (Universiteit van Leiden, culturele antropologie en ontwikkelingsociologie) Maxime Welten (UU, sportbeleid en sportmanagement)

16 Neventaken medewerkers Mulier Instituut Sven Bakker Justus Beth Koen Breedveld Astrid Cevaal Dorine Collard Elise van Dinter Schoenmakers Remko van den Dool Agnes Elling Geen nevenfuncties Hogeschool Windesheim, Calo docent sociale wetenschappen t Web, netwerk rondom bewegen redactielid Sport & Strategie, katern wetenschap & onderzoek redactielid Sport & Strategie, katern wetenschap & onderzoek redactielid Sport en Kennis - lid redactieraad NHTV Academy for Leisure ILS - lid advisory board Measure - int. network for sportparticipation research - mede oprichter, lid Stichting NKS Boymans Fonds - lid bestuur Stichting Nieuw Welgelegen penningmeester ECZ - Expertise Centrum Zwemvaardigheid - lid stuurgroep en wetenschappelijke commissie European Sociological Association Research Network 28 vice coordinator Nederlandse Bridge Bond lid Adviesraad Radboud Universiteit Nijmegen - hoogleraar sportsociologie- en beleid Tennisvereniging STVU lid technische commissie Zwemvereniging Aquarijn lid Kascommissie Badmintonclub de Shuttelaer, Haaren penningmeester Journal of Sport Sciences reviewer Werkgroep ZonMw Bruikbaar onderzoek voor beleid en praktijk lid Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij - lid Raad van Toezicht Editorial commission International Review for the Sociology of Sport lid Sociology of Sport Journal/ European Physical Education Review/ International Journal of Sport Policy and Politics/ Leisure studies reviewer Referentiegroep Maatschappelijke Waarde van Sportaanbieders van NISB lid Review commissie student award EASS lid Netwerk Gender & Sport initiatiefnemer Internationaal homo lesbisch informatiecentrum en archief (IHLIA) bestuurslid Saskia de Groot Geen nevenfuncties Stephan Hakkers Groen Links, fractie gemeenteraad Groningen en landelijke fractie - ondersteunend fractielid FC Groningen jeugdopleiding - technisch platform Remco Hoekman VSG sportgemeente van het jaar verkiezing - lid beoordelingscommissie VSG beste beleidsinitiatief van het jaar verkiezing - lid beoordelingscommissie Technische commissie OBiN - lid en eindverantwoordelijke voor sportsectie van vragenlijst Ludens (vereniging afgestudeerde vtw'ers) - lid MEASURE, international network for sportparticipation research mede oprichter, lid INSPIRE - lid European Journal for Sport and Society - reviewer European Association for Sociology of Sport (EASS) - lid extended board EASS 2014 congress lid organizing committee

17 Paul Hover Marcia de Jong Janine van Kalmthout Fons Kemper Rins van Kouwen Chantal van de Kraak Caroline van Lindert Jo Lucassen Hugo van der Poel Ine Pulles Tirza Rigter Niels Reijgersberg Daniël Rewijk David Romijn Jerzy Straatmeijer Mirjam Stuij Christine Vos Harold van der Werff Karin Wezenberg- Hoenderkamp Ester Wisse Radboud Universiteit - buiten-promovendus Sport Organisation Research Network lid SportAccom columnist Werkgroep Sportaccomodaties, VSG expert V.V.H.K. (Volleybalvereniging Heeswijkse Kampen) secretaris Werkgroep evaluatie sportevenementen (WESP) - lid Businessclub vrienden van Speco - lid Sportnext.nl - blogger Fit!magazine gastauteur Ludens (vereniging afgestudeerde vtw'ers) lid The Netherlands Olympic Study Network coördinator NOC*NSF Commissie Evenementen lid adviescommissie Helmondse Atletiek Club H.A.C. - jeugdtrainer Geen nevenfuncties Zwemvereniging de Dokkelaers Hilvarenbeek - bestuurslid Ludens (vereniging afgestudeerde vtw'ers) lid Oberon - lid Raad van Advies Haagse Hogeschool, Sportmanagement - externe beoordelaar Stichting de Sportwereld bestuurslid Kemper Conseil publishing - redacteur AD/ Utrechts nieuwsblad freelance eindredacteur/verslaggever Balance Tennis Academy tennistrainer Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Trequartista NHTV - lid Raad van Advies Kwaliteitsbeleid F!tvak - lid adviescommissie Werkveldcommissie Fontys Sporthogeschool lid Werkveldcommissie Hogeschool Windesheim - lid European Association for Sport Management lid Stichting Atelier by Empee bestuurslid Liefdesliederenkoor Oosterbeek - bestuurslid Adviesraad Fontys Sporthogeschool Eindhoven lid Bestuur Stichting Jaap Eden IJsbanen Amsterdam lid Bestuur VVGA Tennis en Voetbal Amsterdam voorzitter bestuur College van Deskundigen GZH Schiedam lid ZonMW/NISB Erkenningscommissie 5 Sport en Bewegen lid Editorial Board Leisure Studies lid/reviewer Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp - docent geschiedenis Redactie Vrijetijdstudies redactielid Geen nevenfuncties INSPIRE lid VU Medisch Centrum promovendus Geen nevenfuncties Vereniging van eigenaren Abdij Carré bestuurslid Geen nevenfuncties INSPIRE lid Hogeschool Zeeland University of applied sciences docent en onderzoeker

18 Publicatieoverzicht 2014 Publicaties en congresbijdragen 2014 (Internationale) wetenschappelijke artikelen Bisseling, R., Schokker, D., Brussel-Visser, F. van, Collard, D., Slinger, J. & Poiesz, N. (2014). Effectief Actief: kwaliteitsimpuls voor sport- en beweeginterventies. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 92( 4), Elling, A., Hilvoorde, I. van & Dool, R. van den (2014). Creating or awakening national pride through sporting success. A longitudinal study on macro effects in the Netherlands. International Review for the Sociology of Sport, 49(2), , DOI: / Houten, J. van, Hermsen, R., Kraaykamp, G. & Elling, A. (2014). Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport? Het effect van belangrijke levensgebeurtenissen op starten met sporten. Mens & Maatschappij, 89(2), pp Peeters, R. & Elling, A. (2014). The coming of age of women s football in the Dutch sports media, Soccer & Society, Advance Online Publication, DOI: / Stuij, M. & Stokvis, R. (2014). Sport, health and the genesis of a physical activity policy in the Netherlands. International Journal of Sport Policy and Politics, Advance Online Publication, DOI: / Internationale boekbijdragen (derden) Hilvoorde, I. van & Elling, A. (2014). Zum Zusammenhang von sportlichem Erfolg und Nationalstolz - am Beispiel der Niederlande. In J. Haut (Hrsg.), Leistungssport als Konkurrenz der Nationen. Sozioökonomische Bedingungen und Effekte. Schriften des Europäischen Instituts für Sozioökonomie e.v., Band 9 (pp ). Saarbrücken: Universitätsverlag des Saarlandes. Boeken en rapporten (Mulier Instituut) Aller, H. van, Bakker, S., Berg, L. van den, Lindert, C. van & Pulles, I. (2014). Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort. Bunnik/Utrecht: Stichting Onbeperkt Sportief/Mulier Instituut. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Imago van tennis (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). KNLTB ledenmonitor 2013 (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

19 Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). KNLTB verenigingsmonitor 2013 (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Tennis in Eindhoven. De toekomst van tennis als breedtesport in Eindhoven (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Bakker, S., Werff, H. van der & Hoekman, R. (2014). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant. Onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het huidige en toekomstige accommodatiegebruik. Utrecht: Mulier Instituut. Breedveld, K., Groot, S. de, Jong, M. de & Zeeuw, J. de (2014). Jaarboek Sport & Strategie - beleid en onderzoek. Editie 2013/2014. Nieuwegein: Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut. Breedveld, K., Hover, P., Pulles, I., Romijn, D., Verhagen, S., Smits, F., Dijk, B. & Eekeren, F. van (2014). European Youth Olympic Festival: Olympisch sportfeest onder de Dom. Onderzoek EYOF Utrecht 2013: overall rapportage. Utrecht: Mulier Instituut/Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht. Cevaal, A. & Boers, E. (2014). Sportimpuls, meting Verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de eerste en tweede ronde. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kennispraktijk. Collard, D., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J. & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport en bewegen op de basisschool. Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Utrecht: Mulier Instituut. Collard, D., Chinapaw, M., Verhagen, E., Valkenberg, H. & Lucassen, J. (2014). Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar). Factoren geassocieerd met kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. Utrecht: Mulier Instituut. Collard, D. & Pulles, I. (2014). Sportdeelname Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A. (2014). Homo-acceptatie in de sport. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A. (2014). Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A. & Otterloo, M. van (2014). Jumper s knee - ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Otterloo, M. van & Hakkers, S. (2014). EYOF participants on EYOF and combining elite sports & education. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Pulles, I. & Bakker, S. (2014). De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Reijgersberg, N., Hakkers, S. & Koolmees, R. (2014). Een kwetsbare balans: Talentcoaches en andere CTOactoren over pedagogisch verantwoorde talentontwikkeling. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Stuij, M. & Abma, T. (2014). Sport-ziekte verhalen. Resultaten vragenlijst Hivnetpanel. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Stuij, M. & Abma, T. (2014). Sport-ziekteverhalen. Resultaten vragenlijst Leven met borstkanker. Utrecht: Mulier Instituut. Hoekman, R. & Bol, P. van der (2014). Sport in collegeprogramma's 2014: van armoedebeleid tot zelfredzaamheid. Utrecht: Mulier Instituut. Hoekman, R., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (2014). Voorstudie financiële aspecten van sport. Utrecht: Mulier Instituut. Hoekman, R. & Tiessen-Raaphorst, A. (2014). Sport en GR2014. Burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid. Utrecht/Den Haag: Mulier Instituut/Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

20 Hover, P. (2014). Olympic agenda Nederlanders over de toekomst van de Olympische Spelen. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P. & Bol, P. van der (2014). Sportimago s gemeenten. Steun voor investeringen in sportevenementen & sportimago's. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P., Pulles, I., Romijn, D. & Breedveld, K. (2014). EYOF Utrecht Impact en beleving. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P., Reijgersberg, N. & Poel, H. van der (2014). Monitor sportplan Brabant meting. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (red.) (2014). Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media. Hover, P. & Werff, H. van der (2014). Olympisme 2014: ter gelegenheid van Olympic Day Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Kalmthout, J. van & Dool, R. van den (2014). Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sportonderzoek najaar Utrecht: Mulier Instituut. Kalmthout, J. van & Pulles, I. (2014). Verenigingsmonitor KNHS 2014 (Intern Excelrapport). Utrecht: Mulier Instituut. Kalmthout, J. van, Werff, H. van der & Romijn, D. (2014). Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2014 (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Kingma, E. & Lucassen, J.M.H. (2014). Sportbeleid binnen provincies. Een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur. Utrecht: Mulier Instituut. Lindert, C. van, Bol, P. van der, Reijgersberg, N., Cevaal, A., Dool, R. van den & Poel, H. van der (2014). Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt Utrecht: Mulier Instituut. Lindert, C. van, Dool, R. van den, Pulles, I., Leijenhorst, M. & Poel, H. van der (2014). Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches Utrecht: Mulier Instituut. Lucassen, J., Bakker, S. de & Straatmeijer, J. (2014). Governance of Sport Monitor Actuele uitdagingen en antwoorden van sportbestuurders. Utrecht: Mulier Instituut. Meijer, G. (2014). Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem Utrecht: Mulier Instituut. Pulles, I. & Breedveld, K. (2014). NL: a sporting nation. A brief glance into Dutch sports. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Pulles, I. & Collard, D. (2014). Eurobarometer Sport en bewegen in Nederland vergeleken met Europese Unie. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Pulles, I., Leijenhorst, M., Reijgersberg, N., Hilhorst, J. & Lindert, C. van (2014). Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014: verbreding en structurele samenwerking. Verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kennispraktijk. Reijgersberg, N. & Hover, P. (2014). Evaluatie van de topsportomgeving in Brabant. Utrecht: Mulier Instituut.

21 Reijgersberg, N., Lucassen, J., Beth, J. & Werff, H. van der (2014). Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut. Reijgersberg, N. & Poel, H. van der (2014). Sportdeelname van kinderen in armoede. Verkenning van de literatuur en interviews over het thema sportdeelname van kinderen in armoede. Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D., Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Afwegingskader grootstedelijke sportvoorzieningen. Aanvulling rapportage behoefte aan sportvoorzieningen in Almere (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Behoefte aan sportvoorzieningen in Almere (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D. & Elling, A. (2014). Boycot Sotsji 2014? Verdeeldheid steun voor boycot van Olympische Spelen. Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D. & Hoekman, R. (2014). Wat kost sport in de B5? Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5). Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D., Kalmthout, J. van & Breedveld, K. (2014). VSK Monitor Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat'. Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D., Wezenberg-Hoenderkamp, K. & Hoekman, R. (2014). Voetbal in Oss. Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss. Utrecht: Mulier Instituut. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Mensen met diabetes over sport, bewegen en ziekte. Resultaten kwantitatieve studie. Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der & Elling, A. (2014). Wie ziet zichzelf als sporter? Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der & Hoekman, R. (2014). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg. Onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg (Update 2014) (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der & Kalmthout, J. van (2014). Vitale sportverenigingen Tilburg. Verenigingsmonitor Tilburg Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der, Kalmthout, J. van & Romijn, D. (2014). Verenigingsmonitor 2014 Noord-Limburg. Utrecht: Mulier Instituut. Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2014). Capaciteit binnensport Utrecht. Utrecht: Mulier Instituut. Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2014). Ruimte voor sport in Leeuwarden. Een vraag-aanbod analyse van buitensporten binnensportaccommodaties, Utrecht: Mulier Instituut. Nationale boekbijdragen (derden) Beth, J.O. & Doodewaard, C. van (2014). Drempels voor digitalisering. In I. van Hilvoorde & J. Kleinpaste (2014), Van tikken naar taggen. Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport (pp ). Deventer: dam uitgeverij. Breedveld, K. (2014). Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

22 Breedveld, K. (2014). Sportsector. In K. de Bruijn & T. Vermeulen (red.), Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije tijd 2014 (pp ). Nieuwegein: NRIT Media. Harmsel, L. ter, Vilsteren, M. van, Kalmthout, J. van & Romijn, D. (2014). Verenigingsmonitor Overijssel Zwolle: Sportservice Overijssel. Vos, S., Walravens, R., Hover, P. & Scheerder, J. (2014). On the run... Ladies Run Flow Factsheet 1. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool, Lectoraat Move to Be. Bijdragen aan vaktijdschriften/online platformen Bakker, S. (2014, april). Gravel: fors verlies in marktaandeel maar onverminderd geliefd. Sportnext.nl (URL: Beth, J.O. & Breedveld, K. (2014). Bewegingsonderwijs: werk aan de winkel! Sport & Strategie, 8(3), Breedveld, K. (2014, april). Nederland is nog allesbehalve een sportland. SocialeVraagstukken.nl (URL: Breedveld, K. (2014). Sport: schouders eronder en aan het werk. Bijdrage aan Nationaal sportdebat. Sport & Strategie 8(3), 9. Online 25 juni Breedveld, K. (2014). Interview De kracht van sport zit in het plezier. Vrijetijdstudies, 32(2), 5. Breedveld, K., Hover, P. & Straatmeijer, J. (2014). Sportevenementen: hefboom voor maatschappelijke betekenis? Sport & Strategie 8(4), Breedveld, K., Nieuwenhuys, A. & Bakker, K. (2014, oktober 28). Citius, altius, fortius, cognitius: debat over sportonderzoek op DSO2014. Sport Knowhow XL (URL: Cevaal, A. & Boers, E. (2014, december 9). Sportimpuls op de rails. Sport Knowhow XL (URL: Collard, D. & Valkenberg, H. (2014). Motorische fitheid en sportblessures van basisschoolkinderen. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 46(5-6), , DOI: /s y. Elling, A. (2014). Verantwoord faciliteren en selecteren. Boekman 100. Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. Kunst in en buiten de klas. Wie stimuleert het artistieke talent?. 26 (najaar 2014), Heijs, L. & Reijgersberg, N. (2014). Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs? De keuzes van schoolleiders. Lichamelijke Opvoeding 102(10), Hoekman, R. (2014). Mag t een accommodatie minder zijn. SportAccom, (6), 69. Hoekman, R., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (2014). Sport, wat gaat dat kosten? Sport & Strategie, 8(5), Hover, P. (2014, oktober 30). Sportevenementensponsoring in Nederland: jaarlijks 280 miljoen euro. Sponsorreport #16, pp Hover, P. (2014, december). De toekomst van de Nederlandse fitnessbranche. Sportnext.nl (URL: Hover, P. & Straatmeijer, J. (2014). Fitnessdeelname: niet meer, wel vaker. Fit!magazine, 13(51), 6-7. Kemper, A.B.A. (2014). Sportmusea in Nederland. De sportwereld, (19)71, 5-9. Lindert, C. van (2014). Iedereen kan een held zijn! Met Special Heroes ervaren kinderen uit het speciaal onderwijs hoe leuk sporten kan zijn. Vrijetijdstudies, 32(2),

23 Lucassen, J. (2014). Vierde Arbeidsmarktmonitor Sport en Sportkadermonitor 2013: trend overwegend positief. Sport, Bestuur & management 16(3), Poel, H. van der (2014). Duurzame sportverenigingen. Duurzaam, magazine over duurzaamheid in de sport, 49. Pulles, I., Dool, R. van den & Breedveld, K. (2014). Jeugdsport: positieve geluiden en aanhoudende en nieuwe zorgen. Jeugdbeleid, 8(3-4), 21-25, DOI: /s Reijgersberg, N. (2014). Mulierdebat Bewegingsonderwijs, grote betrokkenheid bij de deelnemers. Lichamelijke Opvoeding 102(5), Reijgersberg, N. (2014). Sportdeelname van kinderen in armoede. Biedt meer dan alleen financiële ondersteuning. Sport & Gemeenten, 62(2), 35. Reijgersberg, N. & Lucassen, J. (2014). Sectorakkoord basisonderwijs. Nadrukkelijke rol sportclubs bij bewegen in en om school. Sport, Bestuur & Management, 16(4), Reijgersberg, N., Lucassen, J. & Pulles, I. (2014). Op weg naar meer scholen met Gezonde School-beleid. Lichamelijke Opvoeding, 102(3), 6-7. Rewijk, D. (2014). Cricket tegen kannibalisme. Sportopvoeding als wapen in het Britse koloniale rijk. Geschiedenis Magazine, 49(2), Steenaart, J. & Lucassen, J. (2014). Gymleraar let op: de digitale gymles komt eraan!. Lichamelijke Opvoeding 102(2), Straatmeijer, J. (2014). Lidmaatschappen fitness crisisbestendig? Fit!magazine, 13(50), Straatmeijer, J. (2014). Het imago van fitness: geen elitaire sport meer? Fit!magazine, 13(53), Straatmeijer, J. (2014, januari). Huishoudelijke sportbudgetten 2014 en verder: niet veel, maar toereikend? Sportnext.nl (URL: Straatmeijer, J. (2014, maart). Blijft sport betaalbaar voor iedereen? Sportnext.nl (URL: Straatmeijer, J. (2014, mei). De marktomvang van de Europese fitnessindustrie. Sportnext.nl (URL: Straatmeijer, J. & Hoekman, R. (2014). Sportsector crisisbestendig. Vrijetijdstudies, 32(2), Vermeij, L., Hoekman, R. & Steenbekkers, A. (2014). Hoe ver gaan dorpsbewoners voor de sport?. Vrijetijdstudies, 32(1), Vos, S., Tiessen-Raaphorst, A., Romijn, D. & Breedveld, K. (2014). Een leven lang sportief en gezond. Gastredactie Vrijetijdstudies, 32(2), Vos, S., Walravens, R., Hover, P., Borgers, J. & Scheerder, J. (2014). Voor de pret of de prestatie? Typologieën van evenementenlopers. Vrijetijdstudies, 32(2), Wardenaar, F.C., Ceelen, I.J.M., Dool, R. van den, Witkamp, R. & Mensink, M. (2014). Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders. Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek 2012 onder de Nederlandse bevolking. Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 69(6,) S1-S9.

24 Bijdragen aan (internationale) congressen/symposia Beth, J.O. (2014). Digitalisering in de gymles. Adoptie van ICT door docenten lichamelijke opvoeding. Symposium Van tikken naar taggen, Zwolle, 22/1/2014. Beth, J.O. (2014). Adoption of ICT by PE-teachers. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Beth, J.O. & Doodewaard, C. van (2014). Digitalisering in de gymles. Adoptie van ICT door docenten lichamelijke opvoeding. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Breedveld, K. (2014). Ronde tafel gesprek Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen, namens Expertisecentrum Zwemonderwijs notitie opgesteld en deelnemer debat, Tweede Kamer, Den Haag, 12/2/2014. Breedveld, K. (2014). Sportparticipation: fifty years of social inequality. Key note EASS annual conference at Mulier Institute, Utrecht, 9/5/2014. (URL: Breedveld, K (2014). Sportparticipation: challenges to sport scientists and to policy makers. Key note Hungarian Association of Sport Science annual conference, University of Debrecen, Hungary, 5/6/2014. Breedveld, K. (2014). Kracht van sport Key note afsluitende bijeenkomst Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, 26/6/2014. Breedveld, K. (2014). Zwembaden: feit, fictie en ambitie. Key note Nationaal zwembadcongres 2014, Weert, 12/11/2014. (URL: Cevaal, A. (2014). Evaluation local sports & society-programme. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Cevaal, A. (2014). Representatie en stilering: meisjes en vrouwen voetbal in/en de media. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Cevaal, A., Elling, A. & Romijn, D. (2014). Between mainstreaming and trivialization: developments in media representation of women s football in the Netherlands. Poster presentatie 6th IWG World Conference on Women and Sport, Helsinki, Finland, 13 & 14/6/2014. Collard, D. (2014). Motor fitness scores and correlates of motor fitness in primary school children in the Netherlands. European College of Sport Science (ECSS), Amsterdam, 2/5/2014. Collard, D. (2014). Physical activity and overweight are associated with physical fitness elements in primary school children. 7th International Conference Movement and Health 2014, Olomouc, Tsjechië, 1/6/2014. Collard, D. (2014). Motorische fitheid van basisschool kinderen. Symposium Kindgericht Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, Groningen, 18/11/2014. Dool, R. van den (2014). Gedragsverandering bij moeilijke groepen. Kansen om sport en bewegen te stimuleren? Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Elling-Machartzki, A., Stuij, M. & Abma, T. (2014). Sport-illness narratives of people with breast cancer, diabetes and hiv. Paper presentation Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS), Helsinki, Finland, 28/8/2014.

25 Hoekman, R. (2014). Gevolgen van financiële en demografische ontwikkelingen voor (vereniging)sport in Limburg. Presentatie bijeenkomst gemeente Horst aan de Maas Hoe overleeft een sportvereniging, Horst aan de Maas, 6/2/2014. Hoekman, R. (2014). Sport in krimpregio s: wat staat er te wachten? Presentatie VSG-Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden, Papendal, 2/4/2014. Hoekman, R. (2014). Measure and Erasmus+: opportunities for the future. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 10/5/2014. Hoekman, R. (2014). Sport, krimp en (regionale) samenwerking, Presentatie VSG jaarcongres, Eindhoven, 24/9/2014. Hoekman, R. (2014). Effectief accommodatiebeleid in crisistijd, Presentatie Vastgoed debat Binnenlands Bestuur, Driebergen, 25/9/2014. Hoekman, R. (2014). Sportbeleid in crisistijd: een blik vooruit. Presentatie Kick-off bijeenkomst sportvisie Zeist, Zeist, 2/10/2014. Hoekman, R. (2014). Openbare Ruimte en Water: de nieuwe sportruimte. Presentatie Sportcafé Rosmalen, Rosmalen, 6/10/2014. Hoekman, R. (2014). Sport, krimp en (regionale) samenwerking: Noord-Brabant als case. Presentatie Brabantse Sportontmoeting, Den Bosch, 8/10/2014. Hoekman, R. (2014). Active city open city: using an urban and socio-ecological perspective. Invited keynote MOVE Congress, Rome, Italy, 23/10/2014. Hoekman, R. (2014). Sport in collegeprogramma s 2014: van armoedebeleid tot zelfredzaamheid. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Hoekman, R. (2014). Voorstudie financiële aspecten van sport: kennisvragen en kennislacunes. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Hoekman, R. (2014). Accommodatiebeleid in tijden van krimp en recessie. Bijeenkomst Accommodatiebeleid gemeente Almelo, Almelo, 17/12/2014. Hoekman, R., Breedveld, K. & Kraaykamp, G. (2014). Sport participation and the social and physical environment: explaining differences between urban and rural areas in the Netherlands. Presentatie NASSS congress, Portland, Oregon, United States, 9/11/2014. Hover P. (2014). Awareness and meaning of Olympism in The Netherlands. A quantitative approach. Presentatie European Association for Sport Management Conference 2014 (EASM), Coventry, Verenigd Koninkrijk, 10/9/2014. Hover, P. (2014). Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Presentatie SPORTNEXT Live Sessie Nederland Sportevenementenland?, Rotterdam, 22/9/2014. Hover P. (2014). Dutch perspective on opportunities for the European health club industry. Presentatie International Health, Racquet and Sportsclub Association Congress (IHRSA), Amsterdam, 18/10/2014. Hover, P. (2014). Beleving van Sotsji 2014 & Verkenning van olympische hervormingen. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014.

26 Hover, P. (2014). Sportevenementen. Tussen sportieve winst en maatschappelijk goud. Presentatie Klankbordbijeenkomst Sport provincie Limburg, Maastricht, 6/11/2014. Hover P. & Breedveld K. (2014). Visitor's experiences of the European Youth Olympic Festival. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Hover, P., Heuvel, M. van den & Boer, W. de (2014). Maatschappelijke en economische spin-off van evenementen. Nut en noodzaak. Presentatie Nationaal Congres Evenementen, Nijmegen, 20/11/2014. Kalmthout, J. van & Puyt, E. (2014). De vereniging in het sociale domein. Presentatie Conferentie Het sociale domein in beweging, Haarlem, 6/3/2014. Kalmthout, J. van (2014). Social challenges for sport clubs in the Netherlands. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Kalmthout, J. van (2014). Maatschappelijke rol sportverenigingen. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Kalmthout, J van & Lucassen, J. (2014). Themasessie Vitaliteit van sportverenigingen. Organisatie en presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Kemper, A.B.A. (2014). Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem Start met een handicap. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Lindert, C. van (2014). Monitoring Special Heroes. A national sports promotion program for children in special schools. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 9/5/2014. Lindert, C. van (2014). Thematic session Perceptions towards disability sport. Themaleider workshop European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 9/5/2014. Lindert, C. van (2014). Policy on disability sport in the Netherlands. A brief overview of changes and role of sports clubs. Presentatie Disability Sport Conference: Changing lives, changing perceptions?, Conventry, Verenigd Koninkrijk, 16/9/2014. Lindert, C. van (2014). Monitor Special Heroes in cluster 4. Sport- en beweegdeelname van leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, 30/10/2014. Lindert, C. van (2014). Sessie gehandicaptensport. Themavoorzitter Dag van het Sportonderzoek 2014, 30/10/2014. Lindert, C. van & Kalmthout, J. van (2014). Samenwerken aan sportstimulering. Presentatie VSG Kennisdag Sport en Gemeenten 2014, Den Bosch, 30/1/2014. Lucassen, J. (2014). De excellente trainer. Presentatie Landelijke kennisdag voor sport- en beweegprofessionals, Wijchen, 4/6/2014. Lucassen, J. (2014). Gouden kansen voor ieder kind. Ondersteuning van sportkeuze en talentontwikkeling vanuit het bewegingsonderwijs. Inleiding Seminar Gouden Kansen. Nijmegen, 4/6/2014. Lucassen, J. (2014). Sports clubs as social enterprises? The changing social role of amateur sports clubs in Netherlands. Presentatie European Association for Sport Management Conference 2014 (EASM), Coventry, Verenigd Koninkrijk, 11/9/2014.

27 Lucassen, J. (2014). Bewegingsonderwijs op de basisschool: meer en/of beter. Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Lucassen, J.M.H. (2014). Sport clubs as social service organizations analysed through the lens of the competing values framework. Presentation Research seminar Voluntary organization of sport Development and challenges, Odense, Denmark, 11/12/2014. Lucassen, J. & Bakker, S. de (2014). Hybridity in sport organisations. Challenges for governance and workforce. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Poel, H. van der (2014). Binden van sporters. A Tribe called Golf - de kracht van de connectie. Plenaire inleiding Nationaal Golf Congres & Beurs, Utrecht, 11/2/2014. Poel, H. van der (2014). Kennisagenda Sport. Plenaire inleiding Discussiedag Kennisagenda Museale Veld, Amersfoort, 24/4/2014. Poel, H. van der (2014). Effectmeting buurtsportcoaches. Inleiding VSG Werkconferentie, Utrecht, 17/12/2014. Poel, H. van der & Bakker, S. (2014). Vervanging van tennisbanen. Toch een zaak van gemeenten? Inleiding VSG Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden, Papendal, 2/4/2014. Poel, H. van der & Hoekman, R. (2014). Naar een effectief en doelmatig accommodatiebeleid. Inleiding Overijsselse sportontmoeting, Almelo, 9/10/2014. Poel, H. van der & Romijn, D. (2014). Verenigingsondersteuning Zoetermeer. Een rekenkameronderzoek. Inleiding VSG Kennisdag Gemeenten, Den Bosch, 30/1/2014. Pulles, I. (2014). The European Youth Olympic Festival 2013: the attitudes of the local population towards the event. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Pulles, I. (2014). De sportdeelname van de Nederlandse jeugd: stand van zaken en ontwikkeling. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Reijgersberg, N. (2014). Nulmeting Lichamelijke Opvoeding in het Voortgezet Onderwijs. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Guidance in sports and physical activity: discrepancies between needs and experiences of people with diabetes. Poster presentation 8 th VUmc Science Exchange Day, Amsterdam, 7/3/2014. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Storylines about sport, health and illness of people with type 2 diabetes. Paper presentation European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 10/5/2014. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Beyond the Restitution Narrative: Storylines About Sport, Health and Illness of People with Diabetes. Paper presentation Tenth International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI), University of Illinois, Urbana-Champaign, United States, 24/5/2014. Straatmeijer, J. (2014). Sport and recession. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Werff, H. van der (2014). School swimming - looking for a new approach for a vanishing activity. Presentation European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 9/5/2014.

28 Werff, H. van der (2014). Wie ziet zichzelf als sporter? Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Werff, H. van der (2014). Sport clubs and their shifts in external orientation: developments in contributions in solving societal issues Presentation Research seminar Voluntary organization of sport Development and challenges, Odense, Denmark, 11/12/2014. Wisse, E. (2014). Sport-ziekte verhalen van mensen met borstkanker en hiv. Presentatie Dag van het Sport Onderzoek 2014,Nijmegen, 30/10/2014. Publicaties gedetacheerde medewerkers Mulier Instituut Dool, R. van den, Tiessen-Raaphorst, A. & Broek, A. van den (2014). VTO als nieuwe bron van informatie over sporten cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Lucassen, J. (2014). Kennisagenda goed leren bewegen Naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen. Zeist: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Tiessen-Raaphorst, A., Dool, R. van den & Vogels, R. (2014). Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Scripties/onderzoeksverslagen stagiaires Mulier Instituut Bol, P. van der (2014). Sportaccommodatiegebruik in beweging. Onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccommodatiegebruik. Nijmegen/Utrecht: Radboud Universiteit Nijmegen/Mulier Instituut. Bulsink, A. (2014). Het leervermogen van sportverenigingen. Het transitieproces van individuele kennis naar organisatiekennis. Utrecht: Universiteit Utrecht. Heijs, L. (2014). Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?. De keuzes van schoolleiders voor de leerkracht in het bewegingsonderwijs op basisscholen. Utrecht: Universiteit Utrecht. Miltenburg, E. van (2014). Samenwerking in de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties. Van archipel naar synergie. Onderzoek naar een modelontwerp voor marktgerichte exploitatie van sportaccommodaties in intergemeentelijk samenwerkingsverband. Groningen: Wagner Group. Twisk, S. (2014). This is my own disease. Male migrants living with HIV in the Netherlands (stageverslag) (Intern document). Leiden: Universiteit Leiden. Vaane, J. (2014). Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging. Een onderzoek naar de samenhang tussen sociale bindingen en de mate van ongewenst gedrag bij amateurverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht. Vaane, J. (2014). Subjectieve en objectieve veiligheid tijdens amateurvoetbalwedstrijden. Een onderzoek naar de samenhang tussen subjectieve en objectieve veiligheid tijdens amateurvoetbalwedstrijden (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

29 Mediaoverzicht 2014 Mulier Instituut in de media 2014 TV EditieNL, Hé kinderen, gooi opa uit de boot. EditieNL, : Vrijwilliger redt het zwembad. NOS op 3, Worden we gezonder van e-health? EditieNL, Vechten tegen de kilo s. Radio BNR, Sporten wordt duurder. Radio 1/Reporter, Kinderen de dupe van slecht georganiseerd zwemonderwijs NOS radio 1 journaal, Er is te weinig aandacht voor niet-sporter bij sportevenementen. BNR, Zakendoen tijdens de marathon. Radio 1/WNL op zaterdag, Wat zijn de effecten van sportevenementen? Online RTV Utrecht, Sportevenement EYOF kende valse start. NOS, Sport en GR2014. Nu.nl, Kinderen doen vaker aan sport Telegraaf.nl, Veel scholen hebben geen ruimte voor gymles. NOS.nl, Te weinig plek voor gym op school. Nu.nl, Vier op de tien Nederlanders jaarlijks naar sportevenement. NOS.nl, Evenementen negeren niet-sporter. NOS.nl, Maakt al die e-health ons gezonder? NOS op 3, Grappen van team houden homo in de kast. NOS.nl, Subsidies houden schaatsbaan op de been.

30 Dagbladen Brabants Dagblad, Sportprojecten stoppen per juli. Brabants Dagblad, Willem II door met op de stip. NRC Next, Middenvelders zijn altijd de beste trainers. Brabants Dagblad, Trainen zonder toeters en bellen. Metro, Sporten wordt duurder door korten subsidies. De Telegraaf, EYOF niet echt blijven hangen. AD, EYOF was het geld meer dan waard. AD, EYOF leverde ook geld op. AD, Goeie foto: wow-effect, emoties, of mooie sfeer Brabants Dagblad, Tijd voor Olympische bezinning. Noordhollands Dagblad, Sporter krijgt de rekening Brabants Dagblad, Mulier Instituut onderzoekt in Oss toekomst en behoefte sportparken. de Volkskrant, België denkt aan bouw 400 meterbaan Friesch Dagblad, Blijft sporten betaalbaar voor ons allemaal? Eindhovens Dagblad, Voortbestaan Tongelreep is ongewis. Spits, Hardlopers gaan offroad. NRC, Krachtige lobby moet sport behoeden voor bezuiniging. NRC, Buikje blijft, de fitnesskosten ook. Metro, Wachtlijsten sportverenigingen door massaal jonge aanwas. Jong geleerd, oud gedaan. Trouw, Sport is mooi om te doen en makkelijk om te laten. Trouw, Meer kinderen en 65-plussers sporten Persdienst Wegener, Door Sotsji gaan we niet vaker schaatsen.

Publicatieoverzicht 2014

Publicatieoverzicht 2014 Publicatieoverzicht 2014 Publicaties en congresbijdragen 2014 (Internationale) wetenschappelijke artikelen Bisseling, R., Schokker, D., Brussel-Visser, F. van, Collard, D., Slinger, J. & Poiesz, N. (2014).

Nadere informatie

Ruimte en sportaccommodaties

Ruimte en sportaccommodaties Ruimte en sportaccommodaties Hoofdstuk 11 Hugo van der Poel Steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte voor (een deel van) hun sportieve activiteiten. Beleidsmakers zien in het beweegvriendelijker

Nadere informatie

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Persbericht Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Deze week maakten NWO en ZonMW bekend welke onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het integrale onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2012. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2012 12 sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek 1 Inhoudsopgave 5 7 9 12 15 24 26 28 29 30 33 42 Van het bestuur 2012: een jaar vol sport en emotie Organisatie Kerntaken en doelstellingen

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de sport(deelname)

Trends en ontwikkelingen in de sport(deelname) Jaarboek Sport & Strategie Publicaties editie 2014/2015 Trends en ontwikkelingen in de sport(deelname) Hoofdstuk 3 Ine Pulles Ook in 2014/2015 verscheen weer een groot aantal studies die licht werpen op

Nadere informatie

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht Ambitie Naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2011. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2011 11 sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek 1 Jaarverslag 2011 3 Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek inhoudsopgave 6 8 11 14 16 18 20 26 Van het bestuur In de spo(r)tlights:

Nadere informatie

De sportwereld voor het hbo. Jan de Leeuw

De sportwereld voor het hbo. Jan de Leeuw De sportwereld voor het hbo Jan de Leeuw Voorwoord Voor u ligt De sportwereld voor het hbo, een systematische introductie in de sportwereld. De methode bevat studiemateriaal voor sportgerelateerde hbo-opleidingen.

Nadere informatie

Indeling sessies. Thema 1: Sport- en beweegdeelname. Coördinator: Annet Tiessen-Raaphorst

Indeling sessies. Thema 1: Sport- en beweegdeelname. Coördinator: Annet Tiessen-Raaphorst Indeling sessies Thema 1: Sport- en beweegdeelname Coördinator: Annet Tiessen-Raaphorst 1a - Sportdeelname: trends en diversiteit - Rabina Cozijnsen - Trends in sportdeelname van vroeg gepensioneerden

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf?

Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf? Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf? Facts& figures voor een gefundeerde toekomstvisie Provinciale Sportontmoeting Utrecht 9 oktober 2013, Huis voor de Sport Nieuwegein Remco Hoekman,

Nadere informatie

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Nationaal Golf Congres & Beurs 12 februari 2015, Amsterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman m.m.v. Ine Pulles & Aniek Verhoofstad

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Sportbonden en -verenigingen

Sportbonden en -verenigingen Jaarboek Sport & Strategie Publicaties editie 2014/2015 Sportbonden en -verenigingen Hoofdstuk 10 Janine van Kalmthout De 76 sportbonden en hun 24.000 aangesloten sportverenigingen verzorgen voor bijna

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

Toekomstscenario s voor schoolsport

Toekomstscenario s voor schoolsport sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Toekomstscenario s voor schoolsport Niels Reijgersberg Jo Lucassen Mulier Instituut Niek Pot Ivo van Hilvoorde Hogeschool Windesheim & VU Amsterdam Het onderzoek

Nadere informatie

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt:

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: 4 Sportdeelname Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: kernindicator operationalisatie uitkomst (%) trend in de afgelopen 10 jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2009. W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2009 W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek 1 Inhoudsopgave 4 8 8 10 12 18 18 20 Van het bestuur - 2009 - stilte voor de storm In de spotlights: Agnes

Nadere informatie

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015 Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap KENNISWERKPLAATS Sportbeleid en - ondernemerschap Sportbeleid: Magda Boven Valesca van Dijk Hiske

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 3 Sport in de samenleving Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats

Nadere informatie

Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs

Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs Excursie VvBN Vrijdag 25 april, 2015 Hogeschool Windesheim Drs. Jeroen Koekoek Welkom 1. Achtergrond Programma 2.

Nadere informatie

Liefde door de sport Het ontstaan van liefdesrelaties in de sport

Liefde door de sport Het ontstaan van liefdesrelaties in de sport Liefde door de sport Het ontstaan van liefdesrelaties in de sport David Romijn Mulier Instituut Mulier Instituut, Utrecht May 2013 Inhoud Introduction - Liefde door de sport? Een verkennende studie Theoretische

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Caroline van Lindert Ine Pulles Nationale Kennisdag Sport en Gemeenten 29 januari 2015 Mulier Instituut, Utrecht Agenda Doelstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Workshop Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Zicht op de effecten van de buurtsportcoach Geeske van Asperen, NISB Caroline van Lindert, Mulier Instituut Evelien Wijdeveld, EWorks Programma Voorstellen

Nadere informatie

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 1. VU Medisch Centrum, Afdeling Metamedica en EMGO+ Instituut, Amsterdam. 2.

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland

opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland 1 inleiding aanleiding Voor veel sporten vormt de aanwezigheid van voldoende en goed uitgeruste sportaccommodaties een voorwaarde voor volwaardige

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten!

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! 12 december 2014 Utrecht Hey, raak die bal nou eens een keer goed! Je bent toch geen homo! Wie hoort het niet langs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Aandacht voor Paralympics overbodig

Aandacht voor Paralympics overbodig Aandacht voor Paralympics overbodig Over de toegenomen media-aandacht voor de Paralympische Spelen in Londen 2012 Carina Houwerzijl 1562949 Visie 01-11-2012 Docent: Frank Wezenberg Inhoud Inleiding pagina

Nadere informatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie 10 jaar Lectoraat Rehabilitatie Overzicht Goede Tijden, Slechte Tijden Onderweg naar Morgen Goede Tijden Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen Willem Marrie Jannie Ben Caroline Peter Hanny

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Monitor sportbeleid 2006-2010. Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld. Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport. W.J.H.

Monitor sportbeleid 2006-2010. Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld. Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport. W.J.H. Monitor sportbeleid 2006-2010 Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld W.J.H. Mulier Instituut Monitor

Nadere informatie

Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23

Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23 Olympic Council t.a.v. Program Office Olympisch Plan 2028 Postbus 302 6800 AH Arnhem Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23 Onderwerp: aanbiedingsbrief bijdrage onderwijssector

Nadere informatie

Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport

Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport April 2015 Het onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport van Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, het Nederlands Instituut voor Sport

Nadere informatie

Sport en onderwijs. Hoofdstuk 8. Jo Lucassen

Sport en onderwijs. Hoofdstuk 8. Jo Lucassen Sport en onderwijs Hoofdstuk 8 Jo Lucassen Never a dull moment in discussies over sport en onderwijs. Al een aantal jaar staat het thema school en sport in de belangstelling van beleid en politiek. De

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Stichting leerkracht Verkorte jaarrekening

Stichting leerkracht Verkorte jaarrekening Stichting leerkracht Verkorte jaarrekening 1 januari tot en met 31 augustus 2014 Stichting leerkracht Verkorte jaarrekening 1 januari tot en met 31 augustus 2014 Stichting leerkracht Verkorte jaarrekening

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Word Cup BMX Supercross Papendal 2012. Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde

Word Cup BMX Supercross Papendal 2012. Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde Word Cup BMX Supercross Papendal 2012 Bezoekersprofiel Economische impact Mediawaarde Onderzoek door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in opdracht van: Stichting Topsport Arnhem Promotie Auteur: Willem

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp!

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Agenda Voorstellen Vragen initiatiefnemers Kader sportverenigingen Trends & ontwikkelingen Aansprekende voorbeelden Evaluatie Voorstellen 3 ICSadviseurs

Nadere informatie

Validiteit onderzoeken rondom draagvlak Olympische Spelen en advies voor vervolg

Validiteit onderzoeken rondom draagvlak Olympische Spelen en advies voor vervolg Validiteit onderzoeken rondom draagvlak Olympische Spelen en advies voor vervolg Annet Tiessen-Raaphorst, Ineke Stoop en Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau januari 2010 In de afgelopen jaren zijn

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014 Caroline van Lindert. Pascal van der Bol. Niels Reijgersberg.

Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014 Caroline van Lindert. Pascal van der Bol. Niels Reijgersberg. Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014 Caroline van Lindert Pascal van der Bol Niels Reijgersberg Astrid Cevaal Remko van den Dool Hugo van der Poel 2 Voortgangsrapportage Monitor

Nadere informatie

Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015

Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015 Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015 Welkome en introductie Welkom en introductie : Erna Mannen, manager Namens de stuurgroep van Special Heroes * NOC*NSF:

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2007. W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2007 W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, juni 2008 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Slimme oplossingen voor verantwoord sporten & bewegen passen (misschien wel) op een bierviltje

Slimme oplossingen voor verantwoord sporten & bewegen passen (misschien wel) op een bierviltje Slimme oplossingen voor verantwoord sporten & bewegen passen (misschien wel) op een bierviltje Limburg Sport Lab, 15 december 2014 dr. Steven Vos Lectoraat Move to Be Fontys Sporthogeschool Doelstellingen

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Op kompaskoers naar een fysiek actieve levensstijl: Een Last, een Lust of gewoon Leuk!?

Op kompaskoers naar een fysiek actieve levensstijl: Een Last, een Lust of gewoon Leuk!? Op kompaskoers naar een fysiek actieve levensstijl: Een Last, een Lust of gewoon Leuk!? Steven Vos Lector Move to Be Fontys Sporthogeschool KWP Symposium, 10 juni 2015 Spoorboekje Sporten, bewegen, fysiek

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT

WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT datum WORKSHOP HET VERMARKTEN VAN SPORT 28 februari 2015 2Basics Elcke de Weme Bureau voor breedtesport & marketing Marketing van sport en marketing door sport Johan Cruyff University, Olympisch Vuur 2028,

Nadere informatie

OP28 kapstok voor evenementen?

OP28 kapstok voor evenementen? OP28 kapstok voor evenementen? Sportservice Flevoland Gemeente Lelystad Sportservice Flevoland Mirjam Barth Harold Hofstra Martijn Postuma Programma 1. Even voorstellen (30 seconden) 2. OP28 wat is het

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers?

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers? Hubert Habers (30) Opleiding Sportmanagement en Marketing (HBO) Gewerkt op de Jaap Eden IJsbanen 10 jaar werkzaam bij Sportservice Noord-Holland 7 jaar bestuurslid vrijwilligers / communicatie bij Topklasse

Nadere informatie

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle'

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik symposium kenniscentrum Technologie 'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik presentatie dr. Marijn Molema, lectoraat Area Development, Windesheim: Clusterpolitiek in

Nadere informatie

Evaluatie sportbeleid

Evaluatie sportbeleid Evaluatie sportbeleid 1. Inleiding Het collegeprogramma was aanleiding om in 2007 een evaluatie van het sportbeleid in gang te zetten. Deze nota is de afronding van die evaluatie. De evaluatie is gebaseerd

Nadere informatie

Penningmeesters 2013 Sven Bakker Janine van Kalmthout

Penningmeesters 2013 Sven Bakker Janine van Kalmthout Penningmeesters 2013 Sven Bakker Janine van Kalmthout Oordeel penningmeesters over de financiële situatie van de sportvereniging In opdracht van Penningmeester van het Jaar Mulier Instituut Utrecht, september

Nadere informatie

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Doe De het organisatie maar rustig van aan!? sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Agnes Elling, Ine Pulles en Sven Bakker Mulier Instituut, Utrecht April 2014 Inleiding en methode Jaarlijks nemen

Nadere informatie

Visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen Visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen De wijze waarop een Vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt in haar maatschappelijke context (welzijn, duurzaamheid, milieu en

Nadere informatie

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Rekenen aan de Stad Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Bouwen en ontwikkelen voor 2008 Beperkt aantal betrokken partijen Overzichtelijk tijdbestek Vastomlijnd plan Bouwen en ontwikkelen na 2008

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Sport voor mensen met een handicap in Nederland Op weg naar Olympisch niveau?

Sport voor mensen met een handicap in Nederland Op weg naar Olympisch niveau? Sport voor mensen met een handicap in Nederland Op weg naar Olympisch niveau? CAROLINE VAN LINDERT In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de gehandicaptensport

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Groningen. Drenthe. Gecertificeerde trainers Natuursprong

Groningen. Drenthe. Gecertificeerde trainers Natuursprong Gecertificeerde trainers Natuursprong Groningen Buro Metis Cratos Jilco Venema Tolwei 13 9271HK De Westereen 0511-702644 jilcovenema@msn.com WWW.burometiscratos.nl Natuurlijk in beweging Elizabeth Binsbergen

Nadere informatie

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort 26 januari 2015 Eltje de Klerk MSc MRE 1 Even voorstellen Senior adviseur Handreiking en onderzoek naar economische impact festivals (o.m. MOBA Mode

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Special Heroes 17 juni 2015 Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Doel en doelgroep van Special Heroes Aanleiding De sport- en beweegparticipatie van kinderen

Nadere informatie