Jaarverslag Mulier Instituut, Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Mulier Instituut, Utrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Mulier Instituut, Utrecht Juni 2015

2 Inhoudsopgave 3 Woord van het bestuur 4 Bestuur & Organisatie 6 Financiën 8 Personeel 9 Publicaties 10 Evenementen 12 Media Bijlagen: - Personeelsoverzicht - Publicatieoverzicht - Mediaoverzicht 2

3 Woord van het bestuur 2014: mooi jaar voor de sport en voor het sportonderzoek 2014 was een mooi sportjaar. Met 8 gouden medailles en een vijfde plaats in het medailleklassement behoorden de Winterspelen van Sochi tot een van de succesvolste in de vaderlandse geschiedenis. Die goede start kreeg een fraai vervolg bij het WK voetbal, waar Oranje zichzelf overtrof en onder leiding van Louis van Gaal tot de halve finales reikte. Sportief telde Nederland in 2014 weer een woordje mee. Dat sportevenementen ertoe doen was ook de boodschap uit het tweede brancherapport dat het Mulier Instituut presenteerde, op 22 september in Ahoy, en dat handelde over sportevenementen. Met 77 miljoen jaarlijkse bezoeken, één miljard aan consumentenuitgaven en 63 miljoen aan sponsoruitgaven is de economische betekenis van sportevenementen evident. Veel lastiger blijkt het om de sportieve en maatschappelijke betekenis van sportevenementen wetenschappelijk aan te tonen. Een belangrijke uitdaging voor al diegenen die een warm pleidooi houden voor Nederland sportevenementenland. Het brancherapport was een fraaie parel aan een ook in 2014 wederom lange ketting van onderzoekskralen. Tot die ketting behoorden zeker ook het soepel verlopen jaarlijkse congres van de European Association for Sociology of Sport, in juli 2014, waarvoor het Mulier Instituut als gastheer optrad, en een uiterst succesvolle vijfde Dag van het Sportonderzoek, in samenwerking met de Radboud Universiteit en de HAN. Bestuurlijk verheugden we ons op het toetreden van Henk Wals, directeur van het gezaghebbende Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, tot de Raad van Toezicht van het MI. Daarmee is de Raad van Toezicht voltallig en werd de bestuurlijke herinrichting van het MI afgerond. Financieel was 2014 een rustig jaar. We zijn er trots op dat we de omzet op peil hebben weten te houden en het jaar wederom met een batig operationeel saldo wisten af te sluiten. Ondertussen is 2015 al weer in volle gang. De eerste mooie publicaties hebben de kranten al weer gehaald, de Mulier website is gemoderniseerd en onze kennisbank kreeg een facelift. Met kennispartners als NISB bouwen we aan een kennisportal sport. Zo werken we ook in 2015 verder aan het genereren van wetenschappelijke inzichten waar de sport wat aan heeft. Raad van bestuur Koen Breedveld en Hugo van der Poel 3

4 Bestuur & Organisatie Wetenschappelijk verantwoord, beleidsmatig relevant Het Mulier Instituut is opgericht in 2002 en heeft als doel de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Dit doel wordt nagestreefd door: - het uitvoeren van fundamenteel en praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek; - het monitoren van ontwikkelingen in de sport; - het bijeenbrengen, ontsluiten, verspreiden en in debat brengen van de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek; - het ondersteunen van hoger onderwijsinstellingen bij de opleiding van onderzoekers op dit werkgebied; - het instellen van (bijzonder) hoogleraren en lectoren. De stichting W.J.H. Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het instituut is sinds 2011 gevestigd in stadion Galgenwaard (thuisbasis van FC Utrecht). Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden onderhoudt het instituut nauwe banden met rijk, provincies en gemeenten, sportorganisaties, statistische bureaus als CBS, RIVM en SCP, kennisinstellingen als NISB, en universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus in binnen- en buitenland. Sinds 2013 is de dagelijkse leiding van het instituut in handen van een tweekoppige Raad van bestuur/directie, bestaande uit prof. dr. Koen Breedveld en dr. ir. Hugo van der Poel. Bestuur/directie wordt in zijn taken bijgestaan door een Raad van Toezicht. Eind 2014 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Rinda den Besten (voorzitter), Roel Roelfzema, André van Schaveren, Dick Schiethart en Henk Wals. Taken en verantwoordelijkheden van bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in een RvT-reglement. 4

5 Woord van de Raad van Toezicht Het is mij een genoegen om als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mulier Instituut voeling te houden met het brede veld van sport en bewegen. Sport is immers van grote betekenis voor zowel maatschappij als individu, in meerdere opzichten. Als Raad van Toezicht zijn we er om te bewaken dat de werkorganisatie handelt conform zijn doelstellingen en dat er geen onaanvaardbare risico s worden aangegaan. We bemoeien ons niet met het onderzoek, dat is aan het bestuur en aan de werkorganisatie. Verder stelt de RvT de beloning van het bestuur vast. Daartoe hebben we als RvT een remuneratiecommissie ingesteld. Met het bestuur spreken we de belangrijke documenten (jaarplan, begroting, jaarrekening, jaarverslag) door voor die formeel worden vastgesteld en vertaald worden in beleid. Drie keer per jaar hebben we een formeel overleg met het bestuur. In 2014 was dat op 20 januari, op 26 mei en op 6 oktober. Daarnaast is er met regelmaat informeel overleg. Dat gaat snel en goed en wekt veel vertrouwen. Erg content zijn we met het toetreden van Henk Wals, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, tot de RvT. Daarmee zijn we als RvT op volle oorlogssterkte. Ik kijk ernaar uit om van 2015 een minstens zo groot succes te maken als Rinda den Besten, voorzitter Raad van Toezicht 5

6 Financiën Voor zijn dataverzamelings- en monitoractiviteiten ontving het Mulier Instituut in 2014 een subsidie van het ministerie van VWS. In aanvulling daarop ontving het Mulier Instituut middelen voor wetenschappelijk onderzoek bij onderzoeksorganisatie NWO, en voerde het instituut onderzoeksprojecten uit voor derden en voor eigen rekening. Winst- en verliesrekening 2014 In 2014 bedroegen de inkomsten , 5% minder dan in Hiervan was 62% ( %) afkomstig uit subsidies van de rijksoverheid (ministerie van VWS). De kosten bedroegen , vrijwel evenveel als in De kosten hadden onder andere betrekking op een voorziening voor nog uit te betalen verlofdagen ad Na aftrek van belastingen resulteerde een negatief batig saldo van Zonder de voorziening voor verlofdagen was het operationeel resultaat van 2014 positief geweest. Opbrengsten Mulier Instituut 2014 (in x 1.000) Kosten Mulier Instituut 2014 (in x 1000) 666 Subsidies rijksoverheid Personeelskosten Subsidies wetenschappelijk onderzoek Overige inkomsten Huisvesting en organisatie Projectkosten 6

7 Balans per 31 december 2014 Na aftrek van het negatieve batige saldo kende het Mulier Instituut eind 2014 een eigen vermogen van ( in 2013). Het instituut kent nauwelijks vaste activa en kent geen dubieuze debiteuren of andere activa waarvan de waarde twijfelachtig is. Aan de kostenstructuur veranderde in 2014 weinig, hetgeen betekent dat vaste lasten (personeel en huisvesting met name) een belangrijk aandeel in de kosten hebben (in ,7% tegenover 10,6% in 2013). Mede hierom streeft het bestuur een hoger niveau van het eigen vermogen na. Voor 2015 verwacht het bestuur een lichte stijging van de omzet en een bescheiden positief batig saldo. Activa Mulier Instituut per (in x 1.000) Passiva Mulier Instituut per (in x 1.000) Vaste activa Eigen vermogen Vorderingen Voorzieningen 370 Liquide middelen Kortlopende schulden 72 7

8 Personeel Aantal medewerkers/fte MI ,45 21,16 Opleiding Mulier Medewerkers , aantal medewerkers aantal fte MBO HBO WO Gepromoveerd Omvang en samenstelling Het Mulier Instituut had eind medewerkers in dienst (18,87 fte), waarvan 50% man en 50% vrouw. Eind 2013 bestond het MI eveneens uit 28 medewerkers (21,16 fte). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers eind 2014 was 40 jaar, twee jaar ouder dan eind Het Mulier Instituut had in 2014 geen medewerkers met een niet-westerse achtergrond in dienst. Het percentage ziekteverzuim daalde in 2014 naar 2,8 (5,5% in 2013). Kwalificaties en nevenfuncties Het Mulier Instituut telde eind 2014 vijf gepromoveerde medewerkers en 19 medewerkers met een academische opleiding op master niveau. Het MI had in stagiaires/trainees, 10 onderzoeksassistenten en 6 gelieerde onderzoekers voor kortere of langere tijd in dienst. Mulier-medewerkers vervullen naast hun betaalde werk geregeld een of meer onbetaalde nevenfuncties in de sport of daarbuiten. Het MI vindt dat waardevol vanwege de persoonlijke ontwikkeling en de binding met de praktijk. Klik hier voor het complete personeeloverzicht van het Mulier Instituut over Leeftijd Mulier medewerkers >50 jaar jaar jaar <30 jaar 8

9 Publicaties Productie Met Sportevenementen in Nederland bracht het Mulier Instituut in 2014 zijn tweede brancherapport uit. Het Jaarboek Sport & Strategie kende in september alweer zijn dertiende editie. Naast het uitbrengen van boeken was het MI productief met bijdragen aan onder meer vaktijdschriften, rapporten, factsheets en wetenschappelijke bijdragen. Opmerkelijk in 2014 was het hoge aantal van 70 presentaties (congressen). In 2014 heeft de groei van het websitebezoek en de populariteit van het MI op Twitter doorgezet. Eind van het jaar de grens van 3000 twittervolgers gepasseerd. Klik hier voor het volledige publicatieoverzicht van Publicaties Mulier Instituut

10 Evenementen Ook in 2014 organiseerde het Mulier Instituut meerdere grotere en kleinere congressen, symposia en debatten over sportonderzoek en de uitkomsten van dat onderzoek. Verder was het MI in 2014 onder andere gastheer van bijeenkomsten van de WESP, het platform Sportdeelname en het tijdschrift Vrijetijdstudies. Het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht organiseerden van 7 tot 10 mei het 11 e congres van het EASS 2014 (European Association for Sociology of Sport). 232 deelnemers uit 25 landen bezochten Utrecht waarin het thema changing landscapes in sport: dynamics, hybridities and resistance centraal stond. Klik hier voor het abstractboek van EASS2014 Met een recordaantal van 400 deelnemers was de vijfde Dag van het Sportonderzoek een succes. De Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseerden op 30 oktober gezamenlijk de DSO, met als centraal thema: de lat ligt hoog: de maatschappelijke waarde van sportonderzoek. In meer dan 14 zalen, een sporthal en een interactieve sportmarkt konden onderzoekers uit de meest uiteenlopende disciplines van het sportonderzoek elkaar ontmoeten. Klik hier voor het abstractboek van DSO

11 Naast het EASS congres en de DSO startte het MI in 2014 samen met de VSU de fotowedstrijd Utrechtse Sport in Beeld. In de eerste twee edities werden meer dan 300 sportfoto s opgestuurd. Bij het 20 e Mulierdebat stond het bewegingsonderwijs op de basisschool centraal. Het Mulier Instituut en de VSU (Vereniging Sport Utrecht) trapten in 2014 af met de fotowedstrijd Utrechtse sport in Beeld. Met twee lezingen sportfotografie werden amateurfotografen geïnspireerd om langs de Utrechtse sportvelden de mooiste foto s te maken. Klik hier voor een overzicht van alle sportfoto s die in 2014 hebben meegedaan aan de fotowedstrijd Utrechtse Sport in Beeld. Bij het twintigste Mulierdebat dat samen met de KVLO in Utrecht werd georganiseerd, stond het thema bewegingsonderwijs op de basisschool, wie neemt verantwoordelijkheid? centraal. Sprekers vanuit verschillende organisaties vertelden over hun rol en betrokkenheid bij bewegingsonderwijs en debateerden met de ruim 70 belangstellenden uit de zaal. Vanuit het MI schetste dr. Jo Lucassen een beeld van het bewegingsonderwijs in Nederland. Klik hier voor een terugblik op het debat. 11

12 Media Van NOS tot RTL, van Radio 1 tot BNR en van de Volkskrant tot het Financiële Dagblad: het Mulier Instituut was ook in 2014 goed in de media vertegenwoordigd. Met name over thema s als de financiële aspecten van sport en de staat van het bewegingsonderwijs werd het MI vaak als bron geraadpleegd. De presentatie van het tweede brancherapport Sportevenementen in Nederland, vormde een andere belangrijk mediamoment in Daarnaast hebben onderzoekers van het Mulier Instituut met regelmatige bijdragen in de vaktijdschriften Sport & Strategie, Sport & Gemeenten, Sportaccom, Sportnext, Fit!Magazine en Sport, Bestuur & Management terugkerende mogelijkheden om hun expertise te uiten. Klik hier voor een overzicht van alle bijdragen over het Mulier Instituut in de landelijke media in

13 mulier instituut Herculesplein AA Utrecht t (030) i Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus AK Utrecht Herculesplein AA Utrecht +31 (0)

14 Personeelsoverzicht Directie/Bestuur Prof. dr. Koen Breedveld dr. ir. Hugo van der Poel Office management Elise van Dinther-Schoenmakers secretarieel medewerkster drs. Saskia de Groot-Nuijten communicatie en officemanagement Chantal van de Kraak medewerker personeel en organisatie (vanaf 8 september 2014) Tirza Rigter medewerker personeel en organisatie (tot 1 juni 2014) Christine Vos financieel medewerkster Marcia de Jong medewerker bibliotheek en communicatie Rins van Kouwen MSc medewerker communicatie en voorlichting (vanaf 1 september 2014 Onderzoekers Sven Bakker MSc junior-onderzoeker (tot 1 september 2014) Justus Beth MSc onderzoeker/medewerker communicatie drs. Astrid Cevaal onderzoeker dr. Dorine Collard onderzoeker dr. Agnes Elling senior onderzoeker & wetenschapsontwikkeling drs. Remko van den Dool senior-onderzoeker Stephan Hakkers MSc junior-onderzoeker (tot 1 juli 2014) drs. Remco Hoekman senior-onderzoeker ir. Karin Hoenderkamp onderzoeker drs. Paul Hover senior-onderzoeker drs. Janine van Kalmthout onderzoeker drs. Fons Kemper senior-onderzoeker drs. Caroline van Lindert senior-onderzoeker dr. Jo Lucassen senior-onderzoeker Ine Pulles MSc junior-onderzoeker Niels Reijgersberg MSc onderzoeker drs. Daniel Rewijk onderzoeker (vanaf 1 februari 2014) David Romijn MSc onderzoeker Jerzy Straatmeijer MSc junior-onderzoeker Mirjam Stuij MSc onderzoeker drs. Harold van der Werff onderzoeker Ester Wisse MSc onderzoeker

15 Gelieerde onderzoekers Femke van Asselt (zelfstandig onderzoeker) Stephan Hakkers (Stichting Topsport Noord/ Fries Sociaal Planbureau) Leonne Stentler (AFC Ajax) Jacco van Sterkenburg (Erasmus Universiteit) Froukje Smits (Hogeschool Utrecht) Edwin van Miltenburg (zelfstandige) Onderzoeksassistenten Pascal van der Bol (van 1 juni t/m 1 oktober 2014) Sofie Boutkan (van 1 september tot 1 november 2014) Marsha Beaufort (tot 1 augustus 2014) Tielle Döpp (vanaf 22 september 2014) Vera van Es (vanaf 22 september 2014) Stephan Janssen (tot 1 maart 2014) Rosa de Jong (tot 1 oktober 2014)) Nynke Terpstra (vanaf 8 december 2014) Aniek Verhoofstad (vanaf 8 december 2014) Nienke Vissers (vanaf 1 april 2014) Julia Penning- de Vries (van 1 april 2014 tot 1 januari 2015) Stagiairs/afstudeerders 2014 Roza Blokker (UvA, Wijsbegeerte) Pascal van der Bol (Radboud Universiteit, master sociologie) Anne Bulsink (UU, master sportbeleid en sportmanagement) Marit Dopheide (Rijksuniversiteit Groningen, Master sport sciences) Chérida ter Bruggen (UvA, master orthopedagogiek) Lotte Heijs (UU, master vraagstukken van beleid en organisatie) Aldert Holwerda (detachering, Hogeschool Windesheim, accountancy duaal) Else Kingma (Erasmus universiteit, sociologie en bestuurskunde) Thomas Moraal (UU, sportbeleid en sportmanagement) Marloes van Otterloo (werkervaringsplaats) Sebastiaan Schutijser (UU, master nieuwe media en digitale cultuur) José Vaane (UU, master vraagstukken van beleid en organisatie) Stephan Twisk (Universiteit van Leiden, culturele antropologie en ontwikkelingsociologie) Maxime Welten (UU, sportbeleid en sportmanagement)

16 Neventaken medewerkers Mulier Instituut Sven Bakker Justus Beth Koen Breedveld Astrid Cevaal Dorine Collard Elise van Dinter Schoenmakers Remko van den Dool Agnes Elling Geen nevenfuncties Hogeschool Windesheim, Calo docent sociale wetenschappen t Web, netwerk rondom bewegen redactielid Sport & Strategie, katern wetenschap & onderzoek redactielid Sport & Strategie, katern wetenschap & onderzoek redactielid Sport en Kennis - lid redactieraad NHTV Academy for Leisure ILS - lid advisory board Measure - int. network for sportparticipation research - mede oprichter, lid Stichting NKS Boymans Fonds - lid bestuur Stichting Nieuw Welgelegen penningmeester ECZ - Expertise Centrum Zwemvaardigheid - lid stuurgroep en wetenschappelijke commissie European Sociological Association Research Network 28 vice coordinator Nederlandse Bridge Bond lid Adviesraad Radboud Universiteit Nijmegen - hoogleraar sportsociologie- en beleid Tennisvereniging STVU lid technische commissie Zwemvereniging Aquarijn lid Kascommissie Badmintonclub de Shuttelaer, Haaren penningmeester Journal of Sport Sciences reviewer Werkgroep ZonMw Bruikbaar onderzoek voor beleid en praktijk lid Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij - lid Raad van Toezicht Editorial commission International Review for the Sociology of Sport lid Sociology of Sport Journal/ European Physical Education Review/ International Journal of Sport Policy and Politics/ Leisure studies reviewer Referentiegroep Maatschappelijke Waarde van Sportaanbieders van NISB lid Review commissie student award EASS lid Netwerk Gender & Sport initiatiefnemer Internationaal homo lesbisch informatiecentrum en archief (IHLIA) bestuurslid Saskia de Groot Geen nevenfuncties Stephan Hakkers Groen Links, fractie gemeenteraad Groningen en landelijke fractie - ondersteunend fractielid FC Groningen jeugdopleiding - technisch platform Remco Hoekman VSG sportgemeente van het jaar verkiezing - lid beoordelingscommissie VSG beste beleidsinitiatief van het jaar verkiezing - lid beoordelingscommissie Technische commissie OBiN - lid en eindverantwoordelijke voor sportsectie van vragenlijst Ludens (vereniging afgestudeerde vtw'ers) - lid MEASURE, international network for sportparticipation research mede oprichter, lid INSPIRE - lid European Journal for Sport and Society - reviewer European Association for Sociology of Sport (EASS) - lid extended board EASS 2014 congress lid organizing committee

17 Paul Hover Marcia de Jong Janine van Kalmthout Fons Kemper Rins van Kouwen Chantal van de Kraak Caroline van Lindert Jo Lucassen Hugo van der Poel Ine Pulles Tirza Rigter Niels Reijgersberg Daniël Rewijk David Romijn Jerzy Straatmeijer Mirjam Stuij Christine Vos Harold van der Werff Karin Wezenberg- Hoenderkamp Ester Wisse Radboud Universiteit - buiten-promovendus Sport Organisation Research Network lid SportAccom columnist Werkgroep Sportaccomodaties, VSG expert V.V.H.K. (Volleybalvereniging Heeswijkse Kampen) secretaris Werkgroep evaluatie sportevenementen (WESP) - lid Businessclub vrienden van Speco - lid Sportnext.nl - blogger Fit!magazine gastauteur Ludens (vereniging afgestudeerde vtw'ers) lid The Netherlands Olympic Study Network coördinator NOC*NSF Commissie Evenementen lid adviescommissie Helmondse Atletiek Club H.A.C. - jeugdtrainer Geen nevenfuncties Zwemvereniging de Dokkelaers Hilvarenbeek - bestuurslid Ludens (vereniging afgestudeerde vtw'ers) lid Oberon - lid Raad van Advies Haagse Hogeschool, Sportmanagement - externe beoordelaar Stichting de Sportwereld bestuurslid Kemper Conseil publishing - redacteur AD/ Utrechts nieuwsblad freelance eindredacteur/verslaggever Balance Tennis Academy tennistrainer Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Trequartista NHTV - lid Raad van Advies Kwaliteitsbeleid F!tvak - lid adviescommissie Werkveldcommissie Fontys Sporthogeschool lid Werkveldcommissie Hogeschool Windesheim - lid European Association for Sport Management lid Stichting Atelier by Empee bestuurslid Liefdesliederenkoor Oosterbeek - bestuurslid Adviesraad Fontys Sporthogeschool Eindhoven lid Bestuur Stichting Jaap Eden IJsbanen Amsterdam lid Bestuur VVGA Tennis en Voetbal Amsterdam voorzitter bestuur College van Deskundigen GZH Schiedam lid ZonMW/NISB Erkenningscommissie 5 Sport en Bewegen lid Editorial Board Leisure Studies lid/reviewer Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Geen nevenfuncties Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp - docent geschiedenis Redactie Vrijetijdstudies redactielid Geen nevenfuncties INSPIRE lid VU Medisch Centrum promovendus Geen nevenfuncties Vereniging van eigenaren Abdij Carré bestuurslid Geen nevenfuncties INSPIRE lid Hogeschool Zeeland University of applied sciences docent en onderzoeker

18 Publicatieoverzicht 2014 Publicaties en congresbijdragen 2014 (Internationale) wetenschappelijke artikelen Bisseling, R., Schokker, D., Brussel-Visser, F. van, Collard, D., Slinger, J. & Poiesz, N. (2014). Effectief Actief: kwaliteitsimpuls voor sport- en beweeginterventies. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 92( 4), Elling, A., Hilvoorde, I. van & Dool, R. van den (2014). Creating or awakening national pride through sporting success. A longitudinal study on macro effects in the Netherlands. International Review for the Sociology of Sport, 49(2), , DOI: / Houten, J. van, Hermsen, R., Kraaykamp, G. & Elling, A. (2014). Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport? Het effect van belangrijke levensgebeurtenissen op starten met sporten. Mens & Maatschappij, 89(2), pp Peeters, R. & Elling, A. (2014). The coming of age of women s football in the Dutch sports media, Soccer & Society, Advance Online Publication, DOI: / Stuij, M. & Stokvis, R. (2014). Sport, health and the genesis of a physical activity policy in the Netherlands. International Journal of Sport Policy and Politics, Advance Online Publication, DOI: / Internationale boekbijdragen (derden) Hilvoorde, I. van & Elling, A. (2014). Zum Zusammenhang von sportlichem Erfolg und Nationalstolz - am Beispiel der Niederlande. In J. Haut (Hrsg.), Leistungssport als Konkurrenz der Nationen. Sozioökonomische Bedingungen und Effekte. Schriften des Europäischen Instituts für Sozioökonomie e.v., Band 9 (pp ). Saarbrücken: Universitätsverlag des Saarlandes. Boeken en rapporten (Mulier Instituut) Aller, H. van, Bakker, S., Berg, L. van den, Lindert, C. van & Pulles, I. (2014). Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort. Bunnik/Utrecht: Stichting Onbeperkt Sportief/Mulier Instituut. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Imago van tennis (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). KNLTB ledenmonitor 2013 (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

19 Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). KNLTB verenigingsmonitor 2013 (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Tennis in Eindhoven. De toekomst van tennis als breedtesport in Eindhoven (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Bakker, S., Werff, H. van der & Hoekman, R. (2014). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant. Onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het huidige en toekomstige accommodatiegebruik. Utrecht: Mulier Instituut. Breedveld, K., Groot, S. de, Jong, M. de & Zeeuw, J. de (2014). Jaarboek Sport & Strategie - beleid en onderzoek. Editie 2013/2014. Nieuwegein: Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut. Breedveld, K., Hover, P., Pulles, I., Romijn, D., Verhagen, S., Smits, F., Dijk, B. & Eekeren, F. van (2014). European Youth Olympic Festival: Olympisch sportfeest onder de Dom. Onderzoek EYOF Utrecht 2013: overall rapportage. Utrecht: Mulier Instituut/Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht. Cevaal, A. & Boers, E. (2014). Sportimpuls, meting Verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de eerste en tweede ronde. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kennispraktijk. Collard, D., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J. & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport en bewegen op de basisschool. Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Utrecht: Mulier Instituut. Collard, D., Chinapaw, M., Verhagen, E., Valkenberg, H. & Lucassen, J. (2014). Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar). Factoren geassocieerd met kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. Utrecht: Mulier Instituut. Collard, D. & Pulles, I. (2014). Sportdeelname Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A. (2014). Homo-acceptatie in de sport. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A. (2014). Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A. & Otterloo, M. van (2014). Jumper s knee - ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Otterloo, M. van & Hakkers, S. (2014). EYOF participants on EYOF and combining elite sports & education. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Pulles, I. & Bakker, S. (2014). De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Reijgersberg, N., Hakkers, S. & Koolmees, R. (2014). Een kwetsbare balans: Talentcoaches en andere CTOactoren over pedagogisch verantwoorde talentontwikkeling. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Stuij, M. & Abma, T. (2014). Sport-ziekte verhalen. Resultaten vragenlijst Hivnetpanel. Utrecht: Mulier Instituut. Elling, A., Stuij, M. & Abma, T. (2014). Sport-ziekteverhalen. Resultaten vragenlijst Leven met borstkanker. Utrecht: Mulier Instituut. Hoekman, R. & Bol, P. van der (2014). Sport in collegeprogramma's 2014: van armoedebeleid tot zelfredzaamheid. Utrecht: Mulier Instituut. Hoekman, R., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (2014). Voorstudie financiële aspecten van sport. Utrecht: Mulier Instituut. Hoekman, R. & Tiessen-Raaphorst, A. (2014). Sport en GR2014. Burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid. Utrecht/Den Haag: Mulier Instituut/Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

20 Hover, P. (2014). Olympic agenda Nederlanders over de toekomst van de Olympische Spelen. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P. & Bol, P. van der (2014). Sportimago s gemeenten. Steun voor investeringen in sportevenementen & sportimago's. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P., Pulles, I., Romijn, D. & Breedveld, K. (2014). EYOF Utrecht Impact en beleving. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P., Reijgersberg, N. & Poel, H. van der (2014). Monitor sportplan Brabant meting. Utrecht: Mulier Instituut. Hover, P., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (red.) (2014). Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media. Hover, P. & Werff, H. van der (2014). Olympisme 2014: ter gelegenheid van Olympic Day Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Kalmthout, J. van & Dool, R. van den (2014). Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sportonderzoek najaar Utrecht: Mulier Instituut. Kalmthout, J. van & Pulles, I. (2014). Verenigingsmonitor KNHS 2014 (Intern Excelrapport). Utrecht: Mulier Instituut. Kalmthout, J. van, Werff, H. van der & Romijn, D. (2014). Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2014 (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Kingma, E. & Lucassen, J.M.H. (2014). Sportbeleid binnen provincies. Een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur. Utrecht: Mulier Instituut. Lindert, C. van, Bol, P. van der, Reijgersberg, N., Cevaal, A., Dool, R. van den & Poel, H. van der (2014). Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt Utrecht: Mulier Instituut. Lindert, C. van, Dool, R. van den, Pulles, I., Leijenhorst, M. & Poel, H. van der (2014). Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches Utrecht: Mulier Instituut. Lucassen, J., Bakker, S. de & Straatmeijer, J. (2014). Governance of Sport Monitor Actuele uitdagingen en antwoorden van sportbestuurders. Utrecht: Mulier Instituut. Meijer, G. (2014). Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem Utrecht: Mulier Instituut. Pulles, I. & Breedveld, K. (2014). NL: a sporting nation. A brief glance into Dutch sports. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Pulles, I. & Collard, D. (2014). Eurobarometer Sport en bewegen in Nederland vergeleken met Europese Unie. Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Pulles, I., Leijenhorst, M., Reijgersberg, N., Hilhorst, J. & Lindert, C. van (2014). Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014: verbreding en structurele samenwerking. Verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau. Utrecht/Ede: Mulier Instituut/Kennispraktijk. Reijgersberg, N. & Hover, P. (2014). Evaluatie van de topsportomgeving in Brabant. Utrecht: Mulier Instituut.

21 Reijgersberg, N., Lucassen, J., Beth, J. & Werff, H. van der (2014). Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut. Reijgersberg, N. & Poel, H. van der (2014). Sportdeelname van kinderen in armoede. Verkenning van de literatuur en interviews over het thema sportdeelname van kinderen in armoede. Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D., Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Afwegingskader grootstedelijke sportvoorzieningen. Aanvulling rapportage behoefte aan sportvoorzieningen in Almere (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D. Bakker, S. & Poel, H. van der (2014). Behoefte aan sportvoorzieningen in Almere (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D. & Elling, A. (2014). Boycot Sotsji 2014? Verdeeldheid steun voor boycot van Olympische Spelen. Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D. & Hoekman, R. (2014). Wat kost sport in de B5? Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5). Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D., Kalmthout, J. van & Breedveld, K. (2014). VSK Monitor Voortgangsrapportage Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat'. Utrecht: Mulier Instituut. Romijn, D., Wezenberg-Hoenderkamp, K. & Hoekman, R. (2014). Voetbal in Oss. Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss. Utrecht: Mulier Instituut. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Mensen met diabetes over sport, bewegen en ziekte. Resultaten kwantitatieve studie. Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der & Elling, A. (2014). Wie ziet zichzelf als sporter? Factsheet. Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der & Hoekman, R. (2014). Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg. Onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg (Update 2014) (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der & Kalmthout, J. van (2014). Vitale sportverenigingen Tilburg. Verenigingsmonitor Tilburg Utrecht: Mulier Instituut. Werff, H. van der, Kalmthout, J. van & Romijn, D. (2014). Verenigingsmonitor 2014 Noord-Limburg. Utrecht: Mulier Instituut. Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2014). Capaciteit binnensport Utrecht. Utrecht: Mulier Instituut. Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2014). Ruimte voor sport in Leeuwarden. Een vraag-aanbod analyse van buitensporten binnensportaccommodaties, Utrecht: Mulier Instituut. Nationale boekbijdragen (derden) Beth, J.O. & Doodewaard, C. van (2014). Drempels voor digitalisering. In I. van Hilvoorde & J. Kleinpaste (2014), Van tikken naar taggen. Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport (pp ). Deventer: dam uitgeverij. Breedveld, K. (2014). Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

22 Breedveld, K. (2014). Sportsector. In K. de Bruijn & T. Vermeulen (red.), Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije tijd 2014 (pp ). Nieuwegein: NRIT Media. Harmsel, L. ter, Vilsteren, M. van, Kalmthout, J. van & Romijn, D. (2014). Verenigingsmonitor Overijssel Zwolle: Sportservice Overijssel. Vos, S., Walravens, R., Hover, P. & Scheerder, J. (2014). On the run... Ladies Run Flow Factsheet 1. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool, Lectoraat Move to Be. Bijdragen aan vaktijdschriften/online platformen Bakker, S. (2014, april). Gravel: fors verlies in marktaandeel maar onverminderd geliefd. Sportnext.nl (URL: Beth, J.O. & Breedveld, K. (2014). Bewegingsonderwijs: werk aan de winkel! Sport & Strategie, 8(3), Breedveld, K. (2014, april). Nederland is nog allesbehalve een sportland. SocialeVraagstukken.nl (URL: Breedveld, K. (2014). Sport: schouders eronder en aan het werk. Bijdrage aan Nationaal sportdebat. Sport & Strategie 8(3), 9. Online 25 juni Breedveld, K. (2014). Interview De kracht van sport zit in het plezier. Vrijetijdstudies, 32(2), 5. Breedveld, K., Hover, P. & Straatmeijer, J. (2014). Sportevenementen: hefboom voor maatschappelijke betekenis? Sport & Strategie 8(4), Breedveld, K., Nieuwenhuys, A. & Bakker, K. (2014, oktober 28). Citius, altius, fortius, cognitius: debat over sportonderzoek op DSO2014. Sport Knowhow XL (URL: Cevaal, A. & Boers, E. (2014, december 9). Sportimpuls op de rails. Sport Knowhow XL (URL: Collard, D. & Valkenberg, H. (2014). Motorische fitheid en sportblessures van basisschoolkinderen. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 46(5-6), , DOI: /s y. Elling, A. (2014). Verantwoord faciliteren en selecteren. Boekman 100. Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. Kunst in en buiten de klas. Wie stimuleert het artistieke talent?. 26 (najaar 2014), Heijs, L. & Reijgersberg, N. (2014). Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs? De keuzes van schoolleiders. Lichamelijke Opvoeding 102(10), Hoekman, R. (2014). Mag t een accommodatie minder zijn. SportAccom, (6), 69. Hoekman, R., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (2014). Sport, wat gaat dat kosten? Sport & Strategie, 8(5), Hover, P. (2014, oktober 30). Sportevenementensponsoring in Nederland: jaarlijks 280 miljoen euro. Sponsorreport #16, pp Hover, P. (2014, december). De toekomst van de Nederlandse fitnessbranche. Sportnext.nl (URL: Hover, P. & Straatmeijer, J. (2014). Fitnessdeelname: niet meer, wel vaker. Fit!magazine, 13(51), 6-7. Kemper, A.B.A. (2014). Sportmusea in Nederland. De sportwereld, (19)71, 5-9. Lindert, C. van (2014). Iedereen kan een held zijn! Met Special Heroes ervaren kinderen uit het speciaal onderwijs hoe leuk sporten kan zijn. Vrijetijdstudies, 32(2),

23 Lucassen, J. (2014). Vierde Arbeidsmarktmonitor Sport en Sportkadermonitor 2013: trend overwegend positief. Sport, Bestuur & management 16(3), Poel, H. van der (2014). Duurzame sportverenigingen. Duurzaam, magazine over duurzaamheid in de sport, 49. Pulles, I., Dool, R. van den & Breedveld, K. (2014). Jeugdsport: positieve geluiden en aanhoudende en nieuwe zorgen. Jeugdbeleid, 8(3-4), 21-25, DOI: /s Reijgersberg, N. (2014). Mulierdebat Bewegingsonderwijs, grote betrokkenheid bij de deelnemers. Lichamelijke Opvoeding 102(5), Reijgersberg, N. (2014). Sportdeelname van kinderen in armoede. Biedt meer dan alleen financiële ondersteuning. Sport & Gemeenten, 62(2), 35. Reijgersberg, N. & Lucassen, J. (2014). Sectorakkoord basisonderwijs. Nadrukkelijke rol sportclubs bij bewegen in en om school. Sport, Bestuur & Management, 16(4), Reijgersberg, N., Lucassen, J. & Pulles, I. (2014). Op weg naar meer scholen met Gezonde School-beleid. Lichamelijke Opvoeding, 102(3), 6-7. Rewijk, D. (2014). Cricket tegen kannibalisme. Sportopvoeding als wapen in het Britse koloniale rijk. Geschiedenis Magazine, 49(2), Steenaart, J. & Lucassen, J. (2014). Gymleraar let op: de digitale gymles komt eraan!. Lichamelijke Opvoeding 102(2), Straatmeijer, J. (2014). Lidmaatschappen fitness crisisbestendig? Fit!magazine, 13(50), Straatmeijer, J. (2014). Het imago van fitness: geen elitaire sport meer? Fit!magazine, 13(53), Straatmeijer, J. (2014, januari). Huishoudelijke sportbudgetten 2014 en verder: niet veel, maar toereikend? Sportnext.nl (URL: Straatmeijer, J. (2014, maart). Blijft sport betaalbaar voor iedereen? Sportnext.nl (URL: Straatmeijer, J. (2014, mei). De marktomvang van de Europese fitnessindustrie. Sportnext.nl (URL: Straatmeijer, J. & Hoekman, R. (2014). Sportsector crisisbestendig. Vrijetijdstudies, 32(2), Vermeij, L., Hoekman, R. & Steenbekkers, A. (2014). Hoe ver gaan dorpsbewoners voor de sport?. Vrijetijdstudies, 32(1), Vos, S., Tiessen-Raaphorst, A., Romijn, D. & Breedveld, K. (2014). Een leven lang sportief en gezond. Gastredactie Vrijetijdstudies, 32(2), Vos, S., Walravens, R., Hover, P., Borgers, J. & Scheerder, J. (2014). Voor de pret of de prestatie? Typologieën van evenementenlopers. Vrijetijdstudies, 32(2), Wardenaar, F.C., Ceelen, I.J.M., Dool, R. van den, Witkamp, R. & Mensink, M. (2014). Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders. Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek 2012 onder de Nederlandse bevolking. Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 69(6,) S1-S9.

24 Bijdragen aan (internationale) congressen/symposia Beth, J.O. (2014). Digitalisering in de gymles. Adoptie van ICT door docenten lichamelijke opvoeding. Symposium Van tikken naar taggen, Zwolle, 22/1/2014. Beth, J.O. (2014). Adoption of ICT by PE-teachers. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Beth, J.O. & Doodewaard, C. van (2014). Digitalisering in de gymles. Adoptie van ICT door docenten lichamelijke opvoeding. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Breedveld, K. (2014). Ronde tafel gesprek Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen, namens Expertisecentrum Zwemonderwijs notitie opgesteld en deelnemer debat, Tweede Kamer, Den Haag, 12/2/2014. Breedveld, K. (2014). Sportparticipation: fifty years of social inequality. Key note EASS annual conference at Mulier Institute, Utrecht, 9/5/2014. (URL: Breedveld, K (2014). Sportparticipation: challenges to sport scientists and to policy makers. Key note Hungarian Association of Sport Science annual conference, University of Debrecen, Hungary, 5/6/2014. Breedveld, K. (2014). Kracht van sport Key note afsluitende bijeenkomst Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, 26/6/2014. Breedveld, K. (2014). Zwembaden: feit, fictie en ambitie. Key note Nationaal zwembadcongres 2014, Weert, 12/11/2014. (URL: Cevaal, A. (2014). Evaluation local sports & society-programme. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Cevaal, A. (2014). Representatie en stilering: meisjes en vrouwen voetbal in/en de media. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Cevaal, A., Elling, A. & Romijn, D. (2014). Between mainstreaming and trivialization: developments in media representation of women s football in the Netherlands. Poster presentatie 6th IWG World Conference on Women and Sport, Helsinki, Finland, 13 & 14/6/2014. Collard, D. (2014). Motor fitness scores and correlates of motor fitness in primary school children in the Netherlands. European College of Sport Science (ECSS), Amsterdam, 2/5/2014. Collard, D. (2014). Physical activity and overweight are associated with physical fitness elements in primary school children. 7th International Conference Movement and Health 2014, Olomouc, Tsjechië, 1/6/2014. Collard, D. (2014). Motorische fitheid van basisschool kinderen. Symposium Kindgericht Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, Groningen, 18/11/2014. Dool, R. van den (2014). Gedragsverandering bij moeilijke groepen. Kansen om sport en bewegen te stimuleren? Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Elling-Machartzki, A., Stuij, M. & Abma, T. (2014). Sport-illness narratives of people with breast cancer, diabetes and hiv. Paper presentation Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS), Helsinki, Finland, 28/8/2014.

25 Hoekman, R. (2014). Gevolgen van financiële en demografische ontwikkelingen voor (vereniging)sport in Limburg. Presentatie bijeenkomst gemeente Horst aan de Maas Hoe overleeft een sportvereniging, Horst aan de Maas, 6/2/2014. Hoekman, R. (2014). Sport in krimpregio s: wat staat er te wachten? Presentatie VSG-Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden, Papendal, 2/4/2014. Hoekman, R. (2014). Measure and Erasmus+: opportunities for the future. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 10/5/2014. Hoekman, R. (2014). Sport, krimp en (regionale) samenwerking, Presentatie VSG jaarcongres, Eindhoven, 24/9/2014. Hoekman, R. (2014). Effectief accommodatiebeleid in crisistijd, Presentatie Vastgoed debat Binnenlands Bestuur, Driebergen, 25/9/2014. Hoekman, R. (2014). Sportbeleid in crisistijd: een blik vooruit. Presentatie Kick-off bijeenkomst sportvisie Zeist, Zeist, 2/10/2014. Hoekman, R. (2014). Openbare Ruimte en Water: de nieuwe sportruimte. Presentatie Sportcafé Rosmalen, Rosmalen, 6/10/2014. Hoekman, R. (2014). Sport, krimp en (regionale) samenwerking: Noord-Brabant als case. Presentatie Brabantse Sportontmoeting, Den Bosch, 8/10/2014. Hoekman, R. (2014). Active city open city: using an urban and socio-ecological perspective. Invited keynote MOVE Congress, Rome, Italy, 23/10/2014. Hoekman, R. (2014). Sport in collegeprogramma s 2014: van armoedebeleid tot zelfredzaamheid. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Hoekman, R. (2014). Voorstudie financiële aspecten van sport: kennisvragen en kennislacunes. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Hoekman, R. (2014). Accommodatiebeleid in tijden van krimp en recessie. Bijeenkomst Accommodatiebeleid gemeente Almelo, Almelo, 17/12/2014. Hoekman, R., Breedveld, K. & Kraaykamp, G. (2014). Sport participation and the social and physical environment: explaining differences between urban and rural areas in the Netherlands. Presentatie NASSS congress, Portland, Oregon, United States, 9/11/2014. Hover P. (2014). Awareness and meaning of Olympism in The Netherlands. A quantitative approach. Presentatie European Association for Sport Management Conference 2014 (EASM), Coventry, Verenigd Koninkrijk, 10/9/2014. Hover, P. (2014). Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Presentatie SPORTNEXT Live Sessie Nederland Sportevenementenland?, Rotterdam, 22/9/2014. Hover P. (2014). Dutch perspective on opportunities for the European health club industry. Presentatie International Health, Racquet and Sportsclub Association Congress (IHRSA), Amsterdam, 18/10/2014. Hover, P. (2014). Beleving van Sotsji 2014 & Verkenning van olympische hervormingen. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014.

26 Hover, P. (2014). Sportevenementen. Tussen sportieve winst en maatschappelijk goud. Presentatie Klankbordbijeenkomst Sport provincie Limburg, Maastricht, 6/11/2014. Hover P. & Breedveld K. (2014). Visitor's experiences of the European Youth Olympic Festival. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Hover, P., Heuvel, M. van den & Boer, W. de (2014). Maatschappelijke en economische spin-off van evenementen. Nut en noodzaak. Presentatie Nationaal Congres Evenementen, Nijmegen, 20/11/2014. Kalmthout, J. van & Puyt, E. (2014). De vereniging in het sociale domein. Presentatie Conferentie Het sociale domein in beweging, Haarlem, 6/3/2014. Kalmthout, J. van (2014). Social challenges for sport clubs in the Netherlands. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Kalmthout, J. van (2014). Maatschappelijke rol sportverenigingen. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Kalmthout, J van & Lucassen, J. (2014). Themasessie Vitaliteit van sportverenigingen. Organisatie en presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Kemper, A.B.A. (2014). Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem Start met een handicap. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Lindert, C. van (2014). Monitoring Special Heroes. A national sports promotion program for children in special schools. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 9/5/2014. Lindert, C. van (2014). Thematic session Perceptions towards disability sport. Themaleider workshop European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 9/5/2014. Lindert, C. van (2014). Policy on disability sport in the Netherlands. A brief overview of changes and role of sports clubs. Presentatie Disability Sport Conference: Changing lives, changing perceptions?, Conventry, Verenigd Koninkrijk, 16/9/2014. Lindert, C. van (2014). Monitor Special Heroes in cluster 4. Sport- en beweegdeelname van leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, 30/10/2014. Lindert, C. van (2014). Sessie gehandicaptensport. Themavoorzitter Dag van het Sportonderzoek 2014, 30/10/2014. Lindert, C. van & Kalmthout, J. van (2014). Samenwerken aan sportstimulering. Presentatie VSG Kennisdag Sport en Gemeenten 2014, Den Bosch, 30/1/2014. Lucassen, J. (2014). De excellente trainer. Presentatie Landelijke kennisdag voor sport- en beweegprofessionals, Wijchen, 4/6/2014. Lucassen, J. (2014). Gouden kansen voor ieder kind. Ondersteuning van sportkeuze en talentontwikkeling vanuit het bewegingsonderwijs. Inleiding Seminar Gouden Kansen. Nijmegen, 4/6/2014. Lucassen, J. (2014). Sports clubs as social enterprises? The changing social role of amateur sports clubs in Netherlands. Presentatie European Association for Sport Management Conference 2014 (EASM), Coventry, Verenigd Koninkrijk, 11/9/2014.

27 Lucassen, J. (2014). Bewegingsonderwijs op de basisschool: meer en/of beter. Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Lucassen, J.M.H. (2014). Sport clubs as social service organizations analysed through the lens of the competing values framework. Presentation Research seminar Voluntary organization of sport Development and challenges, Odense, Denmark, 11/12/2014. Lucassen, J. & Bakker, S. de (2014). Hybridity in sport organisations. Challenges for governance and workforce. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Poel, H. van der (2014). Binden van sporters. A Tribe called Golf - de kracht van de connectie. Plenaire inleiding Nationaal Golf Congres & Beurs, Utrecht, 11/2/2014. Poel, H. van der (2014). Kennisagenda Sport. Plenaire inleiding Discussiedag Kennisagenda Museale Veld, Amersfoort, 24/4/2014. Poel, H. van der (2014). Effectmeting buurtsportcoaches. Inleiding VSG Werkconferentie, Utrecht, 17/12/2014. Poel, H. van der & Bakker, S. (2014). Vervanging van tennisbanen. Toch een zaak van gemeenten? Inleiding VSG Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden, Papendal, 2/4/2014. Poel, H. van der & Hoekman, R. (2014). Naar een effectief en doelmatig accommodatiebeleid. Inleiding Overijsselse sportontmoeting, Almelo, 9/10/2014. Poel, H. van der & Romijn, D. (2014). Verenigingsondersteuning Zoetermeer. Een rekenkameronderzoek. Inleiding VSG Kennisdag Gemeenten, Den Bosch, 30/1/2014. Pulles, I. (2014). The European Youth Olympic Festival 2013: the attitudes of the local population towards the event. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Pulles, I. (2014). De sportdeelname van de Nederlandse jeugd: stand van zaken en ontwikkeling. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Reijgersberg, N. (2014). Nulmeting Lichamelijke Opvoeding in het Voortgezet Onderwijs. Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Guidance in sports and physical activity: discrepancies between needs and experiences of people with diabetes. Poster presentation 8 th VUmc Science Exchange Day, Amsterdam, 7/3/2014. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Storylines about sport, health and illness of people with type 2 diabetes. Paper presentation European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 10/5/2014. Stuij, M., Elling, A. & Abma, T. (2014). Beyond the Restitution Narrative: Storylines About Sport, Health and Illness of People with Diabetes. Paper presentation Tenth International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI), University of Illinois, Urbana-Champaign, United States, 24/5/2014. Straatmeijer, J. (2014). Sport and recession. Presentatie European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 8/5/2014. Werff, H. van der (2014). School swimming - looking for a new approach for a vanishing activity. Presentation European Association for Sociology of Sport Conference (EASS), Utrecht, 9/5/2014.

28 Werff, H. van der (2014). Wie ziet zichzelf als sporter? Presentatie Dag van het Sportonderzoek 2014, Nijmegen, 30/10/2014. Werff, H. van der (2014). Sport clubs and their shifts in external orientation: developments in contributions in solving societal issues Presentation Research seminar Voluntary organization of sport Development and challenges, Odense, Denmark, 11/12/2014. Wisse, E. (2014). Sport-ziekte verhalen van mensen met borstkanker en hiv. Presentatie Dag van het Sport Onderzoek 2014,Nijmegen, 30/10/2014. Publicaties gedetacheerde medewerkers Mulier Instituut Dool, R. van den, Tiessen-Raaphorst, A. & Broek, A. van den (2014). VTO als nieuwe bron van informatie over sporten cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Lucassen, J. (2014). Kennisagenda goed leren bewegen Naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen. Zeist: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Tiessen-Raaphorst, A., Dool, R. van den & Vogels, R. (2014). Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Scripties/onderzoeksverslagen stagiaires Mulier Instituut Bol, P. van der (2014). Sportaccommodatiegebruik in beweging. Onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccommodatiegebruik. Nijmegen/Utrecht: Radboud Universiteit Nijmegen/Mulier Instituut. Bulsink, A. (2014). Het leervermogen van sportverenigingen. Het transitieproces van individuele kennis naar organisatiekennis. Utrecht: Universiteit Utrecht. Heijs, L. (2014). Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?. De keuzes van schoolleiders voor de leerkracht in het bewegingsonderwijs op basisscholen. Utrecht: Universiteit Utrecht. Miltenburg, E. van (2014). Samenwerking in de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties. Van archipel naar synergie. Onderzoek naar een modelontwerp voor marktgerichte exploitatie van sportaccommodaties in intergemeentelijk samenwerkingsverband. Groningen: Wagner Group. Twisk, S. (2014). This is my own disease. Male migrants living with HIV in the Netherlands (stageverslag) (Intern document). Leiden: Universiteit Leiden. Vaane, J. (2014). Ongewenst gedrag op de voetbalvereniging. Een onderzoek naar de samenhang tussen sociale bindingen en de mate van ongewenst gedrag bij amateurverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht. Vaane, J. (2014). Subjectieve en objectieve veiligheid tijdens amateurvoetbalwedstrijden. Een onderzoek naar de samenhang tussen subjectieve en objectieve veiligheid tijdens amateurvoetbalwedstrijden (Intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

29 Mediaoverzicht 2014 Mulier Instituut in de media 2014 TV EditieNL, Hé kinderen, gooi opa uit de boot. EditieNL, : Vrijwilliger redt het zwembad. NOS op 3, Worden we gezonder van e-health? EditieNL, Vechten tegen de kilo s. Radio BNR, Sporten wordt duurder. Radio 1/Reporter, Kinderen de dupe van slecht georganiseerd zwemonderwijs NOS radio 1 journaal, Er is te weinig aandacht voor niet-sporter bij sportevenementen. BNR, Zakendoen tijdens de marathon. Radio 1/WNL op zaterdag, Wat zijn de effecten van sportevenementen? Online RTV Utrecht, Sportevenement EYOF kende valse start. NOS, Sport en GR2014. Nu.nl, Kinderen doen vaker aan sport Telegraaf.nl, Veel scholen hebben geen ruimte voor gymles. NOS.nl, Te weinig plek voor gym op school. Nu.nl, Vier op de tien Nederlanders jaarlijks naar sportevenement. NOS.nl, Evenementen negeren niet-sporter. NOS.nl, Maakt al die e-health ons gezonder? NOS op 3, Grappen van team houden homo in de kast. NOS.nl, Subsidies houden schaatsbaan op de been.

30 Dagbladen Brabants Dagblad, Sportprojecten stoppen per juli. Brabants Dagblad, Willem II door met op de stip. NRC Next, Middenvelders zijn altijd de beste trainers. Brabants Dagblad, Trainen zonder toeters en bellen. Metro, Sporten wordt duurder door korten subsidies. De Telegraaf, EYOF niet echt blijven hangen. AD, EYOF was het geld meer dan waard. AD, EYOF leverde ook geld op. AD, Goeie foto: wow-effect, emoties, of mooie sfeer Brabants Dagblad, Tijd voor Olympische bezinning. Noordhollands Dagblad, Sporter krijgt de rekening Brabants Dagblad, Mulier Instituut onderzoekt in Oss toekomst en behoefte sportparken. de Volkskrant, België denkt aan bouw 400 meterbaan Friesch Dagblad, Blijft sporten betaalbaar voor ons allemaal? Eindhovens Dagblad, Voortbestaan Tongelreep is ongewis. Spits, Hardlopers gaan offroad. NRC, Krachtige lobby moet sport behoeden voor bezuiniging. NRC, Buikje blijft, de fitnesskosten ook. Metro, Wachtlijsten sportverenigingen door massaal jonge aanwas. Jong geleerd, oud gedaan. Trouw, Sport is mooi om te doen en makkelijk om te laten. Trouw, Meer kinderen en 65-plussers sporten Persdienst Wegener, Door Sotsji gaan we niet vaker schaatsen.

Publicatieoverzicht 2014

Publicatieoverzicht 2014 Publicatieoverzicht 2014 Publicaties en congresbijdragen 2014 (Internationale) wetenschappelijke artikelen Bisseling, R., Schokker, D., Brussel-Visser, F. van, Collard, D., Slinger, J. & Poiesz, N. (2014).

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Mulier Instituut, Utrecht

Jaarverslag 2013. Mulier Instituut, Utrecht Jaarverslag 2013 Mulier Instituut, Utrecht Juni 2014 2013: bewegingen in het kennislandschap sport Was volgens het vorig jaarverslag 2012 een jaar vol sport en emotie, 2013 was een wat rustiger sportjaar.

Nadere informatie

Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede

Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede Work in progress Niels Reijgersberg Hugo van der Poel Mulier Instituut, Utrecht November 2013 Inhoud presentatie Aanleiding en achtergrond onderzoeksvragen

Nadere informatie

Mulier Instituut in de media 2015. NOS Journaal, 5-3-2015. Schippers: regels vechtsporten aanscherpen.

Mulier Instituut in de media 2015. NOS Journaal, 5-3-2015. Schippers: regels vechtsporten aanscherpen. Mulier Instituut in de media 2015 TV EenVandaag, 10-2-2015. Gerommel met zwemdiploma s. NOS Journaal, 5-3-2015. Schippers: regels vechtsporten aanscherpen. Nieuwsuur/ NOS Sport, 10-3-2015, Pim Mulier:

Nadere informatie

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land DSO 2013 Eindhoven 7 november 2013 Remco Hoekman Senior onderzoeker Mulier Instituut, Utrecht November, 2013 Inhoud Introductie: faciliterende rol van

Nadere informatie

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht Ambitie Naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed

Nadere informatie

Dorine Collard (Mulier instituut) Peter-Jan Mol (KCsport) namens het SMART MOVES! consortium 1

Dorine Collard (Mulier instituut) Peter-Jan Mol (KCsport) namens het SMART MOVES! consortium 1 Dorine Collard (Mulier instituut) Peter-Jan Mol (KCsport) namens het SMART MOVES! consortium 1 2 Er is in toenemende mate aandacht voor de mogelijke positieve effecten van bewegen op cognitieve processen

Nadere informatie

Ruimte en sportaccommodaties

Ruimte en sportaccommodaties Ruimte en sportaccommodaties Hoofdstuk 11 Hugo van der Poel Steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte voor (een deel van) hun sportieve activiteiten. Beleidsmakers zien in het beweegvriendelijker

Nadere informatie

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Persbericht Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Deze week maakten NWO en ZonMW bekend welke onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het integrale onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport:

Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport: Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport: op naar effectief sportbeleid in tijden van bezuinigingen en decentralisatie Mulierdebat Rekenkamers en sport 28 november 2013, Utrecht Remco Hoekman, senior

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Sportaccommodatiegebruik in de toekomst: implicaties van trends en ontwikkelingen

Sportaccommodatiegebruik in de toekomst: implicaties van trends en ontwikkelingen Sportaccommodatiegebruik in de toekomst: implicaties van trends en ontwikkelingen VSG Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden 3 november 2016, Zwolle Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman Mulier

Nadere informatie

Sport en Economie. Arnhem, november 2012

Sport en Economie. Arnhem, november 2012 Sport en Economie Arnhem, november 2012 Inhoud Sport en economie als begrip Consumentenuitgaven aan sport Overheidsuitgaven aan sport Sport gerelateerde productie en toegevoegde waarde Werkgelegenheid

Nadere informatie

Sportwens en tevredenheid over sportaanbod van kinderen met een beperking

Sportwens en tevredenheid over sportaanbod van kinderen met een beperking Sportwens en tevredenheid over sportaanbod van kinderen met een beperking Drs. Afke Kerkstra Hogeschool Inholland Sportkunde Lectoraat Kracht van sport Aanleiding Kinderen met beperking bewegen minder

Nadere informatie

Exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties

Exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties Exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties Sven Bakker Remco Hoekman FACTSHEET MEI 2013 Factsheet over het onderzoek naar de exploitatie en het beheer van buitensportaccommodaties, in opdracht

Nadere informatie

Financiële aspecten van sport

Financiële aspecten van sport Jaarboek Sport & Strategie Publicaties editie 2015/2016 Financiële aspecten van sport Hoofdstuk 13 Jan-Willem van der Roest (Mulier Instituut) en Geeske van Asperen (Kenniscentrum Sport) Na jaren van recessie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2012. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2012 12 sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek 1 Inhoudsopgave 5 7 9 12 15 24 26 28 29 30 33 42 Van het bestuur 2012: een jaar vol sport en emotie Organisatie Kerntaken en doelstellingen

Nadere informatie

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld De mensen van de Vierdaagse Hidde Bekhuis en Koen Breedveld Inleiding / achtergrond Met jaarlijks tegen de één miljoen bezoekers behoort De Vierdaagse van Nijmegen jaar in jaar uit tot de allergrootste

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de sport(deelname)

Trends en ontwikkelingen in de sport(deelname) Jaarboek Sport & Strategie Publicaties editie 2014/2015 Trends en ontwikkelingen in de sport(deelname) Hoofdstuk 3 Ine Pulles Ook in 2014/2015 verscheen weer een groot aantal studies die licht werpen op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2011. sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2011 11 sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek 1 Jaarverslag 2011 3 Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek inhoudsopgave 6 8 11 14 16 18 20 26 Van het bestuur In de spo(r)tlights:

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

De sportwereld voor het hbo. Jan de Leeuw

De sportwereld voor het hbo. Jan de Leeuw De sportwereld voor het hbo Jan de Leeuw Voorwoord Voor u ligt De sportwereld voor het hbo, een systematische introductie in de sportwereld. De methode bevat studiemateriaal voor sportgerelateerde hbo-opleidingen.

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst

Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst Brede Analyse 2010 Jo Lucassen Ester Wisse Froukje Smits Justus Beth Harold van der Werff W.J.H. Mulier Instituut Sport,

Nadere informatie

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging VSG Kennisdag 16 februari 2017, Rotterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman Mulier Instituut, Utrecht Februari, 2017 Ontwikkeling

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Nationaal Golf Congres & Beurs 12 februari 2015, Amsterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman m.m.v. Ine Pulles & Aniek Verhoofstad

Nadere informatie

Evaluatie buurtsportcoaches

Evaluatie buurtsportcoaches Evaluatie buurtsportcoaches Bouwstenen voor een succesvolle lokale aanpak!? Caroline van Lindert & Anouk Brandsema 14 december 2017 Mulier Instituut Agenda workshop 1. Resultaten evaluatieonderzoek 2.

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf?

Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf? Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf? Facts& figures voor een gefundeerde toekomstvisie Provinciale Sportontmoeting Utrecht 9 oktober 2013, Huis voor de Sport Nieuwegein Remco Hoekman,

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015 Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap KENNISWERKPLAATS Sportbeleid en - ondernemerschap Sportbeleid: Magda Boven Valesca van Dijk Hiske

Nadere informatie

Sportbeleid en -regelgeving

Sportbeleid en -regelgeving Jaarboek Sport & Strategie Publicaties editie 2015/2016 Sportbeleid en -regelgeving Hoofdstuk 3 Hugo van der Poel (Mulier Instituut) en Liesbeth Preller (Kenniscentrum Sport) Eindelijk een boek over sportbeleid

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

KNIPSELKRANT VERKIEZING. September 2006 Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de VNG

KNIPSELKRANT VERKIEZING. September 2006 Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de VNG KNIPSELKRANT VERKIEZING September 2006 Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de VNG 1 Juni 2006 OPROEP geplaatst op website van NOC*NSF, VNG en VSG en als persbericht verstuurd Doe mee met de verkiezing

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties 1 Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen BSNC ontwikkelt vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 3 Sport in de samenleving Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats

Nadere informatie

Toekomstscenario s voor schoolsport

Toekomstscenario s voor schoolsport sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Toekomstscenario s voor schoolsport Niels Reijgersberg Jo Lucassen Mulier Instituut Niek Pot Ivo van Hilvoorde Hogeschool Windesheim & VU Amsterdam Het onderzoek

Nadere informatie

Sportbonden en -verenigingen

Sportbonden en -verenigingen Jaarboek Sport & Strategie Publicaties editie 2014/2015 Sportbonden en -verenigingen Hoofdstuk 10 Janine van Kalmthout De 76 sportbonden en hun 24.000 aangesloten sportverenigingen verzorgen voor bijna

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Liefde door de sport Het ontstaan van liefdesrelaties in de sport

Liefde door de sport Het ontstaan van liefdesrelaties in de sport Liefde door de sport Het ontstaan van liefdesrelaties in de sport David Romijn Mulier Instituut Mulier Instituut, Utrecht May 2013 Inhoud Introduction - Liefde door de sport? Een verkennende studie Theoretische

Nadere informatie

Anders georganiseerd sporten, sporten en bewegen in de openbare ruimte

Anders georganiseerd sporten, sporten en bewegen in de openbare ruimte Anders georganiseerd sporten, sporten en bewegen in de openbare ruimte Stadsgesprek sportnota 11 mei 2016 1 Sporten buiten een vereniging Literatuurstudie & best practices Utrecht Remko van den Dool &

Nadere informatie

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt:

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: 4 Sportdeelname Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: kernindicator operationalisatie uitkomst (%) trend in de afgelopen 10 jaar

Nadere informatie

Recessiepeiling sport 2013

Recessiepeiling sport 2013 Recessiepeiling sport 2013 Dag van het Sportonderzoek 2013 Jerzy Straatmeijer Remco Hoekman Mulier Instituut, Utrecht September 2013 Programma Inleiding Methode Resultaten Conclusies en blik op de toekomst

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Indeling sessies. Thema 1: Sport- en beweegdeelname. Coördinator: Annet Tiessen-Raaphorst

Indeling sessies. Thema 1: Sport- en beweegdeelname. Coördinator: Annet Tiessen-Raaphorst Indeling sessies Thema 1: Sport- en beweegdeelname Coördinator: Annet Tiessen-Raaphorst 1a - Sportdeelname: trends en diversiteit - Rabina Cozijnsen - Trends in sportdeelname van vroeg gepensioneerden

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2009. W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2009 W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek 1 Inhoudsopgave 4 8 8 10 12 18 18 20 Van het bestuur - 2009 - stilte voor de storm In de spotlights: Agnes

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

Jaarverslag Mulier Instituut, Utrecht

Jaarverslag Mulier Instituut, Utrecht Jaarverslag 2015 Mulier Instituut, Utrecht 3 Woord van het bestuur 4 Woord van Raad van Toezicht 5 Bestuur & Organisatie 6 Financiën 8 Personeel 9 Publicaties 10 Evenementen 12 Media Bijlagen: - Personeelsoverzicht

Nadere informatie

Wat kost sport in de B5?

Wat kost sport in de B5? Wat kost sport in de B5? Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) David Romijn Remco Hoekman Mulier Instituut,

Nadere informatie

Sport en bewegen in de buurt

Sport en bewegen in de buurt Jaarboek Sport & Strategie Publicaties editie 2014/2015 Sport en bewegen in de buurt Hoofdstuk 6 Caroline van Lindert De overheid investeert via het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) fors in

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Over monitoren: trends, determinanten en effecten. Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau Erasmus Universiteit Rotterdam

Over monitoren: trends, determinanten en effecten. Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau  Erasmus Universiteit Rotterdam Over monitoren: trends, determinanten en effecten Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl Erasmus Universiteit Rotterdam 23-11-2009 SCP en Monitoring SCP: ruime traditie in het beschrijven

Nadere informatie

Publicaties en congresbijdragen 2015. Rewijk, D. (2015). Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier 1865-1954. Gorredijk: Bornmeer.

Publicaties en congresbijdragen 2015. Rewijk, D. (2015). Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier 1865-1954. Gorredijk: Bornmeer. Publicaties en congresbijdragen 2015 Publicatieoverzicht 2015 Proefschriften Mulier-medewerkers Rewijk, D. (2015). Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier 1865-1954. Gorredijk: Bornmeer.

Nadere informatie

Publicaties en congresbijdragen 2016

Publicaties en congresbijdragen 2016 Publicaties en congresbijdragen 2016 Publicatieoverzicht 2016 (Internationale) wetenschappelijke artikelen Borgers, J., Breedveld, K., Tiessen-Raaphorst, A., Thibaut, E., Vandermeerschen, H., Vos, S. &

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Monitoren van Sport en Bewegen in Nederland

Monitoren van Sport en Bewegen in Nederland Monitoren van Sport en Bewegen in Nederland Dr. Ir. Wanda Wendel-Vos Senior onderzoeker Sport Bewegen en Gezondheid Coördinator Kernindicatoren Sport en Bewegen Wanda.Vos@rivm.nl Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Janine van Kalmthout Remko van den Dool Mulier Instituut, Utrecht Februari 2014 Inleiding Het samenwerkingsverband Convenant Gezond Gewicht

Nadere informatie

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Colofon Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 Provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4 tot en met 17 jaar) Mei 2017 In opdracht van de provincie Overijssel en de deelnemende

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs

Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs Excursie VvBN Vrijdag 25 april, 2015 Hogeschool Windesheim Drs. Jeroen Koekoek Welkom 1. Achtergrond Programma 2.

Nadere informatie

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 1. VU Medisch Centrum, Afdeling Metamedica en EMGO+ Instituut, Amsterdam. 2.

Nadere informatie

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Caroline van Lindert Ine Pulles Nationale Kennisdag Sport en Gemeenten 29 januari 2015 Mulier Instituut, Utrecht Agenda Doelstellingen

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Schoolzwemmen in Rotterdam Visie vanuit het onderwijs. Zoë van Ginneken. Harold van der Werff

Schoolzwemmen in Rotterdam Visie vanuit het onderwijs. Zoë van Ginneken. Harold van der Werff Schoolzwemmen in Rotterdam Visie vanuit het onderwijs Zoë van Ginneken Harold van der Werff 2 Schoolzwemmen in Rotterdam visie vanuit het onderwijs Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, september

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Recessiepeiling gemeenten 2013. Remco Hoekman

Recessiepeiling gemeenten 2013. Remco Hoekman Recessiepeiling gemeenten 2013 Remco Hoekman mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus 85445 3508 AK Utrecht t 030-7210220

Nadere informatie

Wat is de aard en omvang van uw aanstelling en hoe is uw onderzoeksgroep

Wat is de aard en omvang van uw aanstelling en hoe is uw onderzoeksgroep Paul Verweel Hoogleraar bestuur en organisatiewetenschap, met accent op betekenisgeving en cultuurverschillen. Bezet tevens de Richard Krajicek endowed chair Universiteit Utrecht Dat antropologen graag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Jaarverslag 2008. W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Jaarverslag 2008 W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek 1 Inhoudsopgave 2008: een jaar vol beweging en mooie projecten 4-5 In de spotlights: Janine van Kalmthout -

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland

opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland 1 inleiding aanleiding Voor veel sporten vormt de aanwezigheid van voldoende en goed uitgeruste sportaccommodaties een voorwaarde voor volwaardige

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten!

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! 12 december 2014 Utrecht Hey, raak die bal nou eens een keer goed! Je bent toch geen homo! Wie hoort het niet langs

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp!

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Agenda Voorstellen Vragen initiatiefnemers Kader sportverenigingen Trends & ontwikkelingen Aansprekende voorbeelden Evaluatie Voorstellen 3 ICSadviseurs

Nadere informatie

Monitor sportbeleid 2006-2010. Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld. Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport. W.J.H.

Monitor sportbeleid 2006-2010. Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld. Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport. W.J.H. Monitor sportbeleid 2006-2010 Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld W.J.H. Mulier Instituut Monitor

Nadere informatie

Sport en onderwijs. Hoofdstuk 8. Jo Lucassen

Sport en onderwijs. Hoofdstuk 8. Jo Lucassen Sport en onderwijs Hoofdstuk 8 Jo Lucassen Never a dull moment in discussies over sport en onderwijs. Al een aantal jaar staat het thema school en sport in de belangstelling van beleid en politiek. De

Nadere informatie

Visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen Visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen De wijze waarop een Vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt in haar maatschappelijke context (welzijn, duurzaamheid, milieu en

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie