I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d :"

Transcriptie

1 I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. Achternaam Roepnaam Voorna(a)m(en) Geslacht M V Burgerservicenummer * Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Straatnaam Huisnummer Toevoeging: Postcode Woonplaats Telefoon Welk telefoonnummer kunnen we plaatsen op adreslijsten en belroosters? Extra telefoonnummer (oppas, buren, werk, familie) adres Geboorteland Geboorteplaats Nationaliteit Gezindte (geloof) Thuistaal Vast: Mobiel: / : Van: Nederland Ja Anders: Woont in Nederland sinds: Geheim: Ja Nee Geheim: Ja Nee * Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen: Het document Kennisgeving burgerservicenummer (Sofi nummer) dat door de Belastingdienst aan de ouder/ verzorger van het kind is verstrekt, of Eigen paspoort van het kind, of Eigen identiteitskaart van het kind, of Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wél duidelijk naar een document waar ook het sofinummer op staat) of Mocht u niet (meer) beschikken over het burgerservicenummer van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst; zij geven u dan een afschrift van het juiste burgerservicenummer

2 V e r v o l g g e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : Aantal kinderen in het gezin Voornaam geboortedatum (dd-mm-jjjj) j/m Aangemeld kind is kind nummer Onderwijs sinds (dd-mm-jjjj) 1 e schooldag (dd-mm-jjjj) Datum inschrijving Naam + telefoonnummer peuterspeelzaal Startdatum (dd-mm,jjjj) Einddatum (dd-mm-jjjj) Aantal maanden Programma Leidsters Naam vorige school Telefoonnummer vorige school Soort school Leerling zat daar in groep Naam leerkracht(en) Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht? Zo ja, wat is de naam van dit kinderdagverblijf? Ja Nee Heeft uw kind een VVE programma gevolgd? ( Voor- en Vroegschoolse Educatie ) Is het kind door een instantie onderzocht? (indien ja, soort onderzoek vermelden) Is het kind Ambulant Begeleid? (indien ja, waarvoor?) Ja Nee Ja Nee Soort onderzoek: Ja Nee Reden Ambulante Begeleiding: Heeft uw kind een indicatiestelling? (Leerling Gebonden Financiering)* Ja Nee Komt in de familie dyslexie voor? Ja Nee Verdere bijzonderheden - 2 -

3 Huisarts Naam: Straatnaam & woonplaats: Telefoonnummer: * Kinderen met indicatiestelling (Leerling Gebonden Financiering) : Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beginsituatie van ieder kind, zal er, overdracht van relevante ontwikkelingsgegevens plaatshebben en worden de ouders uitgenodigd voor een aanvullend informatief gesprek. De onderwijsbehoefte van het kind wordt onder verantwoordelijkheid van de directie van de school door het zorgteam getoetst aan de onderwijsmogelijkheden van onze school. Ouders/verzorgers dienen alle beschikbare onderzoeksgegevens aan school ter inzage aan te bieden. Bij toelating wordt een handelingsplan opgesteld dat tussen ouders/verzorgers en school wordt besproken en ondertekend

4 G e g e v e n s m. b. t. d e o u d e r / v e r z o r g e r / v o o g d : Achternaam Voorna(a)m(en) S.v.p. aankruisen Ouder 1 Verzorger 1/ Voogd 1 Ouder 2 Verzorger 2 Voogd 2 Geslacht M V M V Geboortedatum Geboorteland Nationaliteit Straatnaam + huisnummer Postcode + plaatsnaam Telefoon / / Telefoon werk / / Beroep Naam hoogst voltooide basisopleiding basisonderwijs / lager onderwijs Lager Beroeps Onderwijs / VMBO basis of kader VMBO theoretischgemengd/mavo Havo/VWO Gymnasium basisonderwijs / lager onderwijs Lager Beroeps Onderwijs / VMBO basis of kader VMBO theoretisch gemengd/mavo Havo / VWO Gymnasium Afgerond met diploma? Ja Nee Ja Nee Indien nee, geef dan het aantal jaren genoten onderwijs binnen de betreffende opleiding aan Naam van de school waar het diploma is Plaats en land van de school waar het diploma is Jaar waarin het diploma is Naam hoogst voltooide vervolgopleiding. (indien van toepassing) MBO HBO Universiteit MBO HBO Universiteit Afgerond met diploma? Ja Nee Ja Nee Naam van de school waar het diploma is Plaats en land van de school waar het diploma is Jaar waarin het diploma is - 4 -

5 Vluchtelingenstatus Ja Nee Ja Nee Relatie tot kind Vader Moeder Anders, namelijk.. Vader Moeder Anders, namelijk.. Aansprakelijk verzorger Ja Nee Ja Nee Burgerlijke staat Indien gescheiden of ongehuwd : Ouderlijk gezag toegekend? Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Weduwe/weduwnaar Eénoudergezin Ja Nee Co-ouderschap Ja Nee Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Weduwe/weduwnaar Ja Nee Ja Nee S p e c i f i e k e g e g e v e n s o u d e r s / v e r z o r g e r s : De volgende vragen worden op deze manier gesteld omdat dit van overheidswege van ons wordt gevraagd: Oefent een der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit gedaan EN verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat Ja Nee Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het besluit trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan bij vraag 1 bedoeld wordt Ja Nee Is één van de ouders geboren in: Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, Marokko, Turkije of Tunesië Ja Nee Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba Ja Nee Een niet-engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië Ja Nee Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep Ja Jee Is een der ouders in Nederland als vluchteling toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet Ja Nee - 5 -

6 Specifieke schoolvragen 1. SCHOOLGIDS : u kunt deze raadplegen via de website van de school 2. PRIVACY-VERKLARING : BS St Bonifatius : - geeft nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan school gerelateerde personen of instanties - Verklaart dat foto s of video-opnamen, gemaakt door de school, alleen vertoond worden in schoolverband en/of schoolpublicaties - Bewaakt dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen van de school en haar gebruikers bevat - Zorgt ervoor dat internet- en gebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels zoals vermeld in de schoolgids, bedoeld om de kinderwereld te beschermen Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u als ouder[s] en/of verzorger[s], ook heel zorgvuldig, in de geest van bovenstaande regels, om te zullen gaan met gegevens of materiaal van de gebruikers van de school. Indien u voor uw kind[eren] nadere regels met betrekking tot de privacy wilt laten gelden, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van de school. Deze ouderverklaring moet worden ondertekend door beide ouders. Wat als u gescheiden bent? Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. In alle andere gevallen tekent alleen de ouder aan wie het ouderlijk gezag is toegekend. Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. S.v.p. aankruisen Ouder 1/ Verzorger 1/ Voogd 1 Ouder 2/ Verzorger 2/ Voogd 2 Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Kind wel/niet toegelaten * Datum : Handtekening : * wordt ingevuld door de directie - 6 -

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Nico Bulderschool Zonneweg 4 9692 LN Hoogezand directie@nicobulderschool 0598-320091 Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool de Cramignon Kramsvogel 42 6245 RE Eijsden Tel. 043 409 15 83 www.bsdecramignon.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224 KV Maastricht Tel. 043 4100300

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Joseph Burg. Beckersweg 45 6261 NX Mheer Tel. 043-4571516 www.sintjoseph-mheer.nl sintjoseph@kom-leren.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Martinus Stichting kom Leren Gronsvelder Kerkplein 8 Oranjeplein 201 6247 CM Gronsveld 6224 KV Maastricht Tel. 043 408.7180 Tel. 043 410.0300 www.sintmartinus-gronsveld.nl

Nadere informatie

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor:

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Onze school is onderdeel van: Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Wilt u de formulieren zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen en zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL

AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL AANMELDINGSFORMULIER PEUTEROPVANG EN PEUTERSPEELZAAL Locatie: Gasselte: t Kikkertje Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost IBAN rekeningnummer: NL70 INGB 0310 6241 26 Email: mail@vechtkroost.nl Website: www.vechtkroost.nl Inschrijfformulier (Per kind 1 formulier invullen) Voornaam Roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner:

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner: INSCHRIJVINGSFICHE Naam: Voornaam: Straat: Nummer: Postnummer: Bus: Gemeente: Geboortedatum: Geboorteplaats: Inschrijvingsdatum: Niveau: Lager Onderwijs Geslacht: Nationaliteit: Klas: Gezinshoofd: Naam:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie