Katholieke Basisschool de Arabesk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholieke Basisschool de Arabesk"

Transcriptie

1 Katholieke Basisschool de Arabesk Meikers HR Arnhem Tel.: INVULLEN DOOR ADMINISTRATIE GR Schooljaar Leerkracht: In Esis verwerkt: Digitaal dossier: Start: V OORLOPIG INSCHRIJFFORMULIER Inschrijvingsprocedure: Aanmeldingen van groep 1 kunnen direct ondertekend worden. Aanmeldingen van groep 2 t/m 8 kunnen pas na behandeling in aanwezigheid van de directeur ondertekend worden. Voordat de leerling definitief wordt ingeschreven zal er contact opgenomen worden met de vorige school. U wordt verzocht het voorlopig inschrijfformulier in te vullen. Graag aankruisen wat van toepassing is. Het is van belang dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De gegevens van uw kind worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet zonder uw toestemming ter inzage worden gegeven aan derden. 1

2 V OORLOPIG INSCHRIJFFORMULIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. Achternaam Roepnaam : Voorna(a)m(en) Geslacht M V Geboortedatum (dd-mm-jjjj) : Sofi-nummer * (kopie bijvoegen *) Straatnaam ** Huisnummer Toevoeging : Postcode Gemeente : Woonplaats Land : Adres geheim / onbekend adres van : Telefoon Vast (op huisadres) Geheim: Telefoon Mobiel: van : Geheim: Telefoon Mobiel: van : Geheim: Heeft u bezwaar tegen plaatsing van de telefoonnummers op adreslijsten en belroosters? Heeft u bezwaar tegen plaatsing van foto's of video van het kind op de website van de school? Ondertekening van deze verklaring : Ouder 1 Verzorger 1 Voogd 1 Ouder 2 Verzorger 2 Voogd 2 * * Een kopie van één van de volgende documenten bijvoegen: Het document Kennisgeving Sofi-nummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/ verzorger van het kind is verstrekt, of Eigen paspoort of identiteitskaart van het kind, of Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wél duidelijk naar een document waar ook het sofi-nummer op staat) Mocht u niet (meer) beschikken over het sofi-nummer van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst; zij geven u dan een afschrift van het juiste sofi-nummer. ** Indien u binnenkort gaat verhuizen, kunt u op blad 4 het toekomstig adres vermelden met de ingangsdatum 2

3 V e r v o l g g e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit 2e Nationaliteit Éen-ouder gezin In Nederland sinds Opmerkingen gezinssituatie: Aantal kinderen in het gezin Aangemeld kind is kind nummer : Geloofsovertuiging Welke taal wordt thuis gesproken? Woont in COA (Centrale Opvang Asielzoekers) 2e taal die thuis wordt gesproken : Woont in tehuis soort tehuis: Naam zorgverzekeraar WA-verzekering Polisnummer zorgverzekering Naam huisarts Adres huisarts: Telefoonnummer : Medicijngebruik op school Medische bijzonderheden (handicap, allergieën, chronische aandoeningen, bijzonderheden bij de geboorte, dyslexie in de familie e.d.) V o o r s c h o o l s e h i s t o r i e alleen invullen als het kind vóór de basisschool een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf heeft bezocht Naam van de opvanglokatie instantie 1 instantie 2 Type Telefoonnummer Begindatum Einddatum Aantal dagdelen per week (gemiddeld) Op wiens advies is het kind bij deze instelling aangemeld? * peuterspeelzaal kinderdagverblijf anders, nl : peuterspeelzaal kinderdagverblijf anders, nl : Heeft het kind hier deelgenomen aan een VVE-programma? ** Zo ja, welk VVE-programma? * via welke persoon of instelling? Bijv. op uw eigen initiatief, op advies van familie, consultatiebureau, GG&GD, inburgeringloket * * programma Voor- en Vroegschoolse Educatie, zoals Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken etc. U kunt dit navragen bij de betreffende instantie 3

4 G e g e v e n s m. b. t. d e o u d e r / v e r z o r g e r / v o o g d : Het uitgebreid aantal gegevens van de ouders/verzorgers is van belang voor de bekostiging van onze school. De school, en dus ook uw kind, is ermee gebaat is dat u deze gegevens volledig en naar waarheid invult. Achternaam Voorna(a)m(en) S.v.p. aankruisen Ouder 1 Verzorger 1 Voogd 1 Ouder 2 Verzorger 2 Voogd 2 Straatnaam + Huisnummer Postcode + Plaatsnaam Gemeente + Land Relatie tot kind Vader Moeder anders, namelijk : Vader Moeder anders, namelijk : Geslacht M V M V Wettige vertegenwoordiger (1) Gezinsvertegenwoordiger (2) Ontvangt schoolpost (3) Telefoon vast Geheim: Ja Nee Geheim: Ja Nee Telefoon mobiel Geheim: Ja Nee Geheim: Ja Nee Telefoon werk Geboortedatum Geboorteland Nationaliteit Burgerlijke staat Gehuwd Samenwonend Hoogst genoten onderwijsniveau; svp categorie aankruisen en soort opleiding binnen categorie omcirkelen Ongehuwd Gescheiden Weduwe/weduwnaar Basisonderwijs / (V)SO / ZMLK LBO / VBO/ Praktijkonderwijs / VMBO Kader of Basis Hoger, incl. MAVO / VMBO-T / HAVO / MBO / HBO /UNIVERSITEIT Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Weduwe/weduwnaar Basisonderwijs / (V)SO / ZMLK LBO / VBO/ Praktijkonderwijs / VMBO Kader of Basis Hoger, incl. MAVO / VMBO-T / HAVO / MBO / HBO /UNIVERSITEIT Afgerond met diploma? Indien nee, aantal jaren genoten onderwijs binnen hoogst genoten opleiding Diploma behaald aan Beroep Naam school: Plaats & Land : Jaar : Naam school: Plaats & Land : Jaar : Vluchtelingenstatus Geloofsovertuiging Datum overlijden 1) Bij wet bevoegd om het ouderlijk gezag over het kind uit te oefenen en zaken voor het minderjarige kind te regelen 2) Voor de schooladministratie kan er maar één van de ouders/verzorgers gezinsvertegenwoordiger zijn. Op basis hiervan wordt bepaald welke leerlingen tot hetzelfde gezin behoren 4

5 3) Als de ouders/verzorgers niet op hetzelfde adres wonen, kunt u hier aankruisen welke ouder/verzorger (één of beiden) de schoolpost wil ontvangen Indien u binnenkort gaat verhuizen, kunt u hier op het toekomstig adres vermelden : Toekomstig adres : met ingang van : Straatnaam ** Huisnummer Toevoeging : Postcode Gemeente : B i j z o n d e r h e d e n Bent u bereid de vrijwillige ouderbijdrage te betalen? Ja / nee O n d e r t e k e n i n g Deze ouderverklaring moet worden ondertekend door beide ouders. Wat als u gescheiden bent? Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind voornamelijk woont. Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd. S.v.p. aankruisen Ouder 1 Verzorger 1 Voogd 1 Ouder 2 Verzorger 2 Voogd 2 Datum: Plaats: Datum: Plaats: INDIEN ER WIJZIGINGEN ZIJN OPGETREDEN IN DE GEGEVENS TUSSEN HET MOMENT VAN INVULLEN VAN DIT FORMULIER EN HET EERSTE SCHOOLBEZOEK, DIENT U DEZE OP DE EERSTE SCHOOLDAG DOOR TE GEVEN AAN DE DIRECTIE OF ADMINISTRATIE In te vullen door de school van inschrijving Datum ontvangst : Status: Inschrijfdatum : Wegingsfactor : Ingedeeld in groep : 5

6 Bijzonderheden: 6

7 B I J L AG E b i j h e t I N S C H R I J F F O R M U L I E R Deze bijlage alleen invullen indien het kind van een andere basisschool of van speciaal onderwijs komt Naam leerling Onderwijs sinds (dd-mm-jjjj) Naam vorige school Brinnummer Adres Postcode en Plaats Soort school Naam directeur Telefoonnummer Leerling zat daar in groep Naam leerkracht Maand en jaar start in groep 3 (indien van toepassing) Datum uitschrijving Gewenste inschrijfdatum op onze school Alleen invullen indien het kind is geboren vóór of op 1 oktober 1998 S p e c i f i e k e g e g e v e n s o u d e r s / v e r z o r g e r s : De volgende vragen worden gesteld omdat deze gegevens van overheidswege van ons worden gevraagd: Oefent een der ouders het schippersbedrijf uit of heeft hij/zij dit gedaan EN verblijft de leerling in een pleeggezin of internaat? Leiden de ouders een trekkend bestaan als bedoeld in het besluit trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465), anders dan bij vraag 1 bedoeld wordt? Is één van de ouders geboren in: Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Spanje, Portugal, Kaapverdië, Marokko, Turkije of Tunesië? Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba? Een niet-engelstalig land buiten Europa, niet zijnde Indonesië? Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep? Heeft een van de ouders de vluchtelingenstatus? (als vluchteling in Nederland toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet) Jee 7

8 v e r v o l g B I J L AG E b i j h e t I N S C H R I J F F O R M U L I E R Alleen invullen indien van toepassing U kunt dit invullen samen met de leerkracht of de intern begeleider van de school van herkomst. Is het kind door een instantie onderzocht? (medisch, psychologisch, intelligentie etc.) Is het kind ambulant begeleid? (speciale begeleiding buiten de klas) Heeft het kind een rugzakje? * LGF-indicatie * PCL- beschikking (Permanente Commissie Leerlingenzorg) Soort onderzoek: Door welke organisatie: Naam onderzoeker: Datum onderzoek: Soort ambulante begeleiding: Van welk cluster: Periode begeleiding (van-tot) Indicatiedatum : Indicatienummer : einddatum : Onderwijssoort indicatie : Cluster: Naam REC instelling : (Regionaal Expertise Centrum) Brinnummer REC instelling: PCL- beschikkingsdatum : Voor bepaalde / onbepaalde tijd. PCL- dossiernummer : WSNS- Samenwerkingsverband : Nummer Samenwerkingsverband : RVC- beschikking RVC- beschikkingsnummer : (Regionale Verwijzings Commissie) Beschikking : LWOO PRO Anders : Geeft u ons toestemming om relevante onderzoeksgegevens op te vragen? (verslaggeving van medisch, psychologisch- of intelligentie-onderzoek e.d.) Bijzonderheden * Indicatie op grond van de regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF). De indicatie wordt afgegeven door het CVI ( Commissie Voor Indicatiestelling) Met het 'rugzakje' krijgt de school die het kind inschrijft extra onderwijs- ondersteuning en extra onderwijsmiddelen voor het kind O n d e r t e k e n i n g Deze bijlage moet worden ondertekend door beide ouders. Wat als u gescheiden bent? Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. In alle andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind voornamelijk woont. Ondergetekenden verklaren dat deze bijlage naar waarheid is ingevuld S.v.p. aankruisen Ouder 1 Verzorger 1 Voogd 1 Ouder 2 Verzorger 2 Voogd 2 Datum: Plaats: Datum: Plaats: 8

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d :

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BASISONDERWIJS - V1114 In te vullen door administratie

INSCHRIJFFORMULIER BASISONDERWIJS - V1114 In te vullen door administratie School of Understanding Pandora 4a-5 1183 KK Amstelveen www.schoolofunderstanding.nl info@schoolofunderstanding.nl INSCHRIJFFORMULIER BASISONDERWIJS - V1114 In te vullen door administratie Leerlinggewicht

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER DATUM AANMELDING GEGEVENS KIND. Roepnaam. Voornamen. Telefoonnummer Geheim nummer 0 ja / 0 nee

INSCHRIJFFORMULIER DATUM AANMELDING GEGEVENS KIND. Roepnaam. Voornamen. Telefoonnummer Geheim nummer 0 ja / 0 nee INSCHRIJFFORMULIER DATUM AANMELDING GEGEVENS KIND Voorvoegsels Roepnaam Voornamen Geslacht Straatnaam Geboortedatum Huisnummer Telefoonnummer Geheim nummer Geboorteplaats SOFI nummer (ofwel burgerservicenummer)

Nadere informatie

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Nico Bulderschool Zonneweg 4 9692 LN Hoogezand directie@nicobulderschool 0598-320091 Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Locatie: Verdistraat 25. 6164 CK Geleen. Tel: 046-4747207. e-mail: info@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas.

Aanmeldingsformulier. Locatie: Verdistraat 25. 6164 CK Geleen. Tel: 046-4747207. e-mail: info@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas. Locatie: Verdistraat 25 6164 CK Geleen Tel: 046-4747207 Aanmeldingsformulier PERSONALIA LEERLING e-mail: info@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas.nl Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere achternaam hanteren

Nadere informatie

Aanmeld- en inschrijfformulier

Aanmeld- en inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Aanmeld- en inschrijfformulier Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke Geslacht M / V Geboortedatum (dd-mm-jj) Geboorteplaats Sofinummer/BSN* Onderwijsnummer

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers,

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u ons inschrijfformulier. Basisschool t Kirkeveldsje is een school van het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje Pagina 1 van 5 Aanmeldingsformulier Gegevens leerling Achternaam Roepnaam Voornamen Geboortedatum jongen meisje BSN (sofi nr.) Straat Plaats Vaste telefoon Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Thuistaal

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool de Cramignon Kramsvogel 42 6245 RE Eijsden Tel. 043 409 15 83 www.bsdecramignon.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224 KV Maastricht Tel. 043 4100300

Nadere informatie

Schakelonderwijs voor Nieuwkomers Haarlemmermeer

Schakelonderwijs voor Nieuwkomers Haarlemmermeer INSCHRIJFFORMULIER PERSONALIA LEERLING Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Zo ja, welke Sofinummer/BSN* Gezindte Eerste nationaliteit Tweede nationaliteit Land van herkomst (tbv Cfi) Datum in

Nadere informatie

Openbare basisschool. De Hulst 15 5831 SC Boxmeer T: 0485-574462

Openbare basisschool. De Hulst 15 5831 SC Boxmeer T: 0485-574462 Inschrijfformulier Openbare basisschool De Hulst 15 5831 SC Boxmeer T: 0485-574462 Gegevens nieuwe leerling Familienaam: Roepnaam: Voornamen: Man Vrouw Geboorteplaats: Nationaliteit: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING. (Nieuwe leerling OBS De Walsprong)

INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING. (Nieuwe leerling OBS De Walsprong) INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING (Nieuwe leerling OBS De Walsprong) Gegevens van de leerling(e) Familienaam: Jongen / meisje * Voorna(a)m(en):. BSN:..... Roepnaam:.. (Kopie paspoort / i.d.kaart / geboortebewijs

Nadere informatie

1. De ouder(s) / verzorger(s) van de bij punt 2 genoemde leerling vragen toelating tot openbare basisschool de Vlinder, Ter Apel.

1. De ouder(s) / verzorger(s) van de bij punt 2 genoemde leerling vragen toelating tot openbare basisschool de Vlinder, Ter Apel. Openbare basisschool de Vlinder Bezoekadres: Jan Westerlaan 3 9561 GN Ter Apel Postadres: Postbus 28 9560 AA Ter Apel 0599-583477 E-mail: info@obsdevlinder.nl Website: www.obsdevlinder.nl Inschrijfformulier

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Joseph Burg. Beckersweg 45 6261 NX Mheer Tel. 043-4571516 www.sintjoseph-mheer.nl sintjoseph@kom-leren.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224

Nadere informatie

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Martinus Stichting kom Leren Gronsvelder Kerkplein 8 Oranjeplein 201 6247 CM Gronsveld 6224 KV Maastricht Tel. 043 408.7180 Tel. 043 410.0300 www.sintmartinus-gronsveld.nl

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum: - - 1e schooldag: - - Geboorteland: Geboorteplaats:

Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum: - - 1e schooldag: - - Geboorteland: Geboorteplaats: INSCHRIJFFORMULIER Dr. Van Linden Tolstraat 1 4209 AL Schelluinen 0183-624970 schelluinen@obstweespan.nl Gegevens leerling Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum:

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

Basisschool de Polderhof Daltononderwijs

Basisschool de Polderhof Daltononderwijs Kersenlaan 1 5345 JK OSS Tel: 0412-690353 e-mail: administratiedepolderhof@skbo.nl www.depolderhof.nl Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullenen ondertekenen. * doorhalen

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Leerling Sofinummer ( BSN ) Achternaam Voorvoegsel(s) Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier o.b.s. De Hasselbraam

Aanmeldingsformulier o.b.s. De Hasselbraam Niet invullen a.u.b. Schoolloopbaan: Inschrijfdatum: Weging: Groep: Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Aanmeldingsformulier o.b.s. De Hasselbraam Postbus 144 9350 AC Leek De Knip 1B 9351 XZ

Nadere informatie

AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep:

AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep: OUDERVERKLARING Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep: Het kind is in de afgelopen 6 maanden ingeschreven geweest op een andere basisschool: ja nee Alleen aankruisen als het

Nadere informatie

STICHTING HERVORMDE SCHOLEN TE VOORTHUIZEN INSCHRIJFFORMULIER

STICHTING HERVORMDE SCHOLEN TE VOORTHUIZEN INSCHRIJFFORMULIER STICHTING HERVORMDE SCHOLEN TE VOORTHUIZEN INSCHRIJFFORMULIER Van den Berglaan 12 3781 GG Voorthuizen Tel. 0342-473052 Email: directie@kwsvoorthuizen.nl De KWS.. een waardevolle basis! Frans Halsstraat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 01 02 2012 Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. S.v.p. de vragen volledig invullen en het vakje aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs De Basis Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs De Basis Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs De Basis Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Gentiaanstraat 25 6813 ES Arnhem Telefoon: 026-4450676 E-mail: directie@heijenoordschool.nl Telefoon

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r obs de bundeling Deze school is Lindenlaan 75 aangesloten bij 6241 BB BUNDE Stichting kom Leren 043-364 69 91 info.bundeling@kom-leren.nl Beste ouder(s), verzorger(s),

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor:

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Onze school is onderdeel van: Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Wilt u de formulieren zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen en zo spoedig mogelijk

Nadere informatie