Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat BB Hooge Zwaluwe Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl"

Transcriptie

1 Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat BB Hooge Zwaluwe Telefoon: Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN DE LEERLING Achternaam Voorvoegsels Roepnaam Voornamen (voluit) Geslacht : mannelijk/vrouwelijk ** Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Gemeente Land Nationaliteit Geboorteplaats Geboorteland Sofi-nummer Bij het inschrijfformulier dient u ook in te leveren een kopie van het officiële document van de belastingdienst waar het sofi-nummer van uw kind staat vermeld (bijv. kopie van een eigen identiteitskaart, een eigen paspoort, een zorgpas of een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw kind waar het sofi-nummer op vermeld staat mag ook). Kerkgezindte Gedoopt : ja/nee ** Eerste schooldag Bank/Giro Huisarts Adres Telefoon Tandarts Telefoon : In te vullen door school: Datum inschrijving: 200_ Leerlinggewicht: Onderwijsnr.: Plaatsing in groep:

2 SCHOOLGEGEVENS Ging uw kind reeds eerder naar een basisschool of peuterspeelzaal? O ja O nee Indien ja, graag onderstaande vragen beantwoorden: Naam : Adres : Postcode Plaats Telefoon Soort school Uit groep Indien afkomstig van andere school: laatst bezochte groep: ** aankruisen wat van toepassing is Aanvullende persoonlijke gegevens van het kind Aankruisen wat van toepassing is 1. Is uw kind in behandeling bij een medisch specialist zoals oogarts/keel- neus-oorarts? O ja O nee 2. Is uw kind door een schoolarts onderzocht? O ja O nee 3. Vond er een psychologisch onderzoek plaats? O ja O nee 4. Vond er een didactisch onderzoek plaats? O ja O nee 5. Gebruikt uw kind regelmatig medicijnen? O ja O nee en zo ja, welke medicijnen. 6. Heeft uw kind problemen met zien? O ja O nee 7. Heeft uw kind problemen met horen? O ja O nee 8. Heeft uw kind een spraakprobleem? Logopedie? O ja O nee 9. Wat spreekt u thuis: Nederlands/ dialect/ andere taal: ** Is er sprake van bijzondere ziekten? O ja O nee Informatie. 11. Is er sprake van allergieën? O ja O nee Informatie. 12. Heeft u een WA-verzekering? O ja O nee 13. Heeft uw kind alle inentingen passend bij zijn/haar leeftijd gehad? O ja O nee

3 Gezinssamenstelling Vermeld hier het aantal kinderen in het gezin. Geef a.u.b. tevens hun leeftijd in jaren aan. Aantal jongens in de leeftijd van jaar Aantal meisjes in de leeftijd van jaar Bijzonderheden (indien er sprake is van een onvolledig gezin). Aankruisen wat van toepassing is Het kind woont thuis? O ja O nee Indien nee, op welk adres Voogdij: O ja O nee Welke instantie Anders n.l. Extra telefoonnummer voor eventualiteiten (liefst twee) Als er tijdens schooltijden niemand thuis is, wat zijn dan de adressen indien uw kind plotseling naar huis moet i.v.m. ziekte of iets dergelijks. Contactadres 1 (naam en relatie tot het kind) telefoonnummer... Contactadres 2 (naam en relatie tot het kind) telefoonnummer... Indien er nog gegevens zijn over uw kind, die van belang zijn voor het onderwijs aan uw kind dan kunt u die hier verder noteren:

4 OUDERVERKLARING VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET LEERLINGGEWICHT **Aankruisen wat van toepassing is naam/meisjesnaam voornamen roepnaam Adres Verzorger 1 (vader) Als beide verzorgers samenwonen, hoeven de adresgegevens slechts één keer te worden ingevuld Postcode Woonplaats Gemeente Land Telefoonnummer Mobielnummer Burgerlijke staat Relatie tot het kind Geheim: ja/nee ** Geheim: ja/nee ** Aansprakelijk ja/nee ** ja/nee ** Geboortedatum Geboorteland Nationaliteit Gezindte Hoogst genoten opleiding ** Naam van de school LBO/ MAVO HAVO/ VWO MBO/ HBO/ WO** waar het diploma is behaald Plaats/ land van de school waar het diploma is behaald Jaar waarin diploma is behaald Indien geen diploma: aantal jaren onderwijs binnen de betreffende opleiding Beroep Telefoon werk diploma? ja/ nee** LBO/ MAVO HAVO/ VWO Verzorger 2 (moeder) MBO/ HBO/ WO** diploma? ja/ nee**

5 ** aankruisen wat van toepassing is Is er sprake van een éénoudergezin? O ja O nee Verblijft de leerling in een internaat of pleeggezin? O ja O nee Komt dyslexie(leesproblemen) voor in de familie? O ja O nee Komt dyscalculie(rekenproblemen) voor in de familie? O ja O nee Ik heb er bezwaar tegen dat herkenbaar beeldmateriaal van mijn zoon/ dochter gepubliceerd wordt op de website van de school O ja O nee Verklaring Ondergetekende verklaart dat...(naam en voornaam van de leerling) O** de afgelopen zes maanden voorafgaand aan deze inschrijving niet op een andere school stond ingeschreven. O** ouder/verzorger/voogd toestemming verleent aan de ontvangende school om onderzoeksgegevens van de vorige school/peuterspeelzaal/speciaal onderwijs op te vragen. O** er g geen bezwaar tegen te hebben dat foto s van zijn of haar kind op de website van de school worden geplaatst O** de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen zoals omschreven in de schoolgids Ondergetekende verklaart dat bovenstaande verklaring naar waarheid is ingevuld Datum: Naam ouder/verzorger/voogd ouder/verzorger/voogd Plaats: Handtekening Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen en aan de directie van de school ter beschikking te stellen. Wij garanderen u dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

6 Naam van het kind : Adres : Postcode en plaats : Telefoonnummer : Eventueel telefoonnummer oppas, buren, werk: Geboortedatum : Jongen/meisje Datum eerste schooldag: Groep : Leerkracht : Invuldatum : Entreeformulier Dit ben ik A. Levensgeschiedenis Hoe was/is het kind als baby/peuter/nu Relaties met broertjes/zusjes Bijzondere gebeurtenissen zoals geboorte in het gezin, ziekte, scheiding ouders, verhuizing, sterfgeval etc. B. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid - Is uw kind zindelijk? nee / ja - Kan uw kind zich redden bij het aan/uitkleden? nee / ja - Kan uw kind zich redden bij het toiletbezoek? nee / ja C. Persoonlijkheidsgegevens - Is uw kind driftig? nee / ja - Vertoont uw kind agressief gedrag? nee / ja - Is uw kind overbeweeglijk? nee / ja - Is uw kind faalangstig? nee / ja D. Opvoedingsgegevens - Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegen aanloopt? nee / ja - En zo ja, hoe gaat u daar mee om? E. Denkontwikkeling - Stelt het kind ook: waarom-vragen? nee / ja

7 F. Taalontwikkeling - Spreekt het kind nederlands / dialect. nee / ja - Is er interesse in boekjes bekijken/lezen? nee / ja - Luistert het kind al tijdens het voorlezen? nee / ja - Is uw kind verstaanbaar? nee / ja - Is uw kind een vrije spreker? nee / ja - Stottert uw kind? nee / ja - Is er bij een van de ouders sprake van - dyslexie? nee / ja G. Bewegen - Beweegt het kind zich houterig? nee / ja - Kan het kind al knippen? nee / ja - Kan het kind al wat tekenen/knutselen nee / ja H. Sociale vaardigheden Hoe is de omgang met andere kinderen en volwassenen in de buurt en familie, peuterspeelzaal etc. Verwachtingen over aansluiting bij andere kinderen in de groep? Welke kinderen kent uw kind al op basisschool De Schittering? I. Emotionele ontwikkeling Wat maakt het kind boos, angstig en hoe gaan ouders/verzorgers daarmee om? Zijn er geruststellende voorwerpen voor het kind? J. Spelontwikkeling Favoriete spelactiviteiten binnen en buiten. K. Verwachtingen Heeft het kind problemen met: - Regels in de klas? nee / ja - Stilzitten? nee / ja - Accepteren dat de leerkracht zegt wat er gaat gebeuren? nee / ja - Rekening houden met anderen? nee / ja - Goed luisteren? nee / ja - Heeft het kind zin om naar school te gaan? nee / ja - Denkt u dat uw kind het aankan? nee / ja

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Nico Bulderschool Zonneweg 4 9692 LN Hoogezand directie@nicobulderschool 0598-320091 Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost IBAN rekeningnummer: NL70 INGB 0310 6241 26 Email: mail@vechtkroost.nl Website: www.vechtkroost.nl Inschrijfformulier (Per kind 1 formulier invullen) Voornaam Roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering?

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering? REISAANMELDING PARASOLREIZEN Radar-Parasolreizen Dit is een uitgebreid inschrijfformulier, met een aantal persoonlijke vragen. Door middel van deze vragenlijst kunnen we bij de inschrijving zo goed mogelijk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner:

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner: INSCHRIJVINGSFICHE Naam: Voornaam: Straat: Nummer: Postnummer: Bus: Gemeente: Geboortedatum: Geboorteplaats: Inschrijvingsdatum: Niveau: Lager Onderwijs Geslacht: Nationaliteit: Klas: Gezinshoofd: Naam:

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie