atttttta Leusden '... m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "atttttta Leusden '... m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek"

Transcriptie

1 Ruimtelijke onderbouwing i atttttta Leusden '... m Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek

2 í3tg MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES R01 Verbouwing woning tot studio's Hessenweg 301 Achterveld Onderzoek geluidwering van de gevels datum: 17 juni ' ry." =;i.i':,,' r_s ffi 74 Opdrachtgever: FamilieWouters Hessenweg 218a 3791 PP ACHTERVELD contactpersoon : de heer G.J. Wouters Architect: Architectenburo Van den Brink Achterveldseweg N4 BARNEVELD telefoon : contactpersoon : De heer E. van den Brink Contactpersoon Schoonderbeek en Partners Advies BV: Ir. C.A,E. Rijk

3 ft R0'1 INHOUD Blz. 1. lnleiding 2. Geluidbelasting op de gevels 3. Vereiste geluidwering van de gevels 4. Uitgangspunten en geluidwerende voorzieningen 4.1 Geslotengeveldelen 4.2 Beglazing 4.3 Deuren 4.4 Hellend dak 4.5 Paneelconstructie 4.6 Ventilatievoorzieningen 4.7 Kieren en naden 5. Berekeningengeluidwering 5.1 Berekeningsmethode 5.2 Berekeningen perverbl'ljfsgebied 6. Conclusies en aanbevelingen I 8 Figuur: 1 Bijlagen: 1.1 tjm 2.4 Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van: Schoonderbeek en Partners Advies BV. Bedandeaem: R01 Veíiouwing Hessnreg 301 AaàteNêld.dd Opslagdatumr '17 iuni :57:

4 ÍË -J R01 1. INLEIDING Aan de Hessenweg 301 in Achterveld, gemeente Leusden, wordt een woning verbouwd tot 5 studio's. De architectuur wordt verzorgd door Architectenbureau van den Brlnk BV. Omdat de gevels van de nieuwe studio's een geluidbelasting ondervinden als gevolg van het wegverkeer in de omgeving, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van nàt onderzoek is het bepalen van de geluidwerende voorzieningen die aangebracht moeten worden om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. ln deze rapportage wordi verslag gedaan van het ondezoek en worden de benodigde voorzieningen aangegeven. 2. GELUIDBELASTING OP DE GEVELS De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer is bepaald aan de hand van berekeningen. Wegverkeergegevens Bij de berekening van de geluidbelasting op de gevels is gebruik gemaakt van de gegevens uit het akoestisch ondezoek'groot Agteveld'projectnummer 90ó19 d.d.21 oktobei 2010, verstrekt door de gemeente Leusden. Hierbij zijn de volgende gegevens aangehouden: o de verstrekte gegevens gelden voor het jaar de opgegeven toegestane snelheid is 30 km/uur r het wegdek van de Hessenweg bestaat ter hoogte van het bouwplan uit glad asfalt (referentiewegdek) ln tabel 1 is een overzicht gegeven van de verkeersintensiteiten en de gemiddelde verdeling per uur voor de verschillende categorieën motorvoertuigen over de Hessenweg. Tabel 1 lntensiteiten 2021 Weqnaam Uur- intensiteit L^^^ Aantal voertuígen [mvt/uur.] Geluidbelasting lmvt/uur.l LV MV zv ldb.t Hessenweg db De geluidberekeningen zijn weergegeven in bijlagen 1.1 en 1.2. De berekende geluidbelasting L6"n bedraagt 64 db. De in dit onderzoek gehanteerde waarden zijn zonder aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. Voor de spectrale verdeling van het getío is uitgegaàn van het A-gecorrigeerde standaard spectrum voor wegverkeersgeluid volgens taoet z. Tabel 2 Het A standaard voor Frequentie [Hz] Spectrale correctie [db] eíandsnaam R0' Verbouwing Hes*nre9 301 Ad,etoetddocr Opgàgdalum. 17 iuni 2O :

5 Í! R01 3. VEREISTE GELUIDWERING VAN DE GEVELS Het Bouwbesluit schrijft in afdeling 3.1 het volgende voor: "Een te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten." ln de vervolgartikelen zijn veilige oplossingen en omstandigheden aangegeven waarmee zeker aan dit voorschrift voldaan wordt. Zo is in afiikel 3.2 aangegeven dat zeker aan het voorschrift voldaan is indien de karakteristieke geluidwering Gn;i van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woning voldoet aan: verblijfsgebieden: Ga,i = [geluidbelasting L6un - 33 ], met een ondergrens van 20 db(a) verblijfsruimten: Gai= [geluidbelasting La"n - 35 ] De indeling in verblijfsruimten en verblijfsgebieden is gebaseerd op de aanduidingen in de bouwkundige ontwerptekeningen. Op de begane grond bevindt zich, achter de geluidbelaste gevels, een woonkamer met een keuken per studio. Op de verdieping bevinden zich één slaapkamer per studio. ln tabel 3 van hoofdstuk 4 zqn de vereiste Gn,r - waarden voor de diverse verblijfsgebieden/verblijfsruimten weergegeven. 4. UITGANGSPUNTEN EN GELUIDWEREN DE VOORZIENINGEN ln dit hoofdstuk worden de benodigde geluidwerende voorzieningen omschreven. Ook worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de bouwkundige constructies aangegeven. De voorzieningen zijn uitsluitend van toepassing voor de geluidbelaste gevels (voor- en ziy gevels) van verblijfsruimten. Strikt genomen, zijn de voorzieningen uitsluitend vereist voor die gevelonderdelen die daadwerkelijk vernieuwd of aangepast worden. Bij het onderzoek is uitgegaan van de bouwkundige tekeningen S-01 en SVG-01 projectnummer d.d. 13 en 14 april 2011 verstrekt door de architect. De gevels van de oorspronkelijke woning zijn spouwmuren. ln de gevels zijn kozijnen opgenomen. Het dak wordt vervangen en er worden dakkapellen aangebracht. De geluidisolatiewaarden van de gevelonderdelen z'rjn vermeld in de bijlagen Gesloten geveldelen,' '-J Voor de bestaande spouwmuren met een massa van in'totaal ten minste 4 kg/m2 is in de berekeningen een geluidisolatiewaarde RA,*"g van 49 db(a) gehanteerd. t/ Bestandsnáem: R01 Veíbouwíng Hessenwg 301 Ac}lieNeld.doà Opslagdálum: 17juni :57:

6 Ír '10356.R0'1 4.2 Beglazing ln de volgende gevels dient beglazing van ten minste 31,5 db(a): - Voorgevel begane grond en verdieping - Zijgevels begane grond achterste 4 studio's Voorbeelden van beglazing-samenstellingen die hier aan voldoen : 6 mm glas, 16 mm luchtspouw, 10 mm glas : 4 mm glas, 24 mm luchtspouw, 8 mm glas te worden toegepast met een isolatiewaarde Rn;*"g ln de zijgevels van de voorste studio en op de gehele 1" verdieping dient beglazing te worden toegepast met een isolatiewaarde R4.usg V?n ten minste 30 db(a). De volgende typen beglazing voldoen hier aan: : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw, B mm glas : 6 mm glas, 12 mm luchtspouw, 10 mm glas : 6 mm glas, 16 mm luchtspouw,8 mm glas Voor de beglazing in de achtergevel gelden geen bijzondere akoestische eisen. ln de berekeningen is uitgegaan van dubbele beglazing met een geluidisolatiewaarde R4,*"n van ten minste 28 db(a). De gangbare typen dubbele beglazing met bladen van ongelijke dikte voldoen hier aan, bijvoorbeeld: : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw,5 mm glas : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw,6 mm glas ALGEMEEN Waar hierboven een spouwafstand van 16 mm is vermeld, is ook 15 mm toegestaan. Eventueel kunnen, in plaats van de hierboven vermelde glastypen, andere samenstellingen toegepast worden die voldoen aan de vermelde geluidisolatiewaarden. lndien er uitgegaan wordt van laboratoriumwaarden, dient hierbij een marge van ten minste 2.0 db(a) gehanteerd te worden. 4.3 Deuren De buitendeuren van het verblijfsgebied aan de voorzijde bestaan uit hout en glas. Het glas dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 4.2. Het hout moet een massa van minimaal 50 kg/m2 hebben (bijv. 64 mm massieí hout). 4.4 Hellend dak De studio's moeten vooaien worden van een geluidisolerende dakconstructie (dakpanelen) met betonnen of keramische dakpannen. ln de berekeningen is uitgegaan van een geluidisolatiewaarde Ra,r"n van 36 db(a). Dakpanelen waarmee deze isolatiewaarde behaald kan worden, worden bijvoorbeeld geleverd door Unilin, Homatherm, Opstalan, Akoestikon of Phonotech. Er mag niet zonder meer worden uitgegaan van laboratoriumwaarden die door leveranciers gehanteerd worden. Bestandsnaami R01 Verbouwing Hessenreg 301 Achleryeld.docx Opsfagdatum: 17 juni :57:

7 ÍB R0'1 lndien er niet gekozen wordt voor een dakconstructie waarvan de isolatiewaarde bekend is, wordt geadviseerd om te kiezen voor een type dakpaneel dat voldoet aan de volgende eisen:. Dakpaneel met gesloten binnen- en buitenbeplating. o ln de dakpanelen wordt glaswol of steenwol als thermisch isolatiemateriaal toegepast.. De spouwafstand van de dakpanelen bedraagt ten minste 170 mm.. De binnenbeplating wordt zodanig verzwaard (bijvoorbeeld betimmerd met gipskarton beplating) dat de massa van de dakpanelen ten minste 45 kglmz bedraagt. 4.5 Paneelconstructie Plaatselijk zijn paneel-constructies toegepast als zijwangen van de dakkapellen en mogelijk voor de borstwering naast/onder de beglazing. De geluidisolatiewaarde R4.vyss V?rl deze constructies dient ten minste 33 db(a) te bedragen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met de volgende constructieopbouw:. dubbele gipskarton beplating aan de binnenzijde. luchtspouw van 70 mm waarin steenwol of glaswol is opgenomen o gesloten buitenbeplating van ten minste 15 kg/m2, bijvoorbeeld 24 mm multiplex Bij toepassing van een grotere spouw, kan vanuit akoestisch oogpunt met lichter plaatmateriaalworden volstaan. 4.6 Venti latievoorzieni n gen De studio's worden geventileerd op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. ln de geluidbelaste gevels (voor- en zijgevels)worden geluiddempende veniilatieroosters opgenomen. Voor de geluiddempende roosters in de gehele voorgevel en op de begane grond van de zijgevels is in de berekeningen uitgegaan van het type Buva Susstream Suna 18-ZR. lndien er andere typen roosters worden toegepast, dient de geluidisolatiewaarde Dn,",a ten minste 44 db(a) te bedragen en de ventilatiecapaciteit ongeveer 17,5dm"/s per meter roosterlengte. Dergelijke roosters worden bijvoorbeeld geleverd door Alusta, Heijcop, Prefair, Renson, Tunal en Duco. Voor de geluiddempende roosters op de verdieping van de zijgevels is in de berekeningen uitgegaan van het type Buva Susstream Suna 12-ZR. lndien er andere typen roosters worden toegepast, dient de geluidisolatiewaardê Dn,u,R ten minste 46 db(a) te bedragen en de ventilatiecapaciteit ongeveer 12 dm3/s per meter rooster-lengte. Dergelijke roosters worden bijvoorbeeld geleverd door Alusta, Heijcop, Prefair, Renson, Tunal en Duco. De vertrekken die aan de achtergevel liggen, kunnen worden geventileerd met ventilatieroosters. Hierbij is uitgegaan van roosters met een ventilatiecapaciteit van ten minste 18 dm3/s per meter rooster-lengte voor de woonkamer en keuken. Voor de verdieping is uitgegaan van roosters met een ventilatiecapaciteit van ten minste 12 dm3/s per meter rooster-lengte voor de slaapkamer (Ro,aminimaal 0 db). Bestandsnaam: R01 Verbouwjng Hessnreg 301 Acitêryeld.dod Opslaqdatum: 17 i!^a2o11 12:57,

8 Í[ R Kieren en naden Kierdichting De te openen vensters van de verblijfsruimten ín de geluidbelaste gevels (de voorgevel en de beide zijgevels) moeten worden uitgevoerd met dubbele kierdichting. Kierdichtingen worden gerealiseerd met ingelaten slijtvaste kunststof of rubber profielen. De profielen moeten rondom goed aansluiten. Het hang- en sluitwerk dient zodanig gekozen te worden dat een voldoende en blijvende indrukking van de profielen gewaarborgd is. Bijzondere aandacht verdient de middenaansluiting (sluitnaald) van de openslaande deuren in de linkerzij- en achtergevel Naaddichting De aansluitingen tussen de kozijnen en de overige constructiedelen dienen aan de binnenzijde aígedicht te worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een elastisch blijvende kit op rugvulling. Ook de aansluiting van de dakkapellen en het dak op de gevels dient goed afgedicht te worden. 5. BEREKENINGEN GELUIDWERING Op basis van de consiructies die in het voorgaande hoofdstuk omschreven zijn, is de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (Gn;r<-waarde) berekend. 5.1 Berekeningsmethode De berekeningen z'tjn gebaseerd op de norm NEN 5077:26 "Geluidwering in gebouwen; bepalingsmethoden", op de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272:23 "Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de Íoepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van de NEN-EN ", de publicatie"herziening rekenmethode geluidwering gevels" van het ministerie van VROM en de CG-publicatie "WG-HR-05-02; Geluidreductie door gevels". Tevens is gebruikgemaakt van de publicatie "Rekenmethode GGG97'. Er is rekening gehouden met de verschillende geluidbelasting op de geveldelen door toepassing van de correctiefactoren Cs en ALL (voorheen gevelstructuurcorrectieterm Cn). ln aansluiting op de NPR zijn correctiefactoren toegepast ten opzichte van de laboratoriumwaarden gespecificeerd door de leveranciers. Voor de eventueel toe te passen ventilatieroosters wordt rekening gehouden met de invalsrichting van het geluid (H/D). Op deze wijze is gewaarborgd dat de Ga.1.-waarden in de praktijk gerealiseerd worden. Beslandsnaam: R01 Verbouwing Hessnreg 301 Aótetoêld.doq Opsiag&tum: 17 juni :57:

9 Schoonderbeek en Partners Advies BV R01 BijJ.age 1.1 Standaard Rekenmethode I' Reken- en meetvoorschrrft wegverkeerslawaai 26 Proj eclnaam Víegnaam Verbouwíng woning tot studio's Achterveld Hessenweg 301 Oms chri j vi ng Type wegdek Re ferentiewegde k type voertuig Licht Middelzwaar Zwaar Bromfietsen Motoren Tram bal-1. b, Tram Asfaft Aantal dag 455, )6 q per uur avond nacht e? snefheid rm/h emrssl.e correcti-e 0,0 wegdek correctie Emi ss iegetal Dag 11 ) Avond 63. I NachL 68.0 db Afst. Kruispunt Afst. Obstakel obj ectfractie Afstand (r) Hooqte weg Waarneemhoogte Bodemfactor Zichthoek 71,.'l 1.5 r21.0 Optrekcorrectie Re f Ie ct i eterm Afstandterm Luchtdemping Meteo-e ffect Bodem-effecL Z i chthoekcorrecl i e dag n? 0-0 avond nachl LAeq Waarnemer: Dag 6L.7 Avond Nacht db Geluidsbelasting: Etmaalwaarde 67 db (À) Lden 64 db t:i.oiàar : 20] Lc-15ó Gc'iuidbelás:i:i'.1 i1a!!n, t!jd : :ó-e-:io!i i(':5i::t:! i>í09::ers,e : SPè.Ssylvii, vatéia: l'i-i9-ilac6

10 Schoonderbeek en Partners Advies BV R01 Bij lage 1.2 Standaard Rekenmethode I, n ^ l- KeKen- ^. en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 26 Projectnaam : Verbouwing woninq tot studio's Achtervefd Wegnaam : Hessenweg 301 Omschrijving : Type wegdek : Referentiewegdek type voertuig Licht Mi-ddel- zwaar Zwaar Bromfietsen Motoren Tram ball-.b- Tram Asfalt Aantaf dag zqq 1 1a o l6-9 per uur avond nacht snel-heid km/h CMIS S AC correctie wegdek correctie Emissiegetal Dag 13.2 Avond 63.1 Nacht 68.0 db Afst. Kruispunt Afst. Obstakel Ob; ectfractie Afstand (r) Hoogte weg Waarneemhoogte Bodemf act.or Zichthoek 7r.1 Aq r27-0 Optrekcorrectie Ref l-ectieterm Afstandterm LuchLdemping Meteo-effect Bodem-effect Z ichthoekcorrectie dag' 1n o 0.1 U.J avond nacht LAeq Waarnemer: Dag 61.9 Avond Nacht s1. B 56.7 db Geluidsbelasting: Etmaalwaarde 67 db (A) Lden 64 db Filenaam : Ge1uidbeIasting Datum, tijd. I :01:36 Proqrama : SPASRM1v5l, vers.ie:

11 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.1 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.1 van gevels NEN , NpR 5272 project: verblijísgebied/ruimte: vereiste GA.k: volume: nagalmtiid: Verbouwing Hessenweg 30í Achterveld VG W}íKK 3í db(a) 99 m3 0.5 s resultaten. geluidswering Go.1: 32,2 db(a) voldoende Gr: 31,0 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Voorgevel: 7, mm 17,3 Steen. spouwmuur4 kg/m H2 250 Hz 5H2 í0hz2o0ohz isolatiewaarde R per octaafband [db] b Jt) gevelstructuur RA Cr ÀLr" Gn:r oeer 31, ,1 51, Zijgevel rechts: 2, mm 4,7 Steen. spouwmuur 4 kg/m ,2 3 51, ,7 60,8 Zijgevel links: 6, mm Steen. spouwmuur 4 kq/m ,3 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkteine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] 25Hz 250H2 5H2 10H220H2 2,2 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 dven, Cpositie oinnen [dbj dvea, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C" "u"n1;g [db] praktijkwaarde Dn " [db] 0,'í duen' Cpositie tinnen [dbl duel, Cpositie uuiten [db] 0,1 H/D, C"reuanti" [db] praktijkwaarde D" " tdbl 0,1 dven, Cpositie rinnen [db] du"1, Cpo"1i"6r1"n [dbl 0,5 H/D, Cs1"u"n6" [db] praktijkwaarde Dn.e [db] ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 30,1 29,1 42,4 45, ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 2,2 í,3-0,6 0,3 0,5 0,5 0, ,2 3 51,1 3 Dne:e ,9 0 0 d6o, ) dho, ) 38, Gn,t aeet 37,2 40,6 dho, t dtro, ) dto, > 1,o m dno, ) kieren en naden isolatiewaarde R per octaaíband [db] RA CL ÀLr" Gr,r 125H2 250 Hz 5H2 10H220H2 Voorgevel: 27,8 NV3 55 dba, kit ,7 0 54,6 Cu";1'n: 1.5 db ventilatíecap. il/s Zijgevel rechts: 6,0 KV dba, vensters dubbê, 5,6 NV3 55 dba, kit Zijgevel links: 17,2 KV15 40 dba deuren dubbele di 13,2 NV3 s5 dba. kit praktijk-geluidisolalie R' niveauverschil D2r.n1 A-gewogen niveauverschil Dn.e gevelreílectieterm Cr geluidwerino Gi s l , c Jb 45, ,1 55, ,6 40, ,7 55, , R01 berekening geluidweíing gevels.xlsx , 14:29, vegie

12 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.2 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.p van gevels NEN , NpR 5272 project: verblijfsgebied/ruimte : vereiste GA k: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld 1e verdieping SLK 31 db(a) 32 m3 0,5 s berekening. geluidswering ca.k: 34,2 db(a) voldoende Ge: 30,6 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Voorgevel: 0, mm 10,1 Steen. spouwmuur4 kg/m Hz 250 Hz 5 Hz 10 Hz 20 Hz iewaarde R per octaafband gevelstructuur cl alr. GArk deer 31, ,9 51, ,0 Zijgevel links: 2, mm 2,4 BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2 8.6 DHTb;Ak.plaí.+PUR/PS , ,8 33, ,1 36, ,7 24,8 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkleine etementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] Dne;n alr" Gn,r a..r q, 0,8 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 du"n, Cpositieuinnen [db] dven, Crcs:tie uuiren [db] 0,1 H/D, Csl"u"ni;" [db] praktaikwaarde D". ldbl 0,1 d"en, Cpostie uinnen [db] dven, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C"t"u"ntje [db] praktijkwaarde D". tdbl 0,1 dven, Cpositie tinnen [db] dven, Cpostie uuiten [db] 0,5 H/D, C"buanli" [db] praktijkwaarde D. " [db 125 Hz 250 Hz 5 Hz 10 Hz 2O0O Hz ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,5 33,5 46, ,s 2,2 1,3-0,6 0,3 1,s 2,2 1,3-0,6 0,3 0,5 0,s 0,5 0,5 0,5 43,9 0 0 dho, t dr,o, > '1,o m 41, dho, t dho, ) dr,o, t dno, > 2,o m 14,0 C"eiris: 1.5 db kieren en naden isolatiewaarde R per octaafband [db] RA 125H2 250 Hz 5H2 10Hz2OOOHz CL ALi. Go.* Voorgevel: 3,4 NV3 55 dba, kil 46 Áí 56 6í 68 5s, ,4 14,0 ventilatiecap. fl/sl Zijgevel links: 9,4 KV1í 45 dba, vensters dubbel, 8,6 NV3 55 dba, kit , ,7 s5, ,3 praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2m.nr A-gewogen niveauverschil Dn.6 gevelreílectieterm CÍ geluidwerinq Gi , e R01 t Íekening geluidwering oevels.xtsx , 1 4:29, versie

13 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.3 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.1 van gevels NEN123s4-3, NpR s272 project: verblijfsgebied/ruimte: vereiste Ga.k: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld Begane grond WlíKK 28 db(a) 44 m3 0.5 s. geluidswering Ga.*: 28,2 db(al Ga: voldoende 33,1 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Zijgevel: 3, mm 1,2 Steen. spouwmuur 4 kg/m H2 250 Hz 5H2 10H220H2 solatiewaarde R oer octaafband tdbi gevelstructuur RA CL ÀLi" Gn,* a..r 31, ,8 51, ,2,8 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkleine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] Dne:n cl alr GAra""r gv 0,9 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 dven, Cpositie oinnen [dbj dven, Cpositie uuiten [db] 0,1 H/D, Ceteu"ntie [db] praktijkwaarde D". tdbl 0,1 du"1, Cpo,i11" oinn"n [dbj dvs6, Cpesitie luiten [dbl 0,1 H/D, Cetevantie [db] praktijkwaarde Dn." [db] 0,1 duen, Cpositie oinnen [dbl du"a, Cpo"11" 6u1t"n [dbj 0,5 H/D, Cer"uanti" [db] praktijkwaarde D".. [db] 125H2 250 Hz 5H2 í0h220h ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,0 33,0 46,3 49,0 50,3 1,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 2,2 1,3-0,6 0,3 0,5 0,5 0, ,9 0 0 dno, > dto, ) 41,1 34,9 lho, t Ito. ) dho, t dto, t '15,8 C""ilis: 1.5 db kieren en naden isolatiewaarde R per octaaíband [db] RA CL ÀLr, Gr,* 25Hz 250 Hz 5H2 10H220H2 Voorgevel: 5,0 KVl 1 45 dba, vensters dubbel, 13,0 NV3 55 dba, kit , ,3 55, ,3 15,8 ventilatiecap. fl/si praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2-.n1 A-gewogen niveauverschil Dn,q gevelreílectieterm Cr geluidwering Gi ,' R01 berekening geluidweíing gevels.xlsx i29, veísie

14 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.4 Berekening karakteristieke geluidswering G4.5 van gevels NEN' , NPR 5272 project: verblijísgebied/ruimte : vereiste Ga.1: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld 1e verdieping SLK 28 db(a) 22 m3 0,5 s ar. geluidswering Go,p: Gr: 29'2 db(al voldoendê 28,0 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen H2 250 Hz 5H2 10H220 Zijgevel: 2, mm 2,4 BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2 4.7 DHTb:Ak.plaf.+PUR/PS-geis , ,8 33, ,1 36, ,3 9,8 m" (totaal oppervlak) ventilatieroosters (kleine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] 125H2 250 Hz 5H2 10H220H2 0,8 Buva Susstream Suna 12-ZR 0,1 dven, Cpositieoinnen [dbj du"n, Cpogri" uuir"n [dbj 0,1 H/D, Csl"u"nt;e [db] praktiikwaarde Dn " [db] 0,1 dven, Cposrie unnen [dbl dven, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C"1"u"ni;" [db] praktijkwaarde Dn." [db] 0,1 dven, Cposttie uinnen [dbl du"1, Cporl,iu luit"n [dbl 0,5 H/D, Cer"u"ntie [db] praktiikwaarde Dn " [db] kieren en naden Zijgevel: 9,4 KV11 45 dba, vensters dubbel, 8,6 NV3 55 dba, kit ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,6 37,2 46,8 58,2 49,9 í,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 0,0 0,5 2,2 1,3-0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,s 0,5 0,5 isolatiewaarde R per octaaíband [db] 125H2 250 Hz 5H2 í0h220h ,1 0 0 dno, ) dho, t ALf. Gn,r o"et 43,9 40,8 lho, t Jho, t dho, ) dho, t RA 45,5 0 55,7 0 alt" Go.* 0 42,7 0 53,2 9,4 Cu"; ;n: 1.5 db 9.4 ventilatiecap. [l/s] praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2..n1 A-gewogen niveauverschil Do.o gevelreflectieterm C, oeluidwerinq G' ,0 5J ( 34? 3í J R01 berekening geluidwerang gêvels xlsx I4:29. ve6ie

15 SPA, uw eigen adviseur voor: RUIMTELIJKË ORDENING Archeologisch ondezoek MILIEU Aanvraag vergunningen (Wabo) ABM toets/proteus ll Afvalpreventie onderzoek Akoestisch- en of trillingsonderzoek Bestemm ingsplanprocedures en. projectbêslu]t Bodemonderzoek Bouwen op milieubelaste locaties Ëcologisch ondezoe[,. Exteme neilighaid Geluidbelastè Iscatíes Haáíbaarheidscan BBT/IPPC Bedrijfsmilieuplan Biobrandstoffen Bio-energie Brandveilig heid en brandcompartimentering BrzoA/BS Duurzaamheid Energiebesparing onderzoek Externe veiligheid (PR, GR, risico-analyse) Gas/stofontploff ng (ATEX) : t-ucttttwatt$;1"?1"ffi i Omgevingsvet'gunning Planschade risicoanalyse Quickscan locatieontwikkel in g Ruimtelijke onderbouwing Spu itzones agrarische bedrijvèn Watertoets Weg- en railverkeerslawaai Wet geurh inder,en veehouderij i Geurhinder Luchtkwaliteit (NER, BEES, BEMS) Luchtkwaliteit op de werkplek Meldingen activiteitenbesluit (BARI M) Milieuverslagen Milieuzorgsysteem KAM-zorg Onderzoek Luchtkwal iteit Opslag gevaarlijke stoffen BELEIDSADVIES Reach Beleidsregel luchtkwaliteit en RO' Trillingsonderzoek Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) Du urzaamheidprojecten Gebiedsgericht uitvoerin gsgericht, Geluidbeleid Geluidkaarten Hogere grenswaarden beleid Milieukundige begeleiding bij ruimtetijke GELUID Advies geluidbelaste locaties Geluidondezoek agrarische bedrijven Geluidonderzoek BARIM Geluidondezoek V ' an Geluidwering van gevels plannen Provinciaal actieplan geluid Horecalawaai Geluid op de werkplek Productontwikkeling Railverkeerlawaai Referentien iveaumetingen.,r BOUWADVIFS Binnenmilieu Duurzaam bouwen Bouwfysica van gevels en daken Energiezuinigheid (epn) Bouwen op geluidbelaste loóaties Contactgèluid Geluid van gebouwinstallaties Wegverkeerlawaai Zonering ind ustrieterreinen Hezoneri ng ind ustrieterreinen Dezonering industrieterreinen : i Geluidisolatie BRANDVEILIGHEID Geluidwering gevels Luchtdichtheid Toetsing Bouwbesluit Beoordeling en advies bestaande situaties Bouwbesl uivbouwverg unn ing Brand beheersen in grote compartimenten Vochtbeheersing Zaalakoéstiek Zomercomfort Brandoverslag stralingsberekeningen lndustriële brandveiligheid Veilige ontvluchting '. SPA Ede SPATerneuzen Postbus BJ EDE Klinkenbergerweg 30a 6711 MK EDE T: F: E: Oostelijk Bolwerk GP TERNEUZEN T: F: E: nl

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Rapport 1 van 9 Ons kenmerk Z-14-03170 Behandeld door Erwin Priester 0341-474324 Bijlagen - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen Welkom bij BouwLokalen Gezond bouwen en verbouwen Gezond bouwen en verbouwen ing. John Bouwman Adviesburo Nieman B.V. april/mei 2005 Adviesburo Nieman: wie en wat? Middelgroot ingenieursbureau ca. 50 medewerkers

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Bijlage III Geluidonderzoek

Bijlage III Geluidonderzoek Bijlage III Geluidonderzoek LBP SIGHT R085542ae.fvl 36 Notitie Datum: 18 juni 2013 Project: Landgoed Rozephoeve: bestemmingsplan 't Wildelot Uw kenmerk: - Locatie: Oisterwijk Ons kenmerk: V085542ae.00003.mvb

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen t (0548) 51 22 88 e info@voortmaningenieurs.nl f (0548) 54 63 86 i www.voortmaningenieurs.nl rabo 1139.73.667 Rapport Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel

Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Roelina de Vries Email: rv@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer W. Bos Borgerweg 1 9951 VA Sellingen

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt.

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt. Kruizeuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-3 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: BP Fluitersweg Apeldoorn, VL Betreft: Geluidsbelasting door wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01 Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Nieuwbouw woning Noordeinde

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A MEMO NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Geluidbelasting IBC weg 2 ten gevolge van wegverkeer Maastricht, 9 mei 2011

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek functiewijziging Telgterweg 267 Ermelo

Akoestisch onderzoek functiewijziging Telgterweg 267 Ermelo Akoestisch onderzoek functiewijziging Telgterweg 267 Ermelo Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Fam. R. Jongman Telgterweg 267 3853 NJ Ermelo Veluws ontwerpburo Bertho Verhoef Bertho@veluwsontwerpburo.nl

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad Akoestisch onderzoek Verkeerslawaai Stadsdeel Amsterdam-Centrum Opdrachtgever : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Uitvoerder : dienst Ruimtelijke Ordening A van Dongen tel:

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven nr. 170.99065

Nadere informatie

1. Inleiding. Notitie

1. Inleiding. Notitie Notitie Project Rabo Vastgoed/Winkelcentrum Velperbroek Betreft Variant dove gevel Ons kenmerk B.2007.0427.14.N001 Versie 001 Datum 15 maart 2011 Verwerkt door - LVE Contactpersoon ir. J. (Jan) Geerts

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Landgoed "Buitengewoon" Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01

Landgoed Buitengewoon Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01 Landgoed "Buitengewoon" Heesch Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai Opdrachtnummer : 13344-01 Document Status : Rap-01 : Concept Datum : 01-07-2014 Project : Landgoed "Buitengewoon" Heesch Document

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Verklaring van SKH Dit attest is op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

Verklaring van SKH Dit attest is op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013.

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013. Akoestisch onderzoek Wegverkeer Westfriesedijk 14a te Schoorldam projectnummer 132576 Opdrachtgever: Familie De Wit Versienummer: 3.0 Datum: 27 november 2013 Auteur: I. Avontuur Controle: D.C. Blokland

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro lm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft Akoestische beoordeling ontwerp Dunantbuurt te Amsterdam West Opdrachtgever De Alliantie Ontwikkeling Contactpersoon dhr. O. Rasche Werknummer 721.401.00 Datum 11 april 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Koraal Vastgoed De heer E. Kuijpers Postbus 29 8280 AA GENEMUIDEN telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

BUVA. Brandwerend. ventileren. FireSlide. en FireStream. Fire. FireSlide. FireStream

BUVA. Brandwerend. ventileren. FireSlide. en FireStream. Fire. FireSlide. FireStream Brandwerend ventileren BUVA FireSlide en FireSlide - Tot 60 minuten brandwerend - Glas- en kalfplaatsing - Ventilatiecapaciteit tot 25 dm 3 /sec - Eenvoudig te plaatsen Fire - 30 minuten brandwerend -

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede 13.101 Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne (T. 074-7676007) Berekening

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport B.2010.0762.01.R001 Appartementen Leenderweg te Eindhoven Geluidwering gevel, geluidsisolatie en geluidsabsorptie Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde Bouwbesluittoets Opdrachtgever: B. Beltman en M. Rommers Project: Woning Leidsche Rijn (Leypark Terwijde) Datum: 21 april 2004 Opgesteld door: DavidVerg ouw B ouw kunde Inhoudsopgave 1. Overzicht oppervlakten...2

Nadere informatie