atttttta Leusden '... m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "atttttta Leusden '... m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek"

Transcriptie

1 Ruimtelijke onderbouwing i atttttta Leusden '... m Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek

2 í3tg MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES R01 Verbouwing woning tot studio's Hessenweg 301 Achterveld Onderzoek geluidwering van de gevels datum: 17 juni ' ry." =;i.i':,,' r_s ffi 74 Opdrachtgever: FamilieWouters Hessenweg 218a 3791 PP ACHTERVELD contactpersoon : de heer G.J. Wouters Architect: Architectenburo Van den Brink Achterveldseweg N4 BARNEVELD telefoon : contactpersoon : De heer E. van den Brink Contactpersoon Schoonderbeek en Partners Advies BV: Ir. C.A,E. Rijk

3 ft R0'1 INHOUD Blz. 1. lnleiding 2. Geluidbelasting op de gevels 3. Vereiste geluidwering van de gevels 4. Uitgangspunten en geluidwerende voorzieningen 4.1 Geslotengeveldelen 4.2 Beglazing 4.3 Deuren 4.4 Hellend dak 4.5 Paneelconstructie 4.6 Ventilatievoorzieningen 4.7 Kieren en naden 5. Berekeningengeluidwering 5.1 Berekeningsmethode 5.2 Berekeningen perverbl'ljfsgebied 6. Conclusies en aanbevelingen I 8 Figuur: 1 Bijlagen: 1.1 tjm 2.4 Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van: Schoonderbeek en Partners Advies BV. Bedandeaem: R01 Veíiouwing Hessnreg 301 AaàteNêld.dd Opslagdatumr '17 iuni :57:

4 ÍË -J R01 1. INLEIDING Aan de Hessenweg 301 in Achterveld, gemeente Leusden, wordt een woning verbouwd tot 5 studio's. De architectuur wordt verzorgd door Architectenbureau van den Brlnk BV. Omdat de gevels van de nieuwe studio's een geluidbelasting ondervinden als gevolg van het wegverkeer in de omgeving, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van nàt onderzoek is het bepalen van de geluidwerende voorzieningen die aangebracht moeten worden om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. ln deze rapportage wordi verslag gedaan van het ondezoek en worden de benodigde voorzieningen aangegeven. 2. GELUIDBELASTING OP DE GEVELS De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer is bepaald aan de hand van berekeningen. Wegverkeergegevens Bij de berekening van de geluidbelasting op de gevels is gebruik gemaakt van de gegevens uit het akoestisch ondezoek'groot Agteveld'projectnummer 90ó19 d.d.21 oktobei 2010, verstrekt door de gemeente Leusden. Hierbij zijn de volgende gegevens aangehouden: o de verstrekte gegevens gelden voor het jaar de opgegeven toegestane snelheid is 30 km/uur r het wegdek van de Hessenweg bestaat ter hoogte van het bouwplan uit glad asfalt (referentiewegdek) ln tabel 1 is een overzicht gegeven van de verkeersintensiteiten en de gemiddelde verdeling per uur voor de verschillende categorieën motorvoertuigen over de Hessenweg. Tabel 1 lntensiteiten 2021 Weqnaam Uur- intensiteit L^^^ Aantal voertuígen [mvt/uur.] Geluidbelasting lmvt/uur.l LV MV zv ldb.t Hessenweg db De geluidberekeningen zijn weergegeven in bijlagen 1.1 en 1.2. De berekende geluidbelasting L6"n bedraagt 64 db. De in dit onderzoek gehanteerde waarden zijn zonder aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. Voor de spectrale verdeling van het getío is uitgegaàn van het A-gecorrigeerde standaard spectrum voor wegverkeersgeluid volgens taoet z. Tabel 2 Het A standaard voor Frequentie [Hz] Spectrale correctie [db] eíandsnaam R0' Verbouwing Hes*nre9 301 Ad,etoetddocr Opgàgdalum. 17 iuni 2O :

5 Í! R01 3. VEREISTE GELUIDWERING VAN DE GEVELS Het Bouwbesluit schrijft in afdeling 3.1 het volgende voor: "Een te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten." ln de vervolgartikelen zijn veilige oplossingen en omstandigheden aangegeven waarmee zeker aan dit voorschrift voldaan wordt. Zo is in afiikel 3.2 aangegeven dat zeker aan het voorschrift voldaan is indien de karakteristieke geluidwering Gn;i van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woning voldoet aan: verblijfsgebieden: Ga,i = [geluidbelasting L6un - 33 ], met een ondergrens van 20 db(a) verblijfsruimten: Gai= [geluidbelasting La"n - 35 ] De indeling in verblijfsruimten en verblijfsgebieden is gebaseerd op de aanduidingen in de bouwkundige ontwerptekeningen. Op de begane grond bevindt zich, achter de geluidbelaste gevels, een woonkamer met een keuken per studio. Op de verdieping bevinden zich één slaapkamer per studio. ln tabel 3 van hoofdstuk 4 zqn de vereiste Gn,r - waarden voor de diverse verblijfsgebieden/verblijfsruimten weergegeven. 4. UITGANGSPUNTEN EN GELUIDWEREN DE VOORZIENINGEN ln dit hoofdstuk worden de benodigde geluidwerende voorzieningen omschreven. Ook worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de bouwkundige constructies aangegeven. De voorzieningen zijn uitsluitend van toepassing voor de geluidbelaste gevels (voor- en ziy gevels) van verblijfsruimten. Strikt genomen, zijn de voorzieningen uitsluitend vereist voor die gevelonderdelen die daadwerkelijk vernieuwd of aangepast worden. Bij het onderzoek is uitgegaan van de bouwkundige tekeningen S-01 en SVG-01 projectnummer d.d. 13 en 14 april 2011 verstrekt door de architect. De gevels van de oorspronkelijke woning zijn spouwmuren. ln de gevels zijn kozijnen opgenomen. Het dak wordt vervangen en er worden dakkapellen aangebracht. De geluidisolatiewaarden van de gevelonderdelen z'rjn vermeld in de bijlagen Gesloten geveldelen,' '-J Voor de bestaande spouwmuren met een massa van in'totaal ten minste 4 kg/m2 is in de berekeningen een geluidisolatiewaarde RA,*"g van 49 db(a) gehanteerd. t/ Bestandsnáem: R01 Veíbouwíng Hessenwg 301 Ac}lieNeld.doà Opslagdálum: 17juni :57:

6 Ír '10356.R0'1 4.2 Beglazing ln de volgende gevels dient beglazing van ten minste 31,5 db(a): - Voorgevel begane grond en verdieping - Zijgevels begane grond achterste 4 studio's Voorbeelden van beglazing-samenstellingen die hier aan voldoen : 6 mm glas, 16 mm luchtspouw, 10 mm glas : 4 mm glas, 24 mm luchtspouw, 8 mm glas te worden toegepast met een isolatiewaarde Rn;*"g ln de zijgevels van de voorste studio en op de gehele 1" verdieping dient beglazing te worden toegepast met een isolatiewaarde R4.usg V?n ten minste 30 db(a). De volgende typen beglazing voldoen hier aan: : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw, B mm glas : 6 mm glas, 12 mm luchtspouw, 10 mm glas : 6 mm glas, 16 mm luchtspouw,8 mm glas Voor de beglazing in de achtergevel gelden geen bijzondere akoestische eisen. ln de berekeningen is uitgegaan van dubbele beglazing met een geluidisolatiewaarde R4,*"n van ten minste 28 db(a). De gangbare typen dubbele beglazing met bladen van ongelijke dikte voldoen hier aan, bijvoorbeeld: : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw,5 mm glas : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw,6 mm glas ALGEMEEN Waar hierboven een spouwafstand van 16 mm is vermeld, is ook 15 mm toegestaan. Eventueel kunnen, in plaats van de hierboven vermelde glastypen, andere samenstellingen toegepast worden die voldoen aan de vermelde geluidisolatiewaarden. lndien er uitgegaan wordt van laboratoriumwaarden, dient hierbij een marge van ten minste 2.0 db(a) gehanteerd te worden. 4.3 Deuren De buitendeuren van het verblijfsgebied aan de voorzijde bestaan uit hout en glas. Het glas dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 4.2. Het hout moet een massa van minimaal 50 kg/m2 hebben (bijv. 64 mm massieí hout). 4.4 Hellend dak De studio's moeten vooaien worden van een geluidisolerende dakconstructie (dakpanelen) met betonnen of keramische dakpannen. ln de berekeningen is uitgegaan van een geluidisolatiewaarde Ra,r"n van 36 db(a). Dakpanelen waarmee deze isolatiewaarde behaald kan worden, worden bijvoorbeeld geleverd door Unilin, Homatherm, Opstalan, Akoestikon of Phonotech. Er mag niet zonder meer worden uitgegaan van laboratoriumwaarden die door leveranciers gehanteerd worden. Bestandsnaami R01 Verbouwing Hessenreg 301 Achleryeld.docx Opsfagdatum: 17 juni :57:

7 ÍB R0'1 lndien er niet gekozen wordt voor een dakconstructie waarvan de isolatiewaarde bekend is, wordt geadviseerd om te kiezen voor een type dakpaneel dat voldoet aan de volgende eisen:. Dakpaneel met gesloten binnen- en buitenbeplating. o ln de dakpanelen wordt glaswol of steenwol als thermisch isolatiemateriaal toegepast.. De spouwafstand van de dakpanelen bedraagt ten minste 170 mm.. De binnenbeplating wordt zodanig verzwaard (bijvoorbeeld betimmerd met gipskarton beplating) dat de massa van de dakpanelen ten minste 45 kglmz bedraagt. 4.5 Paneelconstructie Plaatselijk zijn paneel-constructies toegepast als zijwangen van de dakkapellen en mogelijk voor de borstwering naast/onder de beglazing. De geluidisolatiewaarde R4.vyss V?rl deze constructies dient ten minste 33 db(a) te bedragen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met de volgende constructieopbouw:. dubbele gipskarton beplating aan de binnenzijde. luchtspouw van 70 mm waarin steenwol of glaswol is opgenomen o gesloten buitenbeplating van ten minste 15 kg/m2, bijvoorbeeld 24 mm multiplex Bij toepassing van een grotere spouw, kan vanuit akoestisch oogpunt met lichter plaatmateriaalworden volstaan. 4.6 Venti latievoorzieni n gen De studio's worden geventileerd op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. ln de geluidbelaste gevels (voor- en zijgevels)worden geluiddempende veniilatieroosters opgenomen. Voor de geluiddempende roosters in de gehele voorgevel en op de begane grond van de zijgevels is in de berekeningen uitgegaan van het type Buva Susstream Suna 18-ZR. lndien er andere typen roosters worden toegepast, dient de geluidisolatiewaarde Dn,",a ten minste 44 db(a) te bedragen en de ventilatiecapaciteit ongeveer 17,5dm"/s per meter roosterlengte. Dergelijke roosters worden bijvoorbeeld geleverd door Alusta, Heijcop, Prefair, Renson, Tunal en Duco. Voor de geluiddempende roosters op de verdieping van de zijgevels is in de berekeningen uitgegaan van het type Buva Susstream Suna 12-ZR. lndien er andere typen roosters worden toegepast, dient de geluidisolatiewaardê Dn,u,R ten minste 46 db(a) te bedragen en de ventilatiecapaciteit ongeveer 12 dm3/s per meter rooster-lengte. Dergelijke roosters worden bijvoorbeeld geleverd door Alusta, Heijcop, Prefair, Renson, Tunal en Duco. De vertrekken die aan de achtergevel liggen, kunnen worden geventileerd met ventilatieroosters. Hierbij is uitgegaan van roosters met een ventilatiecapaciteit van ten minste 18 dm3/s per meter rooster-lengte voor de woonkamer en keuken. Voor de verdieping is uitgegaan van roosters met een ventilatiecapaciteit van ten minste 12 dm3/s per meter rooster-lengte voor de slaapkamer (Ro,aminimaal 0 db). Bestandsnaam: R01 Verbouwjng Hessnreg 301 Acitêryeld.dod Opslaqdatum: 17 i!^a2o11 12:57,

8 Í[ R Kieren en naden Kierdichting De te openen vensters van de verblijfsruimten ín de geluidbelaste gevels (de voorgevel en de beide zijgevels) moeten worden uitgevoerd met dubbele kierdichting. Kierdichtingen worden gerealiseerd met ingelaten slijtvaste kunststof of rubber profielen. De profielen moeten rondom goed aansluiten. Het hang- en sluitwerk dient zodanig gekozen te worden dat een voldoende en blijvende indrukking van de profielen gewaarborgd is. Bijzondere aandacht verdient de middenaansluiting (sluitnaald) van de openslaande deuren in de linkerzij- en achtergevel Naaddichting De aansluitingen tussen de kozijnen en de overige constructiedelen dienen aan de binnenzijde aígedicht te worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een elastisch blijvende kit op rugvulling. Ook de aansluiting van de dakkapellen en het dak op de gevels dient goed afgedicht te worden. 5. BEREKENINGEN GELUIDWERING Op basis van de consiructies die in het voorgaande hoofdstuk omschreven zijn, is de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (Gn;r<-waarde) berekend. 5.1 Berekeningsmethode De berekeningen z'tjn gebaseerd op de norm NEN 5077:26 "Geluidwering in gebouwen; bepalingsmethoden", op de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272:23 "Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de Íoepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van de NEN-EN ", de publicatie"herziening rekenmethode geluidwering gevels" van het ministerie van VROM en de CG-publicatie "WG-HR-05-02; Geluidreductie door gevels". Tevens is gebruikgemaakt van de publicatie "Rekenmethode GGG97'. Er is rekening gehouden met de verschillende geluidbelasting op de geveldelen door toepassing van de correctiefactoren Cs en ALL (voorheen gevelstructuurcorrectieterm Cn). ln aansluiting op de NPR zijn correctiefactoren toegepast ten opzichte van de laboratoriumwaarden gespecificeerd door de leveranciers. Voor de eventueel toe te passen ventilatieroosters wordt rekening gehouden met de invalsrichting van het geluid (H/D). Op deze wijze is gewaarborgd dat de Ga.1.-waarden in de praktijk gerealiseerd worden. Beslandsnaam: R01 Verbouwing Hessnreg 301 Aótetoêld.doq Opsiag&tum: 17 juni :57:

9 Schoonderbeek en Partners Advies BV R01 BijJ.age 1.1 Standaard Rekenmethode I' Reken- en meetvoorschrrft wegverkeerslawaai 26 Proj eclnaam Víegnaam Verbouwíng woning tot studio's Achterveld Hessenweg 301 Oms chri j vi ng Type wegdek Re ferentiewegde k type voertuig Licht Middelzwaar Zwaar Bromfietsen Motoren Tram bal-1. b, Tram Asfaft Aantal dag 455, )6 q per uur avond nacht e? snefheid rm/h emrssl.e correcti-e 0,0 wegdek correctie Emi ss iegetal Dag 11 ) Avond 63. I NachL 68.0 db Afst. Kruispunt Afst. Obstakel obj ectfractie Afstand (r) Hooqte weg Waarneemhoogte Bodemfactor Zichthoek 71,.'l 1.5 r21.0 Optrekcorrectie Re f Ie ct i eterm Afstandterm Luchtdemping Meteo-e ffect Bodem-effecL Z i chthoekcorrecl i e dag n? 0-0 avond nachl LAeq Waarnemer: Dag 6L.7 Avond Nacht db Geluidsbelasting: Etmaalwaarde 67 db (À) Lden 64 db t:i.oiàar : 20] Lc-15ó Gc'iuidbelás:i:i'.1 i1a!!n, t!jd : :ó-e-:io!i i(':5i::t:! i>í09::ers,e : SPè.Ssylvii, vatéia: l'i-i9-ilac6

10 Schoonderbeek en Partners Advies BV R01 Bij lage 1.2 Standaard Rekenmethode I, n ^ l- KeKen- ^. en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 26 Projectnaam : Verbouwing woninq tot studio's Achtervefd Wegnaam : Hessenweg 301 Omschrijving : Type wegdek : Referentiewegdek type voertuig Licht Mi-ddel- zwaar Zwaar Bromfietsen Motoren Tram ball-.b- Tram Asfalt Aantaf dag zqq 1 1a o l6-9 per uur avond nacht snel-heid km/h CMIS S AC correctie wegdek correctie Emissiegetal Dag 13.2 Avond 63.1 Nacht 68.0 db Afst. Kruispunt Afst. Obstakel Ob; ectfractie Afstand (r) Hoogte weg Waarneemhoogte Bodemf act.or Zichthoek 7r.1 Aq r27-0 Optrekcorrectie Ref l-ectieterm Afstandterm LuchLdemping Meteo-effect Bodem-effect Z ichthoekcorrectie dag' 1n o 0.1 U.J avond nacht LAeq Waarnemer: Dag 61.9 Avond Nacht s1. B 56.7 db Geluidsbelasting: Etmaalwaarde 67 db (A) Lden 64 db Filenaam : Ge1uidbeIasting Datum, tijd. I :01:36 Proqrama : SPASRM1v5l, vers.ie:

11 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.1 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.1 van gevels NEN , NpR 5272 project: verblijísgebied/ruimte: vereiste GA.k: volume: nagalmtiid: Verbouwing Hessenweg 30í Achterveld VG W}íKK 3í db(a) 99 m3 0.5 s resultaten. geluidswering Go.1: 32,2 db(a) voldoende Gr: 31,0 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Voorgevel: 7, mm 17,3 Steen. spouwmuur4 kg/m H2 250 Hz 5H2 í0hz2o0ohz isolatiewaarde R per octaafband [db] b Jt) gevelstructuur RA Cr ÀLr" Gn:r oeer 31, ,1 51, Zijgevel rechts: 2, mm 4,7 Steen. spouwmuur 4 kg/m ,2 3 51, ,7 60,8 Zijgevel links: 6, mm Steen. spouwmuur 4 kq/m ,3 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkteine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] 25Hz 250H2 5H2 10H220H2 2,2 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 dven, Cpositie oinnen [dbj dvea, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C" "u"n1;g [db] praktijkwaarde Dn " [db] 0,'í duen' Cpositie tinnen [dbl duel, Cpositie uuiten [db] 0,1 H/D, C"reuanti" [db] praktijkwaarde D" " tdbl 0,1 dven, Cpositie rinnen [db] du"1, Cpo"1i"6r1"n [dbl 0,5 H/D, Cs1"u"n6" [db] praktijkwaarde Dn.e [db] ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 30,1 29,1 42,4 45, ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 2,2 í,3-0,6 0,3 0,5 0,5 0, ,2 3 51,1 3 Dne:e ,9 0 0 d6o, ) dho, ) 38, Gn,t aeet 37,2 40,6 dho, t dtro, ) dto, > 1,o m dno, ) kieren en naden isolatiewaarde R per octaaíband [db] RA CL ÀLr" Gr,r 125H2 250 Hz 5H2 10H220H2 Voorgevel: 27,8 NV3 55 dba, kit ,7 0 54,6 Cu";1'n: 1.5 db ventilatíecap. il/s Zijgevel rechts: 6,0 KV dba, vensters dubbê, 5,6 NV3 55 dba, kit Zijgevel links: 17,2 KV15 40 dba deuren dubbele di 13,2 NV3 s5 dba. kit praktijk-geluidisolalie R' niveauverschil D2r.n1 A-gewogen niveauverschil Dn.e gevelreílectieterm Cr geluidwerino Gi s l , c Jb 45, ,1 55, ,6 40, ,7 55, , R01 berekening geluidweíing gevels.xlsx , 14:29, vegie

12 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.2 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.p van gevels NEN , NpR 5272 project: verblijfsgebied/ruimte : vereiste GA k: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld 1e verdieping SLK 31 db(a) 32 m3 0,5 s berekening. geluidswering ca.k: 34,2 db(a) voldoende Ge: 30,6 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Voorgevel: 0, mm 10,1 Steen. spouwmuur4 kg/m Hz 250 Hz 5 Hz 10 Hz 20 Hz iewaarde R per octaafband gevelstructuur cl alr. GArk deer 31, ,9 51, ,0 Zijgevel links: 2, mm 2,4 BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2 8.6 DHTb;Ak.plaí.+PUR/PS , ,8 33, ,1 36, ,7 24,8 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkleine etementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] Dne;n alr" Gn,r a..r q, 0,8 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 du"n, Cpositieuinnen [db] dven, Crcs:tie uuiren [db] 0,1 H/D, Csl"u"ni;" [db] praktaikwaarde D". ldbl 0,1 d"en, Cpostie uinnen [db] dven, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C"t"u"ntje [db] praktijkwaarde D". tdbl 0,1 dven, Cpositie tinnen [db] dven, Cpostie uuiten [db] 0,5 H/D, C"buanli" [db] praktijkwaarde D. " [db 125 Hz 250 Hz 5 Hz 10 Hz 2O0O Hz ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,5 33,5 46, ,s 2,2 1,3-0,6 0,3 1,s 2,2 1,3-0,6 0,3 0,5 0,s 0,5 0,5 0,5 43,9 0 0 dho, t dr,o, > '1,o m 41, dho, t dho, ) dr,o, t dno, > 2,o m 14,0 C"eiris: 1.5 db kieren en naden isolatiewaarde R per octaafband [db] RA 125H2 250 Hz 5H2 10Hz2OOOHz CL ALi. Go.* Voorgevel: 3,4 NV3 55 dba, kil 46 Áí 56 6í 68 5s, ,4 14,0 ventilatiecap. fl/sl Zijgevel links: 9,4 KV1í 45 dba, vensters dubbel, 8,6 NV3 55 dba, kit , ,7 s5, ,3 praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2m.nr A-gewogen niveauverschil Dn.6 gevelreílectieterm CÍ geluidwerinq Gi , e R01 t Íekening geluidwering oevels.xtsx , 1 4:29, versie

13 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.3 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.1 van gevels NEN123s4-3, NpR s272 project: verblijfsgebied/ruimte: vereiste Ga.k: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld Begane grond WlíKK 28 db(a) 44 m3 0.5 s. geluidswering Ga.*: 28,2 db(al Ga: voldoende 33,1 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Zijgevel: 3, mm 1,2 Steen. spouwmuur 4 kg/m H2 250 Hz 5H2 10H220H2 solatiewaarde R oer octaafband tdbi gevelstructuur RA CL ÀLi" Gn,* a..r 31, ,8 51, ,2,8 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkleine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] Dne:n cl alr GAra""r gv 0,9 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 dven, Cpositie oinnen [dbj dven, Cpositie uuiten [db] 0,1 H/D, Ceteu"ntie [db] praktijkwaarde D". tdbl 0,1 du"1, Cpo,i11" oinn"n [dbj dvs6, Cpesitie luiten [dbl 0,1 H/D, Cetevantie [db] praktijkwaarde Dn." [db] 0,1 duen, Cpositie oinnen [dbl du"a, Cpo"11" 6u1t"n [dbj 0,5 H/D, Cer"uanti" [db] praktijkwaarde D".. [db] 125H2 250 Hz 5H2 í0h220h ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,0 33,0 46,3 49,0 50,3 1,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 2,2 1,3-0,6 0,3 0,5 0,5 0, ,9 0 0 dno, > dto, ) 41,1 34,9 lho, t Ito. ) dho, t dto, t '15,8 C""ilis: 1.5 db kieren en naden isolatiewaarde R per octaaíband [db] RA CL ÀLr, Gr,* 25Hz 250 Hz 5H2 10H220H2 Voorgevel: 5,0 KVl 1 45 dba, vensters dubbel, 13,0 NV3 55 dba, kit , ,3 55, ,3 15,8 ventilatiecap. fl/si praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2-.n1 A-gewogen niveauverschil Dn,q gevelreílectieterm Cr geluidwering Gi ,' R01 berekening geluidweíing gevels.xlsx i29, veísie

14 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.4 Berekening karakteristieke geluidswering G4.5 van gevels NEN' , NPR 5272 project: verblijísgebied/ruimte : vereiste Ga.1: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld 1e verdieping SLK 28 db(a) 22 m3 0,5 s ar. geluidswering Go,p: Gr: 29'2 db(al voldoendê 28,0 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen H2 250 Hz 5H2 10H220 Zijgevel: 2, mm 2,4 BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2 4.7 DHTb:Ak.plaf.+PUR/PS-geis , ,8 33, ,1 36, ,3 9,8 m" (totaal oppervlak) ventilatieroosters (kleine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] 125H2 250 Hz 5H2 10H220H2 0,8 Buva Susstream Suna 12-ZR 0,1 dven, Cpositieoinnen [dbj du"n, Cpogri" uuir"n [dbj 0,1 H/D, Csl"u"nt;e [db] praktiikwaarde Dn " [db] 0,1 dven, Cposrie unnen [dbl dven, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C"1"u"ni;" [db] praktijkwaarde Dn." [db] 0,1 dven, Cposttie uinnen [dbl du"1, Cporl,iu luit"n [dbl 0,5 H/D, Cer"u"ntie [db] praktiikwaarde Dn " [db] kieren en naden Zijgevel: 9,4 KV11 45 dba, vensters dubbel, 8,6 NV3 55 dba, kit ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,6 37,2 46,8 58,2 49,9 í,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 0,0 0,5 2,2 1,3-0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,s 0,5 0,5 isolatiewaarde R per octaaíband [db] 125H2 250 Hz 5H2 í0h220h ,1 0 0 dno, ) dho, t ALf. Gn,r o"et 43,9 40,8 lho, t Jho, t dho, ) dho, t RA 45,5 0 55,7 0 alt" Go.* 0 42,7 0 53,2 9,4 Cu"; ;n: 1.5 db 9.4 ventilatiecap. [l/s] praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2..n1 A-gewogen niveauverschil Do.o gevelreflectieterm C, oeluidwerinq G' ,0 5J ( 34? 3í J R01 berekening geluidwerang gêvels xlsx I4:29. ve6ie

15 SPA, uw eigen adviseur voor: RUIMTELIJKË ORDENING Archeologisch ondezoek MILIEU Aanvraag vergunningen (Wabo) ABM toets/proteus ll Afvalpreventie onderzoek Akoestisch- en of trillingsonderzoek Bestemm ingsplanprocedures en. projectbêslu]t Bodemonderzoek Bouwen op milieubelaste locaties Ëcologisch ondezoe[,. Exteme neilighaid Geluidbelastè Iscatíes Haáíbaarheidscan BBT/IPPC Bedrijfsmilieuplan Biobrandstoffen Bio-energie Brandveilig heid en brandcompartimentering BrzoA/BS Duurzaamheid Energiebesparing onderzoek Externe veiligheid (PR, GR, risico-analyse) Gas/stofontploff ng (ATEX) : t-ucttttwatt$;1"?1"ffi i Omgevingsvet'gunning Planschade risicoanalyse Quickscan locatieontwikkel in g Ruimtelijke onderbouwing Spu itzones agrarische bedrijvèn Watertoets Weg- en railverkeerslawaai Wet geurh inder,en veehouderij i Geurhinder Luchtkwaliteit (NER, BEES, BEMS) Luchtkwaliteit op de werkplek Meldingen activiteitenbesluit (BARI M) Milieuverslagen Milieuzorgsysteem KAM-zorg Onderzoek Luchtkwal iteit Opslag gevaarlijke stoffen BELEIDSADVIES Reach Beleidsregel luchtkwaliteit en RO' Trillingsonderzoek Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) Du urzaamheidprojecten Gebiedsgericht uitvoerin gsgericht, Geluidbeleid Geluidkaarten Hogere grenswaarden beleid Milieukundige begeleiding bij ruimtetijke GELUID Advies geluidbelaste locaties Geluidondezoek agrarische bedrijven Geluidonderzoek BARIM Geluidondezoek V ' an Geluidwering van gevels plannen Provinciaal actieplan geluid Horecalawaai Geluid op de werkplek Productontwikkeling Railverkeerlawaai Referentien iveaumetingen.,r BOUWADVIFS Binnenmilieu Duurzaam bouwen Bouwfysica van gevels en daken Energiezuinigheid (epn) Bouwen op geluidbelaste loóaties Contactgèluid Geluid van gebouwinstallaties Wegverkeerlawaai Zonering ind ustrieterreinen Hezoneri ng ind ustrieterreinen Dezonering industrieterreinen : i Geluidisolatie BRANDVEILIGHEID Geluidwering gevels Luchtdichtheid Toetsing Bouwbesluit Beoordeling en advies bestaande situaties Bouwbesl uivbouwverg unn ing Brand beheersen in grote compartimenten Vochtbeheersing Zaalakoéstiek Zomercomfort Brandoverslag stralingsberekeningen lndustriële brandveiligheid Veilige ontvluchting '. SPA Ede SPATerneuzen Postbus BJ EDE Klinkenbergerweg 30a 6711 MK EDE T: F: E: Oostelijk Bolwerk GP TERNEUZEN T: F: E: nl

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede 13.101 Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne (T. 074-7676007) Berekening

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek

Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek VVK Architectuur en Stedenbouw BV Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon

Nadere informatie

Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948.

Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948. Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam Alexanderstraat 21 postbus 85948 2508 CP Den Haag telefoon 070 370 07 00 telefax 070 360 00 98 Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex

Nadere informatie

VAKGROEP BOUWEN&WONEN

VAKGROEP BOUWEN&WONEN G 2005-001 VAKGROEP BOUWEN&WONEN Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid opdracht: Ministerie van VROM auteur: Dr. ir. M. van Overveld datum: 2 september 2005 G2005-001

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai 2 woningen aan de Ammerse kade te Groot-Ammers. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv. info@vandenheuvelbv.

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai 2 woningen aan de Ammerse kade te Groot-Ammers. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv. info@vandenheuvelbv. Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen T (0548) 51 22 88 E info@voortmaningenieurs.nl BTW NL 128131421 B01 I www.voortmaningenieurs.nl NL 34 RABO 0113973667 Rapport Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Bouwvereniging Woningzorg Maastricht Rapport 24 juni 2013

Bouwvereniging Woningzorg Maastricht Rapport 24 juni 2013 Bouwvereniging Woningzorg Maastricht Rapport 24 juni 2013 VOORWOORD De 1 e fase bestaat uit het verrichten van conditiemetingen in 24 woningen, te weten 16 woningen van 66 monumentale woningen en 8 woningen

Nadere informatie

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Bijlage geluid en trillingen 5 maart 2009 3 Beleidskader...............................................................................

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de BNA COB IWB LNB ONRI SBR VBWTN VNG VROM VSN G2008-001 29 december 2008 G2008-001 - Gelijkwaardige oplossingen - Beoordeeld door de blz. 2 Auteur: Dr. ir. M.

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

MILIEU. Actieplan geluid

MILIEU. Actieplan geluid MILIEU Actieplan geluid opgesteld In kader van 1e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) geluid Meedoen in Noord-Holland PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN 2009-2012 Actieplan geluid Opgesteld

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest, KOMO -attest-met-productcertificaat of KOMO - productcertificaat voor COMBINATIE- BOUWSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest, KOMO -attest-met-productcertificaat of KOMO - productcertificaat voor COMBINATIE- BOUWSYSTEMEN NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest, KOMO -attest-met-productcertificaat of KOMO - productcertificaat voor COMBINATIE- BOUWSYSTEMEN BRL nummer: 0901 Datum uitgifte: 2003-04-01 Uitgever:

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g Gemeente B E R G E N -------------------------------------------------------------------- R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g ex. art. 2.12 Wabo t.b.v. een omgevingsvergunning voor een afwijking

Nadere informatie

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeente Zuidplas Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de inpassing in het bestemmingsplan Esse-Kleinpolder Augustus 2011 NL.IMRO.1892.BpKerklaan19_21.Co01

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET MINERALE WOL VLOKKEN. URL 28-102 d.d. 17-04-2013

UITVOERINGSRICHTLIJN AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET MINERALE WOL VLOKKEN. URL 28-102 d.d. 17-04-2013 UITVOERINGSRICHTLIJN AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET MINERALE WOL VLOKKEN URL 28-102 d.d. 17-04-2013 Uitgave: IKOB-BKB ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITVOERINGSRICHTLIJN Deze Uitvoeringsrichtlijn moet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1.

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1. Colofon De 'vereniging eigen huis': Inhoudsopgave Inleiding De 'vereniging eigen huis' is 1 mei 1974 opgericht als Consumentenorganisatie en service-instituut voor (a.s.) bewoners van een eigen huis. Als

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 07-02-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 07-02-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat BRL IC-131 28-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng van verschillende

Nadere informatie

verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Openbare bekendmaking vereist Registratie llllllllllllllllllllllllllllllllll

verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Openbare bekendmaking vereist Registratie llllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Portefeuillehouder verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Fackeldey /Jansen Openbaar Programma Samen werken aan een leefbare en sterke stad M Directie Financiële paragraaf

Nadere informatie