atttttta Leusden '... m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "atttttta Leusden '... m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek"

Transcriptie

1 Ruimtelijke onderbouwing i atttttta Leusden '... m Hessenweg 3L0 Bijlage II Geluidonderzoek

2 í3tg MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES R01 Verbouwing woning tot studio's Hessenweg 301 Achterveld Onderzoek geluidwering van de gevels datum: 17 juni ' ry." =;i.i':,,' r_s ffi 74 Opdrachtgever: FamilieWouters Hessenweg 218a 3791 PP ACHTERVELD contactpersoon : de heer G.J. Wouters Architect: Architectenburo Van den Brink Achterveldseweg N4 BARNEVELD telefoon : contactpersoon : De heer E. van den Brink Contactpersoon Schoonderbeek en Partners Advies BV: Ir. C.A,E. Rijk

3 ft R0'1 INHOUD Blz. 1. lnleiding 2. Geluidbelasting op de gevels 3. Vereiste geluidwering van de gevels 4. Uitgangspunten en geluidwerende voorzieningen 4.1 Geslotengeveldelen 4.2 Beglazing 4.3 Deuren 4.4 Hellend dak 4.5 Paneelconstructie 4.6 Ventilatievoorzieningen 4.7 Kieren en naden 5. Berekeningengeluidwering 5.1 Berekeningsmethode 5.2 Berekeningen perverbl'ljfsgebied 6. Conclusies en aanbevelingen I 8 Figuur: 1 Bijlagen: 1.1 tjm 2.4 Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van: Schoonderbeek en Partners Advies BV. Bedandeaem: R01 Veíiouwing Hessnreg 301 AaàteNêld.dd Opslagdatumr '17 iuni :57:

4 ÍË -J R01 1. INLEIDING Aan de Hessenweg 301 in Achterveld, gemeente Leusden, wordt een woning verbouwd tot 5 studio's. De architectuur wordt verzorgd door Architectenbureau van den Brlnk BV. Omdat de gevels van de nieuwe studio's een geluidbelasting ondervinden als gevolg van het wegverkeer in de omgeving, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van nàt onderzoek is het bepalen van de geluidwerende voorzieningen die aangebracht moeten worden om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. ln deze rapportage wordi verslag gedaan van het ondezoek en worden de benodigde voorzieningen aangegeven. 2. GELUIDBELASTING OP DE GEVELS De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer is bepaald aan de hand van berekeningen. Wegverkeergegevens Bij de berekening van de geluidbelasting op de gevels is gebruik gemaakt van de gegevens uit het akoestisch ondezoek'groot Agteveld'projectnummer 90ó19 d.d.21 oktobei 2010, verstrekt door de gemeente Leusden. Hierbij zijn de volgende gegevens aangehouden: o de verstrekte gegevens gelden voor het jaar de opgegeven toegestane snelheid is 30 km/uur r het wegdek van de Hessenweg bestaat ter hoogte van het bouwplan uit glad asfalt (referentiewegdek) ln tabel 1 is een overzicht gegeven van de verkeersintensiteiten en de gemiddelde verdeling per uur voor de verschillende categorieën motorvoertuigen over de Hessenweg. Tabel 1 lntensiteiten 2021 Weqnaam Uur- intensiteit L^^^ Aantal voertuígen [mvt/uur.] Geluidbelasting lmvt/uur.l LV MV zv ldb.t Hessenweg db De geluidberekeningen zijn weergegeven in bijlagen 1.1 en 1.2. De berekende geluidbelasting L6"n bedraagt 64 db. De in dit onderzoek gehanteerde waarden zijn zonder aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. Voor de spectrale verdeling van het getío is uitgegaàn van het A-gecorrigeerde standaard spectrum voor wegverkeersgeluid volgens taoet z. Tabel 2 Het A standaard voor Frequentie [Hz] Spectrale correctie [db] eíandsnaam R0' Verbouwing Hes*nre9 301 Ad,etoetddocr Opgàgdalum. 17 iuni 2O :

5 Í! R01 3. VEREISTE GELUIDWERING VAN DE GEVELS Het Bouwbesluit schrijft in afdeling 3.1 het volgende voor: "Een te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten." ln de vervolgartikelen zijn veilige oplossingen en omstandigheden aangegeven waarmee zeker aan dit voorschrift voldaan wordt. Zo is in afiikel 3.2 aangegeven dat zeker aan het voorschrift voldaan is indien de karakteristieke geluidwering Gn;i van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woning voldoet aan: verblijfsgebieden: Ga,i = [geluidbelasting L6un - 33 ], met een ondergrens van 20 db(a) verblijfsruimten: Gai= [geluidbelasting La"n - 35 ] De indeling in verblijfsruimten en verblijfsgebieden is gebaseerd op de aanduidingen in de bouwkundige ontwerptekeningen. Op de begane grond bevindt zich, achter de geluidbelaste gevels, een woonkamer met een keuken per studio. Op de verdieping bevinden zich één slaapkamer per studio. ln tabel 3 van hoofdstuk 4 zqn de vereiste Gn,r - waarden voor de diverse verblijfsgebieden/verblijfsruimten weergegeven. 4. UITGANGSPUNTEN EN GELUIDWEREN DE VOORZIENINGEN ln dit hoofdstuk worden de benodigde geluidwerende voorzieningen omschreven. Ook worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de bouwkundige constructies aangegeven. De voorzieningen zijn uitsluitend van toepassing voor de geluidbelaste gevels (voor- en ziy gevels) van verblijfsruimten. Strikt genomen, zijn de voorzieningen uitsluitend vereist voor die gevelonderdelen die daadwerkelijk vernieuwd of aangepast worden. Bij het onderzoek is uitgegaan van de bouwkundige tekeningen S-01 en SVG-01 projectnummer d.d. 13 en 14 april 2011 verstrekt door de architect. De gevels van de oorspronkelijke woning zijn spouwmuren. ln de gevels zijn kozijnen opgenomen. Het dak wordt vervangen en er worden dakkapellen aangebracht. De geluidisolatiewaarden van de gevelonderdelen z'rjn vermeld in de bijlagen Gesloten geveldelen,' '-J Voor de bestaande spouwmuren met een massa van in'totaal ten minste 4 kg/m2 is in de berekeningen een geluidisolatiewaarde RA,*"g van 49 db(a) gehanteerd. t/ Bestandsnáem: R01 Veíbouwíng Hessenwg 301 Ac}lieNeld.doà Opslagdálum: 17juni :57:

6 Ír '10356.R0'1 4.2 Beglazing ln de volgende gevels dient beglazing van ten minste 31,5 db(a): - Voorgevel begane grond en verdieping - Zijgevels begane grond achterste 4 studio's Voorbeelden van beglazing-samenstellingen die hier aan voldoen : 6 mm glas, 16 mm luchtspouw, 10 mm glas : 4 mm glas, 24 mm luchtspouw, 8 mm glas te worden toegepast met een isolatiewaarde Rn;*"g ln de zijgevels van de voorste studio en op de gehele 1" verdieping dient beglazing te worden toegepast met een isolatiewaarde R4.usg V?n ten minste 30 db(a). De volgende typen beglazing voldoen hier aan: : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw, B mm glas : 6 mm glas, 12 mm luchtspouw, 10 mm glas : 6 mm glas, 16 mm luchtspouw,8 mm glas Voor de beglazing in de achtergevel gelden geen bijzondere akoestische eisen. ln de berekeningen is uitgegaan van dubbele beglazing met een geluidisolatiewaarde R4,*"n van ten minste 28 db(a). De gangbare typen dubbele beglazing met bladen van ongelijke dikte voldoen hier aan, bijvoorbeeld: : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw,5 mm glas : 4 mm glas, 16 mm luchtspouw,6 mm glas ALGEMEEN Waar hierboven een spouwafstand van 16 mm is vermeld, is ook 15 mm toegestaan. Eventueel kunnen, in plaats van de hierboven vermelde glastypen, andere samenstellingen toegepast worden die voldoen aan de vermelde geluidisolatiewaarden. lndien er uitgegaan wordt van laboratoriumwaarden, dient hierbij een marge van ten minste 2.0 db(a) gehanteerd te worden. 4.3 Deuren De buitendeuren van het verblijfsgebied aan de voorzijde bestaan uit hout en glas. Het glas dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 4.2. Het hout moet een massa van minimaal 50 kg/m2 hebben (bijv. 64 mm massieí hout). 4.4 Hellend dak De studio's moeten vooaien worden van een geluidisolerende dakconstructie (dakpanelen) met betonnen of keramische dakpannen. ln de berekeningen is uitgegaan van een geluidisolatiewaarde Ra,r"n van 36 db(a). Dakpanelen waarmee deze isolatiewaarde behaald kan worden, worden bijvoorbeeld geleverd door Unilin, Homatherm, Opstalan, Akoestikon of Phonotech. Er mag niet zonder meer worden uitgegaan van laboratoriumwaarden die door leveranciers gehanteerd worden. Bestandsnaami R01 Verbouwing Hessenreg 301 Achleryeld.docx Opsfagdatum: 17 juni :57:

7 ÍB R0'1 lndien er niet gekozen wordt voor een dakconstructie waarvan de isolatiewaarde bekend is, wordt geadviseerd om te kiezen voor een type dakpaneel dat voldoet aan de volgende eisen:. Dakpaneel met gesloten binnen- en buitenbeplating. o ln de dakpanelen wordt glaswol of steenwol als thermisch isolatiemateriaal toegepast.. De spouwafstand van de dakpanelen bedraagt ten minste 170 mm.. De binnenbeplating wordt zodanig verzwaard (bijvoorbeeld betimmerd met gipskarton beplating) dat de massa van de dakpanelen ten minste 45 kglmz bedraagt. 4.5 Paneelconstructie Plaatselijk zijn paneel-constructies toegepast als zijwangen van de dakkapellen en mogelijk voor de borstwering naast/onder de beglazing. De geluidisolatiewaarde R4.vyss V?rl deze constructies dient ten minste 33 db(a) te bedragen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met de volgende constructieopbouw:. dubbele gipskarton beplating aan de binnenzijde. luchtspouw van 70 mm waarin steenwol of glaswol is opgenomen o gesloten buitenbeplating van ten minste 15 kg/m2, bijvoorbeeld 24 mm multiplex Bij toepassing van een grotere spouw, kan vanuit akoestisch oogpunt met lichter plaatmateriaalworden volstaan. 4.6 Venti latievoorzieni n gen De studio's worden geventileerd op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. ln de geluidbelaste gevels (voor- en zijgevels)worden geluiddempende veniilatieroosters opgenomen. Voor de geluiddempende roosters in de gehele voorgevel en op de begane grond van de zijgevels is in de berekeningen uitgegaan van het type Buva Susstream Suna 18-ZR. lndien er andere typen roosters worden toegepast, dient de geluidisolatiewaarde Dn,",a ten minste 44 db(a) te bedragen en de ventilatiecapaciteit ongeveer 17,5dm"/s per meter roosterlengte. Dergelijke roosters worden bijvoorbeeld geleverd door Alusta, Heijcop, Prefair, Renson, Tunal en Duco. Voor de geluiddempende roosters op de verdieping van de zijgevels is in de berekeningen uitgegaan van het type Buva Susstream Suna 12-ZR. lndien er andere typen roosters worden toegepast, dient de geluidisolatiewaardê Dn,u,R ten minste 46 db(a) te bedragen en de ventilatiecapaciteit ongeveer 12 dm3/s per meter rooster-lengte. Dergelijke roosters worden bijvoorbeeld geleverd door Alusta, Heijcop, Prefair, Renson, Tunal en Duco. De vertrekken die aan de achtergevel liggen, kunnen worden geventileerd met ventilatieroosters. Hierbij is uitgegaan van roosters met een ventilatiecapaciteit van ten minste 18 dm3/s per meter rooster-lengte voor de woonkamer en keuken. Voor de verdieping is uitgegaan van roosters met een ventilatiecapaciteit van ten minste 12 dm3/s per meter rooster-lengte voor de slaapkamer (Ro,aminimaal 0 db). Bestandsnaam: R01 Verbouwjng Hessnreg 301 Acitêryeld.dod Opslaqdatum: 17 i!^a2o11 12:57,

8 Í[ R Kieren en naden Kierdichting De te openen vensters van de verblijfsruimten ín de geluidbelaste gevels (de voorgevel en de beide zijgevels) moeten worden uitgevoerd met dubbele kierdichting. Kierdichtingen worden gerealiseerd met ingelaten slijtvaste kunststof of rubber profielen. De profielen moeten rondom goed aansluiten. Het hang- en sluitwerk dient zodanig gekozen te worden dat een voldoende en blijvende indrukking van de profielen gewaarborgd is. Bijzondere aandacht verdient de middenaansluiting (sluitnaald) van de openslaande deuren in de linkerzij- en achtergevel Naaddichting De aansluitingen tussen de kozijnen en de overige constructiedelen dienen aan de binnenzijde aígedicht te worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een elastisch blijvende kit op rugvulling. Ook de aansluiting van de dakkapellen en het dak op de gevels dient goed afgedicht te worden. 5. BEREKENINGEN GELUIDWERING Op basis van de consiructies die in het voorgaande hoofdstuk omschreven zijn, is de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (Gn;r<-waarde) berekend. 5.1 Berekeningsmethode De berekeningen z'tjn gebaseerd op de norm NEN 5077:26 "Geluidwering in gebouwen; bepalingsmethoden", op de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272:23 "Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de Íoepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van de NEN-EN ", de publicatie"herziening rekenmethode geluidwering gevels" van het ministerie van VROM en de CG-publicatie "WG-HR-05-02; Geluidreductie door gevels". Tevens is gebruikgemaakt van de publicatie "Rekenmethode GGG97'. Er is rekening gehouden met de verschillende geluidbelasting op de geveldelen door toepassing van de correctiefactoren Cs en ALL (voorheen gevelstructuurcorrectieterm Cn). ln aansluiting op de NPR zijn correctiefactoren toegepast ten opzichte van de laboratoriumwaarden gespecificeerd door de leveranciers. Voor de eventueel toe te passen ventilatieroosters wordt rekening gehouden met de invalsrichting van het geluid (H/D). Op deze wijze is gewaarborgd dat de Ga.1.-waarden in de praktijk gerealiseerd worden. Beslandsnaam: R01 Verbouwing Hessnreg 301 Aótetoêld.doq Opsiag&tum: 17 juni :57:

9 Schoonderbeek en Partners Advies BV R01 BijJ.age 1.1 Standaard Rekenmethode I' Reken- en meetvoorschrrft wegverkeerslawaai 26 Proj eclnaam Víegnaam Verbouwíng woning tot studio's Achterveld Hessenweg 301 Oms chri j vi ng Type wegdek Re ferentiewegde k type voertuig Licht Middelzwaar Zwaar Bromfietsen Motoren Tram bal-1. b, Tram Asfaft Aantal dag 455, )6 q per uur avond nacht e? snefheid rm/h emrssl.e correcti-e 0,0 wegdek correctie Emi ss iegetal Dag 11 ) Avond 63. I NachL 68.0 db Afst. Kruispunt Afst. Obstakel obj ectfractie Afstand (r) Hooqte weg Waarneemhoogte Bodemfactor Zichthoek 71,.'l 1.5 r21.0 Optrekcorrectie Re f Ie ct i eterm Afstandterm Luchtdemping Meteo-e ffect Bodem-effecL Z i chthoekcorrecl i e dag n? 0-0 avond nachl LAeq Waarnemer: Dag 6L.7 Avond Nacht db Geluidsbelasting: Etmaalwaarde 67 db (À) Lden 64 db t:i.oiàar : 20] Lc-15ó Gc'iuidbelás:i:i'.1 i1a!!n, t!jd : :ó-e-:io!i i(':5i::t:! i>í09::ers,e : SPè.Ssylvii, vatéia: l'i-i9-ilac6

10 Schoonderbeek en Partners Advies BV R01 Bij lage 1.2 Standaard Rekenmethode I, n ^ l- KeKen- ^. en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 26 Projectnaam : Verbouwing woninq tot studio's Achtervefd Wegnaam : Hessenweg 301 Omschrijving : Type wegdek : Referentiewegdek type voertuig Licht Mi-ddel- zwaar Zwaar Bromfietsen Motoren Tram ball-.b- Tram Asfalt Aantaf dag zqq 1 1a o l6-9 per uur avond nacht snel-heid km/h CMIS S AC correctie wegdek correctie Emissiegetal Dag 13.2 Avond 63.1 Nacht 68.0 db Afst. Kruispunt Afst. Obstakel Ob; ectfractie Afstand (r) Hoogte weg Waarneemhoogte Bodemf act.or Zichthoek 7r.1 Aq r27-0 Optrekcorrectie Ref l-ectieterm Afstandterm LuchLdemping Meteo-effect Bodem-effect Z ichthoekcorrectie dag' 1n o 0.1 U.J avond nacht LAeq Waarnemer: Dag 61.9 Avond Nacht s1. B 56.7 db Geluidsbelasting: Etmaalwaarde 67 db (A) Lden 64 db Filenaam : Ge1uidbeIasting Datum, tijd. I :01:36 Proqrama : SPASRM1v5l, vers.ie:

11 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.1 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.1 van gevels NEN , NpR 5272 project: verblijísgebied/ruimte: vereiste GA.k: volume: nagalmtiid: Verbouwing Hessenweg 30í Achterveld VG W}íKK 3í db(a) 99 m3 0.5 s resultaten. geluidswering Go.1: 32,2 db(a) voldoende Gr: 31,0 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Voorgevel: 7, mm 17,3 Steen. spouwmuur4 kg/m H2 250 Hz 5H2 í0hz2o0ohz isolatiewaarde R per octaafband [db] b Jt) gevelstructuur RA Cr ÀLr" Gn:r oeer 31, ,1 51, Zijgevel rechts: 2, mm 4,7 Steen. spouwmuur 4 kg/m ,2 3 51, ,7 60,8 Zijgevel links: 6, mm Steen. spouwmuur 4 kq/m ,3 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkteine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] 25Hz 250H2 5H2 10H220H2 2,2 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 dven, Cpositie oinnen [dbj dvea, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C" "u"n1;g [db] praktijkwaarde Dn " [db] 0,'í duen' Cpositie tinnen [dbl duel, Cpositie uuiten [db] 0,1 H/D, C"reuanti" [db] praktijkwaarde D" " tdbl 0,1 dven, Cpositie rinnen [db] du"1, Cpo"1i"6r1"n [dbl 0,5 H/D, Cs1"u"n6" [db] praktijkwaarde Dn.e [db] ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 30,1 29,1 42,4 45, ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 2,2 í,3-0,6 0,3 0,5 0,5 0, ,2 3 51,1 3 Dne:e ,9 0 0 d6o, ) dho, ) 38, Gn,t aeet 37,2 40,6 dho, t dtro, ) dto, > 1,o m dno, ) kieren en naden isolatiewaarde R per octaaíband [db] RA CL ÀLr" Gr,r 125H2 250 Hz 5H2 10H220H2 Voorgevel: 27,8 NV3 55 dba, kit ,7 0 54,6 Cu";1'n: 1.5 db ventilatíecap. il/s Zijgevel rechts: 6,0 KV dba, vensters dubbê, 5,6 NV3 55 dba, kit Zijgevel links: 17,2 KV15 40 dba deuren dubbele di 13,2 NV3 s5 dba. kit praktijk-geluidisolalie R' niveauverschil D2r.n1 A-gewogen niveauverschil Dn.e gevelreílectieterm Cr geluidwerino Gi s l , c Jb 45, ,1 55, ,6 40, ,7 55, , R01 berekening geluidweíing gevels.xlsx , 14:29, vegie

12 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.2 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.p van gevels NEN , NpR 5272 project: verblijfsgebied/ruimte : vereiste GA k: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld 1e verdieping SLK 31 db(a) 32 m3 0,5 s berekening. geluidswering ca.k: 34,2 db(a) voldoende Ge: 30,6 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Voorgevel: 0, mm 10,1 Steen. spouwmuur4 kg/m Hz 250 Hz 5 Hz 10 Hz 20 Hz iewaarde R per octaafband gevelstructuur cl alr. GArk deer 31, ,9 51, ,0 Zijgevel links: 2, mm 2,4 BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2 8.6 DHTb;Ak.plaí.+PUR/PS , ,8 33, ,1 36, ,7 24,8 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkleine etementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] Dne;n alr" Gn,r a..r q, 0,8 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 du"n, Cpositieuinnen [db] dven, Crcs:tie uuiren [db] 0,1 H/D, Csl"u"ni;" [db] praktaikwaarde D". ldbl 0,1 d"en, Cpostie uinnen [db] dven, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C"t"u"ntje [db] praktijkwaarde D". tdbl 0,1 dven, Cpositie tinnen [db] dven, Cpostie uuiten [db] 0,5 H/D, C"buanli" [db] praktijkwaarde D. " [db 125 Hz 250 Hz 5 Hz 10 Hz 2O0O Hz ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,5 33,5 46, ,s 2,2 1,3-0,6 0,3 1,s 2,2 1,3-0,6 0,3 0,5 0,s 0,5 0,5 0,5 43,9 0 0 dho, t dr,o, > '1,o m 41, dho, t dho, ) dr,o, t dno, > 2,o m 14,0 C"eiris: 1.5 db kieren en naden isolatiewaarde R per octaafband [db] RA 125H2 250 Hz 5H2 10Hz2OOOHz CL ALi. Go.* Voorgevel: 3,4 NV3 55 dba, kil 46 Áí 56 6í 68 5s, ,4 14,0 ventilatiecap. fl/sl Zijgevel links: 9,4 KV1í 45 dba, vensters dubbel, 8,6 NV3 55 dba, kit , ,7 s5, ,3 praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2m.nr A-gewogen niveauverschil Dn.6 gevelreílectieterm CÍ geluidwerinq Gi , e R01 t Íekening geluidwering oevels.xtsx , 1 4:29, versie

13 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.3 Berekening karakteristieke geluidswering Ga.1 van gevels NEN123s4-3, NpR s272 project: verblijfsgebied/ruimte: vereiste Ga.k: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld Begane grond WlíKK 28 db(a) 44 m3 0.5 s. geluidswering Ga.*: 28,2 db(al Ga: voldoende 33,1 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen Zijgevel: 3, mm 1,2 Steen. spouwmuur 4 kg/m H2 250 Hz 5H2 10H220H2 solatiewaarde R oer octaafband tdbi gevelstructuur RA CL ÀLi" Gn,* a..r 31, ,8 51, ,2,8 m' (totaal oppervlak) ventilatieroosters lkleine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] Dne:n cl alr GAra""r gv 0,9 Buva Susstream Suna 18-ZR 0,1 dven, Cpositie oinnen [dbj dven, Cpositie uuiten [db] 0,1 H/D, Ceteu"ntie [db] praktijkwaarde D". tdbl 0,1 du"1, Cpo,i11" oinn"n [dbj dvs6, Cpesitie luiten [dbl 0,1 H/D, Cetevantie [db] praktijkwaarde Dn." [db] 0,1 duen, Cpositie oinnen [dbl du"a, Cpo"11" 6u1t"n [dbj 0,5 H/D, Cer"uanti" [db] praktijkwaarde D".. [db] 125H2 250 Hz 5H2 í0h220h ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,0 33,0 46,3 49,0 50,3 1,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 2,2 1,3-0,6 0,3 0,5 0,5 0, ,9 0 0 dno, > dto, ) 41,1 34,9 lho, t Ito. ) dho, t dto, t '15,8 C""ilis: 1.5 db kieren en naden isolatiewaarde R per octaaíband [db] RA CL ÀLr, Gr,* 25Hz 250 Hz 5H2 10H220H2 Voorgevel: 5,0 KVl 1 45 dba, vensters dubbel, 13,0 NV3 55 dba, kit , ,3 55, ,3 15,8 ventilatiecap. fl/si praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2-.n1 A-gewogen niveauverschil Dn,q gevelreílectieterm Cr geluidwering Gi ,' R01 berekening geluidweíing gevels.xlsx i29, veísie

14 Schoonderbeek en Partners Advies BV versie: 13 feb R01 bijlage 2.4 Berekening karakteristieke geluidswering G4.5 van gevels NEN' , NPR 5272 project: verblijísgebied/ruimte : vereiste Ga.1: volume: nagalmtijd: Verbouwing Hessenweg 301 Achterveld 1e verdieping SLK 28 db(a) 22 m3 0,5 s ar. geluidswering Go,p: Gr: 29'2 db(al voldoendê 28,0 db(a) spectrum wegverkeer 2 bouwelementen H2 250 Hz 5H2 10H220 Zijgevel: 2, mm 2,4 BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m2 4.7 DHTb:Ak.plaf.+PUR/PS-geis , ,8 33, ,1 36, ,3 9,8 m" (totaal oppervlak) ventilatieroosters (kleine elementen) isolatiewaarde Dn" per octaafband [db] 125H2 250 Hz 5H2 10H220H2 0,8 Buva Susstream Suna 12-ZR 0,1 dven, Cpositieoinnen [dbj du"n, Cpogri" uuir"n [dbj 0,1 H/D, Csl"u"nt;e [db] praktiikwaarde Dn " [db] 0,1 dven, Cposrie unnen [dbl dven, Cpositie ouiten [db] 0,1 H/D, C"1"u"ni;" [db] praktijkwaarde Dn." [db] 0,1 dven, Cposttie uinnen [dbl du"1, Cporl,iu luit"n [dbl 0,5 H/D, Cer"u"ntie [db] praktiikwaarde Dn " [db] kieren en naden Zijgevel: 9,4 KV11 45 dba, vensters dubbel, 8,6 NV3 55 dba, kit ,5 2,2 1,3-0,6 0,3 34,6 37,2 46,8 58,2 49,9 í,5 2,2 1,3-0,6 0,3 1,5 0,0 0,5 2,2 1,3-0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,s 0,5 0,5 isolatiewaarde R per octaaíband [db] 125H2 250 Hz 5H2 í0h220h ,1 0 0 dno, ) dho, t ALf. Gn,r o"et 43,9 40,8 lho, t Jho, t dho, ) dho, t RA 45,5 0 55,7 0 alt" Go.* 0 42,7 0 53,2 9,4 Cu"; ;n: 1.5 db 9.4 ventilatiecap. [l/s] praktijk-geluidisolatie R' niveauverschil D2..n1 A-gewogen niveauverschil Do.o gevelreflectieterm C, oeluidwerinq G' ,0 5J ( 34? 3í J R01 berekening geluidwerang gêvels xlsx I4:29. ve6ie

15 SPA, uw eigen adviseur voor: RUIMTELIJKË ORDENING Archeologisch ondezoek MILIEU Aanvraag vergunningen (Wabo) ABM toets/proteus ll Afvalpreventie onderzoek Akoestisch- en of trillingsonderzoek Bestemm ingsplanprocedures en. projectbêslu]t Bodemonderzoek Bouwen op milieubelaste locaties Ëcologisch ondezoe[,. Exteme neilighaid Geluidbelastè Iscatíes Haáíbaarheidscan BBT/IPPC Bedrijfsmilieuplan Biobrandstoffen Bio-energie Brandveilig heid en brandcompartimentering BrzoA/BS Duurzaamheid Energiebesparing onderzoek Externe veiligheid (PR, GR, risico-analyse) Gas/stofontploff ng (ATEX) : t-ucttttwatt$;1"?1"ffi i Omgevingsvet'gunning Planschade risicoanalyse Quickscan locatieontwikkel in g Ruimtelijke onderbouwing Spu itzones agrarische bedrijvèn Watertoets Weg- en railverkeerslawaai Wet geurh inder,en veehouderij i Geurhinder Luchtkwaliteit (NER, BEES, BEMS) Luchtkwaliteit op de werkplek Meldingen activiteitenbesluit (BARI M) Milieuverslagen Milieuzorgsysteem KAM-zorg Onderzoek Luchtkwal iteit Opslag gevaarlijke stoffen BELEIDSADVIES Reach Beleidsregel luchtkwaliteit en RO' Trillingsonderzoek Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) Du urzaamheidprojecten Gebiedsgericht uitvoerin gsgericht, Geluidbeleid Geluidkaarten Hogere grenswaarden beleid Milieukundige begeleiding bij ruimtetijke GELUID Advies geluidbelaste locaties Geluidondezoek agrarische bedrijven Geluidonderzoek BARIM Geluidondezoek V ' an Geluidwering van gevels plannen Provinciaal actieplan geluid Horecalawaai Geluid op de werkplek Productontwikkeling Railverkeerlawaai Referentien iveaumetingen.,r BOUWADVIFS Binnenmilieu Duurzaam bouwen Bouwfysica van gevels en daken Energiezuinigheid (epn) Bouwen op geluidbelaste loóaties Contactgèluid Geluid van gebouwinstallaties Wegverkeerlawaai Zonering ind ustrieterreinen Hezoneri ng ind ustrieterreinen Dezonering industrieterreinen : i Geluidisolatie BRANDVEILIGHEID Geluidwering gevels Luchtdichtheid Toetsing Bouwbesluit Beoordeling en advies bestaande situaties Bouwbesl uivbouwverg unn ing Brand beheersen in grote compartimenten Vochtbeheersing Zaalakoéstiek Zomercomfort Brandoverslag stralingsberekeningen lndustriële brandveiligheid Veilige ontvluchting '. SPA Ede SPATerneuzen Postbus BJ EDE Klinkenbergerweg 30a 6711 MK EDE T: F: E: Oostelijk Bolwerk GP TERNEUZEN T: F: E: nl

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R D E N I N G, B E L E I D S A D V I E S Nieuwbouw woningen

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Milon BV in Schi

sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Milon BV in Schi Milon BV in Schijndel Nieuwbouw woningen Keur 8 Schijndel; milieuzoneringsonderzoek datum: 15 maart 011 sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID,

Nadere informatie

10634.R01. Bouwplan Kerkendelweg 7 in Kootwijk Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. datum: 4 november 2011

10634.R01. Bouwplan Kerkendelweg 7 in Kootwijk Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. datum: 4 november 2011 10634.R01 Bouwplan Kerkendelweg 7 in Kootwijk Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai datum: 4 november 2011 sa p SCHOONDERBEEK E N P A R T N E R S A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R D E N I N G, B E L E I D S A D V I E S 10383.N01a

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R D E N I N G, B E L E I D S A D V I E S 20110685C.N01

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUW ADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES weh Grondveen B

sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUW ADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES weh Grondveen B Grondveen BV Bouwplan Panhuis 4, Trillingsonderzoek datum: 18 maart 2011 sa p SCHOONDERBEEK E N PA RT N E R S A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUW ADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R D E N I N G, B E L E I D S A D V I E S weh 20120220.N03

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R

sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V M I L I E U, G E L U I D, B O U W A D V I E S, B R A N D V E I L I G H E I D, R U I M T E L I J K E O R D E N I N G, B E L E I D S A D V I E S 10347.R01 Nieuwbouw

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen woning Denekamperstraat 38 te Ootmarsum. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Bouwbedrijf

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer A. Kruidhof Postbus

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek wegverkeer op Groot Lobberikweg te Loerbeek versie 5 juli 2010 datum 5 juli 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Fabrieksstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan locatie Broek ongenummerd in Sevenum Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Conventus Afferden

Akoestisch onderzoek. Conventus Afferden Akoestisch onderzoek Conventus Afferden Van Heemstraweg 38, Afferden (Gld) Concept In opdracht van: Odysseus BV Door: HSRO Januari 2014 Akoestisch onderzoek Conventus Afferden Van Heemstraweg 38, Afferden

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl De heer W. Somsen Anton Geerdesplein 2 7776 BD Slagharen Datum : 16 oktober

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie