HACCP in de voedingsindustrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HACCP in de voedingsindustrie"

Transcriptie

1 HACCP in de voedingsindustrie Georganiseerd door IPV Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Graduaat Landbouw en Biotechnologie 1 HACCP: inleiding Wettelijk kader: KB van 7 februari 1997 inzake algemene voedingsmiddelenhygiëne Goede Hygiënische Praktijken (GHP) Opstellen van een GHP-gids (sectorgebonden) Wenselijk, niet verplicht Richtlijnen naleven vastgelegd in bijlagen Toepassen van veiligheidsprocedures gebaseerd op bepaalde beginselen van het systeem van de analyse van risico s en van de kritische controlepunten voor de beheersing ervan Verplicht 2 Rob Van Deun, Geel 1

2 HACCP: inleiding Verordening van het Europees Parlement en de Raad EG 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden Van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen en diervoeders; Levensmiddelenwetgeving gebaseerd op risicoanalyse Risicoanalyse = risicobeoordeling, -management, -communicatie 3 HACCP: inleiding Voedselveiligheid garanderen: Toepassen van Goede Hygiënische Praktijk Doeltreffend productbeheer HACCP Onvoldoende implementatie van GHP, geen efficiënt productbeheer, dan te veel CCP s. 4 Rob Van Deun, Geel 2

3 HACCP: inleiding veilig voedsel G H P G H P G H P G H P G H P G H P H A C C P kwaliteitsbeleid 5 HACCP: inleiding CCP HACCP GHP PVA productbeheer PVA 6 Rob Van Deun, Geel 3

4 HACCP: inleiding PVA: Punt Van Aandacht Ook: Algemene beheersmaatregel Vastgelegd in basisvoorwaardenprogramma (GHP) (Pre-requisite program) GHP: infrastructuur; personeel; reiniging en ontsmetting; ongediertebestrijding. 7 HACCP: inleiding Productbeheer: grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, water, verpakkingen, afval; borging van leveranciers, etikettering; maatregelen om problemen te voorkomen met: schadelijk verklaarde producten; recyclage producten (rework, breuk, ); naspeurbaarheid van producten (traceerbaarheid); recall-procedure. 8 Rob Van Deun, Geel 4

5 Wat is HACCP? Een systematische en preventieve benadering om de voedselveiligheid te garanderen. Systematisch: Een goed gedefinieerde procedure die uit verschillende stappen bestaat; Documentatie is tijdens alle stappen vereist; Voortdurende validatie en verificatie is vereist. Preventief: Problemen voorkomen niet remediëren. Voedselveiligheid, niet kwaliteit. 9 Waarom HACCP? Voedselveiligheid is prioritair, over kwaliteit kan men onderhandelen. Externe druk: klanten, consumenten, wetgeving, internationale normen, media, Toename van voedselinfecties en vergiftigingen, waarom? Meer meldingen; Meer YOPI s; Grootschalige primaire productie en voedselproductie; Andere eetgewoonten; Meer handel. 10 Rob Van Deun, Geel 5

6 Waarom HACCP? Voedselveiligheid kan niet gegarandeerd worden door eindcontroles. Chemische verontreinigingen: Homogeen, statisch, snelle detectiemethoden. Microbiologische verontreinigingen: Heterogeen, dynamisch, (zeer) trage detectiemethoden. 11 HACCP-Methodologie Codex Alimentarius Alinorm 97/13A Appendix II: 7 basisprincipes: 1. Voer een gevarenanalyse uit: Identificatie van gevaren Risico-analyse van gevaren Identificatie van voorzorgsmaatregelen; 2. Bepaal Kritische Controlepunten (CCP s); 3. Leg kritische grenswaarden vast voor CCP s; 4. Stel een monitoringsysteem op voor de beheersing van CCP s; 5. Stel een bijsturingsplan op; 6. Leg procedures vast voor de verificatie van het HACCP-plan; 7. Documenteer het HACCP-systeem, HACCP-handboek. 12 Rob Van Deun, Geel 6

7 HACCP-Methodologie Een doeltreffende uitvoering van deze 7 principes vereist: Kennis van grondstoffen, product, technologie en methode; HACCP-team; Een volledige beschrijving van het product; Vastleggen van het gebruik en de gebruikers van het product; Een gedetailleerde beschrijving van het proces (flow chart). Dit leidt tot een praktische uitvoering van 14 stappen 13 HACCP-Methodologie 14 stappen: 1. Oprichting van een HACCP-team; 2. Bepaling van het doel van de studie; 3. Verzamelen van productgegevens; 4. Bepaling van het gebruik van het product; 5. Opstellen van een productieschema; 6. Verificatie van het productieschema; 7. Gevarenanalyse en voorzorgsmaatregelen (Principe 1); 8. Bepaling van kritische controlepunten (CCP s) (Principe 2); 9. Opstellen van de kritische grenswaarden voor de CCP s (Principe 3); 10. Opstellen van een monitoringsysteem voor de CCP s (Principe 4); 11. Opstellen van een bijsturingsplan (Principe 5); 12. Documentatie en registratie van het HACCP-systeem (Principe 7); 13. Verificatie van het HACCP-systeem (Principe 6); 14. Herziening van het HACCP-systeem. 14 Rob Van Deun, Geel 7

8 Stap 1: HACCP-team Minstens 2 personen, iedereen laten meewerken; Verantwoordelijkheden vastleggen; Doelstellingen vastleggen; Projectmatig werken: wie - wat - hoe - wanneer - waar - met wie - met welke middelen? Chronologie respecteren: Opleiding; GHP; Productbeheer; HACCP-studie. 15 Stap 2 : Doel van de studie HACCP-studies definiëren op basis van: Product - Productgroep; Technologie - Proceslijnen; Transformatiestadia; Locaties; Klanten. Alle studies samen, moeten alle gecommercialiseerde producten omvatten. 16 Rob Van Deun, Geel 8

9 Stap 3 : Productgegevens Grondstoffen en ingrediënten: naam van het product; leverancier; samenstelling van het product; fysico-chemische en microbiologische karakteristieken; bereidings- en productievoorwaarden; verpakkingsvolume en -materiaal; transport- en stockagevoorwaarden; gebruiksaanwijzing; % in afgewerkt product; specifieke gevaren; wetgeving 17 Stap 3 : Productgegevens Tussenproducten en hulpstoffen, verpakkingsmaterialen Eindproducten: commerciële naam; samenstelling; ondergane behandelingen; fysico-chemische en microbiologische karakteristieken; uiterste bewaardatum (ook eventueel na opening van de verpakking); bewaaromstandigheden; verpakking gebruiksaanwijzing; stockage- en transportvoorwaarden;.. 18 Rob Van Deun, Geel 9

10 Stap 4 : Gebruik van het product Verdeler: Technische fiche Verbruiker: Wie? YOPI s; speciale dieten; allergische of overgevoeligheidsreacties; Hoe? Gebruiksaanwijzing; Rekening houden met oneigenlijk gebruik; Wanneer? Uiterste verbruiksdatum 19 Stap 5 en 6 : Productieschema GHP en Productbeheer Plan van de lokalen, gebouwen; Plan van circulatie van personeel, materialen, grondstoffen, producten; Reinigings-, ongediertebestrijdings-, onderhoudsplan. Productieschema: beschrijving van elk productieproces, stap per stap; van ontvangst van grondstoffen tot verdeling van eindproduct. Inclusief: transport, tijdelijke opslag, bijkomende grondstoffen, recyclage van producten, controlestappen, water, afval, verpakkingen,. 20 Rob Van Deun, Geel 10

11 Stap 5 en 6 : Productieschema Per productiestap procesinformatie toevoegen: productiestappen nummeren; temperaturen, tijden, ph-waarden, gebruikte uitrustingen. Scheiden van productiestroomschema; Enkel info die belangrijk is voor gevarenanalyse. Geen verplichte regels om flowchart vorm te geven. ontvangst productiestap eindproduct controlestap opslag document grondstof tussenproduct afval 21 Stap 5 en 6 : Productieschema Verificatie van de schema s: ter plaatse schema s controleren; controleren op moment wanneer activiteiten plaatsgrijpen; Verificatie regelmatig herhalen. Na HACCP-analyse: CCP s aanduiden op schema. 22 Rob Van Deun, Geel 11

12 Stap 7 : Gevarenanalyse 1. Per processtap alle mogelijke gevaren identificeren; (Micro)biologische gevaren; (info) Chemische gevaren; (info) Fysische gevaren. (info) 2. Identificatie oorzaken van de gevaren, 5 mogelijke besmettingsbronnen (5M-methode): milieu (omgeving); materie (grondstoffen); materiaal (apparatuur); mensen of manuele handelingen (personeel); methode (fifo, tijd-temperatuurbarema s, doseren, ). Volgende 23 (micro)biologische gevaren Bacteriële gevaren grootste risico voor volksgezondheid; voedselinfectie - voedselvergiftiging; sporenvormers; uitgroei van pathogenen in functie van milieu; asymptomatische dragers Virale gevaren obligate parasieten; besmetting via faecaal-orale weg, direct of indirect; buikgriep 24 Rob Van Deun, Geel 12

13 (micro)biologische gevaren Parasieten protozoa, wormen, via voedsel of water besmet met faecaal materiaal; via voedsel afkomstig van dieren besmet met de parasieten; GHP; wassen, koken, diepvriezen Prionen BSE terug 25 Natuurlijke oorsprong Chemische gevaren mycotoxines (aflatoxines, patuline, ochratoxine, ); histamine, scombrotoxine; schaaldiertoxines. Toegevoegde chemicaliën reinigings- en desinfectiemiddelen; smeermiddelen; additieven; pesticiden, antibiotica, hormonen; zware metalen; industriële polluenten; migratie uit verpakkingsmaterialen; benzopyreen; allergenen. terug 26 Rob Van Deun, Geel 13

14 Fysische gevaren glas (glasboekhouding); metaal (metaaldetectie); stenen; hout; kunststof (verpakkingsmateriaal, transportbanden, ); persoonlijke voorwerpen (GHP); (sabotage). terug 27 Stap 7 : Gevarenanalyse Per processtap 4 mogelijke situaties onderzoeken: gevaar is aanwezig (B-C-F); ontwikkeling van het gevaar (B); gevaar wordt geïntroduceerd (B-C-F); onvoldoende eliminatie van het gevaar (B-F). Nagaan welke situatie(s) van toepassing is (zijn). Mogelijke oorzaken opsporen via 5M-methode. 28 Rob Van Deun, Geel 14

15 Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag Stap 1 grondstoffen: gevaar is aanwezig vreemde voorwerpen aanwezig in grondstoffen; grondstoffen chemisch besmet; grondstoffen microbiologisch gecontamineerd. Oorzaak : Materie: grondstof zelf processtap eliminatie gevaar 29 Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag processtap eliminatie gevaar Stap 2 opslag ontwikkeling van het gevaar groei van pathogenen in de grondstoffen Oorzaak : Methode : te lange bewaring bij te hoge temperaturen; Mensen : personeel respecteert FIFO niet; gevaar wordt geïntroduceerd kruisbesmetting met pathogenen chemische verontreiniging door lekken contaminatie met vreemde deeltjes (loskomende deeltjes in opslagruimte) 30 Rob Van Deun, Geel 15

16 Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag processtap eliminatie gevaar Oorzaak : Methode : ondoeltreffende reinigingsprocedure, Milieu : vervuilde lucht, slecht onderhouden muren, Materiaal : vuile oppervlakken, dode hoeken, Mensen : onvoldoende hygiëne, kledij, vergeten te reinigen, Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag processtap eliminatie gevaar Stap 5 ontwikkeling van het gevaar gevaar wordt geïntroduceerd onvoldoende eliminatie van het gevaar Pathogenen overleven proces Vreemde bestanddelen worden niet verwijderd Oorzaak : Methode : niet respecteren van tijd-temperatuurbarema s door technisch probleem, metaaldetector defect; Mensen : niet gekwalificeerd personeel, slechte regeling pasteur, Rob Van Deun, Geel 16

17 Stap 7 : Gevarenanalyse 3. Identificatie van voorzorgsmaatregelen per gevaar; Preventieve of curratieve maatregelen. 33 Stap 7 : Gevarenanalyse 4. Risico-analyse en Risicotaxatie Risico-analyse via categorie-indeling Risico = Kans x Ernst Kans: Hoog : regelmatig aanwezig 1 Medium : af en toe aanwezig 2 Laag : zelden aanwezig 3 Zeer laag : praktisch nooit aanwezig 4 34 Rob Van Deun, Geel 17

18 Stap 7 : Gevarenanalyse Ernst : Catastrofaal : veel mensen ziek 1 Kritisch : één tot enkele zieken 2 Marginaal : geen echte zieken 3 Veilig Risico = Kans x Ernst Stap 7 : Gevarenanalyse Risicotaxatie volgens FMEA-techniek (Failure Mode Effect Analysis) Risico = Kans x Ernst Kans = Frequentie x Corrigeerbaarheid Frequentie x Corrigeerbaarheid x Ernst = RPG RPG = RisicoPrioriteitsGetal 36 Rob Van Deun, Geel 18

19 Stap 7 : Gevarenanalyse Ernst (E) van het gevaar 1 gering, er is nauwelijks sprake van enig letsel of een lichte ziekte (2) 3 matig, er is sprake van matig letsel of behoorlijke ziekte (4) 5 (6) groot, er is sprake van ernstig letsel of zware ziekte, zware irreversibele verwondingen van meerdere personen, maximaal 1 dode (7) 8 hoog, kritiek, er is sprake van dood of ernstig letsel, letale gevolgen voor meerdere personen (9) 10 zeer hoog, catastrofaal, letale gevolgen voor vele personen 37 Stap 7 : Gevarenanalyse Frequentie (F) van het gevaar 1 zeer gering, <1 op (2) 3 gering, <1 op , <1 op (4) 5 (6) matig, <1 op 4000, <1 op 1000, <1 op 400 (7) 8 hoog, <1 op 100, <1 op 50 (9) 10 zeer hoog, <1 op 10, >1 op Rob Van Deun, Geel 19

20 Stap 7 : Gevarenanalyse Corrigeerbaarheid (C), kans op falen van proces- en beveiligingsmaatregelen 1 zeer gering (<0.01%), de gevaarsoorzaak wordt zeker vastgesteld, er kan snel worden ingegrepen (2) 3 gering (<0.1%), de gevaarsoorzaak zal waarschijnlijk worden vastgesteld, er kan redelijk snel worden gecorrigeerd (4) 5 (6) matig (>1%), er is redelijke kans op ontdekking, er zal met redelijke zekerheid worden ingegrepen, maar de snelheid van correctie kan gering zijn (7) 8 groot (>5%), er is een geringe kans op ontdekking van de gevaarsoorzaak, onzekerheid of er wordt ingegrepen (9) 10 zeer groot (>10%), de gevaarsoorzaak zal waarschijnlijk onopgemerkt blijven, er wordt waarschijnlijk niet ingegrepen 39 Stap 7 : Gevarenanalyse Interpretatie Risicoprioriteitsgetal: grote risico s: RPG > 100 Ernstige risico s: Ernst = 10; Frequentie = 10; Corrigeerbaarheid = 1 Hinderlijke risico s Ernst = 1; Frequentie = 10; Corrigeerbaarheid = 10 Rampen Ernst = 10; Frequentie = 1; Corrigeerbaarheid = 10 RPG voor deze drie situaties: RPG = Rob Van Deun, Geel 20

21 Welke risico s worden het eerst aangepakt? Ernst Moeilijk; Ingrijpende veranderingen (andere grondstoffen, eliminatie van het gevaar door aanpassing productieproces) Frequentie Stap 7 : Gevarenanalyse Eenvoudiger; Aanpassing reinigingsschema s, onderhoudsschema s, Corrigeerbaarheid Eenvoudigste oplossing; Meten en regelen 41 Stap 8 : Bepaling van CCP s Resultaat van de gevarenanalyse: omschrijving van een gevaar; oorzaak van het gevaar; voorzorgsmaatregel voor het gevaar; risico-inschatting van het gevaar. Definitie CCP: Critical Control Point = Kritisch Beheers Punt Een punt, stap of procedure waar een onaanvaardbaar risico geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan gereduceerd worden. 42 Rob Van Deun, Geel 21

22 Stap 8 : Bepaling van CCP s CCP s bepalen op basis van volgende factoren: risicotaxatie; de verschillende transformatiestappen van het product; het voorziene gebruik van het product. Hulpmiddelen bij het bepalen van CCP s: Gezond verstand; If I loose control, could a health hazard occur? ; Beslissingsboom. 43 Stap 8 : Bepaling van CCP s Beslissingsboom voor grondstoffen: Is er een gevaar verbonden met deze grondstof? Ja Nee Stop, geen CCP Zal het gevaar verder in het proces of door de consument geëlimineerd worden of gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau? Ja Nee Beheersing van grondstof vereist, CCP Is er kans op een kruisbesmetting die niet zal beheerst worden? Ja Nee Stop, geen CCP Beheersing van grondstof vereist, CCP 44 Rob Van Deun, Geel 22

23 BeslissingsboomBeslissingsboom Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja Nee Verander stap, proces, product Is controle in deze stap noodzakelijk voor de veiligheid van het product? Beslissingsboom Nee Stop Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Nee Ja CCP Kan een besmetting in deze stap optreden of de gevaren vergroten tot een onaanvaardbaar niveau? Ja Nee Stop Zal een volgende stap de geïdentificeerde gevaren elimineren of verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Ja Nee CCP Stop Ja 45 Voorbeeld: Stap 8 : Bepaling van CCP s Processtap: Tussenopslag (buffering) van deeg Gevaar: Uitgroei van pathogenen Oorzaak: Te lange tijd bij te hoge temperatuur Voorzorgsmaatregelen: Preventief: beheersen van verblijftijd Curratief: doding van pathogenen tijdens bakproces 46 Rob Van Deun, Geel 23

24 Stap 8 : Bepaling van CCP s Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja: beheersen van de verblijftijd Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Deze stap = tussenopslag; dus nee Kan een besmetting in deze stap optreden of de gevaren vergroten tot een onaanvaardbaar niveau? Ja Zal een volgende stap de geïdentificeerde gevaren elimineren of verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Ja, dus stop: de stap is geen CCP If I loose control, could a health hazard occur? 47 Stap 8 : Bepaling van CCP s Processtap: Metaaldetectie Gevaar: Metaaldeeltjes worden niet gedetecteerd Oorzaak: Slechte ijking Slecht onderhoud Foutief ingesteld Voorzorgsmaatregelen: Preventief: Regelmatige controle van de werking van de detector 48 Rob Van Deun, Geel 24

25 Stap 8 : Bepaling van CCP s Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja: regelmatige controle van de werking van de detector Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Deze stap = metaaldetectie Ja, dus deze stap is een CCP 49 Stap 8 : Bepaling van CCP s Processtap: Bakproces Gevaar: Onvoldoende reductie van pathogenen Oorzaak: Temperatuur-tijd niet gerespecteerd Voorzorgsmaatregelen: Preventief: Beheersen van temperatuur en tijd 50 Rob Van Deun, Geel 25

26 Stap 8 : Bepaling van CCP s Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja: beheersen van tijd en temperatuur Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Deze stap = bakproces Ja, dus deze stap is een CCP 51 Stap 9 : Bepaling van grenswaarden Verschil tussen aanvaardbaar en niet aanvaardbaar Voorzorgsmaatregelen eigenschappen die moeten gecontroleerd worden Objectieve grenswaarden: temperatuur, tijd, ph, zoutgehalte, baumé-graden, aantal m.o., werking koelinstallatie,... Subjectieve grenswaarden: uitzicht, textuur, geur, staat van onderhoud, hygiënogram,. 52 Rob Van Deun, Geel 26

27 Stap 9 : Bepaling van grenswaarden Grenswaarden vastleggen op basis van: Wettelijke normen; Microbiologische normen; Wettelijk vastgelegde temperaturen; Buitenlandse wettelijke normen (FDA, Canada,.); Literatuur, internet; Wetenschappelijke instellingen; Overheidsinstellingen (FVVA, ); Op basis van wetenschappelijk en bedrijfsgegevens grenswaarden motiveren. 53 Monitoring : Stap 10 : Monitoringsysteem Geplande opeenvolging van observaties of metingen van parameters om aan te tonen dat een CCP onder controle is (grenswaarden); Nodig om registratie van gegevens mogelijk te maken (verificatie). Monitoring = actie = handeling Monitoring continue observatie; continue observatie kan genegeerd worden, dus continue observatie controleren (=actie) Methode: snelle analyses, visuele inspectie, documentencontrole, alle andere aanvaardbare procedures. 54 Rob Van Deun, Geel 27

28 Stap 10 : Monitoringsysteem Vooraf vastleggen: Wanneer? - de frequentie van controles; Wie? - de verantwoordelijke; Hoe? - de manier van uitvoeren; Waar? - de plaats van controle; Waarom? - het onderwerp van de controle. Controle; Beslissen: aanvaardbaar - niet aanvaardbaar Registratie. 55 Stap 10 : Monitoringsysteem Personen die de CCP s bewaken: Rechten: Kennis van het productieproces (opleiding); Duidelijke instructies; Geschikte meetinstrumenten, controletechnieken; Gemakkelijk toegang tot de controle-activiteit; Mogelijkheid tot procesregeling; Plichten: Bewust van het belang van de controle-activiteit; Nauwkeurige uitvoering van de controle-activiteit; Nauwkeurige (eerlijke) registratie van resultaten. 56 Rob Van Deun, Geel 28

29 Stap 10 : Monitoringsysteem Subjectieve parameters: Voorbeelden: smaak, geur, visuele kenmerken; Kunnen door elk individu anders geëvalueerd worden; Steeds door dezelfde persoon laten uitvoeren; Tot een minimum beperken, enkel subjectieve controle is verboden. Objectieve parameters: Voorbeelden: temperatuur, tijd, druk, ph, Baumégraden, zoutgehalte,. Voorbeelden: verificatie van documenten, etiketten; Controle-apparatuur: goed onderhouden, ijken of calibreren; Microbiologische controles vermijden: Tijdrovend, resultaten pas na één of meerdere dagen bekend; Nuttig voor verificatie van HACCP-systeem; ATP-meting om doeltreffendheid van reiniging te controleren. 57 Stap 10 : Monitoringsysteem Temperatuurmeting: Nauwkeurigheid minimum 1 C; ijking: minstens éénmaal per jaar, best om de drie maanden; Correcte plaatsing van temperatuursonde; Thermometer mag zelf geen potentieel gevaar zijn (kwikthermometer); Bewakingssystemen: Visuele controle en manuele registratie; Continue registratie met mogelijkheid tot online aflezing en alarm; Vochtigheid: Meten om condensvorming te vermijden; Onbreekbare hygrometers. 58 Rob Van Deun, Geel 29

30 Stap 10 : Monitoringsysteem Chemische parameters: ph, Baumé-graden, gehalte aan bepaalde grondstoffen; ph-meters, Bauméwegers: dagelijks ijken bij continu gebruik, eenmaal per week als het meer dan één keer per dag gebruikt wordt; Balansen voor dosering van kritische grondstoffen: eenmaal om de drie maanden kalibreren. Fysische parameters: Filterinstallaties: controleren op bezinksel, zuiverheid, intactheid van de filter; Metaaldetector: gevoeligheid instellen, regelmatig controleren met referentiestalen. 59 Stap 11 : Bijsturingsplan Afwijking van grenswaarden: Correctieprocedures bestaande uit een aantal op voorhand bepaalde en duidelijk omschreven bijsturingsacties. Gevolg: Proces terug onder controle; Oorzaak van afwijking verdwijnt; Ondernomen acties worden geregistreerd. Drie soorten acties: Onmiddellijke actie m.b.t. niet-conforme producten; Acties die moeten worden genomen voordat de productie hervat wordt; Acties op langere termijn om gevaar te voorkomen. 60 Rob Van Deun, Geel 30

31 Stap 11 : Bijsturingsplan Probleem onmiddellijk oplossen: Oorzaak van het probleem wegnemen; Producten in kwestie identificeren en wegnemen; Stalen nemen en controleren of de producten in kwestie aangetast zijn; Het beschadigde product opnieuw behandelen of vernietigen. Probleem in de toekomst vermijden: Nagaan hoe probleem ontstaan is; Hoe kan oorzaak van het probleem worden weggenomen? Controlemaatregelen of procedures herzien, nieuwe grenswaarden bepalen; Opleiding organiseren I.v.m. oorzaak van het probleem. 61 Stap 11 : Bijsturingsplan Noodzakelijke registraties: Datum, uur Identificatie van het product, hoeveelheid geblokkeerd, locatie; Lotnummer; Beschrijving van het probleem; Beschrijving van de bijsturingsactie; Naam van de operator, naam en handtekening van degene die de bijsturingsactie verifieerde; Beschrijving van bijkomende preventieve maatregelen indien noodzakelijk. 62 Rob Van Deun, Geel 31

32 Stap 12 : Documentatie HACCP-documentatie bewijst dat: HACCP-methode correct en systematisch werd toegepast; Een doeltreffend beheersysteem bestaat; De CCP s (en PVA s) altijd onder controle zijn geweest. Documenten betreffende de HACCP-studie; Documenten betreffende de beheersing van CCP s en PVA s; Documenten die de implementatie van het HACCP-systeem bewijzen. 63 Stap 12 : Documentatie Documenten betreffende de HACCP-studie: Verslagen van HACCP-vergaderingen; Fiches met productgegevens; Flowcharts; Formulieren met gevarenidentificaties; Risico-analyses; Identificatie van CCP s en PVA s, bepaling van grenswaarden. 64 Rob Van Deun, Geel 32

33 Stap 12 : Documentatie Documenten betreffende de beheersing van CCP s en PVA s: Voor elk CCP of PVA: instructies/procedures die alle preventieve -, controle en correctieve maatregelen beschrijven; Procedures die de geschiktheid van het systeem waarborgen (audits). Documenten die de implementatie van het HACCP-systeem bewijzen: Registratieformulieren met controle-resultaten; Observatieverslagen die bewijzen dat GHP en productbeheer worden nageleefd. Verslagen van bijsturingsacties; Verslagen van verificaties en herziening van het HACCP-systeem. 65 Stap 12 : Documentatie HACCP-handboek: Algemeen: organisatie van de onderneming, officiële documenten; Hygiëne, GHP; Grondstoffen; HACCP-plannen; Registraties; Analyses; Audits; Wetgeving; Documentatie (bv. Opleidingen omtrent HACCP); Allerlei (bv. Prijsoffertes, investeringsplannen). 66 Rob Van Deun, Geel 33

34 Stap 13 : Verificatie Verificatieprocedure bestaat uit: Nakijken van de registraties van de controle-activiteiten; Valideren van grenswaarden; Nakijken van corrigerende acties; Het ijken van het controlemateriaal; Het verifiëren en valideren van wijzigingen in et HACCP-plan; Bijkomende analyses. Verificatieprocedure gebeurt in 5 stappen: Valideren van kritische grenswaarden voor CCP s; Initiële verificatie van HACCP-plannen; Routineverificatie van CCP s; Validatie van wijzigingen; Jaarlijkse verificatie van het up-to-date zijn van het HACCP-systeem. 67 Valideren: Het (vooraf) vaststellen dat de specifieke en algemene beheersmaatregelen effectief zijn en aantonen dat dit in de praktijk inderdaad met het beoogde effect wordt bereikt. Verifiëren: Validatie - Verificatie Het (achteraf) toepassen van methoden, procedures, keuringen en beproevingen om vast te stellen dat overeenkomstig de specificaties wordt geproduceerd en het HACCP-systeem functioneert als wordt bedoeld. 68 Rob Van Deun, Geel 34

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3 Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer PB 03 - CL 16 - REV 2-2008 - 1/8 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR

Nadere informatie

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten.

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten. HACCP-stappenplan Aan de slag met HACCP Govert Schouten Schouten Advies B.V. Giessen www.schoutenadvies.nl Stap 1 HACCP-team en validatie-team samenstellen Stap 2 Beschrijven van producten Stap 3 Bedoeld

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne WAAROM? Voor VEILIGHEID van de consument Jaarlijks 1.5 miljoen vergiftigingen in Nederland 1993 Duitsland: > 1000 mensen ziek na eten van chips (salmonella) 1996 15- jarige jongen sterft door botulisme

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

DEEL II - BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID

DEEL II - BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID INHOUDSOPGAVE DEEL I - INLEIDING Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 1. BASISWETGEVING 2 2. TOEPASSINGSGEBIED 3 3. VOORSTELLING VAN DE SECTOR/VERENIGINGEN 5 4. GEBRUIK VAN DE GIDS 10 4.1.

Nadere informatie

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food Certex Industrie Food Uitgangspunt Dit document is een aanvulling/supplement van/op het Certex Kwaliteitshandboek versie 2013. De eisen en richtlijnen die in dit document beschreven worden, gelden als

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits PB 00 L 01 - REV 2 2005-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits Van toepassing vanaf: 01-08-2010 Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder:

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: CP: AF 3.2.1, FV 4.1.1, 5.1.1 & 5.5.1 Datum: De risicobeoordeling betreft de primaire productie van plantaardige

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 6-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 02-05-2013 Opgesteld

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

Bereiding van producten

Bereiding van producten Aanvullend hoofdstuk bij G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Bereiding van producten 1. TOEPASSINGSGEBIED... 2 2. CONTROLELIJST... 2 3. HACCP...

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2014

Gearchiveerd op 02/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2470 Detailhandel (met verwerking) : Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2470]

Nadere informatie

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 Inhoud Cahier Voedselveiligheid Inleiding 5 1 Wetgevend kader 6 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 3 Aandachtspunten voor de keukens en omliggende lokalen 12 4 Algemene en persoonlijke hygiëne-eisen

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

NOVI Product Recall Cost Estimator

NOVI Product Recall Cost Estimator Welkom bij de NOVI Product Recall Cost Estimator. Deze procedure duurt ongeveer 30 minuten. Hou de volgende informatie bij de hand om u te helpen bij het volgen van de procedure: Jaaromzet van de productielocatie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Module 6 Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0 Totale score% (max. 100 %) 0 Aantal lichte non-conformiteiten = Y 0 Aantal zware non-conformiteiten = O 0 Aantal kritieke non-conformiteiten = R 0 Aantal conformiteiten = G 0 Vragen diervoeder als gevolg

Nadere informatie

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP.

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP. RI = Risico-inventarisatie tkk = tekortkoming BVP = basisvoorwaardenprogramma CI = certificerende instantie - Norm. Dit is het nummer van de norm. 2009 Een kruidenmengerij heeft het risico metaaldeeltjes

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Expo 60+ 09/10/2009. sodexo.com

Expo 60+ 09/10/2009. sodexo.com Expo 60+ 09/10/2009 Smiley van het FAVV in een grootkeuken - Vanuit de wetgeving tot aan de toepassing sodexo.com Inhoud 1. Definitie & wetgeving 2. Toepassing page 2 Ontwikkeling van een autocontrolesysteem

Nadere informatie

Aseptische bereiding Steriele bereiding, die niet in de primaire verpakking kan worden gesteriliseerd.

Aseptische bereiding Steriele bereiding, die niet in de primaire verpakking kan worden gesteriliseerd. Definities GMP-Z API (Active pharmaceutical ingredient) Iedere substantie of mengsel van substanties waaraan het effect van een bereid geneesmiddel kan worden toegeschreven of dat als zodanig dient. Aseptische

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 03 - REV 3 2005-2/14 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0059)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0059) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0059) Vleesbereider (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Vleesbereider (m/v) 1.2 Definitie Het bereiden van vers vlees met toevoeging van ingrediënten, kruiden of additieven teneinde verkoopklare

Nadere informatie

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen)

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen) 1 Ir. M.A.N. van der Veen Food Quality Plus Statenhof 19 4463 TV Goes 0113 563917 informatie@fqp.nl http://www.haccppagina.nl http://www.fqp.nl november 2013, Copyright Food Quality Plus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HACCP CERTIFICATIESCHEMA DE EISEN VOOR EEN OP HACCP JUNI 2012 MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE BETREFFENDE GEBASEERD VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM

HACCP CERTIFICATIESCHEMA DE EISEN VOOR EEN OP HACCP JUNI 2012 MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE BETREFFENDE GEBASEERD VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM HACCP CERTIFICATIESCHEMA BETREFFENDE DE EISEN VOOR EEN OP HACCP GEBASEERD VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM JUNI 2012 MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE Stichting Certificatie Voedselveiligheid JUNI 2012 HACCP CERTIFICATIESCHEMA

Nadere informatie

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 C : conform

Nadere informatie

HA HA GM CCP CCP CCP P +

HA HA GM CCP CCP CCP P + + HACCP HACCP HACCP certificatie schema Handleiding Handleiding Handleiding diervoeder sector 2006 Meer weten Meer weten over HACCP? over HACCP? www.pdv.nl/nederland/kwaliteit www.pdv.nl/nederland/kwaliteit

Nadere informatie

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers [1] VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers INLEIDING In de praktijklessen van VAP leer je dat het erg belangrijk is om hygiënisch te werken. HACCP is een voedselveiligheidssysteem

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 2 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16)

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT : BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID

De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT : BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE AARDAPPELEN-GROENTEN-FRUIT VERWERKENDE INDUSTRIE De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT

Nadere informatie

Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen. Huidige regelgeving

Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen. Huidige regelgeving ygienic esign Norm Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen Huidige regelgeving! Vooral globale invulling Veel eigen interpretaties Veel onbekendheid Praktische invulling Onvoldoende match normen

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Voedselveiligheid voor dummies Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Toelating, registratie, erkenning, vergunning afgeleverd door FAVV (KB 16 JANUARI 2006) Toelating Bedoeld voor bakker, beenhouwer, restaurant,

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 C : conform

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen

Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen ygienic esign Norm Duidelijkheid in jungle van normen en richtlijnen Actuele situatie Concrete eisen!!! E.Colie Levensmiddelenproducent Concrete eisen!!! Huidige regelgeving Vooral globale invulling Veel

Nadere informatie

Leveranciersvragenlijst

Leveranciersvragenlijst Pagina : 1 van 5 Ten behoeve van ons Kwaliteit Management Systeem (HACCP), en de borging van de voedselveiligheid binnen ons bedrijf, verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM OPTIE A: Managementsysteemcertificatie Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2 pagina 1 van 5 10--014 Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid Versie 4., per 1-10-09 samengevoegd met Hygiëne en voedselveiligheid 1, vervallen per 1-01-011 Deelbranche(s) Tankstation Algemene

Nadere informatie

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 FrieslandCampina brands Consumer products Professional market Ingredients 2 Wereldwijd Europe Netherlands

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 3 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

enzymatisch reinigen detecteren en verwijderen van biofilms

enzymatisch reinigen detecteren en verwijderen van biofilms enzymatisch reinigen detecteren en verwijderen van biofilms Voedselveiligheid uw hygiënenormen naar een nog hoger plan Het waarborgen van de kwaliteit van uw eindproduct en de voedselveiligheid; u bent

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 03 - LD 17 - REV 0 2008-2/54 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED In het kader van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek zelfmengers. Ir. Herman Diricks FAQ.consult Prof. Dr. Piet Vanthemsche

Kwaliteitshandboek zelfmengers. Ir. Herman Diricks FAQ.consult Prof. Dr. Piet Vanthemsche Kwaliteitshandboek zelfmengers Ir. Herman Diricks FAQ.consult Prof. Dr. Piet Vanthemsche Voor wie is het handboek bestemd? Doelgroep zijn de zelfmengers die ofwel een registratie nodig hebben ofwel aanvullende

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Voor de vervaardiging van spalkmateriaal.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Voor de vervaardiging van spalkmateriaal. Blad: 1 van 6 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam: Gebruik: Identificatie onderneming: Telefoonnummer In noodgevallen: +32 (0)3 326 20 26 Voor de vervaardiging

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

SPECIFIEKE LEIDRAAD VOOR DE VALIDATIE VAN EEN AUTOCONTROLESYSTEEM VOOR FABRIKATIE, HANDEL, INVOER EN TRANSPORT VAN ORGANISCHE TEELTSUBSTRATEN

SPECIFIEKE LEIDRAAD VOOR DE VALIDATIE VAN EEN AUTOCONTROLESYSTEEM VOOR FABRIKATIE, HANDEL, INVOER EN TRANSPORT VAN ORGANISCHE TEELTSUBSTRATEN PB 01 LD 08 REV 0 2013-1/24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen SPECIFIEKE LEIDRAAD VOOR DE VALIDATIE VAN EEN AUTOCONTROLESYSTEEM VOOR FABRIKATIE, HANDEL, INVOER EN TRANSPORT VAN

Nadere informatie

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen De Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen is een practische handleiding met vele voorbeelden en HACCP-plannen voor de bedrijven

Nadere informatie

Het huidige document is van toepassing voor de sector transport en opslag voor rekening van derden gedekt door de gids G-017.

Het huidige document is van toepassing voor de sector transport en opslag voor rekening van derden gedekt door de gids G-017. PB 03 - LD 21 - REV 0 2009-2/52 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED In het kader van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Bedrijfsnamen. nvt nvt nvt nvt

Bedrijfsnamen. nvt nvt nvt nvt (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE CÊLAVÍTA VERSE AARDAPPELPRODUCTEN 450 G

PRODUCTSPECIFICATIE CÊLAVÍTA VERSE AARDAPPELPRODUCTEN 450 G Naam : CêlaVíta b.v. Adres : Puttensteinsveldweg 22 Postbus 22 8090 AA Wezep Holland Telnr. : (+31) (0) 38-845 9 700 Faxnr. : (+31) (0) 38-845 9 600 E-mail : info@celavita.nl PRODUCTBESCHRIJVING Vers geschilde,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P Lichtenvoorde, juni 2015 W. Warmerdam, sectormanager Wlz 1 Status Beleidsnotitie Auteur(s) Voedselveiligheid/Haccp W. Warmerdam, sectormanager

Nadere informatie

Metal Detection. Betere due diligence. Kritieke controlepunten effectief beheren SAFELINE. Betere due diligence

Metal Detection. Betere due diligence. Kritieke controlepunten effectief beheren SAFELINE. Betere due diligence SAFELINE Metal Detection Metal Detection Betere due diligence Effectieve metaaldetectie Optimale systeemcontrole Veilige werking Maximale productveiligheid Betere due diligence Kritieke controlepunten

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Vervaardiging van prothese kokers.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Vervaardiging van prothese kokers. Blad: 1 van 6 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam: Gebruik: Identificatie onderneming: Vervaardiging van prothese kokers. Orfit Industries NV Vosveld 9a B-2110

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Lieve Busschots Directeur Communicatie FAVV 23/11/2013 1 VEILIG VOEDSEL UW ZORG ONZE

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006 1 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006 Betreft : Verwerkingen of behandelingen van leidingwater in levensmiddelenbedrijven en de hierbijhorende

Nadere informatie

Deel 5. Reiniging en desinfectie

Deel 5. Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 12 Deel 5 Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave deel 5 Reiniging en desinfectie Pagina 1 DEFINITIE... 3 2 DOEL... 3 3 RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l)

SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l) NV DIDDEN SA Gentsestwg 617-619 Chaussée de Gand Brussel 1080 Bruxelles SWEET MARTIQUE SAUS Art. Nr: 101531 (3l)/ 101551(5l)/ 101561 (10l) Leverancier Didden nv Adres van leverancier : Genstesteenweg 617-619

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE HORECA

LEIDRAAD VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE HORECA PB 03-LD 05-REV 4-2014- 1/24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LEIDRAAD VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE HORECA Van toepassing vanaf: 17-03-2014 Opgesteld door:

Nadere informatie

KWALITEITSZORG JAVA +

KWALITEITSZORG JAVA + Pag: 1/7 Beste klant, Als distributeur wil JAVA niet alleen een doorgeefluik zijn tussen producent en grootkeuken, maar ook een kwaliteitsfilter, die alert controleert bij de receptie van goederen, het

Nadere informatie

DIS 2327 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2327] v2

DIS 2327 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2327] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 227 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [227] v2 C : conform NC :

Nadere informatie

Factsheet HACCP. 1) Ongediertebestrijding

Factsheet HACCP. 1) Ongediertebestrijding Factsheet HACCP Werken met HACCP HACCP is een preventief systeem om voedselveiligheid te waarborgen. Het systeem is gebaseerd op 7 stappen: 1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma ILW industrieel vleesbewerker

Opleidingsprogramma ILW industrieel vleesbewerker Opleidingsprogramma ILW industrieel vleesbewerker Duurtijd: 12 maanden. Na opleiding kan de jongere het leertraject verderzetten naar industrieel vleeswarenbereider (12 maanden) of naar uitsnijderuitbener

Nadere informatie

Uitvoerder Water module: Waterkwaliteit en hygiëne

Uitvoerder Water module: Waterkwaliteit en hygiëne Uitvoerder Water module: Waterkwaliteit en hygiëne Cursusboek Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, november 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Materialnr. 1024558 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting Risico s op allergenen bij basisvoorwaarden Basisvoorwaarden zijn onderwerpen die te maken hebben met hygiënisch werken en die voor het hele productieproces van belang zijn. In onderstaand overzicht zijn

Nadere informatie

Op weg naar veilig voedsel in grootkeukens

Op weg naar veilig voedsel in grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Op weg naar veilig voedsel in grootkeukens Katrien Beullens FAVV - DG Controlebeleid Inhoud Minimale wettelijke vereisten Registratie/toelating

Nadere informatie

H A N D B O E. HACCP handboek. Rijstbedrijf... Hazard Analysis and Critical Control Points. Versie 1 15 april 2008. P ro je ct: 9 ACP RP R006

H A N D B O E. HACCP handboek. Rijstbedrijf... Hazard Analysis and Critical Control Points. Versie 1 15 april 2008. P ro je ct: 9 ACP RP R006 Hazard Analysis and Critical Control Points NATIONAAL RIJSTPROGRAMMA P ro je ct: 9 ACP RP R006 H A N D B O E HACCP handboek K Rijstbedrijf... Versie 1 15 april 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 Handleiding

Nadere informatie

Tekst Inhoudstafel Begin

Tekst Inhoudstafel Begin 27 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen. (NOTA : Raadpleging

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

ENTREE. Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie

ENTREE. Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie ENTREE Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie Inhoud 1. Werken in de horeca, voeding of voedingsindustrie.... 4 Hygiëne.... 8 HACCP.... 10 HACCP: Persoonlijke hygiëne.... 11 Bedrijfskleding....

Nadere informatie

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen behorend bij richtlijnen: AF 3.2.1 / FV 4.1.1 / FV 5.1.1 GlobalG.A.P. V4.0 Doel van dit formulier is aantoonbaar maken dat u uw bedrijf onderzocht heeft

Nadere informatie

De consument eet vee eet voer

De consument eet vee eet voer De consument eet vee eet voer Sectorbijeenkomst GMP 24 mei 2005 Marc Jansen Hoofd Consument en Kwaliteit Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Inhoud 1. Retail in Nederland 2. Belang voedselveiligheid 3.

Nadere informatie

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten Deze bijlage geeft een opsomming van de voornaamste goede hygiënepraktijken, die als basis dienen voor het autocontrolesysteem

Nadere informatie

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Transformatie en Distributie van Voedingsmiddelen WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34 11 Fax 02

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE RANSON NV HOOFDZETEL VESTIGINGEN

BEDRIJFSINFORMATIE RANSON NV HOOFDZETEL VESTIGINGEN BEDRIJFSINFORMATIE De eisen van klanten en lokale overheden waar Ranson NV actief is vragen en eisen steeds strengere kwaliteit en voedselveiligheidsnormen. Daarom probeert Ranson NV dit te verzamelen

Nadere informatie