Marechaussee. vereniging mei 1/3 REGELING AGENDA AOW-GAT. 144e Algemene. in hoger beroep. eenzijdige aanpassing. mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging mei 1/3 REGELING AGENDA AOW-GAT. 144e Algemene. in hoger beroep. eenzijdige aanpassing. mei 2014"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging mei /3 REGELING MARVER blokkeert eenzijdige aanpassing AGENDA 144e Algemene Vergadering AOW-GAT MARVER gaat in hoger beroep mei

2 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Gewoon logisch? De overheid moet haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij niet proberen te ontlopen. Veel beter is het om die taak zo efficiënt mogelijk in te vullen door het opzetten van een breed inzetbare overheidsorganisatie Bewaken en Beveiligen. De Marechaussee heeft daarvoor al een voorzet gegeven in haar ontwikkelagenda. Nederland is voor zijn economie afhankelijk van vrije handelsroutes, onder andere over internationale wateren. Op een deel van die waterroutes wordt de vrije en veilige doorvaart belemmerd door acties van piraten. De EU en de NAVO zetten daartegen maritieme missies in, waaraan de Nederlandse krijgsmacht actief deelneemt. Ook levert de Koninklijke Marine zogenaamde Vessel Protection Detachments (VPD s): manschappen die meevaren aan boord van Nederlands koopvaardijschepen om hen bewaking en beveiliging te bieden. De koopvaardijsector (reders en zeevarenden) dringen al geruime tijd aan op toestemming om private gewapende beveiligers in te zetten voor de bewaking en beveiliging aan boord van Nederlandse commerciële schepen. De minister van Defensie voelt daar wel wat voor en heeft aangekondigd een wetsvoorstel in die richting te gaan indienen. Het is echter zeer de vraag of daar in de Tweede Kamer een meerderheid voor te vinden zal zijn. Nautilus, de FNV-bond voor zeevarenden, steunt de aangekondigde wetsaanpassing en dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. Ik ben het met de collega s eens dat ook zeevarenden een veilige werkomgeving verdienen. Ik ben het echter niet met hen eens dat er geen andere oplossingen zouden zijn dan de inzet van particuliere beveiligers. Het is duidelijk dat het gebruik van geweld noodzakelijk kan zijn om de veiligheid van de zeevarenden te waarborgen. In Nederland is het toepassen van (gewapend) geweld tegen iets of iemand verboden. Alleen de overheid kan daar onder strikte voorwaarden gelegitimeerd een uitzondering op maken. In mijn ogen is dat de enige manier waarop we er zeker van kunnen zijn dat de afweging om geweld te gebruiken nooit vermengd raakt met commerciële belangen. Dat is volgens mij de reden waarom het geweldsmonopolitie van oudsher bij de overheid ligt. En wat mij betreft moet het daar ook vooral blijven. Hoe kunnen we dan toch tot meer bescherming voor de zeevarenden komen? De commerciële vaarders verwijten de Nederlandse overheid dat de Krijgsmacht onvoldoende flexibel is. Om te beginnen reageren ze onvoldoende snel op een steunaanvraag van reders. Daarnaast is de vaste samenstelling van VPD s te groot om aan boord van alle koopvaardijschepen gefaciliteerd te kunnen worden. Tot slot vraagt de Nederlandse overheid voor de inzet van deze teams twee keer zo veel geld als private gewapende beveiligingsorganisaties. Naar mijn mening zou de Nederlands overheid nog eens creatief moeten kijken naar mogelijkheden om toch aan de wensen van de reders te voldoen. Waarom worden VPD s alleen samengesteld uit mariniers? Waarom is dat standaard een groep van elf man? (Uiteraard moeten bij deze brainstorms de risico s voor de beveiligers goed in het oog worden gehouden; ook die hebben recht op een zo veilig mogelijke werkplek). Voorts zou de politiek opnieuw moeten afwegen of de kosten voor VPD s volledig doorbelast moeten worden aan de commerciële zeevaartsector. Waarom wordt daarbij niet eenzelfde aanpak gehanteerd als bij de beveiliging van de burgerluchtvaart? Stel dat de overheid besluit de uitvoering en (een deel van) de kosten van de inzet van VPD s voor haar rekening te (blijven) nemen. Dan is het volgens mij nog maar een kleine stap naar het toevertrouwen van de inzetbeslissingen aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Misschien zou de overheid dan zelfs het opzetten van een overheidsorganisatie Bewaken en Beveiligen moeten overwegen. Ik ken een organisatie die daar in haar ontwikkelagenda al een mooie voorzet voor gegeven heeft 02 september maart mei

3 09 20 inhoud AOW-gat: MARVER in hoger beroep 08 De MARVER gaat nogmaals proberen de versnelde verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder goede overgangsregeling juridisch aan te vechten. Op 26 februari verklaarde de Rechtbank Den Haag die rechtsgang voor vakbonden gesloten. Tegen die uitspraak gaan de bonden van FNV Veiligheid in hoger beroep. Duidelijke stem in ABP medezeggenschapsraad 09 De MARVER heeft drie van de 32 zetels bemachtigd in het nieuwe medezeggenschapsorgaan van pensioenfonds ABP. De bonden van FNV Veiligheid de MARVER, de AFMP en de NPB namen aan de verkiezingen voor dit Verantwoordingsorgaan deel met een gezamenlijke kandidatenlijst. #02 Civiel waarmerk voor KMar-opleidingen 14 Meerdere opleidingen van het OTCKMar zijn sinds januari 2013 ingeschaald op basis van Europese normen waardoor je kunt zien met welk niveau binnen het civiele onderwijs zij overeenkomen. Daarmee is de KMar één van de eerste beroepsopleidingen die een externe organisatie de kwaliteit van zijn opleidingen heeft laten meten. 114e Algemene vergadering Marver Op woensdag 18 juni 2014 zal de Marechausseevereniging haar 114e Algemene Vergadering (AV) houden. In het gebouw van Stichting de Basis in Doorn verzamelen het hoofdbestuur en de afvaardigingen van de fracties voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Verder in dit nummer: 4 Uit het overleg 10 MARVER benieuwd naar nieuwe spelregels pensioenfondsen FNV-leden demonstreren in Brussel voor een sociaal Europa 13 Veteranenberichten 16 FNV Veiligheid: het nieuwe politietenue 17 NSS 19 Verjaardagsactie 22 Geschiedenis Marechausseevereniging (serie) 23 Niets gaat vanzelf 26 FNV Voordeel 28 Verenigingsnieuws 32 Computerhoek 33 Puzzel 33 Hank Dussen (column) 34 Servicepagina 35 Strip Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 10 juli Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 16 juni. Salarisbetaaldata: vrijdag 23 mei 2014, dinsdag 24 juni Cover: AVDD mei

4 werk en inkomen Tekst Jos van Nieuwenhuizen en Alex Groothedde Eenderderegeling blijft voorlopig bestaan Voor marechaussees die buitenlanders moeten begeleiden tijdens een uitzetting blijft de eenderde-regeling voorlopig van toepassing. Wijziging van die al meer dan tien jaar op Schiphol gehanteerde regeling is alleen mogelijk in overleg met de Defensiebonden. Dat heeft de Marechausseevereniging de werkgever begin maart laten weten, nadat die in een brief aan alle commandanten een eenzijdige aanpassing van de regeling had aangekondigd. Volgens de huidige regeling geldt een derde van de tijd die marechaussees tijdens een uitzetting (noodgedwongen) in een hotel in het buitenland doorbrengen als werktijd. Op die manier wordt voorkomen dat de recuperatie na de uitzettingsreis volledig in eigen tijd plaatsvindt en deze uren op geen enkele wijze worden erkend als voor de dienst noodzakelijke uren. Datzelfde geldt voor de reizen die een marechaussee moet maken zonder een buitenlander te hoeven begeleiden bijvoorbeeld de terugreis na een geslaagde uitzettingsoperatie. Maximum aan toekenning Anno 2014 stelt de werkgever zich op het standpunt dat er tijdens het verblijf in het hotel geen sprake is van werk of reizen. Daarom kunnen die uren niet worden aangemerkt als arbeidstijd. Datzelfde geldt voor de tijd dat er gereisd wordt zonder dat er een vreemdeling hoeft te worden begeleid. Onacceptabel voorstel De MARVER vindt het onacceptabel dat het uitvoeren van uitzettingen in opdracht van de werkgever haar leden extra eigen tijd zou gaan kosten. Vaak moeten zij noodgedwongen in een hotel verblijven omdat ARBO-regels en vluchtschema s van vliegmaatschappijen verhinderen dat ze direct terug kunnen vliegen. Ook moeten ze vaak naar locaties waar rekening moet worden gehouden met bijzondere sociaal-politieke omstandigheden, zoals in sommige Afrikaanse landen. Eerst nader overleg De Marechausseevereniging vindt dat de regeling die op Schiphol wordt gehanteerd in lijn is met de bestaande aanpassing van de regeling valt over te praten afspraken over de vergoeding van uren als de werkgever gebruik maakt van artikel 55a van het AMAR, een verruiming van de normen van de Werk- en Rusttijdenregeling Defensie (WRD). De Marechausseevereniging is best bereid te praten over een nieuwe defensiebrede - regeling. Tot de werkgever en de bonden daarover overeenstemming hebben bereikt blijft de huidige regeling echter onverminderd van kracht. De werkgever erkent dat de reistijd een noodzakelijk onderdeel is van een uitzettingsoperatie en ten koste gaat van de vrije tijd van de escorterende marechaussee. Ze blijft bereid deze reis tijd gedeeltelijk te beschouwen als arbeidstijd, maar stelt daarbij een maximum van tien uur per dag het maximale aantal dagelijkse arbeidsuren volgens artikel 56a van het Algemene Militaire Ambtenaren Reglement (AMAR). 04 mei 2014

5 Kleding voor verwijderingen niet meer geheel voor eigen rekening»de burgerkleding die men bij verwijdering van vreemdelingen uit Nederland moet dragen hoeft niet meer geheel uit eigen zak betaald te worden. Op verzoek van de Marechausseevereniging heeft de minister van Defensie de Regeling Uitrusting Defensie (RUD) aangepast. Reden daarvoor is dat personeel dat belast wordt met de verwijdering van vreemdelingen uit Nederland, door de commandant verplicht wordt deze werkzaamheden in representatieve burgerkleding uit te voeren. De werkgever was gevoelig voor het argument van de MARVER dat werknemers niet verplicht kunnen worden tot aanschaf van burgerkleding voor de uitvoering van functionele werkzaamheden, zonder dat daarin tegemoet wordt gekomen door de werkgever. En dat kan al helemaal niet als het gaat om kleding die het merendeel van het defensiepersoneel niet snel zelf zal kopen om in privétijd te dragen. Het overleg over de aanpassing van deze regeling heeft enige tijd in beslag genomen. In eerste instantie had de minister alleen het personeel in de regeling opgenomen dat vast geplaatst is bij de brigade vreemdelingenzaken Schiphol en in het bezit is van het certificaat cursus escort begeleiding (CEB) en/of de leergang escortecommandanten begeleiding (LECB). Uiteindelijk zijn daar op verzoek van de Marechausseevereniging de werknemers van de overige brigades die deelnemen aan de verwijderingspool bij opgenomen. mei

6 werk en inkomen Prijsverhogingen schaden proef met i-bundel De Marechausseevereniging is niet tevreden over de voortgang van de proef die de medewerkers bewuster moet maken van de kosten die verbonden zijn aan het vervangen van onderdelen van de kleding en uitrusting. Een belangrijke reden is dat tussentijds de prijzen van verschillende artikelen zijn verhoogd. Daarmee verandert Defensie tijdens het spel de spelregels. De proef draait om het gegeven dat marechaussees jaarlijks een virtueel budget mogen besteden aan vervanging van kleding en uitrusting. Dat budget (I-bundel geheten, de I staat voor Instandhouding) bedraagt tien procent van de gemiddelde waarde van hun kleding en uitrusting. Dit plan zou volgens de werkgever tot meer bewust ruilgedrag moeten leiden en daarmee kosten besparen. De pilot wordt medio dit jaar geëvalueerd. De MARVER heeft in december 2013 al twijfels geuit over de proef. Reden is dat een technische werkgroep invulling zou geven aan de afspraak om de inhoud van de verschillende kledingpakketten binnen Defensie te inventariseren. Maar deze afspraak werd door de werkgever al een paar keer niet nagekomen. Prijsverhogingen Daar komt nu nog bij dat Defensie tijdens de pilot de prijzen van artikelen in de i-bundel fors heeft verhoogd. De prijzen zijn in een aantal gevallen zelfs met tientallen procenten verhoogd, met soms extreme uitzonderingen. Een baret of hemd kost nu meer dan het dubbele en dikke sokken zijn vier keer over de kop gegaan. De prijsstijging beïnvloed volgens de MARVER het verloop van de proef. Defensie veroorzaakt hiermee dat er straks geen sprake is van resultaten die op een behoorlijke manier te vergelijken zijn met de oude situatie. Het leidt daarnaast tot onduidelijkheid bij onze leden, want het kan zomaar zo zijn dat een artikel door de prijsstijging te duur is geworden en er daardoor in het kader van de i-bundel niets meer zonder tussenkomst van de aangewezen functionaris kan worden aangeschaft. Deze gang van zaken wekt geen vertrouwen en kan wat de MARVER betreft gevolgen hebben voor het slagen van de pilot. Inventariseren De MARVER vindt het van belang dat de vele verschillende kleding- en uitrustingpakketten worden geïnventariseerd om duidelijk te krijgen welk deel gebaseerd is op eerdere arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Het is volgens de MARVER namelijk wenselijk dat er een scheiding wordt gemaakt tussen kleding en uitrusting. Daarmee wordt het makkelijker om ongewenste effecten te voorkomen. Prijzige persoonsgebonden uitrusting leidt ertoe dat de opneembare waarde van de i-bundel meteen weg is als bijvoorbeeld een dure tent of andere dure uitrustingstukken moeten worden aangeschaft. De uitkomst van de proef met de i-bundel hangt nauw samen met de reorganisatie van het KPU-bedrijf. Wij vinden het van groot belang dat eerst een norm wordt vastgesteld en dat dan pas - met die norm als uitgangspunt - een reorganisatie plaatsvindt. Mocht Defensie er blijk van geven de pilot met de i-bundel niet serieus te nemen, dan zal dat wat de MARVER betreft gevolgen hebben voor zowel de i-bundel als de reorganisatie van het KPU-bedrijf. Inverdieneffect: De Marechausseevereniging heeft er in het overleg voor gezorgd dat nodeloze bureaucratische rompslomp en ergernissen rond het zogenaamde inverdieneffect worden vermeden.»door het inverdieneffect kunnen marechaussees die op missie zijn geweest, als ze dat willen eerder met UKW gaan. In Peoplesoft wordt het inverdieneffect na een uitzending al meteen geregistreerd. Op zich is dat wel handig omdat je dan meteen weet wanneer je al met UKW kunt gaan. Veel marechaussees willen echter niet 06 mei 2014

7 Gehoorschade: hoe leef je daarmee door? H De Marechausseevereniging en de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) nodigen (oud-)militairen en veteranen uit om deel te nemen aan een ervaringssessie over tinnitus (oorsuizen) en/ of gehoorschade. De NVVS wil graag van u horen wat u heeft gedaan om verder te kunnen met deze hoorbeperkingen. Hoe doet u dat in het dagelijkse leven? Deze sessie is niet bedoeld om actie te ondernemen richting Defensie, maar de ervaring leert dat mensen het prettig vinden om met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen, die vaak specifiek zijn voor uw beroepsgroep. Er is nog plaats voor 5 personen (de groep bestaat uit 8 deelnemers) dus reageer snel, want vol is vol! datum vrijdag 6 juni tijdstip tot uur locatie De Randhoeve GA Houten bezwaar maken hoeft niet meer eerder met UKW, want dan duurt het nog langer voordat ze AOW krijgen. Bovendien hebben ze - behalve die terugval van het inkomen door dit AOWgat - ook over de inverdiende tijd minder pensioenopbouw Je gaat namelijk eerder met UKW en het is dus geen bijzonder verlof met behoud van salaris. Steeds meer MARVER-leden wilden daar al meteen bezwaar tegen maken, ook al hebben ze bijvoorbeeld nog twintig jaar te gaan. Dat zou Defensie een stortvloed aan bezwaren opleveren, en onze leden zitten zelf natuurlijk ook niet te wachten op zo n handeling. Door tussenkomst van de MARVER wordt dat veranderd. In Peoplesoft wordt een toelichting opgenomen waarin duidelijk wordt gemaakt dat eerder met UKW gaan mag, maar niet moet. Bezwaar maken is dus niet nodig. Pas aan het einde van je loopbaan (in het laatste jaar voor de UKW) kun je aangeven of je eerder weg wilt of niet. Ontslagleeftijd Zoals AMAR artikel 39C aangeeft kan de ontslagleeftijd maximaal twee jaar worden verlaagd in verband met een vredes- of humanitaire operatie buiten Nederland. De ontslagleeftijd kan alleen nooit lager zijn dan 58 jaar. Vanaf 1 januari 2008 is de tijd die je eerder met ontslag kunt de helft van de tijd die deze missies je hebben gekost. Tot en met 31 december 2007 gaat het om een derde van die tijd. Let wel: die tijd wordt uitgedrukt in maanden. De sessie wordt professioneel begeleid, uw reiskosten (ov 2e klasse/ 0,19 ct per km) worden vergoed, er is ringleiding en er is een schrijftolk. Dus heeft u tips en oplossingen voor bovenstaande vragen? Meldt u zich dan snel aan als deelnemer aan deze bijeenkomst via en vermeldt u daarbij a.u.b. de datum van 6 juni. Meer lezen over de NVVS en over dit project? Zie en ervaringskennis. mei

8 werk en inkomen Tekst dick harte Rechtszaak AOW-gat: MARVER in hoger beroep De Marechausseevereniging gaat nogmaals proberen de versnelde verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder goede overgangsregeling juridisch aan te vechten via een civielrechtelijke procedure. Op 26 februari verklaarde de Rechtbank Den Haag die rechtsgang voor vakbonden gesloten. Tegen die uitspraak gaan de bonden van FNV Veiligheid (MARVER, AFMP en NPB) in hoger beroep; andere bonden zijn uitgenodigd zich bij dit initiatief aan te sluiten. De juridische strijd van de MARVER tegen het AOWbeleid van de huidige regering kent twee sporen. De snelste manier om duidelijk te krijgen of dat beleid in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een civielrechtelijke zaak aanspannen. In zo n procedure kan namelijk gevraagd worden of het verhogen van de AOW-leeftijd zonder fatsoenlijke compensatieregeling in principe rechtmatig is of niet. Het maakt dan niet uit of het gaat om een verhoging van een maand of van een jaar. Het nadeel van zo n rechtsgang is dat een bond dan niet namens zijn leden kan optreden, maar alleen namens zichzelf. Hij moet dus aannemelijk maken dat zijn belangen als bond (ook) geschaad zijn door het AOW-beleid. De tweede juridische weg die de Marechausseevereniging volgt is het benutten van de bestuursrechtelijke mogelijkheden om een besluit van de overheid aan te vechten. Het nadeel daarvan is dat alleen geprocedeerd kan worden over bestaande AOW-gaten. Tot op heden dus alleen over gaten van maximaal twee maanden. Rechten veiliggesteld De MARVER wilde haar leden zo snel mogelijk uitsluitsel bieden, maar ze tegelijkertijd geen risico laten lopen. Daarom werd besloten tot een tweesporenbeleid. Enerzijds spande de bond een civiele procedure aan. Anderzijds werd alle belanghebbenden geadviseerd vooral individueel bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe startdatum van hun AOW-uitkering, zoals bekend gemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW uitvoert). Met de SVB werden afspraken gemaakt over het aanhouden van de bezwaren en het selecteren van enkele zaken voor proefprocessen bij de rechter. Op die manier waren de rechten van de leden veiliggesteld. Geen taak voor burgerrechter Tijdens de rechtszitting op donderdag 16 januari betoogden de bonden van FNV Veiligheid dat ze door de eenzijdig afgekondigde verhoging van de AOW-leeftijd in hun vakbondswerk voor de leden waren geschaad. Daardoor dreigden reputatieschade, ledenverlies, het inboeten aan wervingskracht en op termijn een verminderde onderhandelingspositie. De Haagse rechtbank was niet overtuigd. Op 26 februari oordeelde 08 mei 2014

9 werk en inkomen tekst Jos van Nieuwenhuizen Foto Ron Rutten Dit jaar 65? Teken bezwaar aan! hij dat er voor de burgerrechter geen taak was weggelegd in deze kwestie. Individuele gedupeerden (vakbondsleden) konden immers zelf beroep instellen bij de bestuursrechter als ze het niet eens waren met besluiten op een aangevraagde AOW-uitkering of een beroep op een overbruggingsregeling. In cassatie Na een zorgvuldige afweging van de juridische haalbaarheid hebben de MARVER, de AFMP en de NPB medio april besloten tegen deze uitspraak hoger beroep aan te tekenen (in cassatie te gaan). In afwachting van de uitkomst van deze procedure adviseert de Marechausseevereniging collega s die dit jaar 65 worden sowieso hun rechten veilig te stellen door bij de SVB bezwaar aan te tekenen tegen hun nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd. Neem voor meer informatie daarover contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging. Inbreuk eigendomsrecht Overigens heeft de bestuursrechter inmiddels al enkele keren geoordeeld dat de verhoging van de AOW-leeftijd met een maand geen inbreuk op het eigendomsrecht oplevert. Naar verwachting blijven deze uitspraken in hoger beroep overeind en zal volgens de bestuursrechter pas bij een verhoging met meer dan een jaar mogelijk sprake zijn van strijdigheid met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Ook langs die weg is succes dus allesbehalve gegarandeerd. Dat doet echter niets af aan de vastberadenheid van de MARVER om in het belang van haar leden alle juridische mogelijkheden optimaal te benutten. Duidelijke stem MARVER in nieuwe medezeggenschapsraad ABP» De Marechausseevereniging heeft drie van de 32 zetels bemachtigd in het nieuwe medezeggenschapsorgaan van pensioenfonds ABP. De bonden van FNV Veiligheid de MARVER, de AFMP en de NPB namen aan de verkiezingen voor dit Verantwoordingsorgaan deel met een gezamenlijke kandidatenlijst. ABP kandidaten De drie zetels zijn verdeeld over twee fracties binnen het Verantwoordingsorgaan. Binnen de fractie actieve deelnemers zal de MARVER vertegenwoordigd worden door Richard Bronswijk en Jeroen Maat (de heren links op de foto); binnen de fractie pensioengerechtigden door Peter Rutten (rechts op foto). Groot succes René Schilperoort, secretaris van de Marechaussee-vereniging, is zeer te spreken over het behaalde resultaat. De leden van de bonden van FNV Veiligheid zijn goed voor 2,7 procent van het aantal stemgerechtigden bij deze eerste rechtstreekse medezeggenschaps-verkiezingen. Met dit kleine percentage hebben we toch bijna tien procent van het totaal aantal zetels binnengehaald. Dit mag echt een groot succes genoemd worden! In februari en maart is er veel campagne gevoerd door de kandidaten en verschillende vrijwilligers. Al die mensen willen we ontzettend bedanken voor hun inzet. Dit resultaat hadden wij niet behaald zonder hun inzet en enthousiasme. Verantwoordingsorgaan Vanaf 1 juli 2014 zal het nieuwe medezeggenschapsorgaan van ABP, het Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl, gestalte krijgen. 48 zetels zijn verdeeld over vertegenwoordigers van werkgevers en deelnemers. Zestien worden bezet door vertegenwoordigers van de werkgevers, negentien door vertegenwoordigers van de deelnemers (zij die nog pensioen aan het opbouwen zijn) en dertien door vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het ABP-bestand. Wat heeft het Verantwoordingsorgaan voor rechten? Het mag kandidaten voordragen voor de leden van het ABPbestuur namens de gepensioneerden en voor de vijfkoppige Raad van Toezicht, die onder andere de risico s die het bestuur neemt op beleggingsgebied in het oog houdt. Ook heeft het VO adviesrecht op het gebied van onder andere het premie-en indexatiebeleid, de communicatie en het beleggingsbeleid. Goede vertegenwoordiging Het Verantwoordingsorgaan heeft dus veel invloed op het beleid van het ABP. Daarom is het belangrijk dat beroepsgroepen zoals het politie- en defensiepersoneel goed vertegenwoordigd zijn, opdat hun speciale arbeidsvoorwaarden (voldoende) hun weerslag blijven vinden in hun pensioenvoorzieningen. Met de drie bemachtigde zetels en de specialistische kennis die de vertegenwoordigers met zich meebrengen kan FNV Veiligheid daarvoor zorgen. mei

10 werk en inkomen Tekst dick harte Spelregels Pensioenfondsen Het kabinet Rutte II is het intern eens geworden over een herziening van de financiële spelregels waaraan de Nederlandse pensioenfondsen volgens de wet moeten voldoen het zogenaamde Financieel Toetsingskader. Op vrijdag 4 april is een wetsontwerp voor een verbeterd FTK naar de Raad van State gestuurd voor juridisch advies. De nieuwe plannen zijn nog niet gedeeld met de vakbonden en de werkgevers en er is dus ook nog absoluut geen sprake van een akkoord, zoals de Telegraaf op donderdag 3 april abusievelijk berichtte. Op vrijdag 12 juli vorig jaar stuurde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar eerste wetsontwerp voor een nieuw FTK naar de Tweede Kamer. De vakbonden en de werkgevers noemden dat voorstel een stap in de goede richting, maar zeker nog voor verbetering vatbaar. Op 1 oktober 2013 meldde de staatssecretaris dat ze op basis van de ontvangen adviezen een nieuwe versie ging schrijven. Over de inhoud daarvan is nu binnen het kabinet overeenstemming bereikt. Sociale partners De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De vakcentrales FNV, CNV en de VCP (voorheen MHP) wachten af totdat de inhoud met de sociale partners gedeeld wordt en zullen het wetsontwerp vervolgens beoordelen. Vijf punten Staatssecretaris Klijnsma heeft via de (sociale) media bekendgemaakt dat ze het huidige financieel toetsingskader op de volgende punten wil aanscherpen door (extra) wettelijke verplichtingen. Dekkingsgraad De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt bepaald door het berekenen van de zogenaamde dekkingsgraad: de verhouding tussen het beschikbare pensioenkapitaal en de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen. Ligt die dekkingsgraad beneden een bepaald percentage, dan zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht maatregelen te nemen. De huidige berekeningsmethode maakt de dekkingsgraad echter erg gevoelig voor schommelingen in de dagkoersen op de financiële markten, waardoor de fondsen soms gedwongen worden tot maatregelen terwijl er met hun financiële gezondheid op langere termijn niets mis is. Om de gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de kapitaal- Beoordeling vakbonden H De vakcentrales zullen het wetsontwerp toetsen aan heldere criteria waarvoor een zeer breed maatschappelijk draagvlak bestaat. Die criteria zijn vastgelegd in een verklaring die op 13 september 2013 is uitgegeven door een samenwerkingsverband van acht maatschappelijke partijen, waaronder de Stichting van de Arbeid het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland, waarvan ook de vakcentrale FNV en dus de Marechausseevereniging deel uitmaakt. De criteria waaraan het wetsvoorstel getoetst zal worden zijn:» Is het nieuwe FTK transparant en uitlegbaar?» Leidt het nieuwe FTK tot meer stabiele uitkeringen en premies voor de deelnemers?» Leidt het nieuwe FTK tot voldoende keuzevrijheid voor werkgevers en werknemers om samen (op decentraal niveau) afspraken te maken over de mate waarin de pensioenen worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen en de lonen in een bepaalde sector?» Is het nieuwe FTK generatie-evenwichtig, dat wil zeggen: voorkomt het de creatie van pech- en gelukgeneraties?» Leidt het nieuwe FTK tot een eenduidig beleggingsbeleid van pensioenfondsen op langere termijn? 10 mei 2014

11 werk en inkomen Dick Harte FNV-leden demonstreren in Brussel voor een sociaal Europa» Op vrijdag 4 april demonstreerden vakbondsleden uit 28 Europese landen voor een sociaal Europa in Brussel. De FNV was aanwezig met een grote delegatie van tweeduizend leden uit alle FNVbonden, onder wie Han Busker als voorzitter van FNV Veiligheid, het samenwerkingsverband van de NPB, de AFMP en de Marechausseevereniging. s Ochtends liepen de tweeduizend FNV-leden mee in de optocht naar het Jubelpark, waar een aantal vakbondsleiders de menigte toesprak, onder wie FNV-voorzitter Ton Heerts. Er is absoluut nog geen sprake van een akkoord markt realistischer te maken, wil staatssecretaris Klijnsma gaan toetsen op basis van de gemiddelde dekkingsgraad over een termijn van twaalf maanden. Daarnaast wil ze dat pensioenfondsen vooraf expliciet duidelijk maken welke maatregelen ze gaan nemen als de dekkingsgraad te veel daalt. Stabiele premie De staatssecretaris wil dat de pensioenfondsen gaan werken met een stabiele en kostendekkende premie. Het voorkomen van een verdere verhoging van de premie is van belang voor het beheersen van de loonkosten en het op peil houden van de koopkracht, aldus het kabinet. Klijnsma wil een stabiele premie mogelijk maken door pensioenfondsen de mogelijkheid te geven te werken hun premie min of meer hetzelfde te houden als dat op langere termijn bekeken verantwoord is. Uitgangspunt daarbij kan zijn de gemiddelde rente op de kapitaalmarkt in tien jaar of verwacht rendement. Aan dat laatste wordt wel een aantal voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat pensioenfondsen de indexatie (zie hieronder) in de premie moeten meefinancieren. Inflatiecorrectie Als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, komen er duidelijke regels voor de manier waarop pensioenfondsen omgaan met het aanpassen van de pensioenen aan de ontwikkelingen van de prijzen en de lonen de zogenaamde indexatie. Die regels moeten ervoor zorgen dat de indexatie op een evenwichtige wijze over de generaties wordt verdeeld en dat financiële meevallers in een bepaalde periode niet alleen (min of meer toevallig) ten goede komen aan een bepaalde groep. Maatregelen bij tegenvallers Bij tegenvallers door bijvoorbeeld financiële schokken op de beurs of een verdere stijging van de levensverwachting moeten pensioenfondsen voortaan direct maatregelen nemen om te zorgen dat ze op termijn toch over voldoende pensioenkapitaal beschikken. Die maatregelen mogen echter wel over een periode van tien jaar worden gespreid. Daardoor wil het kabinet voorkomen dat de aanvullende pensioenen abrupt (moeten) worden gekort. Europa leeft onder onze leden, aldus Heerts. De crisis en de gevolgen van de strikte bezuinigingsnorm laten zich voelen. In Europa leeft nu vijfentwintig procent van de mensen in armoede. Er zijn miljoenen banen verloren gegaan. Ook in de publieke sector in Nederland worden door de bezuinigingen tienduizenden banen vernietigd, bijvoorbeeld in de zorg. Dat is desastreus voor de koopkracht van mensen. We zetten dan ook alles op alles om te bewerkstelligen dat Europa investeert in een gezamenlijk banenplan van de Europese vakvereniging. De FNV wil een sociaal Europa met genoeg koopkracht en echte banen voor iedereen en vooral voor jongeren. De door Brussel en Den Haag opgelegde privatisering en marktwerking hebben een zeer negatief effect op de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de contracten van werknemers. De FNV is voor gelijk loon voor gelijk werk, ook voor arbeidsmigranten. Ook wil de FNV een betere handhaving en controle, zodat CAO s niet ontdoken kunnen worden. Dat speelt bijvoorbeeld in de bouw, in de agrarische sector en in het transport. Iedereen heeft recht op een leefbaar loon, genoeg zekerheid, respect en veilig werk. mei

12 Speciaal voor leden van de marver! Wilt u gratis naar de 50PlusBeurs? s Werelds grootste beurs voor actieve plussers! BESTEL NU EN PROFITEER VAN HET AANBOD op=op LIEVER MET DE BUS NAAR DE BEURS? BEL EFFE WEG TONY NEEF in Concert MARISKA VAN KOLCK TONY NEEF MARISKA VAN KOLCK Leden (met partner) gratis naar de 50PlusBeurs! Wilt u uitsluitend naar de 50PlusBeurs? Dat is voor onze leden gratis! Ruim 600 stands in 6 beurshallen. Gratis vlaai en beurstas. Wilt u ook naar Musicalsterren in Concert, direct aansluitend aan de beurs? Dan betaalt u slechts 20,00, Eerste rang: + 5,00 16 t/m 20 september, Jaarbeurs Utrecht. Beurs uur. Concert uur (Op zaterdagmiddag Concert van uur) 12 mei 2014 Bestel NU uw gratis kaarten op=op Bestel via klik op ons logo (linker kolom) en vul uw lidnummer in of bel en geef aan Leden actie. Houd uw lidnummer gereed. Uitsluitend Beurs: GRATIS!* Beurs & Concert: 20,-* (*Bestelkosten 2,50) Foto: Bert Dercksen

13 Foto: Stichting Marechausseecontact Leden van de KMar bij een hunebed in Annen ten tijde van de monden klauwzeer perikelen rond veteranen Tekst Fred Lardenoye en Janke Rozemuller Foto: Peter Laarakker Majoor huisarts Monique Zeijlmakers tijdens het symposium in Bronbeek. Gezocht: historische foto s van de KMar H Dit jaar bestaat de Koninklijke Marechaussee 200 jaar. In het kader van dit jubileum komt er een boek uit, worden er verschillende evenementen georganiseerd en komt er een speciale editie van het tijdschrift de Militaire Spectator uit gewijd aan de historie van de KMar. De afdeling communicatie van de KMar is op zoek naar mooie foto s van het Wapen uit het verleden, waarop oude locaties, uniformen of voertuigen te zien zijn. Als u thuis nog mooie foto s heeft liggen, zou de afdeling communicatie daar graag gebruik van maken voor de diverse publicaties die dit jaar gepland zijn. De (ingescande) foto s kunt u voorzien van een toelichting - opsturen via Via de post kan ook: Redactie KMarMagazine, Van Alkemadelaan 85, Postbus 90615, 2509 LP Den Haag. FL Veteranendag en contactdag van de KMar op één dag H Dit jaar is de veteranendag van de KMar extra bijzonder vanwege het 200-jarig bestaan. Dit jaar vindt de veteranendag samen met de contactdag voor al het oud-personeel en hun partners plaats op vrijdag 3 oktober op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. In de ochtend vindt de vertrouwde veteranendag van de KMar plaats voor veteranen met een kranslegging en lunch tot circa uur. Aansluitend is er een reünie van alle oudmedewerkers van de KMar. Daarbij gaat het om postactieven, burgerwerknemers, BBT ers en voormalige dienstplichtigen. Er is een maximum van personen. Noteer deze dag alvast in uw agenda! FL Foto: Stichting Marechausseecontact Veteranen, postactieven, voormalige dienstplichtigen en oud-bbt rs van de KMar onder één dak op 3 oktober. Onverklaarde klachten veteranen succesvol behandeld» Het behandelen van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK) bij militairen na een uitzending wordt steeds succesvoller. Dat bleek tijdens een symposium dat op 27 maart in de Kumpulan op Bronbeek werd gehouden. Majoor huisarts Monique Zeijlmakers en huisarts Corine van de Velden, beiden werkzaam in de speciaal voor militairen met LOK opgerichte polikliniek van het Centraal Militair Hospitaal, toonden aan dat ook als er geen diagnose is er toch succesvol behandeld kan worden. De zogeheten LOK-polikliniek heeft sinds de oprichting in aanmeldingen gehad, waarvan na een intakegesprek 68 militairen met LOK in behandeling zijn genomen. Na een behandeling van 12 dagen in een periode van 3 maanden bleken de klachten bij 70 procent van de militairen verdwenen, was het medicijngebruik sterk teruggebracht en kon ruim de helft weer volledig aan het werk. De behandeling staat nu nog alleen open voor veteranen die nog in werkelijke dienst zijn. Dagvoorzitter prof. dr. Van der Meer betreurde dat: De tragiek is eigenlijk dat de poli nog niet toegankelijk is voor veteranen die de dienst hebben verlaten. FL Inloopspreekuur voor veteranen bij het Sociaal Juridisch Loket H Als onderdeel van de serviceverlening aan veteranen is de Marechausseevereniging aangesloten bij het Sociaal Juridisch Loket (SJL). Het SJL biedt nu als service een gratis, wekelijks inloopspreekuur waarbij een van de medewerkers naar u luistert, met u in gesprek gaat en u van sociaal (juridisch) advies voorziet. Het inloopspreekuur vindt iedere woensdag plaats tussen en uur. U kunt zich aanmelden maar u ook zonder afspraak langskomen en zich melden bij de receptie van stichting de Basis, Willem van Lanschotlaan 1 in Doorn. Om wachten te voorkomen is het maken van een afspraak raadzaam. Dan weet u ook zeker dat u aan de beurt komt. Het SJL geeft onafhankelijk, professioneel en gratis advies aan (oud-) militairen en politiemedewerkers op het gebied van sociaal juridische thema s. De medewerkers van het SJL gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met alle vragen en problemen om. Het SJL is een eerste aanspreekpunt voor iedere veteraan. U kunt het SJL zowel telefonisch ( ), als per en via de website (http://www.sjloket.nl) bereiken. FL mei

14 werk en inkomen Tekst Jos van Nieuwenhuizen Foto s AVDD OTCKMar laat zich extern beoordelen Civiel waarmerk voor KMar-opleidingen Meerdere opleidingen van het OTCKMar zijn sinds januari 2013 ingeschaald op basis van Europese normen waardoor je kunt zien met welk niveau binnen het civiele onderwijs zij overeenkomen. Daarmee is de KMar één van de eerste beroepsopleidingen die een externe organisatie de kwaliteit van zijn opleidingen heeft laten meten. In Nederland krijgen alle reguliere opleidingen een waardering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Die loopt van een MBO 1 niveau tot een doctoraat. Er zijn echter ook beroepsopleidingen die niet aan de eisen voor deze waardering hoeven te voldoen, zoals de opleidingen van OTCKMar. Ze krijgen dan ook geen niveaubepaling mee en dit is zonde, zo vindt Kennisverwerver en Opleidingskunde kapitein Eric Koopman. De opleidingen van het OTCKMar vertegenwoordigen een bepaald niveau waar je iets mee kunt binnen een beroepsveld. Een erkenning van dat niveau geeft een grote meerwaarde aan onze opleidingen. Aan een erkenning van het OCW zitten echter strenge eisen. Om daaraan te voldoen moest een grote investering gedaan worden. Europese gelijkheid Enkele jaren geleden is men op Europees niveau gaan nadenken over het verminderen en het beter op elkaar laten aansluiten van de vele opleidingsniveaus in Europa. Daaruit is het European Qualification Framework (EQF) ontstaan. Een Europese standaard waarin de kwaliteit van een opleiding wordt bepaald en vervolgens wordt ingeschaald in één van de acht niveaus. Het unieke vwo niveau in Nederland zou in dit EQF te hoog of te laag moeten worden ingeschaald. Daarom heeft Nederland een eigen standaard ontwikkeld waarin het vwo is ingedeeld in een tussenliggend niveau, niveau 4+. Deze Nederlandse standaard is het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF). Door deze ontwikkeling kwam een juiste niveaubepaling voor het OTCKMar een stuk dichterbij. Het NLQF gaf ons de mogelijkheid om onze opleidingen te vergelijken met andere opleidingen en hiermee een bepaald niveau vast te stellen. Wij hebben toen als OTCKMar meteen het initiatief genomen om hier aansluiting bij te vinden. Vrij soepele validatie Inschaling in het NLQF gaat niet zomaar. Eerst moet het opleidingsinstituut gevalideerd worden. Net als bij een ISO-certificering voor hoge opleidingen moet je kunnen aantonen dat je een bepaalde kwaliteit in huis hebt. Een paar van deze eisen zijn bijvoorbeeld een onafhankelijke examinering, kwaliteitscontrole en een klachtencommissie. Aan alle eisen werd door onze organisatie al voldaan, alleen gebruikten we nog niet alles optimaal. Dit maakte dat de validatie vrij soepel verliep. In oktober 2012 valideerde het NLQF het OTCKMar en in januari 2013 werden de eerste opleidingen ingeschaald. Hoofd 14 mei 2014

15 Deze inschaling zet het OTCKMar op de kaart bureau examinering kapitein John Besseling: Op dit moment is onze beveiligersopleiding ingeschaald op NLQF 2 en de wachtmeesteropleiding ingeschaald op NLQF 3. We zijn ook bezig om de Leergang Senior Medewerker (LSM), voorheen LSAO, te laten inschalen op NLQF 4. We hopen dan in de toekomst ook de Vaktechnische Opleiding (VTO) voor de officieren in te laten schalen op NLQF 5. Hiermee heeft het OTCKMar een kwalificatie structuur in huis met opleidingen die zijn ingeschaald vanaf NLQF niveau 2 t/m 5. Inschaling is geen recht Een grote misvatting is dat de inschaling van een opleiding in het NLQF recht geeft op instroom bij een vervolgopleiding. Het is een inschaling en geen certificering. Het is nog altijd aan de organisatie of de opleiding om een NLQF-inschaling gelijk te stellen aan een bepaald opleidingsniveau. NLQF is nog niet zo bekend binnen Nederland dat hij standaard geaccepteerd wordt en tot nu toe hebben we uitstromende collega s nog individueel moeten bijstaan. We leggen dan uit wat het NLQF is. Soms is dat voldoende, soms niet. Het NLQF is nog groeiende en moet zich als een olievlek in werkend en lerend Nederland gaan uitspreiden. Uiteindelijk moet een inschaling in het NLQF een naadloze aansluiting zijn op alle opleidingen in de private en publieke sector. Civiel diploma Los van het NLQF zoekt de Marechaussee ook op andere manieren aansluiting bij civiele opleidingen. Koopman is nu bezig om de oplei- ding Marechaussee Beveiliger en de Wachtmeesteropleiding te laten waarderen en valideren door het paars partnerschap van 7 aangesloten ROC s. Na het waarderings- en validatietraject kunnen de ontbrekende delen binnen het onderwijs als modules kunnen worden aangeboden, zoals wiskunde, rekenen, taal en maatschappijleer. Na het met voldoende resultaat afronden van deze modules zou een KMar medewerker toch een civiel diploma kunnen behalen. Voor de Marechausseebeveiliger zou dat dan een MBO 2 beveiligersdiploma zijn en de wachtmeestersopleiding is dan goed voor het diploma Handhaving, toezicht en veiligheid op MBO 3 niveau (HTV 3). Je merkt ook dat de inschaling in het NLQF hier ontzettend bij helpt. Mocht dat straks rond zijn, dan geldt het niet alleen voor de huidige mensen op het OTCKMar, maar ook voor collega s die vanaf 2005 de Marechausseebeveiligersopleiding behaald hebben en die vanaf 2006 de Wachtmeesteropleiding behaald hebben. Op de kaart Besseling is trots op de stappen die gemaakt zijn. Door de inschaling in het NLQF zijn we één van de eerste beroepsopleidingen die een externe organisatie een oordeel laten geven over de kwaliteit van onze opleiding. Wij zijn daar heel open in omdat wij op deze manier ook zelf een beeld krijgen over onze positie in het civiele onderwijs. Het OTCKMar staat hiermee op de kaart als beroepsopleider in Nederland. Dat is niet alleen gunstig voor de uitstroom, maar ook voor de instroom. Als bedrijf zijn wij hiermee aantrekkelijker geworden. Schematisch overzicht generieke inschaling in NLQF en EQF van door de overheid gereguleerde kwalificaties In tegenstelling tot andere beroepsopleidingen, waaronder ook andere krijgsmachtdelen, weet je bij de KMar voortaan wat je diploma waard is, mocht je daarna de burgermaatschappij weer in gaan. De andere krijgsmachtdelen volgen het voorbeeld van het OTCKMar. Koopman voorziet hen regelmatig van advies en feedback als ze bij hem aankloppen. Ik help ze met de procedures die ze moeten doorlopen en het aanbieden van handvatten voor de kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen. Vooral op de onafhankelijke examinering hebben zij nog stappen te maken. Als het aan Besseling ligt kan men na dit proces nu niet achterover gaan leunen. De verplichtingen die zijn aangegaan met de validatie en de inschaling moeten wel in stand gehouden worden, ook in tijden van reorganisatie. Wij moeten zorgen dat we de kwaliteit blijven bewaken om de validatie te behouden. Als we van de politiek nog meer moeten bezuinigen, dan zullen we de gevolgen daarvan voor het voldoen aan de minimale eisen scherp in de gaten moeten houden. mei

16 fnv veiligheid Tekst Meghan Burger foto ron rutten» De MARVER kijkt graag mee naar ontwikkelingen in vergelijkbare sectoren voor de Marechaussee. In het kader van de samenwerking in FNV Veiligheid met onze collega bonden, de AFMP en de Nederlandse Politiebond, willen wij ook relevante ontwikkelingen binnen de politieorganisatie onder de aandacht brengen bij onze lezers. Dit artikel komt van de hand van beleidsmedewerker Meghan Burger die de NPB vertegenwoordigd in de BUK-commissie waarin deskundigen namens de werkgever en de bonden overleggen over de kwaliteit van de bewapening, uitrusting en kleding van de politie. Politiecollega s in het nieuw Dit jaar worden het nieuwe operationeel tenue voor de Basispolitiezorg (BPZ) en het nieuwe veiligheidsvest bij de politie verstrekt. Het nieuwe operationeel tenue bestaat uit een operationele pantalon (model worker), hoge schoenen (Meindl of Haix), een polo met korte en lange mouw, een windstopper, een weather jacket en een cap. Het veiligheidsvest is een drie-in-één-concept. Het hart daarvan bestaat uit een ballistische plaat, die in drie verschillende hoezen kan worden gestopt. In een witte hoes voor onder de kleding, in een blauwe en gele hoes voor over de kleding (gele hoes tijdens horecadiensten of verkeerscontroles). Daarnaast wordt het huidige tactische vest vervangen door een tactisch harnas, dat over het veiligheidsvest heen gedragen wordt. Dat vest wordt niet per individu verstrekt, maar zal in grote hoeveelheden en in één maat (one size fits all) aanwezig zijn op de bureaus en in de kofferbak van de auto s. ME-tenue Het nieuwe ME-tenue werd in het voorjaar van 2013 in gebruik genomen. Binnen de kortste keren waren er klachten over warmtestuwing en vochtophoping. De werkgever besloot TNO een Nieuwe veiligheidsvest komt dit najaar onderzoek te laten instellen, dat in het najaar van 2013 werd gepresenteerd. Kort samengevat bleek er met de stof van het pak niets mis; die is beter vochtdoorlatend en ademend dan de stof van zijn voorganger. Het probleem zat in de protectiestukken die in het pak gestopt kunnen worden als afweer tegen klappen, stenen en andere voorwerpen. Die stukken zijn gemaakt van de stof Aramide en die sluit het pak als het ware af, waardoor het voelt alsof je in een plastic zak loopt. Ook was er te weinig protectie op de schouder en was de combinatie met het huidige veiligheidsvest niet ideaal. Dat vest is warmer dan zijn opvolger en kan tussendoor niet even uitgedaan worden. Momenteel is een projectgroep bezig de aanbevelingen van TNO uit te werken. Eén van hun adviezen was de medewerkers Coolmax thermo-ondergoed onder het pak te laten dragen. In de derde week van maart is bij alle ME ers op hun huisadres een setje afgeleverd, zodat ze voorzien waren tijdens de Nuclear Security Summit (NSS). Een tweede set volgde in april. Verder wordt druk gezocht naar een geschikt alternatief voor het materiaal van de protectiestukken en een uitbreiding voor de schouderpartij. Het probleem met het huidige veiligheidsvest lost vanzelf op na de komst van het nieuwe vest dit najaar. Pilot uitschuifbare wapenstok In de periode heeft in de voormalige politieregio IJsselland een pilot gedraaid met de uitschuifbare wapenstok. Bij de evaluatie daarvan kreeg het wapen veel waardering; het werd effectief genoemd bij onder meer huiselijk geweld-situaties en horecadiensten. Naar alle verwachting komt het onderwerp in 2015 op de agenda van het overleg met de bonden. Waarom niet eerder? Omdat het budget en de opleidingscapaciteit van het korps hun grens hebben bereikt door de aanschaf en invoering van het nieuwe dienstpistool, het nieuwe operationeel tenue en het nieuwe ME-tenue. De uitschuifbare wapenstok moet dus even wachten. 16 mei 2014

17 WERK EN INKOMEN Tekst Jos van Nieuwenhuizen Foto AVDD Evaluatie NSS op alle fronten De Nuclear Security Summit (NSS) van 24 en 25 maart was voor defensie één van de grootste klussen uit de geschiedenis. Dankzij de inzet van KMarmedewerkers heeft defensie deze top tot in de puntjes geregeld. Of dat voor het personeel ook zo was moet nog blijken. De DMC is bezig met een evaluatie en bij de Marechausseevereniging zijn verschillende berichten binnengekomen. Naast onze leden vooraf bij te staan rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke problemen hebben we ook tijdens de top onze steun betuigd aan onze leden. Voorzitter van de fractie Schiphol van de MARVER Alexandra Schaap-Zoet is met enkele collega s op pad geweest om namens de MARVER de collega s een hart onder de riem te steken in deze voor hen hectische tijd. Met rolletjes drop zijn zij langs geweest bij de collega s die zijn ingezet in de aanloop naar en tijdens de top. Ook werden op verschillende legeringlocaties toilettasjes uitgedeeld voor de mensen die daar moesten overnachten. Beide initiatieven werden goed ontvangen en dit was meteen een goed moment om de stemming op de werkvloer te polsen. Iedereen vond het ontzettend attent dat er met dit kleine presentje ook aan hen gedacht was. En onze actie leidde vaak meteen tot een inhoudelijk gesprek over de gevolgen van deze top voor het personeel. Wat wij het meeste horen is dat veel collega s het geweldig vinden om ingezet te worden tijdens deze top. Dat er dingen niet helemaal zijn verlopen als gepland kan op dat moment even opzij worden gezet. Fouten moeten omgezet worden in leerpunten DMC Hans van de Ven, vice-voorzitter van de DMC, is enthousiast over de inzet maar moet ook kritisch blijven. Net als tijdens alle grote projecten als deze houden wij als DMC het proces scherp in de gaten. Betrokkenheid, tijdige en juiste informatie is dan wel een must. Na de top zijn wij een evaluatie begonnen die het personele aspect van deze grote operatie moet beoordelen. Begin mei zullen wij deze evaluatie afronden en vervolgens bespreken met de werkgever die dan haar eigen evaluatie klaar heeft liggen. Samen hopen we met oplossingen te komen voor de problemen die zowel het personeel als de werkgever hebben ondervonden. Dat tijdens de top wellicht niet alles soepel is verlopen is niet erg volgens van der Ven. Dit was een unieke gebeurtenis in Nederland die in 200 jaar krijgsmacht nog niet voor is gevallen. Dan mogen er best dingen fout gaan. Het gaat er vervolgens om wat er met deze ervaring gedaan wordt. Deze fouten moeten worden omgezet in leerpunten voor een volgend grootschalig project. Bij de Marechausseevereniging zijn verschillende berichten binnengekomen die bijvoorbeeld betrekking hebben op legering, roosters en de vergoedingen. In de komende tijd zullen ook wij gaan evalueren. Wij kijken uit naar de evaluatie van de DMC en de werkgever en hopen daarover ook met hen in gesprek te kunnen gaan. In een volgende editie van de MARECHAUSSEEvereniging zullen we hier verder over berichten. mei

18 e-support van Univé De autoverzekering die bij een crash automatisch de alarmcentrale waarschuwt e-support belt na een crash zelf de hulpdiensten Met de noodknop is hulp altijd binnen handbereik De hulpdiensten weten bij een noodgeval precies waar u bent Spaart tijd en spaart daardoor levens Uniek ledenvoordeel voor u: 8% korting op de premie van de Univé Autoverzekering. Sluit af via 18 mei 2014

19 verenigingsnieuws Verjaardagsactie Fonds Sociale Zorg, Hans van Asperen Donateurs, bedankt! Van onderstaande donateurs heeft het Fonds Sociale Zorg via de verjaardagactie een gift of donatie ontvangen. M. Abels Eindhoven M.A.J.W. Assman s-hertogenbosch P.J. Baak Voorschoten J. Baarda Leeuwarden C.A. van Bakel Kelpen-Oler B. van Beek Barneveld G. Beelen Didam G.H. van de Belt Harderwijk P. van den Berg Vaassen D. Boddé-Ruggenberg Heerlen C. de Boer P.A. Boone Middelburg J. Bosma Rotterdam H.J. te Brinke-te Kolste Winterswijk J.C. vd Broek Alphen aan den Rijn S.C. Buscop Tholen L.H. Coppen Bonaire J.F. Coppens Terneuzen H. Damkot Didam V.M.W.J. Deckers Valkenburg LB C. Diekman Doetichem A. van Dijk Brunssum D.W. Dijkstra Houten T. Doeland Ureterp J. Douma Harderwijk H.W. Droppers Zevenaar R.A. van Drunen St. Palais de Blaye F J.J. Dubbelhuis Aalden M. Dunnewind Ommen L.J.G.M. van Erp Landgraaf A.M.G. Faessen Baarlo Lb G.J. Fiks Bierum H.H.A. Flikkema-Hertsenberg Winschoten W. van Gaelen Enschede A.L.M. Gakes Zwaag J.M. Goossens Kerkrade T.H. Greive Zoetermeer A.B.F.M. Gussenhoven Oosterhout NB F.W. Haagedoorn Budel N. Hartog Heemskerk G.B.H. Haverkotte Winterswijk L.H. Heijboer-ten Hoven Apeldoorn A.M.M. van der Heijden Budel Q.G. Heinsbroek Uithoorn J. Helderop Wateringen H.W.F. Hendriks Alphen aan den Rijn E. Hendrikse Oosterbeek D.A. Hitz Dronten F.J. Hoedemaker Deventer T. Hoek Katwijk ZH J. Hokke Apeldoorn H.A. Hooijer Voorthuizen M. Hop Nunspeet T.G.A. ter Horst Apeldoorn J.W. Huiskamp Apeldoorn T.G.J. Huizenga Assen B. Ippel Is.Capo Rizzuto Kr I A. Jage Nieuw Scheemda G.J. Janssen Tongeren H. Kamstra Parrega H. Kars Zwolle T.B. van Keimpema Stavoren G. Kijl Oldenzaal H. Klompmaker Amersfoort H.H. Knorth Arnhem G. Koele Nunspeet J.P. Kosters Bergeijk S. Kuipers Olst K. Leeraar Zwolle J.H.M. Linckens Merkelbeek W.S.M. van de Logt Gennep J. Lolkema Gorredijk H.K. Lopers Smilde H. Lunshof Assen M.H. van Lutterveld Klarenbeek A.G. Maas Losser J. Markus-Velema Den Helder A. ter Meer Kralendijk Bonaire J.J. Meijer Apeldoorn M. Meijers Schuettorf D M.G.R. Melissen Kerkrade J.J. Molenkamp Deventer J.C.J. Nagelkerke Apeldoorn S. Niemeijer Assen W. Noordenbos Schagen M.P. Nouwen Apeldoorn J.H. Oeben Nunspeet J. Oskam Tynaarlo M.B.M. Oude Veldhuis Lisse J. Pennings-Teunissen Zevenaar P. Pietjouw Hamont-Achel B J.A.M. Pot Stiens P.J. Raven Maria Hoop G.J.C. Reloe Eindhoven W. Renkema Hardenberg M. Robers Apeldoorn L.J.M. Rosendaal s-hertogenbosch D. Schagen Apeldoorn J.K. Schepers Ermelo G.J.J. Schijven-Benders Venlo J.H. Schoemaker Arnhem G.W. Schoone Lisse P.A. Schreuders Rhenen P.J. Simpelaar Apeldoorn W.M.J. Stokkink Zaandam G. Storteboom Nunspeet R.T. Storteboom Marum A. Struikmans Leeuwarden H.J. Stulen Nunspeet J.A. Sturm Kloetinge H.P.P. Tervooren Venlo K. Timmerman Havelte A.J.M. Timmermans Oost West en Middelbeers J. Triel Bergen op Zoom M.A. Triepels-Beaumont Maastricht K.P. van der Veen Apeldoorn J.W. van der Veer Voorthuizen C. in het Veld Assen J. van Veldhuisen Selfkant D B.E. Veldhuis-Lensink Arnhem L.C. van Velzen Vlissingen A. Verhagen Woerden W. Verhart Zoetermeer G. Visser Arnhem J.D. de Waal s-hertogenbosch L. Walda Nunspeet J.A. van der Weiden Harderwijk H.M. Weijermans Warsaw P J.P.A. Wellink Huissen J.J. van Wijlick-Klomp Arnhem Tussen de deadline voor het inleveren van de kopij en de datum van verschijnen van dit blad zit enige tijd. Daardoor kan het zijn dat uw naam na aanleiding van een gift of donatie nog niet terug is te vinden in bovenstaande lijst. Die zal dan in het volgende blad verschijnen. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Hans van Asperen fondssocialezorg.nl Weer verkrijgbaar Geborduurde opsporingsemblemen voor in 4 kleuren aan de achterzijde voorzien van klittenband. Nieuwe collectie joggingbroeken» Unisex joggingbroeken van het merk New Wave Edison;» Trekkoord bij middel;» Steekzakken en een achterzak;» Contrasterende binnenkant band rond middel;» Elastiek in de pijpen;» Kleur: dark navy;» In de kwaliteit 280 gr/m², verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL en XXL Prijs per stuk 24, Prijs per stuk 2,50 Te koop bij het Fonds Sociale Zorg In de winkel OTCKMAR, geb 32 (KEK). Of mail naar fondssocialezorg.nl mei

20 114e Algemene vergadering 114 e Algemene vergadering MARVER» Op woensdag 18 juni 2014 zal de Marechausseevereniging haar 114 e Algemene Vergadering (AV) houden. In het gebouw van Stichting de Basis in Doorn verzamelen het hoofdbestuur en de afvaardigingen van de fracties voor deze jaarlijkse bijeenkomst. In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren. Alleen leden van de Marechausseevereniging hebben toegang tot de AV. Andere (bezoekende) leden niet zijnde afgevaardigden zijn van harte welkom. Zij dienen zich wel schriftelijk aan te melden. Hun kosten voor deelname aan de vergadering komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging het recht met in achtneming van het reglement van orde het woord te voeren. MARVER zoekt hoofdbestuurder» De Marechausseevereniging is op zoek naar twee nieuwe leden die plaats willen nemen in het hoofdbestuur. De heer R.J. (René) van de Zandschulp is afgelopen jaar teruggetreden uit het hoofdbestuur. Tevens heeft de heer P.G. (Peter) Lamme te kennen gegeven zijn functie in het hoofdbestuur neer te leggen in de komende Algemene Vergadering. In overleg met het Kaderberaad is een profielschets opgesteld. De MARVER zoekt kandidaten voor twee plaatsen in het hoofdbestuur, waarbij de voorkeur uitgaat naar jongere en mogelijk vrouwelijke collega s die het plezierig vinden om samen te werken, mensen te organiseren en te vertegenwoordigen en dat met een toegankelijke opstelling naar de leden toe. Bestuurlijke ervaring is gewenst maar een leergierige houding wordt belangrijker gevonden. Van betrokkenen wordt verwacht: goede communicatieve vaardigheden en een actieve instelling. De betreffende vergaderstukken zullen na 1 juni 2014 in het bezit komen van de fracties en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging. Voorstellen voor de agenda van deze Algemene Vergadering kunt u voor 26 mei 2014 indienen bij het hoofdbestuur. Vragen met betrekking tot het beleid hoofdbestuur kunt u bij voorkeur voor 1 juni 2014 schriftelijk stellen aan het hoofdbestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken. Navigatie Het adres van Stichting de Basis is Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV te Doorn. Het navigatiesysteem kunt u instellen op: Stamerweg 22 in Doorn. Er is voldoende gratis parkeerruimte aanwezig. Het centrum is ingesteld op rolstoelgebruik. Namens het hoofdbestuur, T.A. de Zeeuw, voorzitter R.W. Schilperoort, algemeen secretaris Kandidaten (zij moeten lid zijn van de Marechausseevereniging) kunnen hun belangstelling melden aan de voorzitter van het hoofdbestuur: Ton de Zeeuw 20 mei 2014

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE

PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IS AANVULLING OP AOW Lijfrente Salaris 100% Pensioen Staatspensioen (AOW) 2 AOW, VOLKSVERZEKERING (1) Voorziet in MINIMUM

Nadere informatie

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds INFO bulletin Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Secretariaat: Ledenadministratie: Rietgors 14, internet: Heelmeesterstraat 32, 3271 XD Mijnsheerenland www.vereniging-dnp.nl 3123 EG Schiedam

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE Martijn Leppink Versie 2. 10 september 2013 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers. Samen bouwen aan goed pensioen

Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers. Samen bouwen aan goed pensioen Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers Samen bouwen aan goed pensioen Inleiding ABP heeft een visie ontwikkeld voor de middellange termijn, de ABP-visie op 2020. Met deze visie willen wij richting geven

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt'

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt' > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie Reservist bij de Koninklijke Marechaussee De leukste baan! naast je werk of studie Operationeel Centrum Mobiel toezicht veiligheid Grensbewaking Schiphol Beveiliging Koninklijk Huis Als het erop aankomt

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

AWVN. Enkele feiten over AWVN

AWVN. Enkele feiten over AWVN AWVN Enkele feiten over AWVN 850 direct aangesloten leden 17.500 indirect aangesloten leden 4 miljoen banen 500 cao s Beloningsdatabase 4,2 miljoen werknemers Marktleider met ORBA (> 800 bedrijven) 1400

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord

Nieuwsbrief. Heb ik straks genoeg geld? INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Nieuwsbrief MEI 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Heb ik straks genoeg geld? 2 De pensioenplanner 6 Altijd het juiste antwoord Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel mensen hebben geen idee.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Ontslag simpeler na WW in deeltijd

Ontslag simpeler na WW in deeltijd DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.411 Ontslag simpeler na WW in deeltijd bronnen Brief vakbonden aan de Tweede Kamer d.d. 13.8.2009 over verlenging deeltijd WW Bedrijven kunnen werknemers makkelijker

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk. Toespraak staatssecretaris Van der Knaap ter gelegenheid van de Opening van de veteranententoonstelling Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede. Maandag 7 mei 2007, Stadskantoor Eindhoven. U weet ongetwijfeld

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Pensioenbijeenkomst Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Agenda Algemeen Stand van zaken SPEO Herstelplan en kortingsmaatregelen Aanpassing AOW leeftijd Pensioenakkoord Communicatie

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin Stichting Pensioenfonds Towers Perrin Nieuwsbrief - Oktober 2011 Towers Watson Pensioennieuws Eerste nieuwsbrief voor alle medewerkers! Sinds 1 januari 2011 voert Stichting Pensioenfonds Towers Perrin

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 72

Nadere informatie

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Inhoudsopgave pagina Ziek bij ontslag? 4 Langer ziek of eerder beter? 6 Uw aanvraag 9 Informeer ABP 10 Zorgloket 12 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen

Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen S. Hendriks (AZL) Artikel Collectief

Nadere informatie

Bijna met pensioen? U heeft allerlei keuzes. APR2016 KIEZEN VOOR UW PENSIOEN

Bijna met pensioen? U heeft allerlei keuzes. APR2016 KIEZEN VOOR UW PENSIOEN Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) APR2016 In deze uitgave 2 Wanneer krijgt u AOW? 3 Pensioenplanner 4 Blij dat de Vereniging er is 5 Meld

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Huidige status Oorzaken Overwegingen van het Bestuur Besluitvorming Vooruitzichten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Bijzonder Militair NabestaandenPensioen 3 Inhoudsopgave pagina Voor wie is deze brochure? 5 Uw partner en kinderen 6 U overlijdt. Wie moet wat regelen? 8 Militair InvaliditeitsPensioen 9 ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie