De psychologie van arbeid en gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De psychologie van arbeid en gezondheid"

Transcriptie

1 Redactie: Wilmar Schaufeli Arnold Bakker De psychologie van arbeid en gezondheid Derde, geheel herziene druk 2013

2 V Voorwoord Voor u ligt de derde editie van De psychologie van arbeid en gezondheid. Dit boek blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Het wordt veel gebruikt door universitaire en hbo-opleidingen. Daarnaast spreekt het ook een breed publiek aan dat zich op de hoogte wil stellen van wat er zich in dit vakgebied afspeelt. De psychologie van arbeid en gezondheid heeft een lange voorgeschiedenis. Psychologen begonnen zich al omstreeks 1930 te interesseren voor het thema arbeid. Het ging toen om enkelingen, die zich uitsluitend bezighielden met personeelsselectie. Sollicitanten werden psychologisch onderzocht, hetgeen een zeer succesvolle activiteit was. Veel werkgevers maakten gebruik van de diensten van psychologen, die werden gezien als de enige deskundigen op het gebied van selectie. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal psychologen in Nederland (maar ook in het buitenland) stormachtig. Toen ik ging studeren in 1947 waren er in Nederland ongeveer honderd psychologen, nu zijn het er meer dan veertigduizend. Die groei ging gepaard met een enorme verbreding van het vakgebied en met een grote toename in het dienstverleningsaanbod. De expansie van de psychologie is goed te traceren in handboeken, zoals in de diverse drukken van het Nederlandse Handboek arbeids- en organisatiepsychologie van Drenth, Thierry, Willems en De Wolff uit 1970, 1973, 1980 en Het eerste hoofdstuk over stress verschijnt in de handboeken rondom Gezondheid werd tot ver in de twintigste eeuw gezien als een exclusief domein van medici. Klinisch psychologen die zich met dit onderwerp wilden bezighouden, werden gezien als indringers. De vraag werd gesteld of psychologen die adviezen gaven aan patiënten met het oogmerk genezing te bevorderen handelden in strijd met de wet. Er werd een Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening ingesteld, die ook contact opnam met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Pas in 1993 kwam er een nieuwe Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) waarin onder meer de registratie van psychologen die in de gezondheidszorg werken werd geregeld. Dit maakt duidelijk dat veel psychologen aanvankelijk liever niet over gezondheid praatten maar termen gebruikten als stress en welbevinden. Het waren Amerikaanse stressonderzoekers die voor het eerst een relatie legden tussen arbeid en gezondheid. Ik herinner me goed hoe in 1964 tijdens het psychologencongres in Ljubljana onderzoekers van het Institute for Social Research uit Ann Arbor rapporteerden over hun omvangrijke onderzoek naar stress in organisaties. In hetzelfde jaar verscheen hun boek Organizational stress: studies in role conflict and ambiguity (Kahn e.a., 1964). De auteurs waren echter nog heel voorzichtig in hun woordgebruik en beschreven hun onderzoek als: A study of health, in the sense of psychological well being. Ik vond zowel hun presentatie op het congres als het boek bijzonder boeiend. Maar het leidde er niet toe dat in Nederland direct activiteiten op dit vlak werden ontplooid. Wel droeg het bij aan de bewustwording van het feit dat mensen ziek kunnen worden van hun werk. Inmiddels was ook een heel andere ontwikkeling aan de gang. In de jaren vijftig en zestig ontwikkelde zich in Nederland (maar ook in andere Europese landen) een uitvoerige wetgeving die erop was gericht een stelsel van sociale zekerheid op te bouwen. Werknemers die

3 VI Voorwoord door ziekte in ernstige problemen geraakten kregen recht op een uitkering. De uitkeringen werden gefinancierd door middel van een collectieve verzekering. Belangrijke onderdelen van dit stelsel waren de ziektekostenverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering De laatste, de WAO, werd in 1967 in de Tweede Kamer behandeld, waarbij de minister er toen van uitging dat het aantal uitkeringsgerechtigden maximaal zou bedragen. Maar dat pakte al snel heel anders uit. In 1980 was het aantal al gegroeid tot en in 1990 vreesde de minister dat de magische grens van één miljoen arbeidsongeschikten zou worden overschreden Ongeveer een derde van alle WAO-uitkeringen had betrekking op psychische stoornissen. Ook het ziekteverzuim liep op. In 1960 was dit voor mannen 5%, maar in 1980 lag het al boven de 12%. Daarbij waren er grote verschillen, zowel tussen organisaties als tussen categorieën personeel. Lager geschoolden hadden bijvoorbeeld een aanmerkelijk hoger verzuim dan hoger geschoolden. De enorme toename van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim kon op geen enkele manier worden verklaard door een slechtere gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking. De vraag drong zich op, wat er zich afspeelde in arbeidssituaties waardoor arbeidsongeschiktheid en verzuim zo explosief toenamen. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen werd het stressonderzoek uit Amerika extra interessant. Een andere ontwikkeling die heeft bijgedragen aan de verbreding van het gezondheidsbegrip waren de Amerikaanse onderzoeken naar lifestyle. Die lieten zien dat de gezondheid sterk wordt beïnvloed door de fysieke en sociale omgeving waarin mensen zich bevinden. Mensen kunnen veel doen om ziekte te voorkomen (bijv. niet roken, matig alcoholgebruik, bewegen en goede voeding). Een mijlpaal was het rapport van de surgeon general de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse regering op het gebied van de volksgezondheid getiteld Healthy people, dat in 1979 verscheen. Het werd een jaar later gevolgd door Promoting health, preventing disease; objectives for the nation, waarin meer dan tweehonderd doelstellingen voor het overheidsbeleid op het gebied van gezondheid werden beschreven. Het overgrote deel van deze doelstellingen kon in de daarop volgende tien jaar worden gerealiseerd. Daarmee werd duidelijk dat bevordering van gezondheid een veel bredere aanpak vergt, en dat naast de inbreng van medici ook andere disciplines, zoals psychologie, kunnen bijdragen. Het eerste grote stressonderzoek in Nederland begon in Het betrof een onderzoek naar de problematiek van het middenmanagement, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie Opvoering Productiviteit van de SER. In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van een door het Institute for Social Research ontwikkelde vragenlijst. In 1978 werden de bevindingen gerapporteerd. In het voorwoord onderstreept de voorzitter van de begeleidingscommissie, professor Daniels, dat de verdienste van dit onderzoek vooral is dat het bijdraagt tot het lokaliseren en interpreteren van werkgebonden persoonlijke problemen. Het stressonderzoek kwam eind jaren zeventig in Nederland, maar ook elders in Europa, goed op gang. In de Directory of Work and Organizational Psychology (De Wolff, 1985) worden bijna honderd departementen en instituten vermeld. Hiervan gaven er ruim twintig aan dat zij zich bezighielden met gezondheidsonderzoek ( stress research, clinical psychology in industry, mental health, rehabilitation ).

4 Voorwoord VII Een andere mijlpaal in de ontwikkeling van het vakgebied was de toekenning van een subsidie voor het NWO-onderzoeksprogramma Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie (PVA), midden jaren negentig. Het ging om een bedrag van ruim drie miljoen euro, maar dankzij aanvullingen door universiteiten en anderen was uiteindelijk ruim zes miljoen euro beschikbaar. Daarmee konden veertig projecten worden uitgevoerd (voor een overzicht van de belangrijkste resultaten zie Evenblij, 2004). Verheugend was dat dit gebeurde in eendrachtige samenwerking tussen gezondheidswetenschappers, arbeids- en organisatiepsychologen, epidemiologen en bedrijfsgeneeskundigen. Het ging zowel om experimenteel onderzoek als om veldonderzoek. Veel aandacht werd besteed aan een ruime verspreiding van onderzoeksresultaten, zowel nationaal als internationaal, en zowel onder wetenschappers als onder professionals. In het kader van dit onderzoeksprogramma is een nieuwe generatie onderzoekers opgeleid op het terrein van arbeid en gezondheid. Zij werkten binnen het kader van het PVA-programma aan een proefschrift, en velen vonden sindsdien een plaats bij een universiteit of bij andere onderzoeksinstellingen. Inmiddels vindt men bij bijna alle universiteiten onderzoekers die zich met het thema arbeid en gezondheid bezighouden, en ook op hbo-instellingen is de belangstelling groot. De psychologie van arbeid en gezondheid is inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijk vakgebied met veel onderzoekers, zowel in Nederland als in het buitenland. Die zullen in de komende jaren veel nieuwe kennis produceren, met name in specialistische tijdschriften. Universiteiten in Nederland hebben zich in de afgelopen decennia vooral geconcentreerd op kennisproductie. Onderzoekers werden gestimuleerd zoveel mogelijk artikelen te schrijven. Dat heeft resultaat gehad; publicatielijsten tellen nu vaak honderden artikelen. Er is bovendien veel vindingrijkheid om die aantallen te vergroten. Maar wat gebeurt er met de geproduceerde kennis? In de Verenigde Staten ziet de American Psychological Association (APA) het als haar taak om wetenschappelijke kennis onder de aandacht te brengen van het brede publiek: One of the unique contributions of APA is our leadership role in educating the public about psychology and psychologists (Norman Anderson, Chief Executive Officer van APA). De APA beschikt over een bureau, het Public Affaires Office, dat systematisch volgt wat er in meer dan zestig psychologische tijdschriften, die bijna allemaal door APA worden uitgegeven, wordt gepubliceerd. Dit bureau beschikt over een zeer groot netwerk van journalisten, redacteuren en programmamakers en zorgt ervoor dat interessante bevindingen onder de aandacht worden gebracht van dit netwerk. Personen uit dit netwerk kunnen er dan vervolgens voor zorgen dat het publiek wordt geïnformeerd. Bovendien beschikt het bureau over een lijst met namen van meer dan duizend leden die deskundig en bereid zijn onderzoeksbevindingen toe te lichten. APA is zeer positief over deze werkwijze, die bijzonder effectief blijkt te zijn. En APA gaat verder. Sinds 2007 wordt een Stress in America Survey georganiseerd, waarmee men beter in kaart wil brengen welke gezondheidsrisico s er zijn. De resultaten van dit onderzoek worden wijd verspreid, ook in de massamedia. Zo verzorgde de krant USA Today een publicatie met daarin veel commentaren van deskundigen op de onderzoeksresultaten. APA neemt haar taak to educate the public dus zeer serieus. Nederland zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Alhoewel het onderhavige boek een geslaagde poging is om kennis rondom de psychologie van arbeid en gezondheid te verspreiden, zijn ook andere initiatieven nodig die het grote publiek bereiken.

5 VIII Voorwoord De Nederlandse samenleving verkeert in een kritieke periode. Er moet de komende periode sterk worden bezuinigd. Dat houdt in dat allerlei overheidstaken kritisch onder de loep zullen worden genomen en dat een aantal daarvan wellicht niet meer, of niet meer volledig, zullen worden uitgevoerd. Dat betreft onder andere de gezondheidszorg, het langer doorgaan met werken, en de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek. Ook nopen allerlei demografische (vergrijzing!) en technologische (ICT!) ontwikkelingen tot ingrijpende veranderingen in de arbeid. Het is van groot belang dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare wetenschappelijke kennis, met name op het vlak van de psychologie van arbeid en gezondheid. Kortom, ook in de komende turbulente jaren is er grote behoefte aan deskundigheid op het gebied van de psychologie van arbeid en gezondheid. Ongetwijfeld wordt het vakgebied daardoor verder uitgedaagd en zal het zich verder ontwikkelen. Dat betekent dat dit voorwaar niet de laatste editie van het boek zal zijn. Charles J. de Wolff Wijchen, maart 2012

6 IX Inhoud 1 De psychologie van arbeid en gezondheid Wilmar Schaufeli Deel I Theorie 2 Theoretische modellen over werkstress Jan de Jonge, Pascale Le Blanc en Wilmar Schaufeli 3 Arbeid en mentale inspanning Fred Zijlstra en Theo Meijman 4 De psychofysiologie van werkstress Lorenz van Doornen Deel II Assessment 5 Individueel assessment Arne Evers 6 Assessment op organisatieniveau Marc van Veldhoven, Jan de Jonge en Peter Janssen ( ) Deel III Interventie 7 Counseling en coaching Rendel de Jong 8 Arbeidsre-integratie en arbeidsrehabilitatie Frans Nijhuis en Brigitte van Lierop 9 Werk- en organisatiegerichte interventies Michiel Kompier Deel IV Onderzoek 10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge 11 Interventieonderzoek in organisaties Herman Steensma, Pascale Le Blanc en Denise de Ridder

7 X Inhoud Deel V Capita selecta 12 De epidemiologie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en klachten Irene Houtman en Jan de Jonge 13 Emotionele arbeid Ellen Heuven 14 De balans tussen werk en privé Maria Peeters, Elianne van Steenbergen en Phil Heiligers 15 Persoonlijkheid, werkstress en gezondheid Karen van der Zee 16 Technologie, gezondheid en welbevinden Fred Zijlstra 17 Burnout en bevlogenheid Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker 18 Workaholisme Toon Taris en Wilmar Schaufeli 19 Gezondheid en prestaties Robert Roe 20 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid John Klein Hesselink, Peter Smulders en Sabine Geurts 21 Vrouwen, arbeid en gezondheid Marrie Bekker 22 Ouder worden en duurzame inzetbaarheid op het werk Annet de Lange, René Schalk en Beatrice van der Heijden 23 Werk en gezondheid bij allochtone werknemers Maria Peeters, Sjiera de Vries en Arjaan van den Bergh 24 Pesten op het werk Guy Notelaers, Elfi Baillien en Hans De Witte 25 Baanonzekerheid Hans De Witte, Tinne Vander Elst en Nele De Cuyper Literatuur Register

De psychologie van arbeid en gezondheid

De psychologie van arbeid en gezondheid j1 De psychologie van arbeid en gezondheid Wilmar Schaufeli j 1.1 Inleiding De arbeid- en gezondheidspsychologie (A&G-psychologie) is een van de jongste en meest dynamische loten aan de stam van de psychologie.

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT Een onderzoek naar de ervaringen van werknemers die verzuim(d)en vanwege overspanning- of burnoutklachten tijdens hun re-integratietraject Rianne Klinkert

Nadere informatie

OUDERE WERKNEMERS Een overzicht van maatregelen om oudere werknemers langer voor het arbeidsproces te behouden Literatuuronderzoek

OUDERE WERKNEMERS Een overzicht van maatregelen om oudere werknemers langer voor het arbeidsproces te behouden Literatuuronderzoek OUDERE WERKNEMERS Een overzicht van maatregelen om oudere werknemers langer voor het arbeidsproces te behouden Literatuuronderzoek Simone Aarendonk Augustus 2003 Universiteit van Amsterdam Doctoraalscriptie

Nadere informatie

Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken

Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Patricia van Echtelt

Nadere informatie

Voorwoord. Bedrijfsfysiotherapeut. Samen werken aan gezond werk!

Voorwoord. Bedrijfsfysiotherapeut. Samen werken aan gezond werk! Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsfysiotherapeut Bedrijfsfysiotherapeut Voorwoord Samen werken aan gezond werk! De ontwikkelingen in de curatieve zorg en de arbeidsgezondheidszorg vragen om een heldere

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Joris van der Veer Geeke Waverijn Peter Spreeuwenberg

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR Uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk en het CAOP. Gesubsidieerd door het ministerie van VWS. P08/473 5 september 2008 Willeke E. van

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Vijfentwintig jaar. Human Resource Studies. Tilburg University

Vijfentwintig jaar. Human Resource Studies. Tilburg University Een veelzijdig perspectief Vijfentwintig jaar Human Resource Studies Tilburg University Een Vijfentwintig jaar Human Resource Studies Tilburg University veelzijdig perspectief Department of Human Resource

Nadere informatie

Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Beoordelen, behandelen, begeleiden Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland HONDERD JAAR SOCIALE ZEKERHEID IN NEDERLAND Redactie: Jos Berghman, Ad Nagelkerke, Kees Boos, Reinoud Doeschot en Gijs Vonk Eburon Delft 2003 ISBN 90 5166 953

Nadere informatie

Het verhaal van. Negen verhalen over patiëntenparticipatie in geneesmiddelenonderzoek

Het verhaal van. Negen verhalen over patiëntenparticipatie in geneesmiddelenonderzoek Het verhaal van. Negen verhalen over patiëntenparticipatie in geneesmiddelenonderzoek Cees Smit Colofon: Tekst: Cees Smit Illustratie voorpagina: A la Bonnard, Larochemillay (Morvan), Cees Smit, 2006 Uitgever:

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Over de waarde van IT. prof. dr. lineke sneller rc

Over de waarde van IT. prof. dr. lineke sneller rc Over de waarde van IT prof. dr. lineke sneller rc inaugurele rede 27 september 2012 Over de waarde van IT Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Accounting Information

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

De Raad voor Gezondheidsonderzoek 1987 2009 en verder. Het doel en de reis

De Raad voor Gezondheidsonderzoek 1987 2009 en verder. Het doel en de reis Het doel en de reis De Raad voor Gezondheidsonderzoek 1987 2009 en verder Het doel en de reis De Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) maakt deel uit van de Gezondheidsraad en heeft tot taak de ministers

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2001

De sociale staat van Nederland 2001 De sociale staat van Nederland 2001 De sociale staat van Nederland 2001 Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2001 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Onderzoeksprogramma 2014-2018 Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Acade

Nadere informatie

Beter met werk. een verslag van ervaringen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Beter met werk. een verslag van ervaringen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers prof. dr. G.C.M. KNIJN M. DIJKGRAAF MSC dr. f.h. VAN WEL Beter met werk een verslag van ervaringen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers RVO 08 2012 ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM UNIVERSITEIT UTRECHT

Nadere informatie

Van A(antrekken) naar B(ehouden) met employer branding?

Van A(antrekken) naar B(ehouden) met employer branding? Van A(antrekken) naar B(ehouden) met employer branding? Een verkenning naar de mogelijkheden om verpleegkundigen in de zorg aan te trekken en te behouden door middel van employer branding Jeanne Roeland

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie