A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer ) Akkoord.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1128159) Akkoord."

Transcriptie

1 B&W-vergadering van 24 maart 2015 Zaaknummer : Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer S.R. Bashara secretaris mr. F.G. Mencke Afwezig : A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer ) Akkoord. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst van 17 maart 2015 Akkoord. 3 Akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 24 maart 2015 Voor kennisgeving aangenomen. 4 Financiën 5 Stuurgroep Programma workshop Crisismanagement 3D s (deel 1) B Bespreeklijst 6 Onderwerp Raadsinformatiebrief huisvesting arbeidsmigranten In het najaar van 2014 heeft de gemeente Hoorn een principeverzoek ontvangen voor huisvesting van arbeidsmigranten in het kantoorpand Nieuwe Steen 2. Op 2 december 2014 heeft naar aanleiding hiervan een meningvormende bespreking plaatsgevonden in de raadscommissie. Daar is aangegeven de raad en commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het dossier huisvesting arbeidsmigranten. De gemeente Hoorn beschikt over een tweetal beleidsregels ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten. Een van deze regels, de beleidsregel huisvesting in woonvormen, is op 8 januari 2015 ingetrokken. Wij zijn voornemens het bestaande beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten te actualiseren. In dit proces willen we de raad en commissie meenemen. Door middel van dit voorstel besluiten wij om de raad en commissie door middel van de bij dit besluit behorende raadsinformatiebrief te informeren over het vervolgproces. Het betrekken van de raad en commissie geven wij vorm door het organiseren van een parallelle sessie en een werkbezoek voor brede informatievoorziening op dit dossier en een

2 2 van 8 meningvormende bespreking in de raadscommissie over de actualisatie van het beleid. De raad en commissie door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken en vervolgaanpak ten aanzien van het dossier huisvesting arbeidsmigranten. 7 Onderwerp Aanpak touringcar problematiek Visserseiland VVH In de periode april t/m mei bezoeken veel cruiseschepen de haven van Hoorn. Veel van de opvarenden maken vervolgens per touringcar een excursie in Noord Holland. Op sommige momenten veroorzaken de touringcars op het Visserseiland overlast dan wel ontstaat er een situatie waarbij hulpverlening Visserseiland slecht kan bereiken. Dit wordt veroorzaakt doordat er ter plekke onvoldoende ruimte is op de touringcars op te vangen (parkeergelegenheid). Om deze overlast te beperken is er vorig jaar een beperkte inzet geweest waarbij op het Vissereiland de stroom van touringcars werd gecoördineerd. Voor het seizoen 2015 is gekozen voor een robuustere oplossing. Vanuit het aantal boekingen van cruiseschepen is een inschatting gemaakt van het aantal te verwachte touringcars. Het uitgangspunt is dat op het Visserseiland maximaal 6 touringcars kunnen worden opgevangen, dit bij gebruik van de keerlus op het Visserseiland als opstel plaatst. Wij verwachten op maximaal 19 dagen dat er tegelijk meer dan 6 touringcars aanwezig zullen zijn. Op die dagen worden de touringcars op het parkeerterrein Pelmolenpad opgevangen. Dit gebeurt met de inzet van verkeersboorden en verkeerscoördinatoren/regelaars. Dit wordt door een professioneel bedrijf gecoördineerd. Door inzet van verkeerscoördinatoren/regelaars op het Pelmolenpad en Visserseiland wordt gestuurd op het aantal en welke touringcar zich naar het Vissereiland mag verplaatsen. De totale kosten voor het voorstel bedragen c.a. 8000,-- hiervoor is nog geen dekkend budget. - In te stemmen met het nemen van de voorgestelde maatregelen om de in de periode april t/m mei de overlast van touringcars tegen te gaan; - Opdracht geven tot het opstellen van advies met betrekking de dekking, uitvoering mag vooruitlopend plaats vinden - Het college medio september een evaluatie wordt aangeboden. 8 Onderwerp Verlagen van het tarief voor de levering van stroom in de haven van 0.45 naar 0.35 STB : Aan schippers met een maandabonnement buiten het vaarseizoen of een jaarabonnement wordt het gebruik van stroom in rekening gebracht. Bij de overige tarieven is de stroom opgenomen in het havengeld, maar omdat het gebruik van stroom in de wintermaanden behoorlijk kan oplopen en afhankelijk is van het gebruik is hiervoor niet gekozen. De stroom die in de haven aan de schippers wordt geleverd, wordt in rekening gebracht voor 0.45 per KWu. De gemeente betaalt hier zelf 0,22 voor. Afgevraagd kan worden of deze verhouding tussen kostprijs en verkoopprijs reëel is. Enkhuizen rekent 0.35 en Medemblik 0.25 per KWu. Schippers protesteren tegen de hoogte van het stroomtarief. Zij vinden de prijs die de gemeente in rekening brengt voor het leveren van stroom te hoog. De hoogte van het tarief weegt extra zwaar omdat er een aanmerkelijk elektriciteitsverlies optreedt tussen de meter

3 3 van 8 op de kade en het gebruik aan boord. Dhr. P.J. Kramer heeft in een brief van 3 maart gevraagd de overeenkomst voor het leveren van stroom in te trekken en het tarief voor stroom meer in lijn te brengen aan dat van de energieleveranciers. Geschat wordt dat het bedrag dat door wintergasten aan stroom wordt betaald 8.000,- bedraagt. Verlaging van het tarief van 0.45 naar 0.35 betekent 1.778,- minder aan stroominkomsten. Voorgesteld wordt het tarief te verlagen naar 0.35 en het verschil van 1.778,- ten laste te brengen van het product Havens. De overeenkomst voor het leveren van stroom niet in te trekken. Het tarief m.i.v. 1 april 2015 te verlagen van 0.45 naar 0.35 per KWU Het nadeel van 1.778,- ten last te laten komen van het product havens. Dhr. P.J. Kramer door middel van een brief van dit besluit op de hoogte te brengen. Het college wil op termijn kijken naar mogelijkheden van een neer duurzame energievoorziening en -gebruik. Kan een relatie gelegd worden met het programma Puur Hoorn 2.0? 9 Onderwerp Programma Puur Hoorn 2.0 DIR Puur Hoorn wordt de komende jaren voortgezet en er wordt een duurzaamheidsagenda opgesteld. Dit is bestuurlijk bekrachtigd in het coalitieakkoord waarbij een bedrag van 1,8 miljoen beschikbaar is gesteld in de begroting van Het voortzetten van Puur Hoorn en het opstellen van een duurzaamheidsagenda is samen gekomen in het programma Puur Hoorn 2.0, waarbij met zeven pijlers is aangegeven waar de komende jaren actief op wordt ingezet. Het programma geldt voor de periode De zeven pijlers zijn hierbij van groot belang. De pijlers zijn: bewustwording en gedrag, energie, bouw, mobiliteit, afval, water en eigen beheer en beleid. Met deze pijlers worden alle relevante hoofdonderwerpen benoemd om tot een compleet duurzaamheidsprogramma te komen. De pijlers zijn de hoofdthema s waaronder samen met de Hoornse samenleving projecten ontwikkelt en uitgevoerd worden. Naast het programmaplan Puur Hoorn 2.0 is bij dit voorstel ook een infographic toegevoegd welk in een oogopslag laat zien hoe Puur Hoorn 2.0 is opgebouwd. Akkoord te gaan met het programmaplan Puur Hoorn 2.0 en de raad voor te stellen: - Kennis te nemen van het programmaplan Puur Hoorn De zeven pijlers van het programma vast te stellen: Bewustwording en gedrag Energie Bouw Mobiliteit Afval Water Eigen beheer en beleid In het raadsvoorstel duidelijk maken dat de inzet van het programma is een beweging naar meer duurzaamheid, waarbij moeilijk concrete resultaatafspraken geformuleerd kunnen worden. Wel kan de voortgang in die beweging gemonitord worden( bijvoorbeeld via grafiek HVC rapport). Ook wordt gevraagd aandacht te besteden aan onkruidbestrijding/ecologisch groenbeheer, en de uitwerking van de afspraken in het coalitieakkoord daarover.

4 4 van 8 Tenslotte zal de portefeuillehouder de uitvoering van de programma-doelen 2013/2014 nog nagaan. - Akkoord te gaan met de verdeling van de 1,8 miljoen over de jaren waarbij de gelden ingezet worden op de onderdelen projecten, pr/communicatie, initiatievenpot, subsidieregeling en uitvoeringskosten: : ,- (dit bedrag komt bovenop de reeds geraamde gelden voor 2015) : , : , : ,- - De bij dit besluit bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 10 Onderwerp Projectopdracht 'Integrale visie voor de binnenstad' DIR In de gesprekken tussen college en MT naar aanleiding van het coalitieakkoord is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een integrale visie voor de binnenstad. In deze visie zou een aantal thema's op hoofdlijnen met elkaar verbonden moeten worden, zodat de visie een samenhangend kader vormt voor nadere sectorale uitwerkingen (detailhandel, parkeren, etc.). De afgelopen maanden is deze behoefte nader verkend en uitgewerkt in een startnotitie en een projectopdracht. Het college wordt nu gevraagd deze projectopdracht vast te stellen en akkoord te gaan met de daarin genoemde uitvoeringsaspecten. - De projectopdracht Integrale visie voor de binnenstad vast te stellen; in de opdracht meenemen de (noodzaak van) feitelijke analyse, en de daaruit voortkomende dilemma's. De dilemma's die via nader antwoord tot het college zijn gekomen, zijn een goede aanzet. Check op de opdracht via de Stuurgroep projecten. - De raad te informeren door toezending van de vastgestelde projectopdracht en de raad in overleg met de griffie uit te nodigen voor een startbijeenkomst (parallelle sessie of themabijeenkomst); - Externe deskundigheid in te huren (Urhahn Urban Design) conform de daartoe ingediende offerte; - Een budget van maximaal ,-- beschikbaar te stellen en dit voor ,-- ten laste te brengen van bestaande budgetten en dit voor ,-- ten laste te brengen van de stelpost nieuw beleid (politiek speerpunt Stadspromotie); - De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 11 Onderwerp Evaluatie Winkeltijdenbeleid/ruimere zondagsopenstelling De Winkeltijdenwet is op 1 juli 2013 gewijzigd om gemeenten de vrijheid te geven over het wel of niet toestaan van koopzondagen. De raad heeft besloten dat sinds december 2013 alle winkels in Hoorn op alle zondagen hun winkeldeuren mogen openen voor het publiek. Ook heeft de raad besloten de ruimere zondagsopenstelling en de effecten daarvan na een jaar te evalueren en de raad te informeren over de uitkomsten hiervan. Voor een goede beeldvorming is geëvalueerd met interne gemeentelijke disciplines, politie, met de Ondernemers Stad Hoorn, via het Overleg Leefbaar Binnenstad en via het onderzoeksbureau I&O Research met een enquête onder inwoners en ondernemers. Nieuwsactualiteiten, reacties van publiek en ondernemers(verenigingen) zijn ook meegenomen in de evaluatie. De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie worden in bijgevoegde brief aan de raad verder omschreven. Het onderzoeksrapport van I&O Research is als bijlage bij deze brief toegevoegd.

5 5 van 8 Het advies is om de ruimere zondagsopenstelling in stand te houden. Uit de evaluatie blijkt dat zowel onder inwoners als ondernemers hiervoor draagvlak is en de concurrentiepositie voor Hoorn is verbeterd. De ruimere zondagsopenstelling heeft zowel positieve als negatieve effecten. Ook heeft dit effect op de omzet van ondernemers, de koopavond en de gemeentelijke dienstverlening. Het betaald parkeren in de binnenstad op de gezamenlijke Superkoopzondagen blijft nodig vanwege de verkeersaantrekkende werking. - De raad via een brief te informeren over de effecten van de ruimere zondagsopenstelling en de raad in deze brief te adviseren de ruimere zondagsopenstelling in stand te houden. In de brief wordt de suggestie gedaan om het onderwerp meningvormend in de commissie te bespreken. 12 Onderwerp Jaarlijks verslag geregistreerde klachten over discriminatie Ieder jaar moet de gemeente op grond van artikel 3 van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rapporteren hoeveel klachten er het vorige jaar bij de gemeentelijke voorziening zijn binnen gekomen. Bij Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1) zijn in meldingen van discriminatie gedaan, met name op het gebied van ras/nationaliteit/afkomst (38), leeftijd (8) en handicap/chronische ziekte (5). De meeste incidenten vonden in de publieke en politieke opinie plaats (18), op korte afstand gevolgd door de arbeidsmarkt (13). De samenwerking tussen Art.1 en de politie is goed. Bij deze twee organisaties samen werden 72 meldingen gedaan (de aantallen zijn gestegen van 19 meldingen in 2012 naar 47 in 2013 en 72 in 2014). In 2014 worden de cijfers beïnvloed door de uitspraak Minder, minder van dhr. Wilders, dat landelijk heeft geleid tot een groot aantal meldingen. In Hoorn waren dit er 17. Art.1 heeft naast klachtregistratie en individuele begeleiding ook voorlichting gegeven op bijvoorbeeld scholen, deelgenomen aan projecten en onderzoek verricht. Voorgesteld wordt de jaarrapportage ter kennisgeving toe te sturen aan het Ministerie en de gemeenteraad. - De jaarrapportage 2014 vast te stellen; - De jaarrapportage 2014 met een brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te sturen; - De jaarrapportage 2014 met een brief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen. 13 Onderwerp Uitbreiding MFA De Kreek met tweede school Binnen twee jaar wordt in de wijk B/O een tekort aan lokaalcapaciteit voor de twee basisscholen verwacht. Daarom is het van belang, dat MFA De Kreek wordt uitgebreid met het tweede schoolgedeelte. Vanwege de crisis in de woningbouw was in 2010 besloten De Kreek gefaseerd te realiseren. Om te voorkomen dat de scholen in B/O problemen krijgen met de huisvesting van hun leerlingen, is het van belang om de voorbereidingen voor de uitbreiding op korte termijn op te starten. Voorgesteld wordt om hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van ,-- en de dekking daarvan (reserve welzijnsvoorzieningen B/O) te regelen bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet. - Ermee akkoord te gaan dat voorbereidingen worden getroffen voor het uitbreiden van MFA De Kreek met het tweede schoolgebouwdeel;

6 6 van 8 - Vooruitlopende op de kredietaanvraag, een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van ,-- en de dekking daarvan (reserve welzijnsvoorzieningen B/O)te regelen bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet; - De raad voor te stellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 14 Onderwerp Verjaring perceel grond bij Koepoortsweg 89 te Hoorn De bewoner van Koepoortsweg 89 te Hoorn heeft contact met de gemeente opgenomen, omdat de beschoeiing aan de achterzijde van de woning tussen de achtertuin en de sloot de tocht dreigt in te storten. Omdat de beschoeiing onderdeel uitmaakt van een stukje gemeentegrond gelegen tussen de sloot de tocht en het perceel van Koepoortsweg 89, heeft de bewoner van Koepoortsweg 89 de vraag gesteld wie er verantwoordelijk is voor het herstel van de beschoeiing. Hier komt bij dat de bewoner van Koepoortsweg 89 van mening is dat het stukje gemeentegrond door verjaring zijn eigendom is geworden, omdat er sprake is van een onafgebroken bezit van 20 jaar. Dat de grond gelegen achter Koepoortsweg 89 door verjaring is overgegaan naar de bewoners van Koepoortsweg 89 en mee te werken aan de notariële afhandeling hiervan. Dat de gemeente niet bijdraagt in de kosten van de beschoeiing. Portefeuillehouder gaat met de afdeling na of er eerder verzoeken in dit gebied zijn afgewezen (toetsing in verband met gelijkheidsbeginsel). 15 Onderwerp IJsselweg/Dinkelweg, reconstructie tot kruispunt met verkeerslichten STB Op 3 februari heeft de gemeenteraad het aangepaste programma Masterplan Hoofdinfrastructuur vastgesteld. Eén van de projecten in dit programma is de reconstructie van het kruispunt IJsselweg/Dinkelweg tot een kruispunt met verkeerslichten. Om het project volgens planning in 2016 te realiseren moet tijdig gestart worden met de voorbereiding hiervan. De kosten zijn geraamd op ,--. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse lasten van de investering te dekken uit de reserve Parkeren en Infrastructuur. De provincie Noord-Holland biedt een subsidieprogramma Kleine infrastructuur, dit project wordt hiervoor aangemeld. de raad voor te stellen: - Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van ,-- en de bijbehorende kapitaallasten van ,-- (3%, 20 jaar) te dekken uit de Reserve Parkeren en Infrastructuur. - De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. C Overige vragen 16 Onderwerp Veiligheid rond de NS- stations Geadviseerde beslissing AC/PUB De conceptbeantwoording tegemoet te zien.

7 7 van 8 D Vaste afsluitende onderwerpen 17 Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie E 18a Rondvraag Lijst van representatieve activiteiten 18b Uitnodiging Westfries VNG- arrangement/ Inschrijving VNG Jaarcongres Niet besproken, wordt volgende week opnieuw geagendeerd. 18c Uitnodiging Westfriese Tafel Markt, Enkhuizen, Niet besproken, wordt volgende week opnieuw geagendeerd. 18d Dodenherdenkingen 4 mei Niet besproken, wordt volgende week opnieuw geagendeerd. F Regio-aangelegenheden 19 Onderwerp Financiële dekking in 2015 en structureel van de Regionale Economische Agenda en de bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord De Economische Agenda van West-Friesland en de bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vragen om financiële dekking over het jaar 2015 en daarna. Op 24 december 2014 zijn twee nota s hierover door het college aangehouden: een over de Regionale detailhandelvisie (dat is een onderdeel van de Economische Agenda van West- Friesland) en een over het tekort aan dekking van de structurele bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De portefeuillehouders van EZ en Financiën hebben afgesproken de financiële dekking van de Economische Agenda en het Ontwikkelingsbedrijf samen in een enkele nota aan het college voor te leggen. - Het nadeel van de bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ad ,- in 2015 en structureel op te voeren bij de Kadernota. - De kosten in 2015 voor de Economische Agenda van West-Friesland ad ,-- op te voeren bij de Kadernota. - Het nader door de gemeenteraden te bepalen structurele budget van de Regionale economische Agenda op te voeren bij de Kadernota. 20 Onderwerp Agenda AB Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 27 maart 2015 VVH Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vergadert op 27 maart Het is van belang dat de burgemeester met een collegestandpunt aan de AB-vergaderingen deelneemt en namens Hoorn besluiten neemt en namens Hoorn standpunten inneemt. In het bijgevoegde overzicht staat de AB-agenda. Bij de agendapunten is per punt aangegeven: de

8 8 van 8 kern van de zaak, het voorstel van de Veiligheidsregio en het standpunt van Hoorn. Akkoord te gaan met de standpunten van Hoorn aangegeven op het bijgevoegde overzicht. Portefeuillehouder informeert het college over de discussie in het DB. Hij zal alternatieve invulling zoeken voor de dekking van de 5 ton bezuiniging die resteert na het overeind houden van het pluspakket. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 31 maart 2015 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037) B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : 1068796 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 1 B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 Corsa.reg.nr. : 13.00449 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie