Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)"

Transcriptie

1 B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer S.R. Bashara secretaris mr. F.G. Mencke Afwezig : A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer ) 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst van 16 juni 2014 Akkoord. 3 Vaststelling akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 24 juni 2014 Akkoord. B Bespreeklijst 4 Onderwerp Aanbestedingsstrategie inkoop jeugdzorg 2015 AC Om de inkoop van jeugdzorg voor 2015 te realiseren is een inkoopprocedure opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de VNG-aanwijzing van de uiterlijke datum voor het sluiten van overeenkomsten, zijnde 1 oktober In de bijgevoegde Hoornse 5 is de strategie beschreven. - de Hoornse 5 vast te stellen; - de aanbestedingsstrategie zoals die in de Hoornse 5 is opgenomen uit te laten voeren door de projectgroep Inkoop Jeugdzorg 2015 van de gemeente Hoorn; - kennis te nemen van de conceptuele Samenwerkingsovereenkomst Jeugdzorg West- Friesland Onderwerp Afspraken BJZNH over inzet toegang-medewerkers STO In het kader van de zorgcontinuïteit 2015 is door de gemeenten met BJZNH afgesproken dat laatstgenoemde per 2015 geen toegangstaken meer uitvoert. Ook is afgesproken dat de gemeenten vóór 1 juli 2014 duidelijkheid geven over de inzet van uitvoerende medewerkers van de huidige toegang. Het lukte niet meer om het Madivosa advies tijdens haar vergadering van 12 juni jl. te bespreken. Regionale bespreking op korte termijn is niet mogelijk. Daarom is afgesproken dat dit advies individueel per gemeente in het college wordt besproken. In het Madivosa-voorstel wordt geadviseerd om BJZNH te berichten dat

2 2 van 6 de gemeenten vóór 1 juli nog geen uitspraak kunnen doen over de positie van het BJZNH en zich alleen verantwoordelijk achten voor frictiekosten die zijn veroorzaakt door baanverlies per van de vaste medewerkers van bureau toegang in West-Friesland. Er ligt evenwel een duidelijke toezegging aan BJZNH om vóór 1 juli a.s. hierover duidelijkheid te geven. Verder is eerder in de RTA afgesproken dat de gemeenten niet verantwoordelijk gesteld mogen worden voor de ontstane frictiekosten. Daarom wordt geadviseerd om het Madivosa-voorstel niet over te nemen maar de bereidheid uit te spreken om te werken aan het herplaatsen van de huidige medewerkers Bjz in de gebiedsteams in Hoorn bij andere aanbieders in de regio zonder dat hieraan voor de gemeente Hoorn consequenties verbonden zijn (zie bijgaand uitgebreid advies). 1. Madivosa-advies niet over te nemen. 2. Bereidheid uit te spreken om te werken aan het herplaatsen van de huidige medewerkers Bjz in de gebiedsteams in Hoorn bij andere aanbieders in de regio, onder de voorwaarde dat de gemeente Hoorn niet direct of indirect verantwoordelijk gesteld mag worden voor de opgebouwde (arbeids)rechten van medewerkers in de afgelopen jaren. 3. Dit standpunt zo spoedig mogelijk ter kennis brengen van de regiogemeenten en de secretaris van Madivosa. 6 Onderwerp Bezwaarschrift wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ( ) tegen de beëindiging van de financiële tegemoetkoming autokosten SZ Betrokkene heeft al heel lang een auto. Gezien de gezondheidsklachten gebruikt zij de auto voor nagenoeg al haar verplaatsingen. Zij kreeg daar geruime tijd een voorziening voor in de vorm van een financiële tegemoetkoming vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Die voorziening wordt nu, met inachtneming van een overgangsperiode van een half jaar, beëindigd. Reden hiervoor is dat betrokkene met haar eigen auto een oplossing in haar eigen omgeving gevonden heeft die haar verplaatsingsprobleem opheft. In die situatie is geen sprake van een noodzaak voor een WMO-voorziening. In het bezwaarschrift wordt gesteld dat zonder de voorziening betrokkene de auto niet meer kan blijven rijden. Los van het feit dat die situatie zich nu niet voordoet, is de WMO niet bedoeld als inkomensondersteuning. Het moet doelen bereikbaar maken voorzover de aanvrager dat niet zelf kan. Betrokkene kan met de eigen auto volledig voorzien in haar vervoersbehoefte en hoeft daarom niet vanuit de WMO gecompenseerd te worden. Het voorstel aan te houden. Portefeuillehouder wil zich in overleg met de afdeling verdiepen in de achtergronden van deze zaak. Komt volgende week terug. 7 Onderwerp Poort van Hoorn: huur- en koopovereenkomsten Leekerweide AC Sinds 2008 is de gemeente in gesprek met stichting Leekerweide over vervangende nieuwbouw op perceel Dampten 28. Op 3 februari 2014 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de stichting over de vervangende nieuwbouw. In de samenwerkingsovereenkomst staan de kaders benoemd voor het opstellen van de koop- en huurovereenkomsten. Afgesproken is dat stichting Leekerweide eigenaar wordt van perceel Dampten 28 en de gemeente eigenaar wordt van perceel Dampten 16. De samenwerkingsovereenkomst is uitgewerkt in huur en koopovereenkomsten. Op 16 juni 2014 heeft stichting Leekerweide de huur en koopovereenkomsten ondertekend en aan de gemeente toegezonden. Nadat de gronden zijn overgedragen kan de aannemer starten met

3 3 van 6 de bouwwerkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is dat de stichting Leekerweide een nieuw pand heeft op perceel Dampten 28 en eigenaar is van dit perceel. Hierbij kunnen zij de werkzaamheden van de stichting in Hoorn voortzetten. De gemeente is eigenaar van perceel Dampten 16. Hiermee is zij in de gelegenheid op dit perceel elk moment onderdelen uit de structuurvisie Poort van Hoorn te realiseren. In te stemmen met de onderliggende huur- en koopovereenkomsten met stichting Leekerweide. Samen met Leekerweide wordt geprobeerd het btw-nadeel te compenseren met het aanbestedingsvoordeel en versoberingen, eventueel en zonodig voor het restant een kredietvoorstel aan de raad te doen. 8 Onderwerp Overeenkomst TSH 2e fase STO In januari 2008 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Thunnissen Intermaris Projecten B.V voor de ontwikkeling van de TSH locatie. In deze overeenkomst is afgesproken dat voor de 2de fase een aparte overeenkomst zal worden afgesloten. In deze overeenkomst is de inrichting van de openbare ruimte, de overdracht van de openbare ruimte en de planschade geregeld. De overeenkomst aan te gaan. 9 Onderwerp Poort van Hoorn - beantwoording raadsvragen AC Op 20 mei 2014 is het coalitieakkoord besproken in de raad. Daarbij heeft de heer Louwman van de fractie van de VVD de vraag gesteld: De tunnel wordt niet aangelegd en waar is nu de 60 miljoen gebleven? Ter vergadering heeft wethouder De Jong hierop geantwoord. Omdat het antwoord nieuwe vragen opriep bij de vraagsteller is afgesproken dat het college hier schriftelijk op terugkomt. De raad door middel van brief te informeren over de wijze waarop de kosten van de autotunnel zich verhouden tot de kosten van de ideeën zoals in het coalitieakkoord opgenomen. Het college wil wijzigingen in conceptbrief en oplegger. Afdoening en eindredactie wordt gemandateerd aan de portefeuillehouder (Bashara). 10 Onderwerp Beantwoording brief gemeente Medemblik inzake huisvesting Werkorganisatie Westfriesland SZ In januari en februari van 2014 zijn 7 gemeenteraden in Westfriesland akkoord gegaan met de oprichting van de Werkorganisatie Westfriesland en is het implementatietraject gestart. Een van de onderdelen van het implementatietraject is de huisvesting van de nieuwe organisatie. Hiervoor is door een werkgroep een procedure opgesteld ondersteund door een onafhankelijk makelaar/taxateur. De procedure heeft twee volwaardige aanbiedingen opgeleverd te weten de Dick Ketlaan in Wognum (de derde toren) en Dampten 26 (Op/maat). In eerste instantie heeft de werkgroep het advies bij de stuurgroep neergelegd om te kiezen voor Wognum. De stuurgroep heeft echter een andere afweging gemaakt. Een ruime meerderheid heeft gekozen voor Dampten 26. Dit voorgenomen besluit is inmiddels voorgelegd aan de BOR en die heeft hier positief op geadviseerd. De gemeente Medemblik is niet blij met de uitkomst van de procedure en heeft het gevoel dat de van te voren opgestelde criteria gaandeweg zijn veranderd. Zij hebben daarom een

4 4 van 6 brief gestuurd aan alle colleges in Westfriesland met het verzoek een nieuwe afweging te maken, voordat de stuurgroep het definitieve besluit neemt. De stuurgroep komt donderdag 26 juni bijeen. Akkoord te gaan met het versturen van de brief in antwoord op de brief van de gemeente Medemblik inzake de huisvesting van de Werkorganisatie Westfriesland. Het college heeft een aangepaste versie ontvangen. Conform die versie wordt de brief van Medemblik beantwoord. C 11a Artikel 43-vragen Onderwerp Beantwoording vragen fractie CDA over een factuur betreffende de erfpachtcanon voor sportvereniging sv Westfriezen STB De fractievoorzitter van het CDA heeft met een brief d.d. 4 juni 2014 vragen ex. art. 43 gesteld over een factuur betreffende de erfpachtcanon voor sportvereniging sv Westfriezen. Bijgaand treft u een conceptbrief ter beantwoording van deze vragen De artikel 43 vragen van het CDA over de factuur erfpachtcanon sv Westfriezen te beantwoorden door middel van een brief. Niet akkoord te gaan met de voorgelegde beantwoording. Er wordt te weinig ingegaan op het communicatie-aspect. Aan de portefeuillehouder wordt afdoening en eindredactie gemandateerd. 11b Onderwerp Beantwoording vragen inzake onderzoek parkeervergunning voor mantelzorgers STB Op 8 april 2014 is de fractie van VOC Hoorn geantwoord dat wij onderzoek zullen doen naar de mogelijkheid om gratis parkeren voor mantelzorgers in Hoorn in te voeren. Het onderzoek is uitgevoerd. De afgelopen jaren is het één maal voorgekomen dat iemand als mantelzorger in een vergunninggebied wilde parkeren. Op dat moment is er binnen het bestaande parkeerbeleid maatwerk geleverd. Er zijn toen aan de persoon die mantelzorg ontving extra bezoekerskraskaarten verstrekt. Gelet op deze beperkte behoefte en het beperken van (extra) regeldruk is er geen noodzaak is om een aparte parkeervergunning voor mantelzorgers in te stellen. Eventuele nieuwe verzoeken kunnen weer met maatwerk binnen het bestaande parkeerbeleid opgevangen worden. Het gratis verstrekken van vergunningen staat op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel. Het is moeilijk uit te leggen dat een bepaalde groep (in dit geval de mantelzorgers) geen belasting hoeft te betalen voor de verstrekking van een parkeervergunning. Het voorstel aan te houden; het college wil meer duidelijkheid over de gesuggereerde verruiming voor mantelzorgers. Past dit nog binnen het bestaande beleidskader? Welke uitvoeringsrisico's zijn er mogelijk? Na overleg met de portefeuillehouder terug in het college. D Vaste afsluitende onderwerpen 12 Voorbereiding commissie en raadsvergadering

5 5 van 6 Intern memo algemene raadscommissie E 13a Rondvraag Lijst van representatieve activiteiten 13b VVRE en Agriboard Wethouder Tap stemt af met de wethouder in Medemblik over de samenstelling van de stuurgroep Greenport NHN. 13c Lobbyoverleg NHN, werkbezoek Open Days 2014 Brussel Collegeleden van Veldhuizen en Tap worden aangemeld. 13d Memo uitwerking introductie college in de stad Verschuift vanwege tijdgebrek naar volgende week. F 14a Regio-aangelegenheden Onderwerp Centraal Afvalverwijderingbedrijf West-Friesland (CAW) AB/DB bestuursoverleg 30 juni 2014 STB Bijgaand een uitnodiging voor de bestuursvergadering CAW van 24 februari Punten van belang op de agenda: aandeelhoudersvergadering HVC NV, concept jaarrekening 2013 en conceptbegroting 2015 CAW, normenkader 2014, rekenkameronderzoek HVC, inzameling op maat, handhaving in het CAW-gebied en Show Band Hoon: verzoek om inzamelvergunning. 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de gecombineerde vergadering Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur CAW; 2. Kennis te nemen van de inkomende en uitgaande stukken sinds 14 februari 2014; 3. In te stemmen met het verslag, besluiten- en actielijst van de gecombineerde vergadering van DB en AB van 14 februari 2014; 4. Bij de aandeelhoudersvergadering in te stemmen met het directieverslag en jaarrekening 2013 waarin wordt voorgesteld: - Het resultaat te onttrekken aan de overige reserves, waardoor het eigen vermogen afneemt tot 63,2 miljoen; - De jaarrekening 2013 vast te stellen; - Het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer; - De raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. 5. De conceptjaarstukken 2013 vast te stellen en in te stemmen met toezending van deze naar de accountant ter verkrijging van een goedkeurende verklaring; 6. De conceptbegroting 2015 goed te keuren en in te stemmen met het voorstel om de conceptbegroting voor te leggen aan de deelnemende gemeenten voor het indienen van eventuele zienswijzen bij het Dagelijks Bestuur; 7. In te stemmen met het normenkader 2014 voor de financiële administratie; 8. Kennis te nemen van de conceptbrief waarin het CAW een reactie geeft op het

6 6 van 6 rekenkameronderzoek; 9. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de invoering van inzameling op maat ; 10. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de handhaving in het CAWgebied; 11. Niet akkoord te gaan met het voorstel om het verzoek van Showband Hoorn af te wijzen. College wil dat er serieus gekeken wordt naar mogelijkheden om e papierinzameling door de Showband te continueren en vraagt daarvoor de ruimte bij de HVC-partners. Wethouder Bashara zal dat als eerstverantwoordelijke portefeuillehouder melden aan de vertegenwoordiger van de Showband. 14b Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Houdstermaatschappij GKNH (Gaskop Noord-Holland) De stukken worden via spinnenweb-constructie aan de collegeleden voorgelegd. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 1 juli 2014 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 17 december 2002, aanvang 20.00h, en voortgezet op donderdag 19

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie