Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014"

Transcriptie

1 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg secretaris mr. F.G. Mencke Afwezig : A 1 Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummers , , , , , , , , , , , ) Akkoord. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst van 18 februari 2014; Akkoord Naar aanleiding van het besluit over onderhoud brandweerkazernes en de demarcatielijst met de Veiligheidsregio: afgesproken wordt de gemaakte afspraken over een jaar te evalueren. Daarnaast zegt de burgemeester toe met een spoorboekje te komen om de besluiten die nu nog genomen moeten worden in het kader van de regionalisering. 3 Vaststelling akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 25 februari 2014 Akkoord. 4 Stuurgroep Agenda van 24 februari en Verslag van 10 februari Gevraagd wordt om in de raadsevaluatie over het project Oostereiland nadrukkelijk ook de maatschappelijke meerwaarde mee te nemen. B Bespreeklijst 5 Onderwerp Stand van zaken en resultaten projecten over de periode oktober 2012 tot oktober 2013 AC De rapportage projecten geeft de voortgang weer van de projecten die in voorbereiding en uitvoering zijn. Deze rapportage is onder andere gebaseerd op het college-uitvoeringsprogramma Naast een opsomming van de projecten, geeft het overzicht, per project, informatie over het projectresultaat, de jaarlijkse doelstelling en wat daarvan is gerealiseerd. Deze voortgangsrapportage is de laatste papieren versie. De ontwikkeling van het projectmatig werken in de gemeentelijke organisatie biedt de mogelijkheid om informatie over de projecten digitaal te verstrekken. Het digitale projectenportaal is naar verwachting begin volgend jaar operationeel. Naast de digitale informatieverstrekking volgt er van de grotere projecten een afzonderlijke voortgangrapportage over Deze rapportage wordt uiterlijk in het eerste kwartaal 2014 uitgebracht.

2 2 van 6 Het voorstel aan te houden; actualiseren per stand begin maart en aanbieden aan de nieuwe raad. 6 Onderwerp Standplaatsenbeleid Hoorn 2014 In 2005 was door het toenmalige college besloten om voor kiosken een uitsterfbeleid te hanteren. Het huidige college heeft bij haar besluit van 24 mei 2011 expliciet aangetekend niet van mening te zijn dat het fenomeen kiosk uit de stad moet verdwijnen. Er is dus geen sprake van een algemeen uitsterfbeleid voor kiosken. Er is/was ook spraakverwarring over wat een kiosk, in relatie tot een standplaats, is. Er is behoefte aan een juiste afbakening van de positie van standplaatsen en kiosken. Een kiosk is geen standplaats (meer) en moet als gebouw en bestemming beoordeeld worden vanuit het bestemmingsplan. Om hun positie te markeren worden kiosken in de opgestelde beleidsnotitie wel uitgebreid besproken, maar wordt er geen nieuw beleid voor geformuleerd. Het college staat voor standplaatsen een wat ruimhartiger beleid voor en wil wat meer verlevendiging in de stad en meer ruimte geven aan ondernemers. Standplaatsen kunnen een aanvulling vormen op het winkelaanbod en het verzorgingsniveau van de betreffende wijk. In dit voorstel wijst het college geen standplaatsen aan, maar worden standplaatsen via een beleidsregel met een set van toelatingscriteria gereguleerd. Niet elke aanvraag voor standplaatsen vergt een uitgebreide beoordeling. Het verdient daarom aanbeveling de legestarieven te wijzigen door deze te verdelen in 2 of 3 categorieën. - Het Beleid Standplaatsen 2010 in te trekken; - De beleidsnotitie Standplaatsenbeleid Hoorn 2014 vast te stellen; - De beleidsregel Standplaatsenbeleid Hoorn 2014 vast te stellen en bekend te maken; - De legestarieven voor een standplaatsvergunning te wijzigen door een categorieverdeling op te nemen voor lichte en zware aanvragen (maakt verder geen onderdeel uit van dit voorstel); - De raad schriftelijk te informeren. 7 Onderwerp Onderzoek vaarroute Poort van Hoorn Bij de ontwikkeling van de Poort van Hoorn is het mogelijk om gelijktijdig de stedelijke ontsluiting van de noord zuid vaarroute aan te leggen. Een onderzoek geeft duidelijkheid over de technische haalbaarheid en de meerkosten die hieraan verbonden zijn. De onderzoekskosten hiervan bedragen maximaal ,--. Het gelijktijdig aanleggen van de vaarroute is een kans die zich nu voordoet. Het is technisch mogelijk om dit op een later tijdstip aan te leggen, maar dit brengt hogere kosten met zich mee dan nu het geval is. Voorop wordt gesteld dat dit onderdeel het project Poort van Hoorn niet mag vertragen. Het advies is om dit onderzoek uit te laten voeren. Hoewel dit onderwerp niet voldoet aan twee van de drie O s (Onvoorzienbaar, Onontkoombaar, Onuitstelbaar) wordt toch voorgesteld om de kosten ten laste te brengen van de post incidenteel onvoorzien. Het voorstel aan te houden; graag aangeven of er een alternatieve route (via de Leekerlanden bijvoorbeeld) mogelijk is. 8 Onderwerp Aansluiten bij Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

3 3 van 6 AC Alle gemeenten in Nederland hebben de oproep gekregen zich aan te sluiten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. Gemeente Hoorn is al aangesloten bij de IBD maar de aansluitprocedure is uitgebreider geworden en moet opnieuw worden doorlopen. - Het opnieuw doorlopen van de aansluitprocedure bij de Informatiebeveiligingsdienst. - Thijs Broersen (informatiebeveiligingscoördinator) en Ruben Weel (Bureauhoofd Automatisering) aan te wijzen als Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB). - Kennis te nemen van het aanstellen van Thijs Broersen, Ruben Weel, Paul van der Werff (Afdelingshoofd Informatievoorziening) en Patrick Castenmiller (Informatiemanager) als Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB) indien de aansluitprocedure mag worden gestart. 9 Onderwerp Benoemen leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 PUB Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op grond van artikel E4 van de Kieswet benoemt het college van burgemeester en wethouders voldoende leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus. De (reserve) stemmentellers worden benoemd als plaatsvervangende leden. Een aantal tellers heeft aangegeven ook beschikbaar te zijn als reserve lid. Daarom worden de stemmentellers ook benoemd als reserve lid. De reserve leden kunnen geplaatst worden in vacatures van leden die optreden in de periode tot en met 19 maart 2014 op ieder stembureau. Voor stembureau 63 Openbare basisschool Socrates worden 3 extra plaatsvervangende leden benoemd. Deze 3 leden vormen van tot uur een extra stembureau binnen stembureau 63 om de doorstroming in deze drukke periode te garanderen. Gezien de omvang van dit stembureau (2.353 opgeroepen kiezers) zullen deze leden na afloop ook helpen bij het tellen van de stemmen. Zij ontvangen een vergoeding van 100,--. Sinds 2014 worden in artikel E4 van de Kieswet eisen gesteld aan de benoeming: als lid en plaatsvervangend lid van het stembureau kunnen worden benoemd degenen die op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en na het volgen van een training naar het oordeel van burgemeester en wethouders over voldoende kennis en vaardigheden beschikken op het terrein van het verkiezingsproces. In Hoorn wordt al een aantal jaren een verplichte instructie gegeven. Deze lijn wordt voortgezet. De kosten worden betaald uit het daarvoor beschikbare budget. - De leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 conform bijgevoegde lijsten te benoemen waarbij de (reserve) stemmentellers benoemd worden als plaatsvervangende- en reserveleden die geplaatst kunnen worden op ieder stembureau. - In te stemmen met het aanwijzen van 3 extra plaatsvervangende leden voor stembureau 63 Openbare basisschool Socrates voor de periode van tot uur die na uur als teller op zullen treden. - De vergoeding voor de 3 extra plaatsvervangende leden voor stembureau 63 Openbare basisschool Socrates vast te stellen op 100,-- per persoon. 10 Onderwerp

4 4 van Voorbereidingskrediet Boulevard Westerdijk De ontwikkeling van de Westerdijk tot boulevard is één van de prioriteiten uit het programma Waterfront. Deze ontwikkeling bestaat uit een aantal onderdelen. Op de korte termijn spelen de wensen vanuit de gemeente bij de dijkversterking, het faciliteren van een horecafunctie/paviljoen op de Westerdijk en het voorplein bij de oude schouwburglocatie. Daarnaast bestaat het project uit een nieuwe invulling van de openbare ruimte. Hiervoor is reeds een projectorganisatie opgezet. Voor de voorbereidende werkzaamheden tijdens de definitie fase van het project, dient een voorbereidingskrediet beschikbaar te worden gesteld. De dekking zal naar verwachting medio 2014 worden geregeld bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet. - Voor de ontwikkeling van de Boulevard Westerdijk een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van ,-- en de dekking daarvan te regelen bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet; - De raad voor te stellen de bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen. 11 Onderwerp Samenwerking VTH-taken West-Friesland VVH Het afgelopen jaar is er ambtelijk met veel enthousiasme door alle West-Friese gemeenten hard gewerkt aan een samenwerking voor de uitvoering van Vergunningverlening-, Toezichten Handhavingstaken (vth-taken). Doel van de samenwerking is het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering en het voldoen aan de kwaliteitscriteria voor kritieke massa welke wettelijk kader zullen worden per De samenwerking is in concept gereed en dient alleen nog juridisch nader te worden uitgewerkt. De samenwerking is bestuurlijk in de VVRE besproken en kon daar op veel enthousiasme rekenen. Hierbij wordt de colleges de voortgangsrapportage aangeboden en wordt besluitvorming gevraagd. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde samenwerking onder voorwaarde dat de samenwerking wordt gerealiseerd binnen de huidige budgettaire kaders en waarbij de juridische vorm van de samenwerking nog verder vorm moet worden gegeven. - Akkoord te gaan met de voorgestelde samenwerking op schaal van West-Friesland op het gebied van de vth-taken; - Onder voorwaarde dat de samenwerking wordt gerealiseerd binnen de huidige budgettaire kaders - En waarbij de juridische vorm van de samenwerking nog verder vorm moet worden gegeven. - De raad over deze ontwikkeling te informeren. C Artikel 43-vragen 12a Onderwerp Vragen fractie VOC Hoorn over gratis parkeervergunning mantelzorgers Ph Ruppert Geadviseerde beslissing AC/ De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 12b Onderwerp Beantwoording artikel 43-vragen inzake loting voor toelating bij Tabor en Atlas

5 5 van 6 De fracties CDA Hoorn en VVD Hoorn hebben een drietal schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke loting bij toelating van nieuwe leerlingen op locaties van het Atlas College en Tabor College in Hoorn. Naar aanleiding van artikel 43-vragen van de fracties CDA Hoorn en VVD Hoorn de raad te informeren door middel van een brief. De brief aan te passen aan de door de burgemeester gemaakte opmerkingen. D Vaste afsluitende onderwerpen 13 Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie E 14a Rondvraag Lijst van representatieve activiteiten 14b Bezoek voorzitter directieraad VNG Gepresenteerd wordt het Pact van Westfriesland. De burgemeester ontvangt een afschrift van de brieven die het afgelopen jaar naar de VNG zijn gestuurd. Volgende week wordt rapport commissie Brok over Governance VNG geagendeerd. 14c Verslag lunchbijeenkomst Medemblik F Regio-aangelegenheden 15 Onderwerp Gecombineerde vergadering Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur CAW van 24 februari 2014 STB Bijgaand een uitnodiging voor de bestuursvergadering CAW van 24 februari Punten van belang op agenda: inkomende en uitgaande stukken, verzoek van Liander inzake het doorkruisen van de voormalige stortplaats Westwoud ten behoeve van de aanleg van twee middenspanningsverbindingen, inzameling op maat: op weg naar 65% materiaalhergebruik, handhaving in CAW-gebied. - Kennis te nemen van de vergaderstukken van de gecombineerde vergadering Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur CAW; - Kennis te nemen van de inkomende en uitgaande stukken sinds 25 november 2013; - In te stemmen met het verslag, besluiten- en actielijst van de gecombineerde vergadering van DB en AB van 25 november 2013;

6 6 van 6 - In te stemmen met het verzoek van Liander om de voormalige stortplaats Westwoud te doorkruisen ten behoeve van de aanleg van twee middenspanningsverbindingen; - Kennis te nemen van de toelichting op Inzameling op maat; op weg naar 65% materiaalhergebruik. Verzoek aan de interne projectleider om het college kort te informeren over de hoofdlijnen van de Wet Markt en Overheid: waar gaat het de gemeente raken? 16 Onderwerp Lobby-overleg 28 februari 2014: agenda en stukken AC In 2010 hebben de gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn en Kamer van Koophandel ter profilering van de regio Noord-Holland Noord een Lobby-overleg ingesteld. De burgemeesters maken hier onderdeel van uit. Op 28 februari 2014 komt het Lobby-overleg weer bijeen. Op de agenda staat standaard de Lobby-matrix. Dit is een overzicht van onderwerpen, met een stand van zaken, waarop wordt gelobbyd. Verder staat er een mondelinge terugkoppeling van het overleg met Tweede Kamerleden op de agenda. En ter kennisname de notitie Europa-strategie. De agenda en de stukken zijn voorbereid door een voorbereidingsgroep vanuit het Ambtelijk Coördinatie Overleg, Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord en het ambtelijk Lobby-overleg. De burgemeester brengt het collegestandpunt in het Lobby-overleg in. - Kennis te nemen van de agenda en de stukken van het Lobby-overleg van 28 februari In het college te bespreken of er onderwerpen vanuit Westfriesland aan de Lobby-matrix toegevoegd moeten worden. - De problematiek A7/Westfrisiaweg toe te voegen. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 4 maart 2014 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014 Minder regels, meer service Evaluatie van het project 2010-2014 Januari 2014 1 1. Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014. Het terugdringen van regelgeving

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie