Bomen, vegetatie en kleine landschapselementen verwijderen of aanpassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bomen, vegetatie en kleine landschapselementen verwijderen of aanpassen"

Transcriptie

1 Bomen, vegetatie en kleine landschapselementen verwijderen of aanpassen Indien u bepaalde bomen of struiken wenst te kappen, dient u hiertoe voorafgaandelijk een vergunning aan te vragen. Al naargelang de van toepassing zijnde wetgeving spreekt men van: 1. een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt door het schepencollege, 2. een (kap)vergunning uitgereikt door het schepencollege ingevolge een gemeentelijk(e) verordening/reglement, 3. een kapmachtiging uitgereikt door het Agentschap voor Natuur en Bos", 4. een ontheffing op het verbod van verboden te wijzigen vegetaties" uitgereikt door het Agentschap voor Natuur en Bos, of 5. een natuurvergunning uitgereikt door het schepencollege. Het al dan niet nodig hebben van een voorafgaandelijke vergunning bij het kappen van bomen/heggen is afhankelijk van heel wat factoren: De ligging volgens het gewestplan Is er een gemeentelijke verordening of een gemeentelijk politiereglement of niet? De diameter van de boom De afstand tot een vergund gebouw,... Elk gemeentebestuur kan door een verordening of reglement strengere regels uitvaardigen dan in de algemene stedenbouwwetgeving werd voorzien. Op de manier worden sommige, bijvoorbeeld op het eerste zicht vrijgestelde, werken alsnog onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Daarom adviseren wij u bij de minste twijfel steeds contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening of groendienst van uw gemeente. Indien een vergunning wordt afgeleverd, zorg er dan voor dat deze tijdens de uitvoering van de werken op het terrein aanwezig is. Voor het kappen van bomen kunnen er verschillende reglementeringen van toepassing zijn. In dit dossier zetten we ze uitgebreid op een rijtje. Pagina 1/9

2 1. Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos, vindt u in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. Een 'hoogstammige boom' is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft. Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand of in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Er bestaan wel een aantal vrijstellingen. Uitzonderingen (Besluit van de Vlaamse Regering van 14/4/2000) Het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning indien het gaat om: 1. bomen, die geen deel uitmaken van een bos, binnen een straal van 15 m van een vergunde woning/bedrijfsgebouw gelegen in een woongebied, een industriegebied of een daarmee gelijkgestelde gebied (maar dus niet in andere bestemmingen zoals o.m. woonparkgebied), 2. een alleenstaande boom of enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos (in het kader van openbare veiligheid kan de burgemeester op grond van de Nieuwe Gemeentewet uiteraard ook steeds optreden hetwelk meestal door de brandweer zal worden uitgevoerd), of 3. hoogstammige bomen op terreinen in het kader van een goedgekeurd beheersplan. Opgelet Deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen. Indien u volgens voormeld besluit vrijgesteld is van het bezit van een stedenbouwkundige vergunning, kan men nog wel onder de verplichting vallen tot het hebben van: een "(kap)vergunning" ingevolge een gemeentelijke verordening of gemeentelijk reglement, een kapmachtiging uitgereikt door het Agentschap voor Natuur en Bos, een ontheffing van het verbod tot wijzigen van verboden te wijzigen vegetaties uitgereikt door het Agentschap voor Natuur en Bos, en/of een natuurvergunning uitgereikt door het schepencollege. Vraag hierover altijd informatie in uw gemeente. De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos, vindt u in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. Pagina 2/9

3 2. Kappen in een bos De regels voor het kappen van bomen en struiken in een bos, vindt u in het Bosdecreet. 1. Kappen van enkele bomen of struiken In Vlaanderen heeft u voor het kappen van bomen en struiken in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos) in principe een vergunning nodig. Deze vergunning, afgeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos, wordt ook een 'kapmachtiging' genoemd (Bosdecreet). Uitzondering Kappingen van bomen en struiken in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert en die opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan, mogen onmiddellijk, zonder vergunning, uitgevoerd worden en zijn niet vergunningsplichtig. 2. Ontbossing 'Ontbossen' is iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt of waardoor aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven. Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond, tuin,...). Hiervoor heeft u altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing heeft u ook doorgaans een compensatieplicht: Er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing. Pagina 3/9

4 3. Wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen Bepaalde vegetaties zijn beschermd door het Natuurdecreet. Ofwel geldt een strikt wijzigingsverbod ofwel geldt een vergunningsplicht. Deze verboden gelden in een aantal gevallen niet. Ook kan er een afwijking aangevraagd worden om deze vegetaties toch te wijzigen. Deze afwijking wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 1. Verboden te wijzigen vegetaties Een reeks vegetaties zijn door het Natuurdecreet beschermd als verboden te wijzigen. Bomen en struiken kunnen onderdeel zijn van dergelijke verboden te wijzigen vegetaties. De verboden te wijzigen vegetaties zijn, kort samengevat, de volgende: vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties, en historisch permanent grasland incl. daaraan verbonden microreliëf en poelen, gelegen in: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden, de perimeter van een beschermd landschap, of de perimeter van Vogelrichtlijngebieden Poldercomplex (BE ) en Het Zwin (BE ) voor zover geen afwijkende instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld. Artikel 7 van Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu Uitgebreide lijst De vegetaties (behalve dan het historisch permanent grasland) werden concreet opgesomd in Bijlage V van het besluit. Deze lijst is niet zonder belang, aangezien de vermelde vegetaties soms sterk afwijken van wat er volgens het gewone spraakgebruik onder verstaan kan worden. Zo behoren tot de 'heiden' ook zgn. 'heischrale graslanden' met soorten als Pijpenstrootje, struisgrassoorten of Borstelgras. Onder 'moerassen' vallen ook gagelstruwelen, elzen- en essenbossen. Bij 'duinvegetaties' rekent men ook duindoornstruweel en zuur duinbos! SYMBOOL VERKLARING Vennen Ao Oligotroof tot mesotroof water Ce Vochtige of natte dopheidevegetatie Heiden Pagina 4/9

5 Cg Droge struikheidevegetatie Ce Vochtige of natte dopheidevegetatie Ces Vochtige of natte dopheidevegetatie met elementen uit de hoogveenflora Cm Gedegradeerde heide met dominantie van Pijpestrootje Cd Gedegradeerde heide met dominantie van Bochtige smele Cp Gedegradeerde heide met dominantie van Adelaarsvaren Cv Droge heide met Bosbes Ct Venige heide met Bosbes Ctm Venige heide met Bosbes en dominantie van Pijpestrootje T Hoogveen Tm Gedegradeerd hoogveen met Pijpestrootje Ha Struisgrasvegetatie op zure bodem Hn Zure borstelgrasvegetatie Moerassen Mr Rietland Mz Zeebiesvegetatie Mm Galigaanvegetatie Mc Grote zeggenvegetatie Md Drijfzoom en/of drijftil Pagina 5/9

6 Ms Zuur laagveen Mk Alkalisch laagveen Mp Alkalisch laagveen in duinpannen Hf Natte ruigte met moerasspirea Sm Gagelstruweel So Vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond Vm Mesotroof elzenbos met zeggen Vo Oligotroof elzenbos met veenmossen Vt Venig berkenbos Vc Elzen-essenbos van bronnen en bronbeken Waterrijke gebieden Ah Min of meer brakke plas Ae Eutrofe plas Aev Eutrofe plas met slibrijke bodem Aer Eutrofe plas met minerale bodem Am Kweekvijvers Da Schorre Ds Slik of spuikom Duinvegetaties Dd Zeereepduin Dm Vegetatieloze stuifduin Pagina 6/9

7 Qd Zuur duinbos Sd Duindoornstruweel Deze verboden gelden in een aantal gevallen niet. Ook kan er een afwijking aangevraagd worden om deze vegetaties toch te wijzigen. Deze afwijking (ontheffing verbod wijzigen beschermde vegetaties) wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 2. Verboden te wijzigen kleine landschapselementen Bomen en struiken kunnen ook onderdeel zijn van een verboden te wijzigen klein landschapselement. De verboden te wijzigen kleine landschapselementen zijn: holle wegen, graften, bronnen, en poelen in historisch permanent grasland. Men kan wel een ontheffing van dit verbod aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 3. Vegetaties die gewijzigd mogen worden indien u een natuurvergunning heeft Sommige vegetaties mogen gewijzigd worden indien u hiervoor een natuurvergunning heeft. Deze mogen uiteraard niet bij de 'verboden te wijzigen' vegetaties horen en moeten op volgende locaties gelegen zijn: 1 In de gebieden die vallen onder de volgende bestemmingen op de gewestplannen: groengebieden; parkgebieden; buffergebieden; bosgebieden; valleigebieden; brongebieden; agrarische gebieden met ecologisch belang; agrarische gebieden met bijzondere waarde; natuurontwikkelingsgebieden. 2 In de beschermde duingebieden; 3 In de Speciale Beschermingszones Habitatrichtlijn; 4 Binnen de Speciale Beschermingszones Vogelrichtlijn; 5 Binnen de Ramsargebieden. Volgende activiteiten zijn natuurvergunningsplichtige wijzigingen van vegetatie: 1 Afbranden van een vegetatie. 2 Met mechanische of chemische middelen vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie, tenzij deze activiteiten plaatsvinden met betrekking tot percelen met cultuurgewassen. Cultuurgewas is door het BVR gedefinieerd als: een gewas dat verbouwd wordt voor economische doeleinden inclusief braakgronden kaderend in het Europees landbouwbeleid, met uitzondering Pagina 7/9

8 van historisch permanent grasland en van bossen conform het Bosdecreet. 3 Wijzigen van het reliëf, met inbegrip van nivellering van het microreliëf. 4 Rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van de waterhuishouding door drainage, ontwatering, dichten alsook het wijzigen van het overstromingsregime van vegetatie. 5 Wijzigen van historisch permanente graslanden met inbegrip van het microreliëf en poelen, gelegen in : valleigebieden; brongebieden; natuurontwikkelingsgebieden; agrarische gebieden met ecologisch belang; agrarische gebieden met bijzondere waarde; of indien gelegen binnen perimeter van Vogelrichtlijngebied Ijzervallei (BE ) of binnen de perimeters afgebakend in uitvoering van de Habitatrichtlijn in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld. Deze vergunning kan u aanvragen bij uw gemeentebestuur. Ze is niet vereist als u reeds een stedenbouwkundige vergunning heeft (waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos advies verleend heeft). Hierop bestaan een aantal uitzonderingen die identiek zijn aan die voor de verboden wijzigingen (zie verder). 4. Kleine landschapselementen die gewijzigd mogen worden indien u een natuurvergunning heeft Sommige kleine landschapselementen mogen gewijzigd worden indien u hiervoor een natuurvergunning heeft. Deze mogen uiteraard niet bij de 'verboden te wijzigen' kleine landschapselementen horen en moeten op volgende locaties gelegen zijn: 1 In de gebieden die vallen onder de volgende bestemmingen op de gewestplannen : groengebieden; parkgebieden; buffergebieden; bosgebieden; valleigebieden; brongebieden; agrarische gebieden; agrarische gebieden met ecologisch belang; agrarische gebieden met bijzondere waarde; landschappelijk waardevolle agrarische gebieden; natuurontwikkelingsgebieden. 2 Binnen de Vogelrichtlijngebieden; 3 Binnen de Ramsargebieden; 4 In de beschermde duingebieden; 5 In de Habitatrichtlijngebieden; 6 In de gebieden van het IVON. De gebieden die in bovenstaande lijst in cursief gezet zijn, staan niet vermeld in de lijst met locaties waar de natuurvergunningsplicht geldt voor het wijzigen van vegetaties. Volgende activiteiten zijn natuurvergunningsplichtige wijzigingen van kleine landschapselementen : 1. Rooien of anderszins verwijderen en beschadigen van houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen, van houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, van heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden. 2. Wijzigen van de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen, met inbegrip van het afbranden en het vernietigen, beschadigen of doen afsterven van de vegetatie met mechanische of chemische middelen van perceelsrandbegroeiingen en sloten. Pagina 8/9

9 Powered by TCPDF ( 3. Uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen of waterlopen. 4. Wijzigen van sloten, greppels, laantjes, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen, kwelzones en andere kleine landschapselementen in de historisch permanente graslanden die de door de minister, op basis van een overleg tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Landbouw en Visserij, daartoe als bijzonder waardevol zijn aangewezen, op voorwaarde dat deze gelegen zijn in het agrarisch gebied met landschappelijke waarde binnen de landbouwstreek de Polders (volgens KB van 24/02/1951). De minister draagt binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze bepaling, een eerste lijst voor van dergelijk historisch permanente graslanden voor, voor vaststelling door de Vlaamse Regering. Deze vergunning kan u aanvragen bij uw gemeentebestuur. Ze is niet vereist als u reeds een stedenbouwkundige vergunning heeft (waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos advies verleend heeft). Hierop bestaan een aantal uitzonderingen die identiek zijn aan die voor de verboden wijzigingen (zie verder). 5. Vrijstellingen en afwijkingen Op de hoger beschreven regeling rond het verbod op wijzigingen en de natuurvergunningsplicht, bestaan een aantal algemene uitzonderingen. Bovendien kunnen individuele afwijkingen worden toegestaan. In geval van de verboden, spreekt men dan ook vaak van een relatief verbod. Er moet wel steeds voldaan zijn aan de zorgplicht opgelegd door artikel 14 van het Natuurdecreet, het integratiebeginsel uit artikel 16 van het Natuurdecreet (vermijden van vermijdbare schade) en desgevallend aan de beschermingsbepalingen van speciale beschermingszones uit art36ter van het Natuurdecreet. De verbodsbepalingen of vergunningsplichten gelden onder die condities niet in volgende gevallen: 1 Hetzij uitgevoerd op huiskavels van een vergunde woning en/of bedrijfsgebouw en gelegen binnen een straal van maximum 100 m rondom de vergunde én bewoonde woning en/of het vergunde én in gebruik zijnde bedrijfsgebouw. Voor zover de kavels gelegen zijn binnen groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden (gewestplan) geldt een verstrenging van de uitzondering. Ze geldt dan maar binnen het kadastraal perceel van de vergunde woning en/of het bedrijfsgebouw met een maximale straal van 50 m. De nieuwe decretale regeling beperkt de vrijstellingen tot huiskavels van max. 3 ha. 2 Hetzij uitgevoerd op basis van een regelmatige stedenbouwkundige vergunning na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. 3 Hetzij uitgevoerd op basis van een regelmatige machtiging of vergunning afgeleverd op basis van het Bosdecreet. 4 Hetzij expliciet opgenomen in beheerplannen e.d.: een beheerplan voor natuurreservaten; een bosbeheerplan; een inrichtingsplan betreffende landinrichting, voor zover de bedoelde activiteiten zijn uit te voeren in opdracht van het landinrichtingscomité; een kavelplan inzake ruilverkaveling, voor zover de bedoelde activiteiten zijn uit te voeren in opdracht van het ruilverkavelingscomité; een goedgekeurd natuurinrichtingsproject; een beheerplan inzake beschermde landschappen; een goedgekeurd natuurrichtplan; 5 Hetzij het normale onderhoudswerken betreffen. Richtinggevend is hier Bijlage 1 bij de Omzendbrief van 10 november 1998 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het B.Vl.Reg. van 23 juli 1998 ( ) en Code van Goede Natuurpraktijk i.f.v. wijziging van vegetatie en van kleine landschapselementen waarmee een Code van Goede Natuurpraktijk werd ingesteld. Deze code somt de normale onderhoudswerken op voor de hierboven vermelde vegetaties én voor slikke en schorre. Dit document is een bruikbaar richtsnoer voor het College van Burgemeester en Schepenen, dat natuurvergunningen moet afleveren en daarbij voorwaarden kan opleggen, of dat het afwijken van de verbodsbepalingen wegens normale onderhoudswerken moet controleren. Een omzendbrief is echter niet rechtstreeks bindend voor de burger, die er dus ook geen kennis van dient te nemen. Individuele afwijkingen op de verbodsbepalingen kunnen door de Vlaamse minister worden toegestaan, onder dezelfde condities van naleven van zorgplicht, het vermijden van vermijdbare schade en de beschermingsbepalingen uit art. 36ter Natuurdecreet. De afwijking moet schriftelijk worden aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Pagina 9/9

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos 7-3-2013 1 Inhoud 1 Wat is buiten het bos? 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 1 Wat is buiten het bos? Bosdecreet 1990 geeft zeer ruime definitie aan bos : grondoppervlakten

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien Beplantingen en de wet Door de bomen het bos niet meer zien Een vergunning om te mogen aanplanten? In de regel : neen! Wanneer wel : Bebossingsvergunning : bij uw gemeentebestuur Wanneer beplanting in

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

Bomen en het recht. Bomen en het recht

Bomen en het recht. Bomen en het recht Vooraf Wat is een boom? geen juridische definitie Inhoud 1 Bosdecreet 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 6 Veldwetboek 1 Bosdecreet Indien boom tot bos behoort: indien

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 23 JULI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud Laatste aanpassing: 07/03/2008

23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud Laatste aanpassing: 07/03/2008 23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud Laatste aanpassing: 07/03/2008 23 juli 1998: besluit Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van

Nadere informatie

1. Inleiding: situering van de wetgeving

1. Inleiding: situering van de wetgeving A. Wetgeving 1. Inleiding: situering van de wetgeving Wie wetgeving en holle wegen zegt, denkt onmiddellijk aan het principieel verbod op het wijzigen van een holle weg. Dat verbod is een onderdeel van

Nadere informatie

Hoofdsleutel. 4 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Hoofdsleutel. 4 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen 4 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Hoofdsleutel Beantwoord de onderstaande vragen. Indien meerdere antwoorden positief zijn, doorloop dan elke sleutel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 4657 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 99/35119]

Nadere informatie

REGELGEVING BIJ ONTBOSSING

REGELGEVING BIJ ONTBOSSING REGELGEVING BIJ ONTBOSSING Inhoudstafel Inleiding 4 1 Principe 1: ontbossing is verboden, tenzij anders is bepaald in het Bosdecreet 5 Ontheffing van het ontbossingsverbod 6 Maar wat is nu precies ontbossen?

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 17.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 4657 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Het bos doorheen de bomen...

Het bos doorheen de bomen... Het bos doorheen de bomen... Leidraad doorheen de wildgroei aan wetgeving rond houtige kleine landschapselementen. 1 2 Voorwoord Onze West-Vlaamse regio onderging de laatste decennia grote veranderingen.

Nadere informatie

Kappen, vellen, rooien

Kappen, vellen, rooien Kappen, vellen, rooien Beleid/visie Bomen in diverse beleidplannen (milieu, cultuur, ruimtelijke ordening, sociaal, jeugd ) Bomenplan (beleid en beheer) Beschermingsmaatregelen bouwwerven Bomen plannen:

Nadere informatie

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 13/01/2017

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 13/01/2017 Inhoud CURSUS Natuurwetgeving Natuurmanagement Basis Deel ruimtelijke ordening DAG 1 Kennismaking met natuurwetgeving en beleid Natuur als toetssteen voor ruimtelijke ordening Ruimtelijke plannen en bestemmingen

Nadere informatie

Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Wetgeving en beleid van de groene ruimte C U R S U S Wetgeving en beleid van de groene ruimte Het bos door de bomen Bomen Bomen: verschillende verschijningsvormen Bossen Natuur (vegetatie) Klein landschapselement Erfgoed, beschermd monument,

Nadere informatie

Wegwijs. in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Wegwijs. in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen 0 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Voorwoord De provincie Antwerpen

Nadere informatie

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

WegWijs. in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. (actualisatie)

WegWijs. in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. (actualisatie) WegWijs in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen (actualisatie) 02 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Voorwoord De

Nadere informatie

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 21/03/2017

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 21/03/2017 Inhoud CURSUS Natuurwetgeving Natuurmanagement Basis Deel ruimtelijke ordening DAG 1 Kennismaking met natuurbehoudswetgeving en beleid Natuur als toetssteen voor ruimtelijke ordening Ruimtelijke plannen

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Addendum B17 Verbouwen van gevels en daken en inwendige renovatiewerken

Addendum B17 Verbouwen van gevels en daken en inwendige renovatiewerken Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaase Regering van 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders

Historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders Historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek de Polders 1. Achtergrond en historiek 2. Natuurwaarden HPG 3. Beslissingen VR 4. Praktijk 1. Achtergrond en historiek Bescherming via natuurwetgeving:

Nadere informatie

HOOFDSTUK Inleiding Een boom vellen Kapmachtiging. door: Tom Joye, Inverde

HOOFDSTUK Inleiding Een boom vellen Kapmachtiging. door: Tom Joye, Inverde HOOFDSTUK 11 Juridische aspecten bij het beheer van veteraanbomen door: Tom Joye, Inverde 11.1 Inleiding Bij het beheer van veteraanbomen zijn soms wettelijke beperkingen of verplichtingen van kracht.

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing Ik, ondergetekende,...... woon in....... en wens over te gaan tot de

Nadere informatie

23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud. Laatste aanpassing: 13/01/2012

23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud. Laatste aanpassing: 13/01/2012 23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud Laatste aanpassing: 13/01/2012 23 juli 1998: besluit Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN

LEIDRAAD VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ LEIDRAAD VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN

Nadere informatie

Voorwoord. Jean-Pol Olbrechts Gedeputeerde voor Leefmilieu

Voorwoord. Jean-Pol Olbrechts Gedeputeerde voor Leefmilieu Voorwoord We komen meestal in contact met de natuur en het landschap in onze tuin of op wandel in veld en bos. Wat we als natuur beschouwen verschilt misschien wel van persoon tot persoon, maar dat bomen

Nadere informatie

Analyse van een aantal eenheden van de Biologische waarderingskaart

Analyse van een aantal eenheden van de Biologische waarderingskaart Analyse van een aantal eenheden van de Biologische waarderingskaart Nummer: INBO.A.2013.128 128 Datum advisering: 10 december 2013 Auteurs: Contact: Steven De Saeger, Carine Wils Lon Lommaert (lon.lommaert@inbo.be

Nadere informatie

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos.

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. Inleiding... 2 Hoofdstuk I :Wat valt onder de toepassing van het Bosdecreet?... 2 I.1. Interpretatie van art.3 van het Bosdecreet... 3 I.1.1.Wat

Nadere informatie

natuur in Gent monitoring 1999-2014

natuur in Gent monitoring 1999-2014 natuur in Gent monitoring 1999-2014 Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen van het RSG en het groenstructuurplan? (Hoe) moeten we bijsturen? Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen

Nadere informatie

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST INZAKE NATUURBEHOUD EN LANDSCHAPPEN( * ) Van Hoorick Geert

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST INZAKE NATUURBEHOUD EN LANDSCHAPPEN( * ) Van Hoorick Geert RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST INZAKE NATUURBEHOUD EN LANDSCHAPPEN( * ) Van Hoorick Geert Wetenschappelijk medewerker Centrum voor Milieurecht Universiteit Gent Advocaat aan de balie van

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

Reglement subsidie kleine landschapselementen

Reglement subsidie kleine landschapselementen Reglement subsidie kleine landschapselementen HOOFDSTUK 1: DEFINITIES EN AFBAKENING Artikel 1.1.: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

Europees beschermde natuur

Europees beschermde natuur Europees beschermde natuur Kwartelkoning Vlaanderen streeft naar 100 broedkoppels van deze soort, in 2007 waren er 6. Twee richtlijnen Vogelrichtlijn, 1979 Habitatrichtlijn, 1992 Afbakenen van gebieden

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen 3 september Tim Ghysels

Subsidie voor boslandbouwsystemen 3 september Tim Ghysels Subsidie voor boslandbouwsystemen 3 september 2015 Tim Ghysels tim.ghysels@lv.vlaanderen.be Maatregel PDPOIII Inleiding Eenmalige aanplantsubsidie Onderdeel van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 Stuk 136 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Vera Dua houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 TOELICHTING DAMES EN HEREN, Het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; DE PROVINCIERAAD VAN W EST- VLAANDEREN, Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

Inhoud. Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Het Natuurdecreet 21/03/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet

Inhoud. Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Het Natuurdecreet 21/03/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet Inhoud CURSUS Natuurwetgeving Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet DAG 2 Het natuurdecreet Gebiedsgerichte bescherming Bescherming buiten de beschermde gebieden Bescherming van soorten Handhaving

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s. Stuk 563 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 5 februari 2001 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Joachim Coens c.s. houdende wijzigingen van decreten betreffende de ruimtelijke ordening,

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen 16 juni Tim Ghysels

Subsidie voor boslandbouwsystemen 16 juni Tim Ghysels Subsidie voor boslandbouwsystemen 16 juni 2016 Tim Ghysels tim.ghysels@lv.vlaanderen.be Maatregel PDPOIII Inleiding Eenmalige aanplantsubsidie Onderdeel van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN)

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) Artikel 1: Het voortbestaan van sommige oude hagen, heggen, houtkanten en / of knotbomen hangt

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Code goede natuurpraktijk

Code goede natuurpraktijk Code goede natuurpraktijk Praktijkvoorbeelden waterlopenbeheer Maarten Van Aert Afdeling Operationeel Waterbeheer Inhoud CGNP en beheer van waterlopen Planmatige aanpak onderhoud Praktijkvoorbeelden Maaibeheer

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

A. RUIMTELIJKE ORDENING EN NATUUR

A. RUIMTELIJKE ORDENING EN NATUUR A. RUIMTELIJKE ORDENING EN NATUUR A. RUIMTELIJKE ORDENING EN NATUUR Prof. dr. Geert VAN HOORICK, Hoofdocent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat Lic. Karolien BEKÉ,

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Bos en Groen Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos (artikel 81 4 van het Bosdecreet van 13/6/1990 - gewijzigd

Nadere informatie

PROF-IMMO. .,.' cl \1;'\\ \. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. bvba. Demerstraat 31 3290DIEST Tel. 047974 94 83 www.profimmo.

PROF-IMMO. .,.' cl \1;'\\ \. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. bvba. Demerstraat 31 3290DIEST Tel. 047974 94 83 www.profimmo. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Dossiernummer Gemeente Deelgemeente Postnummer Straat Huisnummer Kadastrale afdeling Kadastrale sectie Kadastraal perceelnummer Kadastrale aard Huidige eigenaar(s)

Nadere informatie

CASUS: Beheer- en monitoringsubsidie voor Erkende Natuurreservaten Dieter Mortelmans, Rolinde Demeyer en Francis Turkelboom.

CASUS: Beheer- en monitoringsubsidie voor Erkende Natuurreservaten Dieter Mortelmans, Rolinde Demeyer en Francis Turkelboom. CASUS: Beheer- en monitoringsubsidie voor Erkende Natuurreservaten Dieter Mortelmans, Rolinde Demeyer en Francis Turkelboom. INBO.R.2013.10 D/2013/3241/040 Inhoudstafel Lijst van figuren... 5 Lijst van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Artikel 1 begrippen en definities Kleine landschapselementen: lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige inlichtingen Uw referentie: AV/2090506 Onze referentie: 162937 Datum ingave: 24/10/2016 Tytgat & Raes geassocieerde notarissen Kortrijksesteenweg 1142 9051

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning Ik, ondergetekende,...... woon in......en wens over

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Hiërarchie der normen 13/01/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet

Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Hiërarchie der normen 13/01/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet Natuurbehoudsrecht: onderdelen SOORTGERICHT NATUURBELEID natuur vogels jacht riviervisserij CURSUS aanvullend HORIZONTALE MAATREGELEN Natuurwetgeving GEBIEDSGERICHT NATUURBELEID natuur bos landschap Natuurmanagement

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN MELDINGSFORMULIER MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN Melding op grond van artikel 28 Lsv van het voornemen om een houtopstand behorende tot

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-15/34-K7 van 31 augustus 2015 In de zaak van de heer [ ] wonende te [ ] hierna de verzoekende partij te noemen, tegen het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

BIJLAGE 8 Overzicht relevante wetgeving. Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING

BIJLAGE 8 Overzicht relevante wetgeving. Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING Bij de milieu- (andere dan de boswetgeving) en arbeidswetgeving worden enkel de basiswetten en decreten vermeld. De besluiten in uitvoering van deze decreten behoren

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos ANB-01-160330 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN

REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN Inhoudstafel Inleiding......................................................................... 04 1 Principe 1: ontbossing is verboden, tenzij anders is bepaald in het Bosdecreet.............

Nadere informatie

Bijlage. Leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie

Bijlage. Leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie Bijlage Leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Leeswijzer 4 1 Algemeen wetgevend kader 6 1.1 Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid

Nadere informatie

MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE

MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE ARREST nr. MHHC/M/1516/0157 van 23 augustus 2016 in de zaak MHHC/1415/0086/M/0076 In zake: de heer Paul WEEMAES, wonende te 9130 Kieldrecht, Kreek 88 verzoekende partij tegen:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van domein het Puthof in Leuven (Wilsele) Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente:

Nadere informatie

Wetgeving planten van bomen

Wetgeving planten van bomen Wetgeving planten van bomen Beleid/visie Bomen in diverse beleidplannen (milieu, cultuur, ruimtelijke ordening, sociaal, jeugd ) Bomenplan (beleid en beheer) Beschermingsmaatregelen bouwwerven Bomen plannen:

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS INZAKE COMPENSATIE VAN ONTBOSSING EN ONTHEFFING VAN HET VERBOD OP ONTBOSSING

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS INZAKE COMPENSATIE VAN ONTBOSSING EN ONTHEFFING VAN HET VERBOD OP ONTBOSSING BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS INZAKE COMPENSATIE VAN ONTBOSSING EN ONTHEFFING VAN HET VERBOD OP ONTBOSSING DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het bosdecreet van 13 juni

Nadere informatie

Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Wetgeving en beleid van de groene ruimte C U R S U S Wetgeving en beleid van de groene ruimte Natuurwetgeving NMT basis Oplossingen oefeningen Oefening 1 Zoek in het Bosdecreet wat we in Vlaanderen onder bossen verstaan. Oefening 1 Zoek in het

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2010-005930- gemeente Harderwijk Activiteit : Uitbreiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 42 Zoetepasweiden ONZE REFERENTIE 078791258 0.2 DATUM 19-1-2016 VAN Wouter Nijhof In uiterwaarde 42 Zoetepasweiden is het volgende bestemminsplannen vigerend: Bestemmingsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN Aanvragen en afleveringen Dienstverlening Adres Paradeplein 2 bus 1 2500 LIER tel. 03/8000 300 info@lier.be www.lier.be Uw Referentie Datum 21/12/2016 12:42:31 Contact infovastgoed@lier.be tel. 03/8000

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor: Colleges van Burgemeester en Schepenen

Deze omzendbrief is bestemd voor: Colleges van Burgemeester en Schepenen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002 p. 10.818) Omzendbrief RO/2002/01 van 25 januari 2002: Richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen om een stedenbouwkundige

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN Aanvragen en afleveringen Dienstverlening Adres Paradeplein 2 bus 1 2500 LIER tel. 03/8000 300 info@lier.be www.lier.be Uw Referentie Datum 25/02/2016 16:25:29 Contact infovastgoed@lier.be tel. 03/8000

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

MODELFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden

MODELFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden 1 MODELFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden vak in te vullen door de aanvrager IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning

Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning ANB-39-201200813 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 NOVEMBER 1998. - Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 21 OKTOBER Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 21 OKTOBER Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 21 OKTOBER 1997. Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Wetgeving en beleid van de groene ruimte C U R S U S Wetgeving en beleid van de groene ruimte Maatregelen buiten de beschermde gebieden Maatregelen buiten de beschermde gebieden Wat? Wijzigen vegetatie en KLE Bermbesluit Maatregelen buiten de

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Ligging onroerend goed JOKSTRAAT 28 Kadastrale gegevens Afdeling DE HAAN 3 AFD (WENDUINE) Sectie

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 3 Groen 3 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 5 Leiding

Nadere informatie