BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOS IN SINT-TRUIDEN Nota"

Transcriptie

1 BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012

2 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een juridische definitie vinden we in het Vlaamse Bosdecreet uit 1990: - Art. 3 1: De bossen, zijnde grondoppervlaktes, waarvan de bomen en houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meerdere functies vervullen - Art. 3 2: Ook oa. populierenplantages vallen onder bosdecreet - Art. 3 3: Fruitboomgaarden, parken, lijnbeplantingen, houtkanten, tuinen, vallen niet onder het bosdecreet In het decreet vinden we echter niets terug over de minimum oppervlakte of minimum bedekking van een perceel met bomen om van een bos te kunnen spreken. Dit heeft de wetgever met opzet weggelaten om alle kleine snippers bos in het bosarme Vlaanderen te beschermen. Om praktisch te kunnen werken bij de uitvoering van het bosdecreet, hanteert het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid) een interne richtlijn met enkele bijkomende bepalingen over bos: - Strookvormige percelen moeten minstens 10 meter breed zijn (van stam tot stam) om tot bos te behoren - De bedekking van bomen moet minstens 50% zijn (in volwassen stadium) In deze richtlijn is er ook geen sprake van een minimum oppervlakte. 2. Ontbossing In het Bosdecreet is er een artikel opgenomen om het bos in Vlaanderen te beschermen. Art. 90bis van het bosdecreet luidt: Ontbossen is verboden, tenzij met stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing. Deze kan alleen worden verleend voor ontbossingen - in het kader van werken van algemeen belang - in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn - voor het uitvoeren van een niet-vervallen vergunde verkaveling - in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor speciale beschermingszones (SBZ's) of voor beschermde soorten op grond van het decreet natuurbehoud. Deze bepaling heeft pas uitwerking nadat de instandhoudingsdoelstellingen per SBZ bij besluit vastgesteld zijn.); Voor andere ontbossingen kan de minister bevoegd voor Natuurbehoud een ontheffing van het verbod op ontbossing verlenen. Om de daling van de bosoppervlakte een halt toe te roepen, geldt er bij elke ontbossing een compensatieplicht (Art. 90bis 2). Het idee van dit artikel is dat iedereen die bos kapt, dit terug moet compenseren. Die compensatie kan op drie manieren gebeuren: - Financieel via het boscompensatiefonds. Het bedrag wordt met de volgende formule berekend: Ontboste oppervlakte x compensatiefactor x 1,98 euro - In natura (terug aanplanten). De bebossen oppervlakte is: Ontboste oppervlakte (m²) x compensatiefactor - Een compenserende bebossing uitvoeren via een derde die zich daarvoor garant stelt. De compensatiefactor wordt berekend op basis van onderstaande tabel: 1

3 Type gekapt bos Inheems loofbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems loofhout. 2 Gemengd bos: grondvlak inheems loofhout ligt tussen 20 en 80% 1.5 Niet - inheems loofbos en/of naaldbos: grondvlak bestaat uit minstens 80% niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan. Compensatiefactor 1 Bovenstaande kan met een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt worden: Indien er 1 hectare inheems bos gekapt wordt, moet ter compensatie : - 2 ha inheems bos aangeplant worden; of x 2 x 1,98 euro = euro betaald worden aan het boscompensatiefonds. 3. Zonevreemde bossen In Sint-Truiden is er tussen 720 en 760 ha bos, afhankelijk van de geraadpleegde bron (Bronnen: Bosreferentiekaart 2000, Biologische waarderingskaart en Bosbarometer 2011 van de VBV). Dit komt overeen met ±7% van de oppervlakte van Sint-Truiden. Ter vergelijking: Vlaanderen heeft een bosindex van 11 tot 13% en is daarmee één van de meest bosarme regio s in Europa. Voor de ligging van de bossen in Sint-Truiden, wordt verwezen naar figuur 1. Als we bekijken hoe dit bos er uit ziet, dan kunnen we stellen dat het bos in Sint-Truiden jong en zeer versnipperd is. Er zijn echter enkele uitzonderingen zoals Nieuwenhoven en het Zwartaarde Bos. Meer dan één derde van het bos bestaat uit ecologisch weinig interessante populierenplantages (zie onderstaande tabel). Type bos Opp (ha) % Populier Ander loofbos Naaldbos 37 5 Gemengd bos 3 0,4 Andere Totaal Belangrijk voor de bescherming van bossen is de bestemming ervan op het gewestplan. Bossen zijn zonevreemd als ze op het gewestplan een bestemming hebben die niet overeenstemt met natuur of bos. In Sint-Truiden is 240 ha of bijna 1/3 van het bos zonevreemd. De ligging en de bestemming van deze zonevreemde bossen is weergegeven in figuur 2. Zoals eerder vermeld zijn bossen in woon- en industriegebied niet beschermd. 2

4 Figuur 1 Ligging van bos in Sint-Truiden 3

5 Figuur 2 Zonevreemde bossen in Sint-Truiden met hun bestemming 4. Bescherming Bossen kunnen op basis van Vlaamse of Europese regelgeving een bepaalde bescherming genieten. Op het Vlaams niveau speelt de aanduiding van het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) een rol in bosbescherming. In VEN-gebied geldt een verbod op wijziging van de vegetatie. In bossen komt dit neer op een extra verbod op ontbossing. Op het grondgebied van Sint-Truiden zijn twee VEN-gebieden aangeduid, nl. Nieuwenhoven-Duras en De Herk (zie figuur 3). Op Europees niveau is de habitatrichtlijn van belang. Voor deze richtlijn hebben de Europese lidstaten speciale beschermingszones (SBZ) afgebakend, waarbinnen bepaalde soorten en habitattypes in goede staat van instandhouding moeten gehouden worden. Alle acties die deze goede staat van instandhouding kunnen aantasten moeten onderworpen worden aan 4

6 een passende beoordeling. Deze studie beoordeelt of de actie een impact heeft op de aanwezige natuur en dus kan doorgaan of niet. In Sint-Truiden liggen delen van de SBZ Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw (zie figuur 3). Overheden zijn gebonden aan de habitatrichtlijn. Figuur 3 Ligging van bos in Sint-Truiden 5

7 5. Aanbevelingen Uiteraard is de eerste aanbeveling dat de bestaande bossen moeten behouden blijven. Dit kan door niet meer te ontbossen (dus geen vergunningen meer te verlenen) en door de bestemming van zonevreemde bossen te wijzigen zodat deze beter beschermd zijn. Een tweede stap is het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bossen. Het gebruik van inheemse en streekeigen soorten zou bij de particulier gestimuleerd moeten worden. Ontsnippering van de bossen zorgt ervoor dat de bossen minder onderhevig zijn aan randeffecten, wat de kwaliteit van de bossen ook ten goede komt. Habitatrichtlijn- en VENgebieden verdienen extra inspanning. Bebossing moet dus in eerste instantie gericht zijn om snippers met elkaar te verbinden en grotere bossen te creëren. Particulieren zouden gestimuleerd moeten worden om te bebossen. Dit zou onder andere kunnen gebeuren door de bebossingssubsidies van de Vlaamse overheid beter bekend te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor het bebossen van landbouwgronden, voor het gebruiken van inheemse soorten en voor het gebruik van aanbevolen herkomsten. En uiteraard helpt het indien bebossingsaanvragen zouden goedgekeurd worden. De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven door meer te bebossen en niet te ontbossen. Volgens het visiedocument over stadsrandbossen van het ANB (2005) is er in Sint- Truiden nood aan 90 ha extra stads(rand)bos. Dit werd berekend volgens de internationaal aanvaarde norm van 1 ha/100 inwoners. Van die vooropgestelde 90 ha extra stads(rand)bos is er slechts 2,9 ha gerealiseerd (Vredesbos). Minister Schauvliege stelde in 2011 geld uit het boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid ter beschikking aan lokale besturen om te bebossen. Projecten in verband met stads(rand)bossen krijgen voorrang. Het voorstel van Sint-Truiden werd toen niet goedgekeurd. Maar het project werd door minister Schauvliege verlengd tot eind april Durf als stadsbestuur een goed en verregaand voorstel in te dienen (Cfr. 90 ha extra stadsbos die in Sint-Truiden nodig is). 6

8 Bronnen Biologische waarderingskaart, versie 2 (2010). Vector. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Bosbarometer Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw. 33p. Gewestplan (2002). Vector. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Stads(rand)bossen. Een randgeval?! (2011). Vereniging voor bos in Vlaanderen vzw. 34p. Visiedocument stadsbossen (2005). Agentschap voor Natuur en Bos. 7

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing Ik, ondergetekende,...... woon in....... en wens over te gaan tot de

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning Ik, ondergetekende,...... woon in......en wens over

Nadere informatie

Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Wetgeving en beleid van de groene ruimte C U R S U S Wetgeving en beleid van de groene ruimte Het bos door de bomen Bomen Bomen: verschillende verschijningsvormen Bossen Natuur (vegetatie) Klein landschapselement Erfgoed, beschermd monument,

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot

Nadere informatie

Vereniging voor Bos in Vlaanderen De Bosbarometer in het Rood. Bossen in Vlaanderen De vergelijking met Europa

Vereniging voor Bos in Vlaanderen De Bosbarometer in het Rood. Bossen in Vlaanderen De vergelijking met Europa Vereniging voor Bos in Vlaanderen De Bosbarometer in het Rood Bossen in Vlaanderen De vergelijking met Europa Even voorstellen Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw = milieuvereniging specifiek gericht

Nadere informatie

Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning

Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning ANB-39-201200813 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS INZAKE COMPENSATIE VAN ONTBOSSING EN ONTHEFFING VAN HET VERBOD OP ONTBOSSING

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS INZAKE COMPENSATIE VAN ONTBOSSING EN ONTHEFFING VAN HET VERBOD OP ONTBOSSING BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN NADERE REGELS INZAKE COMPENSATIE VAN ONTBOSSING EN ONTHEFFING VAN HET VERBOD OP ONTBOSSING DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het bosdecreet van 13 juni

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 Stuk 136 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Vera Dua houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 TOELICHTING DAMES EN HEREN, Het

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Bos en Groen Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos (artikel 81 4 van het Bosdecreet van 13/6/1990 - gewijzigd

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN

REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN Inhoudstafel Inleiding......................................................................... 04 1 Principe 1: ontbossing is verboden, tenzij anders is bepaald in het Bosdecreet.............

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN Art. 2. De stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan niet worden verleend vooraleer het Bosbeheer het door de aanvrager van de vergunning ingediende voorstel tot compensatie van de ontbossing al

Nadere informatie

REGELGEVING BIJ ONTBOSSING

REGELGEVING BIJ ONTBOSSING REGELGEVING BIJ ONTBOSSING Inhoudstafel Inleiding 4 1 Principe 1: ontbossing is verboden, tenzij anders is bepaald in het Bosdecreet 5 Ontheffing van het ontbossingsverbod 6 Maar wat is nu precies ontbossen?

Nadere informatie

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos 7-3-2013 1 Inhoud 1 Wat is buiten het bos? 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 1 Wat is buiten het bos? Bosdecreet 1990 geeft zeer ruime definitie aan bos : grondoppervlakten

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Vragen n.a.v. infomoment Complex project Kluisbos op

Vragen n.a.v. infomoment Complex project Kluisbos op Vragen n.a.v. infomoment Complex project Kluisbos op 15.05.2017 Vragen gericht aan ANB 1. A. Wordt er bos gecompenseerd indien er registratie van bebouwde kavels plaatsvindt? B. wat met de verplichte bosuitbreiding

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos ANB-01-160330 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos.

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. Inleiding... 2 Hoofdstuk I :Wat valt onder de toepassing van het Bosdecreet?... 2 I.1. Interpretatie van art.3 van het Bosdecreet... 3 I.1.1.Wat

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Zondag 4 mei 2014 Toespraak Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Poëziewandeling Lappersfortbos

Zondag 4 mei 2014 Toespraak Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Poëziewandeling Lappersfortbos Zondag 4 mei 2014 Toespraak Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Poëziewandeling Lappersfortbos (uitgesproken door woordvoerder Patrick Verstuyft) Dames en heren, Beste natuur-

Nadere informatie

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart i.h.k.v. het GRUP 'Uitbreiding transportbedrijf H.

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart i.h.k.v. het GRUP 'Uitbreiding transportbedrijf H. Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart i.h.k.v. het GRUP 'Uitbreiding transportbedrijf H. Essers' Adviesnummer: INBO.A.3365 Datum advisering: 30 oktober 2015 Auteur(s):

Nadere informatie

natuur in Gent monitoring 1999-2014

natuur in Gent monitoring 1999-2014 natuur in Gent monitoring 1999-2014 Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen van het RSG en het groenstructuurplan? (Hoe) moeten we bijsturen? Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

Europees beschermde natuur

Europees beschermde natuur Europees beschermde natuur Kwartelkoning Vlaanderen streeft naar 100 broedkoppels van deze soort, in 2007 waren er 6. Twee richtlijnen Vogelrichtlijn, 1979 Habitatrichtlijn, 1992 Afbakenen van gebieden

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN

RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN BEKEKEN VANUIT HET AFBAKENINGSPROCES LANDBOUW, NATUUR EN BOS Wie het afbakeningsproces van het buitengebied volgt, zal het wel al zijn opgevallen : er wordt vaak over

Nadere informatie

BOSBAROMETER 2015 Cijfers Vlaamse overheid tonen aan dat Vlaanderen bijna 1 hectare/dag ontbost

BOSBAROMETER 2015 Cijfers Vlaamse overheid tonen aan dat Vlaanderen bijna 1 hectare/dag ontbost BOSBAROMETER 2015 Cijfers Vlaamse overheid tonen aan dat Vlaanderen bijna 1 hectare/dag ontbost Met de Bosbarometer, gebaseerd op de cijfers van de Vlaamse overheid zelf, maakt BOS+ jaarlijks de balans

Nadere informatie

Reddingsplan Zonevreemde Bossen

Reddingsplan Zonevreemde Bossen Reddingsplan Zonevreemde Bossen SAMENVATTING VBV juicht het engagement van de nieuwe Vlaamse Regering om oplossingen te zoeken voor de zonevreemde bossen ten zeerste toe. De problematiek van de zonevreemde

Nadere informatie

Welkom. Parlementaire hoorzitting 19 november 2013 Boswijzer & Plan van aanpak bosbehoud

Welkom. Parlementaire hoorzitting 19 november 2013 Boswijzer & Plan van aanpak bosbehoud Welkom Parlementaire hoorzitting 19 november 2013 Boswijzer & Plan van aanpak bosbehoud De Boswijzer Tervuren- Wezenbeek-Oppem Boswijzer 2011: van 147.000 naar 177.424 ha bos ???? Boswijzer 2011=>2013:

Nadere informatie

HOOGSTAMFRUITBOMEN

HOOGSTAMFRUITBOMEN Bijlage verbintenisaanvraag Dossiernummer: VERBINTENISAANVRAAG INSTANDHOUDING GENETISCHE DIVERSITEIT HOOGSTAMFRUITBOMEN 2013 2017 Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2007 tot het verlenen van

Nadere informatie

Bosbeheerplanning in Vlaanderen

Bosbeheerplanning in Vlaanderen Achtergrond 2 typen Doel/Voordelen/Procedure Case Meerdaalwoud,Heverleebos & Egenhovenbos Achtergrond Bosbeheer in Vlaanderen = bevoegdheid Vlaamse Overheid Bos in Vlaanderen: 10,8% bos = ca. 146.000 ha

Nadere informatie

Bosbarometer 2011 nog steeds op storm: wel draagvlak maar geen vierkante meter extra ruimte voor bos

Bosbarometer 2011 nog steeds op storm: wel draagvlak maar geen vierkante meter extra ruimte voor bos Bosbarometer 2011 nog steeds op storm: wel draagvlak maar geen vierkante meter extra ruimte voor bos Liselot Ledene & Bert De Somviele Het gaat niet goed met het bos in Vlaanderen. Volgens de Bosbarometer

Nadere informatie

Dit bezwaar telt 6 pagina s 07 april 2011 Bezwaarschrift gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei Antwerpen

Dit bezwaar telt 6 pagina s 07 april 2011 Bezwaarschrift gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei Antwerpen Dit bezwaar telt 6 pagina s 07 april 2011 Bezwaarschrift gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Clusters

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

www.vbv.be/bosbarometer/ Samenvatting Met de Bosbarometer houdt de Vereniging voor Bos in Vlaanderen aan de hand van een aantal meetbare indicatoren de vinger aan de pols van het Vlaamse bosbeleid, en

Nadere informatie

Kappen, vellen, rooien

Kappen, vellen, rooien Kappen, vellen, rooien Beleid/visie Bomen in diverse beleidplannen (milieu, cultuur, ruimtelijke ordening, sociaal, jeugd ) Bomenplan (beleid en beheer) Beschermingsmaatregelen bouwwerven Bomen plannen:

Nadere informatie

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum

Vergunningstoestand. Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum Vergunningstoestand Zwembad en sporthal Oprichten van zaal bij ontmoetingscentrum 28-05-1985 Aanleg van een zwembad 08-09-1997 Aanleg omgeving zwembad 15-12-1998 Bijbouwen van een berging en laadtunnel

Nadere informatie

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien Beplantingen en de wet Door de bomen het bos niet meer zien Een vergunning om te mogen aanplanten? In de regel : neen! Wanneer wel : Bebossingsvergunning : bij uw gemeentebestuur Wanneer beplanting in

Nadere informatie

Haven en Natuur. 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt)

Haven en Natuur. 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt) Haven en Natuur 22/05/2013 Laura Verlaeckt (Havenbedrijf Antwerpen) Peter Symens (Natuurpunt) 1.Havengebied van Antwerpen: situering 2.Haven en Natuur: van conflict naar samenwerking 3.Haven en Natuur:

Nadere informatie

Persbericht Vereniging voor Bos in Vlaanderen Bosbarometer Bosbarometer 2010

Persbericht Vereniging voor Bos in Vlaanderen Bosbarometer Bosbarometer 2010 Bosbarometer 2010 Vlaanderen ontbost 1,5 voetbalveld/dag - Vlaamse bosuitbreiding stagneert totaal De Bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen geeft elk jaar een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Regering Peeters II, de slechtste regering voor natuurbeleid ooit

Regering Peeters II, de slechtste regering voor natuurbeleid ooit Regering Peeters II, de slechtste regering voor natuurbeleid ooit Voor de Dag van de Aarde maakte Groen een rapport op van het natuurbeleid van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) de voorbije vijf

Nadere informatie

Advies betreffende de interpretatie van de bosbalans in Vlaanderen

Advies betreffende de interpretatie van de bosbalans in Vlaanderen Advies betreffende de interpretatie van de bosbalans in Vlaanderen Nummer: INBO.A.2011.82 Datum advisering: 2 augustus 2011 Auteur: Contact: Lon Lommaert Lieve Vriens (lieve.vriens@inbo.be) Kenmerk aanvraag:

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20120910 In te vullen door de behandelende

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw. Geraardsbergsesteenweg Gontrode (Melle) 09/

Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw. Geraardsbergsesteenweg Gontrode (Melle) 09/ Geraardsbergsesteenweg 267 99 Gontrode (Melle) Bosbarometer 28 www.vbv.be/bosbarometer/ De (VBV) stelt de tweede Bosbarometer voor. Deze barometer houdt aan de hand van een aantal meetbare indicatoren

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP UITBREIDING TRANSPORTBEDRIJF H. ESSERS

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP UITBREIDING TRANSPORTBEDRIJF H. ESSERS ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP UITBREIDING TRANSPORTBEDRIJF H. ESSERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. PLAN-MER, PASSENDE BEOORDELING

Nadere informatie

Ook vindt u als bijkomende bijlage meer informatie over de definitie 'bos' en alle mogelijke verplichtingen daarrond.

Ook vindt u als bijkomende bijlage meer informatie over de definitie 'bos' en alle mogelijke verplichtingen daarrond. Sofie Vernaillen Van: De Sterck, Frauke Verzonden: woensdag 25 maart 2015 8:37 Aan: Sofie Vernaillen Onderwerp: Uw brief d.d. 23/03/2015 met uw kenmerk: 106.435 Bijlagen:

Nadere informatie

Handleiding voor de interpretatie van de rubriek ontbossing

Handleiding voor de interpretatie van de rubriek ontbossing Handleiding voor de interpretatie van de rubriek ontbossing Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) onderwerp: december 2015 / Handleiding ontbossing Rubrieken 1d 2 (bijlage II) en 1d (bijlage

Nadere informatie

C U R S U S. Natuurmanagement. Natuurwetgeving voor beleidsadviseurs

C U R S U S. Natuurmanagement. Natuurwetgeving voor beleidsadviseurs C U R S U S Natuurmanagement Natuurwetgeving voor beleidsadviseurs Inhoud lestraject Lesdag 1 (25/02/2016): natuurbehoud en de link met RO, de stedenbouwkundige vergunning, cases. Lesdag 2 (3/03/2016):

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR,

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR, Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat Broekelei, gelegen op het grondgebied van de gemeente Keerbergen. DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Nadere informatie

In vergelijking met de ons omringende landen scoort het bosbeheer in Vlaanderen middelmatig op vlak van duurzaamheid.

In vergelijking met de ons omringende landen scoort het bosbeheer in Vlaanderen middelmatig op vlak van duurzaamheid. Bosbeheer Beatrijs Van der Aa Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek In vergelijking met de ons omringende landen scoort het bosbeheer in Vlaanderen middelmatig op vlak van duurzaamheid. Voor een analyse

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen

Subsidie voor boslandbouwsystemen Subsidie voor boslandbouwsystemen 2 en 5 september 2014 Els Bonte Els.bonte@lv.vlaanderen.be Agentschap voor Landbouw en Visserij Inleiding en disclaimer Subsidie voor aanplant van boslandbouwsystemen

Nadere informatie

Kroniek van een aangekondigd plan van aanpak

Kroniek van een aangekondigd plan van aanpak 14 BOSrevue45 Kroniek van een aangekondigd plan van aanpak Met de vernietiging van het eeuwenoude, erg waardevolle maar zonevreemde Ferrarisbos in Wilrijk op 3 september jl., werd een nieuw en jammerlijk

Nadere informatie

PROJECTOPROEP BEBOSSING 2014 MET MIDDELEN UIT HET BOSSENCOMPENSATIEFONDS. Agentschap voor Natuur en Bos - Projectoproep bebossing 2014 Pagina 1 van 13

PROJECTOPROEP BEBOSSING 2014 MET MIDDELEN UIT HET BOSSENCOMPENSATIEFONDS. Agentschap voor Natuur en Bos - Projectoproep bebossing 2014 Pagina 1 van 13 PROJECTOPROEP BEBOSSING 2014 MET MIDDELEN UIT HET BOSSENCOMPENSATIEFONDS Agentschap voor Natuur en Bos - Projectoproep bebossing 2014 Pagina 1 van 13 1 INLEIDING De Vlaamse overheid stelt voor om na de

Nadere informatie

VR MED.0132/2BIS OMZENDBRIEF RWO/2017/01 VR MED.0132/2BIS

VR MED.0132/2BIS OMZENDBRIEF RWO/2017/01 VR MED.0132/2BIS VR 2017 2403 MED.0132/2BIS VR 2017 2403 MED.0132/2BIS Kabinet van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koning Albert II-laan 1000 BRUSSEL T 02 552 63 00 F 02 552 63 01 kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van domein het Puthof in Leuven (Wilsele) Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente:

Nadere informatie

( week van het bos 2006 ) toelichtingen vragenlijst VBV per Brugse partij

( week van het bos 2006 ) toelichtingen vragenlijst VBV per Brugse partij ( week van het bos 2006 ) toelichtingen vragenlijst VBV per Brugse partij A. Bron & Decoorne Wij erkennen dit als een probleem: er zou een globale regeling moeten komen, waarbij alle zonevreemde bossen

Nadere informatie

Wegwijs. in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Wegwijs. in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen 0 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Voorwoord De provincie Antwerpen

Nadere informatie

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012 BRIEFADVIES van 19 januari 2012 over de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat Hof ten Berg te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en Geraadsbergen (Oost-Vlaanderen) 12 11 Mevrouw Marleen Evenepoel Administrateur-generaal

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

Ontbossing in woonparken en boscompensatie

Ontbossing in woonparken en boscompensatie Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Civiele Techniek Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning Ontbossing in woonparken en boscompensatie Fien Vermeulen Scriptie ingediend tot

Nadere informatie

Briefadvies. roep. Datum

Briefadvies. roep. Datum Briefadvies Verlenging definitieve erkenning Bosg roep Kempense Heuvelrug De verlenging van de definitieve erkenning van de Bosgroep Kempense Heuvelrug voor de periode 2013-2018 Datum van goedkeuring Volgnummer

Nadere informatie

Kartering van Natura2000-habitats op onbebouwde percelen van een verkaveling in het Kluisbos (Kluisbergen)

Kartering van Natura2000-habitats op onbebouwde percelen van een verkaveling in het Kluisbos (Kluisbergen) Kartering van Natura2000-habitats op onbebouwde percelen van een verkaveling in het Kluisbos (Kluisbergen) Nummer: INBO.A.2011.55 Datum advisering: april 2011 Auteur(s): Contact: Lode De Beck Niko Boone

Nadere informatie

Bomen en het recht. Bomen en het recht

Bomen en het recht. Bomen en het recht Vooraf Wat is een boom? geen juridische definitie Inhoud 1 Bosdecreet 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 6 Veldwetboek 1 Bosdecreet Indien boom tot bos behoort: indien

Nadere informatie

Advies betreffende de opheffing van het bouwverbod op twee percelen gelegen binnen beschermd duingebied te Bredene

Advies betreffende de opheffing van het bouwverbod op twee percelen gelegen binnen beschermd duingebied te Bredene Advies betreffende de opheffing van het bouwverbod op twee percelen gelegen binnen beschermd duingebied te Bredene Adviesnummer: INBO.A.3220 Datum advisering: 23 juli 2015 Auteur(s): Contact: Sam Provoost

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof PAS dienst milieuvergunningen 1 Wat? Programmatische Aanpak Stikstof Deze programmatische aanpak beoogt het stelselmatig terugdringen van stikstofdeposities, voornamelijk via de lucht, zodat de habitattypes

Nadere informatie

Voorwoord. Jean-Pol Olbrechts Gedeputeerde voor Leefmilieu

Voorwoord. Jean-Pol Olbrechts Gedeputeerde voor Leefmilieu Voorwoord We komen meestal in contact met de natuur en het landschap in onze tuin of op wandel in veld en bos. Wat we als natuur beschouwen verschilt misschien wel van persoon tot persoon, maar dat bomen

Nadere informatie

NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL

NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL NATUURHERSTEL OP DE GRADIËNT VAN VEEN NAAR STUIFZAND Infoavond Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag actie C1: landduinherstel Planning infoavond 19.00 u Ontvangst 19.10 u

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39071 VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1874 [2009/202265] 3 APRIL 2009. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en

Nadere informatie

houdende bescherming van waardevolle bossen

houdende bescherming van waardevolle bossen stuk ingediend op 2025 (2012-2013) Nr. 1 30 april 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Dirk Peeters, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Hermes Sanctorum houdende bescherming van waardevolle

Nadere informatie

MKWB : Inleiding Verwerking reacties consultatie. Hoorzitting 7 maart 2017

MKWB : Inleiding Verwerking reacties consultatie. Hoorzitting 7 maart 2017 MKWB : Inleiding Verwerking reacties consultatie Hoorzitting 7 maart 2017 Art.90ter Bosdecreet (1) 1. De Vlaamse Regering is belast met het opmaken van een kaart op perceelsniveau van de meest kwetsbare

Nadere informatie

THEMADAG VAN DE VAKGROEP LANDBOUW EUREGIO SCHELDEMOND VERGUNNINGEN VAN GRENSBOEREN, WELKE MANIER VAN AANPAK?

THEMADAG VAN DE VAKGROEP LANDBOUW EUREGIO SCHELDEMOND VERGUNNINGEN VAN GRENSBOEREN, WELKE MANIER VAN AANPAK? THEMADAG VAN DE VAKGROEP LANDBOUW EUREGIO SCHELDEMOND WORKSHOP: VERGUNNINGEN VAN GRENSBOEREN, WELKE MANIER VAN AANPAK? RAF BARZEELE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 10 JUNI 2016 Dieren - criteria Indeling volgens

Nadere informatie

Ruimtelijke Planning Verslag Datum vergadering: 12/09/2016 Betreft: Verslag plenaire vergadering voorontwerp PRUP s Nonnenbossen-Bos, Vijverbos, Nonnenbossen- Woonclusters (Zonnebeke) Bijlagen: adviezen

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht PERSMEDEDELING DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE Dinsdag 28 april 2015 Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht In Vlaanderen beschikt elke burger gemiddeld over een aanbod van ruim drie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Passende beoordeling Voortoets. Carl De Schepper De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014

Passende beoordeling Voortoets. Carl De Schepper De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 Passende beoordeling Voortoets Carl De Schepper De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 1 1. Sinds of vanaf wanneer moet er een passende beoordeling gemaakt worden? 2. Is het resultaat

Nadere informatie

5.5.A - TECHNISCHE DIENST MILIEU NATUURVERGUNNING FORT 3 NEGATIEF ADVIES

5.5.A - TECHNISCHE DIENST MILIEU NATUURVERGUNNING FORT 3 NEGATIEF ADVIES 5.5.A - TECHNISCHE DIENST MILIEU NATUURVERGUNNING FORT 3 NEGATIEF ADVIES Voorgeschiedenis Op 7 maart 2006 heeft het provinciebestuur een natuurvergunningsaanvraag over de wijziging van de vegetatie door

Nadere informatie

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid ~. J'~- \i ~ - )~x- =~~= Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domeinbos Meikensbos, gelegen

Nadere informatie

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling VR 2015 1311 DOC.1190/8 Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [ ] tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Aanvraag van een omgevingsvergunning

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

WegWijs. in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. (actualisatie)

WegWijs. in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. (actualisatie) WegWijs in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen (actualisatie) 02 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Voorwoord De

Nadere informatie

17. Het Duinendecreet: onze kustduinen beschermd...113

17. Het Duinendecreet: onze kustduinen beschermd...113 I N H O U D S T A F E L 17. Het Duinendecreet: onze kustduinen beschermd...............113 SAM PROVOOST - Het Duinendecreet : doelstellingen en juridische achtergronden.............. 113 - Bijkomende duingebieden

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Wetgeving en beleid van de groene ruimte C U R S U S Wetgeving en beleid van de groene ruimte Natuurwetgeving Inhoud Kennismaking met natuurwetgeving en beleid Natuur als toetssteen voor ruimtelijke ordening Natuurbehoudsrecht en wetgeving: het

Nadere informatie

Bundel 2 van veldoefening en cases

Bundel 2 van veldoefening en cases Bundel 2 van veldoefening en cases De cases en veldoefeningen bestaan uit 3 delen: Deel 1 de veldoefeningen waarvan de locaties voorkomen in het natuurgebied Den Battelaer te Mechelen Deel 2 een case i.v.m.

Nadere informatie