Kappen, vellen, rooien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kappen, vellen, rooien"

Transcriptie

1 Kappen, vellen, rooien Beleid/visie Bomen in diverse beleidplannen (milieu, cultuur, ruimtelijke ordening, sociaal, jeugd ) Bomenplan (beleid en beheer) Beschermingsmaatregelen bouwwerven Bomen plannen: een concept op bomenmaat Instrumentarium Bomentoets Kappen en planten van bomen (in diverse regelgeving) Waardebepaling Handhaving = geloofwaardigheid van het beleid 1

2 adviesverlening KAPPEN VAN BOMEN Vergunning? Hoeveel verschillende wetten moet je raadplegen voor je een boom kan kappen in Vlaanderen? 6 decreten Decreet ruimtelijke ordening Stedenbouwkundige vergunning: vellen & ontbossen Bosdecreet Kapmachtiging & ontbossen Decreet natuurbehoud Natuurvergunning & individuele ontheffing Decreet landschapszorg Machtiging Decreet monumenten en dorpszichten Machtiging integratie hiërarchie 2

3 Wet, decreet, uitvoeringsbesluit 1. Verschil tussen een decreet en een wet 2. Verschil tussen een uitvoeringsbesluit (BVR) en een koninklijk besluit (KB) 3. Een omzendbrief 4. Een dienstorder 5. Een gemeentelijke (stedenbouwkundige) verordening 3

4 Decreet Ruimtelijke Ordening 18/05/1999, laatst gewijzigd 27/03/2009 VCRO Vellen van een boom Wat is dat? -omhakken, omzagen -rooien = incl. wortel -vellen= de stam zo dicht mogelijk tegen de grond afzagen Vellen van bomen algemene regel Bomen die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek hebben van 1 meter Stedenbouwkundige vergunning ongeacht de bestemming Uitzondering: bomen die deel uitmaken van bos (zie verder) 4

5 Stedenbouwkundige vergunning Aanvraag bij het gemeentebestuur Is de aanvraag in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening? (decreet ruimtelijke ordening) Kan de schade aan de natuur geheel of gedeeltelijk worden vermeden? (decreet natuurbehoud) zie verder Gemeentebestuur wint adviezen in Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning normaal binnen 75 dagen De vergunningverlenende overheid kan een vervangingsaanplanting opleggen Adviesverlening RWO cel onroerend erfgoed: - beschermde monumenten - beschermde stads- en dorpszichten - beschermde landschappen en erfgoedlandschappen - aangeduide ankerplaatsen (eigen werk overheid) - beschermde archeologische monumenten of archeologische zones - binnen het gezichtsveld van een beschermd monument, straal 50m 5

6 Wegbeheerders: Binnen 30m van autosnelwegen, hoofdwegen of primaire wegen categorie 1 volgens het RSV of langs gewest- of provinciewegen Waterbeheerders: Polderbestuur, 5m van de kruin van de talud van een onbevaarbare waterloop van 3 e categorie Administratie van de provincie (of polderbestuur), 5m van de kruin van de talud van een onbevaarbare waterloop van 2e categorie VMM, 20m van de kruin van de talud van een onbevaarbare waterloop van 1e categorie NV Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV, Dep. Mobiliteit en openbare werken ( ), telkens binnen hun ambtsgebied, 50m van de kruin van de talud van bestaande en geplande bevaarbare waterlopen ( ) Agentschap voor Natuur en Bos: Ruimtelijk kwetsbare gebieden Vogelrichtlijngebieden, uitgezonderd woongebieden ruime zin Ramsargebieden Habitatrichtlijngebieden Parken en bossen volgens het bosdecreet en dergelijke gebieden volgens plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen Infrabel: 20m van bestaande of geplande spoorlijn Andere: Op vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (bv. GECORO) En verder nog regeling voor - ontginningsgebieden, zeehavens, afdeling Kust, havenbedrijf 6

7 Zijn de adviezen bindend? Indien strijdig met direct werkende normen = weigering of voorwaarden in de vergunning die de naleving van de regelgeving waarborgen Indien onwenselijk in het licht van doelstellingen of zorgplichten = kan worden geweigerd Vb. verbod scheuren grasland Vb. standstill beginsel Let wel: indien ook een andere vergunning nodig is zoals een natuurvergunning advies van ANB impliciet bindend, tenzij aparte aanvraag Gunstig advies vervangt de vergunning (zie verder bij natuurdecreet) Basis: gewestplanbestemming 7

8 Situering VEN Vlaams Ecologisch Netwerk: GEN/GENO en IVON Samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden van de open ruimte met een specifiek beleid inzake natuurbehoud ha VEN (= ha op totaal natuur- en reservaatgebieden) ha natuurverwevingsgebied Vogelrichtlijngebieden Speciale beschermingszones tot behoud van de Europese Vogelstand (Vogelrichtlijn) 24 zones ha Habitatrichtlijngebieden Speciale beschermingszone tot instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn) 38 gebieden ha Samen Natura 2000 Netwerk: ha (overlap ruim ha) 8

9 9

10 (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) Uitzonderingen stedenbouwkundige vergunningsplicht (BVR 16/07/2010 NIEUW) 1. gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen kunnen de algemene regels overrulen bv. een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan strenger zijn dan het decreet, bv. stedenbouwkundige vergunning vanaf 50cm omtrek 10

11 Uitzonderingen stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor het vellen van hoogstammige bomen, op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten voldaan is: ze maken geen deel uit van een bos; ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied; ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen; Let wel: vrijstelling van andere vergunningen Uitzonderingen stedenbouwkundige vergunningsplicht 3. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor: het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van het agentschap voor Natuur en Bos; 11

12 Uitzonderingen stedenbouwkundige vergunningsplicht 4. Stedenbouwkundige vergunning is niet vereist voor het vellen van hoogstammige bomen, als dat is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan Bestemming woongebied? Dorpszicht? Bevaarbare waterloop Op grens openbaar domein 12

13 Bestemming: agrarisch? Landschap? Acuut gevaar?.. Bestemming: woongebied/woonpark? < 15m vergund gebouw Acuut gevaar? 13

14 Bestemming: woongebied? < 15m van vergund gebouw Grens openbaar!!! Bestemming: woonpark? Acuut gevaar? Bos?!. 14

15 Boswetgeving Boswetboek (1854) Bosdecreet (1990) Andere regelgeving: -ruimtelijke ordening -natuurdecreet - Uitvoeringsbesluit Beheerplannen Toegankelijkheid Subsidies Omzendbrief Dienstorder Richtlijnen Wat is een bos? 15

16 Wat is bos? grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen (art. 3 1) 16

17 17

18 18

19 Is ook bos: - kaalvlakten (na kaalkap, voor herplanting) - niet-beboste oppervlakten i.f.v. bosbehoud: boswegen, brandwegen, ambtswoningen, - bestendig bosvrije oppervlakten (cf. ecologisch beheer) en recreatieve uitrustingen binnen het bos - houtakkers van populier en wilg - grienden Uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt (biomassa productie) waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft op gronden die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals bedoeld in de ruimtelijke ordening; omlooptermijn maximaal 8 jaar. Is geen bos: - fruitboomgaarden en fruitaanplantingen - tuinen, plantsoenen en parken - lijnbeplantingen en houtkanten - boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta (buiten het bos gelegen) - sierbeplantingen - aanplantingen met kerstbomen (< 4 meter) - tijdelijke aanplantingen op landbouwgrond in kader van EU- regeling voor wat betreft het uit productie nemen van bouwland - de wissenteelt waarvan de bovengrondse massa periodiek tot maximaal drie jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst. 19

20 Dienstnota definitie bos Kroonprojectie (bedekking meer dan 50% van de bosoppervlakte = bos; indien minder geen bos maar bijv. heide met vliegden en berk) Drie rijen bomen 10 meter breed (met eigen bosfauna en flora) Plantverband (vb. populier max. 12 bij 12 meter) Onmiddellijk na beplanting of zaailingen (50% bedekking of 2500 zaailingen/ha maar boswachter beslist) Open plekken tot 3 hectare of bedekkingsgraad minder dan 50% (maar dan minstens helft van oppervlakte omgeven door bos) Bomen zonder struiken of struiken zonder bomen (vb. duinbosjes, begraasd bos ) Bosdecreet blijft ook van toepassing: Op percelen die illegaal werden ontbost Op percelen waarbij de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning nog niet vervuld zijn (bijv. niet vervullen van de compensatieplicht, zie verder) 20

21 Bosinventaris Boskartering Het bosbeheer houdt een inventaris bij van alle bossen gelegen in het Vlaamse gewest. De inventaris heeft tot doel het bosbeleid te ondersteunen op het vlak van de bosbescherming, de bosuitbreiding en het bosbeheer (art. 41 quater) Binnenkort nieuw instrument: Boswijzer alle bossen groter dan 0,5 ha buiten sterk verkavelde zones gebaseerd op luchtfoto s en terreinwaarnemingen

22 KAPPEN VAN BOMEN in het bosdecreet Twee mogelijkheden: Kapmachtiging: steeds met herbebossingsvoorwaarden (aanplanting / spontane verbossing) Zonder kapmachtiging in het kader van een goedgekeurd (uitgebreid of beperkt) bosbeheersplan Blijft bos! KAPPEN VAN BOMEN in het bosdecreet Twee uitzonderingen: Kappingen om veiligheidsredenen: kapping schriftelijk (gemotiveerd) melden uiterlijk 24 uur na start van de kapping (gevaren voor bezoekers ed) Kappingen om sanitaire redenen: schriftelijk (gemotiveerd) melden 14 dagen voor het begin van de kapping (noodzakelijk om de gezondheid van de bomen te vrijwaren) 22

23 Dreven? 23

24 24

25 Ontbossing - Bosbehoud Artikel 90bis bosdecreet geïntegreerd in Vl. Codex RO Ontbossing = iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven (art. 4, 15 ) Ontbossing is verboden, behalve: I.f.v. vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen opgemaakt voor speciale beschermingszones op grond van het natuurdecreet (soorten) Rooiing beplantingen met kapmachtiging (ook spontaan) -22 jaar of 3 jaar na laatste exploitatie mits melding in agrarisch gebied (art. 87 geldt enkel voor privé-bossen) 25

26 Uitzonderingen art. 90bis: - i.f.v. werken van algemeen belang - in woongebied of industriegebied (of gelijkgesteld) - uitvoerbare delen in niet-vervallen vergunde verkaveling Vlaamse Regering kan individuele ontheffing van verbod verlenen (zie verder) Ontbossing wordt steeds gecompenseerd: - in natura (gelijkwaardig vlg. compensatiefactor) - bosbehoudbijdrage Fonds (1,98 /m² x compensatiefactor) - uitgezonderd: spontane verbossing (22j) en sociale redenen (eerste 5 are op percelen <12 are, 1x en enige woning) Zonevreemd bos : 30% Vl. bosareaal Zonevreemde bosfragmenten die breder zijn dan 10m en een oppervlakte hebben van meer dan 0.1ha. Bron: VBV 26

27 Waar compenseren in natura? In groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, bosuitbreidingsgebied, agrarisch gebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen Wanneer compenseren? Binnen de twee jaar na de datum waarop van de stedenbouwkundige vergunning gebruik mag worden gemaakt (+ 35 dagen vanaf aanplakking) Let wel: je moet beschikken over de nodige vergunningen en het bos 25 jaar in stand houden. Natuurdecreet Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21/10/1997) Besluit Vlaamse regering van 23 juli 1998 m.b.t. het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen Kleine Landschapselementen? KLE Lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijbehorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet het resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur, zoals bermen, bomen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen. 27

28 In sommige gevallen is een natuurvergunning noodzakelijk om een boom, bomenrij of ander klein landschapselement (KLE) te verwijderen; in enkele gevallen is het verboden Algemene maatregelen Zorgplicht (art. 14) «Iedereen die handelingen verricht of hiertoe opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen». Normaal onderhoud (bv. knotten van knotbomen) kan uiteraard wel 28

29 Vegetatiewijziging/KLE en andere regelgeving Vegetatiewijziging is het gevolg van boswerkzaamheden Kappingen in een goedgekeurd bosbeheerplan, mits de zorgplicht wordt nageleefd. Voor alle andere kappingen en activiteiten die neerkomen op vegetatiewijziging moet een machtiging worden aangevraagd ANB (zie ook bijzondere regeling ontbossing) Wijziging van vegetatie of KLE in VEN Principieel verboden. Individuele ontheffing kan worden aangevraagd. Indien ook stedenbouwkundige vergunning = koppeling Vegetatiewijziging/KLE en andere regelgeving Wijziging van vegetatie of KLE in SBZ Altijd natuurvergunningsplichtig. Indien betekenisvolle aantasting is ze in principe verboden (wel uitzonderingsregeling) Wijziging van vegetatie of KLE in beschermd landschap Indien werken kaderen in goedgekeurd landschapsbeheerplan op voorwaarde dat de natuurzorgplicht wordt gerespecteerd. Andere activiteiten indien vergunnningsplichtig advies RWO Niet vergunningsplichtig rechtstreekse toestemming ANB vereist 29

30 Natuurvergunning wijzigen vegetatie Aanplanten op plaatsen met vegetatie, het geheel of gedeeltelijk rooien van bosjes Dubbele vergunningsplicht naast kapmachtiging, tenzij goedgekeurd bosbeheerplan Indien ontbossing ook stedenbouwkundig Bronbosjes = totaal verbod College van Burgemeester en Schepenen tenzij voor publiekrechtelijk statuut = Bestendige Deputatie Waar: groengebieden, SBZ, agrarisch met overdruk ecologisch of bijzonder belang Natuurvergunning wijzigen KLE Rooien, verwijderen en beschadigen van houtige beplantingen (lijnvormig) = strenger dan stedenbouwkundige regels ook kleine bomen! Procedure idem vegetatie Meldingsplichtige wijzigingen van vegetatie en KLE Niet in gebieden natuurvergunning, inhoud idem natuurvergunning Aan College van Burgemeester en Schepenen, neemt akte Waar: gebieden idem vegetatie + IVON + agrarisch 30

31 Uitzonderingen Volgende ingrepen zijn niet verboden noch vergunnings- of meldingsplichtig: Ingrepen die uitgevoerd worden op de huiskavel (max. 3 ha) van een vergunde (bewoonde) woning of (functionerend) bedrijfsgebouw en gelegen binnen een straal van 100m van dit gebouw (bij groene bestemmingen 50 meter) Ingrepen die beschikken over een stedenbouwkundige vergunning met een advies van het Agentschap voor Natuur en Bos Ingrepen opgenomen in een goedgekeurd beheerplan (natuur-, bos, landinrichting-, ruilverkaveling, ) Ingrepen die horen tot de normale onderhoudswerken (cfr. code van de goede natuurpraktijk) Kappen bomen en/of kappen hakhout 31

32 32

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos 7-3-2013 1 Inhoud 1 Wat is buiten het bos? 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 1 Wat is buiten het bos? Bosdecreet 1990 geeft zeer ruime definitie aan bos : grondoppervlakten

Nadere informatie

Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Wetgeving en beleid van de groene ruimte C U R S U S Wetgeving en beleid van de groene ruimte Het bos door de bomen Bomen Bomen: verschillende verschijningsvormen Bossen Natuur (vegetatie) Klein landschapselement Erfgoed, beschermd monument,

Nadere informatie

Bomen en het recht. Bomen en het recht

Bomen en het recht. Bomen en het recht Vooraf Wat is een boom? geen juridische definitie Inhoud 1 Bosdecreet 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 6 Veldwetboek 1 Bosdecreet Indien boom tot bos behoort: indien

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een

Nadere informatie

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien

Beplantingen en de wet. Door de bomen het bos niet meer zien Beplantingen en de wet Door de bomen het bos niet meer zien Een vergunning om te mogen aanplanten? In de regel : neen! Wanneer wel : Bebossingsvergunning : bij uw gemeentebestuur Wanneer beplanting in

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos.

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. Inleiding... 2 Hoofdstuk I :Wat valt onder de toepassing van het Bosdecreet?... 2 I.1. Interpretatie van art.3 van het Bosdecreet... 3 I.1.1.Wat

Nadere informatie

Wegwijs. in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Wegwijs. in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen 0 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Voorwoord De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Hoofdsleutel. 4 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen

Hoofdsleutel. 4 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen 4 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Hoofdsleutel Beantwoord de onderstaande vragen. Indien meerdere antwoorden positief zijn, doorloop dan elke sleutel

Nadere informatie

WegWijs. in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. (actualisatie)

WegWijs. in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. (actualisatie) WegWijs in de Wetgeving op het Wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen (actualisatie) 02 Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen Voorwoord De

Nadere informatie

REGELGEVING BIJ ONTBOSSING

REGELGEVING BIJ ONTBOSSING REGELGEVING BIJ ONTBOSSING Inhoudstafel Inleiding 4 1 Principe 1: ontbossing is verboden, tenzij anders is bepaald in het Bosdecreet 5 Ontheffing van het ontbossingsverbod 6 Maar wat is nu precies ontbossen?

Nadere informatie

Bomen, vegetatie en kleine landschapselementen verwijderen of aanpassen

Bomen, vegetatie en kleine landschapselementen verwijderen of aanpassen Bomen, vegetatie en kleine landschapselementen verwijderen of aanpassen Indien u bepaalde bomen of struiken wenst te kappen, dient u hiertoe voorafgaandelijk een vergunning aan te vragen. Al naargelang

Nadere informatie

Wetgeving planten van bomen

Wetgeving planten van bomen Wetgeving planten van bomen Beleid/visie Bomen in diverse beleidplannen (milieu, cultuur, ruimtelijke ordening, sociaal, jeugd ) Bomenplan (beleid en beheer) Beschermingsmaatregelen bouwwerven Bomen plannen:

Nadere informatie

1. Inleiding: situering van de wetgeving

1. Inleiding: situering van de wetgeving A. Wetgeving 1. Inleiding: situering van de wetgeving Wie wetgeving en holle wegen zegt, denkt onmiddellijk aan het principieel verbod op het wijzigen van een holle weg. Dat verbod is een onderdeel van

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

HOOFDSTUK Inleiding Een boom vellen Kapmachtiging. door: Tom Joye, Inverde

HOOFDSTUK Inleiding Een boom vellen Kapmachtiging. door: Tom Joye, Inverde HOOFDSTUK 11 Juridische aspecten bij het beheer van veteraanbomen door: Tom Joye, Inverde 11.1 Inleiding Bij het beheer van veteraanbomen zijn soms wettelijke beperkingen of verplichtingen van kracht.

Nadere informatie

Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Wetgeving en beleid van de groene ruimte C U R S U S Wetgeving en beleid van de groene ruimte Natuurwetgeving Inhoud Kennismaking met natuurwetgeving en beleid Natuur als toetssteen voor ruimtelijke ordening Natuurbehoudsrecht en wetgeving: het

Nadere informatie

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 13/01/2017

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 13/01/2017 Inhoud CURSUS Natuurwetgeving Natuurmanagement Basis Deel ruimtelijke ordening DAG 1 Kennismaking met natuurwetgeving en beleid Natuur als toetssteen voor ruimtelijke ordening Ruimtelijke plannen en bestemmingen

Nadere informatie

Het bos doorheen de bomen...

Het bos doorheen de bomen... Het bos doorheen de bomen... Leidraad doorheen de wildgroei aan wetgeving rond houtige kleine landschapselementen. 1 2 Voorwoord Onze West-Vlaamse regio onderging de laatste decennia grote veranderingen.

Nadere informatie

Voorwoord. Jean-Pol Olbrechts Gedeputeerde voor Leefmilieu

Voorwoord. Jean-Pol Olbrechts Gedeputeerde voor Leefmilieu Voorwoord We komen meestal in contact met de natuur en het landschap in onze tuin of op wandel in veld en bos. Wat we als natuur beschouwen verschilt misschien wel van persoon tot persoon, maar dat bomen

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing Ik, ondergetekende,...... woon in....... en wens over te gaan tot de

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

Ook vindt u als bijkomende bijlage meer informatie over de definitie 'bos' en alle mogelijke verplichtingen daarrond.

Ook vindt u als bijkomende bijlage meer informatie over de definitie 'bos' en alle mogelijke verplichtingen daarrond. Sofie Vernaillen Van: De Sterck, Frauke Verzonden: woensdag 25 maart 2015 8:37 Aan: Sofie Vernaillen Onderwerp: Uw brief d.d. 23/03/2015 met uw kenmerk: 106.435 Bijlagen:

Nadere informatie

REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN

REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN REGELGEVING BIJ HET ONTBOSSEN Inhoudstafel Inleiding......................................................................... 04 1 Principe 1: ontbossing is verboden, tenzij anders is bepaald in het Bosdecreet.............

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 21/03/2017

Inhoud. Natuurwetgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving 21/03/2017 Inhoud CURSUS Natuurwetgeving Natuurmanagement Basis Deel ruimtelijke ordening DAG 1 Kennismaking met natuurbehoudswetgeving en beleid Natuur als toetssteen voor ruimtelijke ordening Ruimtelijke plannen

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergunning Ik, ondergetekende,...... woon in......en wens over

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

BIJLAGE 8 Overzicht relevante wetgeving. Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING

BIJLAGE 8 Overzicht relevante wetgeving. Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING Bij de milieu- (andere dan de boswetgeving) en arbeidswetgeving worden enkel de basiswetten en decreten vermeld. De besluiten in uitvoering van deze decreten behoren

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Artikel 1 begrippen en definities Kleine landschapselementen: lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 4657 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 99/35119]

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos ANB-01-160330 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning

Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning ANB-39-201200813 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN

Nadere informatie

natuur in Gent monitoring 1999-2014

natuur in Gent monitoring 1999-2014 natuur in Gent monitoring 1999-2014 Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen van het RSG en het groenstructuurplan? (Hoe) moeten we bijsturen? Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Bos en Groen Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos (artikel 81 4 van het Bosdecreet van 13/6/1990 - gewijzigd

Nadere informatie

Inhoud. Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Het Natuurdecreet 21/03/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet

Inhoud. Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Het Natuurdecreet 21/03/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet Inhoud CURSUS Natuurwetgeving Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet DAG 2 Het natuurdecreet Gebiedsgerichte bescherming Bescherming buiten de beschermde gebieden Bescherming van soorten Handhaving

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

C U R S U S. Natuurmanagement. Natuurwetgeving voor beleidsadviseurs

C U R S U S. Natuurmanagement. Natuurwetgeving voor beleidsadviseurs C U R S U S Natuurmanagement Natuurwetgeving voor beleidsadviseurs Inhoud lestraject Lesdag 1 (25/02/2016): natuurbehoud en de link met RO, de stedenbouwkundige vergunning, cases. Lesdag 2 (3/03/2016):

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

VR MED.0132/2BIS OMZENDBRIEF RWO/2017/01 VR MED.0132/2BIS

VR MED.0132/2BIS OMZENDBRIEF RWO/2017/01 VR MED.0132/2BIS VR 2017 2403 MED.0132/2BIS VR 2017 2403 MED.0132/2BIS Kabinet van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koning Albert II-laan 1000 BRUSSEL T 02 552 63 00 F 02 552 63 01 kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 23 JULI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

Reglement subsidie kleine landschapselementen

Reglement subsidie kleine landschapselementen Reglement subsidie kleine landschapselementen HOOFDSTUK 1: DEFINITIES EN AFBAKENING Artikel 1.1.: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

Reddingsplan Zonevreemde Bossen

Reddingsplan Zonevreemde Bossen Reddingsplan Zonevreemde Bossen SAMENVATTING VBV juicht het engagement van de nieuwe Vlaamse Regering om oplossingen te zoeken voor de zonevreemde bossen ten zeerste toe. De problematiek van de zonevreemde

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 17.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 4657 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud Laatste aanpassing: 07/03/2008

23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud Laatste aanpassing: 07/03/2008 23 juli 1998: Besluit VR ter uitvoering decreet natuurbehoud Laatste aanpassing: 07/03/2008 23 juli 1998: besluit Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 Stuk 136 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Vera Dua houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 TOELICHTING DAMES EN HEREN, Het

Nadere informatie

5.5.A - TECHNISCHE DIENST MILIEU NATUURVERGUNNING FORT 3 NEGATIEF ADVIES

5.5.A - TECHNISCHE DIENST MILIEU NATUURVERGUNNING FORT 3 NEGATIEF ADVIES 5.5.A - TECHNISCHE DIENST MILIEU NATUURVERGUNNING FORT 3 NEGATIEF ADVIES Voorgeschiedenis Op 7 maart 2006 heeft het provinciebestuur een natuurvergunningsaanvraag over de wijziging van de vegetatie door

Nadere informatie

Code goede natuurpraktijk

Code goede natuurpraktijk Code goede natuurpraktijk Praktijkvoorbeelden waterlopenbeheer Maarten Van Aert Afdeling Operationeel Waterbeheer Inhoud CGNP en beheer van waterlopen Planmatige aanpak onderhoud Praktijkvoorbeelden Maaibeheer

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20120910 In te vullen door de behandelende

Nadere informatie

EEN MINDER BEKENDE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET BUITENGEBIED: HET BOSDECREET

EEN MINDER BEKENDE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET BUITENGEBIED: HET BOSDECREET blz -1- EEN MINDER BEKENDE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET BUITENGEBIED: HET BOSDECREET Prof. Dr. Geert Van Hoorick Hoofddocent vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Inleiding. Het

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11 INHOUD Inhoud. 3 Woord vooraf. 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen. 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig. 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE 38791 N. 2002 3039 [C 2002/36124] 19 JULI 2002. Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990,

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN

RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN BEKEKEN VANUIT HET AFBAKENINGSPROCES LANDBOUW, NATUUR EN BOS Wie het afbakeningsproces van het buitengebied volgt, zal het wel al zijn opgevallen : er wordt vaak over

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Sint-Truiden - Tongeren

Sint-Truiden - Tongeren Sint-Truiden - Tongeren 1. Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 5/04/77) 1080 De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat,

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van domein het Puthof in Leuven (Wilsele) Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente:

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE Zwaanaardestraat 18 9112 Sinaai (Sint-Niklaas) IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NOTARIS ANNELIES

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen Wetgeving: procedure en gevolgen Decretale basis Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, Hoofdstuk

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79)

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) Ieper - Poperinge 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 1082 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Hiërarchie der normen 13/01/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet

Natuurwetgeving. Het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet. Krachtlijnen. Hiërarchie der normen 13/01/2017. Natuurmanagement Basis Deel natuurdecreet Natuurbehoudsrecht: onderdelen SOORTGERICHT NATUURBELEID natuur vogels jacht riviervisserij CURSUS aanvullend HORIZONTALE MAATREGELEN Natuurwetgeving GEBIEDSGERICHT NATUURBELEID natuur bos landschap Natuurmanagement

Nadere informatie

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN)

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) Artikel 1: Het voortbestaan van sommige oude hagen, heggen, houtkanten en / of knotbomen hangt

Nadere informatie

Bossen. Natuurwetgeving. Bossen. Bossen. Cases: wat is bos? Bossen 21/03/2017. Wat is bos? 1854: Boswetboek CURSUS. 1980: regionalisering

Bossen. Natuurwetgeving. Bossen. Bossen. Cases: wat is bos? Bossen 21/03/2017. Wat is bos? 1854: Boswetboek CURSUS. 1980: regionalisering CURSUS 1854: Boswetboek Natuurwetgeving Natuurmanagement Basis Deel bos 1980: regionalisering 1990: Bosdecreet 13 juni 1990, BS 28 september 1990 Project wetsintegratie: geïntegreerd Natuurdecreet (waarin

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN

LEIDRAAD VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ LEIDRAAD VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning Titel I. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. Toepasselijke wetgeving.... 3 Hoofdstuk 2. Beslissingsbevoegdheden...... 7 Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie.... 11 Titel II. Vergunningsplicht... 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE DE HAAN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

GEMEENTE DE HAAN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN GEMEENTE DE HAAN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE BETOELAGING VAN AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN HOOFDSTUK 1: BEGRIPPEN - Haag: hagen zijn rijen struiken of houtige gewassen die

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Handhaving pesticidendecreet en uitvoeringsbesluiten 02/05/2013 VMM

Handhaving pesticidendecreet en uitvoeringsbesluiten 02/05/2013 VMM Handhaving pesticidendecreet en uitvoeringsbesluiten Principe Art. 11 Pesticidendecreet Voor decreet en de uitvoeringsbesluiten uitoefenen van toezicht opleggen van bestuurlijke maatregelen onderzoeken

Nadere informatie