14 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 juni 2011 2011-007350"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt CG Arnhem Postadres Postbus GX Arnhem Mergebestand telefoonnummer (026) telefaxnummer (026) adres internetsite datum zaaknummer 14 juni onderwerp Toezending verslag Cinemecbijeenkomst Geachte mevrouw, mijnheer,, Bijgaand gelieve u aan te treffen de verslagen van de workshops over de Uitvoeringsagenda, gehouden op woensdag 1 juni jl. in Cinemec Ede. In dat verslag treft u ook een lijst aan met alle ontvangen ideeën en suggesties. Ons college heeft de gemaakte opmerkingen en ingeleverde suggesties bekeken en gebruikt bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda 2011 e.v. Deze Uitvoeringsagenda is inmiddels door ons college vastgesteld en zal 22 juni in een extra Statencommissie behandeld worden, terwijl Provinciale Staten deze behandelen in hun vergadering van 29 juni a.s. U kunt dit document vinden in het Stateninformatiesysteem op onze website Wij kijken terug op een geslaagde middag waarop wij veel input mochten ontvangen. Wij willen u daarvoor hartelijk danken. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Gelderland Commissaris van de Koningin secretaris inlichtingen bij Kiki Jamar telefoonnummer (026) adres BNG 's-gravenhage, rekeningnummer Rabobank, rekeningnummer ING, rekeningnummer btw-nummer NL B03 code: Voorstel aanbiedbrief verslag 1 juni.doc / IBAN-nummer NL74BNGH SWIFT/BIC: BNGHNL2G

2 Verslagen Bijeenkomst van Coalitieakkoord naar Uitvoeringsagenda 1 juni 2011 in Cinemec Ede Op 1 juni jl. Is er in Cinemec Ede een bijeenkomst gehouden met de maatschappelijke partners van de provincie over de vertaling van het coalitieakkoord Uitdagend Gelderland naar een uitvoeringsagenda. In tien workshops is tussen alle aanwezigen van gedachten gewisseld aan de hand van stellingen. De workshops waren ingedeeld volgens de volgende thema s c.q. rond de portefeuillehouders van het college: Rond Ged. Conny Bieze: Workshop 1: Economie en vergunningverlening/handhaving Workshop 2: Mobiliteit Rond Ged. Co Verdaas: Workshop 1: Ruimtelijke ordening. luchtvaart en wonen Workshop 2: Water en gebiedsontwikkeling Rond Ged. Jan Jacob van Dijk: Workshop 1: Landelijk Gebied en Recreatie en toerisme Workshop 2: Zorg en welzijn, Regio- en stadscontacten, Arbeidsmarktbeleid Rond Ged. Annemieke Traag: Workshop 1: Milieu, Cultuur, Cultuurhistorie, Jeugdzorg Workshop 2: Klimaat en Energie, Innovatiebeleid Rond Ged. Jan Markink: Workshop 1: Algemeen bestuur (bestuursstijl), Sport Workshop 2: Financieel beleid, investeringsagenda, provinciale kerntaken Hieronder treft u de verslagen van de workshops aan. Vanaf pagina 30 zijn de ontvangen schriftelijke ideeën opgenomen. Workshop Economie en vergunningverlening/handhaving: Voorzitter: Albert Schol. Gedeputeerde Conny Bieze. Verslag: Sander Veltmaat Samenvatting: Steviger beleid voor Topsectoren Er is verdeeldheid over het topsectorenbeleid. Aan de ene kant wordt beweerd dat het met de topsectoren Food Valley en Health Valley goed is gegaan en dat hierop voortgeborduurd moet worden. Health Valley moet zelfs nog breder getrokken worden richting Brabant. Echter, het moet niet alleen gaan om een topbenadering, er moet ook in de breedte gekeken worden. Een andere groep beweert dat er vooral meer gekeken moet worden naar de maakindustrie, waar erg veel potentie is in economische zin. Wel is er overeenstemming over de bewering dat de provincie een faciliterende en regisserende rol moet hebben, omdat er over regiogrenzen heen gekeken moet worden. Daarbij is innovatie het sleutelwoord. Logistieke sector is speerpuntensector De logistieke sector heeft te maken met allerlei ontwikkelingen waarbij vaak problemen ontstaan in de planologische sfeer. Economische en ecologische belangen (wetgeving) staan vaak haaks op elkaar. In de workshop wordt gepleit voor realisme en regionale afstemming. Een goede infrastructuur is de basis voor een goede Gelderse economie. Maar het moet niet ten koste gaan van de natuur. De rol van de provincie ligt in de regionale afstemming. Daarbij moet verder geborduurd worden op het actieplan goederenvervoer. 1

3 Vergunningverlening en handhaving: belonen van goed gedrag Op het gebied van vergunningverlening en handhaving wordt beweerd dat er sprake is van juridificering door grootschalige calamiteiten in Nederland. Men pleit voor het uitdunnen van vergunningverlening. Dit houdt in dat minder overheidsinstanties zich bezig houden met vergunningverlening. Met de komst van de RijksUitvoeringsDiensten (RUD s) kan dit uitkomst bieden voor de problematiek die er nu heerst. Daarnaast werd tijdens de workshop het begrip turn-key vergunningverlening geïntroduceerd. Dit houdt in dat op projectbasis een vergunning kan worden verleend. Hier kan mee worden geëxperimenteerd. Hier ligt een rol voor de provincie. Uitwerking: Stelling 1: Steviger beleid voor topsectoren In de vorige collegeperiode is al stevig ingezet op de topsectoren Food en Health. Het Rijk heeft nu de stelling ingenomen om volop in te zetten op de Topsectoren. Dhr. Gelderman (natuurschoonwet Landgoed Beekvliet Gelre bv) pleit voor inzet op systeeminnovatie voor het kweken van algen. Bedrijven moeten aan elkaar gekoppeld worden, initiatieven uit het veld moeten gestimuleerd worden. Hier ligt een taak voor de provincie. Ged. Conny Bieze beaamt dit. Jos Werner (voorzitter Health Valley) benadrukt dat Health Valley veel breder moet gaan dan Nijmegen. Het betreft de as Eindhoven, Nijmegen, Twente, om mee te beginnen. Deze regio s moeten met elkaar verbonden worden. In het verleden is de Regiegroep Triangle (Wageningen, Nijmegen, Twente) succesvol geweest. Hij pleit voor een samenvoeging met de provincie Brabant. Bart van Moorsel (secretaris SER Gelderland) is kritisch op de stelling dat er steviger beleid moet komen voor de topsectoren. Hij vindt dat de provincie complementair moet zijn. Met name in de maakindustrie zit veel potentie. Er is veel innovatieve kracht en grote potentie voor economische groei. De provincie moet haar koers verleggen. Dhr Van der Weerd (wethouder Ede) beweert dat de rol van de provincie met name ligt in de faciliterende rol. Achterblijvende gemeentes moeten geen hinder van de provincie ondervinden. De provincie is een uitermate geschikte partner om bij onderwerpen als structuurvisies, infrastructuur en campusontwikkeling te ondersteunen met haar specifieke kennis. Dhr. Wildschut (Regio Achterhoek) maakt een vergelijking met de sportsector. Hij vindt dat niet alleen de top(sport) ondersteund moet worden, maar dat er een relatie gelegd moet worden met de breedte(sport). Hij noemt biogas als voorbeeld. De provincie moet hier een positie innemen. Gemeenten en provincie hebben elkaar nodig, er moet een gebied aangewezen worden (desnoods een inpassingsplan) en er is regelgeving nodig. Dhr. Blokhuis (gemeente Apeldoorn) benadrukt de potentie van de innovatieve maakindustrie (A doorn: banen; klein aandeel innovatieve maakindustrie) in navolging van Bart van Moorsel. Dhr. Lorist (VNO NCW Stedendriehoek) beweert dat de keuze voor de 9 topsectoren over de regio s heen gaat. De regio s moeten uitgedaagd worden om over de grenzen heen te kijken, en dat ontbreekt aan het huidige beleid. Hier ligt een duidelijke taak voor de provincie. Dhr. Cremer (VNO NCW Stedendriehoek) benadrukt dat er veel initiatieven uit de ondernemerswereld komen. Onderwijs en arbeidsmarkt worden gekoppeld en er worden banen geschept. Maar een goede verbinding tussen de Achterhoek en de Stedendriehoek ontbreekt nog. Hier ligt een taak van de provincie. Ged. Conny Bieze benadrukt dat er breder naar zal worden gekeken. Alles wat innovatief is, is het sleutelwoord van de toekomst. Stelling 2: Logistieke sector is speerpuntensector Gelderland is centraal gelegen als het gaat om transport. De A12, de A15, de A50, de betuwelijn, de rivieren, etc. Maar hoe nu verder? 2

4 Dhr. Schasfoort (Verladersorganisatie EVO) benadrukt dat de transportsector een faciliterende sector is om andere sectoren te laten floreren. Het Actieplan Goederenvervoer is een goede basis om verder uit te werken en de provincie moet aanhaken bij het landelijke beleid. Dhr. De Nooij (Lindus) beweert dat er veel energie is bij ondernemers. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen en commitment zoeken om samenwerking tussen de 3 O s (Overheid, Ondernemers, Onderwijs) te bewerkstelligen. Dhr. De Nooij nodigt de provincie uit om op bedrijvenbezoek te komen in de Liemers. Dhr. Hurenkamp (KvK Midden Nederland) wil dat het goederenvervoerbeleid wordt doorgezet én geïntensiveerd. Er moet een marktverkenning uitgevoerd worden naar containervervoer. Is er, na een eerste nog te ontwikkelen terminal in Medel, een tweede terminal nodig? Gemeente en ondernemers zijn in gesprek. De provincie moet hierbij aanhaken en haar regisseursrol pakken. Ged. Conny Bieze reageert hierop door te zeggen dat de bottleneck voor het goederenbeleid in de ruimtelijke ordeningssfeer zit. Als de markt het oppakt kan de provincie haar regierol pakken. Dhr. Lamers (gemeente Rijnwaarden) houdt een pleidooi voor meer ontwikkelingen van industrieterreinen aan het water om het spoor en de weg te ontlasten. Dhr. Reijnen (Gelderse Milieu Federatie) bekritiseert de stelling. De nadruk moet liggen op efficiënt goederenvervoer met een vermindering van het wegvervoer ten gunste van het spoor en het water. Er moet sprake zijn van een regionale aanpak. Het GMF staat niet onwelwillend tegenover een terminal, als er maar regionaal wordt afgestemd. Dhr. Hepp (Transport en Logistiek Nederland, regio Oost) plaatst een nuance bij de stelling van dhr. Reijnen dat er wel degelijk veel regionale afstemming is. Maar men moet realistisch zijn. De factor tijd is belangrijk, en het wegverkeer zal altijd in grote mate blijven bestaan. Start daarnaast met een kwaliteitsnetwerk goederenvervoer o.b.v. de drie modaliteiten. Dhr. Van der Pol (GMB Beheer BV transportbedrijf Opheusden) beweert dat het containervervoer zal verdubbelen tot Praat dus niet over het doortrekken van de A15, maar over het verbreden ervan. Dhr. Gerritsen (Gemeente Zutphen) is kritisch op de ondernemers binnen de vervoerssector. Op industrieterrein de Mars werd een containeroverslagterminal gefaciliteerd, maar de vervoerssector wilde er niet in investeren. Financiën zijn vaak het knelpunt. Dhr. Lamers (wethouder Rijnwaarden) is blij met de opstelling van het GMF. Als wethouder ervaart hij snel knelpunten met natuur vlak langs het water. Wellicht valt er samen nog meer te realiseren op regionaal niveau. Bij deze afstemming ligt een duidelijke taak voor de provincie. Ged. Conny Bieze benadrukt dat de koppeling van de modaliteiten vaak in de natuurgebieden plaatsvindt. Economische ontwikkelingen zijn noodzakelijk, dus zal er over compensatiemaatregelen gepraat moeten worden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Hier ligt een taak voor de provincie. Stelling 3: Vergunningverlening en handhaving: belonen van goed gedrag Bedrijven die het goed doen moeten met rust worden gelaten, dit wekt vertrouwen Dhr. Van der Pol (GMB Beheer BV) beweert dat er door de grootschalige calamiteiten in Nederland (onlangs in Moerdijk) sprake is van juridificering. De trend gaat de verkeerde kant op. Mooie woorden, weinig daden. Dhr.? pleit voor een turn-key vergunningverlening. Experimenteren op het gebied van vergunningverlening op projectbasis. Dhr. De Kroon (F.O.V) heeft kritiek op de vergunningverlening. Hij pleit ervoor dat zich maximaal twee instanties met een vergunningverlening mogen bemoeien. Dhr. Verduin (Industriële Kring Bronckhorst) vindt dat het belonen van goed gedrag breder getrokken moet worden. Afnemers (gemeenten) kiezen voor goedkope oplossingen uit het buitenland, in plaats van duurzame oplossingen uit de regio. Hij roept de provincie op hier iets aan te doen. Ged. Conny Bieze sluit af met de opmerking dat de RUD s (Regionale UitvoeringsDiensten) het vergunningverlenings- en handhavingsprobleem op kunnen lossen met eenduidige regelgeving als één organisatie. Verslag workshop mobiliteit Voorzitter dhr Schol. Ged. Conny Bieze. Verslag: Olof Mudde. 3

5 Samenvatting - Steun voor doortrekking A15 en verbreding A1, aanbod om mee te denken bij landschappelijke inpassing A15 (Gelders Genootschap). - Daarnaast aandacht voor overige knelpunten op rijkswegennet (A15 bij Tiel, Hoevelaken, A1/A30, A12 bij Westervoort). - Steun voor verbetering verbinding tussen Arnhem Apeldoorn, aandacht voor mogelijke knelpunten infrastructureel en door samenloop met dienstregeling NS. - Aandacht voor verkeersmodellen en toekomstige ontwikkelingen: andere vormen van vervoer, effect demografische ontwikkelingen op behoefte aan mobiliteit moet meegenomen worden bij toekomstig beleid. - Tot slot extra aandacht voor knelpunten op provinciale wegen, ontsluiting bedrijventerreinen met OV en mobiliteitsmanagement en voor de wisselwerking rijgedrag en verkeersveiligheid. Stelling 1: Doortrekken A15 is goed voor Rotterdam en de Achterhoek Dhr. Schasfoort (EVO): ondersteuning stelling, mis wel het belang dat de A15 heeft voor heel Gelderland. De doorgetrokken A15 zal veel verkeer verwerken dat nu nog gebruik maakt van de andere wegen. Dhr. Docter (KvK Midden Nederland): Doortrekking heeft topprioriteit, maar de huidige A15 loopt ook snel vol, er is verbreding van de rest van de A15 nodig. Dhr. Nijland (gemeente Zevenaar): we moeten ophouden met onszelf deze vraag te stellen, de doortrekking moet er komen, gewoon doorgaan. Dhr. Zomerdijk (Burgemeester Duiven): de A15 is ook van belang voor de Liemers, wel belangrijk om oog te hebben voor de landschappelijke inpassing bij de dorpen waar de doorgetrokken A15 komt te liggen. Dhr. Henning (raadslid gemeente Tiel): de A15 moet doorgetrokken worden, maar sluit me wel aan bij de eerdere uitspraak dat de huidige A15 nu ook al volloopt en een doorgetrokken A15 zal extra verkeer aantrekken dus zorg ook voor alternatieven op de parallelle spoor- en waterwegen. Dhr. Reijnen (GMF): doortrekking van de A15 zien we als een middel, goede bereikbaarheid is doel. Het regiocombi-alternatief is een goed alternatief en het gebrek aan middelen voor een tunnel zegt ook al iets over de aandacht in Den Haag voor de A15. Doortrekking A15 is één ding, maar welke gevolgen heeft dit eigenlijk, zou kunnen leiden tot verschuiving van de behoefte aan bedrijventerreinen tussen de gemeenten in de regio. Dhr. Janssen: belang is breder, het gaat ook om versterking van de mainportfunctie voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Dhr. Bateman (VNO-NCW): gaat niet om de vraag of, maar vooral om wanneer? Is het mogelijk om voor 2014 de schop in de grond te steken? Mw. Steentjes (Gelders genootschap): let bij de A15 ook op de leefbaarheid, we willen als Gelders Genootschap graag bijdragen of meedenken aan een goede inpassing. (aanbieding meedenken) Dhr. Geukers, burgemeester Westervoort: A15 is belangrijk, maar we moeten de A12 niet vergeten. Dagelijks hebben we te maken met filemeldingen voor dit deel van de A12. Ik pleit voor de realisering van regiostroken langs de snelweg net als in andere regio s zodat het verkeer zich beter af kan wikkelen. Mw. Bieze (gedeputeerde mobiliteit Provincie Gelderland): het idee van de regiostroken spreekt me aan en wil ik meenemen. Daarnaast blij met de adhesiebetuigingen ook van gemeenten waar een doorgetrokken A15 door heen zal gaan. Ik sluit me aan bij de insteek dat mobiliteit een middel is en ik zie dat we allemaal een enorme behoefte hebben om ons te verplaatsen en dat moeten we zo goed mogelijk zien af te wikkelen. Wat betreft doortrekking van de A15 tov van verbreding van het bestaande deel moeten we ons realiseren dat dit allereerst een rijksweg betreft waarbij ik al blij ben als we de doortrekking echt kunnen realiseren. Stelling 2: Verbreding van de A1 maakt Oost-Nederland sterken 4

6 Burgemeester De Graaf (Apeldoorn): De A1 is voor de verbinding met Duitsland even belangrijk als de A12, er gebeurt van alles langs deze snelweg, het vormt echt een economische as en daarnaast zien we nu dagelijks dat het verkeer tussen Beekbergen Deventer Azelo vast staat en dat er sprake is van veel vrachtverkeer. Met andere woorden is de verbreding van de A1 van groot belang. Drinkema (Nijkerk): de A1 bij Hoevelaken vraagt ook aandacht. Het knooppunt ligt net op Utrechts grondgebied en het lijkt erop dat de rijksbijdrage te karig is om de op- en afritten van Hoevelaken zelf te laten bestaan terwijl deze voor een goede bereikbaarheid nodig zijn. Provincie Utrecht heeft hiervoor middelen gereserveerd en ik vraag Gelderland om hetzelfde te doen. Dhr, Lorist (VNO-NCW Stedendriehoek): wat betreft de verbreding van de A1 wijs ik op een bevolkingsonderzoek waaruit grote steun blijkt. Daarnaast is de betrokkenheid van Gelderland erg groot, er rijdt op dit stuk snelweg veel regionaal verkeer. Dhr. Penninx (burgemeester Voorst, portefeuillehouder mobiliteit in Stedendriehoek): de stelling klopt, vanuit de gemeenten in de Stedendriehoek wil ik hier mijn complimenten uitspreken voor de provinciale besturen van Gelderland en Overijssel voor de actieve opstelling richting Rijk, we hebben er alle vertrouwen in dat de verbreding er komt. Dhr. Hepp (TLN): De A1 en A15 zijn onmisbare transport corridors. Daarnaast wordt het knelpunt op de A1/A30 steeds groter niet alleen op het vlak van doorstroming, maar ook voor de verkeersveiligheid. Er is behoefte aan een lange termijn oplossing, terwijl dit knelpunt op nog geen enkele agenda staat. Mw. Bieze (gedeputeerde mobiliteit): Het belang van Gelderland bij een verbreding van de A1 is duidelijk. A1 is een duidelijke achterlandverbinding vanuit de regio Schiphol/Amsterdamse haven. Het knooppunt Hoevelaken zal ik binnenkort bespreken met mijn collega van Utrecht. Het knelpunt A1/A30 kwam ook naar voren uit een food valley rapport dat ik onlangs in ontvangst mocht nemen, we moeten voor de toekomst kijken wat daar aan gedaan kan worden. Let wel op: het betreft hier allemaal rijkswegen waarbij we afhankelijk zijn van de opstelling van het rijk. Stelling 3: Oplossing Apeldoorn Arnhem rechtstreeks Dhr. Mouw (ROCOV): in de uitvoeringsagenda heeft het collega van GS veel opgenomen over spoor. De verbinding tussen Apeldoorn en Arnhem is mogelijk met verhoudingsgewijs weinig middelen leidend tot duidelijk minder reistijd. Wel heb je nog enkel spoor tussen Apeldoorn en Zutphen, dus een extra trein is lastig in te passen en vraagt wisselsporen. Vanuit reizigersbelang ligt onze prioriteit bij de lijn Arnhem Doetinchem. Daarnaast is ook de Valleilijn van belang en liggen daar wensen tot doortrekking van Ede naar Arnhem. Dhr. Janssen: adhesiebetuiging, er ligt een duidelijke wens van de Staten. Wel aandacht voor de Ijssellijn, deze zal extra druk worden. Mw. Hegeman (ProRail): technisch is de verbinding te realiseren, belangrijk punt zal de samenloop worden, je gaat namelijk een regionaal spoornet verknopen met het hoofdnet waar de NS als enige gebruik van maakt. Dit maakt het niet makkelijk om op te lossen. Algemene opmerkingen mobiliteit Verkeersmodellen en toekomstige ontwikkelingen Dhr. Peerbolte (EBC): constateer een probleem bij verkeersmodellen, hoe zorgt je dat die goed aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het gebruik van andere typen voertuigen. Ik steek in bij de provincie omdat deze op alle niveaus bezig is. Reactie dhr Oostveen (provincie Gelderland): bij wegenbouw gebruiken we prognoses die ook up to date zijn. Daarnaast zien we vaak dat het verkeer een tijdje nodig heeft om zich te voegen naar nieuwe situaties. Verder sturen we ook bij op basis van nieuwe ontwikkelingen. Dhr. Uitdehaag (Wethouder Mobiliteit, Wageningen): de mobiliteit zal de komende jaren veranderen. Kijk daarom ook naar vergrijzing, demografische ontwikkelingen en het effect op de woon/werkstromen, recreatief verkeer. Hoe lang zijn de problemen van nu nog de problemen van de toekomst? Dhr. Van Moorsel (SER Gelderland): we zien duidelijk een afname van de beroepsbevolking, maar ook een toename van het aantal huishoudens en het aantal auto s. 5

7 Mw. Bieze (gedeputeerde): we moeten bekijken wat veranderingen kunnen zijn. We hebben natuurlijk jarenlang groei gehad, nu zien we een situatie van stabilisatie en in sommige gebieden een teruggang van de bevolking met andere verkeersstromen. Het is echt een uitdaging om daar wel over na te denken en te werken aan lange termijn oplossingen. Dhr. Reijnen (GMF): het fileprobleem speelt vooral in de spits, voor de lange termijn is de kilometerheffing waarschijnlijk wel nodig en die komt waarschijnlijk wel terug, betrek dat als provincie dan ook nu al bij de planvorming. Basismobiliteit, OV en N-wegen Dhr. Mouw (ROCOV): ik ben wel bezorgd dat het college de basismobiliteit wil gaan herijken aan economische factoren en zou aandacht willen vragen voor de sociale rol. Daarnaast een suggestie voor meer aandacht voor bussen en vervoersmanagement naar bedrijventerreinen en het inspelen op evenementen. Dit laatste is ook een oproep aan het bedrijfsleven. Dhr. Lorist (VNO-NCW Stedendriehoek): in de stedelijke regio s hebben we convenanten gesloten, maar het knap lastig om OV op bedrijventerreinen te krijgen. Daarnaast mag ik hopen dat we het provinciale budget ook gebruiken voor de N-wegen, zoals bijvoorbeeld de N786 waar de papierfabriek jaarlijks zo n 5mln aan economisch effect in de regio teweeg brengt. Dhr. Hepp (TLN): de N348 tussen Eefde en Deventer is ook van belang. Daarnaast vraag ik aandacht voor de doortrekking van de Maas-Waalweg (gemeentelijke weg) die van belang is voor het westen van Rivierenland en een relatie heeft met de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid Dhr. Buijs (Regiopolitie Gelderland Midden): aandacht niet alleen nodig voor mooie wegen, maar ook voor het rijgedrag en de verkeersveiligheid. In Gelderland ziet het er mooi uit, maar toch gebeuren er nog veel zware ongevallen. We gaan een Gelderse verkeersweek organiseren en ik hoop dat we over 4 jaar zover zijn dat we allemaal helder hebben wat het gedrag uitmaakt voor de verkeersveiligheid. Workshop Ruimtelijke ordening, luchtvaart en wonen Voorzitter: Tanja Prins. Gedeputeerde Co Verdaas. Verslag: Michiel Koetsier Thema 1: Gelderland als deel van landsdeel Oost positioneren ten opzichte van Randstad en Brainport K. Raas, gemeente Arnhem Pleit voor een goede positionering ten opzichte van Randstad en Brainport. Eind juni komt de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in de Tweede Kamer. Een opvallend onderdeel daarin is de Olympische ambitie. Daarvoor wordt door het Rijk naar Amsterdam en Rotterdam gekeken, zelfs voor hippische sport en andere evenementen. Wij zouden als Gelderland onze Olympische en wereldkampioenen moeten inzetten om onze bijdrage aan de Olympische ambitie scherp neer te zetten. J. Docter, Kamer van Koophandel Midden-Nederland Moet het echt gaan om positioneren ten opzichte van? Willen we onderscheidend zijn of zou het niet beter zijn om als algemeen uitgangspunt te hanteren om juist de gezamenlijke kansen met de Randstad en Brainport meer aandacht te geven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om strategische allianties ten aanzien van goederenvervoer en logistiek in relatie tot de Rotterdamse haven. A. Bragt, gemeente Zaltbommel Als gemeente in het meest westelijke deel van Gelderland is er weinig gevoel bij landsdeel Oost. Hang daar niet alles aan op. Wel is het goed om na te denken over de positie ten opzichte van Randstad en Brainport. A. Vos de Wael, Provinciale Staten Gelderland Werkt zelf in de Randstad en pleit er voor om niet te positioneren ten opzichte van de Randstad - die zijn erg op elkaar georiënteerd - en meer te focussen op de samenwerking met Brainport. Utrecht bijvoorbeeld kijkt sterk naar de Noordvleugel. Vandaar een pleidooi om veel duidelijker te richten op Brainport en veel minder op de Randstad. F. de Graaf, gemeente Apeldoorn Landsdeel Oost is een abstract begrip. Daarbinnen bestaan zoveel gebieden met zulke grote verschillen. Verlies die diversiteit niet uit het oog. Bijvoorbeeld Twente binnen 6

8 het landsdeel is wel erg op zichzelf. Dat alleen al onderstreept de noodzaak om het landsdeel niet als eenheidsworst te benaderen. Houd zicht op de verschillen, koetser die ook - dat levert meerwaarde. Thema 2: Positie steden versterken in relatie tot de vitaliteit van regio s F. de Graaf, gemeente Apeldoorn De stelling voelt te veel als een tegenstelling. Stad en regio kunnen niet zonder elkaar. Omliggende kleinere gemeenten kun je als stad niet missen en tegelijk geldt dat je de rest moet laten meeprofiteren van de trekkracht van de steden als economische motoren. Bijvoorbeeld de werknemers moeten voor een belangrijk deel uit de omliggende gemeenten komen - zo kent Apeldoorn een enorme pendel vanwege de werkgelegenheid voor maar liefst 93 duizend arbeidsplaatsen. Th. Steenkamp, gemeente West Maas en Waal Onderschrijft volledig de inbreng van Dhr. de Graaf. Dat zou een voorbeeld moeten zijn voor meer steden. Hij stelt dat de provincie ook lang heeft ingezet op veel woningen voor de steden. Vervolgens pleit hij er voor om ook in kleine kernen enige ruimte te bieden voor woningbouw en bedrijventerreinen voor de leefbaarheid. G. Nijland, gemeente Zevenaar Reageert in lijn met de eerdere sprekers: er moet een goede balans zijn in de aandacht voor de steden en de regio. Niet alleen qua wonen ook op het gebied van mobiliteit. De burger wil iets te kiezen hebben. Dat betekent ook dat er een mogelijkheid moet zijn om dicht bij je woonplek te werken. Daarom zou een nuancering van de stelling goed zijn. C. Haubrich-Gooskens, oud Statenlid Gelderland Er ligt onvoldoende accent op de wisselwerking tussen stad en regio. De houding van de grote stad ten opzichte van de kleintjes zou nog meer mogen uitademen dat zij elkaar echt nodig hebben, ook op cultureel vlak, wat betreft daklozenopvang en zorgvoorzieningen. Straal dat dan ook uit. Voorkom dat gemeenten met de rug naar de stad gaan staan. J. Geukers, gemeente Westervoort Wil er voor waken dat er alleen aandacht is voor de grote steden en het platteland. Westervoort is geen grote stad, maar ook geen platteland. Wil toch ook graag herkend worden. T. Elzinga, LTO-Noord Pleit voor een vitaal platteland. Een brede plattelandseconomie behoort echt tot de mogelijkheden. Dat vergt wel meer ruimte voor economische activiteiten in het buitengebied. Net als de woonfunctie moeten die extra mogelijkheden de ontwikkeling van de land- en tuinbouw niet belemmeren. In de huidige regelingen voor functieverandering van agrarische gebouwen gaat wonen boven werken. Het zou goed zijn als wonen en werken meer nevengeschikt worden. P. van Heek, Vereniging Kleine Kernen Zijn pleidooi is om werk te maken van plattelandswoningen. Maar functieverandering van agrarische bedrijven mag geen belemmering vormen voor degenen die doorgaan. Hij vindt de stelling eigenlijk te algemeen. Doe recht aan de diversiteit en benadruk de specifieke bijzonderheden van stad en regio. M. Uitdehaag, gemeente Wageningen Constateert dat de provincie al druk is met de woningbouwprogrammering. Daarbij gaat het om communicerende vaten tussen stad en regio. Naarmate je meer doet en toestaat op het platteland, hoe moeilijker het bij de steden zal zijn om zaken nog goed te ontwikkelen. Dat is provinciebreed wel degelijk een belangrijk issue. Thema 3: Samen meer aandacht schenken aan regionale woningbouwprogrammering G. Nijland, gemeente Zevenaar Reageert nog op dhr. Uitdehaag dat goed gekeken moet worden welk effect de sturing op programma's heeft. Dit heeft immers consequenties voor alle gemeenten. Het zou goed zijn om niet alleen te sturen op waar de meeste vraag is, maar ook hoe je de huidige afname in de bouwproductie weer op gang kan krijgen. Een vraagteken daarbij is nog wat het effect van de krimp zal zijn. Gemeenten maken zich zorgen over het geld en hun financiële positie, door tegenvallende projectontwikkeling en kostbare grondposities. In ieder geval moet voorkomen worden dat de crisis een debacle wordt voor sommigen doordat anderen de dans ontspringen - de financiele consequenties van de regionale programmering moeten in totaliteit bekeken worden. In het verleden was er een strakke sturing op aantallen, die daarna min of meer is vrijgelaten. Daar heeft iedereen aan meegewerkt en niemand had de crisis voorzien. Dat pleit er voor ook nu gezamenlijk als provincie en gemeenten per regio te kijken of we de doelstellingen uit het verleden zoveel mogelijk te verwezenlijken. Het moet niet zo zijn dat de provincie nu ineens gaat aanwijzen waar wel en waar niet langer gebouwd kan worden. Th. Steenkamp, gemeente West Maas en Waal Heeft veel vertrouwen in de regionale programmering ten opzichte van een afweging per gemeente. Hij ziet dat ook functioneren in Rivierenland. Dat is ook een 7

9 kwestie van de pijn verdelen - niet per gemeente, maar in regionaal verband. Graag wil hij van de provincie aandacht voor de regio en op dat niveau een grote verantwoordelijkheid hebben en houden. F. Catau, De Woonplaats (Achterhoek) De stelling klinkt erg als een geloofsbelijdenis. We zouden nog veel beter naar de concrete situatie moeten kijken. Ook meer kijken naar het belang van burgers, de waarde van hun, bestaande onroerend goed. Daar dreigt waardevermindering als we het de komende jaren niet goed doen en als het niet goed gaat met de markt zal die vermindering alleen maar groter zijn. Het is essentieel om afstand te nemen van het wensdenken en nog nadrukkelijker oog te hebben voor de markt en wat die precies vraagt. Accepteer de prognoses, ook als die tegenvallen. Alleen migratie is nog een beetje onzekere factor. hij pleit er voor om juist tussen 2011 en 2025 een forse inspanning te leveren om de kwaliteit van de bestaande voorraad te verbeteren. Na die tijd zal er eigenlijk alleen nog maar een vervangingsvraag zijn, dus eventuele extra impulsen moet je echt nu organiseren. Vanuit Woonplaats wordt bijvoorbeeld al gesignaleerd dat door de hele Achterhoek winkelcentra onder druk staan. Als die wegvallen gaat dat ten koste van de leefbaarheid en op de lange termijn ten koste van de algehele woonkwaliteit. H. Mulder, Kadaster Hij vindt de rol van de regio goed. Voor gemeenten zou dat ook moeten gelden, ook als dat betekent dat zij pijn moeten accepteren. Een minder geslaagd voorbeeld daarvan is Twente waar partijen afhaken in de regionale samenwerking nu de pijn voelbaar wordt. J. van den Hazel, EBC (Bruil) Pleit voor een goede afstemming met Utrecht en tussen de regio's. Dit is van groot belang omdat bijvoorbeeld in zowel Veenendaal als Ede sprake is van overtollige woningbouwlocaties en leegstand. H. Siep, Bouwend Nederland Regio Oost Zet vraagtekens bij nieuwbouw. In de Achterhoek is een slag gemaakt om maar liefst 60% van de plannen te schrappen. Dat is samen gedaan. Hij pleit voor meer aandacht voor bestaand onroerend goed. Juist in de bestaande voorraad is qua duurzaamheid heel veel te winnen. Ook hier wordt Twente als voorbeeld aangehaald, nu in positieve zin. Een landelijk label is nog niet door de Tweede Kamer gekomen is, maar een duidelijke impuls in duurzaamheid zou goed zijn. F. de Graaf, gemeente Apeldoorn Er zijn slimme oplossingen nodig in de woningbouw. We krijgen nu de rekening voorgeschoteld van onze eigen boekhoudkundige regels. Die eisen dat er nu voor veel geld wordt afgeboekt op grondposities daar waar projecten niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Opnieuw snijden in de aantallen zou een nieuwe claim opleveren. In veel projecten gaat het om lange termijnontwikkelingen die om een lange adem vragen. In plaats van afboeken zouden we ons moeten richten op prioriteren en temporiseren. Laat zicht op bouwen bestaan en voorkom zo onnodig afboeken. Denk na over slimme oplossingen en ga verstandig met de regels om, want als projecten eenmaal uit de boeken zijn verdwenen is dat een groot probleem. C. Haubrich-Gooskens, oud Statenlid Gelderland Beschrijft dat we tot nu toe woningbouw deden voor de toekomstige markt op basis van prognoses. Nu zijn er extra problemen door de crisis. En dat zal nog extra impact krijgen door de aanscherping van de huurvoorwaarden. Er is een offensief nodig richting de landelijke politiek om het marktmechanisme weer te laten werken. Als er niets aan de huurmarkt, de hypotheekrente en de doorstroming gebeurd maakt dat zinvol ingrijpen onmogelijk om de markt weer op gang te krijgen. Reactie Co Verdaas, gedeputeerde wonen, ruimte, water, buitenlandse betrekkingen, regionale uitvoeringsdiensten (RUD), bestuur interprovinciaal overleg en luchtvaart. Bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen. Deze bijeenkomst is de aftrap voor de nieuwe manier van met elkaar omgaan. Zonder op alles in te gaan, toch een eerste reactie op alle inbreng - niet als definitief standpunt, maar om in het verdere gesprek mee te nemen. Hij zou graag het hele stelsel aanpassen. Maar belangrijk is om nu te onderkennen dat dit politiek taboe is in de huidige constellatie. Nu is het zaak om binnen de gegeven beperkingen oplossingen te zoeken totdat grote hervormingen echt in beeld komen. Wij gaan als provincie niet afboeken op de grondexploitatie. Daar stoppen we ons geld niet in. Wel werkt de provincie graag met de aanwezigen mee aan het aanpassen van de bestaande voorraad. Dat is pure noodzaak, wat geillustreerd wordt door het voorbeeld van een regio waar meer 0-tredenwoningen nodig zijn dan er nieuw gebouwd zullen worden. Ook wil hij graag verder in gesprek met ontwikkelaars en anderen. Voorkomen moet worden dat boekhoudkundige oplossingen het wensdenken voeden. Tegelijkertijd is het raar dat als een gemeente moet afboeken op een project dat direct helemaal naar 0 moet. 8

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Voorwoord. D66 Gelderland wil meer aandacht voor technisch onderwijs, goede technieklokalen en stages en leerwerkplekken.

Voorwoord. D66 Gelderland wil meer aandacht voor technisch onderwijs, goede technieklokalen en stages en leerwerkplekken. Voorwoord Met veel trots presenteer ik, Michiel Scheffer, lijsttrekker van D66 Gelderland, ons verkiezingsprogramma voor de periode 2015-2019. Trots omdat D66 een verkiezingsprogramma presenteert voor

Nadere informatie

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Inhoud 4 Vooraf: Dubbelinterview met burgemeester Heidema en gedeputeerde Verdaas 9 Gelderland 2040: Waar begint uw toekomst? 10

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Sterk Bestuur in de regio Arnhem

Sterk Bestuur in de regio Arnhem Sterk Bestuur in de regio Arnhem Voorlopige aanbevelingen van de adviescommissie aan Gemeenten in de regio Arnhem De regio Arnhem De provincie Gelderland De VNG Gelderland Regiorapport Regio Arnhem Waarnemingen

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Conferentie Water en Natura 2000

Conferentie Water en Natura 2000 Conferentie Water en Natura 2000 In de Driehoek te Utrecht 2 juni 2010 1 Conferentie Water en Natura 2000 Welkom door Meine Bruinsma, directeur Regiebureau Natura 2000 Meine Bruinsma heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch 1 Tilburg, 21 juli 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Kenmerk: RO 23.01-1063-mv-vm Betreft: zienswijze op het ontwerp PMWP 2016-2021, nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Nirov BMC Ministerie van Binnenlandse Zaken: Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking Programma Bevolkingsdaling P-10 Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan:

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Koops, RB (Rolf) donderdag 22 november 2012 13:38 'statengriffie@drenthe.nl'; 'row@mailman.prvgld.nr; postbus; 'info@veltenvecht.nl'; 'waterschap@veluwe.nl';

Nadere informatie

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Vrije burgers, sterke Limburgers VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie: Joost van den Akker (voorzitter) Martin de Beer Joey

Nadere informatie

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Wurkje Wenje Wille Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Provinciale Staten 2015-2019 Wurkje Wenje Wille 2 Verkiezingsprogram CDA Fryslân 2015-2019 Voorwoord Inhoud Geachte lezer, 1. Inleiding 5 Dank voor uw

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND

SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 GELDERLAND SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND Colofon Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland voor de provinciale statenverkiezingen op 18 maart 2015. Programmacommissie

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie