Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT."

Transcriptie

1 Beleidsregels 2015

2 Beleidsregels 2 Beleidsregels PMT Pensioenregeling voor de techniek 2015 Inleiding CAO-partijen in de bedrijfstakken Metalektro en Metaal en Techniek zijn overeengekomen om vanaf 2015 één gezamenlijke pensioenregeling te voeren voor beide bedrijfstakken. Er is één regeling maar de fondsen hebben wel afzonderlijke reglementen. Op enkele onderdelen verschilt de pensioenregeling tussen Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT. De inhoud van de pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. Niet alle details zijn echter in het pensioenreglement vastgelegd. Om de deelnemers aan de regeling en de aangesloten werkgevers zo goed mogelijk over de inhoud van de regeling te informeren, is dit document opgesteld. Hierin zijn de beleidsregels bij het pensioenreglement toegelicht aan de hand van de van toepassing zijnde reglementsartikelen. Specifieke informatie gerangschikt naar onderwerp vindt u in de verschillende brochures, zoals Uit elkaar en Werkloos. Deze kunt u downloaden van de site U kunt daar eveneens de tekst van het pensioenreglement, het uitvoeringsreglement, de statuten en de verplichte regeling downloaden. Geldigheid Deze beleidsregels kunnen op elk moment gewijzigd worden. Ze zijn laatstelijk gewijzigd op 4 februari Uitsluitend het pensioenreglement is bindend; bij twijfel gaat de tekst van het pensioenreglement voor. Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie uit deze beleidsregels correct is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aanspraken op nog niet ingegane pensioenuitkeringen en rechten op ingegane pensioenuitkeringen kunnen alleen aan het Pensioenreglement van Pensioenfonds Metaal en Techniek ontleend worden. Leeswijzer De nummering van de beleidsregels volgt de nummering van de hoofdstukken en artikelen uit het reglement. Afkortingen Hieronder volgt een lijst met afkortingen die in de beleidsregels gebruikt worden. AOW Bijdrage ZVW BRP CAO PME PMT SUM SUMO Wajong WSW WW ZW : Algemene Ouderdoms Wet : Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Belastingdienst) : Basisregistratie Personen : Collectieve Arbeidsovereenkomst : Pensioenfonds van de Metalektro : Pensioenfonds Metaal en Techniek : Stichting Vervroegd Uittreden Metaalindustrie : Stichting Uittreden Metaalindustrie Overgangsregeling : Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten : Wet sociale werkvoorziening : Werkloosheidswet : Ziektewet

3 Beleidsregels 3 Inhoudsopgave A. Beleidsregels 4 I. Algemeen 4 II. Pensioenaanspraken en pensioenrechten 8 III. Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap 9 IV. Waardeoverdracht 11 V. Scheiding 12 VI. Gevolgen van verlofregelingen deelnemerschap 13 VII. Herschikken 14 VIII. Voorwaardelijke toeslagverlening 17 IX. Financiering 18 X. Pensioenaanspraken naar keuze 19 XI. Vrijstelling 21 XII. Overgangsbepalingen 22 B. Beleidsregels besluitvorming vrijstellingsaanvragen 27

4 Beleidsregels - Algemeen 4 I. Algemeen 1. Definities 1.1 AOW-datum De AOW gaat in op de dag dat een (Gewezen) Deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De in het reglement genoemde AOW-datum is de eerste dag van de maand waarin een Deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het pensioen van PMT gaat altijd in op de eerste dag van een maand, de AOW gaat in op de dag waarop de (Gewezen) Deelnemer AOW-gerechtigd is Deeltijdfactor Voor deelnemers met een Wajong-uitkering of met WSW-indicatie die werkzaam zijn met loondispensatie,mag als Deeltijdfactor de vastgestelde verdiencapaciteit respectievelijk de vastgestelde loonwaarde opgegeven worden Ex-partner Vanaf 1 januari 2008 worden ex-partners van (gewezen) deelnemers waarvan de relatie door middel van een notariële samenlevingsovereenkomst of -verklaring is bekrachtigd, gezien als ex-partners. De betrokken ex-partner moet wel tot aan de beëindiging van de relatie aan de definitie van partner voldaan hebben. Daarnaast moet de relatie op of na 1 januari 2008 beëindigd zijn Opbouwjaren Bij de berekening van de opbouwjaren wordt uitgegaan van de fictie dat elke maand 30 dagen telt Pensioengevend jaarsalaris Pensioengevend jaarsalaris tijdens ziekte Op grond van de CAO (art. 67) mag een werkgever onder voorwaarden het salaris van een werknemer na zes maanden ziekte verlagen naar 90%. Het pensioengevend jaarsalaris tijdens ziekte blijft ook in die gevallen gebaseerd op 100% van het pensioengevend jaarsalaris op de eerste ziektedag. Tijdens ziekte wordt het pensioengevend jaarsalaris verhoogd met eventuele CAO-verhogingen als er sprake is van een jaarovergang. Pensioengevend jaarsalaris en vakbondscontributie In de CAO (art. 39) is afgesproken dat de werknemer het verzoek kan indienen bij de werkgever om het brutoloon te verlagen met de vakbondscontributie. In ruil daarvoor krijgt de werknemer een (onbelaste) onkostenvergoeding ter grootte van de vakbondscontributie. Als het januarisalaris of de tweede vierwekenperiode van een jaar verlaagd wordt met de hoogte van de vakbondscontributie, wordt het pensioengevend jaarsalaris gebaseerd op het lagere januarisalaris dan wel de tweede vierwekenperiode van het betreffende jaar. Als het januarisalaris of de tweede vierwekenperiode niet met de vakbondscontributie verlaagd wordt, leidt dit ook niet tot verlaging van het pensioengevend jaarsalaris. Pensioengevend jaarsalaris en consignatietoeslag Consignatietoeslag ( standby regelingen, vergoedingen voor het beschikbaar zijn buiten de reguliere kantooruren) behoort tot het pensioengevend jaarsalaris indien de consignatietoeslag in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk en vast is overeengekomen.

5 Beleidsregels - Algemeen 5 Pensioengevend jaarsalaris en de auto van de zaak (leaseauto) De fiscale bijtelling van de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de leaseauto, auto van de zaak) behoort niet tot het pensioengevend jaarsalaris. Hierover wordt dus geen pensioenpremie afgedragen of pensioen opgebouwd. Pensioengevend jaarsalaris bij een 40-urige werkweek Indien een werkgever in afwijking van de CAO een 40-urige werkweek kent en dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan is het salaris voor deze 40 uur de basis voor de pensioengrondslag. 2. Deelnemerschap 2.1 a. Verplichte deelneming voor werknemer met minder dan 50% aandelen Werknemers die onder de verplichtstelling vallen van Pensioenfonds Metaal en Techniek, nemen verplicht deel aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek. Werknemers die geen bestuurder zijn en 10% of meer (maar minder dan 50%) aandelen bezitten van de onderneming, nemen ook verplicht deel aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek. De Pensioenwet ziet deze werknemers als directeuren-grootaandeelhouder. Deze groep werknemers valt echter onder de verplichtstelling waardoor zij ook (verplicht) deelnemen aan de regeling. Wanneer een werknemer in 2007 (of later) meer dan 50% aandelen verwerft of wanneer een werknemer 10% of meer aandelen verwerft en bestuurder wordt van de onderneming dan valt de betrokkene vanaf dat moment niet meer onder de verplichtstelling. Er is voor deze werknemer geen mogelijkheid om zijn deelname vrijwillig voort te zetten. 2.1 b. Vrijwillige deelneming voor directeurenbestuurders Algemeen Directeurenbestuurders (niet zijnde grootaandeelhouder) die als zodanig staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, kunnen op vrijwillige basis tegen doorsneepremie deelnemen aan de regeling van Pensioenfonds Metaal en Techniek. De indirecte bestuurders worden ook onder het begrip bestuurder verstaan. De mogelijkheid tot vrijwillige deelneming geldt per directeurbestuurder zonder verplichting ten aanzien van andere directeurenbestuurders bij hetzelfde bedrijf. Bestuurders die directeur-grootaandeelhouder zijn in de zin van de Pensioenwet kunnen niet vrijwillig deelnemen. Een bestuurder is directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Pensioenwet als: hij direct of indirect, persoonlijk houder is van 10% of meer van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal; of hij de zeggenschap heeft over de aandelen die in een externe organisatie, bijvoorbeeld een stichting, zijn ondergebracht waarbij hij zelf direct of indirect meer dan 10% van de zeggenschapsrechten vertegenwoordigt. Hierbij geldt een uitzondering voor bestuurders die reeds vóór 2007 een vrijwillig contract hadden afgesloten en in de zin van de Pensioenwet directeur-grootaandeelhouder zijn. Zij hebben in 2007 de eenmalige keuze gehad deel te blijven nemen aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek of de deelname te beëindigen. Indien een directeur-grootaandeelhouder koos om deel te blijven nemen, dan wordt de deelname voortgezet in de vorm van een verplichte deelname. Dit houdt in dat de betrokken directeur-grootaandeelhouder ná 2007 niet meer de mogelijkheid heeft de deelname (vrijwillig) te beëindigen. 2.1 c. Vrijwillige voorzetting Ingeval het deelnemerschap op grond van artikel III.2 en III.4 wordt voortgezet of wanneer sprake is van voortzetting gedurende verlof (Hoofdstuk VI), dan geldt geen derdenbeding.

6 Beleidsregels - Algemeen Einde Deelnemerschap Het deelnemerschap eindigt direct voorafgaand aan de pensioeningangsdatum. Bij vervroeging dient het dienstverband beëindigd te zijn alvorens het pensioen in kan gaan (art. II.3.1 en art. VII,2.2.). Het is wel mogelijk om na pensioeningang een nieuw dienstverband aan te gaan in de Metaal en Techniek met inachtneming van het bepaalde in de Beleidsregels, art. VII.2. In dat geval is er weer sprake van deelnemerschap. De tijdens dit (laatste) dienstverband opgebouwde pensioenaanspraken (tot ten hoogste de AOW-datum) alsmede het nog niet ingegane ouderdomspensioen en bijbehorend partnerpensioen op grond van art. VII.3.1.b zijn herschikbaar. De Pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. Als de AOW-datum voor 67 jaar ligt én de Deelnemer laat het pensioen ingaan op 67-jarige leeftijd dan is er tussen AOW-datum en 67 jaar geen opbouw van pensioen, ook in het geval de Deelnemer na zijn AOW-leeftijd blijft werken in de Metaal en Techniek. Er is ook geen premiebetaling. Op de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, eindigt het dienstverband van rechtswege. In het geval de Deelnemer na de AOW-datum nog werkt in de Metaal en Techniek dan is ook sprake van Deelnemerschap zonder dat er premieafdracht of opbouw van pensioen plaatsvindt. Is er geen dienstverband meer, dan is het Deelnemerschap beëindigd. De pensioenopbouw kan na AOW-datum niet voortgezet worden. Tussen AOW-datum en 67 jaar behoudt de Deelnemer aanspraak op risicopartnerpensioen als het pensioen niet is ingegaan en er een dienstverband is in de Metaal en Techniek. 4. Pensioenuitkeringen 4.2 Termijnen en uitkeringen Inhoudingen Op de pensioenuitkering worden de wettelijke heffingen (waaronder de bijdrage ZVW ingehouden. Er wordt geen tegemoetkoming in bijdrage ZVW gegeven. Tijdens pensionering mag men zich overal vestigen. De inhoudingen voor een niet in Nederland woonachtige uitkeringsgerechtigde worden verricht conform het met het betreffende land waar de betrokken uitkeringsgerechtigde zich gevestigd heeft geldend verdrag. De uitkeringen vinden plaats in een Nederlands wettig betaalmiddel op een door de uitkeringsgerechtigde aangewezen bank- of girorekening. Dit mag ook een bankrekening in het buitenland zijn. Uitkeringen op een bankrekening met IBAN-code (non-sepa landen) worden ongeacht de hoogte van de uitkering maandelijks uitgekeerd. Op verzoek van de uitkeringsgerechtigde worden uitkeringen per kwartaal overgemaakt, als de netto uitkering per maand minder bedraagt dan 250 en de uitkeringsgerechtigde in een non-sepa land woont. De transactiekosten van de buitenlandse bank zijn voor rekening van de uitkeringsgerechtigde (en worden op de uitkering ingehouden). De transactiekosten van de Nederlandse bank worden betaald door PMT. SEPA staat voor Single Euro Payments Area.

7 Beleidsregels - Algemeen Hoogte van de uitkering ineens Op grond van de Pensioenwet heeft PMT eenzijdig het recht pensioenen die minder bedragen dan de wettelijke afkoopgrens, twee jaar na beëindiging van deelname te vervangen door een eenmalige uitkering (een zogenaamde afkoopsom). De uitbetaling van de afkoopsom moet in deze gevallen binnen twee jaar en zes maanden na beëindiging van de deelname zijn afgerond. Wanneer pensioenen die minder bedragen dan de wettelijke afkoopgrens op een datum na de termijn van twee jaar worden vervangen door een afkoopsom is toestemming van de uitkeringsgerechtigde nodig. Als het opgebouwde pensioen dat ingaat op 67 jaar bij het bereiken van de AOW-datum onder de afkoopgrens ligt, dan wordt aan de uitkeringsgerechtigde op de AOW-datum een afkoopvoorstel gedaan. De Deelnemer moet instemmen met afkoop. De wettelijke afkoopgrens wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bedraagt in ,88. Bij de berekening van de afkoopwaarde wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,25% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De afkoopfactoren zijn in het reglement als bijlage toegevoegd (tabel 1). Dekking van de pensioenaanspraken blijft in stand tot het moment waarop daadwerkelijk tot uitkering van de afkoop wordt overgegaan. 4.6 Vervallen van niet opgevraagde pensioenuitkeringen Pensioenen die op of na 1 januari 2007 tot uitkering hadden moeten komen, vervallen niet gedurende het in leven zijn van de uitkeringsgerechtigde. Van pensioenen die vóór 1 januari 2007 tot uitkering hadden moeten komen, worden de termijnen vanaf 1 januari 2002 uitgekeerd vanwege de verjaringstermijn van vijf jaar die tot 2007 gold. 9. Klachten en bezwaar 9.1 Klachtenregeling PMT kent een klachtenregeling. Elke, op welke wijze dan ook, door een Deelnemer (of Belanghebbende) geuite onvrede over de werkwijze of een beslissing van PMT, wordt gezien als klacht. Klachten worden zo spoedig mogelijk (mondeling of schriftelijk) afgehandeld. 9.2 Bezwaarprocedure Als een klacht naar de mening van de Deelnemer of de Belanghebbende niet juist of niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan bezwaar gemaakt worden tegen de afhandeling van de betreffende klacht. Het bezwaar moet binnen zes weken na beantwoording van de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt zijn aan het bestuur van PMT. Het bezwaar moet beargumenteerd zijn en wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk afgehandeld. Nadat de Deelnemer of Belanghebbende zich met zijn bezwaar gericht heeft tot het Fonds, kan men zich, als het bezwaar niet naar tevredenheid is afgehandeld, richten tot de Ombudsman Pensioenen, telefoonnummer , De klacht of het bezwaar kan gestuurd worden naar Pensioenfonds Metaal en Techniek: Antwoordnummer VC DEN HAAG De klacht of het bezwaar kan ook per kenbaar gemaakt worden.

8 Beleidsregels - Pensioenaanspraken 8 II. Pensioenaanspraken en pensioenrechten 1. Karakter van de regeling 1.1 Uitkeringsoverenkomst De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Bij een middelloonregeling wordt elk jaar pensioen opgebouwd over het bruto jaarsalaris tot verminderd met de in dat jaar geldende franchise. Daarnaast wordt pensioen opgebouwd over het deel van het bruto jaarsalaris boven tot Boven vindt geen pensioenopbouw en geen premieafdracht plaats. Op Pensioendatum wordt een vastgesteld pensioen uitgekeerd. Beleggingsrendementen hebben geen directe invloed op de hoogte van het uit te keren pensioen. 4. Partnerpensioen 4.2 Financieringswijze In tegenstelling tot de pensioenregelingen vóór 2015 wordt het partnerpensioen vanaf 2015 deels gefinancierd op risicobasis. Dit betekent dat na beëindiging van het deelnemerschap dit deel van het partnerpensioen vervalt, behalve in de situatie dat na de beëindiging van het deelnemerschap de Deelnemer een WW-uitkering ontvangt. Als de Deelnemer gedurende deze WW-periode overlijdt, hebben de nabestaanden ook recht op het risicodeel van het partnerpensioen tot het einde van het deelnemerschap. 4.3.a Hoogte van het partnerpensioen bij overlijden van de Deelnemer bij Arbeidsongeschiktheid Wanneer het overlijden van de Deelnemer plaatsvindt gedurende premievrije voortzetting dan wordt de uitkering van het partner- en wezenpensioen mede gebaseerd op het ouderdomspensioen dat de Deelnemer nog (door middel van premievrije voortzetting) opgebouwd zou hebben, als de premievrije deelname geduurd zou hebben tot aan de AOW-datum. Voor partnerpensioen betreft dit ook het risicodeel van het partnerpensioen. 5. Wezenpensioen 5.3 Volle Wezen Bij vijf of meer volle wezen wordt het wezenpensioen gemaximeerd op de uitkering voor vijf volle wezen (5 x 28% van het ouderdomspensioen). Het gemaximeerde wezenpensioen wordt gelijkelijk verdeeld over alle rechthebbende volle wezen.

9 Beleidsregels - Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap 9 III. Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap 1. Tussentijdse beëindiging van het deelnemersschap 1.2 Afkoop klein ouderdomspensioen bij einde deelneming Pensioenen onder 100,00 worden twee jaar na beëindiging van deelname vervangen door een uitkering ineens (afkoop). Pensioenen tussen 100,00 en de wettelijke afkoopgrens worden met toestemming van de uitkeringsgerechtigde op de Pensioenrichtdatum omgezet in een uitkering ineens. Op verzoek van de Gewezen Deelnemer kunnen bedragen onder de wettelijke afkoopgrens tussentijds worden afgekocht, tenminste twee jaar na einde deelneming. Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,25% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij afkoop zijn in het reglement als bijlage toegevoegd. 1.3 Herverdeling ouderdomspensioen naar partnerpensioen bij einde deelneming De Gewezen Deelnemer heeft het recht om een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor meer partnerpensioen, zodat de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen 100:70 bedraagt. Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij herverdeling zijn in het reglement als bijlage toegevoegd. Een Deelnemer die ten gunste van zijn partner na einde van de deelneming voor pensioeningang het ouderdomspensioen wenst in te ruilen voor een premievrije aanspraak op partnerpensioen zodat het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt, moet dit binnen zes maanden na einde van de deelneming aanvragen. Het is niet mogelijk om een andere verhouding te kiezen dan 100:70. Zie ook Beleidsregels VII Voortzetting van het deelnemerschap bij werkloosheid met loongerelateerde uitkering Het tegen gereduceerde premie voortzetten van het deelnemerschap bij werkloosheid wordt ook wel de FVP-vervangende regeling genoemd. 2.2.a Jaarlijks bestuursbesluit Het Bestuur heeft voor 2015 besloten om de FVP-vervangende regeling te continueren. De Deelnemer die tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 werkloos wordt en aan de voorwaarden voldoet, kan gebruik maken van deze regeling. 2.4.b Basis voor de voortzetting Het pensioengevend jaarsalaris wordt gemaximeerd op het maximumpremieloon voor sociale verzekeringen en bedraagt in

10 Beleidsregels - Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap Voortzetting van het deelnemerschap bij Arbeidsongeschiktheid 3.6.b Hoogte van de premievrije voorzetting van ouderdoms-, partner- en wezenpensioen Wanneer het overlijden van de Deelnemer plaatsvindt gedurende de premievrije voortzetting dan wordt de uitkering van het partner- en wezenpensioen mede gebaseerd op het ouderdomspensioen dat de Deelnemer nog (door premievrije voortzetting) opgebouwd zou hebben, als de premievrije deelname geduurd zou hebben tot aan de AOW-datum. 3.7.b Opbouw van pensioenaanspraken naast de premievrije voortzetting Als de Deelnemer een dienstverband aangaat bij een andere werkgever in de Metaal en Techniek wordt de pensioenopbouw gebaseerd op dit dienstverband. De Franchise wordt, in tegenstelling tot de pensioenopbouw bij dezelfde Werkgever (art. III.3.7.a), niet gemaximeerd. De reden is dat verlaging van de Franchise leidt tot hogere premielasten voor de Werkgever. Dit zou de re-integratie kunnen belemmeren. Doordat de Franchise niet gemaximeerd wordt, kan er sprake zijn van een bovenmatige franchise-inbouw. Het Bestuur is bevoegd om op verzoek van de Deelnemer extra aanspraken toe te kennen. Verzoeken worden voorgelegd aan de Commissie Pensioenen van het bestuur van PMT. 4. Vrijwillige voortzetting van het deelnemerschap Toelichting op de voorwaarden b. De betrokkene is als werknemer gedurende tenminste drie jaar direct voorafgaand aan de vrijwillige voortzetting Deelnemer geweest e. De aanvang van de vrijwillige voortzetting is niet mogelijk in de drie jaar voorafgaand aan de Pensioenrichtdatum (= 67 jaar). Vanaf 64 jaar is het niet mogelijk om met vrijwillig voortzetten te starten. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om van de reglementaire aanvraagtermijn van zes maanden af te wijken ten gunste van de Deelnemer.

11 Beleidsregels - Waardeoverdracht 11 IV. Waardeoverdracht 1. Recht op individuele waardeoverdracht 1.1 Recht op inkomende individuele waardeoverdracht Waardeoverdracht in tijden van onderdekking Voor de Deelnemer geldt het wettelijk recht op waardeoverdracht. Dit recht wordt opgeschort wanneer hetfonds een dekkingsgraad heeft van minder dan 100%. 1.3 Te hanteren voorwaarden Met de contante waarde van bij inkomende individuele waardeoverdracht betrokken pensioenaanspraken worden ouderdomspensioen- en partnerpensioenaanspraken ingekocht. Is bij de vorige pensioenuitvoerder (waar de inkomende waardeoverdracht betrekking op heeft) geen partnerpensioen opgebouwd dan kan op verzoek van de Deelnemer afgeweken worden van de gebruikelijk verdeling en kan de volledige overdrachtswaarde aangewend worden voor het verwerven van ouderdomspensioenaanspraken.

12 Beleidsregels -Scheiding 12 V. Scheiding 1. Bijzonder partnerpensioen 1.1.d Aanspraak op bijzonder partnerpensioen Als sprake is van beëindiging van de samenleving (de Gezamenlijke huishouding is beëindigd) op of na 1 januari 2008 dan heeft de Ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. 1.3 Hoogte van het bijzonder partnerpensioen Bij beëindiging van de Gezamenlijke huishouding wordt de datum van uitschrijving uit het BRP (adreswijziging) gebruikt als einddatum van de beëindiging van de relatie of, wanneer beide partners gezamenlijk schriftelijk aangeven dat de relatie is beëindigd, de einddatum die zij opgeven. Het partnerpensioen dat wordt afgesplitst ten gunste van de Ex-partner betreft het opgebouwde partnerpensioen. Het risicodeel van het partnerpensioen wordt niet afgesplitst. 2. Verevening van ouderdomspensioen 2.2 Omzetting (conversie) In het reglement is opgenomen dat op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer en de Ex-partner het verevend pensioen omgezet kan worden samen met het bijzonder partnerpensioen in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen van de Ex-partner. De overeenkomst met betrekking tot omzetting moet zijn vastgelegd in een scheidingsconvenant. De aanvraag tot het omzetten in een zelfstandig ouderdomspensioen moet binnen twee jaar zijn ingediend. 2.3 Kosten Voor het uitvoeren of terugdraaien van een verevening brengt PMT kosten in rekening. Deze kosten worden gelijkelijk verdeeld over beide ex-partners. De kosten worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld. Per 1 januari 2015 wordt voor het uitvoeren of terugdraaien van een verevening 190,04 (per partner 95,02) in rekening gebracht. Voor het uitvoeren van een conversie wordt per 1 januari ,08 (per partner 190,04) in rekening gebracht. Vindt de verevening plaats na ingang van het pensioen dan worden de kosten in mindering gebracht op de uitkering.

13 Beleidsregels -Gevolgen van verlofregelingen voor deelnemerschap 13 VI. Gevolgen van verlofregelingen voor deelnemerschap 2. Opbouw van pensioenaanspraken gedurende verlof 2.2 Opbouw van pensioenaanspraken en premiebetaling Het is niet mogelijk om tijdens de verlofperiode het pensioen gedeeltelijk voort te zetten anders dan wanneer het gedeeltelijk verlof betreft. Bij gedeeltelijk verlof wordt de op grond van dit artikel voortgezette pensioenopbouw afgestemd op het aantal verlofuren per week.

14 Beleidsregels - Herschikken 14 VII. Herschikken 2. Vervroegen 2.1 Het moment van vervroegen De Deelnemer heeft de mogelijkheid het ouderdomspensioen deels te laten ingaan zodat hij voor de overige uren kan blijven werken. De Deelnemer mag tot de Pensioenrichtdatum eenmaal per jaar kiezen om een extra deel van zijn pensioen te laten ingaan 2.2 Vroegste pensioeningangsdatum De Deelnemer kan zijn ouderdomspensioen vervroegen, echter uitsluitend wanneer het dienstverband beëindigd is. Bij opzegging van zijn dienstverband bij de Werkgever, moet de werknemer de voor hem gebruikelijke opzegtermijn in acht nemen. De Werkgever meldt de werknemer af bij PMT. In 2015 is de eerst mogelijke Pensioeningangsdatum 61 jaar en 10 maanden voor de Deelnemer die deze leeftijd vóór 2016 bereikt. In onderstaand overzicht zijn leeftijdscategorieën weergegeven. Het Bestuur heeft de reglementaire bevoegdheid om de eerst mogelijke Pensioeningangsleeftijd te allen tijde aan te passen. Geboren vanaf Tot Pensioeningang Pensioenjaar jaar en 10 maanden jaar 2016 Voorbeeld 1: een Deelnemer die in februari 1954 geboren is, kan per 1 december 2015 met vervroegd ouderdomspensioen. Deze Deelnemer kan er ook voor kiezen om per 1 januari 2016 met pensioen te gaan omdat voor zijn geboortemaand de eerst mogelijke ingangsleeftijd 61 jaar en 10 maanden is. Voorbeeld 2: een Deelnemer die in maart 1954 geboren is kan per 1 maart 2016 (of later) met vervroegd ouderdomspensioen. Er is geen beperking in aantal uren dat de deelnemer kan blijven werken naast zijn pensioen. Wel moet de Deelnemer die wil blijven werken naast zijn pensioen, ontslag nemen en een nieuw dienstverband aangaan met de Werkgever. Dit kan dezelfde of een andere werkgever zijn. 2.3 Gedeeltelijk vervroegen De Deelnemer die zijn pensioen gedeeltelijk wenst te vervroegen, moet ten minste 20% van de beschikbare aanspraken vervroegen. Ook bij gedeeltelijke vervroeging moet de Deelnemer ontslag nemen en een nieuw dienstverband aangaan met zijn Werkgever. Het is niet mogelijk de hoogte van de uitkering gedurende de periode van vervroegd ouderdomspensioen te verlagen. Alle aanspraken die zijn opgebouwd nadat de Deelnemer volledig met vervroegd ouderdomspensioen is gegaan, worden verdeeld over het ouderdomspensioen vanaf AOW-datum en partnerpensioen in de verhouding van de eerdere herschikkeuze, zonder vervroeging van het ouderdomspensioen.

15 Beleidsregels - Herschikken Actuarieel herrekenen van het ouderdomspensioen bij vervroegen Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij verlaging zijn in het reglement als bijlage toegevoegd. 3. Herschikken van ouderdomspensioen en partnerpensioen 3.3 Herschikfactoren Bij het herschikken van de pensioenaanspraken wordt voor de bepaling van de aanspraken uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële herschikfactoren zijn als bijlage bij het reglement toegevoegd. 4. Bestedingsopties en begrenzingen 4.3 Variatie in pensioenuitkeringen (hoog-laag of laag-hoog) Gelijke hoogte uitkering Het ouderdomspensioen mag binnen fiscale grenzen in hoogte variëren gedurende de periode dat het pensioen genoten wordt. De laagste uitkering bedraagt ten minste 75% van de hoogste uitkering. Voor zover de uitkering vóór de AOW-datum gedaan wordt, mag het dubbele AOW-bedrag voor gehuwden (dat wil zeggen: AOW-bedrag voor gehuwden met volledige toeslag) in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten worden. Er zijn vanaf de AOW-datum maximaal twee momenten waarop het ouderdomspensioen in hoogte kan wijzigen (verlagen of verhogen): per AOW-datum en eventueel een door de Deelnemer te bepalen leeftijd na AOW-datum. De Deelnemer moet drie maanden voor de eerste Pensioeningangsdatum schriftelijk aan het fonds kenbaar maken op welk moment ná AOW-datum hij zijn pensioen in hoogte wil variëren. Er is geen mogelijkheid de hoogte van het partnerpensioen gedurende de uitkeringsperiode na AOW-datum te wijzigen. Ook wanneer de hoogte van het ouderdomspensioen na AOWdatum wel wijzigt. 4.5.c Overige voorwaarden Naast de fiscale grenzen hanteert PMT de grens dat het partnerpensioen na herschikken lager of gelijk aan het laagste ouderdomspensioen vanaf AOW-datum moet zijn. De Deelnemer die zijn vervroegd ouderdomspensioen (het ouderdomspensioen vóór AOW-datum) deels heeft laten ingaan, kan het nog niet ingegane ouderdomspensioen en het bijbehorende partnerpensioen op een later tijdstip (maar niet later dan 67 jaar) herschikken. Het reeds ingegane ouderdomspensioen en het gekozen bijbehorende partnerpensioen zijn niet herschikbaar. Een deelnemer die volledig met vervroegd ouderdomspensioen gaat, legt op dat moment ook de hoogte van het partnerpensioen vast. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen ná de Pensioeningangsdatum is niet mogelijk.

16 Beleidsregels - Herschikken 16 Als ondergrens voor de hoogte van de pensioenen na herschikken geldt dat alle bedragen hoger dan 0 ten minste de afkoopgrens moeten bedragen. Daarnaast is het voor deelnemers en hun partners van belang dat een pensioenuitkering ((vervroegd) ouderdomspensioen of partnerpensioen) aanleiding kan zijn voor de Sociale Verzekeringsbank om te korten op de AOW-toeslag (zie 4.5.d Overige voorwaarden Op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen wordt het herschikken van kracht. Dit betekent dat tot die datum de oude aanspraken en rechten gelden en vanaf de ingangsdatum deze vervangen zijn door de nieuwe aanspraken en rechten. Het is niet mogelijk voor de Deelnemer om in de drie maanden tussen het definitief maken van de keuze en pensioeningang zijn herschikkeuze nog aan te passen. Ook als er in deze periode nog iets met de Deelnemer of zijn Partner gebeurt (denk bijvoorbeeld aan scheiding of overlijden), dan gelden dus de aanspraken en rechten met ingang van de Pensioeningangsdatum volgens de reeds gekozen herschikking. Ook al zou de Deelnemer als hij dat geweten had een andere keuze gemaakt hebben. Er kan slechts eenmaal herschikt worden en de keuze is onherroepelijk (artikel VII.2.1., VII.4.5). Gefaseerde pensioeningang Bovenstaande geldt ook voor de Deelnemer die vóór AOW-datum deels met pensioen gaat voor het deel dat hij met pensioen gaat. Voor het nog niet ingegane ouderdoms-pensioen en bijbehorend partnerpensioen geldt dit niet. Er is immers voor dit deel nog geen definitieve keuze gemaakt. 5 Uitruil bij einde deelneming De Gewezen Deelnemer heeft het recht om een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen tegen meer partnerpensioen, zodat de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen 100:70 bedraagt. Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij herverdeling zijn in het reglement als bijlage 1 toegevoegd. Een Deelnemer die ten gunste van zijn Partner na einde van de deelneming voor Pensioeningang ouderdomspensioen wenst in te ruilen voor een premievrije aanspraak op partnerpensioen zodat het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt, dient dit binnen zes maanden na einde van de deelneming aan te vragen na einde deelneming aan te vragen. Het is niet mogelijk om een andere verhouding verhouding te kiezen dan 100:70. Zie ook Beleidsregels III.1.3

17 Beleidsregels - Voorwaardelijke toeslagverlening 17 VIII. Voorwaardelijke toeslagverlening 1. Voorwaarden voor Toeslagverlening Er is geen recht op toekomstige toeslagverlening (indexatie). De toeslagverlening van het pensioen is voorwaardelijk. Het pensioenfonds probeert het pensioen jaarlijks aan te passen aan de procentuele stijging van de consumentenprijsindex (afgeleid) zoals vastgesteld door het CBS (gewezen deelnemers en gepensioneerden) De toeslagverlening in een jaar wordt vastgesteld door het Bestuur van het Fonds. Het is niet zeker of én in hoeverre in de toekomst toeslagen worden verleend. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening.

18 Beleidsregels - Financiering 18 IX. Financiering 1. Premieheffing 1.1. Vaststelling premie Bij de premieberekening wordt van de fictie uitgegaan dat elke maand bestaat uit 30 dagen. De premie in 2015 is voor de Pensioengrondslag tot de Salarisgrens 24,0%. Boven de Salarisgrens tot is de premie 19,2%. Daarnaast is de Werkgever 6,26% premie tot de Salarisgrens verschuldigd voor de voorwaardelijke overgangsregelingen (VPL-rechten). Deze laatste premie komt volledig voor rekening van de Werkgever Verdeling premie Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Werkgever het recht om ten hoogste 46,30% van de voor de betreffende deelnemer te betalen premie over Pensioengrondslag tot Salarisgrens in te houden bij elke uitbetaling van het salaris van deze Deelnemer. Van de te betalen premie over Pensioengrondslag boven de Salarisgrens kan de Werkgever ten hoogste 46,8% inhouden op het salaris van de Deelnemer. De Werkgever mag geen deel van premie VPL (6,26%) inhouden op het salaris van de Deelnemer.

19 Beleidsregels - Pensioenaanspraken naar keuze 19 X. Pensioenaanspraken naar keuze 1. ANW Pensioen 1.1 Verzekering van ANW Pensioen Verzekering van ANW Pensioen is mogelijk als de Deelnemer een dienstverband heeft in de Metaal en Techniek en de betrokken Werkgever bereid is de premie voor de verzekering in te houden op het salaris van de werknemer en deze afdraagt aan PMT. Daarnaast loopt de verzekering in onderstaande situaties door: - gepensioneerden van wie de reglementaire partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt; - premievrijgestelden wegens arbeidsongeschiktheid; - vrijwillige voortzetters tegen gereduceerde premie (Reglement IV, art. 2.2); - vrijwillige voortzetters (voortzetting op grond van Reglement, IV, art. 4); danwel - deelnemers die tijdens een (levensloop)verlof hun pensioen voortzetten. De verzekering van ANW Pensioen kan in bovenstaande situaties voortgezet worden. Het is niet mogelijk om in bovenstaande situaties de verzekering aan te gaan. Voor Deelnemers met een WW-uitkering die tot de beëindiging van het dienstverband verzekerd waren voor ANW Pensioen geldt dat zij de dekking van het ANW Pensioen behouden gedurende de WW-periode. De verzekering stopt te allen tijde bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de Partner. 1.8 Geen recht op toekenning ANW Pensioen Bij een overlijden binnen een half jaar na aanvang van de verzekering van het ANW Pensioen komt deze uitsluitend tot uitkering als de door het Fonds aan te wijzen medisch adviseur in staat wordt gesteld een verklaring af te geven of het overlijden wel of niet redelijkerwijs te verwachten was. Als niet wordt meegewerkt of kan worden meegewerkt aan het medisch onderzoek, wordt verondersteld dat het overlijden bij het sluiten van de verzekering te verwachten was. 2. Vrijwillige inkoop van aanspraken 2.1 Inkoop Naar aanleiding van het verzoek om pensioen vrijwillig aan te kopen, ontvangt de betrokken deelnemer een offerte. De Deelnemer heeft jaarlijks de mogelijkheid een bepaald bedrag aan pensioen vrijwillig aan te kopen. De offerte sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen van de Deelnemer, voor zover zijn maximale individuele fiscale ruimte dit toestaat. De betrokken Deelnemer heeft een keer per jaar de mogelijkheid het te storten bedrag via de Werkgever over te maken. 2.3.b Aan te kopen aanspraken Bij aanwending van de storting voor de aan te kopen aanspraken wordt eenmalig 1,70% administratiekosten in mindering gebracht. Vervolgens wordt het saldo aangewend voor de aankoop van extra aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen. Bij de aankoop wordt rekening gehouden met een solvabiliteitsopslag van 20%.

20 Beleidsregels - Pensioenaanspraken naar keuze 20 Bij de aan te kopen aanspraken wordt daarnaast uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,25% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren voor aankoop zijn in het reglement als bijlage toegevoegd.

Pensioenreglement en. Verplichtstellingsbeschikking

Pensioenreglement en. Verplichtstellingsbeschikking Pensioenreglement en 2015 Verplichtstellingsbeschikking Pensioenreglement en verplichte regeling In deze brochure zijn het Pensioenreglement en de tekst van de Verplichtstellingsbeschikking van de bedrijfstak

Nadere informatie

De taken van dit bestuur staan omschreven in de statuten.

De taken van dit bestuur staan omschreven in de statuten. Pensioenreglement, Uitvoeringsreglement en Verplichtstellingsbeschikking 2013 Pensioenreglement en verplichte regeling In deze brochure zijn het Pensioenreglement, het Uitvoeringsreglement en de tekst

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 17-10-2011 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Pensioenreglement 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij administrateur Syntrus

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

Pensioenreglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Pensioenreglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland 1 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST... 4 WETGEVING... 10 Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING... 11 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Pensioenreglement per 1 januari 2015

Pensioenreglement per 1 januari 2015 Stichting Molenaarspensioenfonds Pensioenreglement per 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Astellas

Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Astellas Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Astellas - 1 Inhoud 1 DEFINITIES EN TOELICHTINGEN... 4 2 PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 6 2.1 Deelnemerschap... 6 2.2 Informatie... 7 2.2.1 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV Versie 03-09-2012 INHOUD A. BASIS-PENSIOENREGELING I. ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. Definities

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD 1 Inhoud 1 DEFINITIES... 5 2 PENSIOENREGELING EN INFORMATIE... 7 2.1 Karakter pensioenregeling en deelnemerschap... 7 2.2 Informatieverstrekking...

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds

van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds FONDSREGLEMENT A van, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise

Nadere informatie

voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Basispensioenreglement 2015 voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 1 Inhoud 1 DEFINITIES EN TOELICHTINGEN... 5 2 PENSIOENREGELING EN UITVOERING...

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie