Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT."

Transcriptie

1 Beleidsregels 2015

2 Beleidsregels 2 Beleidsregels PMT Pensioenregeling voor de techniek 2015 Inleiding CAO-partijen in de bedrijfstakken Metalektro en Metaal en Techniek zijn overeengekomen om vanaf 2015 één gezamenlijke pensioenregeling te voeren voor beide bedrijfstakken. Er is één regeling maar de fondsen hebben wel afzonderlijke reglementen. Op enkele onderdelen verschilt de pensioenregeling tussen Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT. De inhoud van de pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. Niet alle details zijn echter in het pensioenreglement vastgelegd. Om de deelnemers aan de regeling en de aangesloten werkgevers zo goed mogelijk over de inhoud van de regeling te informeren, is dit document opgesteld. Hierin zijn de beleidsregels bij het pensioenreglement toegelicht aan de hand van de van toepassing zijnde reglementsartikelen. Specifieke informatie gerangschikt naar onderwerp vindt u in de verschillende brochures, zoals Uit elkaar en Werkloos. Deze kunt u downloaden van de site U kunt daar eveneens de tekst van het pensioenreglement, het uitvoeringsreglement, de statuten en de verplichte regeling downloaden. Geldigheid Deze beleidsregels kunnen op elk moment gewijzigd worden. Ze zijn laatstelijk gewijzigd op 4 februari Uitsluitend het pensioenreglement is bindend; bij twijfel gaat de tekst van het pensioenreglement voor. Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie uit deze beleidsregels correct is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aanspraken op nog niet ingegane pensioenuitkeringen en rechten op ingegane pensioenuitkeringen kunnen alleen aan het Pensioenreglement van Pensioenfonds Metaal en Techniek ontleend worden. Leeswijzer De nummering van de beleidsregels volgt de nummering van de hoofdstukken en artikelen uit het reglement. Afkortingen Hieronder volgt een lijst met afkortingen die in de beleidsregels gebruikt worden. AOW Bijdrage ZVW BRP CAO PME PMT SUM SUMO Wajong WSW WW ZW : Algemene Ouderdoms Wet : Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Belastingdienst) : Basisregistratie Personen : Collectieve Arbeidsovereenkomst : Pensioenfonds van de Metalektro : Pensioenfonds Metaal en Techniek : Stichting Vervroegd Uittreden Metaalindustrie : Stichting Uittreden Metaalindustrie Overgangsregeling : Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten : Wet sociale werkvoorziening : Werkloosheidswet : Ziektewet

3 Beleidsregels 3 Inhoudsopgave A. Beleidsregels 4 I. Algemeen 4 II. Pensioenaanspraken en pensioenrechten 8 III. Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap 9 IV. Waardeoverdracht 11 V. Scheiding 12 VI. Gevolgen van verlofregelingen deelnemerschap 13 VII. Herschikken 14 VIII. Voorwaardelijke toeslagverlening 17 IX. Financiering 18 X. Pensioenaanspraken naar keuze 19 XI. Vrijstelling 21 XII. Overgangsbepalingen 22 B. Beleidsregels besluitvorming vrijstellingsaanvragen 27

4 Beleidsregels - Algemeen 4 I. Algemeen 1. Definities 1.1 AOW-datum De AOW gaat in op de dag dat een (Gewezen) Deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De in het reglement genoemde AOW-datum is de eerste dag van de maand waarin een Deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het pensioen van PMT gaat altijd in op de eerste dag van een maand, de AOW gaat in op de dag waarop de (Gewezen) Deelnemer AOW-gerechtigd is Deeltijdfactor Voor deelnemers met een Wajong-uitkering of met WSW-indicatie die werkzaam zijn met loondispensatie,mag als Deeltijdfactor de vastgestelde verdiencapaciteit respectievelijk de vastgestelde loonwaarde opgegeven worden Ex-partner Vanaf 1 januari 2008 worden ex-partners van (gewezen) deelnemers waarvan de relatie door middel van een notariële samenlevingsovereenkomst of -verklaring is bekrachtigd, gezien als ex-partners. De betrokken ex-partner moet wel tot aan de beëindiging van de relatie aan de definitie van partner voldaan hebben. Daarnaast moet de relatie op of na 1 januari 2008 beëindigd zijn Opbouwjaren Bij de berekening van de opbouwjaren wordt uitgegaan van de fictie dat elke maand 30 dagen telt Pensioengevend jaarsalaris Pensioengevend jaarsalaris tijdens ziekte Op grond van de CAO (art. 67) mag een werkgever onder voorwaarden het salaris van een werknemer na zes maanden ziekte verlagen naar 90%. Het pensioengevend jaarsalaris tijdens ziekte blijft ook in die gevallen gebaseerd op 100% van het pensioengevend jaarsalaris op de eerste ziektedag. Tijdens ziekte wordt het pensioengevend jaarsalaris verhoogd met eventuele CAO-verhogingen als er sprake is van een jaarovergang. Pensioengevend jaarsalaris en vakbondscontributie In de CAO (art. 39) is afgesproken dat de werknemer het verzoek kan indienen bij de werkgever om het brutoloon te verlagen met de vakbondscontributie. In ruil daarvoor krijgt de werknemer een (onbelaste) onkostenvergoeding ter grootte van de vakbondscontributie. Als het januarisalaris of de tweede vierwekenperiode van een jaar verlaagd wordt met de hoogte van de vakbondscontributie, wordt het pensioengevend jaarsalaris gebaseerd op het lagere januarisalaris dan wel de tweede vierwekenperiode van het betreffende jaar. Als het januarisalaris of de tweede vierwekenperiode niet met de vakbondscontributie verlaagd wordt, leidt dit ook niet tot verlaging van het pensioengevend jaarsalaris. Pensioengevend jaarsalaris en consignatietoeslag Consignatietoeslag ( standby regelingen, vergoedingen voor het beschikbaar zijn buiten de reguliere kantooruren) behoort tot het pensioengevend jaarsalaris indien de consignatietoeslag in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk en vast is overeengekomen.

5 Beleidsregels - Algemeen 5 Pensioengevend jaarsalaris en de auto van de zaak (leaseauto) De fiscale bijtelling van de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de leaseauto, auto van de zaak) behoort niet tot het pensioengevend jaarsalaris. Hierover wordt dus geen pensioenpremie afgedragen of pensioen opgebouwd. Pensioengevend jaarsalaris bij een 40-urige werkweek Indien een werkgever in afwijking van de CAO een 40-urige werkweek kent en dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan is het salaris voor deze 40 uur de basis voor de pensioengrondslag. 2. Deelnemerschap 2.1 a. Verplichte deelneming voor werknemer met minder dan 50% aandelen Werknemers die onder de verplichtstelling vallen van Pensioenfonds Metaal en Techniek, nemen verplicht deel aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek. Werknemers die geen bestuurder zijn en 10% of meer (maar minder dan 50%) aandelen bezitten van de onderneming, nemen ook verplicht deel aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek. De Pensioenwet ziet deze werknemers als directeuren-grootaandeelhouder. Deze groep werknemers valt echter onder de verplichtstelling waardoor zij ook (verplicht) deelnemen aan de regeling. Wanneer een werknemer in 2007 (of later) meer dan 50% aandelen verwerft of wanneer een werknemer 10% of meer aandelen verwerft en bestuurder wordt van de onderneming dan valt de betrokkene vanaf dat moment niet meer onder de verplichtstelling. Er is voor deze werknemer geen mogelijkheid om zijn deelname vrijwillig voort te zetten. 2.1 b. Vrijwillige deelneming voor directeurenbestuurders Algemeen Directeurenbestuurders (niet zijnde grootaandeelhouder) die als zodanig staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, kunnen op vrijwillige basis tegen doorsneepremie deelnemen aan de regeling van Pensioenfonds Metaal en Techniek. De indirecte bestuurders worden ook onder het begrip bestuurder verstaan. De mogelijkheid tot vrijwillige deelneming geldt per directeurbestuurder zonder verplichting ten aanzien van andere directeurenbestuurders bij hetzelfde bedrijf. Bestuurders die directeur-grootaandeelhouder zijn in de zin van de Pensioenwet kunnen niet vrijwillig deelnemen. Een bestuurder is directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Pensioenwet als: hij direct of indirect, persoonlijk houder is van 10% of meer van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal; of hij de zeggenschap heeft over de aandelen die in een externe organisatie, bijvoorbeeld een stichting, zijn ondergebracht waarbij hij zelf direct of indirect meer dan 10% van de zeggenschapsrechten vertegenwoordigt. Hierbij geldt een uitzondering voor bestuurders die reeds vóór 2007 een vrijwillig contract hadden afgesloten en in de zin van de Pensioenwet directeur-grootaandeelhouder zijn. Zij hebben in 2007 de eenmalige keuze gehad deel te blijven nemen aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek of de deelname te beëindigen. Indien een directeur-grootaandeelhouder koos om deel te blijven nemen, dan wordt de deelname voortgezet in de vorm van een verplichte deelname. Dit houdt in dat de betrokken directeur-grootaandeelhouder ná 2007 niet meer de mogelijkheid heeft de deelname (vrijwillig) te beëindigen. 2.1 c. Vrijwillige voorzetting Ingeval het deelnemerschap op grond van artikel III.2 en III.4 wordt voortgezet of wanneer sprake is van voortzetting gedurende verlof (Hoofdstuk VI), dan geldt geen derdenbeding.

6 Beleidsregels - Algemeen Einde Deelnemerschap Het deelnemerschap eindigt direct voorafgaand aan de pensioeningangsdatum. Bij vervroeging dient het dienstverband beëindigd te zijn alvorens het pensioen in kan gaan (art. II.3.1 en art. VII,2.2.). Het is wel mogelijk om na pensioeningang een nieuw dienstverband aan te gaan in de Metaal en Techniek met inachtneming van het bepaalde in de Beleidsregels, art. VII.2. In dat geval is er weer sprake van deelnemerschap. De tijdens dit (laatste) dienstverband opgebouwde pensioenaanspraken (tot ten hoogste de AOW-datum) alsmede het nog niet ingegane ouderdomspensioen en bijbehorend partnerpensioen op grond van art. VII.3.1.b zijn herschikbaar. De Pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. Als de AOW-datum voor 67 jaar ligt én de Deelnemer laat het pensioen ingaan op 67-jarige leeftijd dan is er tussen AOW-datum en 67 jaar geen opbouw van pensioen, ook in het geval de Deelnemer na zijn AOW-leeftijd blijft werken in de Metaal en Techniek. Er is ook geen premiebetaling. Op de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, eindigt het dienstverband van rechtswege. In het geval de Deelnemer na de AOW-datum nog werkt in de Metaal en Techniek dan is ook sprake van Deelnemerschap zonder dat er premieafdracht of opbouw van pensioen plaatsvindt. Is er geen dienstverband meer, dan is het Deelnemerschap beëindigd. De pensioenopbouw kan na AOW-datum niet voortgezet worden. Tussen AOW-datum en 67 jaar behoudt de Deelnemer aanspraak op risicopartnerpensioen als het pensioen niet is ingegaan en er een dienstverband is in de Metaal en Techniek. 4. Pensioenuitkeringen 4.2 Termijnen en uitkeringen Inhoudingen Op de pensioenuitkering worden de wettelijke heffingen (waaronder de bijdrage ZVW ingehouden. Er wordt geen tegemoetkoming in bijdrage ZVW gegeven. Tijdens pensionering mag men zich overal vestigen. De inhoudingen voor een niet in Nederland woonachtige uitkeringsgerechtigde worden verricht conform het met het betreffende land waar de betrokken uitkeringsgerechtigde zich gevestigd heeft geldend verdrag. De uitkeringen vinden plaats in een Nederlands wettig betaalmiddel op een door de uitkeringsgerechtigde aangewezen bank- of girorekening. Dit mag ook een bankrekening in het buitenland zijn. Uitkeringen op een bankrekening met IBAN-code (non-sepa landen) worden ongeacht de hoogte van de uitkering maandelijks uitgekeerd. Op verzoek van de uitkeringsgerechtigde worden uitkeringen per kwartaal overgemaakt, als de netto uitkering per maand minder bedraagt dan 250 en de uitkeringsgerechtigde in een non-sepa land woont. De transactiekosten van de buitenlandse bank zijn voor rekening van de uitkeringsgerechtigde (en worden op de uitkering ingehouden). De transactiekosten van de Nederlandse bank worden betaald door PMT. SEPA staat voor Single Euro Payments Area.

7 Beleidsregels - Algemeen Hoogte van de uitkering ineens Op grond van de Pensioenwet heeft PMT eenzijdig het recht pensioenen die minder bedragen dan de wettelijke afkoopgrens, twee jaar na beëindiging van deelname te vervangen door een eenmalige uitkering (een zogenaamde afkoopsom). De uitbetaling van de afkoopsom moet in deze gevallen binnen twee jaar en zes maanden na beëindiging van de deelname zijn afgerond. Wanneer pensioenen die minder bedragen dan de wettelijke afkoopgrens op een datum na de termijn van twee jaar worden vervangen door een afkoopsom is toestemming van de uitkeringsgerechtigde nodig. Als het opgebouwde pensioen dat ingaat op 67 jaar bij het bereiken van de AOW-datum onder de afkoopgrens ligt, dan wordt aan de uitkeringsgerechtigde op de AOW-datum een afkoopvoorstel gedaan. De Deelnemer moet instemmen met afkoop. De wettelijke afkoopgrens wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bedraagt in ,88. Bij de berekening van de afkoopwaarde wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,25% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De afkoopfactoren zijn in het reglement als bijlage toegevoegd (tabel 1). Dekking van de pensioenaanspraken blijft in stand tot het moment waarop daadwerkelijk tot uitkering van de afkoop wordt overgegaan. 4.6 Vervallen van niet opgevraagde pensioenuitkeringen Pensioenen die op of na 1 januari 2007 tot uitkering hadden moeten komen, vervallen niet gedurende het in leven zijn van de uitkeringsgerechtigde. Van pensioenen die vóór 1 januari 2007 tot uitkering hadden moeten komen, worden de termijnen vanaf 1 januari 2002 uitgekeerd vanwege de verjaringstermijn van vijf jaar die tot 2007 gold. 9. Klachten en bezwaar 9.1 Klachtenregeling PMT kent een klachtenregeling. Elke, op welke wijze dan ook, door een Deelnemer (of Belanghebbende) geuite onvrede over de werkwijze of een beslissing van PMT, wordt gezien als klacht. Klachten worden zo spoedig mogelijk (mondeling of schriftelijk) afgehandeld. 9.2 Bezwaarprocedure Als een klacht naar de mening van de Deelnemer of de Belanghebbende niet juist of niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan bezwaar gemaakt worden tegen de afhandeling van de betreffende klacht. Het bezwaar moet binnen zes weken na beantwoording van de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt zijn aan het bestuur van PMT. Het bezwaar moet beargumenteerd zijn en wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk afgehandeld. Nadat de Deelnemer of Belanghebbende zich met zijn bezwaar gericht heeft tot het Fonds, kan men zich, als het bezwaar niet naar tevredenheid is afgehandeld, richten tot de Ombudsman Pensioenen, telefoonnummer , De klacht of het bezwaar kan gestuurd worden naar Pensioenfonds Metaal en Techniek: Antwoordnummer VC DEN HAAG De klacht of het bezwaar kan ook per kenbaar gemaakt worden.

8 Beleidsregels - Pensioenaanspraken 8 II. Pensioenaanspraken en pensioenrechten 1. Karakter van de regeling 1.1 Uitkeringsoverenkomst De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Bij een middelloonregeling wordt elk jaar pensioen opgebouwd over het bruto jaarsalaris tot verminderd met de in dat jaar geldende franchise. Daarnaast wordt pensioen opgebouwd over het deel van het bruto jaarsalaris boven tot Boven vindt geen pensioenopbouw en geen premieafdracht plaats. Op Pensioendatum wordt een vastgesteld pensioen uitgekeerd. Beleggingsrendementen hebben geen directe invloed op de hoogte van het uit te keren pensioen. 4. Partnerpensioen 4.2 Financieringswijze In tegenstelling tot de pensioenregelingen vóór 2015 wordt het partnerpensioen vanaf 2015 deels gefinancierd op risicobasis. Dit betekent dat na beëindiging van het deelnemerschap dit deel van het partnerpensioen vervalt, behalve in de situatie dat na de beëindiging van het deelnemerschap de Deelnemer een WW-uitkering ontvangt. Als de Deelnemer gedurende deze WW-periode overlijdt, hebben de nabestaanden ook recht op het risicodeel van het partnerpensioen tot het einde van het deelnemerschap. 4.3.a Hoogte van het partnerpensioen bij overlijden van de Deelnemer bij Arbeidsongeschiktheid Wanneer het overlijden van de Deelnemer plaatsvindt gedurende premievrije voortzetting dan wordt de uitkering van het partner- en wezenpensioen mede gebaseerd op het ouderdomspensioen dat de Deelnemer nog (door middel van premievrije voortzetting) opgebouwd zou hebben, als de premievrije deelname geduurd zou hebben tot aan de AOW-datum. Voor partnerpensioen betreft dit ook het risicodeel van het partnerpensioen. 5. Wezenpensioen 5.3 Volle Wezen Bij vijf of meer volle wezen wordt het wezenpensioen gemaximeerd op de uitkering voor vijf volle wezen (5 x 28% van het ouderdomspensioen). Het gemaximeerde wezenpensioen wordt gelijkelijk verdeeld over alle rechthebbende volle wezen.

9 Beleidsregels - Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap 9 III. Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap 1. Tussentijdse beëindiging van het deelnemersschap 1.2 Afkoop klein ouderdomspensioen bij einde deelneming Pensioenen onder 100,00 worden twee jaar na beëindiging van deelname vervangen door een uitkering ineens (afkoop). Pensioenen tussen 100,00 en de wettelijke afkoopgrens worden met toestemming van de uitkeringsgerechtigde op de Pensioenrichtdatum omgezet in een uitkering ineens. Op verzoek van de Gewezen Deelnemer kunnen bedragen onder de wettelijke afkoopgrens tussentijds worden afgekocht, tenminste twee jaar na einde deelneming. Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,25% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij afkoop zijn in het reglement als bijlage toegevoegd. 1.3 Herverdeling ouderdomspensioen naar partnerpensioen bij einde deelneming De Gewezen Deelnemer heeft het recht om een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor meer partnerpensioen, zodat de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen 100:70 bedraagt. Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij herverdeling zijn in het reglement als bijlage toegevoegd. Een Deelnemer die ten gunste van zijn partner na einde van de deelneming voor pensioeningang het ouderdomspensioen wenst in te ruilen voor een premievrije aanspraak op partnerpensioen zodat het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt, moet dit binnen zes maanden na einde van de deelneming aanvragen. Het is niet mogelijk om een andere verhouding te kiezen dan 100:70. Zie ook Beleidsregels VII Voortzetting van het deelnemerschap bij werkloosheid met loongerelateerde uitkering Het tegen gereduceerde premie voortzetten van het deelnemerschap bij werkloosheid wordt ook wel de FVP-vervangende regeling genoemd. 2.2.a Jaarlijks bestuursbesluit Het Bestuur heeft voor 2015 besloten om de FVP-vervangende regeling te continueren. De Deelnemer die tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 werkloos wordt en aan de voorwaarden voldoet, kan gebruik maken van deze regeling. 2.4.b Basis voor de voortzetting Het pensioengevend jaarsalaris wordt gemaximeerd op het maximumpremieloon voor sociale verzekeringen en bedraagt in

10 Beleidsregels - Beëindiging en/of voortzetting deelnemerschap Voortzetting van het deelnemerschap bij Arbeidsongeschiktheid 3.6.b Hoogte van de premievrije voorzetting van ouderdoms-, partner- en wezenpensioen Wanneer het overlijden van de Deelnemer plaatsvindt gedurende de premievrije voortzetting dan wordt de uitkering van het partner- en wezenpensioen mede gebaseerd op het ouderdomspensioen dat de Deelnemer nog (door premievrije voortzetting) opgebouwd zou hebben, als de premievrije deelname geduurd zou hebben tot aan de AOW-datum. 3.7.b Opbouw van pensioenaanspraken naast de premievrije voortzetting Als de Deelnemer een dienstverband aangaat bij een andere werkgever in de Metaal en Techniek wordt de pensioenopbouw gebaseerd op dit dienstverband. De Franchise wordt, in tegenstelling tot de pensioenopbouw bij dezelfde Werkgever (art. III.3.7.a), niet gemaximeerd. De reden is dat verlaging van de Franchise leidt tot hogere premielasten voor de Werkgever. Dit zou de re-integratie kunnen belemmeren. Doordat de Franchise niet gemaximeerd wordt, kan er sprake zijn van een bovenmatige franchise-inbouw. Het Bestuur is bevoegd om op verzoek van de Deelnemer extra aanspraken toe te kennen. Verzoeken worden voorgelegd aan de Commissie Pensioenen van het bestuur van PMT. 4. Vrijwillige voortzetting van het deelnemerschap Toelichting op de voorwaarden b. De betrokkene is als werknemer gedurende tenminste drie jaar direct voorafgaand aan de vrijwillige voortzetting Deelnemer geweest e. De aanvang van de vrijwillige voortzetting is niet mogelijk in de drie jaar voorafgaand aan de Pensioenrichtdatum (= 67 jaar). Vanaf 64 jaar is het niet mogelijk om met vrijwillig voortzetten te starten. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om van de reglementaire aanvraagtermijn van zes maanden af te wijken ten gunste van de Deelnemer.

11 Beleidsregels - Waardeoverdracht 11 IV. Waardeoverdracht 1. Recht op individuele waardeoverdracht 1.1 Recht op inkomende individuele waardeoverdracht Waardeoverdracht in tijden van onderdekking Voor de Deelnemer geldt het wettelijk recht op waardeoverdracht. Dit recht wordt opgeschort wanneer hetfonds een dekkingsgraad heeft van minder dan 100%. 1.3 Te hanteren voorwaarden Met de contante waarde van bij inkomende individuele waardeoverdracht betrokken pensioenaanspraken worden ouderdomspensioen- en partnerpensioenaanspraken ingekocht. Is bij de vorige pensioenuitvoerder (waar de inkomende waardeoverdracht betrekking op heeft) geen partnerpensioen opgebouwd dan kan op verzoek van de Deelnemer afgeweken worden van de gebruikelijk verdeling en kan de volledige overdrachtswaarde aangewend worden voor het verwerven van ouderdomspensioenaanspraken.

12 Beleidsregels -Scheiding 12 V. Scheiding 1. Bijzonder partnerpensioen 1.1.d Aanspraak op bijzonder partnerpensioen Als sprake is van beëindiging van de samenleving (de Gezamenlijke huishouding is beëindigd) op of na 1 januari 2008 dan heeft de Ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. 1.3 Hoogte van het bijzonder partnerpensioen Bij beëindiging van de Gezamenlijke huishouding wordt de datum van uitschrijving uit het BRP (adreswijziging) gebruikt als einddatum van de beëindiging van de relatie of, wanneer beide partners gezamenlijk schriftelijk aangeven dat de relatie is beëindigd, de einddatum die zij opgeven. Het partnerpensioen dat wordt afgesplitst ten gunste van de Ex-partner betreft het opgebouwde partnerpensioen. Het risicodeel van het partnerpensioen wordt niet afgesplitst. 2. Verevening van ouderdomspensioen 2.2 Omzetting (conversie) In het reglement is opgenomen dat op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer en de Ex-partner het verevend pensioen omgezet kan worden samen met het bijzonder partnerpensioen in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen van de Ex-partner. De overeenkomst met betrekking tot omzetting moet zijn vastgelegd in een scheidingsconvenant. De aanvraag tot het omzetten in een zelfstandig ouderdomspensioen moet binnen twee jaar zijn ingediend. 2.3 Kosten Voor het uitvoeren of terugdraaien van een verevening brengt PMT kosten in rekening. Deze kosten worden gelijkelijk verdeeld over beide ex-partners. De kosten worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld. Per 1 januari 2015 wordt voor het uitvoeren of terugdraaien van een verevening 190,04 (per partner 95,02) in rekening gebracht. Voor het uitvoeren van een conversie wordt per 1 januari ,08 (per partner 190,04) in rekening gebracht. Vindt de verevening plaats na ingang van het pensioen dan worden de kosten in mindering gebracht op de uitkering.

13 Beleidsregels -Gevolgen van verlofregelingen voor deelnemerschap 13 VI. Gevolgen van verlofregelingen voor deelnemerschap 2. Opbouw van pensioenaanspraken gedurende verlof 2.2 Opbouw van pensioenaanspraken en premiebetaling Het is niet mogelijk om tijdens de verlofperiode het pensioen gedeeltelijk voort te zetten anders dan wanneer het gedeeltelijk verlof betreft. Bij gedeeltelijk verlof wordt de op grond van dit artikel voortgezette pensioenopbouw afgestemd op het aantal verlofuren per week.

14 Beleidsregels - Herschikken 14 VII. Herschikken 2. Vervroegen 2.1 Het moment van vervroegen De Deelnemer heeft de mogelijkheid het ouderdomspensioen deels te laten ingaan zodat hij voor de overige uren kan blijven werken. De Deelnemer mag tot de Pensioenrichtdatum eenmaal per jaar kiezen om een extra deel van zijn pensioen te laten ingaan 2.2 Vroegste pensioeningangsdatum De Deelnemer kan zijn ouderdomspensioen vervroegen, echter uitsluitend wanneer het dienstverband beëindigd is. Bij opzegging van zijn dienstverband bij de Werkgever, moet de werknemer de voor hem gebruikelijke opzegtermijn in acht nemen. De Werkgever meldt de werknemer af bij PMT. In 2015 is de eerst mogelijke Pensioeningangsdatum 61 jaar en 10 maanden voor de Deelnemer die deze leeftijd vóór 2016 bereikt. In onderstaand overzicht zijn leeftijdscategorieën weergegeven. Het Bestuur heeft de reglementaire bevoegdheid om de eerst mogelijke Pensioeningangsleeftijd te allen tijde aan te passen. Geboren vanaf Tot Pensioeningang Pensioenjaar jaar en 10 maanden jaar 2016 Voorbeeld 1: een Deelnemer die in februari 1954 geboren is, kan per 1 december 2015 met vervroegd ouderdomspensioen. Deze Deelnemer kan er ook voor kiezen om per 1 januari 2016 met pensioen te gaan omdat voor zijn geboortemaand de eerst mogelijke ingangsleeftijd 61 jaar en 10 maanden is. Voorbeeld 2: een Deelnemer die in maart 1954 geboren is kan per 1 maart 2016 (of later) met vervroegd ouderdomspensioen. Er is geen beperking in aantal uren dat de deelnemer kan blijven werken naast zijn pensioen. Wel moet de Deelnemer die wil blijven werken naast zijn pensioen, ontslag nemen en een nieuw dienstverband aangaan met de Werkgever. Dit kan dezelfde of een andere werkgever zijn. 2.3 Gedeeltelijk vervroegen De Deelnemer die zijn pensioen gedeeltelijk wenst te vervroegen, moet ten minste 20% van de beschikbare aanspraken vervroegen. Ook bij gedeeltelijke vervroeging moet de Deelnemer ontslag nemen en een nieuw dienstverband aangaan met zijn Werkgever. Het is niet mogelijk de hoogte van de uitkering gedurende de periode van vervroegd ouderdomspensioen te verlagen. Alle aanspraken die zijn opgebouwd nadat de Deelnemer volledig met vervroegd ouderdomspensioen is gegaan, worden verdeeld over het ouderdomspensioen vanaf AOW-datum en partnerpensioen in de verhouding van de eerdere herschikkeuze, zonder vervroeging van het ouderdomspensioen.

15 Beleidsregels - Herschikken Actuarieel herrekenen van het ouderdomspensioen bij vervroegen Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij verlaging zijn in het reglement als bijlage toegevoegd. 3. Herschikken van ouderdomspensioen en partnerpensioen 3.3 Herschikfactoren Bij het herschikken van de pensioenaanspraken wordt voor de bepaling van de aanspraken uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële herschikfactoren zijn als bijlage bij het reglement toegevoegd. 4. Bestedingsopties en begrenzingen 4.3 Variatie in pensioenuitkeringen (hoog-laag of laag-hoog) Gelijke hoogte uitkering Het ouderdomspensioen mag binnen fiscale grenzen in hoogte variëren gedurende de periode dat het pensioen genoten wordt. De laagste uitkering bedraagt ten minste 75% van de hoogste uitkering. Voor zover de uitkering vóór de AOW-datum gedaan wordt, mag het dubbele AOW-bedrag voor gehuwden (dat wil zeggen: AOW-bedrag voor gehuwden met volledige toeslag) in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten worden. Er zijn vanaf de AOW-datum maximaal twee momenten waarop het ouderdomspensioen in hoogte kan wijzigen (verlagen of verhogen): per AOW-datum en eventueel een door de Deelnemer te bepalen leeftijd na AOW-datum. De Deelnemer moet drie maanden voor de eerste Pensioeningangsdatum schriftelijk aan het fonds kenbaar maken op welk moment ná AOW-datum hij zijn pensioen in hoogte wil variëren. Er is geen mogelijkheid de hoogte van het partnerpensioen gedurende de uitkeringsperiode na AOW-datum te wijzigen. Ook wanneer de hoogte van het ouderdomspensioen na AOWdatum wel wijzigt. 4.5.c Overige voorwaarden Naast de fiscale grenzen hanteert PMT de grens dat het partnerpensioen na herschikken lager of gelijk aan het laagste ouderdomspensioen vanaf AOW-datum moet zijn. De Deelnemer die zijn vervroegd ouderdomspensioen (het ouderdomspensioen vóór AOW-datum) deels heeft laten ingaan, kan het nog niet ingegane ouderdomspensioen en het bijbehorende partnerpensioen op een later tijdstip (maar niet later dan 67 jaar) herschikken. Het reeds ingegane ouderdomspensioen en het gekozen bijbehorende partnerpensioen zijn niet herschikbaar. Een deelnemer die volledig met vervroegd ouderdomspensioen gaat, legt op dat moment ook de hoogte van het partnerpensioen vast. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen ná de Pensioeningangsdatum is niet mogelijk.

16 Beleidsregels - Herschikken 16 Als ondergrens voor de hoogte van de pensioenen na herschikken geldt dat alle bedragen hoger dan 0 ten minste de afkoopgrens moeten bedragen. Daarnaast is het voor deelnemers en hun partners van belang dat een pensioenuitkering ((vervroegd) ouderdomspensioen of partnerpensioen) aanleiding kan zijn voor de Sociale Verzekeringsbank om te korten op de AOW-toeslag (zie 4.5.d Overige voorwaarden Op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen wordt het herschikken van kracht. Dit betekent dat tot die datum de oude aanspraken en rechten gelden en vanaf de ingangsdatum deze vervangen zijn door de nieuwe aanspraken en rechten. Het is niet mogelijk voor de Deelnemer om in de drie maanden tussen het definitief maken van de keuze en pensioeningang zijn herschikkeuze nog aan te passen. Ook als er in deze periode nog iets met de Deelnemer of zijn Partner gebeurt (denk bijvoorbeeld aan scheiding of overlijden), dan gelden dus de aanspraken en rechten met ingang van de Pensioeningangsdatum volgens de reeds gekozen herschikking. Ook al zou de Deelnemer als hij dat geweten had een andere keuze gemaakt hebben. Er kan slechts eenmaal herschikt worden en de keuze is onherroepelijk (artikel VII.2.1., VII.4.5). Gefaseerde pensioeningang Bovenstaande geldt ook voor de Deelnemer die vóór AOW-datum deels met pensioen gaat voor het deel dat hij met pensioen gaat. Voor het nog niet ingegane ouderdoms-pensioen en bijbehorend partnerpensioen geldt dit niet. Er is immers voor dit deel nog geen definitieve keuze gemaakt. 5 Uitruil bij einde deelneming De Gewezen Deelnemer heeft het recht om een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen tegen meer partnerpensioen, zodat de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen 100:70 bedraagt. Hierbij wordt uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,75% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren bij herverdeling zijn in het reglement als bijlage 1 toegevoegd. Een Deelnemer die ten gunste van zijn Partner na einde van de deelneming voor Pensioeningang ouderdomspensioen wenst in te ruilen voor een premievrije aanspraak op partnerpensioen zodat het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt, dient dit binnen zes maanden na einde van de deelneming aan te vragen na einde deelneming aan te vragen. Het is niet mogelijk om een andere verhouding verhouding te kiezen dan 100:70. Zie ook Beleidsregels III.1.3

17 Beleidsregels - Voorwaardelijke toeslagverlening 17 VIII. Voorwaardelijke toeslagverlening 1. Voorwaarden voor Toeslagverlening Er is geen recht op toekomstige toeslagverlening (indexatie). De toeslagverlening van het pensioen is voorwaardelijk. Het pensioenfonds probeert het pensioen jaarlijks aan te passen aan de procentuele stijging van de consumentenprijsindex (afgeleid) zoals vastgesteld door het CBS (gewezen deelnemers en gepensioneerden) De toeslagverlening in een jaar wordt vastgesteld door het Bestuur van het Fonds. Het is niet zeker of én in hoeverre in de toekomst toeslagen worden verleend. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening.

18 Beleidsregels - Financiering 18 IX. Financiering 1. Premieheffing 1.1. Vaststelling premie Bij de premieberekening wordt van de fictie uitgegaan dat elke maand bestaat uit 30 dagen. De premie in 2015 is voor de Pensioengrondslag tot de Salarisgrens 24,0%. Boven de Salarisgrens tot is de premie 19,2%. Daarnaast is de Werkgever 6,26% premie tot de Salarisgrens verschuldigd voor de voorwaardelijke overgangsregelingen (VPL-rechten). Deze laatste premie komt volledig voor rekening van de Werkgever Verdeling premie Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Werkgever het recht om ten hoogste 46,30% van de voor de betreffende deelnemer te betalen premie over Pensioengrondslag tot Salarisgrens in te houden bij elke uitbetaling van het salaris van deze Deelnemer. Van de te betalen premie over Pensioengrondslag boven de Salarisgrens kan de Werkgever ten hoogste 46,8% inhouden op het salaris van de Deelnemer. De Werkgever mag geen deel van premie VPL (6,26%) inhouden op het salaris van de Deelnemer.

19 Beleidsregels - Pensioenaanspraken naar keuze 19 X. Pensioenaanspraken naar keuze 1. ANW Pensioen 1.1 Verzekering van ANW Pensioen Verzekering van ANW Pensioen is mogelijk als de Deelnemer een dienstverband heeft in de Metaal en Techniek en de betrokken Werkgever bereid is de premie voor de verzekering in te houden op het salaris van de werknemer en deze afdraagt aan PMT. Daarnaast loopt de verzekering in onderstaande situaties door: - gepensioneerden van wie de reglementaire partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt; - premievrijgestelden wegens arbeidsongeschiktheid; - vrijwillige voortzetters tegen gereduceerde premie (Reglement IV, art. 2.2); - vrijwillige voortzetters (voortzetting op grond van Reglement, IV, art. 4); danwel - deelnemers die tijdens een (levensloop)verlof hun pensioen voortzetten. De verzekering van ANW Pensioen kan in bovenstaande situaties voortgezet worden. Het is niet mogelijk om in bovenstaande situaties de verzekering aan te gaan. Voor Deelnemers met een WW-uitkering die tot de beëindiging van het dienstverband verzekerd waren voor ANW Pensioen geldt dat zij de dekking van het ANW Pensioen behouden gedurende de WW-periode. De verzekering stopt te allen tijde bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de Partner. 1.8 Geen recht op toekenning ANW Pensioen Bij een overlijden binnen een half jaar na aanvang van de verzekering van het ANW Pensioen komt deze uitsluitend tot uitkering als de door het Fonds aan te wijzen medisch adviseur in staat wordt gesteld een verklaring af te geven of het overlijden wel of niet redelijkerwijs te verwachten was. Als niet wordt meegewerkt of kan worden meegewerkt aan het medisch onderzoek, wordt verondersteld dat het overlijden bij het sluiten van de verzekering te verwachten was. 2. Vrijwillige inkoop van aanspraken 2.1 Inkoop Naar aanleiding van het verzoek om pensioen vrijwillig aan te kopen, ontvangt de betrokken deelnemer een offerte. De Deelnemer heeft jaarlijks de mogelijkheid een bepaald bedrag aan pensioen vrijwillig aan te kopen. De offerte sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen van de Deelnemer, voor zover zijn maximale individuele fiscale ruimte dit toestaat. De betrokken Deelnemer heeft een keer per jaar de mogelijkheid het te storten bedrag via de Werkgever over te maken. 2.3.b Aan te kopen aanspraken Bij aanwending van de storting voor de aan te kopen aanspraken wordt eenmalig 1,70% administratiekosten in mindering gebracht. Vervolgens wordt het saldo aangewend voor de aankoop van extra aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen. Bij de aankoop wordt rekening gehouden met een solvabiliteitsopslag van 20%.

20 Beleidsregels - Pensioenaanspraken naar keuze 20 Bij de aan te kopen aanspraken wordt daarnaast uitgegaan van een actuariële en sekseneutrale prognosetafel, afgeleid van de prognosetafel 2014 van het Actuarieel Genootschap. PMT hanteert eigen reductiefactoren, afgeleid van de verzekerdensterfte van het Fonds. Er wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,25% en van de verhouding 10% vrouwelijke deelnemers en 90% mannelijke deelnemers. De actuariële factoren voor aankoop zijn in het reglement als bijlage toegevoegd.

Leeswijzer De nummering van de beleidsregels volgt de nummering van de hoofdstukken en artikelen uit het reglement.

Leeswijzer De nummering van de beleidsregels volgt de nummering van de hoofdstukken en artikelen uit het reglement. Beleidsregels 2014 Beleidsregels 2 Beleidsregels De inhoud van de pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. Niet alle details zijn echter in het pensioenreglement vastgelegd. Om de deelnemers

Nadere informatie

Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT.

Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op het reglement van PMT. Beleidsregels 2016 Beleidsregels 2 Beleidsregels PMT Pensioenregeling voor de techniek 2016 Inleiding CAO-partijen in de bedrijfstakken Metalektro en Metaal en Techniek zijn overeengekomen om vanaf 2015

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen?

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Wanneer moet u dit lezen? Bent u op 1 januari 2010 58 jaar of ouder? En wordt u in 2010 werkloos? Dan is deze informatie belangrijk voor u!. Wat is er aan

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Overgangsregeling VPL PME

Overgangsregeling VPL PME Overgangsregeling VPL PME OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972 Voor werknemers geboren in of na 1950 en die deelnemer zijn in de Verplichte pensioenregeling van

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben betrekking op het reglement van PMT.

Beleidsregels PMT. Deze Beleidsregels hebben betrekking op het reglement van PMT. Beleidsregels 2017 Beleidsregels 2 Beleidsregels PMT Pensioenregeling voor de Techniek 2017 Inleiding CAO-partijen in de bedrijfstakken Metalektro en Metaal en Techniek zijn overeengekomen om vanaf 2015

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972

OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972 Overgangsregeling VPL Thales OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972 Voor werknemers geboren in of na 1950 en die deelnemer zijn in de pensioenregeling van Thales Nederland

Nadere informatie

Beleidsregel vrijwillige voortzetting

Beleidsregel vrijwillige voortzetting Beleidsregel vrijwillige voortzetting Inleiding Deze beleidsregel geldt als de eerste werkloosheidsdag ligt in 2016 en hoort bij de bepalingen voortzetting deelnemerschap in het pensioenreglement. In onderstaand

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Deze horen bij de Pensioenregeling voor de techniek geldend per 1 januari 2017

Deze horen bij de Pensioenregeling voor de techniek geldend per 1 januari 2017 Beleidsregels PME 2017 Beleidsregels PME Deze horen bij de Pensioenregeling voor de techniek geldend per 1 januari 2017 Inleiding CAO-partijen in de bedrijfstakken Metalektro en Metaal en Techniek zijn

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Beleidsregels PME Pensioenregeling voor de techniek geldend per 1 januari 2017

Beleidsregels PME Pensioenregeling voor de techniek geldend per 1 januari 2017 Beleidsregels PME Pensioenregeling voor de techniek geldend per 1 januari 2017 Beleidsregels PME Pensioenregeling voor de techniek geldend per 1 januari 2017 Inleiding CAO-partijen in de bedrijfstakken

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP BZK Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP 19 december 2007/Nr. 2007-0000550234 DGMOS/DAOS/Afd. A&A De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 4, zesde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Pensioenreglement en. Verplichtstellingsbeschikking

Pensioenreglement en. Verplichtstellingsbeschikking Pensioenreglement en 2015 Verplichtstellingsbeschikking Pensioenreglement en verplichte regeling In deze brochure zijn het Pensioenreglement en de tekst van de Verplichtstellingsbeschikking van de bedrijfstak

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie.

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie