Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht

2 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht

3 Foto 1: vlnr. J. Kerseboom, K. Meijer en C. Cransveld Leden RKC Dordrecht: Jeroen Kerseboom Karin Meijer Coen Cransveld voorzitter lid lid Medewerkers RKC Dordrecht: Daan Massie Willem Schneider Minca Verboom Sylvia Khadjé Senior onderzoeker Onderzoeker Adviseur/onderzoeker Bestuurs- en managementassistente Secretariaat RKC Dordrecht: Postadres Postbus AA Dordrecht Telefoon Internet Publicatie Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012: maart Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

4 Voorwoord Bij deze bieden wij de gemeenteraad van Dordrecht ons Jaarverslag 2011 en ons Onderzoeksplan 2012 aan. Het jaar waarop wij terugblikken was een overgangsjaar, 2012 wordt het eerste volledige jaar voor de rekenkamercommissie. De foto op de voorpagina staat hier symbool voor; we bieden niet alleen een terugblik, maar ook een doorkijk naar het jaar Eind 2010 heeft de raad gediscussieerd over de toekomstige inrichting van de rekenkamerfunctie. Dat heeft in maart 2011 geleid tot het besluit om per september een rekenkamercommissie, bestaande uit drie externe leden, in te stellen. Deze leden zijn 30 augustus 2011 beëdigd. Wij willen Daan Massie, tot september 2011 waarnemend directeur van de Rekenkamer Dordrecht, bedanken voor zijn inzet in de overgangsperiode. We zijn verheugd dat de medewerkers van het onderzoeksbureau van (voorheen) de Rekenkamer Dordrecht nu het bureau van de Rekenkamercommissie Dordrecht vormen. Langs deze weg bedanken wij ook de griffiers van de gemeente Dordrecht, Alblasserdam en Drimmelen voor de constructieve samenwerking in 2011 en zien uit naar een continuering hiervan in De Rekenkamercommissie Dordrecht Jeroen Kerseboom, voorzitter Coen Cransveld, lid Karin Meijer, lid Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over de Rekenkamercommissie Dordrecht Oprichting Positie Onderzoek Publicaties 5 2. Jaarverslag Afgeronde publicaties Lopende onderzoeken Financieel resultaat 9 3. Onderzoeksplan Totstandkoming onderzoeksprogramma Grondbedrijf Binnenstad/Voorstraat Noord Regionale samenwerking 15 Bijlage Groslijst onderwerpen Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

6 1 Over de Rekenkamercommissie Dordrecht 1.1. Oprichting In 2011 besloot de raad van de gemeente Dordrecht om met ingang van september van dat jaar een rekenkamercommissie in te stellen. Deze commissie is met ingang van 1 september de opvolger van de Rekenkamer Dordrecht. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Met de instelling van de rekenkamercommissie beoogt de gemeente de transparantie van het gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. In september 2011 zijn de heren Jeroen Kerseboom, Coen Cransveld en mevrouw Karin Meijer benoemd tot lid van deze rekenkamercommissie. 1.2 Positie De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Dordrecht. Haar taken en bevoegdheden zijn beschreven in de Gemeentewet en de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamercommissie Dordrecht (2011). De gemeenteraad, het college van B en W en inwoners van de gemeente Dordrecht kunnen de commissie om een onderzoek verzoeken, waarbij de rekenkamercommissie onafhankelijk is in haar uiteindelijke onderwerpkeuze. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan (december) en jaarverslag (april) op. 1.3 Onderzoek De rekenkamercommissie Dordrecht voert jaarlijks onderzoeken uit. Hierbij wordt zij ondersteund door een onderzoeksbureau. De rekenkamercommissie is bevoegd om bij leden van het gemeentebestuur en ambtenaren inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor haar onderzoek. 1.4 Publicaties De onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een concept rapport. Dit concept rapport wordt vervolgens voorgelegd aan de bij het onderzoek betrokken bestuurders en ambtenaren. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren. Nadat de reacties zijn verwerkt biedt de rekenkamercommissie het rapport aan de gemeenteraad aan. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

7 2 Jaarverslag 2011 In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de in 2011 afgeronde en lopende onderzoeken. Daarbij geven we aan wat de doorwerking van de in 2010 verrichte onderzoeken is geweest. Dit hoofdstuk bevat ook de financiële verantwoording. 2.1 Afgeronde publicaties Spiegel van de Begroting publicatie januari 2011 In 2010 is onderzoek verricht naar de kwaliteit en bruikbaarheid van het gemeentelijk jaarverslag. De resultaten van dit onderzoek zijn januari 2011 aan de raad aangeboden. Maart 2011 is het rapport in de adviescommissie besproken. Deze commissie heeft haar waardering voor het stuk uitgesproken en de raad geadviseerd de aan haar gerichte aanbevelingen over te nemen. Eind maart heeft de raad het rapport, overeenkomstig het advies van de adviescommissie, vastgesteld Doorwerking De rekenkamer Dordrecht heeft in 2010 onderzoek verricht naar de kwaliteit en bruikbaarheid van het gemeentelijk jaarverslag. 1 Aan de hand van gesprekken met de betrokken ambtenaren is nagegaan wat de doorwerking van het rapport Spiegel van de Begroting is geweest. Foto 2: omslag rapport Spiegel van de Begroting Aanbeveling Overgenomen door college en raad 1 Jaarverslag moet zelfstandig leesbaar zijn: Doelstellingen die in de begroting worden genoemd, komen in het jaarverslag terug. 2 Afwijkingen tussen de begroting en de realisatie moeten beter worden toegelicht. 3 Neem in het jaarverslag een totaaloverzicht van alle reserves op. 4 Hanteer een minder verhalende schrijfstijl en maak gebruik van tabellen, grafieken en kleuraanduidingen. 1 Dit onderzoek is januari 2011 gepubliceerd. 6 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

8 5 Zie er op toe dat het college de relatie tussen middelen en prestaties inzichtelijk maakt. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van doelmatigheidsindicatoren. 6 Maak zoveel mogelijk gebruik gemaakt van indicatoren die jaarlijks worden gemeten. 7 Neem in het jaarverslag een overzicht op van de oorspronkelijke begroting, de doorgevoerde wijzigingen daarop en de uiteindelijke gewijzigde begroting. 8 Zie er op toe dat de onderwerpen uit het burgerjaarverslag worden opgenomen in het jaarverslag. Tabel 1: aanbevelingen rapport Spiegel van de Begroting Overgenomen in aangepaste vorm 2 De rekenkamercommissie heeft gesproken met de adviseur SBC die verantwoordelijk is voor de P&C-cyclus binnen de gemeente Dordrecht. Uit dit gesprek komt naar voren dat de aanbevelingen 3, 6, 7 en 8 reeds zijn opgevolgd. Dit is zichtbaar in het jaarverslag Ook wordt duidelijk dat het gemeentelijk jaarverslag 2011 anders zal worden vormgegeven. De teksten zullen in zogenaamde programmakaarten worden gevat. Niet alleen zal de omvang van het jaarverslag hierdoor afnemen, het jaarverslag wordt ook overzichtelijker. Daarnaast heeft het SBC dit jaar programma- en financiële regisseurs aangesteld. Beleidsambtenaren en controllers die aangeleverde teksten samenvoegen tot één consistent geheel en nagaan of afwijkingen voldoende worden toegelicht. Hiermee zal invulling worden gegeven aan aanbeveling 1, 2 en 4. Aanbeveling 5 wordt in verband met de hieraan verbonden kosten en inspanning in relatie tot de beperkte verwachte toegevoegde waarde niet uitgevoerd. Samengevat, 7 van de 8 aanbevelingen zijn uitgevoerd of worden dit jaar uitgevoerd. Het rapport Spiegel van de Begroting heeft duidelijke doorwerking gehad. Verzoek aan het college Tijdens de behandeling van het rapport in de adviescommissie hebben de aanwezige raadsleden het college verzocht de gemeentelijke jaarverslagen jaarlijks in te sturen voor de F.G.Kordes-Trofee (een prijs voor het beste jaarverslag in Nederland). Dit is tot op heden niet gebeurd, zo blijk uit het gesprek met het SBC. 2.2 Lopende onderzoeken November 2010 heeft de Rekenkamer Dordrecht een onderzoeksplan gepubliceerd. Dit is besproken in de auditcommissie. De aanwezige raadsleden spreken hun voorkeur uit voor drie onderwerpen: het acquisitiebeleid, de effectiviteit van het re-integratiebeleid en de bijzondere 2 Maart 2011 zijn de aanbevelingen in de adviescommissie besproken. De commissie stelt de raad voor het rapport als hamerstuk vast te stellen op basis van een gewijzigd conceptbesluit. Hierin wordt de wens om jaarlijks deel te nemen aan de Kordes-Trofee toegevoegd en wordt aan aanbeveling 5 toegevoegd dat dit gebeurt door aan te sluiten bij landelijke benchmarken. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

9 bijstand. In 2011 is met deze onderzoeken aangevangen. Hieronder wordt kort aangegeven wat de stand van zaken is Acquisitiebeleid In 2011 heeft de rekenkamercommissie een verkenning uitgevoerd naar het Acquisitiebeleid. Zij is hierin nagegaan of door college en raad vastgestelde doelen zijn gerealiseerd. De commissie is voornemens het rapport in april 2012 te publiceren Re-integratiebeleid Na de oriëntatiefase is de startnotitie in maart naar de raad gestuurd. Mei 2011 is een aanvang gemaakt met het daadwerkelijke onderzoek. De rekenkamercommissie is onder meer nagegaan hoe het re-integratiebeleid zich tussen 2007 en 2010 heeft ontwikkeld, welke doelen zijn geformuleerd en of deze doelen zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn 64 cliëntendossiers bestudeerd om meer inzicht te krijgen in het re-integratieproces. Naar verwachting zal de rekenkamercommissie de nota van bevindingen maart 2012 vaststellen. Hierna zal de nota van bevindingen voor ambtelijk wederhoor aan de Sociale Dienst Drechtsteden worden aangeboden. Vervolgens zal bestuurlijk wederhoor plaatsvinden. De rekenkamercommissie verwacht het rapport voor het zomerreces aan de raad aan te kunnen bieden Bijzondere bijstand In de maand oktober is een vooronderzoek (oriëntatie) naar het onderwerp bijzondere bijstand uitgevoerd. Eind november heeft de rekenkamercommissie kennis van de startnotitie genomen. Afhankelijk van de nieuw op te starten projecten, is de publicatie voorzien in het begin van de tweede helft van Onderzoeken Acquisitiebeleid Re-integratiebeleid Bijzondere bijstand e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Legenda: vooronderzoek/ oriëntatie uitvoering onderzoek wederhoor publicatie Tabel 2: Onderzoeksplanning 8 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

10 2.3 Financieel resultaat Geraamde baten en lasten 2011 Voor 2011 doet de rekenkamercommissie een begrotingsaanvraag van Naast dit bedrag dragen de regionale rekenkamercommissies (waaronder Alblasserdam en Drimmelen) bij aan de begroting van de Rekenkamercommissie Dordrecht. Tenslotte werd er bij het opstellen van de begroting 2011 vanuit gegaan dat een eventuele regionale samenwerking zou opleveren. De totale geraamde baten zijn Dit bedrag is gelijk aan de geraamde lasten Geraamde baten 2011 Geraamde lasten 2011 Begroting Dordrecht Lasten rekenkamer Alblasserdam Drimmelen Regionale samenwerking balanstotaal Balanstotaal Tabel 3: oorspronkelijke begroting 2011 in euro s ( ). 3 De personeelskosten zijn opgebouwd uit salariskosten, werkgeverslasten en levensloop, eindejaarsuitkering en vakantietoelage. De geraamde materiële kosten bestaan onder meer uit huur, kantoorbehoeften, drukkosten (van de rapporten) en een doorberekening van het Service Centrum Drechtsteden (SCD). Voor de inhuur van externe onderzoeksbureaus is een bedrag van plusminus gereserveerd. Geraamde lasten 2011 Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal geraamde lasten Tabel 4: opbouw geraamde lasten 2011 in euro s ( ) Werkelijke baten en lasten 2011 Analyse baten De werkelijke baten van de rekenkamercommissie zijn lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere bijdragen van de gemeenten Alblasserdam en Drimmelen. De gemeente Alblasserdam heeft juni 2010 besloten het budget van de rekenkamercommissie vanaf 3 Bron programmabegroting Dordrecht Bron programmabegroting Dordrecht Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

11 2011 te halveren. 5 Daarnaast is de rekenkamercommissie in 2011 geen verdere regionale samenwerkingen aangegaan. Geraamde baten 2011 Werkelijke baten 2011 Verschil Alblasserdam Drimmelen Regionale samenwerking Totaal baten Tabel 5: geraamde baten afgezet tegen werkelijke baten in euro s ( ). Analyse lasten De werkelijke lasten van de rekenkamercommissie zijn lager dan geraamd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lagere externe onderzoekskosten. In 2011 heeft de rekenkamercommissie slechts één klein onderzoek uitbesteed. En hoewel de bijdrage van de rekenkamercommissie aan het SCD in 2011 hoger was dan geraamd, zijn de totale materiële kosten lager. Onder meer omdat de commissie heeft gelet op de drukkosten. Doch, de personeelskosten zijn hoger dan geraamd. Dit zijn kosten gemaakt ten behoeve van de voormalig directeur. Geraamde lasten werkelijke lasten Verschil Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal lasten Tabel 6: vergelijk geraamde en werkelijke lasten in euro s ( ). Het uiteindelijke resultaat van de rekenkamercommissie is minder baten en minder lasten. Saldo positief. Vorig jaar heeft de rekenkamercommissie gereserveerd (technische bestemmingsreserve) voor de kosten van de WW-uitkering van de voormalig directeur van de rekenkamer (afdracht UWV). Tot op heden is het nog niet nodig geweest om deze bestemmingsreserve aan te spreken. Deze wordt gehandhaafd vanwege de tot en met 1 oktober toegekende WWuitkering. 5 Zie perspectiefnota 2011 gemeente Alblasserdam. Deze is 17 juni 2010 door het college vastgesteld en dinsdag 29 juni 2010 in de raad van Alblasserdam behandeld. 6 Bron programmabegroting Dordrecht Beslissing UWV, 3 november Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

12 3 Onderzoeksplan 2012 Een deel van onze onderzoekscapaciteit in 2012 besteden we aan de afronding van de drie onderzoeken die in 2011 zijn gestart. Daarnaast starten we drie nieuwe projecten. Een deel daarvan willen we ook in 2012 publiceren. 3.1 Totstandkoming onderzoeksprogramma Met de auditcommissie hebben we op 15 november 2011 een concept van ons onderzoeksplan besproken. Dit concept bevatte vier voorstellen voor onderzoek in We hebben deze geselecteerd uit een groslijst van door de fracties aangeleverde onderzoeksonderwerpen (zie bijlage). Deze groslijst is tot stand gekomen na gesprekken met de fracties van de PvdA, Christen Unie/SGP en CDA (door de waarnemend directeur van de Rekenkamer Dordrecht) en de fracties van BVD, D66, Groen Links en VVD (door de rekenkamercommissie) Selectiecriteria Om van de groslijst tot een shortlist te komen, hebben we ten eerste gekeken waar we de meeste toegevoegde waarde zouden kunnen leveren in het versterken van de controlerende en taakstellende rol van de raad. We hebben verkend welke onderwerpen zouden kunnen worden gecombineerd. Daarnaast willen we onze aandacht verdelen over verschillende beleidsterreinen. We zijn nagegaan of onderwerpen zich leenden voor samenwerking met andere rekenkamers. En ten slotte hebben we rekening gehouden met de actualiteit van de onderwerpen en het tijdstip waarop resultaten beschikbaar zouden moeten zijn. Dat leidde tot een shortlist van vier onderwerpen: Grondbedrijf, Kaderstellende rol raad, Binnenstad/Voorstraat-Noord, Zuid-Holland Zuid/GGD Selecteren In de Evaluatie Rekenkamer Dordrecht, een discussienota uit december 2010, was de raad van mening dat de [voormalige] rekenkamer in haar onderzoek beter had kunnen aansluiten bij de actualiteit en de (onderzoeks)behoefte van de gemeenteraad. Daarnaast werd opgemerkt dat de rekenkamer de raad moet ondersteunen bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie Dordrecht ziet het als een uitdaging om aan deze wensen van de raad tegemoet te komen. We hebben daarom het advies van de auditcommissie gevolgd en in onze commissievergadering van 19 december 2011 ervoor gekozen om komend jaar onderzoeken uit te voeren naar het grondbeleid van de gemeente en naar de binnenstad. Daarnaast zetten we een project op waarin we de regionale samenwerking met de ons omringende rekenkamer(commissie)s zoeken. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

13 3.2 Grondbedrijf Inleiding In de media wordt veel aandacht besteed aan het gemeentelijk grondbeleid Financieel belang De totale boekwaarde (per 31 december 2010) van de voorraad gronden is in Dordrecht zonder aftrek van voorzieningen 172,7 miljoen. 9 De strategische grondvoorraad vertegenwoordigt een boekwaarde van 59,1 miljoen en is 110 hectare. 10 De gemeente heeft deze grond aangekocht om te (her)ontwikkelen Politiek belang De rekenkamercommissie is nagegaan hoe de raad van Dordrecht over het grondbeleid wordt geïnformeerd. Zij heeft een aantal stukken doorgenomen: de nota grondbeleid ; het Jaarverslag ; de prognose grondbedrijf én ; de bestuursrapportage Hoewel de raad regelmatig wordt geïnformeerd over het grondbeleid, constateert de rekenkamercommissie ook dat de stukken veel technische informatie bevatten. 15 Er zijn klachten over de doorgrondelijkheid van deze informatie Accountant De rekenkamercommissie heeft het accountantsverslag, dat gelijktijdig met het jaarverslag 2010 is verschenen, doorgenomen. Op verzoek van de auditcommissie besteedt Deloitte in zijn verslag aandacht aan de grondexploitaties. De accountant maakt hierbij een onderscheid tussen geplande projecten (Maasterras, Blekersdijk en Reeweg-Oost) en projecten die in uitvoering zijn (Stadswerven, Gezondheidspark en het Leerpark). De accountant stelt vast dat de boekwaarden van de gronden hoog is en wijst de raad erop dat het risico op verliezen hierdoor (bij twee projecten) aanzienlijk is. De raad moet regelmatig over de ontwikkeling van projecten worden geïnformeerd en kan indien nodig de onderbouwing hiervan door een derde laten toetsen, aldus Deloitte. De rekenkamercommissie heeft ook het auditplan 2011 van de accountant doorgenomen. 16 In dit plan worden grondexploitaties als speerpunt genoemd. 8 Rapport financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven, Deloitte real estate advisory, september Accountantsverslag Deloitte, pagina Zie mail 16 november 2010 en mail 12 oktober Vastgesteld in de gemeenteraad van 19 januari Vastgesteld in de gemeenteraad van 31 mei Vastgesteld in de gemeenteraad van 28 juni Gelijktijdig heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen frequenter (2 maal per jaar) een prognose op te stellen. 14 Behandeld in de adviescommissie bestuur en middelen van 11 oktober De in het jaarverslag (paragraaf 3.7) genoemde getallen komen niet overeen. Uit de tabel op pagina 126 bijvoorbeeld kan worden afgeleid dat de weerstandscapaciteit eind ,85 miljoen bedraagt. Op pagina 128 wordt een ander getal genoemd, 7,84 miljoen. 12 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

14 3.2.5 Onderzoeksvraag De rekenkamercommissie heeft een aantal stukken doorgenomen en de accountant benaderd. 17 Hieruit komt naar voren dat de raad regelmatig wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld middels het jaarverslag, de bestuursrapportage en prognoses van het grondbedrijf. Daarnaast is vast komen te staan dat de accountant in zijn verslag aandacht besteedt aan grondexploitaties. De gemeenteraad zou de onderbouwing van projecten door een derde kunnen laten toetsen, zo suggereert Deloitte. Indien de rekenkamercommissie in 2012 een onderzoek aanvangt naar het grondbedrijf zullen twee vragen centraal staan. Ten eerste, welke (financiële) aannames liggen ten grondslag aan de geplande en lopende omvangrijke projecten? 18 En ten tweede, wordt de raad over deze projecten en de positie van het grondbedrijf voldoende geïnformeerd? 19, Binnenstad/Voorstraat-Noord Inleiding Het centrum van Dordrecht kent steeds meer leegstand van winkelpanden. Bepaalde gebieden in de binnenstad doen het beter dan andere. Bepaalde gebieden krijgen extra gelden voor verbetering (zoals Voorstraat-Noord), terwijl andere deelgebieden niet vanuit de gemeente gesteund worden. De vraag rijst hoe doeltreffend het beleid van de gemeente is en welke rol de ondernemers bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering hebben en welke rol de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en het platform binnenstad daarin spelen en/of kunnen spelen Financieel belang In een raadsinformatiebrief van 30 augustus 2011 geeft het college van B en W aan dat de gemeente jaarlijks bijdraagt aan het in de markt zetten van de binnenstad. 21 In dezelfde brief meldt het college dat de ondernemers via het actieprogramma horeca en de winkeliersverenigingen bijdragen (exclusief sponsoring door de ondernemers). Voor de ontwikkeling van deelgebieden in de binnenstad worden aparte middelen beschikbaar gesteld. Zo ook voor het project Voorstraat-Noord. Voor de ontwikkeling van dit gebied is in het verleden een apart budget gevoteerd van , waarvan inmiddels is besteed september oktober Hiervoor overweegt de rekenkamercommissie een gespecialiseerd bureau in te huren. 19 De rekenkamercommissie zou bij de beantwoording van deze vraag gebruik kunnen maken van het onderzoek grondbeleid onder constructie van de rekenkamer Breda. Zij heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad. 20 Daar informatie veelal vertrouwelijk is, zal, bij aanvang van een onderzoek, afstemming moeten worden gezocht met het college. 21 Brief met kenmerk SO/ Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

15 3.3.3 Politiek belang De binnenstad is binnen de Drechtsteden aangewezen als een van de pieken. 22 Deze pieken hebben tot doel om sterker te maken wat sterk en karakteristiek voor de regio is. Er zou volgens de Drechtsteden gewerkt moeten worden aan de verhoging van het niveau van voorzieningen en hoogstaand woon-, werk- en leefklimaat in de binnenstad. Hiertoe heeft Dordrecht geïnvesteerd in het kernwinkelgebied en in de aanloopstraten naar de binnenstad zoals Voorstraat-Noord. Het college en de raad constateren dat er ondanks de investeringen een groeiende leegstand is. Al in het voorjaar van 2009 is op verzoek van Beter voor Dordt in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over leegstand en verloedering in de binnenstad. Dit heeft geleid tot een motie die met algemene stemmen is aangenomen en waarin het college is gevraagd te onderzoeken hoeveel panden er in de binnenstand langer dan een jaar leegstonden (winkels, kantoren en woningen). 23 De resultaten van dit onderzoek zijn in het najaar 2009 gepresenteerd door het college en in de adviescommissie besproken. In allerlei plannen over deelgebieden van de binnenstad (Visstraat e.o. en Achterom/Bagijnhof,) en de aanloopstraten (Spuiweg en Voorstraat- Noord), die na die tijd zijn behandeld in raad en commissie, is op de leegstand ingegaan. Verder zijn er onder andere raadsinformatiebrieven verschenen over branchering in de binnenstad, over imago-onderzoek en over beleidsregels met betrekking tot evenementen. Op 30 augustus 2011 is de laatste raadsinformatiebrief over de situatie van de binnenstad verschenen. Hierin geeft het college aan wat het college van plan is te gaan doen om de binnenstad aantrekkelijker te maken en de leegstand aan te pakken. Deze brief en de eerder genoemde brieven leveren de informatie voor de Werkconferentie Binnenstad met het motto Samen aan de slag met het imago en de aantrekkelijkheid van ons Dordtse centrum op 26 oktober Onderzoeksvraag De rekenkamercommissie constateert dat er zowel een groot financieel belang als een politiek belang aan te wijzen is. Zij vindt dan ook dat het onderwerp Binnenstad onderzoekswaardig is. Zij wil zich in het onderzoek richten op de doeltreffendheid van het gevoerde beleid voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad en het tegengaan van leegstand. Hiervoor wordt gekeken naar de opzet en uitvoering (maatregelen, bestedingen) van het beleid voor heel de binnenstad en naar twee cases in het bijzonder: Voorstraat-Noord en Vriesestraat. Hierbij zal ook gekeken worden hoe de door de raad ter beschikking gestelde middelen zijn ingezet. In het onderzoek zal daarnaast speciale aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers in het gebied. 22 Zie Website van de Drechtsteden over Pieken in de Drechtsteden. 23 Motie Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden binnenstad, 7 april Besloten bijeenkomst voor raad en commissieleden. 14 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

16 Foto 3: Voorstraat Noord 3.4 Regionale samenwerking Wij zien twee aanleidingen en mogelijkheden om onderzoek in regionaal verband en in samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s te doen. Ten eerste opereert de gemeente Dordrecht in verschillende regionale verbanden. De Drechtsteden, de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en de veiligheidsregio zijn hier voorbeelden van. Geïnspireerd door een bijeenkomst met leden van rekenkamercommissies in de Drechtsteden, medio december 2011, willen we komend jaar verkennen welke terreinen binnen de samenwerkingsverbanden van de gemeente Dordrecht aandacht verdienen van de bij deze verbanden betrokken rekenkamers, gelet op het versterken van de controlerende taak van de raad. Ten tweede staat de gemeente Dordrecht voor uitdagingen die bijna volledig vallen binnen de eigen invloedssfeer, maar die tegelijkertijd ook in andere gemeenten spelen. In het verlengde daarvan levert dit voor de Rekenkamercommissie Dordrecht mogelijke onderzoeksonderwerpen op waar ook andere rekenkamer(commissie)s zich over willen buigen in 2012 en Dat maakt het voor de hand liggend om te verkennen op welke onderwerpen we van elkaar kunnen leren, versterken en met elkaar optrekken. Een samenwerking met de Algemene Rekenkamer behoort ook tot de mogelijkheden. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

17 Bijlage Groslijst onderwerpen 2012 Acquisitiebeleid Subsidiestroom Voorstraat Noord (investeringen in deelgebieden) Grondbedrijf Betere kaderstelling door de gemeenteraad Informatievoorziening en automatisering (ICT IP&A) Dagbesteding van ouderen en begeleiding jongeren Duurzaamheid Schuldhulpverlening Bestuurlijke vernieuwing Burgerinitiatieven ROM-D (Regionale Ontwikkelings Maatschappij Dordrecht) Effect van sociale programma s op veiligheid in de wijken Eenduidige dienstverlening naar burger en maatschappelijke partners Inburgeringstrajecten Schuldhulpverlening Burgers aan zet burgerparticipatie Drechtstedenverband effectiviteit Ondernemers in de binnenstad City Marketing Social Return investment bij aanbestedingsbeleid Hoe functioneert de raad? Projectmanagement van de gemeente Drechtsteden samenwerking Subsidies 16 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

18 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht

JAARVERSLAG 2010. Rekenkamer Dordrecht. Rekenkamercommissie Alblasserdam. Rekenkamercommissie Drimmelen. Rekenkamercommissie Sliedrecht

JAARVERSLAG 2010. Rekenkamer Dordrecht. Rekenkamercommissie Alblasserdam. Rekenkamercommissie Drimmelen. Rekenkamercommissie Sliedrecht JAARVERSLAG 2010 Rekenkamer Dordrecht Rekenkamercommissie Alblasserdam Rekenkamercommissie Drimmelen Rekenkamercommissie Sliedrecht Foto 1: vlnr. Willem Schneider, Minca Verboom, Sylvia Khadjé, Daan Massie

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht

ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Onderzoeksplan 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Foto 1: vlnr. J. Kerseboom, K. Meijer en C. Cransveld Leden RKC Dordrecht: Jeroen Kerseboom Karin Meijer

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Coevorden Jaarverslag 2007 Gemeente Coevorden Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T (0524) 598 598 E rekenkamer@coevorden.nl I www.coevorden.nl/rekenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Maart 2017 Met genoegen bieden wij u de tweede nieuwsbrief van de rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk aan. Middels deze nieuwsbrief willen we u

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Beverwijk, maart 2015 Voorwoord De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Februari 2010 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 De drie w-vragen 7 2.1 Wat heeft de rekenkamercommissie willen bereiken? 7 2.2 Wat heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag Onderzoeksplan 2016 Ermelo- De rekenkamercommissie Ermelo- bestaat uit: Mevrouw B. (Barbara) IJsselmuiden (voorzitter) De heer G.J. (Geert-Jan) Put (lid) De heer. G. (Gerbe) de Vos (lid) De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Communicatienotitie rekenkamercommissie.

Communicatienotitie rekenkamercommissie. Communicatienotitie rekenkamercommissie. Beleid en beleidsdoelstelling: De communicatienotitie rekenkamercommissie is bedoeld om toereikende informatieve interactie te garanderen over de actuele stand

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen Jaarverslag 2006 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en Voorst (verder de Rekenkamercommissie)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ...

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ... Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2016 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland Maart 2017 Jaarverslag 2016 Inleiding Het doel van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 - Juridische borging privacy (begonnen in 2016) - Externe inhuur (begonnen in 2016) - Sociaal domein (nog in te vullen) - Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 51.000,00 PM Totaal 51.000,00 - Uitgaven : Onderzoeken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2009 EN PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JULI 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 2 Inhoudsopgave 1 De rekenkamercommissie... 5 1.1 Commissie... 5 1.2 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht

Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht 1 Inleiding In het verslagjaar heeft de rekenkamer twee rapporten gepresenteerd; één onderzoek werd afgerond, vijf onderzoeken zullen in 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE SLUIS. Rekenkamercommissie Sluis

JAARVERSLAG 2008 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE SLUIS. Rekenkamercommissie Sluis JAARVERSLAG 2008 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE SLUIS Maart 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeken 2008 2a. Nazorgonderzoek Beantwoording vragen van raadsleden 4 2b. Onderzoek Inhuur externen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT JAARPLAN 2017 1 JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT I. Missie rekenkamercommissie De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe, 2008. doc. nr.: 0808-93-MID-NF Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe 1. Inleiding Dit is het tweede jaarverslag van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland april 2014 Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 datum mei 2015 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2015-192 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 5 4 Wat heeft

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2017 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl www.leerdam.nl/bestuur

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Vastgesteld: 21 februari 2012 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr. A.V.N.M. Steur (tot en met juli 2011) De heer

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 26 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Samenstelling Rekenkamercommissie... 4 3 Onderzoeksonderwerpen...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp 9 april Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht

Jaarverslag 2008 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp 9 april Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Jaarverslag 2008 en Jaarplan 2009 J.G. Honcoop van der Wulp 9 april 2009 Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Inhoudsopgave Jaarverslag 2008 Hoofdstuk 1 Werkzaamheden

Nadere informatie

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over de periode vanaf onze benoeming - 12 november 2015 - tot en met 31 december 2016. De vorige rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2007 Voorwoord De Rekenkamercommissie Deventer biedt u hierbij, onder verwijzing naar het wettelijke voorschrift daartoe en artikel 17 van haar Reglement van Orde,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld op Kennis van genomen door de gemeenteraad van Hulst op 11 juni 2015. Kennis van genomen door de gemeenteraad van Terneuzen op 4 juni 2015.

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g 2015 / 2016 Rekenkamercommissie Heerenveen Jaarverslag 2015/2016 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Samenstelling rekenkamercommissie 4 3. Werkwijze 4 4. Onderzoeksprotocol 4 5.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN Rekenkamercommissie Hoorn

JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN Rekenkamercommissie Hoorn JAARVERSLAG 2015 EN JAARPLAN 2016 Rekenkamercommissie Hoorn Rekenkamercommissie gemeente Hoorn februari 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2015... 3 1. Inleiding... 3 2. Vorm en samenstelling rekenkamercommissie

Nadere informatie

Datum 12 april Rekenkamercommissie AGV Jaarverslag 2016 en programma 2017

Datum 12 april Rekenkamercommissie AGV Jaarverslag 2016 en programma 2017 Datum 12 april 2017 Rekenkamercommissie AGV Jaarverslag 2016 en programma 2017 Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Organisatie en Onderzoek 7 2.1 Organisatie 7 2.2 Vergaderingen en bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Vastgesteld: 21 maart 2013 1 Voorwoord De Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer (RKC) is in het voorjaar van 2012 ingesteld. Omdat de activiteiten in de 2 e helft

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6 VERANTWOORDING Februari 2005 Pagina 1 van 6 COLOFON De Rekenkamer Middelburg De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamer Middelburg heeft als doel het doeltreffend,

Nadere informatie

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 Jaarverslag 2008 Rekenkamer Lelystad 24 februari 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 3. Activiteiten Rekenkamer... 4 A. Vergaderingen en werkvorm...

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791

Raadsstuk. Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791 Raadsstuk Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791 1. Inleiding Op 1 november 2012 heeft de raad aangenomen de motie onderzoek gevolgen

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad,

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad, Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Onderwerp: verordening rekenkamerfunctie

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die zijn te trekken uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Daarbij is in eerste instantie

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018 Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018 Almere, oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Samenstelling en werkwijze van de Rekenkamer... 3 2. Soorten en vormen onderzoek... 4 2.1 Soorten

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamercommissie van de gemeente Maasgouw wordt gevormd door:

De Rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamercommissie van de gemeente Maasgouw wordt gevormd door: Jaarverslag Rekenkamercommissie gemeente Maasgouw 2009 JAARVERSLAG 2009 Inleiding Op grond van de verordening op de Rekenkamercommissie van de gemeente Maasgouw stelt de commissie elk jaar vóór 1 april

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014 JAARVERSLAG 2013 EN ONDERZOEKSPLAN 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BIJEENKOMSTEN...3 3. ONDERZOEKSPLAN 2013...3 3.1 EVALUATIE MINIMABELEID...3 3.2 OPVOLGONDERZOEK EVALUATIE

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie