Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht

2 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht

3 Foto 1: vlnr. J. Kerseboom, K. Meijer en C. Cransveld Leden RKC Dordrecht: Jeroen Kerseboom Karin Meijer Coen Cransveld voorzitter lid lid Medewerkers RKC Dordrecht: Daan Massie Willem Schneider Minca Verboom Sylvia Khadjé Senior onderzoeker Onderzoeker Adviseur/onderzoeker Bestuurs- en managementassistente Secretariaat RKC Dordrecht: Postadres Postbus AA Dordrecht Telefoon Internet Publicatie Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012: maart Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

4 Voorwoord Bij deze bieden wij de gemeenteraad van Dordrecht ons Jaarverslag 2011 en ons Onderzoeksplan 2012 aan. Het jaar waarop wij terugblikken was een overgangsjaar, 2012 wordt het eerste volledige jaar voor de rekenkamercommissie. De foto op de voorpagina staat hier symbool voor; we bieden niet alleen een terugblik, maar ook een doorkijk naar het jaar Eind 2010 heeft de raad gediscussieerd over de toekomstige inrichting van de rekenkamerfunctie. Dat heeft in maart 2011 geleid tot het besluit om per september een rekenkamercommissie, bestaande uit drie externe leden, in te stellen. Deze leden zijn 30 augustus 2011 beëdigd. Wij willen Daan Massie, tot september 2011 waarnemend directeur van de Rekenkamer Dordrecht, bedanken voor zijn inzet in de overgangsperiode. We zijn verheugd dat de medewerkers van het onderzoeksbureau van (voorheen) de Rekenkamer Dordrecht nu het bureau van de Rekenkamercommissie Dordrecht vormen. Langs deze weg bedanken wij ook de griffiers van de gemeente Dordrecht, Alblasserdam en Drimmelen voor de constructieve samenwerking in 2011 en zien uit naar een continuering hiervan in De Rekenkamercommissie Dordrecht Jeroen Kerseboom, voorzitter Coen Cransveld, lid Karin Meijer, lid Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over de Rekenkamercommissie Dordrecht Oprichting Positie Onderzoek Publicaties 5 2. Jaarverslag Afgeronde publicaties Lopende onderzoeken Financieel resultaat 9 3. Onderzoeksplan Totstandkoming onderzoeksprogramma Grondbedrijf Binnenstad/Voorstraat Noord Regionale samenwerking 15 Bijlage Groslijst onderwerpen Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

6 1 Over de Rekenkamercommissie Dordrecht 1.1. Oprichting In 2011 besloot de raad van de gemeente Dordrecht om met ingang van september van dat jaar een rekenkamercommissie in te stellen. Deze commissie is met ingang van 1 september de opvolger van de Rekenkamer Dordrecht. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Met de instelling van de rekenkamercommissie beoogt de gemeente de transparantie van het gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. In september 2011 zijn de heren Jeroen Kerseboom, Coen Cransveld en mevrouw Karin Meijer benoemd tot lid van deze rekenkamercommissie. 1.2 Positie De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Dordrecht. Haar taken en bevoegdheden zijn beschreven in de Gemeentewet en de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamercommissie Dordrecht (2011). De gemeenteraad, het college van B en W en inwoners van de gemeente Dordrecht kunnen de commissie om een onderzoek verzoeken, waarbij de rekenkamercommissie onafhankelijk is in haar uiteindelijke onderwerpkeuze. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan (december) en jaarverslag (april) op. 1.3 Onderzoek De rekenkamercommissie Dordrecht voert jaarlijks onderzoeken uit. Hierbij wordt zij ondersteund door een onderzoeksbureau. De rekenkamercommissie is bevoegd om bij leden van het gemeentebestuur en ambtenaren inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor haar onderzoek. 1.4 Publicaties De onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een concept rapport. Dit concept rapport wordt vervolgens voorgelegd aan de bij het onderzoek betrokken bestuurders en ambtenaren. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren. Nadat de reacties zijn verwerkt biedt de rekenkamercommissie het rapport aan de gemeenteraad aan. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

7 2 Jaarverslag 2011 In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de in 2011 afgeronde en lopende onderzoeken. Daarbij geven we aan wat de doorwerking van de in 2010 verrichte onderzoeken is geweest. Dit hoofdstuk bevat ook de financiële verantwoording. 2.1 Afgeronde publicaties Spiegel van de Begroting publicatie januari 2011 In 2010 is onderzoek verricht naar de kwaliteit en bruikbaarheid van het gemeentelijk jaarverslag. De resultaten van dit onderzoek zijn januari 2011 aan de raad aangeboden. Maart 2011 is het rapport in de adviescommissie besproken. Deze commissie heeft haar waardering voor het stuk uitgesproken en de raad geadviseerd de aan haar gerichte aanbevelingen over te nemen. Eind maart heeft de raad het rapport, overeenkomstig het advies van de adviescommissie, vastgesteld Doorwerking De rekenkamer Dordrecht heeft in 2010 onderzoek verricht naar de kwaliteit en bruikbaarheid van het gemeentelijk jaarverslag. 1 Aan de hand van gesprekken met de betrokken ambtenaren is nagegaan wat de doorwerking van het rapport Spiegel van de Begroting is geweest. Foto 2: omslag rapport Spiegel van de Begroting Aanbeveling Overgenomen door college en raad 1 Jaarverslag moet zelfstandig leesbaar zijn: Doelstellingen die in de begroting worden genoemd, komen in het jaarverslag terug. 2 Afwijkingen tussen de begroting en de realisatie moeten beter worden toegelicht. 3 Neem in het jaarverslag een totaaloverzicht van alle reserves op. 4 Hanteer een minder verhalende schrijfstijl en maak gebruik van tabellen, grafieken en kleuraanduidingen. 1 Dit onderzoek is januari 2011 gepubliceerd. 6 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

8 5 Zie er op toe dat het college de relatie tussen middelen en prestaties inzichtelijk maakt. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van doelmatigheidsindicatoren. 6 Maak zoveel mogelijk gebruik gemaakt van indicatoren die jaarlijks worden gemeten. 7 Neem in het jaarverslag een overzicht op van de oorspronkelijke begroting, de doorgevoerde wijzigingen daarop en de uiteindelijke gewijzigde begroting. 8 Zie er op toe dat de onderwerpen uit het burgerjaarverslag worden opgenomen in het jaarverslag. Tabel 1: aanbevelingen rapport Spiegel van de Begroting Overgenomen in aangepaste vorm 2 De rekenkamercommissie heeft gesproken met de adviseur SBC die verantwoordelijk is voor de P&C-cyclus binnen de gemeente Dordrecht. Uit dit gesprek komt naar voren dat de aanbevelingen 3, 6, 7 en 8 reeds zijn opgevolgd. Dit is zichtbaar in het jaarverslag Ook wordt duidelijk dat het gemeentelijk jaarverslag 2011 anders zal worden vormgegeven. De teksten zullen in zogenaamde programmakaarten worden gevat. Niet alleen zal de omvang van het jaarverslag hierdoor afnemen, het jaarverslag wordt ook overzichtelijker. Daarnaast heeft het SBC dit jaar programma- en financiële regisseurs aangesteld. Beleidsambtenaren en controllers die aangeleverde teksten samenvoegen tot één consistent geheel en nagaan of afwijkingen voldoende worden toegelicht. Hiermee zal invulling worden gegeven aan aanbeveling 1, 2 en 4. Aanbeveling 5 wordt in verband met de hieraan verbonden kosten en inspanning in relatie tot de beperkte verwachte toegevoegde waarde niet uitgevoerd. Samengevat, 7 van de 8 aanbevelingen zijn uitgevoerd of worden dit jaar uitgevoerd. Het rapport Spiegel van de Begroting heeft duidelijke doorwerking gehad. Verzoek aan het college Tijdens de behandeling van het rapport in de adviescommissie hebben de aanwezige raadsleden het college verzocht de gemeentelijke jaarverslagen jaarlijks in te sturen voor de F.G.Kordes-Trofee (een prijs voor het beste jaarverslag in Nederland). Dit is tot op heden niet gebeurd, zo blijk uit het gesprek met het SBC. 2.2 Lopende onderzoeken November 2010 heeft de Rekenkamer Dordrecht een onderzoeksplan gepubliceerd. Dit is besproken in de auditcommissie. De aanwezige raadsleden spreken hun voorkeur uit voor drie onderwerpen: het acquisitiebeleid, de effectiviteit van het re-integratiebeleid en de bijzondere 2 Maart 2011 zijn de aanbevelingen in de adviescommissie besproken. De commissie stelt de raad voor het rapport als hamerstuk vast te stellen op basis van een gewijzigd conceptbesluit. Hierin wordt de wens om jaarlijks deel te nemen aan de Kordes-Trofee toegevoegd en wordt aan aanbeveling 5 toegevoegd dat dit gebeurt door aan te sluiten bij landelijke benchmarken. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

9 bijstand. In 2011 is met deze onderzoeken aangevangen. Hieronder wordt kort aangegeven wat de stand van zaken is Acquisitiebeleid In 2011 heeft de rekenkamercommissie een verkenning uitgevoerd naar het Acquisitiebeleid. Zij is hierin nagegaan of door college en raad vastgestelde doelen zijn gerealiseerd. De commissie is voornemens het rapport in april 2012 te publiceren Re-integratiebeleid Na de oriëntatiefase is de startnotitie in maart naar de raad gestuurd. Mei 2011 is een aanvang gemaakt met het daadwerkelijke onderzoek. De rekenkamercommissie is onder meer nagegaan hoe het re-integratiebeleid zich tussen 2007 en 2010 heeft ontwikkeld, welke doelen zijn geformuleerd en of deze doelen zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn 64 cliëntendossiers bestudeerd om meer inzicht te krijgen in het re-integratieproces. Naar verwachting zal de rekenkamercommissie de nota van bevindingen maart 2012 vaststellen. Hierna zal de nota van bevindingen voor ambtelijk wederhoor aan de Sociale Dienst Drechtsteden worden aangeboden. Vervolgens zal bestuurlijk wederhoor plaatsvinden. De rekenkamercommissie verwacht het rapport voor het zomerreces aan de raad aan te kunnen bieden Bijzondere bijstand In de maand oktober is een vooronderzoek (oriëntatie) naar het onderwerp bijzondere bijstand uitgevoerd. Eind november heeft de rekenkamercommissie kennis van de startnotitie genomen. Afhankelijk van de nieuw op te starten projecten, is de publicatie voorzien in het begin van de tweede helft van Onderzoeken Acquisitiebeleid Re-integratiebeleid Bijzondere bijstand e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Legenda: vooronderzoek/ oriëntatie uitvoering onderzoek wederhoor publicatie Tabel 2: Onderzoeksplanning 8 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

10 2.3 Financieel resultaat Geraamde baten en lasten 2011 Voor 2011 doet de rekenkamercommissie een begrotingsaanvraag van Naast dit bedrag dragen de regionale rekenkamercommissies (waaronder Alblasserdam en Drimmelen) bij aan de begroting van de Rekenkamercommissie Dordrecht. Tenslotte werd er bij het opstellen van de begroting 2011 vanuit gegaan dat een eventuele regionale samenwerking zou opleveren. De totale geraamde baten zijn Dit bedrag is gelijk aan de geraamde lasten Geraamde baten 2011 Geraamde lasten 2011 Begroting Dordrecht Lasten rekenkamer Alblasserdam Drimmelen Regionale samenwerking balanstotaal Balanstotaal Tabel 3: oorspronkelijke begroting 2011 in euro s ( ). 3 De personeelskosten zijn opgebouwd uit salariskosten, werkgeverslasten en levensloop, eindejaarsuitkering en vakantietoelage. De geraamde materiële kosten bestaan onder meer uit huur, kantoorbehoeften, drukkosten (van de rapporten) en een doorberekening van het Service Centrum Drechtsteden (SCD). Voor de inhuur van externe onderzoeksbureaus is een bedrag van plusminus gereserveerd. Geraamde lasten 2011 Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal geraamde lasten Tabel 4: opbouw geraamde lasten 2011 in euro s ( ) Werkelijke baten en lasten 2011 Analyse baten De werkelijke baten van de rekenkamercommissie zijn lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere bijdragen van de gemeenten Alblasserdam en Drimmelen. De gemeente Alblasserdam heeft juni 2010 besloten het budget van de rekenkamercommissie vanaf 3 Bron programmabegroting Dordrecht Bron programmabegroting Dordrecht Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

11 2011 te halveren. 5 Daarnaast is de rekenkamercommissie in 2011 geen verdere regionale samenwerkingen aangegaan. Geraamde baten 2011 Werkelijke baten 2011 Verschil Alblasserdam Drimmelen Regionale samenwerking Totaal baten Tabel 5: geraamde baten afgezet tegen werkelijke baten in euro s ( ). Analyse lasten De werkelijke lasten van de rekenkamercommissie zijn lager dan geraamd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lagere externe onderzoekskosten. In 2011 heeft de rekenkamercommissie slechts één klein onderzoek uitbesteed. En hoewel de bijdrage van de rekenkamercommissie aan het SCD in 2011 hoger was dan geraamd, zijn de totale materiële kosten lager. Onder meer omdat de commissie heeft gelet op de drukkosten. Doch, de personeelskosten zijn hoger dan geraamd. Dit zijn kosten gemaakt ten behoeve van de voormalig directeur. Geraamde lasten werkelijke lasten Verschil Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal lasten Tabel 6: vergelijk geraamde en werkelijke lasten in euro s ( ). Het uiteindelijke resultaat van de rekenkamercommissie is minder baten en minder lasten. Saldo positief. Vorig jaar heeft de rekenkamercommissie gereserveerd (technische bestemmingsreserve) voor de kosten van de WW-uitkering van de voormalig directeur van de rekenkamer (afdracht UWV). Tot op heden is het nog niet nodig geweest om deze bestemmingsreserve aan te spreken. Deze wordt gehandhaafd vanwege de tot en met 1 oktober toegekende WWuitkering. 5 Zie perspectiefnota 2011 gemeente Alblasserdam. Deze is 17 juni 2010 door het college vastgesteld en dinsdag 29 juni 2010 in de raad van Alblasserdam behandeld. 6 Bron programmabegroting Dordrecht Beslissing UWV, 3 november Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

12 3 Onderzoeksplan 2012 Een deel van onze onderzoekscapaciteit in 2012 besteden we aan de afronding van de drie onderzoeken die in 2011 zijn gestart. Daarnaast starten we drie nieuwe projecten. Een deel daarvan willen we ook in 2012 publiceren. 3.1 Totstandkoming onderzoeksprogramma Met de auditcommissie hebben we op 15 november 2011 een concept van ons onderzoeksplan besproken. Dit concept bevatte vier voorstellen voor onderzoek in We hebben deze geselecteerd uit een groslijst van door de fracties aangeleverde onderzoeksonderwerpen (zie bijlage). Deze groslijst is tot stand gekomen na gesprekken met de fracties van de PvdA, Christen Unie/SGP en CDA (door de waarnemend directeur van de Rekenkamer Dordrecht) en de fracties van BVD, D66, Groen Links en VVD (door de rekenkamercommissie) Selectiecriteria Om van de groslijst tot een shortlist te komen, hebben we ten eerste gekeken waar we de meeste toegevoegde waarde zouden kunnen leveren in het versterken van de controlerende en taakstellende rol van de raad. We hebben verkend welke onderwerpen zouden kunnen worden gecombineerd. Daarnaast willen we onze aandacht verdelen over verschillende beleidsterreinen. We zijn nagegaan of onderwerpen zich leenden voor samenwerking met andere rekenkamers. En ten slotte hebben we rekening gehouden met de actualiteit van de onderwerpen en het tijdstip waarop resultaten beschikbaar zouden moeten zijn. Dat leidde tot een shortlist van vier onderwerpen: Grondbedrijf, Kaderstellende rol raad, Binnenstad/Voorstraat-Noord, Zuid-Holland Zuid/GGD Selecteren In de Evaluatie Rekenkamer Dordrecht, een discussienota uit december 2010, was de raad van mening dat de [voormalige] rekenkamer in haar onderzoek beter had kunnen aansluiten bij de actualiteit en de (onderzoeks)behoefte van de gemeenteraad. Daarnaast werd opgemerkt dat de rekenkamer de raad moet ondersteunen bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie Dordrecht ziet het als een uitdaging om aan deze wensen van de raad tegemoet te komen. We hebben daarom het advies van de auditcommissie gevolgd en in onze commissievergadering van 19 december 2011 ervoor gekozen om komend jaar onderzoeken uit te voeren naar het grondbeleid van de gemeente en naar de binnenstad. Daarnaast zetten we een project op waarin we de regionale samenwerking met de ons omringende rekenkamer(commissie)s zoeken. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

13 3.2 Grondbedrijf Inleiding In de media wordt veel aandacht besteed aan het gemeentelijk grondbeleid Financieel belang De totale boekwaarde (per 31 december 2010) van de voorraad gronden is in Dordrecht zonder aftrek van voorzieningen 172,7 miljoen. 9 De strategische grondvoorraad vertegenwoordigt een boekwaarde van 59,1 miljoen en is 110 hectare. 10 De gemeente heeft deze grond aangekocht om te (her)ontwikkelen Politiek belang De rekenkamercommissie is nagegaan hoe de raad van Dordrecht over het grondbeleid wordt geïnformeerd. Zij heeft een aantal stukken doorgenomen: de nota grondbeleid ; het Jaarverslag ; de prognose grondbedrijf én ; de bestuursrapportage Hoewel de raad regelmatig wordt geïnformeerd over het grondbeleid, constateert de rekenkamercommissie ook dat de stukken veel technische informatie bevatten. 15 Er zijn klachten over de doorgrondelijkheid van deze informatie Accountant De rekenkamercommissie heeft het accountantsverslag, dat gelijktijdig met het jaarverslag 2010 is verschenen, doorgenomen. Op verzoek van de auditcommissie besteedt Deloitte in zijn verslag aandacht aan de grondexploitaties. De accountant maakt hierbij een onderscheid tussen geplande projecten (Maasterras, Blekersdijk en Reeweg-Oost) en projecten die in uitvoering zijn (Stadswerven, Gezondheidspark en het Leerpark). De accountant stelt vast dat de boekwaarden van de gronden hoog is en wijst de raad erop dat het risico op verliezen hierdoor (bij twee projecten) aanzienlijk is. De raad moet regelmatig over de ontwikkeling van projecten worden geïnformeerd en kan indien nodig de onderbouwing hiervan door een derde laten toetsen, aldus Deloitte. De rekenkamercommissie heeft ook het auditplan 2011 van de accountant doorgenomen. 16 In dit plan worden grondexploitaties als speerpunt genoemd. 8 Rapport financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven, Deloitte real estate advisory, september Accountantsverslag Deloitte, pagina Zie mail 16 november 2010 en mail 12 oktober Vastgesteld in de gemeenteraad van 19 januari Vastgesteld in de gemeenteraad van 31 mei Vastgesteld in de gemeenteraad van 28 juni Gelijktijdig heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen frequenter (2 maal per jaar) een prognose op te stellen. 14 Behandeld in de adviescommissie bestuur en middelen van 11 oktober De in het jaarverslag (paragraaf 3.7) genoemde getallen komen niet overeen. Uit de tabel op pagina 126 bijvoorbeeld kan worden afgeleid dat de weerstandscapaciteit eind ,85 miljoen bedraagt. Op pagina 128 wordt een ander getal genoemd, 7,84 miljoen. 12 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

14 3.2.5 Onderzoeksvraag De rekenkamercommissie heeft een aantal stukken doorgenomen en de accountant benaderd. 17 Hieruit komt naar voren dat de raad regelmatig wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld middels het jaarverslag, de bestuursrapportage en prognoses van het grondbedrijf. Daarnaast is vast komen te staan dat de accountant in zijn verslag aandacht besteedt aan grondexploitaties. De gemeenteraad zou de onderbouwing van projecten door een derde kunnen laten toetsen, zo suggereert Deloitte. Indien de rekenkamercommissie in 2012 een onderzoek aanvangt naar het grondbedrijf zullen twee vragen centraal staan. Ten eerste, welke (financiële) aannames liggen ten grondslag aan de geplande en lopende omvangrijke projecten? 18 En ten tweede, wordt de raad over deze projecten en de positie van het grondbedrijf voldoende geïnformeerd? 19, Binnenstad/Voorstraat-Noord Inleiding Het centrum van Dordrecht kent steeds meer leegstand van winkelpanden. Bepaalde gebieden in de binnenstad doen het beter dan andere. Bepaalde gebieden krijgen extra gelden voor verbetering (zoals Voorstraat-Noord), terwijl andere deelgebieden niet vanuit de gemeente gesteund worden. De vraag rijst hoe doeltreffend het beleid van de gemeente is en welke rol de ondernemers bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering hebben en welke rol de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en het platform binnenstad daarin spelen en/of kunnen spelen Financieel belang In een raadsinformatiebrief van 30 augustus 2011 geeft het college van B en W aan dat de gemeente jaarlijks bijdraagt aan het in de markt zetten van de binnenstad. 21 In dezelfde brief meldt het college dat de ondernemers via het actieprogramma horeca en de winkeliersverenigingen bijdragen (exclusief sponsoring door de ondernemers). Voor de ontwikkeling van deelgebieden in de binnenstad worden aparte middelen beschikbaar gesteld. Zo ook voor het project Voorstraat-Noord. Voor de ontwikkeling van dit gebied is in het verleden een apart budget gevoteerd van , waarvan inmiddels is besteed september oktober Hiervoor overweegt de rekenkamercommissie een gespecialiseerd bureau in te huren. 19 De rekenkamercommissie zou bij de beantwoording van deze vraag gebruik kunnen maken van het onderzoek grondbeleid onder constructie van de rekenkamer Breda. Zij heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad. 20 Daar informatie veelal vertrouwelijk is, zal, bij aanvang van een onderzoek, afstemming moeten worden gezocht met het college. 21 Brief met kenmerk SO/ Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

15 3.3.3 Politiek belang De binnenstad is binnen de Drechtsteden aangewezen als een van de pieken. 22 Deze pieken hebben tot doel om sterker te maken wat sterk en karakteristiek voor de regio is. Er zou volgens de Drechtsteden gewerkt moeten worden aan de verhoging van het niveau van voorzieningen en hoogstaand woon-, werk- en leefklimaat in de binnenstad. Hiertoe heeft Dordrecht geïnvesteerd in het kernwinkelgebied en in de aanloopstraten naar de binnenstad zoals Voorstraat-Noord. Het college en de raad constateren dat er ondanks de investeringen een groeiende leegstand is. Al in het voorjaar van 2009 is op verzoek van Beter voor Dordt in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over leegstand en verloedering in de binnenstad. Dit heeft geleid tot een motie die met algemene stemmen is aangenomen en waarin het college is gevraagd te onderzoeken hoeveel panden er in de binnenstand langer dan een jaar leegstonden (winkels, kantoren en woningen). 23 De resultaten van dit onderzoek zijn in het najaar 2009 gepresenteerd door het college en in de adviescommissie besproken. In allerlei plannen over deelgebieden van de binnenstad (Visstraat e.o. en Achterom/Bagijnhof,) en de aanloopstraten (Spuiweg en Voorstraat- Noord), die na die tijd zijn behandeld in raad en commissie, is op de leegstand ingegaan. Verder zijn er onder andere raadsinformatiebrieven verschenen over branchering in de binnenstad, over imago-onderzoek en over beleidsregels met betrekking tot evenementen. Op 30 augustus 2011 is de laatste raadsinformatiebrief over de situatie van de binnenstad verschenen. Hierin geeft het college aan wat het college van plan is te gaan doen om de binnenstad aantrekkelijker te maken en de leegstand aan te pakken. Deze brief en de eerder genoemde brieven leveren de informatie voor de Werkconferentie Binnenstad met het motto Samen aan de slag met het imago en de aantrekkelijkheid van ons Dordtse centrum op 26 oktober Onderzoeksvraag De rekenkamercommissie constateert dat er zowel een groot financieel belang als een politiek belang aan te wijzen is. Zij vindt dan ook dat het onderwerp Binnenstad onderzoekswaardig is. Zij wil zich in het onderzoek richten op de doeltreffendheid van het gevoerde beleid voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad en het tegengaan van leegstand. Hiervoor wordt gekeken naar de opzet en uitvoering (maatregelen, bestedingen) van het beleid voor heel de binnenstad en naar twee cases in het bijzonder: Voorstraat-Noord en Vriesestraat. Hierbij zal ook gekeken worden hoe de door de raad ter beschikking gestelde middelen zijn ingezet. In het onderzoek zal daarnaast speciale aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers in het gebied. 22 Zie Website van de Drechtsteden over Pieken in de Drechtsteden. 23 Motie Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden binnenstad, 7 april Besloten bijeenkomst voor raad en commissieleden. 14 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

16 Foto 3: Voorstraat Noord 3.4 Regionale samenwerking Wij zien twee aanleidingen en mogelijkheden om onderzoek in regionaal verband en in samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s te doen. Ten eerste opereert de gemeente Dordrecht in verschillende regionale verbanden. De Drechtsteden, de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en de veiligheidsregio zijn hier voorbeelden van. Geïnspireerd door een bijeenkomst met leden van rekenkamercommissies in de Drechtsteden, medio december 2011, willen we komend jaar verkennen welke terreinen binnen de samenwerkingsverbanden van de gemeente Dordrecht aandacht verdienen van de bij deze verbanden betrokken rekenkamers, gelet op het versterken van de controlerende taak van de raad. Ten tweede staat de gemeente Dordrecht voor uitdagingen die bijna volledig vallen binnen de eigen invloedssfeer, maar die tegelijkertijd ook in andere gemeenten spelen. In het verlengde daarvan levert dit voor de Rekenkamercommissie Dordrecht mogelijke onderzoeksonderwerpen op waar ook andere rekenkamer(commissie)s zich over willen buigen in 2012 en Dat maakt het voor de hand liggend om te verkennen op welke onderwerpen we van elkaar kunnen leren, versterken en met elkaar optrekken. Een samenwerking met de Algemene Rekenkamer behoort ook tot de mogelijkheden. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

17 Bijlage Groslijst onderwerpen 2012 Acquisitiebeleid Subsidiestroom Voorstraat Noord (investeringen in deelgebieden) Grondbedrijf Betere kaderstelling door de gemeenteraad Informatievoorziening en automatisering (ICT IP&A) Dagbesteding van ouderen en begeleiding jongeren Duurzaamheid Schuldhulpverlening Bestuurlijke vernieuwing Burgerinitiatieven ROM-D (Regionale Ontwikkelings Maatschappij Dordrecht) Effect van sociale programma s op veiligheid in de wijken Eenduidige dienstverlening naar burger en maatschappelijke partners Inburgeringstrajecten Schuldhulpverlening Burgers aan zet burgerparticipatie Drechtstedenverband effectiviteit Ondernemers in de binnenstad City Marketing Social Return investment bij aanbestedingsbeleid Hoe functioneert de raad? Projectmanagement van de gemeente Drechtsteden samenwerking Subsidies 16 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

18 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht

JAARVERSLAG 2010. Rekenkamer Dordrecht. Rekenkamercommissie Alblasserdam. Rekenkamercommissie Drimmelen. Rekenkamercommissie Sliedrecht

JAARVERSLAG 2010. Rekenkamer Dordrecht. Rekenkamercommissie Alblasserdam. Rekenkamercommissie Drimmelen. Rekenkamercommissie Sliedrecht JAARVERSLAG 2010 Rekenkamer Dordrecht Rekenkamercommissie Alblasserdam Rekenkamercommissie Drimmelen Rekenkamercommissie Sliedrecht Foto 1: vlnr. Willem Schneider, Minca Verboom, Sylvia Khadjé, Daan Massie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht

ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Onderzoeksplan 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Foto 1: vlnr. J. Kerseboom, K. Meijer en C. Cransveld Leden RKC Dordrecht: Jeroen Kerseboom Karin Meijer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht

Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 van de Rekenkamer Maastricht 1 Inleiding In het verslagjaar heeft de rekenkamer twee rapporten gepresenteerd; één onderzoek werd afgerond, vijf onderzoeken zullen in 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4

0. Voorwoord... 3. 1. Inleiding... 4. 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 Jaarverslag 2008 Rekenkamer Lelystad 24 februari 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Samenstelling Rekenkamer... 4 3. Activiteiten Rekenkamer... 4 A. Vergaderingen en werkvorm...

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Jaarplan 2010 2 december 2009

Jaarplan 2010 2 december 2009 Jaarplan 2010 2 december 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2 Doel (wat willen we bereiken?) 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid 5 2.3 Rekenschap 5 3. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014. Tilburg, januari 2014

Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014. Tilburg, januari 2014 Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014 Tilburg, januari 2014 2 Jaarverslag 2013/Vooruitblik 2014 Tilburg, 28 januari 2014 Vastgesteld in Rekenkamervergadering d.d. 27 januari 2014 Rekenkamer Tilburg De heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Samenstelling rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Mevrouw drs. K. van den Berg De heer C.A.M. Kuijpers RA

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 EN JAARPLAN 2015

JAARVERSLAG 2014 EN JAARPLAN 2015 JAARVERSLAG 2014 EN JAARPLAN 2015 Rekenkamercommissie gemeente Hoorn maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding 2. Verrichte onderzoeken 2.1 Historie 2.2 Toerismebeleid 2.3 Decentralisaties

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018 Onderzoeksprogramma Rekenkamer Almere 2014-2018 Almere, oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Samenstelling en werkwijze van de Rekenkamer... 3 2. Soorten en vormen onderzoek... 4 2.1 Soorten

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Onderzoek naar het jaarverslag 2009

Onderzoek naar het jaarverslag 2009 Onderzoek naar het jaarverslag 2009 BEGROTING SPIEGEL VAN DE Spiegel van de Begroting Onderzoek naar het jaarverslag 2009 rekenkamer Dordrecht: Postadres Postbus 8 3300 AA Dordrecht Telefoon (078) 639

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009

Rekenkamer Weert. Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Rekenkamer Weert Jaarverslag 2008 en Vooruitblik 2009 Maart 2009 2 Voorwoord Beste raadsleden, Voor u ligt het derde jaarverslag van de rekenkamer Weert. Hierin willen wij verantwoording afleggen over

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Startnotitie onderzoek effectiviteit economische projecten

Startnotitie onderzoek effectiviteit economische projecten Startnotitie onderzoek effectiviteit economische projecten Sector: Beleidsproces: rekenkamer aanvang onderzoek Status: Definitief. Datum: 25 november 2005. Ambtelijk opdrachtgever: Dhr Hindriks, Directeur

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2009 1 december 2008

Jaarplan 2009 1 december 2008 Jaarplan 2009 1 december 2008 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2 Doel (wat willen we bereiken?)... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid... 5 2.3 Rekenschap...

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid.

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. Onderwerp: Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken. Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. 2. De doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011

Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2011 Boxtel, maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksplan 2011 van de rekenkamercommissie Boxtel. Het onderzoeksplan is het resultaat van de suggesties die we

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Inhoud 1. Algemeen 1.1. Instelling 3 1.2. Onafhankelijke positie 3 1.3. Ambiteniveau 3 1.4. Communicatie 3 1.5. Taken van de rekenkamercommissie 4 1.6.

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Werken aan werkgelegenheid

Werken aan werkgelegenheid Werken aan werkgelegenheid Verkenning acquisitiebeleid 2006-2011 Rekenkamercommissie Dordrecht Werken aan werkgelegenheid Verkenning acquisitiebeleid 2006-2011 Rekenkamercommissie Dordrecht Foto 1: vlnr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2008 Valkenburg aan de Geul, 30 januari 2009 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie. 17 maart 2015 201519605

Jaarverslag 2014. Gemeente Voorst. Gemeente Brummen. Rekenkamercommissie. 17 maart 2015 201519605 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen 17 maart 2015 201519605 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarplan 2011 2 december 2010

Jaarplan 2011 2 december 2010 Jaarplan 2011 2 december 2010 Voorwoord Afgelopen jaar stond ook voor ons voor een groot deel mede in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeenten Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk en

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Jaarplan 2015 December 2014

Jaarplan 2015 December 2014 December 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Onderzoeken in 2015... 5 3. Werkwijze en organisatie... 7 4. Communicatie... 8 5. Begroting... 9 Bijlagen: - Groslijst... 11

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Jaarplan september december 2008

Jaarplan september december 2008 Jaarplan september december 2008 31 augustus 2008 Voorwoord Voor u ligt het eerste Jaarverslag van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand, de opvolger van de drie afzonderlijke rekenkamercommissies

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het inmiddels zesde jaarverslag van de Rekenkamercommissie. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden Visiedocument Planning & Control Gemeente Coevorden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2. Het belang van Planning & Control... 4 2.1 Wat is Planning

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Rekenkamercommissie gemeente Renkum

Jaarverslag 2011. Rekenkamercommissie gemeente Renkum Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie gemeente Renkum 2 Inhoudsopgave 1. Organisatie 5 1.1 Samenstelling. 5 1.2 Werkwijze.. 5 1.2.1 Taakverdeling. 5 1.2.2 Onderzoek zelf doen of uitbesteden... 6 1.3 Overzicht

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie