Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht

2 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht

3 Foto 1: vlnr. J. Kerseboom, K. Meijer en C. Cransveld Leden RKC Dordrecht: Jeroen Kerseboom Karin Meijer Coen Cransveld voorzitter lid lid Medewerkers RKC Dordrecht: Daan Massie Willem Schneider Minca Verboom Sylvia Khadjé Senior onderzoeker Onderzoeker Adviseur/onderzoeker Bestuurs- en managementassistente Secretariaat RKC Dordrecht: Postadres Postbus AA Dordrecht Telefoon Internet Publicatie Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012: maart Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

4 Voorwoord Bij deze bieden wij de gemeenteraad van Dordrecht ons Jaarverslag 2011 en ons Onderzoeksplan 2012 aan. Het jaar waarop wij terugblikken was een overgangsjaar, 2012 wordt het eerste volledige jaar voor de rekenkamercommissie. De foto op de voorpagina staat hier symbool voor; we bieden niet alleen een terugblik, maar ook een doorkijk naar het jaar Eind 2010 heeft de raad gediscussieerd over de toekomstige inrichting van de rekenkamerfunctie. Dat heeft in maart 2011 geleid tot het besluit om per september een rekenkamercommissie, bestaande uit drie externe leden, in te stellen. Deze leden zijn 30 augustus 2011 beëdigd. Wij willen Daan Massie, tot september 2011 waarnemend directeur van de Rekenkamer Dordrecht, bedanken voor zijn inzet in de overgangsperiode. We zijn verheugd dat de medewerkers van het onderzoeksbureau van (voorheen) de Rekenkamer Dordrecht nu het bureau van de Rekenkamercommissie Dordrecht vormen. Langs deze weg bedanken wij ook de griffiers van de gemeente Dordrecht, Alblasserdam en Drimmelen voor de constructieve samenwerking in 2011 en zien uit naar een continuering hiervan in De Rekenkamercommissie Dordrecht Jeroen Kerseboom, voorzitter Coen Cransveld, lid Karin Meijer, lid Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over de Rekenkamercommissie Dordrecht Oprichting Positie Onderzoek Publicaties 5 2. Jaarverslag Afgeronde publicaties Lopende onderzoeken Financieel resultaat 9 3. Onderzoeksplan Totstandkoming onderzoeksprogramma Grondbedrijf Binnenstad/Voorstraat Noord Regionale samenwerking 15 Bijlage Groslijst onderwerpen Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

6 1 Over de Rekenkamercommissie Dordrecht 1.1. Oprichting In 2011 besloot de raad van de gemeente Dordrecht om met ingang van september van dat jaar een rekenkamercommissie in te stellen. Deze commissie is met ingang van 1 september de opvolger van de Rekenkamer Dordrecht. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Met de instelling van de rekenkamercommissie beoogt de gemeente de transparantie van het gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. In september 2011 zijn de heren Jeroen Kerseboom, Coen Cransveld en mevrouw Karin Meijer benoemd tot lid van deze rekenkamercommissie. 1.2 Positie De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Dordrecht. Haar taken en bevoegdheden zijn beschreven in de Gemeentewet en de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamercommissie Dordrecht (2011). De gemeenteraad, het college van B en W en inwoners van de gemeente Dordrecht kunnen de commissie om een onderzoek verzoeken, waarbij de rekenkamercommissie onafhankelijk is in haar uiteindelijke onderwerpkeuze. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan (december) en jaarverslag (april) op. 1.3 Onderzoek De rekenkamercommissie Dordrecht voert jaarlijks onderzoeken uit. Hierbij wordt zij ondersteund door een onderzoeksbureau. De rekenkamercommissie is bevoegd om bij leden van het gemeentebestuur en ambtenaren inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor haar onderzoek. 1.4 Publicaties De onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een concept rapport. Dit concept rapport wordt vervolgens voorgelegd aan de bij het onderzoek betrokken bestuurders en ambtenaren. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren. Nadat de reacties zijn verwerkt biedt de rekenkamercommissie het rapport aan de gemeenteraad aan. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

7 2 Jaarverslag 2011 In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de in 2011 afgeronde en lopende onderzoeken. Daarbij geven we aan wat de doorwerking van de in 2010 verrichte onderzoeken is geweest. Dit hoofdstuk bevat ook de financiële verantwoording. 2.1 Afgeronde publicaties Spiegel van de Begroting publicatie januari 2011 In 2010 is onderzoek verricht naar de kwaliteit en bruikbaarheid van het gemeentelijk jaarverslag. De resultaten van dit onderzoek zijn januari 2011 aan de raad aangeboden. Maart 2011 is het rapport in de adviescommissie besproken. Deze commissie heeft haar waardering voor het stuk uitgesproken en de raad geadviseerd de aan haar gerichte aanbevelingen over te nemen. Eind maart heeft de raad het rapport, overeenkomstig het advies van de adviescommissie, vastgesteld Doorwerking De rekenkamer Dordrecht heeft in 2010 onderzoek verricht naar de kwaliteit en bruikbaarheid van het gemeentelijk jaarverslag. 1 Aan de hand van gesprekken met de betrokken ambtenaren is nagegaan wat de doorwerking van het rapport Spiegel van de Begroting is geweest. Foto 2: omslag rapport Spiegel van de Begroting Aanbeveling Overgenomen door college en raad 1 Jaarverslag moet zelfstandig leesbaar zijn: Doelstellingen die in de begroting worden genoemd, komen in het jaarverslag terug. 2 Afwijkingen tussen de begroting en de realisatie moeten beter worden toegelicht. 3 Neem in het jaarverslag een totaaloverzicht van alle reserves op. 4 Hanteer een minder verhalende schrijfstijl en maak gebruik van tabellen, grafieken en kleuraanduidingen. 1 Dit onderzoek is januari 2011 gepubliceerd. 6 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

8 5 Zie er op toe dat het college de relatie tussen middelen en prestaties inzichtelijk maakt. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van doelmatigheidsindicatoren. 6 Maak zoveel mogelijk gebruik gemaakt van indicatoren die jaarlijks worden gemeten. 7 Neem in het jaarverslag een overzicht op van de oorspronkelijke begroting, de doorgevoerde wijzigingen daarop en de uiteindelijke gewijzigde begroting. 8 Zie er op toe dat de onderwerpen uit het burgerjaarverslag worden opgenomen in het jaarverslag. Tabel 1: aanbevelingen rapport Spiegel van de Begroting Overgenomen in aangepaste vorm 2 De rekenkamercommissie heeft gesproken met de adviseur SBC die verantwoordelijk is voor de P&C-cyclus binnen de gemeente Dordrecht. Uit dit gesprek komt naar voren dat de aanbevelingen 3, 6, 7 en 8 reeds zijn opgevolgd. Dit is zichtbaar in het jaarverslag Ook wordt duidelijk dat het gemeentelijk jaarverslag 2011 anders zal worden vormgegeven. De teksten zullen in zogenaamde programmakaarten worden gevat. Niet alleen zal de omvang van het jaarverslag hierdoor afnemen, het jaarverslag wordt ook overzichtelijker. Daarnaast heeft het SBC dit jaar programma- en financiële regisseurs aangesteld. Beleidsambtenaren en controllers die aangeleverde teksten samenvoegen tot één consistent geheel en nagaan of afwijkingen voldoende worden toegelicht. Hiermee zal invulling worden gegeven aan aanbeveling 1, 2 en 4. Aanbeveling 5 wordt in verband met de hieraan verbonden kosten en inspanning in relatie tot de beperkte verwachte toegevoegde waarde niet uitgevoerd. Samengevat, 7 van de 8 aanbevelingen zijn uitgevoerd of worden dit jaar uitgevoerd. Het rapport Spiegel van de Begroting heeft duidelijke doorwerking gehad. Verzoek aan het college Tijdens de behandeling van het rapport in de adviescommissie hebben de aanwezige raadsleden het college verzocht de gemeentelijke jaarverslagen jaarlijks in te sturen voor de F.G.Kordes-Trofee (een prijs voor het beste jaarverslag in Nederland). Dit is tot op heden niet gebeurd, zo blijk uit het gesprek met het SBC. 2.2 Lopende onderzoeken November 2010 heeft de Rekenkamer Dordrecht een onderzoeksplan gepubliceerd. Dit is besproken in de auditcommissie. De aanwezige raadsleden spreken hun voorkeur uit voor drie onderwerpen: het acquisitiebeleid, de effectiviteit van het re-integratiebeleid en de bijzondere 2 Maart 2011 zijn de aanbevelingen in de adviescommissie besproken. De commissie stelt de raad voor het rapport als hamerstuk vast te stellen op basis van een gewijzigd conceptbesluit. Hierin wordt de wens om jaarlijks deel te nemen aan de Kordes-Trofee toegevoegd en wordt aan aanbeveling 5 toegevoegd dat dit gebeurt door aan te sluiten bij landelijke benchmarken. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

9 bijstand. In 2011 is met deze onderzoeken aangevangen. Hieronder wordt kort aangegeven wat de stand van zaken is Acquisitiebeleid In 2011 heeft de rekenkamercommissie een verkenning uitgevoerd naar het Acquisitiebeleid. Zij is hierin nagegaan of door college en raad vastgestelde doelen zijn gerealiseerd. De commissie is voornemens het rapport in april 2012 te publiceren Re-integratiebeleid Na de oriëntatiefase is de startnotitie in maart naar de raad gestuurd. Mei 2011 is een aanvang gemaakt met het daadwerkelijke onderzoek. De rekenkamercommissie is onder meer nagegaan hoe het re-integratiebeleid zich tussen 2007 en 2010 heeft ontwikkeld, welke doelen zijn geformuleerd en of deze doelen zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn 64 cliëntendossiers bestudeerd om meer inzicht te krijgen in het re-integratieproces. Naar verwachting zal de rekenkamercommissie de nota van bevindingen maart 2012 vaststellen. Hierna zal de nota van bevindingen voor ambtelijk wederhoor aan de Sociale Dienst Drechtsteden worden aangeboden. Vervolgens zal bestuurlijk wederhoor plaatsvinden. De rekenkamercommissie verwacht het rapport voor het zomerreces aan de raad aan te kunnen bieden Bijzondere bijstand In de maand oktober is een vooronderzoek (oriëntatie) naar het onderwerp bijzondere bijstand uitgevoerd. Eind november heeft de rekenkamercommissie kennis van de startnotitie genomen. Afhankelijk van de nieuw op te starten projecten, is de publicatie voorzien in het begin van de tweede helft van Onderzoeken Acquisitiebeleid Re-integratiebeleid Bijzondere bijstand e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Legenda: vooronderzoek/ oriëntatie uitvoering onderzoek wederhoor publicatie Tabel 2: Onderzoeksplanning 8 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

10 2.3 Financieel resultaat Geraamde baten en lasten 2011 Voor 2011 doet de rekenkamercommissie een begrotingsaanvraag van Naast dit bedrag dragen de regionale rekenkamercommissies (waaronder Alblasserdam en Drimmelen) bij aan de begroting van de Rekenkamercommissie Dordrecht. Tenslotte werd er bij het opstellen van de begroting 2011 vanuit gegaan dat een eventuele regionale samenwerking zou opleveren. De totale geraamde baten zijn Dit bedrag is gelijk aan de geraamde lasten Geraamde baten 2011 Geraamde lasten 2011 Begroting Dordrecht Lasten rekenkamer Alblasserdam Drimmelen Regionale samenwerking balanstotaal Balanstotaal Tabel 3: oorspronkelijke begroting 2011 in euro s ( ). 3 De personeelskosten zijn opgebouwd uit salariskosten, werkgeverslasten en levensloop, eindejaarsuitkering en vakantietoelage. De geraamde materiële kosten bestaan onder meer uit huur, kantoorbehoeften, drukkosten (van de rapporten) en een doorberekening van het Service Centrum Drechtsteden (SCD). Voor de inhuur van externe onderzoeksbureaus is een bedrag van plusminus gereserveerd. Geraamde lasten 2011 Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal geraamde lasten Tabel 4: opbouw geraamde lasten 2011 in euro s ( ) Werkelijke baten en lasten 2011 Analyse baten De werkelijke baten van de rekenkamercommissie zijn lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere bijdragen van de gemeenten Alblasserdam en Drimmelen. De gemeente Alblasserdam heeft juni 2010 besloten het budget van de rekenkamercommissie vanaf 3 Bron programmabegroting Dordrecht Bron programmabegroting Dordrecht Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

11 2011 te halveren. 5 Daarnaast is de rekenkamercommissie in 2011 geen verdere regionale samenwerkingen aangegaan. Geraamde baten 2011 Werkelijke baten 2011 Verschil Alblasserdam Drimmelen Regionale samenwerking Totaal baten Tabel 5: geraamde baten afgezet tegen werkelijke baten in euro s ( ). Analyse lasten De werkelijke lasten van de rekenkamercommissie zijn lager dan geraamd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lagere externe onderzoekskosten. In 2011 heeft de rekenkamercommissie slechts één klein onderzoek uitbesteed. En hoewel de bijdrage van de rekenkamercommissie aan het SCD in 2011 hoger was dan geraamd, zijn de totale materiële kosten lager. Onder meer omdat de commissie heeft gelet op de drukkosten. Doch, de personeelskosten zijn hoger dan geraamd. Dit zijn kosten gemaakt ten behoeve van de voormalig directeur. Geraamde lasten werkelijke lasten Verschil Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal lasten Tabel 6: vergelijk geraamde en werkelijke lasten in euro s ( ). Het uiteindelijke resultaat van de rekenkamercommissie is minder baten en minder lasten. Saldo positief. Vorig jaar heeft de rekenkamercommissie gereserveerd (technische bestemmingsreserve) voor de kosten van de WW-uitkering van de voormalig directeur van de rekenkamer (afdracht UWV). Tot op heden is het nog niet nodig geweest om deze bestemmingsreserve aan te spreken. Deze wordt gehandhaafd vanwege de tot en met 1 oktober toegekende WWuitkering. 5 Zie perspectiefnota 2011 gemeente Alblasserdam. Deze is 17 juni 2010 door het college vastgesteld en dinsdag 29 juni 2010 in de raad van Alblasserdam behandeld. 6 Bron programmabegroting Dordrecht Beslissing UWV, 3 november Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

12 3 Onderzoeksplan 2012 Een deel van onze onderzoekscapaciteit in 2012 besteden we aan de afronding van de drie onderzoeken die in 2011 zijn gestart. Daarnaast starten we drie nieuwe projecten. Een deel daarvan willen we ook in 2012 publiceren. 3.1 Totstandkoming onderzoeksprogramma Met de auditcommissie hebben we op 15 november 2011 een concept van ons onderzoeksplan besproken. Dit concept bevatte vier voorstellen voor onderzoek in We hebben deze geselecteerd uit een groslijst van door de fracties aangeleverde onderzoeksonderwerpen (zie bijlage). Deze groslijst is tot stand gekomen na gesprekken met de fracties van de PvdA, Christen Unie/SGP en CDA (door de waarnemend directeur van de Rekenkamer Dordrecht) en de fracties van BVD, D66, Groen Links en VVD (door de rekenkamercommissie) Selectiecriteria Om van de groslijst tot een shortlist te komen, hebben we ten eerste gekeken waar we de meeste toegevoegde waarde zouden kunnen leveren in het versterken van de controlerende en taakstellende rol van de raad. We hebben verkend welke onderwerpen zouden kunnen worden gecombineerd. Daarnaast willen we onze aandacht verdelen over verschillende beleidsterreinen. We zijn nagegaan of onderwerpen zich leenden voor samenwerking met andere rekenkamers. En ten slotte hebben we rekening gehouden met de actualiteit van de onderwerpen en het tijdstip waarop resultaten beschikbaar zouden moeten zijn. Dat leidde tot een shortlist van vier onderwerpen: Grondbedrijf, Kaderstellende rol raad, Binnenstad/Voorstraat-Noord, Zuid-Holland Zuid/GGD Selecteren In de Evaluatie Rekenkamer Dordrecht, een discussienota uit december 2010, was de raad van mening dat de [voormalige] rekenkamer in haar onderzoek beter had kunnen aansluiten bij de actualiteit en de (onderzoeks)behoefte van de gemeenteraad. Daarnaast werd opgemerkt dat de rekenkamer de raad moet ondersteunen bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie Dordrecht ziet het als een uitdaging om aan deze wensen van de raad tegemoet te komen. We hebben daarom het advies van de auditcommissie gevolgd en in onze commissievergadering van 19 december 2011 ervoor gekozen om komend jaar onderzoeken uit te voeren naar het grondbeleid van de gemeente en naar de binnenstad. Daarnaast zetten we een project op waarin we de regionale samenwerking met de ons omringende rekenkamer(commissie)s zoeken. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

13 3.2 Grondbedrijf Inleiding In de media wordt veel aandacht besteed aan het gemeentelijk grondbeleid Financieel belang De totale boekwaarde (per 31 december 2010) van de voorraad gronden is in Dordrecht zonder aftrek van voorzieningen 172,7 miljoen. 9 De strategische grondvoorraad vertegenwoordigt een boekwaarde van 59,1 miljoen en is 110 hectare. 10 De gemeente heeft deze grond aangekocht om te (her)ontwikkelen Politiek belang De rekenkamercommissie is nagegaan hoe de raad van Dordrecht over het grondbeleid wordt geïnformeerd. Zij heeft een aantal stukken doorgenomen: de nota grondbeleid ; het Jaarverslag ; de prognose grondbedrijf én ; de bestuursrapportage Hoewel de raad regelmatig wordt geïnformeerd over het grondbeleid, constateert de rekenkamercommissie ook dat de stukken veel technische informatie bevatten. 15 Er zijn klachten over de doorgrondelijkheid van deze informatie Accountant De rekenkamercommissie heeft het accountantsverslag, dat gelijktijdig met het jaarverslag 2010 is verschenen, doorgenomen. Op verzoek van de auditcommissie besteedt Deloitte in zijn verslag aandacht aan de grondexploitaties. De accountant maakt hierbij een onderscheid tussen geplande projecten (Maasterras, Blekersdijk en Reeweg-Oost) en projecten die in uitvoering zijn (Stadswerven, Gezondheidspark en het Leerpark). De accountant stelt vast dat de boekwaarden van de gronden hoog is en wijst de raad erop dat het risico op verliezen hierdoor (bij twee projecten) aanzienlijk is. De raad moet regelmatig over de ontwikkeling van projecten worden geïnformeerd en kan indien nodig de onderbouwing hiervan door een derde laten toetsen, aldus Deloitte. De rekenkamercommissie heeft ook het auditplan 2011 van de accountant doorgenomen. 16 In dit plan worden grondexploitaties als speerpunt genoemd. 8 Rapport financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven, Deloitte real estate advisory, september Accountantsverslag Deloitte, pagina Zie mail 16 november 2010 en mail 12 oktober Vastgesteld in de gemeenteraad van 19 januari Vastgesteld in de gemeenteraad van 31 mei Vastgesteld in de gemeenteraad van 28 juni Gelijktijdig heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen frequenter (2 maal per jaar) een prognose op te stellen. 14 Behandeld in de adviescommissie bestuur en middelen van 11 oktober De in het jaarverslag (paragraaf 3.7) genoemde getallen komen niet overeen. Uit de tabel op pagina 126 bijvoorbeeld kan worden afgeleid dat de weerstandscapaciteit eind ,85 miljoen bedraagt. Op pagina 128 wordt een ander getal genoemd, 7,84 miljoen. 12 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

14 3.2.5 Onderzoeksvraag De rekenkamercommissie heeft een aantal stukken doorgenomen en de accountant benaderd. 17 Hieruit komt naar voren dat de raad regelmatig wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld middels het jaarverslag, de bestuursrapportage en prognoses van het grondbedrijf. Daarnaast is vast komen te staan dat de accountant in zijn verslag aandacht besteedt aan grondexploitaties. De gemeenteraad zou de onderbouwing van projecten door een derde kunnen laten toetsen, zo suggereert Deloitte. Indien de rekenkamercommissie in 2012 een onderzoek aanvangt naar het grondbedrijf zullen twee vragen centraal staan. Ten eerste, welke (financiële) aannames liggen ten grondslag aan de geplande en lopende omvangrijke projecten? 18 En ten tweede, wordt de raad over deze projecten en de positie van het grondbedrijf voldoende geïnformeerd? 19, Binnenstad/Voorstraat-Noord Inleiding Het centrum van Dordrecht kent steeds meer leegstand van winkelpanden. Bepaalde gebieden in de binnenstad doen het beter dan andere. Bepaalde gebieden krijgen extra gelden voor verbetering (zoals Voorstraat-Noord), terwijl andere deelgebieden niet vanuit de gemeente gesteund worden. De vraag rijst hoe doeltreffend het beleid van de gemeente is en welke rol de ondernemers bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering hebben en welke rol de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en het platform binnenstad daarin spelen en/of kunnen spelen Financieel belang In een raadsinformatiebrief van 30 augustus 2011 geeft het college van B en W aan dat de gemeente jaarlijks bijdraagt aan het in de markt zetten van de binnenstad. 21 In dezelfde brief meldt het college dat de ondernemers via het actieprogramma horeca en de winkeliersverenigingen bijdragen (exclusief sponsoring door de ondernemers). Voor de ontwikkeling van deelgebieden in de binnenstad worden aparte middelen beschikbaar gesteld. Zo ook voor het project Voorstraat-Noord. Voor de ontwikkeling van dit gebied is in het verleden een apart budget gevoteerd van , waarvan inmiddels is besteed september oktober Hiervoor overweegt de rekenkamercommissie een gespecialiseerd bureau in te huren. 19 De rekenkamercommissie zou bij de beantwoording van deze vraag gebruik kunnen maken van het onderzoek grondbeleid onder constructie van de rekenkamer Breda. Zij heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad. 20 Daar informatie veelal vertrouwelijk is, zal, bij aanvang van een onderzoek, afstemming moeten worden gezocht met het college. 21 Brief met kenmerk SO/ Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

15 3.3.3 Politiek belang De binnenstad is binnen de Drechtsteden aangewezen als een van de pieken. 22 Deze pieken hebben tot doel om sterker te maken wat sterk en karakteristiek voor de regio is. Er zou volgens de Drechtsteden gewerkt moeten worden aan de verhoging van het niveau van voorzieningen en hoogstaand woon-, werk- en leefklimaat in de binnenstad. Hiertoe heeft Dordrecht geïnvesteerd in het kernwinkelgebied en in de aanloopstraten naar de binnenstad zoals Voorstraat-Noord. Het college en de raad constateren dat er ondanks de investeringen een groeiende leegstand is. Al in het voorjaar van 2009 is op verzoek van Beter voor Dordt in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over leegstand en verloedering in de binnenstad. Dit heeft geleid tot een motie die met algemene stemmen is aangenomen en waarin het college is gevraagd te onderzoeken hoeveel panden er in de binnenstand langer dan een jaar leegstonden (winkels, kantoren en woningen). 23 De resultaten van dit onderzoek zijn in het najaar 2009 gepresenteerd door het college en in de adviescommissie besproken. In allerlei plannen over deelgebieden van de binnenstad (Visstraat e.o. en Achterom/Bagijnhof,) en de aanloopstraten (Spuiweg en Voorstraat- Noord), die na die tijd zijn behandeld in raad en commissie, is op de leegstand ingegaan. Verder zijn er onder andere raadsinformatiebrieven verschenen over branchering in de binnenstad, over imago-onderzoek en over beleidsregels met betrekking tot evenementen. Op 30 augustus 2011 is de laatste raadsinformatiebrief over de situatie van de binnenstad verschenen. Hierin geeft het college aan wat het college van plan is te gaan doen om de binnenstad aantrekkelijker te maken en de leegstand aan te pakken. Deze brief en de eerder genoemde brieven leveren de informatie voor de Werkconferentie Binnenstad met het motto Samen aan de slag met het imago en de aantrekkelijkheid van ons Dordtse centrum op 26 oktober Onderzoeksvraag De rekenkamercommissie constateert dat er zowel een groot financieel belang als een politiek belang aan te wijzen is. Zij vindt dan ook dat het onderwerp Binnenstad onderzoekswaardig is. Zij wil zich in het onderzoek richten op de doeltreffendheid van het gevoerde beleid voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad en het tegengaan van leegstand. Hiervoor wordt gekeken naar de opzet en uitvoering (maatregelen, bestedingen) van het beleid voor heel de binnenstad en naar twee cases in het bijzonder: Voorstraat-Noord en Vriesestraat. Hierbij zal ook gekeken worden hoe de door de raad ter beschikking gestelde middelen zijn ingezet. In het onderzoek zal daarnaast speciale aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers in het gebied. 22 Zie Website van de Drechtsteden over Pieken in de Drechtsteden. 23 Motie Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden binnenstad, 7 april Besloten bijeenkomst voor raad en commissieleden. 14 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

16 Foto 3: Voorstraat Noord 3.4 Regionale samenwerking Wij zien twee aanleidingen en mogelijkheden om onderzoek in regionaal verband en in samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s te doen. Ten eerste opereert de gemeente Dordrecht in verschillende regionale verbanden. De Drechtsteden, de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en de veiligheidsregio zijn hier voorbeelden van. Geïnspireerd door een bijeenkomst met leden van rekenkamercommissies in de Drechtsteden, medio december 2011, willen we komend jaar verkennen welke terreinen binnen de samenwerkingsverbanden van de gemeente Dordrecht aandacht verdienen van de bij deze verbanden betrokken rekenkamers, gelet op het versterken van de controlerende taak van de raad. Ten tweede staat de gemeente Dordrecht voor uitdagingen die bijna volledig vallen binnen de eigen invloedssfeer, maar die tegelijkertijd ook in andere gemeenten spelen. In het verlengde daarvan levert dit voor de Rekenkamercommissie Dordrecht mogelijke onderzoeksonderwerpen op waar ook andere rekenkamer(commissie)s zich over willen buigen in 2012 en Dat maakt het voor de hand liggend om te verkennen op welke onderwerpen we van elkaar kunnen leren, versterken en met elkaar optrekken. Een samenwerking met de Algemene Rekenkamer behoort ook tot de mogelijkheden. Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan

17 Bijlage Groslijst onderwerpen 2012 Acquisitiebeleid Subsidiestroom Voorstraat Noord (investeringen in deelgebieden) Grondbedrijf Betere kaderstelling door de gemeenteraad Informatievoorziening en automatisering (ICT IP&A) Dagbesteding van ouderen en begeleiding jongeren Duurzaamheid Schuldhulpverlening Bestuurlijke vernieuwing Burgerinitiatieven ROM-D (Regionale Ontwikkelings Maatschappij Dordrecht) Effect van sociale programma s op veiligheid in de wijken Eenduidige dienstverlening naar burger en maatschappelijke partners Inburgeringstrajecten Schuldhulpverlening Burgers aan zet burgerparticipatie Drechtstedenverband effectiviteit Ondernemers in de binnenstad City Marketing Social Return investment bij aanbestedingsbeleid Hoe functioneert de raad? Projectmanagement van de gemeente Drechtsteden samenwerking Subsidies 16 Jaarverslag 2011, Onderzoeksplan 2012

18 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken 2009... 3 1.1. Afgeronde onderzoeken... 3 1.2.

Nadere informatie

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015

jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 jaarverslag 2014 onderzoeksplannen 2015 Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland en Capelle aan den IJssel Rekenkamer Rotterdam Rekenkamer Barendrecht Rekenkamer Lansingerland Rekenkamer Capelle

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden Meer raad voor ICT Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden - G.A. Zoons - drs. A.J.M.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011 Rekenen met risico s Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal Maart 2011 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid,

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Rekenkamercommissie de Groene Rand Maart 2010 Voorwoord Voor u ligt het rapport naar aanleiding van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie uitvoerde

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie Colofon Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden De heer mr. P.M.B. Schrijvers (voorzitter) De heer ir. N. op de Laak De heer drs. R.G.L. Peeters RA Raadsleden Mevrouw A.P.H. Waajen-Crins Mevrouw

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie