Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2015 Onderzoeksplan 2016"

Transcriptie

1 Jaarverslag Onderzoeksplan 2016 Ermelo-

2 De rekenkamercommissie Ermelo- bestaat uit: Mevrouw B. (Barbara) IJsselmuiden (voorzitter) De heer G.J. (Geert-Jan) Put (lid) De heer. G. (Gerbe) de Vos (lid) De rekenkamercommissie wordt tot 31 januari 2016 ondersteund door de ambtelijk secretaris de heer A.P. (André) Maaskant. Vanaf 1 februari 2016 zal mevrouw I. (Irma) Hamstra deze rol overnemen. Met de rekenkamercommissie kan gecorrespondeerd worden via het postadres: Ermelo-, t.a.v. Irma Hamstra (ambtelijk secretaris), Postbus AM Ermelo. Per of telefonisch kunt u contact opnemen via of Jaarverslag en jaarplan 2016 Ermelo-

3 Inhoudsopgave Jaarverslag Terugblik van de voorzitter Werkzaamheden en samenstelling rekenkamercommissie Doel en kaders rekenkamercommissie Uitvoeren onderzoek Samenstelling rekenkamercommissie Activiteiten in Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Onderzoek doorwerking aanbevelingen Sociale Dienst Veluwerand Onderzoek dienstverlening Onderzoek kwaliteit informatievoorziening Overige activiteiten Financiën... 6 Onderzoeksplan Onderzoeksonderwerpen Shortlist onderzoeken Overige activiteiten in Planning en middelen uitvoering Planning Financiële onderbouwing... 9 Bijlage 1: Groslijst onderzoeksonderwerpen Jaarverslag en jaarplan 2016 Ermelo-

4 Jaarverslag 1

5 1. Terugblik van de voorzitter Geachte leden van de Raden van Ermelo en, Sinds 1 mei 2014 vormen wij de nieuwe rekenkamercommissie Ermelo-. Wij bieden u graag het tweede jaarverslag aan van deze commissie en omdat deze terugblik niet los kan worden gezien van plannen maken voor het komende jaar, wordt hiermee tegelijk ons programma voor 2016 aangeboden. Ons eerste onderzoek dat we in de zomer 2014 zijn begonnen en in hebben afgerond betrof het onderzoek naar inkoop- en aanbestedingsbeleid van Ermelo en. Dit onderzoek bleek op verschillende fronten complex en leerzaam. De complexiteit werd veroorzaakt door de materie, veel wet- en regelgeving en de wijze waarop inkoop en aanbesteding binnen de gemeentes is georganiseerd. We hebben geprobeerd om de raad mee te nemen in dit voor velen onbekend vakgebied en hopen dat de raad zich er van bewust geworden is dat het hier niet alleen om een college-aangelegenheid gaat, maar dat de raad hier wel degelijk invloed op kan hebben. Het tweede onderzoek dat we in 2014 zijn gestart en in hebben afgerond betrof de doorwerking van eerdere aanbevelingen in een gezamenlijk onderzoek van de oude rekenkamercommissies Ermelo en naar de Sociale Dienst Veluwerand. Hoewel de hoofdconclusie van dit doorwerkingsonderzoek is dat geen van de aanbevelingen uit eerder onderzoek daadwerkelijk zijn doorgevoerd, hebben wij tijdens het onderzoek kennis genomen van een lerende organisatie die in zijn ontwikkeling op termijn zal aansluiten bij de aanbevelingen. Uit beide onderzoeken kwam naar voren dat informatievoorziening aan de raad een belangrijk instrument is waarmee de raad met name zijn controlerende rol kan vervullen. Dit heeft ertoe geleid dat het onderwerp Informatievoorziening aan de raad (dat eerder al was aangedragen door één van de raadsfracties van ) nu voor deze gemeente is gestart. We hopen dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2016 aan de raad aan te kunnen bieden. Daarnaast zijn we in gestart met het onderzoek naar de dienstverlening door de gemeente Ermelo. We hebben voor dit onderzoek gekozen, omdat de gemeente veel ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening heeft doorgemaakt en het een onderwerp is dat met name voor burgers aansprekend zal zijn. Ook van dit onderzoek hopen we de rapportage in het eerste kwartaal van 2016 aan de raad aan te kunnen bieden. Ik wil mijn waardering uitspreken over de medewerking die wij vanuit de organisatie hebben mogen ontvangen tijdens de onderzoeken en de samenwerking met de verschillende raadsleden. Ik maak me echter wel zorgen om de doorlooptijden van de onderzoeken die we tot nu toe hebben uitgevoerd. Met name de termijn waarbinnen de rekenkamercommissie de bestuurlijke reactie ontvangt is lang, dit komt de effecten van onze onderzoeken niet ten goede. We zullen daarom de termijnen nog strakker gaan bewaken. De Ermelo-, Mede namens de twee externe leden, Barbara IJsselmuiden, voorzitter Jaarverslag en jaarplan Ermelo

6 2. Werkzaamheden en samenstelling rekenkamercommissie 2.1. Doel en kaders rekenkamercommissie Eén van de instrumenten die de raad sinds de dualisering heeft, is de functie van een rekenkamer. In Ermelo en in waren tot 1 mei 2014 twee aparte rekenkamercommissies. Sinds 1 mei 2014 hebben de gemeenten een gezamenlijke rekenkamercommissie. Deze bestaat uit drie externe leden. Deze leden zijn onafhankelijk ten opzichte van beide gemeenten en geen lid van één van beide gemeenteraden. De rekenkamercommissie heeft tot doel de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken en de transparantie richting de burger te vergroten. De rekenkamercommissie doet dat door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraden en benoemd voor een periode van drie jaren. De commissie rapporteert de onderzoeken aan beide raden en legt ook verantwoording af aan beide raden in de vorm van een jaarverslag. Toch is de rekenkamercommissie onafhankelijk; zowel van de raden, colleges als de ambtelijke organisaties. Al deze partijen kunnen onderwerp van onderzoek zijn. De regels waarbinnen de rekenkamercommissie moet handelen zijn vastgelegd in een verordening. 2.2 Uitvoeren onderzoek De rekenkamer maakt een onderzoek bekend voordat met het werk wordt begonnen. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid en de rekenkamer past hoor en wederhoor toe. De uitvoeringsfase wordt afgerond met het aanbieden van het eindrapport aan de gemeenteraad. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamercommissie openbaar. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wat hij met de aanbevelingen uit het eindrapport van de rekenkamercommissie doet. De rekenkamercommissie houdt de mogelijkheid open om na een bepaalde periode te bekijken wat er met haar conclusies en aanbevelingen is gebeurd, een zogenaamd doorwerkingsonderzoek. Overigens kunnen andere vormen van onderzoek worden ingezet. Naast de klassieke vorm van onderzoek achteraf, is het mogelijk een ex-ante onderzoek, een quick scan, een waarderend onderzoek of bijvoorbeeld een raadsbrief op te stellen. 2.3 Samenstelling rekenkamercommissie Met ingang van de huidige rekenkamertermijn (1 mei 2014) bestaat de rekenkamercommissie Ermelo uitsluitend uit externe leden. Zij zijn voor een periode van drie jaar benoemd door de gemeenteraden. De leden van de rekenkamercommissie hebben onderzoekservaring binnen de overheidssector, maar ze zijn zonder enige verbintenis met de gemeente Ermelo of. De samenstelling van de rekenkamercommissie Ermelo was in als volgt: Barbara IJsselmuiden (voorzitter) Geert Jan Put Gerbe de Vos De rekenkamercommissie werd in haar werkzaamheden ondersteund tot en met juli door Maarten ter Hoeve. Vanaf augustus betrof dit André Maaskant. Zij waren ingehuurd als secretaris. Jaarverslag en jaarplan Ermelo

7 3. Activiteiten in In dit hoofdstuk beschrijft de rekenkamercommissie welke activiteiten zij heeft ondernomen in. In dit jaar zijn twee onderzoeken afgerond en twee onderzoeken gestart. Dit betreft de volgende onderzoeken. 3.1 Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid In november 2014 is de rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit onderzoek is namens de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoeksbureau KplusV in zowel Ermelo als in. De doelstelling van dit onderzoek is: "Inzicht bieden in de wijze waarop de gemeenten Ermelo en invulling geven aan het gemeentelijke inkoop-en aanbestedingsbeleid en op welke wijzen de gemeenteraden in staat zijn kaders te stellen." De hoofdvraag die de rekenkamercommissie daarbij stelt is: In hoeverre is het gemeentelijke inkoop-en aanbestedingsbeleid en de uitvoering hiervan doelmatig, doeltreffend en rechtmatig en hoe kan de raad hiervoor kaders stellen? Het onderzoek is in afgerond en is aangeboden aan beide gemeenteraden. 3.2 Onderzoek doorwerking aanbevelingen Sociale Dienst Veluwerand In december 2014 is de rekenkamercommissie een tweede onderzoek gestart. Dit betreft een zogenaamd quick scan onderzoek. In dit geval naar de doorwerking van aanbevelingen uit een eerder rapport van de rekenkamercommissies Ermelo en (in de oude samenstelling). De doelstelling van de rekenkamercommissie daarbij is: Inzicht bieden in de wijze waarop de gemeenten Ermelo en tot nu toe zijn omgegaan met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Effectiviteit van het werkdeel budget WWB bij de intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand Bij deze doelstelling heeft de rekenkamercommissie de volgende hoofdvraag geformuleerd: In hoeverre hebben de raad en het college de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Effectiviteit van het werkdeel budget WWB bij de intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand (formeel) overgenomen? Het onderzoeksrapport is in het laatste kwartaal van door de raden van Ermelo en behandeld. 3.4 Onderzoek dienstverlening In juli is de rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar dienstverlening in de gemeente Ermelo. De doelstelling van het onderzoek is of de dienstverlening in Ermelo in de praktijk voldoet aan de landelijke en eigen gemeentelijke richtlijnen. In Ermelo zijn de afgelopen jaren veranderingen doorgevoerd (KCC, lean en zaakgericht werken, digitalisering), in dit onderzoek wil de rekenkamercommissie bezien in hoeverre deze veranderingen hebben bijgedragen aan de doelstelling uit het collegeprogramma. Daarnaast wil de rekenkamercommissie inzicht verschaffen in hoeverre inwoners tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. Voor dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie de volgende centrale vraag geformuleerd: In hoeverre voldoet de dienstverlening door KCC/ frontoffice aan wettelijke en gemeentelijke kwaliteitsdoelstellingen? Dit onderzoek wordt namens de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoeksbureau PBLQ ZENC. Het concept-rapport is eind voor ambtelijk wederhoor aangeboden. De planning is dat de Jaarverslag en jaarplan Ermelo

8 resultaten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2016 aan de raad gepresenteerd kunnen worden. 3.5 Onderzoek kwaliteit informatievoorziening In september is de rekenkamercommissie een onderzoek naar de kwaliteit van informatievoorziening gestart in de gemeente. De doelstelling van het onderzoek is het leveren van inzicht in de wijze waarop de informatievoorziening aan de gemeenteraad van door het college van B&W is ingericht en wat de kwaliteit daarvan is. De rekenkamercommissie richt zich met name op hoe de informatievoorziening is georganiseerd, het proces en de daarbij gebruikte producten zoals de raadsvoorstellen, discussienotities en nota s. Hiermee ligt de focus van het onderzoek niet alleen op de kwaliteit van de informatie zelf, maar ook op de kwaliteit van het proces van de informatievoorziening aan de gemeenteraad. De onderzoeksuitkomsten moeten aanknopingspunten bieden voor het verbeteren van de informatievoorziening. De rekenkamercommissie heeft de volgende centrale vraag geformuleerd: Is de informatievoorziening aan de raad door het college zodanig dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan vervullen? Dit onderzoek wordt namens de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Voor dit onderzoek is de planning dat de resultaten in het eerste kwartaal van aan de raad gepresenteerd kunnen worden. 3.6 Overige activiteiten De rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat alle informatie over de rekenkamercommissie en de gepubliceerde rapporten gemakkelijk te vinden zijn voor geïnteresseerden. De informatie is te vinden op de website Overige activiteiten die door de rekenkamercommissie zijn ondernomen: Afstemming met de gemeenteraden over onder andere een nieuw onderzoeksonderwerp vond plaats met een afvaardiging van beide auditcommissies op 8 juli en 22 december. Op 19 november is de voltallige rekenkamercommissie in gesprek gegaan met raadsleden in Ermelo om nader kennis te maken en te spreken over het onderzoeksprogramma voor Vergelijkbare gesprekken hebben in plaatsgevonden op 30 november. De inhoud van deze gesprekken is vertaald naar de groslijst van de rekenkamercommissie, die te vinden is in het jaarplan Reguliere ledenvergaderingen van de NVRR en een ledenraadpleging in verband met het Actieplan rekenkamers van Plasterk. Deelname van de voorzitter aan een symposium over integriteit, georganiseerd door de Rekenkamer van Rotterdam. Wijziging van de Verordening : op grond van de ervaring van de afgelopen anderhalf jaar is de rekenkamercommissie tot de conclusie gekomen dat een grotere betrokkenheid van de leden noodzakelijk is. De Verordening is gewijzigd, waardoor leden van de rekenkamercommissie nu ook zelf (delen van) onderzoek kunnen uitvoeren. Deze kosten worden gedekt door verminderde ureninzet en een ander niveau / tarief van de secretaris. Per saldo zal hierdoor meer budget beschikbaar zijn voor onderzoek. Jaarverslag en jaarplan Ermelo

9 4. Financiën Realisatie (1 januari 31 december) Baten Lasten Primaire begroting Vergoedingen leden rkc: Restant vergadervergoedingen reiskosten en overige kosten Onderzoekskosten Inhuur secretaris / onderzoeksondersteuning Lidmaatschappen 770 Opleiding 0 Congressen/symposia 0 Totaal Totaal Saldo Daarmee blijft de rekenkamercommissie binnen het aan haar toegekende budget. In de verordening is de bepaling opgenomen dat maximaal 50% van het bedrag mag worden overgeheveld naar het volgende jaar. Het saldo van ,- blijft binnen deze 50%. A. Vergoedingen aan de externe leden Onder deze post zijn de vergoedingen voor de externe leden begroot voor het begeleiden van onderzoeken, het geven van (schriftelijke) adviezen en het bijwonen van de reguliere bijeenkomsten. De externe leden verrichten ook werkzaamheden als het selecteren van onderzoeksopdrachten, het selecteren en contracteren van onderzoeksbureaus, het begeleiden van onderzoekers tijdens het onderzoek en het schrijven van notities over de uitkomst van deze onderzoeken. B. Ambtelijk secretaris en onderzoeksondersteuning In heeft de rekenkamercommissie gebruik gemaakt van externe ondersteuning van Necker van Naem. Deze externe ondersteuning bestaat uit secretariële- en onderzoeksondersteuning. C. Externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld (onderzoekskosten) De onderzoeken die de rekenkamercommissie verricht, werden uitgevoerd door externe bureaus onder leiding en regie van de rekenkamercommissie. D. Lidmaatschappen, Hierbij gaat het om het lidmaatschap aan de organisatie van rekenkamers (NVRR). E. Opleiding Hier gaat het om eventuele cursussen of bijscholing van de rkc-leden. F. Congressen Dit gaat om het bijwonen van eventuele congressen. Jaarverslag en jaarplan Ermelo

10 Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag en jaarplan Ermelo

11 1. Onderzoeksonderwerpen 2016 Het hele jaar door verzamelt de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, op welke manier dit gebeurt en wat het meest geschikte moment is om dit te doen. De commissie laat zich echter ook graag voeden met ideeën door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeenten Ermelo en. Daartoe is de rekenkamercommissie bijvoorbeeld in november in gesprek gegaan met raadsleden uit Ermelo en. Geschikte onderwerpen worden op een groslijst gezet. Wanneer u suggesties heeft kunt u contact opnemen. 1.1 Shortlist onderzoeken 2016 Om tot onderzoeksonderwerpen te komen, stelt de rekenkamercommissie jaarlijks een hernieuwde lijst samen op basis van alle input die zij heeft gekregen: de groslijst (zie bijlage). Vanuit de groslijst heeft de rekenkamercommissie een shortlist opgesteld van onderwerpen waar het in 2016 onderzoek naar wil doen. In beginsel voert de rekenkamercommissie (conform artikel 15 van de verordening) voor elke gemeente één onderzoek uit en één gezamenlijk onderzoek. De shortlist voor onderzoeken in 2016 is tot stand gekomen op basis van onder meer een inventarisatieronde langs de raadsfracties, een analyse van beleidsstukken van de gemeenten, gesprekken binnen de ambtelijke organisaties en een gesprek met de auditcommissies van Ermelo en. In 2016 wil de rekenkamercommissie drie onderzoeken doen: een gezamenlijk onderzoek voor Ermelo en (vanaf het eerste kwartaal 2016) naar het onderwerp duurzaamheid; een onderzoek voor Ermelo (vanaf het tweede kwartaal 2016) naar het onderwerp subsidiebeleid; een onderzoek voor (vanaf het tweede kwartaal 2016) naar het onderwerp verbonden partijen. In de loop van 2016 zal de rekenkamercommissie ook een besluit nemen over de onderzoeken die in 2017 plaatsvinden. Voor deze onderzoeken heeft de rekenkamercommissie de volgende shortlist opgesteld: Waterfront () Parkeren () Toerisme (beide) Wmo (beide) De politieke actualiteit kan altijd nopen tot het programmeren van een ander onderwerp. 1.2 Overige activiteiten in 2016 Overige activiteiten die door de rekenkamercommissie in 2016 worden ingepland: Regulier overleg met de afvaardiging van de auditcommissies Ermelo en Overleg met de colleges van Burgemeester en Wethouders van Ermelo en Rondje langs de fracties. Medio 2016 wil de rekenkamercommissie in gesprek gaan met raadsleden in Ermelo en om te spreken over het onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Jaarverslag en jaarplan Ermelo

12 2. Planning en middelen uitvoering In dit hoofdstuk geeft de rekenkamercommissie een planning weer voor de uitvoering van het Onderzoeksplan 2016 en een financiële onderbouwing hiervan Planning De onderzoeken naar dienstverlening (Ermelo) en kwaliteit informatievoorziening () worden naar verwachting in de loop van afgerond. Onderstaande tabel maakt de planning van de werkzaamheden van de rekenkamercommissie Ermelo in 2016 inzichtelijk. Figuur 1: Planning rekenkamercommissie Ermelo Jaarverslag Jaarplan 2016 Onderzoek dienstverlening (Ermelo) Onderzoek informatievoorziening () Gezamenlijk onderzoek Ermelo & Onderzoek Ermelo Onderzoek 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Om de bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren, onderneemt de rekenkamercommissie in 2016 de volgende activiteiten: reguliere vergaderingen; formulering onderzoeksopzetten en opdrachtverlening; begeleiden onderzoek en externe onderzoekers; communicatie / vertegenwoordiging rekenkamercommissie (richting raad, college, etc.); afstemmingsoverleg met auditcommissies Financiële onderbouwing Het budget van de rekenkamercommissie Ermelo - bedraagt in Dit komt overeen met 1,- euro per inwoner (peil 1 mei 2014), Artikel 13 in de verordening op de rekenkamercommissie legt de regels van besteding van dit budget vast. Daarin is eveneens opgenomen dat de rekenkamercommissie maximaal 50% van het budget van mee mag nemen naar In de begroting 2016 is opgenomen als restant van. Begroting 2016 Baten 2016 Lasten 2016 Primaire begroting Vergoedingen leden rkc: Restant vergadervergoedingen reiskosten, representatie en overige kosten Onderzoekskosten Secretaris Onderzoeksondersteuning door RKC leden Lidmaatschappen 550 Opleiding 300 Congressen/symposia 800 Onvoorzien Totaal Totaal Saldo 0 Jaarverslag en jaarplan Ermelo

13 A. Baten De baten worden gevormd door de bijdrage van de gemeenten Ermelo en. Beide gemeenten stellen 1,00 per inwoner beschikbaar. Tevens wordt het restant van het budget van (tot maximaal 50%) bij de begroting gevoegd. B. Vergoedingen aan de externe leden Onder deze post zijn de vergoedingen voor de externe leden begroot voor het begeleiden van onderzoeken, het geven van (schriftelijke) adviezen en het bijwonen van de reguliere bijeenkomsten. De externe leden verrichten ook werkzaamheden als het selecteren van onderzoeksopdrachten, het selecteren en contracteren van onderzoeksbureaus, het begeleiden van onderzoekers tijdens het onderzoek en het schrijven van notities over de uitkomst van deze onderzoeken. C. Secretaris en onderzoeksondersteuning Tot heeft de rekenkamercommissie gebruik gemaakt van externe ondersteuning van Necker van Naem. Deze externe ondersteuning bestond uit secretariële- en onderzoeksondersteuning. In 2016 zullen de secretariële werkzaamheden worden ingevuld door een griffiemedewerker. De onderzoeksondersteuning zal door de externe leden van de rekenkamercommissie zelf worden georganiseerd. Zij kunnen hiervoor gezamenlijk maximaal 15% van het beschikbare onderzoeksbudget benutten. D. Externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld (onderzoekskosten) De onderzoeken die de rekenkamercommissie verricht, worden naar verwachting uitgevoerd door externe bureaus onder leiding en regie van de rekenkamercommissie. E. Lidmaatschappen, Hierbij zal het gaan om eventuele lidmaatschap van de organisatie van rekenkamers (NVRR). F. Opleiding Hier gaat het om eventuele cursussen of bijscholing van de commissieleden. G. Congressen Dit gaat om het bijwonen van eventuele congressen, zoals het NVVR-congres. Jaarverslag en jaarplan Ermelo

14 Bijlage 1: Groslijst onderzoeksonderwerpen 2016 Nr Onderwerp Gemeente Toelichting Toegevoegd 1 Het nieuwe werken Kanteling als gevolg van de transformatie van de overheid naar meer extern gericht. Het onderzoek kan zich richten op de effectiviteit en het resultaat van het nieuwe werken. 2 Verbonden Partijen Onderzoek kan zich richten op de invloed van de gemeente op 3 Sociale werkvoorziening Ermelo en verbonden partijen en bestuurlijke legitimatie van de verbonden partijen, o.a. op de SDV. Belangrijk aandachtspunt bij onderzoek naar verbonden partijen is de rol van de raad, kaderstelling en controle. De rekenkamercommissie kan onderzoeken in hoeverre er een doelmatige en doeltreffende invulling is gegeven aan de wet sociale werkvoorziening. Daarbij kan de rekenkamercommissie kijken naar zowel de uitvoering bij de sociale dienst Veluwerand als de beleidskaders bij de gemeente en de relatie tussen beiden. Hoe kan de raad kaders stellen? 4 Waterfront Onderzoek dat zich o.a. richt op de geldstromen, risico s en informatievoorziening / doelmatigheid' en 'doeltreffendheid' van de verschillende pogingen die de afgelopen twaalf jaar zijn ondernomen om een theater te realiseren in het Waterfront in. 5 Kaderstellende rol Op welke wijze kan de raad zijn kaderstellende rol beter / optimaal invullen? 6 Regiegemeente Ermelo en 7 Bezuiniging openbaar groen 8 Politieorganisatie / veiligheidsregio 9 Personeelsbeleid / inhuur derden 10 Parkeeropbrengsten Ermelo en 11 Duurzaamheid Ermelo en 12 Afval(inzameling) Ermelo en 13 Bezuinigingen op cultuur Wat is de definitie, hoe kan de raad kaders stellen, voorbeeld burgerparticipatie, Right to Challenge, hoe zit het met aansprakelijkheid Effecten van de bezuinigingen in het algemeen en in het bijzonder voor burgers. Hoe verhoudt de kwaliteit zich in relatie tot de bezuinigingen? Doel van het onderzoek kan zijn om na te gaan welke invloed de raad heeft t.o.v. de aandacht voor se onderwerpen in de veiligheidsregio Doel van het onderzoek kan zijn om te gaan hoe doelmatig en doeltreffend de gemeente middelen inzet m.b.t. personeelsbeleid en op welke wijze het personeelsbeleid wordt afgestemd op de taken die worden uitgevoerd. Dit naar aanleiding van berichten over recente bezuinigingen (28 FTE) en het daarop volgende bericht dat er mensen aangenomen moeten worden en gebruik wordt gemaakt van externe inhuur. Bij dit onderzoek kan ook worden betrokken hoe inhuur derden zich verhoudt tot verbonden partijen van de gemeente, bijvoorbeeld: wat wordt uitbesteed aan Meerinzicht en wat zijn hiervan de kosten? Doel van het onderzoek kan zijn de raad inzicht te geven in de effecten van het parkeerbeleid. Aanleiding is de tegenvallende inkomsten uit parkeren. Welke effecten worden met het duurzaamheidsbeleid bereikt? Hoeveel geld is hiermee gemoeid? Waar wordt dat aan besteed? Welke indicatoren kunnen worden benoemd om te komen tot effectief (verbeterd) beleid? Effecten van het afvalbeleid van de gemeente. Diverse gemeenten in de regio hanteren verschillende systemen rondom afval inzamelen en verwerken. Is het al dan niet vooraf scheiden van afval effectief? Hoe weten we zeker dat ons afval wordt gescheiden bij Omrin? Enkele jaren geleden is besloten om de subsidie aan culturele instellingen te verminderen. Dit zou moeten leiden tot meer cultureel ondernemerschap. Echter, de ene organisatie lijkt hiertoe beter in staat dan de andere organisatie. Wat is het effect van deze ontwikkeling? Welke factoren maken dat organisaties cultureel ondernemerschap succesvol oppakken? Jaarverslag en jaarplan Ermelo

15 14 Veiligheid Effectiviteit en efficiëntie van het veiligheidsbeleid en sturing van de raad hierop. Het onderzoek dient te leiden tot inzicht in wat er gerealiseerd wordt met het beschikbare budget. 15 Aanbesteding Ermelo Doelmatigheid aanbestedingen, met name infrastructurele werken 16 Handhavingsbeleid Ermelo Rechtmatigheid handhavingsbeleid, alle regels handhaven of keuzes maken/ prioriteiten stellen, welke informatie krijgt de raad hierover 17 Wmo Ermelo en Welke effecten heeft het beleid van de gemeente op dit terrein? Komt het beschikbare geld bij de mensen die het nodig hebben? Welke relatie is er tussen het toegewezen budget en de beoordelingscriteria? Kan er geld overblijven als gevolgd van de normen en wat gebeurt hier mee? 18 Kerkdennen Ermelo bedrijventerrein, overlast voor omwonenden, verschillende scenario s om probleem op te lossen 19 Subsidiebeleid Ermelo en 20 Beheer openbare ruimte Ermelo en 21 Toerisme Ermelo en Effectiviteit subsidies, subsidie als maatregel om beleidsdoelen te realiseren. Doelstelling van het onderzoek kan luiden Vaststellen of de gemeenten Ermelo en, gegeven de beleidskaders van de gemeenteraad, het beheer van de openbare ruimte doelmatig en doeltreffend uitvoert. Daarbij kan de rekenkamercommissie kijken naar basisbudgetten, extra middelen en mogelijkheden tot verbetering. Ook zou een meerjarenanalyse mogelijk zijn. Een mogelijk doel van dit onderzoek is na te gaan wat het toerismebeleid inhoudt en wat gezegd kan worden over de effecten van het beleid. Ook kan bekeken worden welke middelen worden geïnvesteerd, in hoeverre het beleid en de middelen toereikend zijn om de doelstellingen te realiseren. Zijn er lessen uit andere gemeenten die betrokken kunnen worden op Ermelo en? Re integratie beleid Ermelo en 23 Schuldhulpverlening Ermelo en Een doelstelling van een dergelijk onderzoek is een beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk reintegratiebeleid in het algemeen, maar kan verder gespecifieerd worden door naar de re integratie bedrijven of specifieke projecten te kijken. Een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de schuldhulpverlening. Wordt de doelgroep voldoende bereikt en levert de werkwijze om mensen in de schuldhulpverlening te krijgen en vervolgens de financiële problemen op te lossen voldoende resultaat op. Aanvullende vraag hierop zou kunnen zijn; kan er in de nabije toekomst, waar naar verwachting meer mensen gebruik gaan maken van schuldhulpverlening, op een efficiëntere manier gewerkt worden, waardoor er meer middelen beschikbaar zijn voor een grotere doelgroep? Jaarverslag en jaarplan Ermelo

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Maart 2017 Met genoegen bieden wij u de tweede nieuwsbrief van de rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk aan. Middels deze nieuwsbrief willen we u

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT JAARPLAN 2017 1 JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT I. Missie rekenkamercommissie De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Coevorden Jaarverslag 2007 Gemeente Coevorden Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T (0524) 598 598 E rekenkamer@coevorden.nl I www.coevorden.nl/rekenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2016 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Martin Monkel Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g 2015 / 2016 Rekenkamercommissie Heerenveen Jaarverslag 2015/2016 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Samenstelling rekenkamercommissie 4 3. Werkwijze 4 4. Onderzoeksprotocol 4 5.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema

Lokale rekenkamer Leerdam. Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Jaarplan 2017 Lokale rekenkamer Leerdam Leden: Postadres: E-mail: Website: Jos Buijserd (voorzitter) Karin van den Berg Carlo van Dijk Harmen Binnema Postbus 15, 4140 AA Leerdam rekenkamer@leerdam.nl www.leerdam.nl/bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2009 EN PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2010 Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2010 Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. GROSLIJST... 3 3. ONDERZOEKSPLAN 2010...3 3.1 EVALUATIE BELEID VEILIG UITGAAN IN ALKMAAR (2003-2009)... 4 3.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een

Nadere informatie

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe

Olst/Wijhe, doc. nr.: MID-NF. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe, 2008. doc. nr.: 0808-93-MID-NF Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Olst-Wijhe 1. Inleiding Dit is het tweede jaarverslag van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum: 27 maart 2014 Onderwerp: Aanbieding jaarverslag 2013 Geachte raad, Hierbij bied ik u aan het jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie Wormerland. Het jaarverslag

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Beverwijk, maart 2015 Voorwoord De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Vastgesteld: 21 maart 2013 1 Voorwoord De Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer (RKC) is in het voorjaar van 2012 ingesteld. Omdat de activiteiten in de 2 e helft

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Rekenkamercommissie Noordoostpolder

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Rekenkamercommissie Noordoostpolder Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Rekenkamercommissie Noordoostpolder Jaarverslag 2015 Inleiding In het jaar 2015 heeft de rekenkamercommissie Noordoostpolder één onderzoek afgerond en is een tweede

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum

Jaarverslag 2007. Rekenkamercommissie gemeente Renkum Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie gemeente Renkum Inhoudsopgave pag. 1. Organisatie 3 - samenstelling 3 - werkwijze 3 - evaluatie werkzaamheden 2007 3 - onderzoeksjaarplan 2007 4 - vergaderingen / bijeenkomsten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ...

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ... Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2016 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland Maart 2017 Jaarverslag 2016 Inleiding Het doel van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Terneuzen 23 januari 2013 Samenstelling van de Rekenkamercommissie Terneuzen de heer drs. A.W. Zabel (voorzitter) de heer M.A. de Doelder (lid)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag Rekenkamercommissie De Ronde Venen 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave jaarverslag 2 Inleiding 3 Samenstelling 3 Afronding onderzoeken gestart in 2011 3 Onderzoeksagenda

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERZOEKSPLAN 2015

JAARVERSLAG 2014 ONDERZOEKSPLAN 2015 JAARVERSLAG 2014 EN ONDERZOEKSPLAN 2015 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BIJEENKOMSTEN... 3 3. ONDERZOEKEN 2014... 3 4 ONDERZOEKSPLAN 2015... 4 4.1 GROSLIJST... 4 4.2 ONDERZOEKSPLAN

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum

Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Jaarplan 2007 Rekenkamercommissie Gemeente Bussum Inhoud 1. Algemeen 1.1. Instelling 3 1.2. Onafhankelijke positie 3 1.3. Ambiteniveau 3 1.4. Communicatie 3 1.5. Taken van de rekenkamercommissie 4 1.6.

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland april 2014 Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en werkplan Rekenkamercommissie De Bilt

Jaarverslag 2015 en werkplan Rekenkamercommissie De Bilt Jaarverslag 2015 en werkplan 2016 Rekenkamercommissie De Bilt Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De rekenkamercommissie... 4 Missie... 4 Samenstelling... 4 Groslijst... 4 Vergaderingen en externe contacten...

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2007 Voorwoord De Rekenkamercommissie Deventer biedt u hierbij, onder verwijzing naar het wettelijke voorschrift daartoe en artikel 17 van haar Reglement van Orde,

Nadere informatie

1. Inleiding Onderzoeken 4

1. Inleiding Onderzoeken 4 Jaarverslag 2015 Colofon Publicatie van de Rekenkamercommissie Woerden Betreft: Jaarverslag 2015 Vastgesteld op: 16 februari 2016 Contact: Postbus 45 3440 AA Woerden rekenkamer@woerden.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Februari 2010 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 De drie w-vragen 7 2.1 Wat heeft de rekenkamercommissie willen bereiken? 7 2.2 Wat heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 26 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Samenstelling Rekenkamercommissie... 4 3 Onderzoeksonderwerpen...

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 December 2014

Jaarplan 2015 December 2014 December 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Onderzoeken in 2015... 5 3. Werkwijze en organisatie... 7 4. Communicatie... 8 5. Begroting... 9 Bijlagen: - Groslijst... 11

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen Jaarverslag 2006 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en Voorst (verder de Rekenkamercommissie)

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderzoeken... 4 2.1. Stichting Cultura... 4 2.2. Informatievoorziening grote projecten... 4 2.3. Voortgang onderzoek leges en tarieven... 5 3. Ontwikkelingen...

Nadere informatie

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. Dit doen wij over de periode vanaf onze benoeming - 12 november 2015 - tot en met 31 december 2016. De vorige rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN

REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN REKENKAMERCOMMISSIE HULST-TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld op Kennis van genomen door de gemeenteraad van Hulst op 11 juni 2015. Kennis van genomen door de gemeenteraad van Terneuzen op 4 juni 2015.

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015

Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag rekenkamer Venlo 2015 1 Rekenkamer Venlo Missie en doelstellingen Vernieuwing Samenstelling rekenkamer Reglementen en voorschriften Overleg en afstemming 2 Onderzoeken Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Onderzoeken Overige activiteiten 2017

1. Inleiding. 2. Onderzoeken Overige activiteiten 2017 JAARVERSLAG 2017 VOORWOORD Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar een verslag op van haar werkzaamheden van het voorgaande jaar. Voor

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2011

Jaarverslag Jaarplan 2011 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 Maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2010 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Onderzoeken 4 6. Verantwoording budget 8 Jaarplan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: 0BOnderzoeksprogramma 2017 1BRekenkamercommissie Hengelo 2BSamenstelling De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden: Externe leden: De heer N.S. Groenendijk (voorzitter)

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Vastgesteld: 21 februari 2012 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr. A.V.N.M. Steur (tot en met juli 2011) De heer

Nadere informatie

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 - Juridische borging privacy (begonnen in 2016) - Externe inhuur (begonnen in 2016) - Sociaal domein (nog in te vullen) - Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 51.000,00 PM Totaal 51.000,00 - Uitgaven : Onderzoeken

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Inleiding De rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voert onderzoek uit met inachtneming van de in dit protocol beschreven

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland Onderzoeksprotocol Vastgesteld door de Rekenkamercommissie SED op 16 mei 2017 Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland Postbus

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid Onderzoeksopzet Armoedebeleid Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen juni 2011. Rekenkamercommissie Heerenveen Onderzoeksopzet armoedebeleid 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp 9 april Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht

Jaarverslag 2008 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp 9 april Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Jaarverslag 2008 en Jaarplan 2009 J.G. Honcoop van der Wulp 9 april 2009 Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Inhoudsopgave Jaarverslag 2008 Hoofdstuk 1 Werkzaamheden

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie Ooststellingwerf Jaarverslag 2011 Voorwoord Op 12 mei van het verslagjaar verscheen Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers. Dit Eindrapport, vervaardigd door Berenschot

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma 2014 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle- Mei 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Doel en samenstelling van de rekenkamercommissie... 3 2 Jaarverslag 2013...

Nadere informatie

JAARVERSLAG JAAR VERSLAG 12

JAARVERSLAG JAAR VERSLAG 12 RSLAG 2012 JAARVERSLAG COLOFON Veenendaal, februari 2013 De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal bestaat uit twee interne leden en drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn

Onderzoeksprotocol. Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - mei 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Keuze onderwerpen 6 3. Onderzoeksopzet en aankondiging

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 EN 2012

JAARVERSLAG 2011 EN 2012 JAARVERSLAG 2011 EN 2012 Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeken 2.1 Effectiviteit behandeling bezwaarschriften 3 2.2 Verstrekte geldleningen en garanties derden 4 3. Kennismakingen, deelname

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014

JAARVERSLAG 2013 ONDERZOEKSPLAN 2014 JAARVERSLAG 2013 EN ONDERZOEKSPLAN 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN BIJEENKOMSTEN...3 3. ONDERZOEKSPLAN 2013...3 3.1 EVALUATIE MINIMABELEID...3 3.2 OPVOLGONDERZOEK EVALUATIE

Nadere informatie

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest In overeenstemming met artikel 3.1 van de Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Soest 2007 heeft de rekenkamercommissie Soest ten behoeve van vergaderingen

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie