JAARVERSLAG Rekenkamer Dordrecht. Rekenkamercommissie Alblasserdam. Rekenkamercommissie Drimmelen. Rekenkamercommissie Sliedrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010. Rekenkamer Dordrecht. Rekenkamercommissie Alblasserdam. Rekenkamercommissie Drimmelen. Rekenkamercommissie Sliedrecht"

Transcriptie

1

2 JAARVERSLAG 2010 Rekenkamer Dordrecht Rekenkamercommissie Alblasserdam Rekenkamercommissie Drimmelen Rekenkamercommissie Sliedrecht

3 Foto 1: vlnr. Willem Schneider, Minca Verboom, Sylvia Khadjé, Daan Massie Rekenkamer Dordrecht: Postadres Postbus AA Dordrecht Telefoon (078) Internet Contactpersoon: Naam drs. D.V.J. (Daan) Massie Telefoon (078) (06) Het jaarverslag is onder verantwoordelijkheid van de waarnemend directeur rekenkamer tot stand gekomen. Opmaak en redactie: S. (Sylvia) Khadjé Publicatie: april Jaarverslag 2010

4 Rekenkamer Dordrecht Oprichting De gemeenteraad van Dordrecht heeft op 11 november 2003 besloten tot de instelling van de Rekenkamer Dordrecht. Het is haar missie om de rol van de raad te versterken. De Rekenkamer Dordrecht is georganiseerd volgens het 'directeursmodel'. Om de Rekenkamer Dordrecht zo veel mogelijk onafhankelijkheid te geven, heeft de raad indertijd voor dit model gekozen. Op 1 augustus 2010 is dhr. D.V.J. Massie benoemd tot waarnemend directeur. Doel De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rapporten van de rekenkamer zijn een aanknopingspunt voor dit bestuur om rekenschap af te leggen aan de burgers. Positie De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Dordrecht. Haar taken en bevoegdheden zijn beschreven in de Gemeentewet en de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening op de Rekenkamer De gemeenteraad en burgers kunnen de rekenkamer om een onderzoek verzoeken. Hoewel de rekenkamer onafhankelijk is in haar onderwerpkeuze, zal ieder onderzoek moeten bijdragen aan haar missie. De rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoeksplan en jaarverslag op. Onderzoek Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen (raad en college), diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd. Rapporten De onderzoeksresultaten gaan vergezeld van aanbevelingen. Voor zover hun handelen onderwerp van onderzoek vormt, krijgen de betrokken organen, diensten en (gesubsidieerde) instellingen de gelegenheid om te reageren op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Daarna biedt de directeur het rapport aan de raad aan. Samenstelling Rekenkamer Dordrecht Bij de rekenkamer zijn momenteel 4 personen werkzaam: Daan Massie (waarnemend directeur), Willem Schneider (medior onderzoeker Rekenkamercommissies Alblasserdam en Drimmelen), Minca Verboom (medior onderzoeker Rekenkamer Dordrecht) en Sylvia Khadjé (secretaresse). Jaarverslag

5 Voorwoord Geachte leden van de raad, graag bied ik u het jaarverslag 2010 van de Rekenkamer Dordrecht en de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Drimmelen en Sliedrecht aan. Naast het publiceren van zes rapporten, is 2010 een turbulent jaar geweest. In januari 2010 heeft de Rekenkamer Dordrecht een opzeggingsbrief van de gemeente Sliedrecht ontvangen met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst. 1 Daarentegen is de overeenkomst met de gemeente Drimmelen in maart 2010 verlengd. Juni 2010 werd bekend dat het college van de gemeente Alblasserdam het budget van de rekenkamercommissie wil halveren. Juni 2010 word ik benoemd als voorzitter van de Rekenkamercommissie Drimmelen. Eind juli verstuurt de voormalig rekenkamer directeur een open brief aan de media over het onderzoek bestuurlijk netwerk. Dit leidt tot veel media-aandacht. In augustus 2010 treedt de rekenkamer directeur uit dienst en benoemt de raad mij tot waarnemend directeur. In oktober wordt een discussie gestart over de toekomst van de Rekenkamer Dordrecht. Dezelfde maand word ik benoemd tot voorzitter van de Rekenkamercommissie Alblasserdam. November 2010 publiceert de Rekenkamer Dordrecht het onderzoeksplan. De raadsleden kiezen voor een onderzoek naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid, acquisitiebeleid en de bijzondere bijstand. In december discussieert de raad van de gemeente Dordrecht over de inrichting van de rekenkamer. Het functioneren van het onderzoeksbureau staat hierbij niet ter discussie. 2 Het bureau zal vanaf september 2011 worden aangestuurd door een rekenkamercommissie. Langs deze weg bedank ik graag de griffiers van de gemeente Dordrecht, Alblasserdam, Drimmelen en Sliedrecht voor de samenwerking. Daan Massie Waarnemend Directeur Rekenkamer Dordrecht 1 Brief d.d. 11 december Brief d.d. 24 februari Jaarverslag 2010

6 Inhoudsopgave 1. Rekenkamer Dordrecht Samenstelling Gepubliceerde rapporten Doorwerking rapporten 7 2. Rekenkamercommissie Alblasserdam Samenstelling commissie Gepubliceerd rapport Verlenging samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Drimmelen Samenstelling commissie Gepubliceerde rapporten Overige werkzaamheden Verlenging samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Sliedrecht Samenstelling commissie Gepubliceerd rapport Beëindiging samenwerkingsovereenkomst Financieel resultaat Rekenkamer Dordrecht, Alblasserdam, Drimmelen en Sliedrecht Geraamde baten en lasten Werkelijke baten en lasten Jaarverslag

7 1. Rekenkamer Dordrecht 1.1 Samenstelling In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke werkzaamheden door de Rekenkamer Dordrecht in 2010 zijn verricht (zie paragraaf 1.2). Daarnaast is de rekenkamer nagegaan wat de doorwerking van de in 2009 gepubliceerde rapporten is geweest (zie paragraaf 1.3). Dhr. Hindriks is tot 1 augustus 2010 directeur van de Rekenkamer Dordrecht, dhr. Massie neemt hem vanaf die datum waar. 1.2 Gepubliceerde rapporten Spiegel van de begroting publicatie januari 2011 In 2010 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar de kwaliteit en bruikbaarheid van het jaarverslag De resultaten van dit onderzoek zijn - iets later dan gepland- in januari 2011 aan de raad aangeboden. Bij dit onderzoek is de rekenkamer ondersteund door Berk Accountants en Belastingadviseurs. Gedurende de onderzoeksperiode heeft de rekenkamer 2 sessies georganiseerd met de leden van de Auditcommissie Dordrecht. Hierin hebben de leden kunnen inbrengen wat zij van het jaarverslag 2009 vinden en waar zij verbetermogelijkheden zien. De mening van de auditcommissie is terug te vinden in het eindrapport. Ook heeft de rekenkamer de kwaliteit van het jaarverslag zelf getoetst. De bevindingen van het onderzoek zijn in december 2010 voor wederhoor aangeboden aan de gemeentesecretaris. In goed overleg zijn de opmerkingen van de ambtelijke organisatie verwerkt in het rapport. In dezelfde maand is het rapport - inclusief aanbevelingen- voor wederhoor aangeboden aan het college van B en W. In zijn reactie geeft het college aan al de aanbevelingen over te nemen. Maart 2011 is het rapport in de adviescommissie besproken. Deze commissie spreekt haar waardering uit voor het stuk en adviseert de raad het rapport als geheel voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen. Verder adviseert de commissie naar aanleiding van het rekenkamerrapport het college te verzoeken het jaarverslag jaarlijks op te stu- 6 Jaarverslag 2010

8 ren voor de Kordes Trofee. 3 Eind maart heeft de raad het rapport als hamerstuk behandeld en overeenkomstig het advies van de commissie besloten Onderzoek naar de Eindverantwoording Dordrecht werkt door! publicatie februari 2010 De aanleiding voor dit onderzoek is een aantal toezeggingen van het college in In dat jaar behandelt de raad het rekenkamerrapport Zes sterren, onderzoek Meerjarenbeleidsprogramma Vervolgens heeft de rekenkamer in 2009 onderzoek gedaan naar de navolging van de toezeggingen van het college en de aanbevelingen, die naar aanleidding van dit rapport zijn gedaan. Ook kijkt de rekenkamer naar de kwaliteit van de eindverantwoording van het college over de effecten en de resultaten van het MJP Dordrecht Tijdens de vergadering van de auditcommissie van april 2010 wordt dit rapport behandeld. De raad besluit mei 2010 de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen. Tevens vraagt de raad het college een MJP op te stellen en dit in de gemeenteraad van november 2010 ter vaststelling aan te bieden. Ook vraagt de raad het college de opdracht te geven om doelstellingen uit het MJP integraal in de begroting op te nemen. De rekenkamer heeft interviews gehouden om te kijken naar de doorwerking. Volgens de geïnterviewden heeft het rapport doorwerking gehad, hoewel de aanbevelingen voorspelbaar waren. Met betrekking tot het proces van toekomstige onderzoeken krijgt de rekenkamer van geïnterviewden het advies om het Stads- en Bestuurscentrum SBC meer bij het onderzoek te betrekken. 1.3 Doorwerking eerder gepubliceerde rapporten In 2009 heeft de rekenkamer drie rapporten gepubliceerd. Aan de hand van gesprekken met de betrokken ambtenaren is de rekenkamer nagegaan wat de doorwerking van deze rapporten is geweest. Uit de onderstaande paragraaf wordt duidelijk dat twee van de drie rapporten (in)directe doorwerking hebben gehad. 3 Prijs voor het beste jaarverslag van Nederland. Jaarverslag

9 Sturen met de Buren publicatie juli 2009 De aanleiding voor dit onderzoek is de vraag die bij de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en de Rekenkamer Dordrecht leeft naar de sturing van de verschillende gemeenteraden aan de beleidsvorming en uitvoering in Drechtstedenverband. De sturingsmogelijkheden bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), het Service Centrum Drechtsteden (SCD) en het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) worden als casestudies bestudeerd. Het rekenkamerrapport is als ingekomen stuk november 2009 aangeboden aan de raad. Aanvankelijk wilde de raad het rapport gezamenlijk met de in dit rapport genoemde andere gemeenten bespreken. December 2009 besluit de auditcommissie het rapport 'Sturen met de buren' tijdens een aparte bijeenkomst georganiseerd met de Auditcommissies van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht te behandelen. Bij navraag van de griffie in het najaar van 2010 blijkt dit rapport in alle andere genoemde gemeenten al besproken te zijn. De auditcommissie adviseert daarom het rekenkamerrapport als ter kennisnamestuk te agenderen voor de raad van oktober Het rapport is derhalve niet door de raad expliciet geaccordeerd. Het is ter kennisname aangenomen. De rekenkamer heeft interviews gehouden om te kijken naar de ambtelijke doorwerking. Uit de interviews blijkt dat deze doorwerking er is. Zo heeft het SBC voor het Drechtstedenbestuur een notitie over het toekomstperspectief van de Drechtsteden opgesteld. Ambtelijk wordt ook aangegeven dat de hoofdconclusies aansluiten bij de bevindingen. De aanbevelingen van het rapport benadrukken volgens geïnterviewden nog eens de grote waarde en aandacht voor de sturingsmogelijkheden en het inzichtelijk maken van het bereiken van de gestelde doelen in Drechtstedenverband Onderzoek naar funderingsproblemen Palen boven water publicatie mei 2009 In het rapport Palen boven water heeft de rekenkamer onderzocht op welke wijze het gemeentebestuur van Dordrecht met het funderingsprobleem van woningen is omgegaan. De auditcommissie behandelt het onderzoeksrapport augustus Daarna volgt in november bespreking in de adviescommissie. Bij behandeling in de raad van december worden de aanbevelingen niet overgenomen. In de raad legt de fractie van Beter Voor Dordt een stemverklaring af waarin wordt gemeld dat deze fractie de conclusies van het rapport onderschrijft. 8 Jaarverslag 2010

10 Uit een gesprek met betrokken ambtenaren komt naar voren dat er na publicatie van het rapport beleidswijzigingen (subsidies en aanschrijvingen) zijn doorgevoerd. De rekenkamer ziet dit als een signaal van indirecte doorwerking van het rapport Onderzoek 213a Leren verantwoording afleggen publicatie februari 2009 Naast dat de Rekenkamer onderzoeken uitvoert naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, voert ook het college van B en W in het kader van artikel 213a gemeentewet onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. In het rapport leren verantwoording afleggen stelt de rekenkamer zich de vraag wat de mogelijke bepalende factoren zijn voor het uitvoeren van 213a - onderzoeken en voor de kwaliteit van dit onderzoek in de gemeente Dordrecht. Maart 2009 heeft de rekenkamer het onderzoeksrapport aan de raad aangeboden. In augustus is dit rapport in de auditcommissie besproken. In december 2010 is het rapport behandeld in de raadsvergadering. De raad heeft besloten het rapport voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen niet over te nemen. De aanbevelingen zijn dan ook niet uitgevoerd. De rekenkamer is nagegaan of het rapport indirecte doorwerking heeft gehad. Dit is niet geval. Met andere woorden de gemeentelijke organisatie is niet anders gaan werken. Jaarverslag

11 2. Rekenkamercommissie Alblasserdam 2.1 Samenstelling commissie De Rekenkamercommissie Alblasserdam bestaat uit één extern lid, te weten de (waarnemend) directeur van de Rekenkamer Dordrecht. Deze rekenkamercommissie koopt, voor de onderzoeken en secretariële ondersteuning, capaciteit in bij de Rekenkamer Dordrecht. De directeur van de Rekenkamer Dordrecht vertrekt per 1 augustus De waarnemend directeur van de Rekenkamer Dordrecht, wordt in oktober geïnstalleerd als voorzitter van de Rekenkamercommissie Alblasserdam. 2.2 Gepubliceerd rapport Een goede raad: meer inzicht in toezicht publicatie januari 2011 De aanleiding voor dit rapport is dat de gemeenteraad meer inzicht wil in de handhaving van de regelgeving van toezicht bij Woningbouw en bij Milieubeheer. De rekenkamercommissie kiest in 2010 voor een interactieve benadering, waarbij ze de auditcommissie, het college en ambtelijke organisatie tijdens het onderzoek betrekt. Dit komt tot uiting bij het onderzoek bij het rapport Handhaving. Na de behandeling van het rapport Landvast Lessen in december 2009 polst de rekenkamercommissie in februari 2010 de Auditcommissie over de keuze van een nieuw onderwerp. De commissie kiest na een afweging voor het onderwerp Handhaving. Voor dit onderwerp is een breed draagvlak in de auditcommissie. De rekenkamercommissie richt zich bij het onderwerp op de eenheid Bouw en Woningtoezicht (BWT) en de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Andere items als de handhaving van de Algemene Politieverordening (APV) en handhaving bij de Sociale Dienst worden vanwege het beperkte budget niet onderzocht. In juni 2010 gaat de auditcommissie akkoord met de inhoud van de startnotitie over Handhaving. De leden komen inhoudelijk niet met wijzigingsvoorstellen. In het najaar wordt het rapport besproken. De rekenkamercommissie licht de verantwoordelijk wethouder in over de voorlopige resultaten, die negatief uitpakken voor BWT. Ook geeft de voorzitter aan dat de Milieudienst Zuid-Holland Zuid maar in beperkte mate (en tegen een verhoogd budget) meewerkt aan het onderzoek. 10 Jaarverslag 2010

12 In januari 2011 wordt het rapport verstuurd naar de gemeenteraad. Tijdens de behandeling in de auditcommissie en in de commissie Bestuur in februari 2011 complimenteren de fracties de rekenkamer met het rapport en gaan akkoord met de aanbevelingen van het rapport. Het rapport krijgt aandacht in de lokale pers, zoals Alblasserdam.nieuws en in AD/Dordtenaar. 2.3 Verlenging samenwerkingsovereenkomst De voorzitter van de rekenkamercommissie stelt in overleg met de griffier een samenwerkingsovereenkomst op. In plaats van het tot nu toe gebruikelijke eenjarige samenwerkingsovereenkomst, wordt de duur van de overeenkomst twee jaar. Afgesproken is ook dat voor 2011 en 2012 de rekenkamercommissie één rapport publiceert. Jaarverslag

13 3. Rekenkamercommissie Drimmelen 3.1 Samenstelling commissie De samenstelling van deze commissie bestaat tot de raadsverkiezingen van maart 2010 uit vier raadsleden. Na de raadsverkiezingen is de commissie uitgebreid tot vijf raadsleden: 1 van lijst Harry Bakker, 1 van CAB, 1 Groenlinks, 1 VVD, 1 Groen Drimmelen. De voorzitter is extern en is tevens (waarnemend) directeur van de Rekenkamer Dordrecht. 3.2 Gepubliceerde rapporten Kredietbeheer publicatie maart 2010 De aanleiding van het rapport was het gebrek aan inzicht bij de gemeenteraad in het verloop van de investeringen. Hierbij ging het vooral om de vraag of de investeringskredieten een onnodig groot beslag leggen op de begroting. Dit rapport is gepubliceerd in maart Het rapport kwam in juni in de raad, die de aanbevelingen uit het rapport overnam Subsidieverwerving publicatie maart 2010 De aanleiding voor het rapport was de vraag in de gemeenteraad of de gemeente optimaal gebruik maakt van de subsidies, die de provincie Noord-Brabant, de rijksoverheid en de Europese Unie ter beschikking stellen. Het rapport is gepubliceerd in maart In juni vergadert de raad over dit rapport. De raad besluit de meeste aanbevelingen van het rapport over te nemen. 12 Jaarverslag 2010

14 3.3 Overige werkzaamheden Behalve de publicatie van twee rapporten heeft de rekenkamercommissie het jaarverslag 2009 opgesteld. Daarnaast schrijft ze een oriëntatienotitie over de inhuur van externen Jaarverslag publicatie februari 2010 De rekenkamercommissie heeft in het jaarverslag 2009 uitgebreid gekeken naar de doorwerking van de eerder opgestelde rapporten. Deze doorwerking blijkt aanwezig te zijn. Uit de bespreking in de commissie blijkt dat de rapporten van de onderzoeker (het rapport Werkwaardig uit 2007 en het rapport Beeldverschillen uit 2008) beter gewaardeerd worden door de commissieleden dan die van externe inhuur (het rapport De Toren gecontroleerd, het rapport Kredietbeheer en het rapport Onderzoek Subsidieverwerving ) Inhuur van externen De onderzoeker van de rekenkamercommissie heeft een uitgebreide keuzenotitie geschreven over de inhuur van externen. De commissie heeft deze notitie intern besproken. Een afvaardiging van deze rekenkamercommissie heeft de notitie in februari ook besproken met de gemeentesecretaris. Naar aanleiding van dit gesprek besloten de leden van de commissie verder geen onderzoek naar dit onderwerp te doen. 3.4 Verlenging samenwerkingsovereenkomst De rekenkamercommissie heeft na de verkiezingen in maart 2010 opnieuw een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rekenkamer Dordrecht. De overeenkomst geldt tot eind De onderzoekscapaciteit huurt de rekenkamercommissie in van de Rekenkamer Dordrecht. Jaarverslag

15 4. Rekenkamercommissie Sliedrecht 4.1 Samenstelling commissie De rekenkamercommissie bestaat tot de verkiezingen van maart 2010 uit één raadslid en één burgerraadslid. De voorzitter is extern. Tot 1 mei 2010 is de directeur van de Rekenkamer Dordrecht ook de voorzitter van de Rekenkamercommissie Sliedrecht. 4.2 Gepubliceerd rapport Resultaat onderzoek Kerkbuurt en Kunstgrasvelden - gepubliceerd in juli 2010 De rekenkamercommissie heeft in juli een onderzoek gepubliceerd over de uitvoering van de aanbevelingen die de raad in 2003 en 2004 heeft aangenomen. Dit waren dertig aanbevelingen van het college naar een onderzoek naar de aanleg van twee kunstgrasvelden en een onderzoek naar de renovatie van de Kerkbuurt. De commissie maakte hierbij onderscheid tussen de opzet (zijn de aanbevelingen in vastgestelde documenten vastgelegd) en de werking (is er een doorwerking van de aanbevelingen in het beleid). Bij de opzet scoort de gemeente hoog, bij de doorwerking is de score lager. In september en oktober behandelt de raad het rapport. Naar aanleiding van opmerkingen uit de raad zegt de burgemeester een evaluatie toe. Ook zegt de burgemeester een concreet plan toe waaruit een aanpak blijkt om die verbeteringen te realiseren, voorzien van meetbare doelstellingen en een duidelijke tijdafbakening. 4.3 Beëindiging samenwerkingsovereenkomst In januari 2010 stemt de gemeenteraad in met de beëindiging van ede samenwerkingsovereenkomst per 1 mei De gemeenteraad kiest er voor om de onderzoekscapaciteit van de Rekenkamer Dordrecht niet meer in te huren. Hoewel de samenwerking tussen gemeentesecretaris en onderzoeker goed was, was er sprake van een lange doorlooptijd van de onderzoeken. Ook de communicatie tussen de voorzitter van de rekenkamercommissie en de raad was voor verbetering vatbaar. 14 Jaarverslag 2010

16 5. Financieel resultaat Rekenkamer Dordrecht, Alblasserdam, Drimmelen en Sliedrecht 5.1 Geraamde baten en lasten 2010 Voor 2010 dient de rekenkamer een begrotingsaanvraag van in. 4 Naast dit bedrag dragen de rekenkamercommissies waarmee de Rekenkamer Dordrecht (Alblasserdam, Sliedrecht en Drimmelen) samenwerkt bij aan de begroting van de Rekenkamer Dordrecht. De totale geraamde baten zijn Dit bedrag is gelijk aan de geraamde lasten Zie eveneens onderstaande tabel. Tabel 1: Begrotingsaanvraag 2010 in euro s ( ) uit de programmabegroting Dordrecht 2010 Geraamde baten 2010 Geraamde lasten 2010 Bijdrage Dordrecht Lasten rekenkamer Alblasserdam Sliedrecht Drimmelen Balanstotaal Balanstotaal De personeelskosten zijn opgebouwd uit salariskosten (2,83 fte) 5, werkgeverslasten (ABP, fiscus, sociale verzekeringen, zorgverzekeringswet en sociale uitkeringen) en levensloop, eindejaarsuitkering en vakantietoelage. In de personeelskosten zitten ook de lasten van de medior onderzoeker (die voornamelijk regionaal onderzoek uitvoert). Tegenover deze geraamde lasten staan de geraamde baten Alblasserdam, Sliedrecht en Drimmelen. De geraamde materiële kosten bestaan onder meer uit huur, kantoorbehoeften, drukkosten (van de rapporten) en de doorberekening van het Service Centrum Drechtsteden (SCD). Voor de inhuur van externe onderzoeksbureaus is bij de oprichting van de rekenkamer een bedrag van plusminus gereserveerd. Tabel 2: Opbouw geraamde lasten 2010 in euro s ( ). Geraamde lasten 2010 Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal geraamde lasten In de programmabegroting 2010 is een bedrag van opgenomen. In 2010 is de begroting gewijzigd. Het budget van de rekenkamer is met verlaagd ivm taakstellingen slimmer inhuren, terugdringen ziekteverzuim en verlaging van de kosten basispakket SCD. Zie ook mail planning en control adviseur 15 maart Directeur (0,33 fte), senior onderzoeker (1 fte), medior onderzoeker (1 fte) en secretaresse (0,5 fte). Jaarverslag

17 5.2 Werkelijke baten en lasten 2010 De werkelijke baten van de rekenkamer zijn hoger dan geraamd ( ). 6 Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de inkomsten over 2009 van de bijdrage van de gemeente Drimmelen en Sliedrecht is doorgeschoven naar Het onderzoek van 2009 is voor deze gemeenten in 2010 afgerond en hiervoor zijn ook kosten gemaakt in De samenwerking met de gemeente Sliedrecht is maart 2010 beëindigd. 7 Op verzoek van deze gemeente heeft de rekenkamer een onderzoek naar projectmanagement afgerond. Buiten de samenwerkingsovereenkomst om, zijn hiervoor kosten in rekening gebracht. De waarnemend directeur van de rekenkamer tekent hierbij aan dat de uiteindelijke kosten van het onderzoek hoog zijn geweest. Tabel 3: Werkelijke baten en lasten Dordrecht, Alblasserdam, Sliedrecht en Drimmelen 2010 rekenkamer in euro s ( ). Werkelijke baten 2010 Werkelijke lasten 2010 Bijdrage Dordrecht Lasten rekenkamer Alblasserdam Resultaat rekenkamer Sliedrecht Drimmelen Balanstotaal Balanstotaal De werkelijke lasten van de rekenkamer zijn lager dan geraamd. 8 Dit wordt veroorzaakt door lagere materiële en externe onderzoekskosten. Hoewel de bijdrage van de rekenkamer aan het SCD in 2010 hoger was dan geraamd, zijn de totale materiële kosten lager. Onder meer omdat de rekenkamer heeft gelet op de drukkosten. Ook de externe onderzoekskosten zijn lager dan geraamd. Enerzijds omdat het onderzoek bestuurlijk netwerk is stopgezet. Anderzijds omdat de rekenkamer in 2010 minder onderzoek heeft uitbesteed. De personeelskosten zijn hoger dan begroot. Onder meer door hoger dan geraamde vormings- en opleidingskosten. Het uiteindelijke resultaat van de rekenkamer is positief. De rekenkamer stelt voor dit bedrag te reserveren 9 voor de kosten van de ww-uitkering van de voormalig directeur (afdracht UWV). De ww-uitkering loopt tot 1 oktober Tabel 4: Vergelijk geraamde en werkelijke lasten 2010 in euro s ( ). 10 Geraamde lasten 2010 Werkelijke lasten 2010 Personeelskosten Materiële kosten Externe onderzoekskosten Totaal ( ) minus Brief Groot Presidium Sliedrecht, 11 december minus Technische resultaatbestemming opgenomen in de Jaarrekening Programmabegroting Dordrecht Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012

Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie Dordrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht www.dordrecht.nl Jaarverslag 2011 Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007

Rekenkamercommissie Coevorden. Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Coevorden Jaarverslag 2007 Gemeente Coevorden Rekenkamercommissie Postbus 2 7740 AA Coevorden T (0524) 598 598 E rekenkamer@coevorden.nl I www.coevorden.nl/rekenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ...

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ... Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2016 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland Maart 2017 Jaarverslag 2016 Inleiding Het doel van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarplan November Postbus KA ROOSENDAAL. November 2016 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 18 mei 2009 Agendapunt: 6

Registratienummer: GF Datum: 18 mei 2009 Agendapunt: 6 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF09.20040 Datum: 18 mei 2009 Agendapunt: 6 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: Jeroen van Leeuwestijn Telefoonnummer: 617699

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus 202 1000 Amsterdam datum 8 maart 2016 ons kenmerk RA_16_050 behandeld door M. van Doorn onderwerp Aankondiging opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderzoeken... 4 2.1. Stichting Cultura... 4 2.2. Informatievoorziening grote projecten... 4 2.3. Voortgang onderzoek leges en tarieven... 5 3. Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen Jaarverslag 2006 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en Voorst (verder de Rekenkamercommissie)

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+

Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ Rekenkamercommissie ViP+ Jaarplan 2008 Rekenkamercommissies ViP+ november 2007 blad 2 van 8 1. Inleiding De zes gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben vanuit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JULI 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 2 Inhoudsopgave 1 De rekenkamercommissie... 5 1.1 Commissie... 5 1.2 Toelichting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g j a a r v e r s l a g 2015 / 2016 Rekenkamercommissie Heerenveen Jaarverslag 2015/2016 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Samenstelling rekenkamercommissie 4 3. Werkwijze 4 4. Onderzoeksprotocol 4 5.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Vastgesteld in haar vergadering van 14 december 2010 Rekenkamercommissie Teylingen Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT 0252-783591 Contactpersoon:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk

Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Nieuwsbrief nr. 2 Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Maart 2017 Met genoegen bieden wij u de tweede nieuwsbrief van de rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk aan. Middels deze nieuwsbrief willen we u

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal Reglement van orde van de rekenkamercommissie Lingewaal De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaal vindt het belangrijk om op een transparante wijze te opereren. Daarom hebben wij onze werkwijze

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Februari 2010 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 De drie w-vragen 7 2.1 Wat heeft de rekenkamercommissie willen bereiken? 7 2.2 Wat heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau

Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Jaarverslag 2013 & Jaarprogramma 2014 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle- Mei 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Doel en samenstelling van de rekenkamercommissie... 3 2 Jaarverslag 2013...

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn Raadsvoorstel Openbaar Raadsvergadering d.d. : 26 augustus 2009 Voorstelnummer Onderwerp Portefeuillehouder Naam steller : 09RV000033 : Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn : N.v.t. : J.G.S.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK Waalwijk, 5 oktober 2016 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WAALWIJK 1. Inleiding In dit onderzoeksprotocol beschrijft de Rekenkamercommissie de richtlijnen

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Den Haag. April 2008

Jaarverslag Rekenkamercommissie Den Haag. April 2008 Jaarverslag 2007 Rekenkamercommissie Den Haag April 2008 Inleiding De rekenkamercommissie brengt verslag uit van haar activiteiten in 2007. Wij leggen hiermee verantwoording af van ons handelen en geven

Nadere informatie

Vastgesteld door de Rekenkamer Leeuwarden in de vergadering van 26 mei 2014

Vastgesteld door de Rekenkamer Leeuwarden in de vergadering van 26 mei 2014 Reglement van Orde van de Rekenkamer Leeuwarden Vastgesteld door de Rekenkamer Leeuwarden in de vergadering van 26 mei 2014 De Rekenkamer Leeuwarden besluit - Gelet op het bepaalde in artikel 81i van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE SLUIS. Rekenkamercommissie Sluis

JAARVERSLAG 2008 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE SLUIS. Rekenkamercommissie Sluis JAARVERSLAG 2008 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE SLUIS Maart 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeken 2008 2a. Nazorgonderzoek Beantwoording vragen van raadsleden 4 2b. Onderzoek Inhuur externen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 - Juridische borging privacy (begonnen in 2016) - Externe inhuur (begonnen in 2016) - Sociaal domein (nog in te vullen) - Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 51.000,00 PM Totaal 51.000,00 - Uitgaven : Onderzoeken

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6 VERANTWOORDING Februari 2005 Pagina 1 van 6 COLOFON De Rekenkamer Middelburg De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamer Middelburg heeft als doel het doeltreffend,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014

Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Samenstelling rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand Mevrouw drs. K. van den Berg De heer C.A.M. Kuijpers RA

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht

ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht ONDERZOEKSPLAN 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Onderzoeksplan 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Foto 1: vlnr. J. Kerseboom, K. Meijer en C. Cransveld Leden RKC Dordrecht: Jeroen Kerseboom Karin Meijer

Nadere informatie

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Reglement van Orde. Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Reglement van Orde Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Burgum, 19 juni 2012 Reglement van Orde rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel Gelet op artikel 10 lid 5 van de Verordening op de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

1. Inleiding Onderzoeken 4

1. Inleiding Onderzoeken 4 Jaarverslag 2015 Colofon Publicatie van de Rekenkamercommissie Woerden Betreft: Jaarverslag 2015 Vastgesteld op: 16 februari 2016 Contact: Postbus 45 3440 AA Woerden rekenkamer@woerden.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het inmiddels zesde jaarverslag van de Rekenkamercommissie. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk Sector/Afd Onderwerp 80/2007 Griffie Vaststellen verordening Auditcommissie, wijziging Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT

DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT De Rekenkamercommissie Papendrecht: Jaarverslag 2007 1 DE REKENKAMERCOMMISSIE PAPENDRECHT: doelstelling en ontwikeling De Rekenkamercommissie (hierna ook te noemen: RKCie)

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort

Onderzoeksprotocol. rekenkamercommissie Amersfoort Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Amersfoort maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderwerpselectie... 3 3. Onderzoeksopzet en lid rapporteur... 5 4. Aankondiging van het onderzoek... 5

Nadere informatie

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Commissie Bestuur.

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie Tellen of vertellen Commissie Bestuur. Raad VOORBLAD Onderwerp Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Beverwijk, maart 2015 Voorwoord De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015. Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 26 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Samenstelling Rekenkamercommissie... 4 3 Onderzoeksonderwerpen...

Nadere informatie