GYMNASIUM ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM HAVO VMBO PRAKTIJKONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GYMNASIUM ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM HAVO VMBO PRAKTIJKONDERWIJS"

Transcriptie

1 GYMNASIUM ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM HAVO VMBO PRAKTIJKONDERWIJS

2 Schoolleiding Directie mevr. drs. I. van Nieuwenhuijsen, rector dhr. drs. P.J. Albersen, directielid VWO-HAVO dhr. P.A. Tijs, directeur VMBO-PrO Bezoekadressen HAVO - atheneum - gymnasium - technasium Beatrixlaan LZ Asten Tel.: Fax: Centraal bezoekadres Beatrixlaan LZ Asten Centraal postadres Postbus AB Asten Telefoon: Fax: IBAN: NL02 RABO VMBO en praktijkonderwijs Kanaalstraat EJ Someren Tel.: Fax: SCHOOL GIDS Het Varendonck-College is een school onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs DTP Graphic Products - Panningen 2

3 Inhoudsopgave 1 Onderwijs 1.1 Algemeen 1.2 Buitenschoolse activiteiten 1.3 Maatschappelijke stage 1.4 Veilige school 1.5 Anti-pestbeleid 1.6 Leerlingbemiddeling 1.7 Verkeerseducatie 2 Leerlingbegeleiding 2.1 Algemeen Het zorgteam Passend onderwijs Samenwerkingsverband 2.2 Andere vormen van begeleiding en zorg Jeugdgezondheidszorg Samenwerking tussen gemeente en school Zorg voor Jeugd Cursus faalangstreductietraining en sociale vaardigheid Dyslexie en remedial teaching Hoogbegaafden Vertrouwenspersonen Decanen 2.3 Begeleiding op het VMBO Begeleiding en zorg per team Teams en mentoren praktijkonderwijs en VMBO 2.4 Begeleiding op het VWO-HAVO Teams en mentoren VWO-HAVO Opvangcoördinatoren 3 Bevordering, doublure en doorstroming 3.1 Uitgangspunten Bezwaar en beroep Rapporten Cijfers raadplegen in Magister 3.2 Bevorderingsnormen VMBO Competentiebeoordeling Bevorderingsnormen VMBO eerste leerjaar Bevorderingsnormen VMBO tweede leerjaar Bevorderingsnormen VMBO derde leerjaar VWO-HAVO Bevorderingsnormen onderbouw Bevorderingsnormen bovenbouw Wijzigingen in vakkenpakket of profiel VWO-HAVO en verandering van schooltype 3.3 Doorstroom Doorstroming van VWO-HAVO-1 naar gymnasium Doorstroming van HAVO-kansklas 1 naar HAVO-kansklas 2 4 Onderwijskundige resultaten 4.1 In-, door- en uitstroomgegevens 4.2 Slaagpercentages 5 De dagelijkse gang van zaken 5.1 Lestijden 5.2 Indeling schooljaar Vakanties Aanwezigheid, lesuitval en verzuimbeheersende maatregelen 5.5 Mediatheek en openbare bibliotheken 5.6 Catering en aula 5.7 Lockers 5.8 Corvee en pauzesurveillance 5.9 Ziekmelding, huiswerkvrij en afwezigheid 5.10 Leerlingenstatuut 6 Communicatie 6.1 Website 6.2 Beeldkrant 6.3 Social media 6.4 Protocol informatie gescheiden ouders 7 Als er iets niet goed is gegaan: bezwaar, beroep, klachten 7.1 Beroep 7.2 Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons Middelbaar Onderwijs 7.3 Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs 7.4 Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie 7.5 Klachtenregeling 3

4 8 Financiële zaken 8.1 Tegemoetkoming studiekosten VO Tegemoetkoming studiekosten VO Boeken 8.4 Stichting Leergeld 8.5 Ouderbijdrage 8.6 Kosten bij stage 8.7 Gymkleding 8.8 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Stagiaireverzekering Reisverzekering Ongevallenverzekering 8.9 Betaling van de verschuldigde gelden 8.10 Sponsoring 9 Lessentabellen 10 Het Varendonck-College en zijn omgeving 10.1 De plaats van het Varendonck-College binnen Ons Middelbaar Onderwijs 10.2 Raad van advies 10.3 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 10.4 Medezeggenschapsraad 10.5 Ouderraad 10.6 Inspectie 11 Medewerkers 4

5 Geachte ouders/beste leerlingen Welkom op het Varendonck-College! Het Varendonck-College is een school met een missie, die is samen te vatten in de volgende zes punten: Het Varendonck-College, een streekschool Het Varendonck-College, een waarde(n)-volle school Het Varendonck-College, een kwaliteitsschool Het Varendonck-College, een school met aandacht voor leerlingen Het Varendonck-College, een stimulerende school Het Varendonck-College, een school met een prettig leef- en werkklimaat Op onze brede scholengemeenschap is plaats voor iedere leerling, ongeacht diens talent, aanleg of interesse. Met het Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, Technasium en VWO inclusief tweetalig gymnasium en atheneum kunnen we iedere leerling de juiste leerweg bieden. We bieden alle vormen van middelbaar onderwijs aan maar we zijn geen massale school. Door aparte gebouwen, gescheiden pauzes en verschillende overblijfruimtes blijft de sfeer van een kleine school behouden. Op het Varendonck-College leer je voor meer dan alleen je diploma. Eigenlijk is je diploma het begin. Immers: na je schoolcarrière volgt een opleiding of werk waar wij je hopelijk goed op hebben voorbereid. Op onze school schenken we daarom veel aandacht aan zelfstandigheidsbevordering. Dat doen we onder meer door naast klassikale lessen ook uren te reserveren waarin je zelf keuzes maakt waar je aan gaat werken. In deze schoolgids geven we een overzicht van de organisatie en het onderwijs van het Varendonck-College, van de begeleiding van onze leerlingen, hoe de doorstromingsmogelijkheden binnen onze school en de overgangsprocedure geregeld zijn en wat we naast goede lessen nog meer te bieden hebben. In hoofdstuk 8 geven we een overzicht van de schoolkosten. Tenslotte staan achterin alle medewerkers met contactgegevens. En mocht u nog meer vragen hebben: over vrijwel alle onderwerpen staat nog meer informatie op onze website: Mede namens al onze medewerkers wens ik alle leerlingen veel succes en vooral veel plezier toe in dit nieuwe schooljaar. Irma van Nieuwenhuijsen, rector. 5

6 1 Onderwijs 1.1 Algemeen Het Varendonck-College is een echte streekschool. Dat betekent dat we voor alle talenten een passend aanbod hebben. Iedere leerling uit onze streek kan bij ons de opleiding vinden die bij hem of haar past. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over: De organisatie van gymnasium, atheneum, en HAVO - tweetalig onderwijs (TTO) - Technasium - HAVO-kansklas De organisatie van het VMBO - MAVO-XL - Techniek-breed - Dienstverlening & Commercie - leerwegondersteuning De afdeling praktijkonderwijs Ons onderwijs kenmerkt zich door brede vorming, veel activiteiten en zelfstandigheidsbevordering. Het Varendonck-College is een school waar veel gebeurt, waar leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs en waar uit iedere leerling het beste wordt gehaald. 1.2 Buitenschoolse activiteiten Het Varendonck-College biedt meer dan alleen goed onderwijs. Daarom kunnen onze leerlingen deelnemen aan tal van buitenschoolse activiteiten, die een bijdrage leveren aan hun algemene ontwikkeling en die een surplus aan ervaring en kennis kunnen betekenen voor het leven ná het Varendonck-College. Deelname aan onderstaande activiteiten wordt beloond met een certificaat van deelname dat samen met het diploma wordt uitgereikt: Course of honours Schoolkrant Leerlingenraad United Netherlands Leerlingbemiddeling Musical Klankbordgroep Op onze website staat meer informatie over andere buitenschoolse activiteiten zoals: Schouwburg Toneel, musical, cabaret Thema-avonden, projecten Vieringen Vakgerichte excursies 6

7 Activiteiten per leerjaar Sport Internationalisering Globe-project Verslavingsproject 1.3 Maatschappelijke stage Een belangrijk onderdeel van de schoolloopbaan van onze leerlingen vinden wij de maatschappelijke stage. Hoewel de wettelijke verplichting voor de MAS niet meer bestaat, hebben we op het Varendonck-College in samenspraak met de gemeenten Asten en Someren besloten dat we deze graag willen behouden. Op het Varendonck-College doen alle leerlingen een maatschappelijke stage in het derde leerjaar. De MAS is op het Varendonck-College als volgt georganiseerd: Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een introductieles over maatschappelijke stage door de stagemakelaar van het Varendonck-College. Ze krijgen een MAS map mee, waarin o.a. instructies en een stappenplan staan. Ze gaan zelfstandig op zoek naar een geschikte MASplek of vragen hulp bij de mentor en/of bij Onis, vrijwilligerscentrale. Voordat ze aan de slag gaan met de maatschappelijke stage moet er goedkeuring gegeven worden door de mentor en moet het stagecontract door alle partijen ondertekend zijn (leerling, stageorganisatie, mentor en ouders). De leerlingen doen minimaal 30 uur vrijwilligerswerk bij één of meerdere organisaties. Het uitvoeren van de maatschappelijke stage met voldoende resultaat is een voorwaarde om te kunnen worden bevorderd naar leerjaar 4. Meer informatie over maatschappelijke stage is te vinden op de website van ONIS. (www.oniswelzijn.nl) 1.4 Veilige school Het Varendonck-College is een veilige school voor haar leerlingen en medewerkers. Dat is een voorwaarde voor het prettige leer- en werkklimaat dat we op onze school hebben. Het Varendonck-College ziet veiligheid op school als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school zelf, haar leerlingen en de ouders van de leerlingen. Daarnaast werken we samen met ketenpartners zoals de gemeenten Asten en Someren, de politie Deurne-Asten-Someren, en het Openbaar Ministerie aan het onderwerp Schoolveiligheid. Geregeld wordt een veiligheidsmonitor afgenomen en de incidentenregistratie wordt bijgehouden en geëvalueerd met de medezeg- genschapsraad. Op basis van de monitor en evaluaties stellen we ons beleid bij. 1.5 Anti-pestbeleid Pesten wordt binnen het Varendonck-College niet getolereerd. Als dit binnen de organisatie wel geconstateerd wordt, wordt daarop actie ondernomen volgens de regels van het pestprotocol. Het pestprotocol is onderdeel van het veiligheids- en welzijnplan. Dit is te vinden op onze website bij: over Varendonck > statuten en reglementen. 7

8 1.6 Leerlingbemiddeling Als extra middel om veiligheid te vergroten, de sfeer te verbeteren en een vriendelijke omgang met elkaar te bevorderen heeft het Varendonck-College leerlingbemiddelaars. Dit zijn derde-, vierdeen vijfdejaars leerlingen die bemiddelen tussen leerlingen die een conflict hebben. Deze leerlingen zijn hiervoor geschoold. De leerlingbemiddelaars stellen zich op als een onafhankelijke partij die voor niemand kiest en geen mening geeft. Door het stellen van vragen en door de verhalen van alle partijen aan te horen proberen ze om samen met de leerlingen die een conflict hebben, een oplossing te zoeken. 1.7 Verkeerseducatie Als school voelen we ons ook mede verantwoordelijk voor de veiligheid onderweg van huis naar school. Samen met de gemeente Asten, die ons met raad en daad bijstaat en ons voorziet van financiële middelen, trekken wij dan ook op in de strijd tegen verkeersonveilig gedrag onder middelbare scholieren. Onze inspanningen daarvoor hebben we beloond gezien met de toekenning van het BVL: Brabant Verkeersveiligheidslabel. 8

9 2 Leerlingbegeleiding 2.1 Algemeen Het Varendonck-College biedt haar leerlingen bij het zo vlot en succesvol mogelijk doorlopen van hun schoolloopbaan begeleiding. Het gaat hier om: * onderwijskundige begeleiding * keuzebegeleiding * sociaal-emotionele begeleiding Voor de leerling en zijn ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. De school informeert de ouders tijdig over het verloop van de studie en het welbevinden van hun kind. Wij streven ernaar de begeleiding van onze leerlingen zo veel mogelijk te laten verzorgen door hun eigen mentor en hun vakdocenten Het zorgteam Als de reguliere begeleiding niet toereikend is, komt het zorgteam in beeld. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog (gericht op gedrags- en ontwikkelingsproblemen) en de schoolmaatschappelijk werker (gericht op het gezin en de thuissituatie). Dit team houdt zich bezig met de diagnostiek van en gespecialiseerde, aanvullende zorg voor leerlingen. Het zorgteam heeft structureel overleg met deskundigen van buiten de school. In dit ZorgAdviesTeam zitten naast medewerkers van het zorgteam van de school, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger vanuit de GGZ, de coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeenten Asten en Someren en de buurtbrigadier. Indien gewenst kunnen andere deskundigen worden uitgenodigd. Het Zorg(Advies)Team kan adviseren en verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties. Ouders en leerlingen kunnen niet zelf rechtstreeks een probleem aandragen bij het zorgteam. Een eerste contact dient altijd via de mentor te lopen, die ondersteund wordt door de intern begeleider van het team Passend onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs van kracht. Dit betekent, dat een rechtstreekse verwijzing van basisonderwijs naar speciaal voortgezet onderwijs niet meer mogelijk is. Ook de Leerlinggebonden Financiering (LGF), ook wel het rugzakje genoemd, verdwijnt. Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, moeten zich aanmelden bij een reguliere VOschool. Die school van aanmelding is vervolgens verantwoordelijk voor het vinden van passend onderwijs voor de leerling. Voor de meeste leerlingen betekent dat plaatsing op de (reguliere) school waar ze zich hebben aangemeld. Voor een klein deel van de leerlingen (ongeveer 4%) is een gewone school niet passend. Zij hebben meer ondersteuning nodig. De school waar de leerling zich aangemeld heeft is er verantwoordelijk voor dat er een passende plaats voor de leerling gevonden wordt Het Samenwerkingsverband Alle scholen in de regio (regulier en speciaal onderwijs) zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. Daarbinnen wordt bepaald wat de beste plek voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte is. Het Varendonck-College behoort tot het samen- 9

10 werkingsverband Helmond/Peelland (SWV VO 3008). De basis van dit samenwerkingsverband bestaat 15 jaar. Doel van het SWV is zorg te dragen voor een adequate opvang van alle (zorg)leerlingen in onze regio en samenwerking op het gebied van competentieontwikkeling van betrokken docenten. Met ingang van dit schooljaar wordt de wet Passend Onderwijs door dit samenwerkingsverband ingevoerd (www.passendonderwijs.nl). Het SWV heeft de opdracht alle leerlingen te plaatsen op een school voor voortgezet onderwijs. Dit kan regulier of speciaal onderwijs zijn. Het SWV regelt een doorverwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs en kan ook extra middelen toewijzen aan reguliere scholen. Als er over de toelaatbaarheid van een leerling een geschil tussen school/ SWV en ouder is, dan is bezwaar en beroep mogelijk. Binnen het samenwerkingsverband is een adviescommissie toewijzingen (ACT) ingericht. Deze commissie bestaat uit drie personen die onafhankelijk adviseren welke zorg voor een leerling nodig is. De werkwijze van de ACT is als volgt: Wanneer een school merkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden, dan vraagt de zorgcoördinator van de school een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs of extra ondersteuning aan. De zorgcoördinator vult een aanvraagformulier in en voegt hierbij de zienswijze van de ouders en een recent geëvalueerd handelingsplan/ontwikkelingsperspectief toe. Zodra het dossier volgens procedure is ontvangen door de ACT, krijgen de zorgcoördinator en de ouders een uitnodiging om het dossier aan de ACT toe te lichten. Tijdens deze bespreking krijgen ouders en school de gelegenheid om aanvullende informatie te geven. Na de bespreking geeft de ACT haar advies aan het bestuur van het samenwerkingsverband. De aanvragende school ontvangt het schriftelijke besluit voor een toelaatbaarheidsverklaring of een toewijzing voor extra ondersteuning. Ouders ontvangen een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring of de toewijzing voor extra ondersteuning. De zorgcoördinator is altijd contactpersoon en aanspreekpunt voor ouders. Met vragen over de adviescommissie toewijzingen kunt u terecht bij de zorgcoördinator van het Varendonck-College, Mw. A. Van Vugt, of op de website van het samenwerkingsverband: 2.2 Andere vormen van begeleiding en zorg Jeugdgezondheidszorg Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en een preventiemedewerker. De GGD begeleidt jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Zij zetten zich in om eventuele gezondheidsproblemen en risico s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige voert in klas 2 een gezondheidsonderzoek uit. Voor dit onderzoek ontvangt elke leerling een uitnodiging. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven Telefoon: Website: Samenwerking tussen gemeente en school De gemeenten Asten en Someren hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, omdat dat niet altijd even gemakkelijk is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt je op weg met informatie, adviezen en begeleiding. Het Varendonck-College heeft regelmatig contact met het CJG en zij maken ook deel uit van het ZAT (ZorgAdviesTeam). Verdere informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin is te vinden op de website van het Varendonck-College en op CJG is te bereiken via telefoonnummer of per mail: Zorg voor Jeugd De gemeenten, waarin de leerlingen van het Varendonck-College wonen, werken samen met een groot aantal zorg- en onderwijsinstellingen om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen ze door middel van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Het doel van Zorg voor Jeugd is zoveel mogelijk te voorkomen dat problemen bij jongeren te laat in beeld komen en dat jongeren daardoor tussen wal en schip vallen of dat zich ernstige incidenten voordoen. De schoolmaatschappelijk werker is verplicht in het systeem te melden dat ze een cliënt krijgen. De school kan zorgsignalen afgeven in het systeem, ouders worden hierover geïnformeerd. Meer informatie over Zorg voor Jeugd is te vinden op onze website. 10

11 2.2.4 Cursus faalangstreductietraining en sociale vaardigheid Wanneer blijkt dat een leerling last heeft van faalangst, kan hij in aanmerking komen voor een cursus faalangstreductietraining. Ook organiseert het Varendonck-College een training sociale vaardigheden voor leerlingen die moeite hebben zich assertief op te stellen, die té assertief zijn, of die er moeite mee hebben zich in een groep te handhaven. Over beide onderwerpen is meer informatie te vinden op onze website Dyslexie en remedial teaching Leerlingen met dyslexie ondervinden in meer of mindere mate structureel problemen bij onder andere lezen en spellen en moeten dus een grotere inspanning leveren dan de gemiddelde leerling om toch op het gevraagde niveau te kunnen presteren. Een team van remedial teachers neemt de zorg van deze leerlingen met dyslexie op zich. Meer informatie over dyslexie en remedial teaching is te vinden op onze website Hoogbegaafden Leerlingen die hoogbegaafd zijn, hebben extra aandacht nodig. Deze extra aandacht moet erop gericht zijn dat deze leerlingen op hun eigen niveau kunnen functioneren en daardoor gemotiveerd blijven. Wij hebben beleid geformuleerd om hoogbegaafden te identificeren en hun deze extra aandacht te geven. Meer informatie hierover vindt u op onze website Vertrouwenspersonen Het zou kunnen voorkomen dat leerlingen te kampen krijgen met problemen die zij in eerste instantie niet durven te bespreken met hun mentor of met de intern begeleider van hun team. Met name als leerlingen het slachtoffer zijn van ongewenste seksuele intimiteiten, seksuele intimidatie of mishandeling, binnen of buiten de school, dan kunnen zij bij één van de leden van de hieronder genoemde vertrouwensgroep terecht. De vertrouwenspersonen zorgen voor de eerste opvang en zoeken met de leerling naar een oplossing en waar nodig verwijzen zij door naar andere hulpverleners. De vertrouwensgroep is er niet alleen voor leerlingen. Ook medewerkers die te maken hebben gekregen met ongewenst seksueel gedrag op het werk kunnen desgewenst een beroep doen op de vertrouwenspersonen. Wie een beroep doet op de vertrouwenspersonen, kan er absoluut op rekenen dat niets van zijn verhaal zonder medeweten wordt besproken. De vertrouwensgroep bestaat uit de volgende medewerkers: Intern dhr. P. Dirks (VMBO) mevr. M. Lagarde (VMBO) dhr. T. Metzemaekers (VWO-HAVO) mevr. M. Siep (VWO-HAVO) De vertrouwensinspecteur van de inspectie is te bereiken op een centraal nummer: Decanen Een heel andere vorm van begeleiding is keuzebegeleiding. Leerlingen kunnen een gesprek met de decanen aanvragen, als zij informatie willen over studie- en beroepskeuze: de keuze van de eindexamenvakken, doorstromingsmogelijkheden naar MBO, HBO 11

12 en WO, problemen bij vroegtijdig schoolverlaten en vragen over de beroepenwereld en studietoelagen. Ouders kunnen uiteraard aanwezig zijn bij deze gesprekken. Het decanaat is op het VMBO per team ingevuld. Op het VWO- HAVO zijn mevr. H. Martens en dhr. drs. H. Scheffers de decanen. Uitgebreide informatie over de decanen is te vinden op onze website. 2.3 Begeleiding op het VMBO Begeleiding en zorg per team In het VMBO werken we met handelingsgerichte procesdiagnostiek die kan leiden tot een handelingsplan. Driemaal per jaar vindt er een leerlingenbespreking plaats in het team. Wanneer deze bespreking daartoe aanleiding geeft, neemt de mentor contact op met de ouders. Wanneer leerlingen extra begeleiding of zorg nodig hebben, volgt een uitgebreide, individuele bespreking. De handelingsgerichte procesdiagnostiek is een middel waarmee we de leerling en diens (leer-)omgeving goed in beeld kunnen brengen. We spreken in het team actiepunten af. De mentor, intern begeleider, vakdocent, remedial teacher voeren deze actiepunten uit, maar ook de leerling zelf werkt daaraan. Na verloop van tijd volgt een evaluatie in het team. Als resultaat van deze evaluatie kan de begeleiding worden voortgezet, worden gestopt, of kan er doorverwijzing naar het zorgteam plaatsvinden Teams en mentoren praktijkonderwijs en VMBO Praktijkonderwijs Leerjaar 1: mevr. S. Camp Leerjaar 2, 3, 4 en 5: de leerlingen worden in coachingsgroepen verdeeld bij mevr. M. Heesters, dhr. R. Sanderse, dhr. W. Smits, mevr. M. de Vaan-Coenen en mevr. G. Vermeulen. VMBO Team brugklas Afdelingsleider: dhr. R. Janssen Intern begeleiders: mevr. A. Koolen(basis-klassen) en mevr. A. Weenink (tgk-klassen) ba1a mevr. C. Meuter ba1b mevr. M. Welling ba1c dhr. J. van Deurssen mevr. S. Verstappen-van Bussel ba1d mevr. T. Jonkers-Teeuwen ba1e mevr. M. van de Mortel mk1a mk1b mk1c mk1d mevr. L. Jacobs dhr. T. van der Weerden mevr. J. Haenen-Janssen dhr. R. Koster mevr. H. Schmidt mevr. N. Elkhayati dhr. R. Heijmans Team MAVO leerjaar Afdelingsleider: dhr. B. van Dam Intern begeleiders: dhr. R. van der Aa (MAVO 2 en 4), dhr. J. van der Linden (MAVO 3 en 4) ma2a ma2b ma2c ma3a ma3b ma3c ma4a ma4b ma4c ma4d dhr. F. Tinnemans mevr. H. van den Eijnden dhr. M. van Rijt dhr. L. Désar dhr. J. van Roy mevr. K. Verhees dhr. H. van Bussel dhr. J. Briels dhr. S. Kootstra dhr. J. de Leeuw Team dienstverlening & commercie leerjaar Afdelingsleider: dhr. C. van Teeffelen Intern begeleiders: mevr. V. Pas (leerjaar 2), mevr. M. van Kemenade (leerjaar 3), mevr. M. Lagarde (leerjaar 4) ba2c ba2d ka2c ka2d ba3e ba3f ba3g bl3e ka3 mevr. L. Terpstra mevr. M. van Bragt mevr. R. van Doorn dhr. G. Ansems dhr. B. Bakker dhr. S. van der Heij mevr. P. van der Vegt dhr. J. Hulsen dhr. T. Pas mevr. I. van Lierop mevr. M. Minten mevr. I. van Neerven dhr. P. van Rees 12

13 ba4e ba4f bl4e ka4 mevr. W. de Crom mevr. C. Busser dhr. J. Driessen mevr. C. Maas mevr. M. Mulder mevr. R. Streng-Maas ba4a bl4a ka4 dhr. B. Wich dhr. F. Adriaans dhr. A. van de Paal dhr. P. Teunissen Team techniek breed leerjaar Afdelingsleider: dhr. R. van Overbruggen (waarnemend). Intern begeleiders: dhr. D. Golstein (leerjaar 2 basis en kader en leerjaar 4 basis), mevr. E. Kootstra-Kramer (leerjaar 3 basis en kader en leerjaar 4 kader) ba2a ba2b ka2a ka2b ba3a bl3a ka3a mevr. A. Martens mevr. S. Verhees dhr. S. Heij dhr. G. Rutjens dhr. A. van de Paal dhr. O. Sijmens dhr. T. Pas dhr. R. Grootenboer dhr. A. van der Vleuten MEd De opvangcoördinatoren regelen met de leerlingen en hun ouders alle zaken met betrekking tot verlof, verzuim en te laat komen. Opvangcoördinator VMBO leerjaar 1, MAVO 2,3, en 4: mevr. D. Vervoordeldonk. Opvangcoördinator pro, VMBO kader en basis leerjaar 2, 3 en 4: mevr. K. Wijlaars. 2.4 Begeleiding op het VWO-HAVO Op het VWO-HAVO wordt de kern van ieder team gevormd door de mentoren en heeft ieder team een intern begeleider die de mentoren ondersteunt. De vakdocenten en de mentor spelen de belangrijkste rol als het gaat om begeleiding van onze leerlingen. In het directe contact met de leerlingen tijdens de lessen houden de vakdocenten zoveel mogelijk oog voor het welbevinden van de leerlingen. Voor de leerling en zijn ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt. De mentor zorgt voor de onderwijskundige begeleiding, de keuzebegeleiding en de sociaal-emotionele begeleiding van zijn pupillen. 13

14 2.4.1 Teams en mentoren VWO-HAVO Mentoren brugklasteam (VWO-HAVO leerjaar 1 en HAVO-kansklas leerjaar 1 + 2) Afdelingsleider: dhr. M. Pallandt Intern begeleider: mevr. V. van de Loo hk1a mevr. M. Neutkens mevr. M. Siep vh1a mevr. K. van den Heuvel vh1b dhr. W. Bongaerts mevr. B. Roden vh1c mevr. K. van Driel vh1d mevr. A. van Duppen vh1e mevr. ir. A. Mens hk2a mevr. H. Hurkmans mevr. B. Verkuyten Mentoren team Tweetalig Onderwijs/Technasium Afdelingsleider: dhr. A. Steenbakkers MME Intern begeleider: dhr. drs. M. Maasen at1a mevr. J. Kimenai gy1a mevr. J. Görtzen at2a gy2a th2a th2b mevr. A. Bracke mevr. drs. E. van Driel dhr. W. van Gameren dhr. R. Knapen vh3d vh3e dhr. J. van Grotel mevr. N. van de Vossenberg HAVO-bovenbouw Afdelingsleider: dhr. drs. H. Rademakers Intern begeleider: mevr. J. Donkers Mentoren HAVO-4 mevr. I. Brugge-Lochner mevr. K. Deneer mevr. C. Kusters mevr. E. de Laat dhr. P. van Osch dhr. drs. H. Scheffers dhr. drs. H. van den Wildenberg Mentoren HAVO-5 dhr. A. Colaris dhr. A. van Dinter dhr. R. Franssen mevr. L. Litjens dhr. drs. A. Lokhorst dhr. F. Vanhommerig mevr. M. van der Zanden / mevr. J. Donkers at3a gy3a th3a th3b dhr. drs. ir. R. Heesen dhr. drs. J. ter Horst mevr. S. van Kessel mevr. N. van de Vossenberg Mentoren team VWO-HAVO leerjaar Afdelingsleider: dhr. H. van der Hoeven Intern begeleider: dhr. M. Claessen vh2a dhr. B. van Velthoven vh2b dhr. M. van den Elzen vh2c mevr. M. Duprée vh2d mevr. A. Moris vh3a vh3b vh3c dhr. J. Braune dhr. G. Berkers dhr. T. Metzemaekers 14

15 VWO-bovenbouw Afdelingsleider VWO: mevr. drs. K. Storm Intern begeleider: mevr. T. van Roij Mentoren VWO-4 mevr. drs. A. Jansen-Nouwens mevr. dr. V. van der Laan - Lobo mevr. I. van Lankveld mevr. drs. A. de Man Mentoren VWO-5 mevr. drs. E. Louwers dhr. H. Uittenbogaard dhr. drs. V. Spoorenberg Mentoren VWO-6 mevr. ir. W. Mackus mevr. drs. A. van de Mortel dhr. drs. G. Vries Opvangcoördinatoren De opvangcoördinatoren regelen met de leerlingen en hun ouders alle zaken met betrekking tot verlof, verzuim en te laat komen. Opvangcoördinator bovenbouw VWO-HAVO: dhr. F. van de Kerkhof Opvangcoördinator onderbouw VWO-HAVO: dhr. J. Jagerszky De opvangcoördinatoren zijn dagelijks (telefonisch) te bereiken tussen en uur. 15

16 3 Bevordering, doublure en doorstroming 3.1. Uitgangspunten We hanteren in de bevorderingsvergaderingen de volgende uitgangspunten: voor leerlingen geldt een maximale verblijfsduur van vijf jaar voor de vier leerjaren VMBO en voor de eerste drie leerjaren van HAVO, atheneum en gymnasium. de overgangsvergadering, bestaande uit alle docenten die aan de betrokken leerling les geven, onder voorzitterschap van een lid van de schoolleiding, bespreekt alle gevallen die niet staan genoemd in de specifieke regeling; de overgangsvergadering beslist over bevorderen, afwijzen, gericht bevorderen of verwijzen; de overgangsvergadering stelt de rapportcijfers vast; het gemiddelde van een leerling is gebaseerd op de afgeronde rapportcijfers; alle vakken waarvoor de leerling een cijfer krijgt, tellen bij diens beoordeling mee, tenzij anders wordt vermeld; een onvoldoende cijfer is een afgerond cijfer 5 of lager; voor het totaal van de bevorderingsnormen geldt, dat een leerling die op grond van het voorlaatste rapport zou zijn bevorderd, maar op grond van het overgangsrapport zou zijn afgewezen, altijd in bespreking komt; het cijfer 7 levert één compensatiepunt op; het cijfer 8 twee compensatiepunten en het cijfer 9 en 10 drie compensatiepunten. Het schoolreglement staat niet toe, dat een leerling: gedurende meer dan twee schooljaren het onderwijs volgt in hetzelfde leerjaar van een bepaald schooltype; gedurende meer dan drie schooljaren het onderwijs volgt in hetzelfde leerjaar van twee of meer schooltypen tezamen; gedurende meer dan drie schooljaren het onderwijs volgt in twee opeenvolgende leerjaren van een bepaald schooltype. Een uitzondering bestaat voor leerlingen die zakken voor hun eindexamen; zij mogen eenmaal opnieuw examen doen. Wanneer we deze regels onverhoopt moeten toepassen, tellen ook de schooljaren mee die een leerling gevolgd heeft op een soortgelijke andere school. Toepassing van deze bepalingen houdt in, dat de betrokken leerling de school of afdeling moet verlaten. Doorstroom vanuit VWO-HAVO-3 in VMBO-4 theoretische leerweg is in een beperkt aantal gevallen mogelijk en dit is altijd maatwerk. Er moet dan altijd een verplicht voorbereidingsprogramma afgelegd worden voorafgaand aan de overstap. Het is beter een dergelijke situatie te voorkómen. Vandaar dat het advies over het vervolg van de schoolloopbaan aan het einde van VWO-HAVO-2 een zwaarwegend advies is. De overgangsvergadering of de rector kan van bovenstaande regels afwijken als zij meent dat daar een zwaarwegende reden voor is Bezwaar en beroep Bezwaar Het normenstelsel voor bevordering is vastgesteld door de rector. De beslissing over het al dan niet bevorderen van een leerling neemt de overgangsvergadering met inachtneming van deze normen. Wanneer ouders of leerlingen het niet eens zijn met een genomen beslissing, kunnen zij dit bezwaar kenbaar maken bij de afdelingsleider en om herziening van het besluit vragen. Zij moeten een dergelijk verzoek binnen 24 uur na bekendmaking van het besluit indienen. De afdelingsleider bepaalt vervolgens, of het verzoek om herziening aan de overgangsvergadering voorgelegd wordt. Wanneer deze haar eerdere uitspraak handhaaft, kunnen leerlingen of hun ouders bezwaar maken bij de rector. Een bezwaarschrift tegen een besluit tot bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar en schorsing moet binnen één werkweek worden ingediend. Voor een bezwaarschrift tegen een besluit tot (niet-)toelating en 16

17 definitieve verwijdering is de indieningstermijn zes weken. Binnen een week na ontvangst van het bezwaar toetst de rector of het bezwaar ontvankelijk is en of de beslissing van de overgangsvergadering in redelijkheid tot stand is gekomen. Komt de rector tot het inzicht dat zulks niet het geval is geweest, dan vernietigt zij schriftelijk, en met redenen omkleed, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit. Beroep De regeling hoe in beroep te gaan vindt u onder 7.1 in deze schoolgids Rapporten Het leerjaar op het VMBO is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. In het VMBO krijgen onze leerlingen vier rapporten per jaar, telkens enkele dagen na de afsluiting van een periode. Na elk van de eerste drie rapporten kunnen de mentoren ouders uitnodigen voor een tienminutengesprek. Het leerjaar op VWO-HAVO is verdeeld in vijf periodes van ongeveer acht weken. De leerlingen van de onderbouw in het VWO- HAVO krijgen drie keer per jaar een rapport, in november, in maart en aan het einde van het schooljaar. Na elk rapport is er een ouderspreekuur. Op basis van het laatste rapport neemt de overgangsvergadering haar overgangsbeslissingen. De leerlingen van de bovenbouw krijgen na elke periode een rapport Cijfers raadplegen in Magister Op onze website kunnen ouders en leerlingen met een persoonlijke code inloggen via het webportal van ons leerlingadministratiesysteem Magister. Daar kunnen zij behaalde cijfers en geconstateerde afwezigheid inzien. Op de website staat ook een handleiding. 3.2 Bevorderingsnormen VMBO Voor leerjaar 1 en 2 vindt een cijferrapportage plaats voor de volgende vakken en leergebieden: VMBO leerjaar 1 factor Nederlands 1 Engels 1 2e moderne vreemde taal 1 Frans 1 rekenen/wiskunde 1 Wiskunde 1 Rekenen cijfer O/V/G Mens en Maatschappij 1 aardrijkskunde 2 Levensbeschouwing 1 Mens en Natuur 1 Techniek breed 1 dienstverlening & commercie 1 biologie 1 praktijkvaardigheden 1 creatieve en praktische vaardigheden 2 informatiekunde 1 algemene techniek 2 muziek 1 tekenen 1 Lichamelijke Opvoeding 1 competenties OTVG 17

18 leerjaar 2 Dienstverlening & Commercie examenvakken weging niet examenvakken =/> 6.0 Nederlands 1 Duits 1 Engels 1 Geschiedenis 1 Wiskunde 1 Levensbeschouwing 1 Dienstverlening en Commercie 1 Economie 1 Keuzevakken =/> 6.0 Biologie 1 Keuzevak 1 1 Rekenen O/V/G Keuzevak 1 1 Je bent bevorderd als - alles voldoende is, of: - 1 x 5 + rest =/> 6-2 x x >7 + rest =/> 6 Het gemiddelde van deze vakken moet gelijk of groter zijn dan een 6,0 Lick. Opvoeding L.o. In alle andere gevallen komt de leerling in bespreking. O/V/G leerjaar 2 Techniek Breed examenvakken weging niet examenvakken =/> 6.0 Nederlands 1 Duits 1 Engels 1 Geschiedenis 1 Wiskunde 1 Levensbeschouwing 1 Praktijk Techniek breed 1 Praktijk Algemene Techniek 1 Keuzevakken =/> 6.0 Natuurkunde 1 Keuzevak 1 1 Rekenen O/V/G Keuzevak 1 1 Je bent bevorderd als - alles voldoende is, of: - 1 x 5 + rest =/> 6-2 x x >7 + rest =/> 6 Het gemiddelde van deze vakken moet gelijk of groter zijn dan een 6,0 Lick. Opvoeding L.o. In alle andere gevallen komt de leerling in bespreking. O/V/G Competentiebeoordeling De competenties worden beoordeeld door het scoren van het wenselijk waarneembaar gedrag in een profiel dat hoort bij loopbaanoriëntatie en in een profiel dat hoort bij de projecten. Dit gebeurt in een vierpuntsschaal. Per periode wordt per profiel een eindbeoordeling gegeven (goed / ruim voldoende / voldoende / onvoldoende) Bevorderingsnormen VMBO eerste leerjaar Een leerling is automatisch bevorderd, als hij voor de 8 vakken/ leergebieden Nederlands, Engels, tweede moderne vreemde taal, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur, praktijkvaardigheden, lichamelijke opvoeding niet meer onvoldoendes heeft dan één vijf; twee vijven, óf één vier, met minimaal twee compensatiepunten; één drie, met minimaal drie compensatiepunten; én de eindscore op de competentiekaart minimaal voldoende is; én er geen onvoldoende cijfers zijn voor de hoofdvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde In alle andere gevallen komt de leerling in bespreking. Bevorderingsnormen van TK1 naar TG2 Een leerling is automatisch bevorderd naar TG2: bij een positief advies van de overgangsvergadering, of als hij minimaal een zeven gemiddeld heeft op het overgangsrapport; én de eindscore op de competentiekaart minimaal voldoende is. én er geen onvoldoende cijfers zijn voor de hoofdvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde In alle andere gevallen komt de leerling in bespreking. 18

19 Bevorderingsnormen VMBO derde leerjaar Van VMBO-1 naar VWO-HAVO Er is altijd sprake van maatwerk. Tijdens het schooljaar kan een leerling overstappen van VMBOgt-1 naar VWO-HAVO-1 als het team positief adviseert. Bij dit advies worden niet alleen de resultaten betrokken, maar ook de manier waarop deze tot stand zijn gekomen én de werkhouding van de leerling. Deze overstap vindt bij voorkeur plaats aan het einde van de tweede periode VMBO (naar VH1) en aan het einde van het schooljaar naar VH Bevorderingsnormen VMBO tweede leerjaar Een leerling is bevorderd, als hij voor de examenvakken niet meer onvoldoendes heeft dan: één vijf; twee vijven met 1 x een cijfer hoger dan 7 en de rest hoger of gelijk aan 6 Daarnaast moet het gemiddelde van de niet examenvakken en de keuzevakken gelijk of hoger zijn dan een 6. In alle andere gevallen komt de leerling in bespreking. Onder examenvakken wordt hier verstaan; vakken waarin de leerling in leerjaar 4 examen KAN doen. Basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg Een leerling is bevorderd als hij voldoet aan de normen voor de examenvakken én voor de overige vakken, inclusief de eisen voor leerjaar drie in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Hij is bevorderd indien hij voldoet aan de volgende eisen: voor alle examenvakken een zes of hoger, of voor één examenvak, met uitzondering van het beroepsgerichte examenvak, het cijfer vijf en voor de overige examenvakken het cijfer zes of hoger, of voor één examenvak, met uitzondering van het beroepsgerichte examenvak, het cijfer vier en voor de overige examenvakken het cijfer zes of hoger, waarvan tenminste voor één vak het cijfer zeven of hoger, of voor twee examenvakken, met uitzondering van het beroepsgerichte examenvak, het cijfer vijf en voor de overige examenvakken het cijfer zes of hoger, waarvan tenminste voor één vak het cijfer zeven of hoger, of voor het beroepsgerichte examenvak het cijfer vijf en voor de overige examenvakken het cijfer zes of hoger waarvan tenminste voor één vak het cijfer zeven, bovendien dient het vak CKV1 te zijn afgerond zoals het PTA voorschrijft, moet de maatschappelijke stage* zijn afgerond en moet het gemiddelde cijfer voor de niet-examenvakken voldoende zijn. Het cijfer voor het beroepsgerichte examenvak wordt verkregen door het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers te vermenigvuldigen met de factor de gemaakte lesstof gedeeld door voorgeschreven lesstof op het einde van leerjaar drie. Een leerling die niet aan de bevorderingsnormen voldoet, wordt besproken. Een leerling die wordt afgewezen kan het derde leerjaar overdoen; kan worden verwezen naar een ander type onderwijs. Gemengde/theoretische leerweg Een leerling is bevorderd als hij voldoet aan de normen voor de gekozen examenvakken én de normen van de overige vakken, inclusief eisen voor leerjaar drie die zijn opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Hij voldoet aan de eisen van de examenvakken en het vak maatschappijleer 1, als hij: voor de gekozen examenvakken en maatschappijleer 1 het cijfer zes of hoger heeft behaald; 19

20 voor één examenvak of maatschappijleer 1 het cijfer vijf en voor de rest het cijfer zes of hoger heeft behaald; voor één examenvak of maatschappijleer 1 het cijfer vier en voor de rest het cijfer zes of hoger heeft behaald, waarvan ten minste één vak het cijfer zeven of hoger; voor twee examenvakken (inclusief maatschappijleer 1) het cijfer vijf heeft waarvan ten hoogste één cijfer voor een sectorvak en voor de rest het cijfer zes of hoger, waarvan tenminste voor één vak het cijfer zeven of hoger. Bovendien dienen de onderdelen voor het vak CKV1 voldoende te zijn afgerond, moet de maatschappelijke stage* zijn afgerond en dient er voldaan te zijn aan twee GPO-opdrachten. Voor de overige vakken voldoet de leerling aan de eisen, als de gemiddelde score voor deze vakken zes of hoger is en het laagste cijfer hoger dan drie. Leerlingen die niet voldoen aan deze normering, komen in bespreking. *Meer informatie over de maatschappelijke stage is te vinden op onze website VWO-HAVO Bevorderingsnormen onderbouw Een leerling is bevorderd als: - zij/hij aan onderstaand schema voldoet: Onvoldoendes Compensatie 1 geen = 1 compensatiepunt, 8 = 2 compensatiepunten, 9 en 10 = 3 compensatiepunten - en daarnaast wordt voldaan aan de volgende eisen: voor de gehele onderbouw: - De vakken lo, mu, be en lb tellen mee bij de bepaling van de onvoldoendes, maar de cijfers van deze vakken tellen niet mee als compensatie en het bepalen van het gemiddelde. voor onderbouw gymnasium en atheneum: - Indien er een D wordt gescoord voor het gebruik van de Engels taal in het tweede en derde leerjaar mag de leerling niet verder met TTO in het volgend leerjaar of IB in de bovenbouw; - Indien de leerling in het eerste jaar een D of in het tweede of derde jaar een C scoort voor TTO wordt een negatief advies gegeven om door te gaan met TTO/IB in de bovenbouw Een leerling is in bespreking zodra: - hij/zij voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde niet meer onvoldoendes heeft dan 2x5 of 1x4. én hij/zij aan onderstaand schema voldoet: Onvoldoendes Compensatie Onvoldoende compensatie 5 4 Onvoldoende compensatie Onvoldoende compensatie 3 2 Opmerkingen: - Voor de bevordering VWO-HAVO-3 naar VWO-4 moet de leerling gemiddeld een 7,0 hebben. Hierbij tellen de vakken mee waarmee compensatiepunten gehaald kunnen worden; - Voor de bevordering van HAVO-kansklas-2 naar VWO-HAVO-3 moet de leerling een positief advies hebben van de overgangsvergadering; - Een leerling mag niet doubleren in klas 1; indien een bevordering niet mogelijk is, dient een leerling gericht bevorderd te worden naar een lager onderwijstype; - Een bevordering naar VWO vanuit vh3/th3 is niet mogelijk, indien sprake is geweest van doubleren in leerjaar 3. - Een bevordering naar de bovenbouw is niet mogelijk, indien de maatschappelijke stage niet met een voldoende is afgerond Bevorderingsnormen bovenbouw Voor elk vak wordt het cijfer afgerond op gehele cijfers of gewaardeerd met een onvoldoende (o) of voldoende (v). Het cijfer voor de vakken muziek resp. beeldende vormgeving wordt berekend uit de cijfers op één decimaal uit de cijfers voor kunst-algemeen en muziek resp. kunst-algemeen en beeldende vormgeving. 20

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 6 Brugklassen atheneum & technasium...

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement VMBO. OSG Schoonoord

Bevorderingsreglement VMBO. OSG Schoonoord VMBO OSG Schoonoord 2 / 10 Inhoudsopgave 1 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS 1 - KLAS 2 3 1.1 Algemeen 1.2 Becijfering 1.3 Berekening 1.4 Bevordering 1.5 Lijst met afkortingen 2 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS 2 -

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR 2014-2015 Inhoudsopgave Paragraaf I Algemene bepalingen blz. 3 Paragraaf II Bevorderingsprocedure blz. 6 Paragraaf III Bevorderingscriteria

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevordering op het Koningin Wilhelmina College

Bevordering op het Koningin Wilhelmina College Bevordering op het Koningin Wilhelmina College maart 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Bevorderingsnormen HV 2012... 4 Bevordering / bevorderingsnorm... 4 ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT DE BEVORDERING... 4 Inleiding...

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie