'*t#. "Tf " Vr'. *. " -'Sfe P1*»!^ ' ^ V. A U. geschaft, want fietsend kwam men gemakkelij- werkre nog lang met geschoolde vrijwilligers,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'*t#. "Tf " Vr'. *. " -'Sfe P1*»!^ ' ^ V. A U. geschaft, want fietsend kwam men gemakkelij- werkre nog lang met geschoolde vrijwilligers,"

Transcriptie

1 * ' ^ V. A U "Tf " Vr'. *. " %. - -'Sfe P1*»!^ '*t#. * ^ Toeschouwers en uitvoerders tossen het. verkeer ovor werkre nog lang met geschoolde vrijwilligers, geschaft, want fietsend kwam men gemakkelij- en ondel- do brug. die op elk moment waren op re roepen en ker en sneller bij de gewonden op de brug, goed werk hebben gedaan.vanaf 1981 zijn clan met de tot dan toe gebruikte raderbran- beroepskrachlen beschikbaar. card. Daarmee ging men te voet en duwend De behuizing van de dienst in de Teamleider j. van Santen is sinds 1976 voor een snel uitrukken. In 1994 werd een werkzaam bij de ambulancedienst, eerst als nieuw gebouw in gebruik genomen aan de vrijwilliger en vanaf 1981 als beroepskracht. Steenweg in Zaltbommel, naast het eveneens Hij heeft in die jaren de gespecialiseerde nieuwe politiebureau. Desnoods is vanuit de apparatuur zien toenemen, zoals hartbewa- garage een stoplicht te bedienen om de weg kings- en beademingsapparatuur. Naast een op te komen. opleiding als verpleegkundige zijn dan ook Voor de oplichting van de ambulance- 120 naar de plaats des onheils, wat erg zwaar was. Itommelsc binnenstad was niet bevorderlijk voor het ambulancepersoneel speciale cursus- dienst in augustus 1945 werd liet vervoer van sen noodzakelijk. Met de instelling in 1988 gewonden geregeld vanuit het Bommelse van het Centrale Posl Ambulancevervoer Gasthuis. In 1938 was een rijwielbrancard aan- (CPA) is de coördinatie van de hulpverlening

2 sterk verbeterd. In de centrale meldkamer in Nijmegen komen alle urgente hulpvragen voor het Gelderse rivierengebied binnen. De meldkamer waarschuwt vervolgens de dichtstbijzijnde hulpdienst. Zo wordt voorkomen dattwee verschillende diensten voor hetzelfde ongeluk uitrukken. De centrale meldkamer regelt tevens de opname in een ziekenhuis en zorgt dat een specialist klaarstaat als het slachtoffer daar arriveert. Een voordeel is dat in Nijmegen de meldkamer van de ambulancedienst en die van de Alarmcentrale van de brandweer in één ruimte zijn ondergebracht. Bij verkeersongevallen zijn zij' vaak nauw op elkaar aangewezen. Zo bepaalt de brandweer wanneer het veilig is voor het ambulancepersoneel om iets te doen; de ambulancedienst beschikt immers niet over speciale brandwerende pakken en heeft geen perslucht. Aan de andere kant mag de brandweer pas mensen uit auto's lossnijden als de ambulancedienst aanwezig is, zodat de slachtoffers meteen daarna adequate medische verzorgingkrijgen. In de toekomst zuilen waarschijnlijk overal de centrale meldkamers van brandweer, ambulancedienst en politie bij elkaar zijn gehuisvest. Er is geen patroon te herkennen in lietuitrukken voor ongelukken op de brug, aldus Hans van Santen."Bij bepaalde weersomstandigheden zoals regen en mist zou je een toename verwachten, maar automobilisten gaan clan vaak ook voorzichtiger rijden. Daarentegen wordt 's nachts, als er nauwelijks verkeer op de weg is, het gaspedaal dieper ingedrukt en is er meer kans op een ongeval. Voorheen was het op de brug altijd ernstig als er iets gebeurde. Door de files is dat veel minder geworden. Nu gebeuren echter ook elders in de Bommelerwaard grote ongelukken, zoals op de Van Heemstraweg." "zijn" korps in 1978 als eerste in de wijde omgeving het speciale snijgereedschap had om mensen uit voertuigen te bevrijden. Heiwas een van de laatste uitgaven die de gemeente Waardenburg deed voordat zij opging in de nieuw gevormde gemeente Neerijnen. Sinds het einde van de jaren zeventig werden de brandweerlieden opgeroepen met een pieper. Daarvoor gebeurde dat met een sirene, die op het gemeentehuis stond. Heel het dorp was daardoor op de hoogte als de brandweer moest uitrijden en kwam onmiddellijk kijken. Rijk van de Sandt heeft nog meegemaakt dat het korps alleen een motorspuit had, die moest worden getrokken dooi' een auto. Er waren maar drie vrachtwagens meteen trekhaak in het dorp, bij de Boerenbond, de molenaar en de kolenboer. Wie van hen zich het eerst na de sirene meldde, kreeg als vergoeding voor het tijdelijk afstaan van de benodigde wagen een rijksdaalder. De brandweermannen deden hun werk in een overall en een zuidwester. In 1960 kreeg Waardenburg een echte brandweerauto. De samenwerking tussen politie, brandweer en ambulancedienst is tegenwoordig hecht, maar Van de Sandt herinnert zich nog hoe het vroeger was. De verschillende korp- Oud-brandweercornmandant R. van de Sandt: "je moet eikaars vak kennen en van elkaar op aan kunnen," Links j. van Santen, teamleider van de Ambulancedienst Bommelerwaard: "Coördinatie, van de hulpverlening is sterk verbeterd" en rechts OW. va.n Sallegooijen, rayonchet politiedistrict Bommelerwaard; "Knelpunt wordt verlegd naar de plaats waar de weg in twee rijbanen overgaat, bij wegrestaurant De Lucht." De brandweer Enthousiast over de huidige samenwerking is ook R. van de Sandt uit Waardenburg. Vijfenveertig jaar, van 1948 tot 1994, was hij lid van het brandweerkorps van het pal aan de brug gelegen dorp. Hij vertelt trots dat 4 121

3 sen stonden wel eens tegenover elkaar en ambulancediensten wedijverden onderling over wie de slachtoffers mocht afvoeren. Men wilde voorkomen dat men voor niets was uitgereden. Nu is de situatie tot zijn tevredenheid geheel anders."er moet gewerkt worden. ]e moet eikaars vak kennen en van elkaar op aan kunnen." Na afloop vindt er ook een gezamenlijke evaluatie plaats door de betrokken politie, brandweer en ambulancedienst. Samenwerking en deskundigheid, daar draait het om, aldus Van de Sandt. In het begin van zijn brandweercarrière gebeurden niet veel ongelukken op de brug, in ieder geval geen waarbij de brandweer werd ingeschakeld. Het langzame verkeer dat er toen nog mocht lijden werd wel eens te laat opgemerkt, met een aanrijding tot gevolg, meestal in de zijflanken. Eenmaal, in 1990, zag Rijk van de Sandt een ongeluk op de brug voor zijn ogen gebeuren. Hij stond machteloos, maar een ander rende met een snelblusapparaat naar het brandende voertuig. Het mocht niet baten, twee jonge mensen kwamen om. Opvallend was dal de jongen met het brandblusapparaar een opleiding tot brandweerman volgde.van de Sandt kan dat wel verklaren:"mensen zijn bang om iets te doen; bij de brandweer word je opgeleid om te handelen." hoog in dit twijfelachtige klassement. De filevorming in zuidelijke richting, bij Waardenburg, haalde een eerste plaats met een ruime voorsprong op het volgende knelpunt, de Lekbrug bij Vianen, eveneens in de A2. De vierde plaats was voor de Coentunnel bij Amsterdam, maar de vijfde plaats was weer voor de brug bij Zaltbommei, nu voor het verkeer in noordelijke richting. Het verkeer zal in de toekomst minder in de knoop liggen bij liet oversteken van de Waal. De verschillende stromen hebben voorlopig meer ruimte en gaan soepeler over en langs elkaar. De vaarwegen, spoorwegen en verkeerswegen zijn bij Zaltbommei gebundeld tot een knooppunt, dar eigenlijk als een geheel moer worden gezien, zowel in functie als in vorm. Het wonen ondervindt hinder door de inperking van de ruimte, maar heeft ook plezier van de goede verbindingen en de verbetering van de werkgelegenheid. Het werk aan de brug en de wegen is tot de verbeelding gaan spreken. Duidelijker dan ooit hebben de Tielerwaard en de Bommelerwaard een verbinding door de Waalbrug bij Zaltbommei. Filevorming en vertraging Toen in 1930 de oude brug voor het wegverkeer werd ontworpen, was zij ruim genoeg om gedurende lange tijd de groei van het autoverkeer op te vangen. In Nederland reden toen in totaal zeventigduizend auto's. In 1994 was dat aantal bijna het honderdvoudige, zeseneenhalf miljoen, waarvan meer dan tachtigduizend dagelijks de brug passeerden. Daarvoor was de brug te smal en werd de situatie gevaarlijk. Opstoppingen leidden tot steeds meer files. Het knelpunt "de Waalbrug bij Zaltbommei" stond in 1994 op de eerste plaats in de file-toptien van de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie, met inachtneming van aantal, de gemiddelde lengte en de duur van de files. De hele A2 scoorde 122

4 I 123

5 en nieuw tijdperk begint De nieuwe verkeersbrug bij Zaltbommel is af. Ook her wegennet rondom de brug ondergaat een metamorfose. Hiermee wordt een van de grootste Nederlandse verkeersknelpunten opgeheven, een sterk staaltje van Rijkswaterstaat en alle anderen die aan de totstandkoming van deze blikvanger hebben meegewerkt. Dat de brug hij Zaltbommel af is, betekent niet dat Rijkswaterstaat nu op haar lauweren kan rusten. Integendeel. Nederland is voortdurend in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Door een combinatie van factoren, ondel' andere de groei van de Nederlandse bevolking en her toenemen van de welvaart, neemt liet verkeer toe. Met die toename wordt het wegennet steeds intensiever gebruikt. Hel is dus zaak om tijdig mogelijke knelpunten te onderkennen en nu al gericht actie te ondernemen. Dit betekent dat Rijkswaterstaat voortdurend vooruit kijkt, rekening houdt met beheersbare en onbeheersbare factoren en zelf actief en innovatief met oplossingen komt. Die oplossingen zijn misschien nog niet allemaal direct voorhanden, ze zijn soms ongebruikelijk of zelfs futuristisch, maar bovenal zijn ze weldoordacht. Een toekomstgerichte visie heeft ook bij de totstandkoming van de brug bij Zaltbommel een zeer grote rol gespeeld. Ruimtelijke structuur, verkeersprognoses, economische aspecten, woon- en leefmilieu, natuur en landschap, technische mogelijkheden en kosten werden uitvoerig onderzocht. Deze bepaalden de kaders waarbinnen de juiste keuzes konden worden gemaakt, de keuze voor de beste aanpak, voor de juiste partners en voor het kortste tijdspad. Binnen die kaders is gekozen voor het plan waarvan de eerste fase nu is afgerond. De werkzaamheden aan de infrastructuur rondom de brug zullen nog enige tijd voortduren, juist omdat de A2 de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland is, is het zaak ook de aan- en afvoerroutes aan de nieuwe situatie aan te passen. Dat impliceert het aanleggen van nieuwe watergangen (sloten), nieuwe viaducten en het treffen van geluidbeperkende voorzieningen. De werkzaamheden zijn zo gepland dat de omwonenden daar geen hinder van ondervinden. Het betekent een veelomvattende, georganiseerde samenwerking tussen verschillende partijen, mensen en machines. De nieuwe brug bestaat uit twee rijbanen van drie rijstroken en een rijbaan voor Doorsnede van een bestaande autosnelweg. Doorsnede van een bestaande autosnelweg mei: als aanvulling een dubbele hogesneiheidsstrook boven ( snelweg. 124

6 langzaam verkeer en fietsers.volgens de berekeningen kan deze oplossing het verkeersaanbod tot het jaar 2015 zonder problemen verwerken. De oude Waalbrug wordt, na vierenzestig jaar trouwe dienst, in 1997 gesloopt. Al bij het maken van de plannen voor het project Rijksweg 2, zo'n vijf jaar geleden, is rekening gehouden met een tweede Bommelse verkeersbrtig. De infrastructuur wordt nu al dusdanig verbeterd en aangelegd, dat die tweede brug in 2015 snel kan worden aangesloten op het bestaande wegennet. Al met al wordt zo tijd en dus geld bespaard. Ten aanzien van al die besluiten wordt vooraf rekening gehouden met economische en ruimtelijke factoren en niet in de laatste plaats met liet milieu. Dat betekent dat Rijkswaterstaat inventief en effectief omspringt met alle middelen die haar ter beschikking staan. Het is niet de bedoeling Nederland lukraak vol te asfalteren. Integendeel! Door systematisch liet huidige wegennet, waar nodig, te wijzigen, aan te passen of te verbeteren is de weggebruiker ervan verzekerd dat hij optimaal gebruik kan maken van de bestaande infrastructuur. Veiligheid Aan het veiligheidsaspect is bij de bouw van de Bommelse brug uitermate veel aandacht besteed. Dat gold zowel de veiligheid van de mensen die daadwerkelijk met de bouw bezig waren als die van de toekomstige weggebruikers. Omdat de nieuwe Waalbrug naast de bestaande is gebouwd, krijgt de A2 direct ten noorden en ten zuiden van de brug een aangepast tracé. Met deze aanpassing verdwijnen Een Wïschtstation bij het begin van de Hoge Snelheids Autoweg, omstreeks !)

7 g+ '%} hm i*-*&m «* : * 'V,y*. ff- SN : *& Hfr m E!»:- 126

8 Kilometerslange files b&tekenen een enorme belasting voor het milieu. enkele technische middelen waarmee files worden aangepakt. de scherpe bochten voor de brug. Verder wordt liet tracé uitgebouwd tot een weg met tweemaal drie rijstroken, veranderingen die de verkeersveiligheid ten goede komen. De rijbanen van de oude brug waren zo smal, dat soms, ondanks de snelheidsbeperkingen, levensgevaarlijke situaties ontstonden. Alleen al met de verbreding van deze rijbanen komt een einde aan een tijdperk van opstoppingen en onveilige situaties op de brug. Ook de werkzaamheden aan de infrastructuur rondom de brug hebben als doel de huidige en toekomstige verkeersstromen in betere, veiliger banen te leiden. Waardenburg en Zaltbommel krijgen nieuwe verbindingen met de A2, waardoor meer ruimte ontstaat om het verkeer te verwerken. Het een systematische aanpak van alle verkeersknooppunten, past Rijkswaterstaat de infrastructuur aan om een veiliger doorstroming van het verkeer te waarborgen. Files vormen niet alleen een grote belasting voor liet milieu, maar zorgen ook voor bijna-ongelukken of zelfs ongelukken. Het verbreden van wegen, zoals dat bij de Bommelse brug is gebeurd of nog gaat plaatsvinden, dient het aantal onveilige verkeerssituaties verder in te perken. Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat de problemen op het gebied van verkeersveiligheid niet alleen met technische kennis en kunde worden opgelost. Zij vragen om een ingrijpende mentaliteitsverandering van de Nederlandse weggebruiker. Hoezeer Rijkswaterstaat ook onderzoekt, initieert, aanpast en oplost, de weggebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. De snelheidsbegrenzer, zwaardere sancties bij snelheidsovertredingen en mogelijk een puntensysteem op het rijbewijs zijn middelen waarmee de weggebruiker wordt gedwongen tot bewust en veilig rijgedrag. Het verlengen van opritten, het verbreden van wegen, het aan banden leggen van de snelheid en dosering van het verkeer op de toeritten zijn Milieu Elke dag rijden zeventig- tot tachtigduizend auto's over de Waalbrug bij Zaltbommel. Dat aantal stijgt nog steeds. De toename van het wegverkeer heeft een zeer kwalijke invloed op het milieu. Rekening houdend met de economische belangen van die mobiliteit, doet Rijkswaterstaat et alles aan de schade aan het milieu te beperken door bijvoorbeeld het telewerken en het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Alle milieubelastende stoffen in de lucht of in de grond komen uiteindelijk in het grondwater terecht. Rijkswaterstaat streeft ernaar om ook aan het begin van die kringloop de mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. De afwatering van de Waalbrug heeft dan ook speciale aandacht gekregen om het milieu rond de brug niet onnodig te belasten. Rijkswaterstaat onderzoekt of de toepassing van een zuiveringssysteem op grote schaal kan worden doorgevoerd. De Nederlandse wegen krijgen een steeds groter verkeersaanbod te verwerken, waardoor files ontstaan. Die jaarlijks duizenden stationair draaiende, optrekkende en afremmende auto's belasten het milieu nog zwaarder door de uitstoot van koolmonoxyde. Dat de gehele A2 intensief wordt gebruikt, blijkt alleen al uit de lange rij filemeldingen die elke dag door de ether schallen. Bumper na bumper, rij na rij, optrekken, afremmen, weer wachten... we zijn er met zijn allen intussen aan gewend. Met de ingebruikneming van de nieuwe Bommelse brug is dit knooppunt in ieder geval zijn plaats op de "file-toptien" kwijt. Omdat Rijkswaterstaat de A2 over een lengte van drieëneenhalve kilometer vanaf de brug naar het zuiden gaar verbreden, verdwijnt in 1998 ook de flcssehals bij Hedel. Dan verschuift het fileprobleem weer. Aan het volgende traject, vanaf de bocht bij De Lucht tot knooppunt Empel aan de andere kant

9 128

10 Bovenaanzicht van de Lokbrug hij Vianen. De nieuw te bouwen tweede brug hij Vianen, gezien vanuit de bestaande brug, van de Maas, wordt pas in begonnen, maar het heeft nu al de volle aandacht. Noordwaarts van Zaltbommel wordt de tweede brug bij Vianen aangelegd, om de verkeersdrukte die daar zal ontstaan uiteindelijk te verminderen. Zo wordt, stap voor stap en zeer stelselmatig, de hele A2 voorbereid op de eisen die de toenemende mobiliteit aan het wegennet stelt. Het lijkt alsof Rijkswaterstaat voortdurend achter de feiten aanholt. Wordt ergens een knelpunt opgelost, dan ontstaat ergens anders een opstopping. Rijkswaterstaat wil wel, maar kan niet overal tegelijk aan de slag. Minister Jonïtsma:"Zonder de pretentie te hebben dat we alle files op kunnen lossen, maar wel met de notie dat we de zaak niet op zijn beloop kunnen laten, zal gezocht moeten worden naar creatieve oplossingen om iedereen mobiel te houden en tevens zo min mogelijk schade toe te brengen aan economie, veiligheid en leefmilieu." Bij het aangepaste weggedeelte van het traject Deil-Zaltbommel is Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) gebruikt. Ook bij de nog aan te passen delen van de A2 wordt dit materiaal toegepast. Dit heeft een positief effect op zowel de afvoer van het regenwater als op de geluidsoverlast. Een innovatieve en vooruitstrevende houding heeft geresulteerd in een aantal onderzoeken naar nieuwe, minder milieubelastende technologieën, ZOAB is hier een goed voorbeeld van. Economie Het scheppen en instandhouden van goede verkeersvoorzieningen vormt zowel nationaal als internationaal een onmisbare bijdrage aan de economische ontwikkeling, Nederland is de poort naar Europa en heeft de infrastructuur om die logistieke functie ook in de toekomst te blijven uitoefenen. Met Rotterdam als grootste wereldhaven, is een goede verbinding over het water naar onze buurlanden van uitermate groot economisch belang. De Waal is de belangrijkste vaarweg van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. Het is daardoor de drukst 129

11 Scheepvaart over de Waal. Het toekomstige j»oederenvervocïr por spoor. bevaren rivier van Europa. Om het scheepvaartverkeer de ruimte te geven steunt de nieuwe tuibrug slechts op twee pijlers, zonder een pijler in het midden in de rivier. Jaarlijks kosten de files het bedrijfsleven vele miljoenen guldens. De tijd die wachtend in de file wordt doorgebracht, had immers ook efficiënter kunnen worden besteed. Tijd is geld en geld betekent werkgelegenheid. Met de verbetering van de infrastructuur rondom de Bommelse brug zijn economische belangen gemoeid. Een snellere, veiliger doorstroming van het verkeer en een betere aansluiting op de A.2, betekenen automatisch dat hiermee ook de regio een economische impuls krijgt. Het is voor bedrijven weer interessant zich in deze streek te vestigen, wat een stimulans voor de regio, de werkgelegenheid en de nationale economie kan zijn. Zoals het zich momenteel laat aanzien, zal de komende jaren de wereldeconomie aantrekken. Om daarvan ook in Nederland te profiteren is een goede infrastructuur van uitermate groot belang. Met de opleving van de economie groeit het weg- en waterverkeer. Het belang van de A2 voor de Nederlandse economie is voor Rijkswaterstaat aanleiding om stelselmatig de knelpunten op de A2 op te heffen. Stelselmatig en toekomstgericht, want door rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen kan Rijkswaterstaat de economie ondersteunen. Mobiliteit Met de auto, het openbaar vervoer, de boot en de fiets of met de benenwagen, we maken met zijn allen intensief gebruik van de infrastructuur. Het bestaande wegennet, waartoe we ons hier even beperken, staat voortdurend bloot aan enerzijds dat intensieve gebruik en anderzijds aan de weersinvloeden. De hete zomer van 1995 versnelde het slijtageproces van cle toplaag van liet wegennet. Spoorvorming en het onduidelijker worden van de markering zijn enkele voorbeelden van de dagelijkse problemen die Rijkswaterstaat aanpakt. Zonder cle automobilist uit de auto te willen verjagen, streeft Rijkswaterstaat een effectiever gebruik van de huidige infrastructuur na. "De fileschade moet worden beperkt, zonder de voordelen van de auto te verliezen", aldus minister Jorritsma. Dat is niet alleen een taak van Rijkswaterstaat, maar ook van medeoverheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de automobilist -MU *P- '-'-'V'":. "****. MWt' lu '%&m \% \ m m.-a»m^ci';:iii?» \\\ \\ 130

12 zelf. Ook de weggebruiker zelf kan een steen- en uitgedacht. In nauwe samenwerking met Aanpassing van het huidige wegennet, "fl>/~övers" bij tje bijdragen aan het terugdringen van het tal van maatschappelijke groeperingen, belan- het knooppunt Oudenrijn. fileprobleem door bijvoorbeeld te "ritsen", genorganisaties, weggebruikers en bewoners dooi-"carpoolen" of door iets later of vroe- wordt onconventioneel en experimenteel aan ger van huis te vertrekken. de toekomst van de infrastructuur gewerkt. De dialoog tussen het Infralab en de wegge- De. toekomst bruiker levert bruikbare informatie maar Rijkswaterstaat geeft met haar huidige soms ook pittige kritiek op. Zo wordt samen werkzaamheden vorm aan de toekomst, van naar oplossingen "op maat" gezocht. Nieuwe Een nieuwe boortechniek wordt toegepast bij de planmatige opzet tot en met uitvoering daar- inzichten, nieuwe produkten, nieuwe techni- bouw van de Hetnenoordtunncl. van. De beslissingen van vandaag zijn bepa- sche mogelijkheden... alles wordt beoordeeld lend voor de toekomst. Milieu, economie, vei- op de mogelijke waarde voor liet toekomstige ligheid en mobiliteit zijn belangrijke criteria verkeersbeleid. in het huidige en toekomstige beleid. Door Hoe ingrijpend, weldoordacht en toe- ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen zorgvul- komstgericht Rijkswaterstaat te werk gaat is dig tegen elkaar af te wegen, ontstaat een duidelijk geworden bij de bouw van de brug doordacht plan van aanpak, waarin zowel bij Zaltbommei. hedendaagse als toekomstige eisen zijn verwerkt. Het gebruik maken van technieken waardoor natuurlijke grondstoffen worden gespaard, is milieubewust en typerend voor de toekomstgerichte visie van Rijkswaterstaat. Om het innovatieve karakter uit te bouwen, heeft Rijkswaterstaat een "denktank" in het leven geroepen, het Infralab. In het Infralab worden nieuwe oplossingen voor de verkeersproblematiek bestudeerd 131

13 Nadere gegevens Schipbrug De schipbrug van 1599 lag op 14 lange pleyten (platbodem vaartuigen) dwars over de rivier, aan elkaar vast gemaakt; in het midden kon de brug worden geopend voeten lang was de brug en 5 treden breed, zodat 2 wagens elkaar konden passeren. Spoorbrug De spoorbrug was in gebouwd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.). De brug was ontworpen door ir. G. van Diesen/'Eerstaanwezend Ingenieur" bij de Staatspoorwegen. Uitvoerend ingenieurs waren dr. E. van Dissel en ]. Telders. De belangrijkste aannemers waren G. van Thiel uit Rossuni en R. Murman uit Geldermalsen; zij bouwden de pijlers en de landhoofden. ƒ bouwkosten 2 landhoofden waartussen 870 meter moest worden overbrugd. Op 10 pijlers rusten 8 overspanningen van 60 meter in de aanbrug en 3 overspanningen van 127 meter over de rivier meter heipaal, kubieke meter beton kubieke meter metselsteen 6388 kubieke nieter hardsteen. 18,08 meter boven A.P. ligt het hoogste punt van de spoorbaan aanbesteding; begin van de ijzeren bovenbouw van de brug; opening van de spoorlijn Utrecht-Waardenburg; opening van de brug voor het treinverkeer; spoorbrug bij Hedel in gebruik genomen. Oude verkeersbrug Ontwerp van ir. W.J.H. Harmsen, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat. Eenentwintig aannemersbedrijven werkten mee, waaronder; N.V Internationale Gewapend-betonbouw (l.g.b.) Breda voor de onderbouw; N.V Pietterij voorheen Enthoven en Cie te Delft, in combinatie met de firma Penn en Baiiduin te Dordrecht en N.V Kloos en zoon, Kinderdijk, voor de bovenbouw in het winterbed met montage door N.V Montagebedrijf, Rotterdam; N.V. Werkspoor te Amsterdam, voor de bovenbouw in het zomerbed, gedeeltelijk vervaardigd door de werkplaatsen van de Koninklijke Nederlandsche machinefabriek voorheen Begeman te Helmond, N.V, Nederlandsche Staalindustrie te Rotterdam, firma Frans Smulders te Utrecht. N.V Kei, tegelasfalt voor het wegdek van de brug; Utrechtse Asphaltfabriek voor de trottoirs van de brug; 132

14 N.VVan der Hoeven, Den Haag voor de aardbanen voor de toevoerwegen; firma W. Rasenberg voor de wegverhardingen in koperslakkeien en beton; De Herder en Geertsema voor het viaduct over de Oenselsedijk, de Waalbandijk. De betreffende aannemersbedrijven hadden 1250 arbeiders in dienst. ƒ de pijlers (onderbouw); ƒ de bovenbouw van de aanbrug; ƒ 1.S de bovenbouw van de hoofdoverspanningen; ƒ het wegdek van de brug; ƒ de trottoirs van de brug; ƒ de totale kosten van de brug zelf. ƒ de aardbanen voor de toevoerwegen; ƒ de wegverhardingen in koperslakkeien en beton; ƒ het viaduct over de Oenselsedijk, de Waalbandijk; ƒ de totale kosten van de wegenaanleg; ƒ de totale kosten voor brug en wegen; ƒ de onteigeningen. 50 meter was de afstand tussen de spoorbrug en de verkeersbrug; 20 meter lang waren de stalen damwandprofielen voor de damwandkuipen in de rivier, 12 meter gingen zij de rivierbodem in. 480 meter lang was de aanbrug; 8 overspanningen in de aanbrug van elk 60 meter lang, samen overbrugd door 4 samengestelde vakwerkliggers, elk rustend op 3 steunpunten. 381 meter lang was de rivieroverspanning; zij bestaat uit 3 overspanningen over de rivier van elk 127 meter lang, samen 1 samengestelde vakwerkliggerbrug, rustend op 4 steunpunten. 913 meter was de totale lengte van de brug. 16,38 meter boven NAP lag de bovenbouw van de brug over de vaargeul, dat was 9,14 meter boven de hoogste waterstand, die van meter lang was de nieuwe rijksweg aan de zuidzijde langs Zaltbommel; 760 meter lang was de nieuwe rijksweg in de kom van Waardenburg. II meter was de rijweg breed, daar kwamen aan weerszijden 2 schampkanten van 50 centimeter bij; 12 meter was de breedte tussen de hoofdliggers, met 2 meter aan weerszijden buiten de hoofdliggers voor voetgangers en fietsers kubieke meter granietblokken verwerkt; kubieke meter beton (stampbeton en gewapend beton) waarvan kubieke meter onderwaterbeton; 2200 kubieke meter beton voor elk van de beide pijlers in de vaargeul, dat betekende 133

15 192 of 8 etmalen onafgebroken betonstorten kilo betonstaal, kilo staal in de bovenbouw van de rivieroverspanning, kilo staal in de bovenbouw van de aanbrug, kilo staal totaal, inclusief klinknagels, verwerkt in de gehele stalen bovenbouw, samen meter lang kubieke meter zand voor de wegenbouw, kubieke meter zwarte grond voor de wegenbouw. 18 januari 1931 de bouw begonnen met de eerste opmetingen in de uiterwaarden. 25 januari 1931 het eerste deel van de houten damwandkuip geheid. 26 maart 1931 het begin van het grondwerk, uitgraven van bouwputten. 22 mei 1931 de eerste steen gelegd door de burgemeester van Waardenburg, W. baron van Randwijck. 12 augustus 1931 de eerste pijler in de uiterwaarden op hoogte. 24 september 1931 de rompconstructie gereed van de stalen vakwerkbovenbouw voor de eerste twee overspanningen van de aanbrug. 9 oktober 1931 het eerste beton voor een rivierpijler gestort. In de uiterwaarden waren de eerste pijlers toen al gevorderd tot de vereiste hoogte. 13 januari 1932 de eerste rivierpijler voltooid. 29 mei 1932 het beton gestort voor het eerste gedeelte van het brugdek van de aanbrug. 10 juni 1932 na het zuidelijke nu ook het noordelijke landhoofd gereed. 5 juli 1932 de laatste vakwerkstaaf van de aanbrug aangebracht 23 februari 1933 noord en zuid voor het eerst verbonden via hulpbrugconstructie voor midden overspanning. 10 mei 1933 de eerste ontmoeting van de burgemeesters van Waardenburg en Zaltbommel op de brug, nog via loopplanken. 18 november 1933 de bouw na 34 maanden voltooid. Het gedenkteken op de brug was ontworpen door ir. A.J. van der Steur en geschonken door de gezamenlijke Kamers \an Koophandel. De tekst luidde: "Noord en Zuid verbonden 1933 Onder de Regering van KONINGIN WILHELMINA werd deze brug volgens ontwerp en onder leiding van den Rijkswaterstaat gebouwd door de NEDERLANDSE NIJVERHEID Bij de openstelling van de brug in 1933 is dit gedenkteken aangeboden door de vijf KAMERS VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN te TIEL, UTRECHT, TILBURG, 's-hertogenbosch en EINDHOVEN". Een bank aan deveerdam in Zaltbommel,ontworpen door architect ]. Riebergen te Zaltbommel, werd geschonken door de plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer "Ter herinnering aan de opening van de verkeersbrug VVV 18 nov. 1933". De firma Philips te Eindhoven, die nauwe banden heeft met de stad Zaltbommel, schonk ter gele- 134

16 genheid van de opening van de brug de schijnwerperverlichting van de Bommelse Sint- Maartenstoren. Verkeer dat Zaltbommel passeert 1935: voertuigen per jaar 1987: 48 files per jaar auto's per etmaal 1988: 60 files per jaar auto's per etmaal 1989: 89 files per jaar auto's per etmaal 1990: 155 files per jaar auto's per etmaal 1991: 254 files per jaar auto's per etmaal 1992: 340 files per jaar auto's per etmaal (284 van noord naar zuid en 56 van zuid naar noord) 1994: 596 files per jaar (378 van noord naar zuid en 218 van zuid naar noord). Nieuwe verkeersbrug Opdrachtgever van het gehele project was Rijkswaterstaat, directie Gelderland. Het uitwerken van de varianten, het definitieve ontwerp en de besteksvoorwaarden zijn gedaan onder verantwoordelijkheid van de Bouwdienst Rijkswaterstaat, in samenwerking met de ingenieurscombinatie BVW, een samenwerkingsverband van de bureaus BVN,Veth en Wegener. De wijziging in de bouwmethode die werd aanbevolen door Tuikom II is ontwikkeld door prof. dr. ing. René Walther van het Zwitserse ingenieursbureau Walther, Mory, Maier. De uitvoering van de brug is door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat uitbesteed aan BVW. De rol van de Bouwdienst was alleen nog die van opdrachtgever. BVW was verantwoordelijk voor het verdere reken- en tekenwerk, voor het voeren van de directie en het houden van toezicht bij de bouw van de brug. Daarbij hoorde ook het berekenen van alle bouwstappen, van de hoogte van het brugdek en de daarin optredende afwijkingen, en van de krachten die de tuikabels moeten opvangen tijdens het uitbouwen van het brugdek. De Bouwdienst Rijkswaterstaat begeleidde deze uitbesteding en hield de supervisie over het gehele project. Vijf medewerkers van de Bouwdienst waren beschikbaar gesteld aan de BVW: ing. G. van Aalst uit Zaltbommel, ing. E.]. Swaving en P. Rahantoknam voor het toezicht tijdens de uitvoering en de heren ing. W. de Man en G.J.Versteegt bij het ontwerp. De bouw van de brug was gegund aan de aannemerscombinatie Tuikom II. Deze werd gevormd door de aannemingsbedrijven Verenigde Heijmans Bedrijven BV en Philipp Holzmann AG. De verschillende dochterondernemingen voerden het werk uit: Koninklijke Van Drunen BV te 's-hertogenbosch en BV Aannemingsbedrijf Dubbers Malden te Malden. Zij vormden destijds de combinatie TUIKOM 1, die de betonnen brug bij Heusden heeft gebouwd. Koninklijke Van Drunen BV te's-hertogenbosch en BV Aannemingsbedrijf Dubbers Malden te Malden hadden een gezamenlijke Raad van Beheer, bestaande uit ir. J. van Bokhoven, ing. ]. Halewijn, ing. C. Schipper en ing. A. Berkelmans. De laatste twee waren ook belast met de projectleiding. Zij hadden de leiding over ]. Kuiper voor de administratie; over de werkvoorbereiding, in handen van ing. ]. Gommans en R Benschop; de projectcoördinator ir. S. de Koning; de inkoop verzorgd door E. van Dam en ing. C. Schipper;). Jagtenberg was hoofd uitvoering. Onder zijn leiding werkten organisatieassistent ing. F. Louwerse en ing. A. Blom voor de uitvoering van de aanbrug, ]. Doggenaar voor de uitvoering van het zuidelijke deel van de tuibrug, ]. Kersbergen voor de uitvoering van het noordelijke deel van de tuibrug en R. Holtrop voor de maatvoering. 135

17 Voor Samaco BV te Waddinxveen (de tuikabels): C.W.M. Noort en ing. M. Montballiu. Een groot aantal bedrijven werkte mee: De Aam Eist BV (prefab beton), B.B.C, te Hardinxveld Giessendam (vlechtwerk), jos van den Bersselaar te Udenhout (staalconstructies), Betonson te Son (palen), Betuwe Beton BV te Tiel (betoncentrale), Borga-Bijstede te Nunspeet (staalconstructies), Fa. ]. de Bruin BV te Enkhuizen (leuningen), Diepstraten te Hardinxveld Giessendam (vlechtwerk), Doka Nederland BV te Oss (bekistingen), Faber Betonpompen BV te Zoeterwoude, G.T.I. Nijmegen BV (electra), Gorkum BV Betoncentrale,Van de Graaf Heiwerken BV te Nieuwegein, Heijmans Wegenbouw te 's-hertogenbosch (wegen en vangrails), J.G. Hesteren Betonmortel BV te Tiel, Hommema te Wijk bij Duurstede (bliksemafleiding), Maurer Söhne te Dortmund (voegen), Mos Rhoon (bemaling), W1BM te Geleen (kranen), ].A. van Riel BV te Tilburg (kranen), Samaco BV te Waddinxveen (VSP/tuien),Van Seumeren Holland te De Meern, Zwaans verhuur BV te Gorinchem (liften). Op het werk was een wisselend aantal mensen aanwezig, van 30 tot 130. Wegwerken ten noorden van de Waal Directie UAV: ing. ]. Rood, ing. W.].B. Janssen en ing. G.J. van Aalst (Bouwdienst Rijkswaterstaat). De dagelijkse leiding over het toezicht op het werk had ing. A. de Waal. De wegwerken zijn uitgevoerd door een combinatie van de aannemers: Mourik Groot-Ammers BV, Gebroeders Van Kessel BV,Wegenbouwmij, ]. Heijmans BV, Hollandsche Wegenbouw Zanen BV en Bruil-lnfrastructuur BV Hun gezamenlijke Raad van Beheer bestond uit ].A. Kruijt, B. Timmer, C.B.]. Louwers, L.D.C. Gielisse en Th. Meegens. De Werkcommissie bestond uit ). van der Vliet, B. van der Padt, G. Rombouts, CA. van Velzen en H. Caljé. Projectleider was H.L. Wigmans. Aannemer voor de openbare verlichting: Nettenbouw BV, Technische Aanneming, onder directie van A. Jonkers, met projectleiders B.).Th.L van der List en A. Olthof. Wegwerken ten zuiden van de Waal Hoofdaannemer een combinatie van Koninklijke Wegenbouw Stevin BV en Van Oord ACZ BV, projectleider ing. R. Oudeman, uitvoerder B. Gischler, U.C.A. ing. P. Heijmans, landmeter W. van Toorn; onderaannemer ]. den Boer BV te Ingen, bedrijfsleider M. Robbemondt; onderaannemer Van Hattum en Blankevoort BV, uitvoerder C.'t Lam, projectcoördinator G. de Bijl Leidinggevenden namens Rijkswaterstaat: ing. ]. Rood, ing. G.). van Aalst, ing. W. Rietbergen en ing. C Scheurwater. De lijst met namen en functies is opgesteld met enig voorbehoud. Door tussentijdse wijzigingen kan de lijst onvolledig zijn of onjuistheden bevatten. Aanbrug 570 meter lang is de aanbrug over de uiterwaarden aan de noordzijde, gebouwd in vakken van 60 meter. Daarin is verwerkt 1780 kubieke meter beton per vak van 60 meter. 34,38 meter is de aanbrug breed; 4 langsliggers ondersteunen de aanbrug, van 3,80 meter hoog en 1,35 meter breed en op 8,53 meter afstand van elkaar, hart op hart gemeten. 136

18 27,5-50 centimeter is de dikte van het rijdek kilo is het totaalgewicht van de aanbrug, inclusief asfalt Tuibrug 978 meter is de totale lengte van de gehele brug, 408 meter de lengte van de tuibrug, 256 meter de lengte van de middenoverspanning van de tuibrug; 2 x 76 meter lang zijn de overspanningen aan de landzijde van de pylonen; 38,84 meter is de totale uitwendige breedte van de tuibrug; 32,55 nieter breedte is beschikbaar voor het verkeer, inclusief de tussenberm; 7 rijstroken komen beschikbaar voor het verkeer. 85 centimeter is het verschil in hoogte tussen beide zijden van het schuin liggende brugdek, over een breedte van vierendertig meter kilo weegt het brugdek van de eigenlijke tuibrug (het gedeelte boven de pijlers zonder pylonen en kabels), inclusief het asfalt kilo weegt een pyloonpijler, inclusief twee pylonen kilo weegt de tuibrug zelf, zonder de tuikabels. 50 prefab dwarsliggers bevinden zich onder het brugdek van de tuibrug; 33 meter lang is een dwarsligger, van elders aangevoerd op 13 assen en 52 wielen; kilo zwaar is de dwarsligger kubieke meter beton is verwerkt in de tuibrug; 7,80 meter lang, 1,20 nieter breed en 0,30 meter dik is een stempel, de prefab betonnen basis van een randligger; kilo staal is gebruikt voor de wapening, dus exclusief het voorspanstaal en de tuikabels; kilo weegt het voorspanstaal, exclusief de tuikabels heipalen zijn toegepast voor de definitieve fundering op de noordelijke oever, 294 heipalen voor de definitieve fundering op de zuidelijke oever; 1529 totaal aantal heipalen voor het definitieve werk, met meter totale lengte van de heipalen voor het definitieve werk; 500 heipalen voor de funderingen van tijdelijke ondersteuningen, met 9400 nieter totale lengte; tikken gaven de heimachines om de heipalen in de grond te krijgen. Tuikabels 120 tuikabels, van 40 tot 137 meter lang, van 16 tot 28 centimeter dik, verdeeld over 4 tuivlakken; 88 strengen in de zwaarste tuikabel, doorsnede uitwendig 280 milimeter, 100 nieter lang; 30 strengen in de lichtste tuikabel, doorsnede uitwendig 160 milimeter, 40 meter lang; 64 strengen in de langste tuikabel, doorsnede uitwendig 250 milimeter, 137 meter lang; de kabel die het dichtst bij het midden van de brug zit, krijgt de meeste strengen; 30 tot 88 parallelle bundels voorspanstrengen doorsnede 15,7 mm FeP 1770 in een oinhullingsbuis van High Density Poly-Ethyleen (HDPE) (Systeem 137

19 Freyssinet) per tuikabel; voorspanstrengen individueel omhuld met HDPE en gevuld met wax; meter kabelstrengen, kilo tuikabels, kilo maximaal optredende tuikabelspanning per kabel; 3780 kilometer strengdraden, I kerndraad en 6 randdraden per streng; 7,80 meter is de afstand tussen twee tuiverankeringen aan het wegdek (hart op hart). Ankerblokpijler 44 meter lang, 6 meter breed en 7,5 meter dik met daarin 4 trekverankeringen aan het uiteinde van elk van de 4 tuivlakken, om het brugdek aan de ankerblokpijler te verankeren; 4 trekkabels per trekverankering, 71 strengen per trekkabel; 14 meter is de trekkabel lang; kilo trekkracht per trekkabel ( kilo trekkracht per trekverankering). Voorgespannen beton van het brugdek 10 voorspankabels in elk van de 4 liggers van de aanbrug, 19 strengen in elke kabel, dat zijn 760 kabelstrengen; 92 voorspankabels per veld van 60 meter in de dwarsrichting van het brugdek van de aanbrug; dat is 67,5 centimeter afstand tussen de voorspankabels in het brugdek; 3 strengen in iedere brugdekkabel, dat zijn 276 kabelstrengen per veld Pylonen 5,50 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) is de straathoogte bij de Sint-Maartenstoren in Zaltbommel, 64,50 meter is de hoogte van de Sint-Maartenstoren in Zaltbommel (70 meter boven NAP); 71,66 meter is de hoogte van de pylonen zelf, 83,66 meter reikt de pyloon boven NAP, ruim 13 meter boven de Sint-Maartenstoren. 4 pylonen met een omtrek van 5,40 x 3,14 meter aan de buitenkant; kilo weegt I pyloon, kilo is het gewicht van de pijler met 2 pylonen; 7 meter boven N.A.P. lag de bovenkant van de fundering voor de bouwkraan die nodig was om de pylonen te bouwen, 82,40 meter hoog was de kraan tot aan de hijshaak, 91 meter was de hoogte van de gehele kraanconstructie, 98 meter boven N.A.P. lag het hoogste punt van de kraan.

20 Pijlers van de pylonen 2 pijlers dragen de 4 pylonen, aan elke kant van de rivier een voor 2 pylonen; 12 meter boven NAP ligt de bovenkant van de massieve pijler waarop een pyloon rust; 43 x 6 meter is de omtrek van de pyloonpijler, 44 x 15 meter en 2,60 meter dik de betonsloof onder de pyloonpijler; 280 heipalen van 0,45 x 0,45 m staan onder elk van de 2 pyloonpijlers. Wegen kubieke meter zand voor de aansluitende wegen aan noordzijde, kubieke meter zand voor aansluitende wegen aan de zuidzijde, kubieke meter zand voor de totale wegenbouw, waarvan kubieke meter aan de zuidzijde reeds in opslag was aangevoerd; kubieke meter is in totaal aan grondwerk verzet; ton asfalt verwerkt. 9 Kilometer lang is het gehele verbeterde traject met daarin 7 kunstwerken (viaducten en dergelijke}. Kosten ƒ ƒ het gehele project met aanvoerwegen, waarvan ongeveer voor de aanbrug en de tuibrug. De bouw van de brug duurde van 15 september 1992 tot 18 januari 1996,40 maanden. 139

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond.

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond. Toelichting Betreft Toelichting werkzaamheden Maasbrug t.b.v. APV-geluid Ons kenmerk ROE000 Datum 8 februari 2013 Behandeld door De heer R. Peeten Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1169-RBO

Nadere informatie

Haitsma Beton - de pionier in prefab

Haitsma Beton - de pionier in prefab De grootste van Nederland De imposante brug over het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen heeft de langste voorgespannen liggers van Nederland. Haitsma Beton zorgde voor het ontwerp, de productie en

Nadere informatie

1. Wat weet ik er al van. Ik doe mijn werkstuk over "Tunnels en Bruggen". Ik weet er nog niet veel van, daarom wil ik er meer over weten.

1. Wat weet ik er al van. Ik doe mijn werkstuk over Tunnels en Bruggen. Ik weet er nog niet veel van, daarom wil ik er meer over weten. Edwin van Tienen TUNNELS EN BRUGGEN Inhoud. 1. Wat weet ik er al van. 2. Tunnels. 2.1 Boren. 2.2 Tunnels in de bergen. 3. De kanaaltunnel. 3.1 Tunnel onder de zee. 3.2 De TGV. 4. Bruggen. 4.1 Onderzoeken

Nadere informatie

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 De werkzaamheden zijn in volle gang. Deze fotoreportage geeft de stand van zaken van de werkzaamheden van onder andere de viaducten over de A6.

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 De werkzaamheden zijn in volle gang. Deze fotoreportage geeft de stand van zaken van de werkzaamheden van onder andere de viaducten over de A6.

Nadere informatie

Het. Werkmap Bruggen Bouwen. 2de en 3de graad Lager Onderwijs

Het. Werkmap Bruggen Bouwen. 2de en 3de graad Lager Onderwijs Het Werkmap Bruggen Bouwen 2de en 3de graad Lager Onderwijs Museum voor de Oudere Technieken Dienst educatie Augustus 2004 Beste leerkracht, De werkmap Bruggen bouwen biedt u achtergrondinformatie over

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail Robert Bos info@poortvanbunnik.nl

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN Rond 1960 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, bijna 60 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende

Nadere informatie

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg. Opdrachtgever: Onderwerp: gemeente Midden-Delfland Aanpassing kruising Rijksstraatweg I Zuidhoornseweg Datum: juli 205 Inleiding. De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Nadere informatie

Beeldverslag project A50 Ewijk Valburg

Beeldverslag project A50 Ewijk Valburg Beeldverslag project A50 Ewijk Valburg 2013 2012 2011 2010 2 Voorwoord Project A50 De A50 tussen Ewijk en Valburg behoort in 2009 tot een van de grootste file knelpunten van Nederland. Na een planstudie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN In 1963 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, 45 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende en

Nadere informatie

150/380 kv Station Breukelen

150/380 kv Station Breukelen Project: 150/380kV Station Breukelen documentnr 110665D02 150/380 kv Station Breukelen Ontwerp constructies t.b.v. vergunningsaanvraag voor het transport van de transformator van het Amsterdam- Rijn kanaal

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (,

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (, Lto 0fis.vi sj^u*. -l(a I r> au (, STICHTING BOOGBRUG VIANEN Walkade 15 3401 DR IJsselstein tel/fax 030 687 29 34 Berekening sterkte boogbrug Vianen Vergelijking sterkte hoofddraagconstructie van de boogbrug

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Lange voorgespannen liggers

Lange voorgespannen liggers Lange voorgespannen liggers Bruggen en viaducten De lange liggers van Haitsma Beton bieden nieuw perspectief voor verkeers- en waterwegen. Door hun enorme overspanning (onze spaninrichting is 90 meter!)

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Heraanleg van de verkeerswisselaar te Lummen bouwen en aanpassen kunstwerken

Heraanleg van de verkeerswisselaar te Lummen bouwen en aanpassen kunstwerken Heraanleg van de verkeerswisselaar te Lummen bouwen en aanpassen kunstwerken Paul MEEKELS Mobiliteit en Openbare Werken Expertise Beton en Staal 11/09/2013 Date Structuur van de presentatie Voorstelling

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1251-RBO

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1187-RBO

Nadere informatie

Wat gebeurt er buiten langs de A6?

Wat gebeurt er buiten langs de A6? Fotoreportage Wat gebeurt er buiten langs de A6? De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 zijn sinds april van dit jaar in volle gang. Langs het tracé liggen metershoge zandhopen die laag voor laag

Nadere informatie

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6 Naam: De Romeinen De Romeinse bouwkunst. De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden tempels, riolen, waterleidingen, wegen, kanalen, huizen, aquaducten, havens, bruggen en

Nadere informatie

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de KEERSLUIS HEUMEN OMSCHRIJVING PROJECT KEERSLUIS HEUMEN In het kader van de Maaswerken is bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd. Een helder baken in het herstelde open kanaallandschap verbetert de

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

project project project Vught Best-noord Liempde

project project project Vught Best-noord Liempde Tabel 1: Hoeveelheden totaal Vught Boxtel Liempde Best-noord Best-zuid zand/grond 233 32 2 7 14 1 geleverd (m 3 ) zand/grond 4 4 52 11 9 138 verwerkt (m 3 ) Asfalt 8 1 15 15 1 18 geleverd en verwerkt (ton)

Nadere informatie

Terechtwijzend bericht nr 1 dd

Terechtwijzend bericht nr 1 dd Terechtwijzend bericht nr 1 dd 10 11 2016 A. Wijzigingen in het bestek 1. Pg. 3 Algemene informatie opdracht aanpassingen vetgedrukt Uitvoeringstermijn: Perceel 1: 2 nachten + 1 dag (vrijdagavond vanaf

Nadere informatie

Projectpresentatie De Rotterdam

Projectpresentatie De Rotterdam www.stuttgart.zueblin.de Projectpresentatie De Rotterdam 07.11.2013, Rotterdam Frank Seibold algemene projectdata Ed. Züblin AG, hoofdzetel Stuttgart, Duitsland Onderdeel van Strabag SE, Wien, Oostenrijk

Nadere informatie

Bouwt u de weg van de Toekomst? Inbreng van de deelnemers aan de marktinfodag op 11 maart 2010

Bouwt u de weg van de Toekomst? Inbreng van de deelnemers aan de marktinfodag op 11 maart 2010 Bouwt u de weg van de Toekomst? Inbreng van de deelnemers aan de marktinfodag op 11 maart 2010 L. Witteveen Bedrijfsnaam: Martens Prefab Beton Als producent hebben wij duurzaamheid en innovatie hoog in

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk De kust is (niet) veilig! De dijk aan de kust van Petten ziet er zo sterk en krachtig uit, maar toch is hij niet

Nadere informatie

sterkte en stijfheid van kolommen bij wisselbelasting

sterkte en stijfheid van kolommen bij wisselbelasting sterkte en stijfheid van kolommen bij wisselbelasting kolommen met rechthoekige doorsnede STICHTING C O M M I S S I E VOOR U I T V O E R I N G V A N R E S E A R C H INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN I Gl

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

Onderwerp: Advies inzake aanwijzing Brug over de Oude Maas tot beschermd rijksmonument.

Onderwerp: Advies inzake aanwijzing Brug over de Oude Maas tot beschermd rijksmonument. Stadsontwikkeling Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 29 mei 2006 Onderwerp: Advies inzake aanwijzing Brug over de Oude Maas tot beschermd rijksmonument. Geacht college, 1. Samenvatting

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, meneer Van Vollenhoven, dames en heren, We hebben vandaag samen iets te vieren. Goed dat u er allemaal bent.

Koninklijke Hoogheid, meneer Van Vollenhoven, dames en heren, We hebben vandaag samen iets te vieren. Goed dat u er allemaal bent. Speech van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, opening ecoduct Hoog Buurlo over de A1, Kroondomein Het Loo, maandag 5 september 2011 Koninklijke Hoogheid, meneer Van Vollenhoven,

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1286-RBO

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN. Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN. Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 10 1 WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Dit werkboek gaat over Leeuwarden Vrij-Baan.

Nadere informatie

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Abdu AYDOGDU Service Public de Wallonie Direction des Routes

Nadere informatie

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema 1 Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie IABSE-congres 2013 Dit artikel is gebaseerd op de paper Reinforcing concrete box girder bridges with external post-tensioning

Nadere informatie

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus Brussel

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Departement Mobiliteit en Openbare Werken Technisch Ondersteunende Diensten Expertise Beton en Staal (EBS) Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning

Nadere informatie

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel auteur Ton Peters Dura Vermeer Beton en Waterbouw BV Renovatie vraagt rigoureuze aanpassingen in betonconstructies oude Coentunnel Frisse lucht voor de eerste Coentunnel 1 Tijdelijke stempelconstructie

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Brugslagoefening "Pluto", 1954

Brugslagoefening Pluto, 1954 OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang - september 2002 - no. 3 - blz. 32 Brugslagoefening "Pluto", 1954 A.C. Snaterse / Willem H. Strous Naar aanleiding van het artikel over Het Spoorgat in Rhenen in het

Nadere informatie

Nieuw gewapende grondsysteem snel gemonteerd bij Schipholviaduct

Nieuw gewapende grondsysteem snel gemonteerd bij Schipholviaduct 1 Nieuw gewapende grondsysteem snel gemonteerd bij Schipholviaduct Met medewerking van: H.M. Zeiderveld, Projectleider Van der Made Betonbouw BV, Zevenbergen en ing. M. van den Berg, Directeur Terre Armée

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Infosessie Herbouwen brug Kiezel Meerhout Reden van herbouw Project Verhoging bruggen Albertkanaal

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving 18-04-2011 Vervangen duikerbrug Mollekade te Heinenoord - 1 - 1. Korte omschrijving van het werk Ter hoogte van de Mollekade 13 te Heinenoord bevindt zich een gemetselde duiker.

Nadere informatie

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie NoordHolland Ceylonpoort 5, na 1 feb. 2013; Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem, 2037 AA Haarlem ( Nederland ) Ter attentie van:

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Toeritten Nieuwegein en IJsselstein (9 & 10 A2)

Toeritten Nieuwegein en IJsselstein (9 & 10 A2) Toeritten Nieuwegein en IJsselstein (9 & 10 A2) Deelrapport Toeritten Nieuwegein en IJsselstein (9 & 10 A2) 1 Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

Geen beperkingen in prefab

Geen beperkingen in prefab Infra Geen beperkingen in prefab Haitsma Beton produceert een grote diversiteit aan prefab betonnen elementen voor kunstwerken in de infra. Er is keuze uit een groot aantal standaard doorsneden, maar wij

Nadere informatie

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober?

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober? Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad

ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad %~.> -=>.s.--= -.-... $.&? drecf::! i.!:'.i:.:.:?:.,:?: 'I bx bureau public relations A,,..>.,,.\ I ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad I 78822 j I u - Publikatie nr. 55 EWEGOPEE-MEER~LJK-TUSSEE2~IZE-E-ENLE&XEEOE

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg)

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Malou van der Pal Omgevingsmanager IXAS Zuid-Oost 1 Agenda 1. Veiligheid 2. Wie is IXAS? 3. Projectgebied, kenmerken en aanpak IXAS

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Klapankers Broeckgouw Edam- Volendam

Klapankers Broeckgouw Edam- Volendam Klapankers Broeckgouw Edam- Volendam Voor het project Broeckgouw Edam- Volendam heeft Infra Trading klapankers geplaatst bij 3 bruggen. De klapankers dienen als verankering van kunststof damwand. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart

Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart Nieuwsbrief Nummer 9 November 2013 Omlegging en opwaardering Zuid-Willemsvaart Inhoud Nieuwe Zuid-Willemsvaart gaat Máximakanaal heten Fietsers profiteren van opwaardering kanaal Weinig overlast door goede

Nadere informatie

96-(224) 2.0 LOSSE GESTEENTEN

96-(224) 2.0 LOSSE GESTEENTEN 96-(224) 2.0 LOSSE GESTEENTEN Grondboor en Hamer, jrg. 43, no. 5/6, p. 225-227, 3 fig., november 1989 AFZETTINGEN VAN RIJN EN MAAS IN LIMBURG W.M. Felder* In de loop van het Mioceen, 10 tot 7 miljoenn

Nadere informatie

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD Bladzijde 2 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 Steeds drukker op de weg INFRASTRUCTUUR (verkeer) Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2)

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Ruim 100 omwonenden uit Borgharen en Itteren kwamen af op de informatiebijeenkomst op 4 juni jl. over de nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief FlorijnAs

Nieuwsbrief FlorijnAs Werk aan de stad in september/oktober Ook deze maand werken we hard aan het zuidelijke deel van de Overcingeltunnel en het de Europaweg Zuid. STATIONSGEBIED Paviljoens station krijgen steeds meer vorm

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014 Combiplan Nijverdal Martijn Takken 6 November 2014 1 Volker InfraDesign Het Interne integrale ontwerpbureau voor de infrasector van VolkerWessels en voor Volker Construction International / Volker Stevin

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING BOUW- EN TUINMARKT

CONSTRUCTIEBEREKENING BOUW- EN TUINMARKT CONSTRUCTIEBEREKENING BOUW- EN TUINMARKT Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders Gemeente Apeldoorn D17/014842 Werknummer 1080 WERK : Nieuwbouw v. e. HORNBACH bouw- en tuinmarkt De Voorwaarts

Nadere informatie

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERK BOEK DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 1 DE CENTRALE AS IN NOORDOOST-FRYSLÂN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Het wordt steeds drukker op de weg. Steeds meer mensen hebben een

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Betrouwbare bruggen voor een bereikbaar Nederland

Betrouwbare bruggen voor een bereikbaar Nederland Betrouwbare bruggen voor een bereikbaar Nederland Inhoud Nederland bruggenland 3 Rijkswaterstaat als bruggenbeheerder 4 Bruggen in allerlei soorten en maten 6 De inspectie van een brug 8 Nederland bruggenland

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 520509 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Stuw en sluis Roermondse

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel Eusebiusbuitensingel 66 6828 HZ Arnhem Postbus 9070 6800 ED Arnhem T (026) 368 89 11 F (026) 363 48 97 don-info@rws.nl Onderwerp: ramingsanalyse van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een

Nadere informatie